ದೇಶಾಂತು ಕೊರೊನಾ ರೋಗ ಯೆವುನು ಸರಕಾರಾನ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಮ್ಹಣು ಕಾನೂನ ಹಾಳೆಂ. ಹಾಂತು ಸರಕಾರಾನ ದಿಲೆಲ್ಲೆ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ ಪ್ರಕಾರ ಉದ್ಯಮ ಕೊರಕಾ. ಪುರಾಯಿ ಉದ್ಯಮ ವ್ಯಾರು ವ ವೈವಾಟು ಜಾಯನಾ. ಬಂಡಸಾಳಿ, ಖಾಣ/ಬೇಕರಿ ಹಾಂಕ ಮಾತ್ರ ಪಾಸ್ ದೀವುನು ಸಕಾಳಿ ೭ ದಾಕೂನ ದೊನಪಾರ ೧೨ ಥಾಂಯ ಅಂಗಡಿ ಉದಾರೆ ದವೂರುಂಕ ಸಾಂಗಿಲೆA. ಹಾಂತು ಖೂಬ ಅನುಭವ ಜಾಲ್ಲೊ. ಲೋಕಾನಿ ಶಿಸ್ತು ಶಿಕುಕಾ ಜಾಲ್ಲೆ. ದೂರ ದೂರ ರಾಬ್ಬುನು ಏಕಲ್ಯಾ ಅಂಗಾರಿ ಅನೇಕಲ್ಯಾನ ಪಣಾಶಿ ಶಿಸ್ತಾರಿ ಟೈಮಾರಿ ತಾಂಕಾ ಜಾಯಿ ಜಾಎಲೊ ಸಾಮಾನು ಗೆತ್ಲೊ. ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ವೇಳಾರಿ ಶಿಕಿಲೊ ಶಿಸ್ತು ಅಂಗಡಿAತು ಆತಂಯ ಪಾಲನ ಕರತಾತಿ.

ಹ್ಯಾ ಕಷ್ಟ ವೇಳಾರಿ ಜನಾಂಕ ಸಕಾಳಿ ದಾಕೂನು ಜಾವುಕಾ ಜಾಲ್ಲಾಲೆ ಖಾಣಾ ತಯಾರಿ ಕರುನ ವಾಟ್ಸಾಪಾರಿ ಬ್ರೊಡಕಾಸ್ಟ್ ಕೆಲೆಂ. ಆರೋಗ್ಯ ಕತೀರ ಕಶಿಂ ಚಲಕಾ ಮ್ಹಣುಯಿ ವಿಷಯ ಘಾಲೊ. ಗಡಿಬಿಡಿ ಕರನಾಶಿ ಜನಾನ ಜಾವುಕಾ ಜಾಲೆಲೆ ತಿತಲೆಂಚಿ ಘೆಯಾ ಮ್ಹಣು ಸಾಂಗ್ಲೆ. ಹಾಂತು ವ್ಯಾರು ಕರತಾಲಾಲೆ ಆನಿ ಗಿರಾಕಿಲೆ ಮಧ್ಯೆಂತು ವಿಶ್ವಾಸು ವಾಡಲೊ.
ಆನಿ ಮುಖಾರಿ ಲೋಕು ಅಸಲೊ ಶಿಸ್ತು ವಾಡ್ಡೂನು ಹಾಡಚೆ ಆನಿ ಜಾಯ ಜಾಲೆಲೆಂಚೀ ಗೆವುಚಾಕ ತಾಂಕಾ ಪ್ರೇರಣಾ ದಿವಚೆಂ, ತಾಂಗೆಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬದ್ದಲ ಕಾಳಜಿ ಘೇವುನು ಆರೋಗ್ಯ ವಾಡೋಚೆ ಖಾತೀರ ಮಾತ್ರ ತಾಂಕಾ ದೀವುನು ವಿಶ್ವಾಸು ವಾಡೊಚೆಂ ಆಶಿಂ ಪುರಾಯಿ ಮುಖಾರಸುನು ಭವಿಷ್ಯಾರಿ ಆನಿ ದೋನಿ ವರಸಾ ಮಟ್ಟಾಕ ಅಶೀ ಶಿಸ್ತು ಆಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಣು ದಿಸತಾ.

ಆನಿ ಸದ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ ಥೊಡೆ ಉದ್ಯಮ ಸೋಳ್ಯಾರಿ ಉರಲೆಲೆ ಉದ್ಯಮಂ ಹಗುರ ವಯಿರಿ ಯೆವುಚೆ ದಿಸುನು ಯೆತಾ. ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಆತಂ ಏಕ ಹಪ್ತೊ ದಾಕೂನು ಪಳಯಲ್ಯಾರಿ ಲೋಕು ರಾತಿ ೭.೩೦ ಭಿತ್ತರಿ ಘರಾಂತ ಬಸಚೆಂ ದಿಸೂನ ಯೆತಾ. ೮.೦೦ ಘಂಟ್ಯಾಕ ಸಗಟ ಆಂಗಡಿಯೊ ಬಂದ್ ಜಾತಾ ಆಸಾತಿ. ಖಂಡಿತ ಜಾವುನು ಕರೋನಾನ ಆಮ್ಕಾ ಖೂಬ ಶಿಸ್ತು ಶಿಕಯಲಾ.

ಹ್ಯಾ ಕೊರೊನಾ ಮಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಾವುನು ಪ್ರಪಂಚಾ ದಾಕೂನು ವಚ್ಚೊ ಥಾಂಯ್ ಸಗಟ ಲೋಕಾನ ಕಿತುಲೆ ಜಾವುಕಾ ತಿತ್ತುಲೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಚಾರ ಕೋರಕಾ. ಮ್ಹಾಂರ‍್ಯಾನಿ ಆನಿ ಬಾಳಾನಿ ಘರಾಂತ ಬಯಸುನು ಆರೋಗ್ಯ ರಾಖೂಕಾ. ವ್ಯಾಪಾರು ವಹಿವಾಟು ಕರತಲ್ಯಾನಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಜಾವುನು ವ್ಯಾಪಾರ ಕರನು ಅನಾವಶ್ಯಕ ಜಾವನು ಮ್ಹೋಲ ವಾಡಯನಾಶಿಂ ತಾಂಗೆಲೆ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ ನ್ಯಾಯ ದೀವುಕಾ. ದೇವಾ ಲಾಗಿ, ಆಮ್ಗೆಲೆ ಸಮಾಜಾಚೆ ಸ್ವಾಮ್ಯಾ ಲಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಕರುನ ಆಮ್ಗೆಲೆ ದೇಶಾ ದಾಕೂನ ಹೀ ಕೊರೊನಾ ಮಾರಿ ದೂರ ವಚುಕಾ ಮ್ಹಣು ಮಾಘೂಯಾಂ.

- ನರೇಶ ರಾಮದಾಸ ಕಿಣಿ

 

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಂತು°

ಮುοಡ್ಕೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಭ ದೇವಳಾಂತು°

ಉದ್ಯೋಗ ಆನೀ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಡಾ| ಅರವಿಂದ

18:53:41 ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ  ಕೇಂದ್ರ ‘ಕ್ಷಮತಾ

This application is only for the poor

कोंकणिंतल्या अस्तुरी साहित्याचेर

ಮಂಗಳೂರು: ವಿಶಂತಿ ಸಂಭ್ರಮಾοತು ಆಸಚೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಚೆ ಗೌಡ

https://www.youtube.com/user/MrBaligavenkatesh

Shabdvihar

ಮುನಾಫೋ

ಮುನಾಫೋ ನಾಶಿಲೊ ವ್ಯಾರು ಕರನು ಪ್ರಯೋಜನ ಕಸಲೆ ? ವ್ಯಾರು ಮ್ಹಳೆ ಪರಾಂತ ತಾಂತು ಮುನಾಫೋ ಮೇಳಕಾಚಿಚಿ. ಹೆ ಉದ್ಘೃತ ವಾಕ್ಯಾಂತು ಮುನಾಫೋ ಮ್ಹಣಚೊ ಜೋ ಶಬ್ದು ಪಾವರಲಲೋ ಆಸಾ ತೇ ಶಬ್ದಾ ವಿಶಿ ಸಮಜೂವ್ಯಾಂ.

ಮುನಾಫೋ ಮ್ಹಣಚೊ ಹೊ ಶಬ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಶೆಚೆ ಕ್ಹಂಚೆಯ ಶಬ್ದಾಚೆ ತದ್ಬವ ರೂಪ ಜಾವೋ ಪ್ರಾಕೃತ ಶಬ್ದ ರೂಪ ಜಾವೋ ನ್ಹಹಿಂ. ಹೊ ಶಬ್ದು ಅರಬ್ಬೀ ಭಾಷಾಚೊ ಮುನಾಫಾ ಮ್ಹಣಚೊ ಶಬ್ದು ಜಾವನು ಆಸಾ. ಅನ್ಯ ಭಾಶಾ ಶಬ್ದ ಸ್ವೀಕರಣ ಮ್ಹಣಚೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಹೊ ಮುನಾಫಾ ಮ್ಹಣಚೊ ಶಬ್ದು ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಂತುಂ ಸ್ವೀಕಾರ ಕೆಲಾ. ಆನೀಕ ಹೇ ಶಬ್ದಾಚೊ ಅರ್ಥ ಲಾಭು ಮ್ಹಣು ಜಾವನು ಆಸಾ.

An Appeal to the members of the GSB Community

  जेसन पींत, SDB, उद्यावर, उडुपी (MA कोंकणी)

ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಸಾನ ಕಾಣಿಯೊ ಬರೊವಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತು°

ಪರಬೆಕ ತಿಸ್ರೆ ಲ್ಹಾರಾಚೆ ಭಯ ವಿಶ್ವಾಕಚ ಕರೋನಾಚೆ ಭಯ

ನವೆಂಬರ ಮ್ಹಯನೊ ಸರನು ದಶಂಬರ ಪಾವಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ಲೋಕಾಂಕ

ಅಮ್ಚಿಗೆಲೆ ಪರ‍್ಬೆ ರಾಂದಪ ಅಮ್ಚಿ ರಾಂದಪ ಭಾರಿ ಸುಲಭಗೊ

ಪ್ರಾಕ ದಕೂನು ಪ್ರಸ್ತೂತಾಕ ಎತ್ತಾನ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಖಾಣಜವಣ,

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸು ಆನಿ ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ ಅಶ್ಶಿ ತಶ್ಶಿ ಪೊಳೊಚೆ

ಮನು ಕುಲ ಕಳನು ಕೀ ಕಳನಾಶಿ° ಚೂಕಿ ಕೆಲ್ಲಾರಿ ಆವಸು

कोरोना महामारी भारताक येवनु ६ महिने जाले.

ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಂತು ಸಾಬಾರ ಸಂಖ್ಯೆರಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ಭೊ

Home

Ad for Aruna Masala

ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಅಂಡಾರು ರಾಮದಾಸ ಕಿಣಿ

Featured Chandrika Mohan Pai KC Prabhu

 

Anniversaries

Shabdh Vihaar

Homage

 

Well Wishers

Has no content to show!

Most Read

Homage

Events

Who is Online?

We have 169 guests and no members online

Advertorial

Scroll to top