ಹೆ° ಜಗ ಅನೀರಿಕ್ಷಿತಾ ಆನಿ ರಿಸ್ಕಾನ ಭರನು ಘೆಲಾ°. ಹರ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕುಟುಂಬ°, ವ್ಯಾರೆಲಿ, ಆಸ್ಥಿ ಪಾಸ್ತಿ ಹೆ° ಸಗಟ ವ್ಹಿಂಗವ್ಹಿοಗಡ ರೀತಿಚೆ ಆನಿ ಸ್ಥರಾಚೆ ರಿಸ್ಕಾಕ ಸಗಟ ವೇಳಾರ ಉದಾರೆ° ಆಸತಾ. ಹಾಂತು ಜೀವು, ಆರೋಗ್ಯ, ಆಸ್ಥಿ ಪಾಸ್ತಿ ಆನಿ ಹೇರ ವಿಷಯ ಮೆಳನು ಆಸಾ. ಹರ ಏಕ ವೇಳಾರಿ ಹೀ ದುರ್ಘಟನಾ ರಾಬೊಚೆ° ಯಾ ಜಾಯನಾಶಿ° ಪಳೊವಚಾಕ ಜಾಯನಾ. ಅಸಲೆ ದುರ್ಘಟನಾ ದಾಕೂನ ರಾಖೂಂಕ ಆರ್ಥಿಕ ಜಾಗನಾ ಥೊಡೆ ಸಾಧನ° ಸಂಶೋಧನ ಕೆಲ್ಯಾಂತಿ ಆನಿ ತಾಜೇನ ಆರ್ಥಿಕ ಉಪಶಮನ ಮೆಳತಾ.

ಭಾರತಾಂತು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ ಉದ್ಯಮಾಚೆ ಉಗಮ ೧೮೧೮ ಇಸವಿಂತು ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ ಕಂಪೆನಿ ಹಾಜೆ° ಶುರುವಾತಾನ ಜಾಲೆ°. ಅನಿತಾ ಭಾವಸರಾನ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸಮುದಾಯ ಕಾತಿರ ಹಾಜೆ° ಶುರುನಾತ ಕೆಲೆ° ಮ್ಹಣತಾತಿ. ದಿಸಾವೆ° ಶೇಖಡಚೆ ಶುರುವೇಕ ಭಾರತಾಂತು ಸಾಬಾರ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ ಕಂಪೆನಿಚೆ ಶುರುವಾತ ಜಾಲೆ°.

ಆಜೀ ಜೀವಂತ ಆಸಚಿ ಅತ್ಯಂತ ಪೊರನಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿ ಜಾವನು ಆಸಾ. ಹಾಜೆಂ° ಸ್ಥಾಪನಾ ೧೯೦೬ ಇಸವಿಂತು ಜಾಲೆ°. ಆನಿ ಆಜಿಕಯಿ ತೆ° ಕಾರ್ಯಾಚರಣ ಕರತಾ ಆಸ. ೧೯೫೬ ಇಸವಿಚೆ ಜನವರಿ ೧೯ಕ ಭಾರತ ಸರಕಾರನ ಏಕ ಆದ್ಯಾದೇಶ ಫಾಯಸ ಕರನು ‘ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್’ ಹಾಜೆ° ಸ್ಥಾಪನಾ ಕರನು ಜೀವ ವಿಮಾ ವಿಭಾಗ ಸರಕಾರಿಕರಣ ಕೆಲೆ°. ಆಜೀ ಹ್ಯಾ ಉದ್ಯಮ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ & ಡೆವಲೆಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ (ಐ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ) ಆಕ್ಟ್ ೧೯೯೯ ಹಾಜೆ ಸಕಳ ಸಾಂಬಾಳನು ಯೆತಾ ಆಸ.

ಭಾರತಾಂತು ಆಜಿ ೫೭ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಆಸಾತಿ. ತಾಂತು ೨೪ ಲೈಫ್ ಆನಿ ೩೩ ಹೇರ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಆಸಾತಿ. ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ ಪಯಕಿ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ (ಎಲ್.ಐ.ಸಿ) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚೆ ಕಂಪನಿ ಜಾವನು ಆಸಾ.

ಜೀವು, ಆರೋಗ್ಯ, ಘರ, ವಾಹನ, ಉಜೊ, ಎರ‍್ಸ ಏಂಡ್ ಓಮಿಷನ್ಸ, ರೀಣ್, ಸೈಬರ್ ಕ್ರೆöಮ್, ಪಿಡಿಲಿಟಿ, ಚೋರಿ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಆನಿ ಹೇರ್ ಹಿ° ಥೊಡಿ ವಿಷಯ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸಕಳ ಸಾಂಬಾಳತಾತಿ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಕಾಡಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ ರಿಸ್ಕ್ ಮಾಪನ ಕರಚಾಕ ಹ್ಯಾ ಸಕಳ ಸಾಂಗಿಲ್ಯೊ ಥೊಡೆ ವಿಷಯ ಮಾನೂನ ಘೆವಕಾ.

ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ: ನಾಂವ ಆಯಕತಾನಚೀ ಕಳತಾಕೀ ಹೆ° ಆಮಗೆಲೆ ಜೀವಾಚೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ ಜಾವನು ಆಸಾ. ತುಮೀ ದೇವಾದಿನ ಜಾಲ್ಯಾರ ತುಮಗೆಲೆ ವಯರಿ ನಿರ್ಭರ ಜಾವನು ಆಶಿಲೆಂಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತಾ ಮೆಳಚೆ ಖಾತೀರ ಕರಚೆ° ಜಾವನು ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಪಾಲಿಸಿ ಸಕಳ ಪಾಲಿಸಿದಾರನ ಮರತಾನಾ ತಾಗೆಲೆ ಕುಟುಂಬೆಕ ಪಾಲಿಸಿಚೆ ಜೀವಿತಾವಧಿಂತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರ ಮೆಳತಾ. ಹಾಂತು ರ‍್ಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ ಆನಿ ಏಂಡೊಮೆοಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ ಮ್ಹಣು ದೋನ ವಿಧಾಚೆ ಪಾಲಿಸಿ ಆಸತಾತಿ.

ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ: ಹ್ಯಾ ವಿಮಾ ಮ್ಹಾರಗಾಯೆಚೆ° ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾಚೆ ಖರ್ಚು ಸಾಂಬಾಳಚೆ ಖಾತೀರ ಕರತಾತಿ. ವ್ಹಿಂಗವ್ಹಿοಗಡ ನಮೂನ್ಯಾಚಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ವ್ಹಿಂಗವ್ಹಿοಗಡ ತರಾಚೆ ವ್ಯಾದಿ ಸಾಂಬಾಳತಾ. ತುಮೀ ವಿಸ್ತೃತ ಯಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಾದಿ ಖಾತಿರ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಕರಯೆತ. ಹ್ಯಾ ವಿಮಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾವನು ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೊ ಖರ್ಚು ಆನಿ ವಕದಾಚೊ ಖರ್ಚು ಸಾಂಬಾಳತಾ.

ಲೈಫ್ ಆನಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಹ್ಯಾ ದೋನಿಕಯೀ ಆಯಕರಾ ದಾಕೂನ ಮಾಫಿ ಆಸಾ.


ವಾಹನಾಚೆ ವಿಮಾ: ಆಯಚೆ ಜಗಾಂತು ವಾಹನಾಚಿ ವಿಮಾ ವಾಹನಾಚೆ ಮಾಲಕಾಂಕ ಗರಜೆಚೆ° ಆಸಾ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅವಘಡ ದಾಕೂನ ಹಿ ವಿಮಾ ತುಮಕಾ ಸಾಂಬಾಳನು ಹಾಡತಾ. ಥೊಡೆ ವಿಮಾಂತು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪ ಜಾವನು ಆಸಚೆ ಉವಾರು ಆನಿ ಭೂಕಂಪ ದಾಕೂನ ತುಮಗೆಲೆ ವಾಹನಾಕ ಜಾಲೆಲೆ ಗಂಡಾοತರಾ ಬದಲ್ ಪರಿಹಾರ ಮೆಳತಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಮಾ ಅವಘಡಾಂತು ತಿಸ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಕ ಜಾಲೆಲೆ ಪೀಡಾಕ ಸುತಾ ಪರಿಹಾರ ಮೆಳತಾ.

ಉಜೇಕ ವಿಮಾ: ಉಜೇನ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಕ ಜಾವಚೆ ಅವಘಡಾ ದಾಕೂನ ಪರಿಹಾರ ಮೆಳಚೆ ಖಾತೀರ ಹೀ ವಿಮಾ ಕರತಾತಿ. ಹಾಜೇನ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜಾವನು ಬದ್ಲುಚೊ, ದುರಸ್ತಿ ಕರಚೆ°, ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಂತು ಯೆವಚೆ ಖರ್ಚಾಕ ಪರಿಹಾರ ಮೆಳತಾ.

ಘರಾಚಿ ವಿಮಾ: ಘರಾಚಿ ವಿಮಾ ಕೆಲೆಲ್ಯಾನ ತುಮಗೆಲೆ ಘರಾಕ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜಾವನು ಉಜೇನ ಆನಿ ಹೇರ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಾನ ಯೆವಚೆ ಅವಘಡಾಂಕ ಪರಿಹಾರ ಮೆಳತಾ. ಹಾಂತು ವಿಜ್ (ಲೈಟ್ನಿಂಗ್), ಭೂಕಂಪ ಆನಿ ಹೇರ ವಿಷಯ ಮೆಳತಾತಿ.

ಆಖೇರಿಕ ಸಾಂಗಚೆ ಜಾಲ್ಯಾರ ಜೀವನಾಂತು ಯೆವಚೆ ರಿಸ್ಕ್ ತೂಲನ ಕರನು ಜಾವಕಾ ಜಾಲೆಲೆ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣಚೆ ವಿಮಾ ಕರಚೆ° ಅತ್ಯಂತ ಗರಜೆಚೆ° ಆಸಾ. ವಿಮಾ ಕರಪತ್ರ° ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣೆರಿ ವಾಚೂನ ತಾಂತೂಲೆ ಅನುಕೂಲತಾ ಆನಿ ಕಸಲೆ° ಸೋಡೂನ ಗೆಲಾ° ಮ್ಹಣು ಪಳೊವಚೆ° ಸುತಾ ಗರಜೆಚೆ° ಜಾತಾ. ವಿಮಾ ಉದ್ಯಮ ವಿಶ್ವಾಸಾಚೆರಿ ನಿರ್ಭರ ಜಾವನು ಆಸಾ.


- ಬಿ. ಧರ್ಮವೀರ ಶೆಣೈ
ಸ್ಥಾಪಕ, ವಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್-ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ ಏಂಡ್ ಫಿನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಏಡ್ವೆಸರ್.

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಂತು°

ಮುοಡ್ಕೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಭ ದೇವಳಾಂತು°

ಉದ್ಯೋಗ ಆನೀ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಡಾ| ಅರವಿಂದ

18:53:41 ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ  ಕೇಂದ್ರ ‘ಕ್ಷಮತಾ

This application is only for the poor

कोंकणिंतल्या अस्तुरी साहित्याचेर

ಮಂಗಳೂರು: ವಿಶಂತಿ ಸಂಭ್ರಮಾοತು ಆಸಚೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಚೆ ಗೌಡ

https://www.youtube.com/user/MrBaligavenkatesh

Shabdvihar

ಖಾಯಶೀ

ಮಾಕಾ ಗೋಡಶೆಂ ವಿಶೇಷ ಖಾಯಶೀ ನಾ. ತೋ ಪೀವಪ ಖಾಯಶೀ ಕರನಾ. ದುಡವಾ ಖಾಯಶೀ ನಾಶಿಲೊ ಕೋಣ ಆಸಾ.

ಹೆ ಉದ್ಘೃತ ವಾಕ್ಯಾಂತು ಖಾಯಶೀ ಮ್ಹಣಚೊ ಶಬ್ದ ವಾಪರಲಾ ತ್ಯಾ ಶಬ್ದಾ ವಿಶಿಂ ಸಮಜೂವ್ಯಾಂ. ಉದ್ಘೃತ ವಾಕ್ಯಾಂತು ಹೆ ಖಾಯಶೀ ಮ್ಹಣಚೇ ಅಥರ್ು ವಾಜಿತಾನಾಂಚಿ ಕಳನು ಯೇತಾ ಕೀ ಇಷ್ಟ, ಇಚ್ಛಾ, ಅಭಿಲಾಷಾ, ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಮ್ಹಣು ತಾಜೋ ಅರ್ಥ. ಹೇ ಅಥರ್ಾಚೊ ಹೋ ಶಬ್ದು ಫಾರಸೀ ಭಾಶಾಚೊ ಜಾವನ ಆಸೂನು ಅನ್ಯ ಭಾಶಾ ಸ್ವೀಕಾರ ಮ್ಹಣಚೇ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಕೆಲಲೊ ಜಾವನ ಆಸಾ. ಖ್ವಾಈಷ ಮ್ಹಣಚೊ ಹೋ ಶಬ್ದು ಕೊಂಕಣೀ ಭಾಶೆಂತು ಖಾಯಶೀ ಖಾಈಷ ಮ್ಹಣು ರೂಪ ಪಾವಲಾ.

An Appeal to the members of the GSB Community

  जेसन पींत, SDB, उद्यावर, उडुपी (MA कोंकणी)

ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಸಾನ ಕಾಣಿಯೊ ಬರೊವಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತು°

ಪರಬೆಕ ತಿಸ್ರೆ ಲ್ಹಾರಾಚೆ ಭಯ ವಿಶ್ವಾಕಚ ಕರೋನಾಚೆ ಭಯ

ನವೆಂಬರ ಮ್ಹಯನೊ ಸರನು ದಶಂಬರ ಪಾವಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ಲೋಕಾಂಕ

ಅಮ್ಚಿಗೆಲೆ ಪರ‍್ಬೆ ರಾಂದಪ ಅಮ್ಚಿ ರಾಂದಪ ಭಾರಿ ಸುಲಭಗೊ

ಪ್ರಾಕ ದಕೂನು ಪ್ರಸ್ತೂತಾಕ ಎತ್ತಾನ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಖಾಣಜವಣ,

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸು ಆನಿ ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ ಅಶ್ಶಿ ತಶ್ಶಿ ಪೊಳೊಚೆ

ಮನು ಕುಲ ಕಳನು ಕೀ ಕಳನಾಶಿ° ಚೂಕಿ ಕೆಲ್ಲಾರಿ ಆವಸು

कोरोना महामारी भारताक येवनु ६ महिने जाले.

ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಂತು ಸಾಬಾರ ಸಂಖ್ಯೆರಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ಭೊ

Home

Ad for Aruna Masala

ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಅಂಡಾರು ರಾಮದಾಸ ಕಿಣಿ

Featured Chandrika Mohan Pai KC Prabhu

 

Anniversaries

Shabdh Vihaar

Homage

 

Well Wishers

Has no content to show!

Most Read

Homage

Events

Who is Online?

We have 57 guests and no members online

Advertorial

Scroll to top