पयर भारताचे प्रधानमंत्रीन देशाचे निवासींक आत्मनिर्भरता आनी आत्मविश्वास आसूका म्हळालो उलो दिलो. कोरोना माहामारी सगळे विश्वांत पसरल्या उपरांत आमगेले देशाचे आर्थीक परिस्थिती खूब भिगड्ल्या. ही स्थितीÄ फक्त आमगेले देशाक म्हात्र न्हय, आर्थीक जावन सधॄड आशीलें खूब देशाक आयले. ह्या भिगड्लेले आर्थीक स्थिती थावन भायर येवका जाल्यार आमका स्वावलंबन आनी आत्मविश्वासाचें अवश्यकता आस.

रतांत केदनाय आमगेले म्हाल्गड्यानी स्वावलंबनाक खूब महत्व दिलां. हांगाचें जीवन शैली आनी शिक्षण स्वावलंबनाक पूरक जावनु आशीलें. आमगेले म्हालगडे चडावत शेतकार आनी व्यारेलीं आशीलेंत. शेतकाम, घरा काम, बणसाळेंत, दुकानांत भुरग्यालें हातांत ल्हान ल्हान काम करयतात आशिलेंत. काम करता करता शेतकाम व्य्ज्ग् कोरचाक शिकतातशिलेंत. अविभक्त कुटुंबांत घरभर जन तितलेंच कामय आसतालें. देकून रांदपाक सहाय करताना रांदप शिकतलेंत. तशेंच घरांत दूधा खातीर गाय म्हशी पोसतलेंत. गोरवांक ,वास्रांक बांदूचे, तण घालचें दूध काडचें अशें घरचे सगट लोक मेळन काम करतलेंत. मोटार पंप नातिल्यान बांयचे उदाक काडप, कपडे धुवचे यंत्र नातिल्यान कपडे धुवचे, आयदन घासचें, घरांत शिताडो अशें दिवस भर काम आसतलें. शेतकामाक वोकलांचे आसल्यारीय घरचे लोक मेळन काम करतलेंत. घरचे भुरगीं म्हलगडेनी काम करचे पोळोनु काम शिकतात आशीलेंत. तशें प्रौढावस्तेक येताना सगट कामाचें जाणवाय तांका येतशीली.
शाळेंतुलें शिक्षणय स्वावलंबनाक पूरक जावन आसतालें. शाळेंत सर्वकक्षा भुरग्यानींच साफ करकाशीलें. हफ्तेंत दोन दीस कार्यानुभव वर्ग आस्तालो. त्या वर्गांत शाळेंत आशीले उद्यानांत भुरग्यानी खोंडूचे, तण काडचें, झाड वोवचें, झाडांक उदाक घालचें काम कोरका आशीलें. तशेंच शिवणे वर्ग आस्तालें. खेळनु या कार्यानुभव वर्गाचे उपरांत बांयत दाकून उदाक तांडू नहात, पाय धूंवन मुकावयले वर्गाक येवचें रिवाज आशीलें. हें सगट स्वावलंबी जीवन करचाक पूरक जावन आशीलें.

भारताक व्यापार करचाक आयिले ब्रिटिष, पोर्तुगीस आडळीत करूंक लागले. आमगेले म्हालगड्Äयानी स्वातंत्र्या खातीर खूब झूजलेंती, बादानय दिलें. ब्रिटिशानीं आमगेले देशांत तयार जावचे कपडे आनी इतर वस्तु बंद करन तांगेले देशाचे वस्तु हाडून हांगा विक्री करचाक लागले. त्या वेळार महात्मागांधीन स्वदेशी चळवळ आरंभ केलें आनी विदेशी वस्तु हुल्पायले. ताजेन तांगेले व्याराक खूब मार बसलो. महात्माले स्वदेशी चळवळ आनी नेताजीले फौज आमका स्वातंत्र्य मेळचाक कारण जालें. हो स्वदेशी मंत्र साभार काळ तांय आमगेले देशांत आशीलें.

देशांत कैगारिका क्रांती आरंभ जालें. ल्हान व्होड कारखानो आरंभ जाले. गांवांचे शेत विकून कारखानो बांदूचाक जागो दिलो. त्या कारखानेंत गांवचे लोकांक काम मेळचाक लागलें. शिक्षण क्रांती जातच शाळेंत पट्य पुस्तकाचे शिक्षणाक महत्व चड जालें. संतान नियंत्रण कायदे निमीत घरांत एक दोन भुरगीं आशिल्यान तांका बरें शिक्षण दीवका म्हळेले महदाशेंत घरांत काम करयनांत जालें. नगर जीवनांत भुरग्यांक दूर शाळेक बस, रिक्षा व्यवस्था आशील्यान चालत वचें सवाय ना जाल्या. आज आमगेले शिक्षण, आनी घरांतुले जीवन शैली भुरग्यांक स्वावलंबन बदलाक गुलामपणाचे शिक्षण मेळता आस. शिक्षण पद्धती बदल जावका. भुरग्यांक स्वाभीमान आनी स्वावलंबनाचो शिक्षण मेळका.

जागतीकरण निमीत ऊंच शिक्षण घेतिले प्रतिभावंत लोक विदेशाक उद्योगा खातीर वचुन थंयच स्थीर जाले. थंय दाकून आÄियले विदेशी वस्तु पळयतच हांगाचे लोकालें स्वदेशी व्यामोह दूर जातच आयलें. विदेशी भांडवल कंपनीन भारतांत भारतीयालें अवश्यकतेक अनुसार जावनु वस्तु तयार करूंक शुरु केले उपरांत गांवांत जीवनावश्यक वस्तु तयार करचें ल्हान कारखानो सगट बंद पडली. विदेशी कंपेनी वस्तु विक्री करतच लाभ करचाक लागली. आमगेले देशांत नैसर्गिक संपत्ती, मानव संपन्मूल, प्रतिभा, ऊंच शिक्षण हें सर्व आसूनय आमगेले देशांत आमका मेळचें टी.वि, मोबायल, फ़्रिज, कपडे धुवचे यंत्र, आयदन धुवचे यंत्र, कंप्याटर, मोटरगाडी यें सगट विदेशी कंपनीचो वस्तु. आमगेले देशाचे पैशे विदेशाक व्हाळता आसा.

कोरोना माहामारी निमीत्त साभार लोकांक काम ना जालां. विदेशांत नौकरी कोरन आशीले खूब लोक परत भारताक आयलेंती. असले आर्थीक दुःस्थिती वेळार आत्मविश्वास दवरनु स्वावलंबन जीवन करचें अवश्यक. स्थानीक जावनु तयार जावचे वस्तूंक आमी देशीय आनी आंतरराड्ढ्रिय स्थरार बाजाराची सुवात मेळचें तशें आम्ही कोरका (श्ब्च्ग्न् ळ्ब् न्ब्च्ग्न्). ल्हान प्रमाणाचें कारखानेक (ल्प्ग्न्न्-ल्च्ग्न्ज्) व्होड स्थराचे कारखानेन आधार दीवका. नवो नवो वस्तूंचे आविष्कार कोरका मात्र न्हय खाशेलो गुणाक महत्व दीवका. अंतरराड्ढ्रीय गुण त्या वस्तूंक आसूंक जाय. स्थानी जावनु एक उद्यम वाडल्यार स्थानीक लोकांक उद्योगाक अवकाश मेळता. उद्योग आसल्यार आत्मविश्वास वाडता. एक आरोग्यवंत समाज निर्माण जाता. देकून आमगेले सरकारान ताका पूरक वातावरण आनी आर्थीक व्यवस्था तयार केलां. आमी भायर दाकून येवचे वस्तु सोडून आमगेले भौंतणींत तयार जावचे वस्तु घेवका. सूपर मार्केट सोडुन शेजाराचे दुकानांत व्यार कोरचें, सावयव तरकारी, फल, फूल घेवनु स्थानीक शेतकारांक तांगेले जीवनाक आधार दीवका. तांगेले आत्मविश्वास वाडोका. आमगेले देशाचे आर्थीक परिस्थिती सुधारणेक सहकार दीवका. ह्या विषयांत आमगेले भुरग्यांक जाणवाय दीवचे जवाब्दारी आमचेर आसा. स्वदेशी वस्तु उपयोग कोरनु स्वावलंबी सुभीक्ष देशाचे निर्माणाक बुन्याद घालयां. स्वदेशी जाया स्वाभिमानी जाया. आनी आत्मनिर्भर जाया.

देव बरें कोरो.....
- चंद्रिका मल्या

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಂತು°

ಮುοಡ್ಕೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಭ ದೇವಳಾಂತು°

ಉದ್ಯೋಗ ಆನೀ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಡಾ| ಅರವಿಂದ

18:53:41 ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ  ಕೇಂದ್ರ ‘ಕ್ಷಮತಾ

This application is only for the poor

कोंकणिंतल्या अस्तुरी साहित्याचेर

ಮಂಗಳೂರು: ವಿಶಂತಿ ಸಂಭ್ರಮಾοತು ಆಸಚೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಚೆ ಗೌಡ

https://www.youtube.com/user/MrBaligavenkatesh

Editorial

ವರ್ಶಿಕ್ ! ಕಸಲೆ° ಜಾತಾ ಆಸಾ ?

ಭಾರತ ದೇಶಾಂತ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಚಡ ಜಾತಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣಚೆ° ಎಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಶಾಕಯಿ ಕಳೂಂಕ ಶುರು ಜಾಲಾ°. ಟ್ರೈನಾರ ವತನಾ ತಾಂಗೆಲೆ ಸಾಂಗತ ಪ್ರಯಾಣ ಕರತಲೆ ಚಾರ ಲೋಕಾಂಕ ರೈಲ್ವೆ ಪೋಲಿಸ್ ಕಾನ್ಸಟೇಬಲಾನ ಗುಂಡು ಘಾಲನು ಜಿವಶಿ ಮಾರಲೆ, ಮೆಲೆಲೆ ಪಯಕಿ ಎಕಲೊ ತ್ಯಾ ಪೋಲಿಸಾಲೊ ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್, ವರಲೆಲೆ ತೀನ ಲೋಕ ವ್ಹಿಂಗವ್ಹಿοಗಡ ಭೊಗಿಂತು ಆಶಿಲೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಾಚೆ, ಜೀವಶಿ ಮಾರತರಿ ತೊ ಪೋಲಿಸ್ ರಾಜಕೀಯ ಭಾಷಣ ಮಾರತಾ ಮ್ಹಳೆಲಿ ಖಬರ ಆಯಕತಾನ ಕೋಣಾಕ ಜಾಲ್ಯಾರಯಿ ಕೋಪ ಯೆವಚೆ° ಸಹಜ ಜಾತಾ. ತಾಣೆ ಸೊದೂನ ವಚೂನ ಮಾರಲೆಲೆ°, ತಾಗೆಲೆ ಭಾಷಣ ಆಯಕತನಾ ತಾಗೆಲೊ ಉದ್ಧೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಸಾ. ಯುನಿಫಾರ್ಮ ಘಾಲನು ಆಶಿಲೆ ತಾಣೆ ತಾಗೆಲೆ ಸೀನಿಯರಾಕ (ತೊವಯಿ ಯುನಿಫಾರ್ಮಾರಿ ಆಶಿಲೊ) ಮಾರತರಿ ಕಪಡೆ ಆನಿ ಚೆಹರೊ ಪಳೊವನು ಲೋಕಾಂಕ ವಿಂಚೂನ ವಿಂಚೂನ ಮಾರಲೆಲೆ ಪಳಯತಾನ ತಾಗೆಲೆ ಮನಾಂತ ಕಿತಲೊ ದ್ವೇಷ ಬರನು ಆಸಾ ಮ್ಹಣು ಅನುಭವ ಕರಯೆತ. ಥೊಡೆ ವರಸ ಮಾಕ್ಷಿ ಎಕ ಮಹಾನ ಮುಖೇಲಿನ "ಕಪಡೆ ಪಳೊವನು ಲೋಕಾಂಕ ಸಮಝುಂಕ ಜಾತಾ" ಮ್ಹಣು ಎಕ ಚುನಾವಿ ಭಾಷಣ ದಿಲೆಲೆ°. ಹ್ಯಾ ಪೋಲಿಸಾನ ತೆ° ಗಂಭಿರ ಜಾವನು ಘೆತಲಾ ಮ್ಹಣು ಸಾಂಗೂಯೆತ. ಹ್ಯಾ ರೈಲ್ವೇ ಘಡಣಿ ಪಳಯತರಿ ಹೆ° ಖಂಯ ವಚೂನ ರಾಬತ ಮ್ಹಣು ಸಾಂಗಚಾಕ ಜಾಯನಾ.

NEWS CLICK
ಥಂಡ ಮನಾನ ಚಿಂತನ ಕೆಲ್ಯಾರಿ ಹೆ° ಸಗಟ ಚೂಕಿ ಮ್ಹಣು ಎಕ ಚೆರಡಾಕಯಿ ಸಮಝತಾ. ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಕರಚೆ° ಕಸಲೆ° ? ಥಂಡ ಮನ ಆನಿ ಚಿಂತನ ಕರಚೆ° ಗುಣ ನಾ ಜಾಲಾ° ಯಾ ತಾಕಾ ಪುರುಸೊತ್ತ ಮೇಳನಾ. ಸಗಳೊ ದೀವಸ ವಾಟ್ಸಪಾರಿ ಯೆವಚೆ ಫಟಿಯೊ ವಾಚೂನ, ಪಳೊವನು, ಆಯಕುನು ಆಮಿ ನಿರ್ಲಜ್ಜ ಜಾವನು ತೆಂಚಿ ಬದ್ದ ಮ್ಹಣು ತಿ ಫಟ್ಟಿ ಆನಿ ಚಾರ ಲೋಕಾಂಕ ದಾಡಚೆ° ಕರತಾತಿ. ಹಾಜೆ ಮಧೆ° ಆಮಗೆಲಿ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಉಪೇಗ ಕರಚಾಕ ವಿಸರತಾತಿ.
ಆಜಿ ಇಂಟರನೆಟ್ ಆಸಾ. ಆಮಕಾ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ನಾ ಮ್ಹಣು ಜಾಲ್ಯಾರ ಇಂಟರನೆಟ್ ಮದದ ಕರತಾ. ಇಂಟರನೆಟ್ ಕಿತಲೆ° ವಾಯಟ ಮ್ಹಣು ಲೇಕಲಾಂಕಿ ತಾಜೆ ದ್ಹಾ ವಾಂಟೆನ ಚಾಂಗ ಆಸಾ ಮ್ಹಣಯೆತ. ಇಂಟರನೆಟಾರ ಆಸಚಿ ಸರ್ವ ಮಾಹಿತಿ ವಾಚೂಕಾ ಯಾ ಪಳೊವಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ ದ್ಹಾ ಜಲ್ಮು ಘೆತಲ್ಯಾರಯೀ ಪಾವನಾ ಮ್ಹಣು ಮೆಗೆಲೆ ಎಕ ದೋಸ್ತಾನ ಸಾಂಗಚೆ° ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕೂನ ಆಮಕಾ ವಾಟ್ಸಪಾರಿ ಆಯಿಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಬದಲ ಸಂದೇಹ ಆಸಲ್ಯಾರಿ ಆಮಿ ಪಾಂಚ ಯಾ ದ್ಹಾ ಮಿನಿಟ್ ಇಂಟರನೆಟಾಕ ವಚೂಕ.
ಉದಾಹರಣೆಕ ಆರತಾ° ತಿರುಪತಿ ಬಾಲಾಜಿ ದೇವಳಾಕ ಘೆವನು ಎಕ ಖಬರ ವಾಯರಲ್ ಜಾಲಿ. ತಾಂನಿ° ಲಾಡು ಕರಚಾಕ ಪನ್ನಾಸ ವರಸ ದಾಕೂನ ನಂದಿನಿ ತುಪ ವಾಪೂರತಲೆ° ಖಂಯ. ನವೀನ ಸರಕಾರ ಯೆತರಿ ಸರಕಾರಾನ ತಾಂಕಾ° ತುಪ ದಿವಚೆ° ರಾಬಯಲೆ° ಖಂಯ°. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಾಚೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನಾರ ಆಶಿಲೆ ಲೋಕಾನ ಸುತಾ ಹಿ ಖಬರ ವಾಯರಲ್ ಕೆಲಿ. ಉಪರಾಂತ ಕಳನು ಆಯಲೆ° ಕಸಲೆ° ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ದೇಡ ವರಸ ಮಾಕ್ಷಿಚಿ ಆಯಚೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಾನ ಸರಕಾರಾಂತ ಆಶಿಲೆ ವೇಳಾರಿಚಿ ತುಪ ದಿವಚೆ° ರಾಬಯಲಾ° ಖಂಯ°. ನಂದಿನಿ ತುಪಾಚೆ ಮ್ಹೊಲ ತಾಂಕಾ° ಚಡ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣು ತಾಂನಿ° ನಂದಿನಿ ತುಪ ಖರೀದಿ ಕರಚೆ° ರಾಬಯಲಾ°. ಅಸಲೆ ಫಟಿಯೊ ಸಾಂಗತಾನಾ "ಗೂಗಲ್" ಕರನು ಸತ್ಯ ಭಾಯರ ಹಾಡಚಾಕ ಜಾತಾ. ಸಂದೇಹ ಯೆವಚೆ° ಮುಖ್ಯ. ಸತ್ಯ ಸೊದುಚಾಂಚು ಆಸಚೆ ಮಝಾ, ಕುರುಡೆಶೆ ಆಯಿಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಪರತೂನ ಚಾರ ಲೋಕಾಂಕ ದಾಡಚಾಂತು° ನಾ.


ಸಮ ಪಳೊವಚಾಕ ಗೆಲ್ಯಾರಿ ಹ್ಯಾ ಫಟಿಯೊ ಫಾಯಸ ಕರಚೊ ಮೂಳ ಉದ್ಧೇಶ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಜಾಗೃತ ಕರಚೆ° ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಖಾಂಯ ಚೂಕಿ ನಾ. ಹೆ° ಆಜಿ ಕಾಳ ಥೊಡೆ ಲೋಕಾಂಕ ಸಮಝೂಚಾಕ ಶುರು ಜಾಲಾ°. ತಾಂಕಾ° ನ್ಯಾಯ ಆನಿ ಅನ್ಯಾಯಾ ಮಧೆ° ಫರಕ ಕರಚಾಕ ಕಳಚಾಕ ಶುರು ಜಾಲಾ°. ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆನ ಖಾಂಯ ಜಾವಚೆ° ನಾ, ಮೋಗಾನ ಆಸೂಕಾ ಮ್ಹಣು ತಾಂನಿ° ಸಾಂಗಚೆ° ಆಯಕೂಂಕ ಮೆಳತಾ. ಹಾಂಗೆಲೊ ಸಂಖೊ ಖೂಬ ಊಣೆ ಆಸಾ. ತೊ ಸಂಖೊ ಚಡ ಜಾಲೆ ತಶಿ° ಆಮಗೆಲೆ ದೇಶಾಕ ಬರೆಪಣ ಜಾತಾ.
ಆಮಗೆಲೆ ಭಾರತ ದೇಶಾಕ ಬಲಿಷ್ಠ ಇತಿಹಾಸ ಆಸಾ. ಕೋಣಕೋಣಕಿ ಯೆವನು ಗೆಲೆ. ಆಜಿಕಯೀ ಆಮಿ ಸುದೃಡ ಆಸಾತಿ. ಸಾಬಾರ ಯುದ್ಧ ಪಳಯಲ್ಯಾಂತಿ. ಜಿಕಲ್ಯಾಂತಿ. ಹ್ಯಾ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಪಸರತಲೆ ಲೋಕಾಂಕಯಿ ದ್ಹಾಂವಡಾಚಿ ಶಕ್ತಿ ಆಮಕಾ ಆಸಾ. ವಗೀಚ ಭಾರತ ದ್ವೇಷ ರಹಿತ ಭಾರತ ಜಾತಲೆ° !
ವಿಶ್ವಾಸ ದವರುಯಾ°.
ಭಾರತ ಮಾತಾ ಕೀ ಜೈ !

Shabdvihar

ಬತ್ತೀಸ

ಪ್ರಾಕಾಂತ ಜೂಜಾಂತ ಬತ್ತೀಸ ಆಯುಧ ವಾಪರಲೀಂತೀ ಖ್ಹಂಯ. ಹೇ ಬತ್ತೀಸ ಮೋತ್ಯಾಂಚೀ ಕಂಠೀ ಸುಂದರ ಆಸಾ. ಹೇ ಉದ್ದೃತ ವಾಕ್ಯಾಂತ ಬತ್ತೀಸ ಮ್ಹಣಚೋ ಜೋ ಏಕ ಶಬ್ದ ವಾಪರಲಾ ತಾಜೋ ಅರ್ಥ ಅನೀ ನಿಷ್ಪತಿ ಅಶಿಂ ಆಸಾ. ಬತ್ತೀಸ ಮ್ಹಣಚೊ ಸಂಖ್ಯಾಸೂಚಕ ಜಾವನ ಆಸೂನ ದೋನಿ ಆನೀ ತೀಸ ಮ್ಹಣ ಅಥರ್ು. ಅಶಿಂ ಅಥರ್ಾಚೋ ಹೋ ಶಬ್ದ ಬತ್ತೀಸ ಕಶ್ಶಿ ಜಾಲೋ ಪಳೊವಯಾಂ.

ದೋನಿ ಆನೀ ತೀಸ ಮ್ಹಣಚ್ಯಾಕ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಶೆಂತು ಬತ್ತೀಸ ಮ್ಹಣಚೋ ಹೋ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಶೆಚೋ ಶಬ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಶೆಚೋ ದ್ವಾತ್ರಿಂಶತ್ ಮ್ಹಣಚೇ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಶಾರೂಪ ಜಾವನ ಆಸಾ. ದ್ವಾ ತ್ರಿಂಶತ್ ಮ್ಹಣಚೇ ಹ್ಯಾ ಶಬ್ದಾಂತೂಲೆ ಪಯಲೇ ಸಾಂಗಲ್ಯಾವರಿ ದ್ವಾ ಮ್ಹಣಚೇ ಬಾ ಮ್ಹಣು ಜಾತಾ, ತ್ರಿಂಶತ್ ಮ್ಹಣಚೇ ತೀಸ ಮ್ಹಣ ಜಾತಾ. ಆಶ್ಶಿಂ ಜಾವನು ಬಾತೀಸ ಜಾತ್ತಾ. ಹೆ ಶಬ್ದಾಂತೂಲೆ ದೋನೀಂಚೆ ಅಕ್ಷರ ದೊಟ್ಟಿ ಅಕ್ಷರ ಜಾವನ ಉಚ್ಚಾರಣ ಕರಚ್ಯಾನ ಶಬ್ದಾಂತೂಲೆ ಪಯಲೇ ಅಕ್ಷರ ದೀರ್ಘ ಆಶಿಲೇ ಹೃಸ್ವ ಜಾತಾ ಆಶ್ಶಿಂ ದ್ವಾ ತ್ರಿಂಶತ್ > ಬಾತೀಸ > ಬತ್ತೀಸ ಮ್ಹಣು ಚಾಲ್ತಿಂತು ಆಯಲಾಂ.
ಅಠಡಿಡಿಜಛಿಣಠಟಿ ಕಜಟಿಜಟಿರ

An Appeal to the members of the GSB Community

  जेसन पींत, SDB, उद्यावर, उडुपी (MA कोंकणी)

ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಸಾನ ಕಾಣಿಯೊ ಬರೊವಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತು°

ಪರಬೆಕ ತಿಸ್ರೆ ಲ್ಹಾರಾಚೆ ಭಯ ವಿಶ್ವಾಕಚ ಕರೋನಾಚೆ ಭಯ

ನವೆಂಬರ ಮ್ಹಯನೊ ಸರನು ದಶಂಬರ ಪಾವಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ಲೋಕಾಂಕ

ಅಮ್ಚಿಗೆಲೆ ಪರ‍್ಬೆ ರಾಂದಪ ಅಮ್ಚಿ ರಾಂದಪ ಭಾರಿ ಸುಲಭಗೊ

ಪ್ರಾಕ ದಕೂನು ಪ್ರಸ್ತೂತಾಕ ಎತ್ತಾನ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಖಾಣಜವಣ,

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸು ಆನಿ ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ ಅಶ್ಶಿ ತಶ್ಶಿ ಪೊಳೊಚೆ

ಮನು ಕುಲ ಕಳನು ಕೀ ಕಳನಾಶಿ° ಚೂಕಿ ಕೆಲ್ಲಾರಿ ಆವಸು

कोरोना महामारी भारताक येवनु ६ महिने जाले.

ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಂತು ಸಾಬಾರ ಸಂಖ್ಯೆರಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ಭೊ

Home

Ad for Aruna Masala

ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಅಂಡಾರು ರಾಮದಾಸ ಕಿಣಿ

Featured Chandrika Mohan Pai KC Prabhu

 

Anniversaries

Shabdh Vihaar

Homage

 

Well Wishers

Has no content to show!

Most Read

Homage

Events

Who is Online?

We have 45 guests and no members online

Advertorial

Scroll to top