पयर भारताचे प्रधानमंत्रीन देशाचे निवासींक आत्मनिर्भरता आनी आत्मविश्वास आसूका म्हळालो उलो दिलो. कोरोना माहामारी सगळे विश्वांत पसरल्या उपरांत आमगेले देशाचे आर्थीक परिस्थिती खूब भिगड्ल्या. ही स्थितीÄ फक्त आमगेले देशाक म्हात्र न्हय, आर्थीक जावन सधॄड आशीलें खूब देशाक आयले. ह्या भिगड्लेले आर्थीक स्थिती थावन भायर येवका जाल्यार आमका स्वावलंबन आनी आत्मविश्वासाचें अवश्यकता आस.

रतांत केदनाय आमगेले म्हाल्गड्यानी स्वावलंबनाक खूब महत्व दिलां. हांगाचें जीवन शैली आनी शिक्षण स्वावलंबनाक पूरक जावनु आशीलें. आमगेले म्हालगडे चडावत शेतकार आनी व्यारेलीं आशीलेंत. शेतकाम, घरा काम, बणसाळेंत, दुकानांत भुरग्यालें हातांत ल्हान ल्हान काम करयतात आशिलेंत. काम करता करता शेतकाम व्य्ज्ग् कोरचाक शिकतातशिलेंत. अविभक्त कुटुंबांत घरभर जन तितलेंच कामय आसतालें. देकून रांदपाक सहाय करताना रांदप शिकतलेंत. तशेंच घरांत दूधा खातीर गाय म्हशी पोसतलेंत. गोरवांक ,वास्रांक बांदूचे, तण घालचें दूध काडचें अशें घरचे सगट लोक मेळन काम करतलेंत. मोटार पंप नातिल्यान बांयचे उदाक काडप, कपडे धुवचे यंत्र नातिल्यान कपडे धुवचे, आयदन घासचें, घरांत शिताडो अशें दिवस भर काम आसतलें. शेतकामाक वोकलांचे आसल्यारीय घरचे लोक मेळन काम करतलेंत. घरचे भुरगीं म्हलगडेनी काम करचे पोळोनु काम शिकतात आशीलेंत. तशें प्रौढावस्तेक येताना सगट कामाचें जाणवाय तांका येतशीली.
शाळेंतुलें शिक्षणय स्वावलंबनाक पूरक जावन आसतालें. शाळेंत सर्वकक्षा भुरग्यानींच साफ करकाशीलें. हफ्तेंत दोन दीस कार्यानुभव वर्ग आस्तालो. त्या वर्गांत शाळेंत आशीले उद्यानांत भुरग्यानी खोंडूचे, तण काडचें, झाड वोवचें, झाडांक उदाक घालचें काम कोरका आशीलें. तशेंच शिवणे वर्ग आस्तालें. खेळनु या कार्यानुभव वर्गाचे उपरांत बांयत दाकून उदाक तांडू नहात, पाय धूंवन मुकावयले वर्गाक येवचें रिवाज आशीलें. हें सगट स्वावलंबी जीवन करचाक पूरक जावन आशीलें.

भारताक व्यापार करचाक आयिले ब्रिटिष, पोर्तुगीस आडळीत करूंक लागले. आमगेले म्हालगड्Äयानी स्वातंत्र्या खातीर खूब झूजलेंती, बादानय दिलें. ब्रिटिशानीं आमगेले देशांत तयार जावचे कपडे आनी इतर वस्तु बंद करन तांगेले देशाचे वस्तु हाडून हांगा विक्री करचाक लागले. त्या वेळार महात्मागांधीन स्वदेशी चळवळ आरंभ केलें आनी विदेशी वस्तु हुल्पायले. ताजेन तांगेले व्याराक खूब मार बसलो. महात्माले स्वदेशी चळवळ आनी नेताजीले फौज आमका स्वातंत्र्य मेळचाक कारण जालें. हो स्वदेशी मंत्र साभार काळ तांय आमगेले देशांत आशीलें.

देशांत कैगारिका क्रांती आरंभ जालें. ल्हान व्होड कारखानो आरंभ जाले. गांवांचे शेत विकून कारखानो बांदूचाक जागो दिलो. त्या कारखानेंत गांवचे लोकांक काम मेळचाक लागलें. शिक्षण क्रांती जातच शाळेंत पट्य पुस्तकाचे शिक्षणाक महत्व चड जालें. संतान नियंत्रण कायदे निमीत घरांत एक दोन भुरगीं आशिल्यान तांका बरें शिक्षण दीवका म्हळेले महदाशेंत घरांत काम करयनांत जालें. नगर जीवनांत भुरग्यांक दूर शाळेक बस, रिक्षा व्यवस्था आशील्यान चालत वचें सवाय ना जाल्या. आज आमगेले शिक्षण, आनी घरांतुले जीवन शैली भुरग्यांक स्वावलंबन बदलाक गुलामपणाचे शिक्षण मेळता आस. शिक्षण पद्धती बदल जावका. भुरग्यांक स्वाभीमान आनी स्वावलंबनाचो शिक्षण मेळका.

जागतीकरण निमीत ऊंच शिक्षण घेतिले प्रतिभावंत लोक विदेशाक उद्योगा खातीर वचुन थंयच स्थीर जाले. थंय दाकून आÄियले विदेशी वस्तु पळयतच हांगाचे लोकालें स्वदेशी व्यामोह दूर जातच आयलें. विदेशी भांडवल कंपनीन भारतांत भारतीयालें अवश्यकतेक अनुसार जावनु वस्तु तयार करूंक शुरु केले उपरांत गांवांत जीवनावश्यक वस्तु तयार करचें ल्हान कारखानो सगट बंद पडली. विदेशी कंपेनी वस्तु विक्री करतच लाभ करचाक लागली. आमगेले देशांत नैसर्गिक संपत्ती, मानव संपन्मूल, प्रतिभा, ऊंच शिक्षण हें सर्व आसूनय आमगेले देशांत आमका मेळचें टी.वि, मोबायल, फ़्रिज, कपडे धुवचे यंत्र, आयदन धुवचे यंत्र, कंप्याटर, मोटरगाडी यें सगट विदेशी कंपनीचो वस्तु. आमगेले देशाचे पैशे विदेशाक व्हाळता आसा.

कोरोना माहामारी निमीत्त साभार लोकांक काम ना जालां. विदेशांत नौकरी कोरन आशीले खूब लोक परत भारताक आयलेंती. असले आर्थीक दुःस्थिती वेळार आत्मविश्वास दवरनु स्वावलंबन जीवन करचें अवश्यक. स्थानीक जावनु तयार जावचे वस्तूंक आमी देशीय आनी आंतरराड्ढ्रिय स्थरार बाजाराची सुवात मेळचें तशें आम्ही कोरका (श्ब्च्ग्न् ळ्ब् न्ब्च्ग्न्). ल्हान प्रमाणाचें कारखानेक (ल्प्ग्न्न्-ल्च्ग्न्ज्) व्होड स्थराचे कारखानेन आधार दीवका. नवो नवो वस्तूंचे आविष्कार कोरका मात्र न्हय खाशेलो गुणाक महत्व दीवका. अंतरराड्ढ्रीय गुण त्या वस्तूंक आसूंक जाय. स्थानी जावनु एक उद्यम वाडल्यार स्थानीक लोकांक उद्योगाक अवकाश मेळता. उद्योग आसल्यार आत्मविश्वास वाडता. एक आरोग्यवंत समाज निर्माण जाता. देकून आमगेले सरकारान ताका पूरक वातावरण आनी आर्थीक व्यवस्था तयार केलां. आमी भायर दाकून येवचे वस्तु सोडून आमगेले भौंतणींत तयार जावचे वस्तु घेवका. सूपर मार्केट सोडुन शेजाराचे दुकानांत व्यार कोरचें, सावयव तरकारी, फल, फूल घेवनु स्थानीक शेतकारांक तांगेले जीवनाक आधार दीवका. तांगेले आत्मविश्वास वाडोका. आमगेले देशाचे आर्थीक परिस्थिती सुधारणेक सहकार दीवका. ह्या विषयांत आमगेले भुरग्यांक जाणवाय दीवचे जवाब्दारी आमचेर आसा. स्वदेशी वस्तु उपयोग कोरनु स्वावलंबी सुभीक्ष देशाचे निर्माणाक बुन्याद घालयां. स्वदेशी जाया स्वाभिमानी जाया. आनी आत्मनिर्भर जाया.

देव बरें कोरो.....
- चंद्रिका मल्या

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಂತು°

ಮುοಡ್ಕೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಭ ದೇವಳಾಂತು°

ಉದ್ಯೋಗ ಆನೀ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಡಾ| ಅರವಿಂದ

18:53:41 ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ  ಕೇಂದ್ರ ‘ಕ್ಷಮತಾ

This application is only for the poor

कोंकणिंतल्या अस्तुरी साहित्याचेर

ಮಂಗಳೂರು: ವಿಶಂತಿ ಸಂಭ್ರಮಾοತು ಆಸಚೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಚೆ ಗೌಡ

https://www.youtube.com/user/MrBaligavenkatesh

Editorial

ಡಾಕ್ಟರಾಲೆ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮಾಲೆ ಸಾಂಗತ ವಿಲೀನ ಜಾಲೆ°,,,

ಡಾ. ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಎಕ ನಾವಾದೀಕ ಡಾಕ್ಟರು ಆಶಿಲೊ. ಯುರಾಲಾಜಿ ತಾಗೆಲಿ ಸ್ಪೇಷಾಲಿಟಿ. ತೊ ಎಕ ಫಾಮಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂತಾ° ಎಕ ಬರೊ ಭಾಷಣಗಾರುಯೀ ಜಾವನು ಆಶಿಲೊ. ಸಾನ ಪ್ರಾಯೆರಿ ತೊ ಜನಾ ಮೋಗಾಳ ಜಾಲೆಲೊ. ತೊ ಅನೀರಿಕ್ಷಿತ ಜಾವನು ಅಂತರಲೊ ಮ್ಹಳೆಲಿ ಖಬರ ಆಯಕತನಾ ಸಾಬಾರ ಲೋಕಾಂಕ ತೆಂ ನಂಬಗೂಚಾಕ ಜಾಯನಿ. ಬ್ಯುಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಿಲೊ ತೊ ಕೆದನಾಯಿ ಕೊಡಿಯಾಲಚೆ ಕೆ. ಎಂ. ಸಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಾಂತ ಪಳೊವಚಾಕ ಮೆಳತಲೊ. ಸಕಾಳಿ ದಾಕೂನ ಸಾಂಜವೇಳಾ ತಾಂಯ ಆಪರೇಶನ್ ಥಿಯೇಟರಾಚೆ ಸಮವಸ್ತ್ರಾಂತು ತೊ ದಿಸತಲೊ ಮ್ಹಣು ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ ಗೆಲೆಲೆ ಸಾಂಗತಲೆ. ತಿತಲೊ ಬ್ಯುಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೊ. ತಾಣೆ ತಾಗೆಲೆ ಪೆಶೆಂಟಾoಕ ಪಳೊವಚಾಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೆ ರೌಂಡ್ಸಾರ ವತನಾ ತಾಗೆಲೊ ಹೋಡು ತಾಳೊ ಆಯಕೂನು ತ್ಯಾ ಮ್ಹಾಳ್ಯೆರಿ ಆಸಚೆ ಸಗಟ ರೂಮಾಂತುಲೆ° ಪೇಶೆಂಟಾoಕ ತೊ ಆಯಲೊ ಮ್ಹಣು ಕಳತಲೆ° ಖಂಯ. ಕುಶಾಲ ಉಲೊವನು ಪೇಶೆಂಟಾoಲಿ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಸಂತೋಸಮಯ ಕರಚೆಂ ತಾಗೆಲಿ ಸವಯ್ ಆಶಿಲಿ.
ನ. 9ಕ ಎಕ ಆಪರೇಶನ ಪೂರ್ಣ ಕರನು ಭಾಯರ ಆಯಿಲೆ ಡಾಕ್ಟರಾಕ ಕಠಿಣ ಹೃದಯಘಾತ ಜಾಲೆ°. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ತಾಕಾ ತುರ್ತಾನ ಶುಶ್ರುತಾ ಮೇಳಚಾಕ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಲೆ°. ತೊ ಐ.ಸಿ.ಯುಂತ 8 ದೀವಸ ಆಶಿಲೊ. ತಾಕಾ ಊಂಛ ಸ್ಥರಾಚೆ ಟ್ರಿಟಮೆಂಟ್ ಮೆಳೆ°. ಜಾಲ್ಯಾರ ದೈವಿಚ್ಛಾ ವ್ಹಿಂಗಡ ಆಶಿಲಿ. ನ.17 ಕ ತಾಗೆಲೆ ದೇಹಾಂತ್ಯ ಜಾಲೆ°.
ಡಾಕ್ಟರಾಕ ಫಕತ 60 ವರಸ°. ಸಾಬಾರ 30 ವರಸಾಚೊ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಣಭವ. ಡಾಕ್ಟರ ಮ್ಹಣು ನ್ಹಹಿ°, ಆರತಾ° ತರನಾಟೆ ಲೋಕಾನ ಹೃದಯಘಾತ ಜಾವನು ಮರಣ ಪಾವಚಿ ಖಬರ ಆಯಕೂಚೆ° ಚಡ ಜಾಲಾ°. ಸ್ವತ: ಡಾಕ್ಟರ ಆಶಿಲೆ ತಾಕಾ ಖಾಂಯ ಮುನ್ಸೂಚನಾ ಮೇಳನಿ ವೆ ? ತಾಣೆ ತಾತಾವಳಿ ತಾಗೆಲಿ ಆರೋಗ್ಯಾಚಿ ತಪಾಸಣಾ ಕರನು ಆಸಚೆ° ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ. ಎಕ ಫಾಮಾದ ಡಾಕ್ಟರಾಕಚೀ ಅಶಿ° ಜಾಲೆ ಮ್ಹಣತಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಶಾನ ತಾಗೆಲೆ ಆರೋಗ್ಯಾ ಬದಲ ಕಿತಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಘೆವಕಾ ? ಮನಶಾನ ತಾಗೆಲೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಆನಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಕಶಿ° ದವರಕಾ ? ವಿಜ್ಞಾನ ಇತಲೆ° ವಾಡಲಾ° ಕೀ, ವಿಜ್ಞಾನಿ ಲೋಕಾ° ಮಧೆಂತೂಚಿ ಆಮಿ ಘೆವಚೆ ವಕದ ಆನಿ ಹೇರ ವಿಷಯಾಚೆರಿ ಚರ್ಚಾ ಜಾವಚೆ° ಆಮಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾರಿ ವಾಚತಾತಿ ಆನಿ ಆಯಕತಾತಿ. ಆಮಿ ಘೆತಿಲೆ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನಾ ಬದಲಯಿ ಸಂದೇಹ ಉಲಯತಲೆ ಆಸಾತಿ. ಆಶೆ° ಸಾಬಾರ ಸವಾಲಾ° ಆಮಗೆಲೆ ಮುಕಾರ ಆಸಾತಿ.
ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲ ಖೂಬ ಚರ್ಚಾ ಜಾತಾ ಆಸಾ. ಆರತಾ° ಕ್ರಿಕೇಟರ್ ಕೊಹ್ಲಿನ ತಾಗೆಲೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲ ಸಾಂಗಿಲೊ ಎಕ ವಿಡೀಯೊ ಪಳೊವಚಾಕ ಮೆಳೊ. ತಾಂತು° ತೊ ಕಾರ್ಬ್ಸ ಊಣೆ ಕರಚೆ°, ಪ್ರೊಟಿನ್ ಚಡ ಕರಚೆ°, ಗೀನ್ ವೇಜಿಟೆಬಲ್ಸ್ ಖಾವಚೆ°, ಲೋಣಿ - ತುಪ ಖಾವಚೆ° ಸಾಂಗತಾ. ತಾಗೆಲೆ ಉತ್ರ° ಆಯಕತನಾ ಆಮಗೆಲೆ ಥೊಡೆ ಇಷ್ಟ ಲೋಕಾನ ಆಶೆ° ಕರಚೆ° ಚೂಕಿ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಣು ದಿಸತಾ. ಆಮಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರನು ಪಳೊವಯೆತ ಮ್ಹಣು ಭೊಗತಾ. ದೀವಸಾಕ ಉಣೆನಾ 30 ಮಿನೀಟ್ ಚಮಕಲೆರಿ ಬರೆ° ಮ್ಹಣು ಹರ ಎಕಲೊ ಡಾಕ್ಟರು ಸಾಂಗತಾ. ಆಮಗೆಲೆ ತರನಾಟೆನಿ ಸುತಾ ಸಾನ ಪ್ರಾಯೇರಿಚಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಸಮ ಕರನು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಸಮ ಕರಚಾಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರಕಾ.
ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಬರೊ ಡಾಕ್ಟರು ಆನಿ ಭಾಷಣಗಾರ ನಂತಾ° ಎಕ ಕವಿ ಸುತಾ ಆಶಿಲೊ. ತಾಣೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆನ ಖೂಬ ಕವಿತಾಂ ರಚನ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣು ತಾಣೆ ದೇವಾದಿನ ಜಾತರಿಚಿ ಲೋಕಾಂಕ ಕಳೆ°. ತಾಣೆ ಆರತಾ° ಎಕ ಸಮಾರಂಭಾoತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲೆಲೆ ಭಾಷಣ ಖೂಬ ವೈರಲ್ ಜಾಲಾ°. ತಾಂತು° ತೊ ಆತ್ಮ ಆನಿ ಪರಮಾತ್ಮಾ ವಿಷಯಾರಿ ಉಲಯತಾ.
"ಕ್ರಷ್ಣಾನ ಸಾಂಗಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣಕೆ ಪರಮಾತ್ಮಾಲೆ ಮ್ಹಣಕೆ ಆತ್ಮಾಕಯೀ ಆದಿ ನಾ ಯಾ ಅಂತ್ಯ ನಾ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಮರಣ ನಾ" ಮ್ಹಣು ತ್ಯಾ ಭಾಷಣಾಚೆ ಶುರುವಾತಾರಿ ಡಾಕ್ಟರು ಸಾಂಗತಾ. ಆಮಿ ಜೀವನಾಂತು° ಆಮಗೆಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಕಾ, ಕರತನಾ ಆಮಕಾ ಜಯ ಮೇಳತಾ ಯಾ ಸೋಲು ಮೇಳತಾ. ಆಮಗೆಲೆ ವಿಷಯಾರಿ ಕೋಣ ಕಸಲೆ° ಚಿಂತಾ ಕರತಾ ಮ್ಹಣು ಆಮಿ ಮನಾಂತ ದವರನು ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಚೆ° ಕಷ್ಟ ಜಾತಾ. ತಸಲೆ ಮನೋಸ್ಥಿತಿರಿ ತುಮಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಚೆ° ಸುಲಭ ಜಾಯನಾ ಆನಿ ಕರಚೆ ಕರ್ತವ್ಯಾಕ ನ್ಯಾಯ ದಿವಚಾಕ ಜಾಯನಾ ಮ್ಹಣು ತೊ ಸಾಂಗತಾ.
ಮುಕಾರ ತೊ ಅಶೆ° ಸಾಗತಾ ಕೀ, ಎಕ ಪಾವಟಿ ತಾಗೆಲೆ ಪ್ರೋಫೆಸರಾನ ಸಾಂಗಿಲೆ° ಖಂಯ, ತುವ° ತುಗೆಲೆ ವೃತ್ತಿಂತು° ಪ್ರಚಾರ ಘೆವಚಾಕ ಯಾ ನಾವಾದೀಕ ಜಾವಚಾಕ ಆಯಿಲೊ ನ್ಹಹಿ°. ತುಗೆಲೆ ಮನಾಕ ಖಂಚೆ ಸಮ ಮ್ಹಣ ದಿಸತಾ ತ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆ ಮಾನವಿಯತಾ ದೃಷ್ಠಿ ದವರನು ಕರ್ತವ್ಯಪಾಲನ ಕರಿ. ಕೋಣಾಕ ಅಭಿಮಾನ ಆಸಾಕೀ ತಾಗೆ ಲಾಗಿ ಮಾನವೀಯತಾ ಆಸತಾ. ಕೋಣಾಕಯಿ ಖುಷಿ ಕರಚಾಕ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಚಾಕ ಜಾಯನಾ. ಅಹಂ ಸೋಡಕಾ, ಶರೀರ ಆನಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಸ್ತು ಸೋಡಚೆ° ಕರಕಾ. ಶರೀರ ಆನಿ ಹೇರ ವಸ್ತು ಆಮಗೆಲೊ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಣು ಚಿಂತಲ್ಯಾರಿ ಸಹಜ ಜಾವನು ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಜಾತಾತಿ. ಆತ್ಮ ವ್ಹಂವಚಾಕ ಶರೀರ ಶಿವಾಯ, ಶರೀರ ವ್ಹವಂಚಾಕ ಆತ್ಮ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಳೆಲೆ ಉಡಗಾಸ ದವರಕಾ. ಆತ್ಮಾನ ಶರೀರ ವ್ಹಂವಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯಲ್ಯಾರಿ ಶರೀರ ಸೋಡಕಾ ಮ್ಹಣು ತೊ ಸಾಂಗತಾ.
ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಂಬಾಳಚಾಕ ಕಸಲೆ° ಕರಕಾ ಮ್ಹಣೂಯಿ ಡಾಕ್ಟರಾನ ತಾಗೆಲೆ ಭಾಷಣಾಂತು° ಸಾಂಗಲಾ°. ಜೀವನಾಂತು° ಚಲನ, ಭೋಜನ, ಶಯನ ಆನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವೀಲಿನಾಚೆ ಬದಲ ಜ್ಞಾನ ಆಸೂಕಾ ಮ್ಹಣು ತೊ ಸಾಂಗತಾ.
ಆಮಿ ಕೆದನಾಯಿ ಚಲನಶೀಲ ಆಸೂಕಾ. ಚಲಚನಶೀಲತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಜೀವಂತ ಆಸಾತಿ ಮ್ಹಣಚೆ ಸೂಚನಾ. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ಪ್ರಾಯ ಜಾಲೆಲ್ಯಾನಿ ಜಾಲೆ ತಿತಲೆ ಚಮ್ಕೂಚೆ° ಕರಕಾ. 60 ವರಸ° ಜಾತರಿ ಎಕ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ದ್ಹರನು ಚಮಕೂಚೆ° ಬರೆ° ಮ್ಹಣು ತೊ ಡಾ. ಟಿ. ಎ. ಎ. ಪೈಲೆ ಉದಾಹರಣ ದಿತಾ.
ದುಸ್ರೆಂ, ಭೋಜನ. ತರನಾಟೆ ಆಸತನಾ ಫಾತೋರ ಖಾವನು ಜೀರ್ಣ ಕರಚಿ ಶಕ್ತಿ ಆಸತಾ. ಪ್ರಾಯ ಜಾತಾನ ತೀ ಶಕ್ತಿ ಊಣೆ ಜಾತಾ. ತಶಿಂ ಮ್ಹಣು ಕಸಲೆಂಯಿ ಸೊಡಚೆಂ ನ್ಹಹಿಂ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಶಿಯನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಹೈ ಫೈಬರ್ ಆಸೂಕಾ, ಉದಾಕ ಪಿವಕಾ, ಲಾಯಕ ಕರನು ನಿದೋಕಾ. ಎಕ ಲೇಖಾ ಪ್ರಮಾಣೆ 8 ಗಂಟೊ ಕಾಮ ಕರಕಾ, 8 ಗಂಟೊ ಕುಟುಂಬಾಕ ದೀವಕಾ ಆನಿ 8 ಗಂಟೊ ನಿದೋಕಾ. ವಗೀ ನಿದೊಚೆಂ ಆನಿ ವಗೀ ಉಟಾಚೆ° ಕರಕಾ. ಪ್ರಕೃತಿ ಸಾಂಗತ ಮೆಳಚೆ° ಕರಕಾ. ಅನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತು ದೂರ ದವರಕಾ. ಮೊಬೈಲ್ ಆನಿ ತಸಲೆ ಹೇರ ವಸ್ತು ದೂರ ಕರಚೆ°, ಖಂಚೆಯ ಗಾರ್ಡನಾಕ ವಚೆ° ಹಾಕಾ ಉದಾಹರಣ ಜಾತಾತಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಲೆ ಸಾಂಗತ ಮೇಳನು ಆಸಚೆಂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಜಾತಾ.
ಆಯಚೆ ದೀಸಾಂತ ಸಂಭoದ ಚೂಕುನ ವಚೆ° ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾಲಾ°. ಸಂಭoದ ವರೊನ ಹಾಡಚೆ° ಕರಕಾ. ದೋಸ್ತ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಕಾನ್ನಡಿ ಶೆಂ ಆಸತಾತಿ. ಮುಖಸ್ತುತಿ ಕರತಲೆ ನ್ಹಹಿ°. ಕೇದನಾಯಿ ಸಂಭoದ ಉದಾಕಶೆ° ಆಸೂಕಾ. ಉದಾಕ ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಸತಾ. ತಾನಿ ನಿವಯತಾ. ಆಮಿ ತಶೀಂಚಿ ಜಾವಕಾ. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ಜೀವನಾಂತು° ಚಲನ, ಭೋಜನ, ಶಯನ ಆನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವೀಲಿನಾಚೆ ಬದಲ ಚಡ ಮಹತ್ವ ದೀವಕಾ. ತ್ಯಾಚ ವೇಳಾರ ಸ್ನೇಹ ಪರಿಪಾಲನ ಕರಚೆ° ಕರಕಾ ಮ್ಹಣು ಸಾಂಗೂನು ತಾಣೆ ತಾಗೆಲೆ ಭಾಷಣ ಆಖೇರಿ ಕೆಲೆಲೆಂ ಆಸಾ.
ತಾಣೆ ಭಾಷಣಾಂತು° ಕಸಲೆ° ಸಾಂಗಲಾ° ತೆ° ತಾಣೆ ಜೀವನಾಂತು° ಪರಿಪಾಲನ ಕೆಲಾ° ಮ್ಹಣಯೆತ. ತಾಗೆಲೆ ಬದಲ ತಾಗೆಲೆ ದೋಸ್ತಾನಿ, ಪೇಶೆಂಟಾನಿ ಆನೆ ಹೇರಾನಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾರಿ ಫಾಯಸ ಕೆಲೆಲೆ ಸಂದೇಶ ಪಳೊವನು ಆಶೆಂ ಸಾಂಗಚಾಕ ಜಾತಾ.
ಡಾಕ್ಟಾçಲೊ ಮ್ಹಾಂತು ಜಿ. ಜಿ. ವಾಸುದೇವ ಪ್ರಭು ಹಾಂನಿ° ಮಂಗಳೂರಾoತು° ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆ ಖಾತೀರ ಸೇವಾ ದಿವಚೆ ನದರೇನ 1981ತು° ಶುರು ಕೆಲೆಲೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತೀಕ ಸಂಘ ಆಜಿಕಯೀ ತೀ ಸೇವಾ ದಿವೂನ ಆಸಾ. ಸಂಘಾನ ಆಪಯಿಲೆ ತೇದನಾ ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಯೆವನು ತಾಂಕಾ° ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದಿತಲೊ. ಉತ್ತಮ ವೈದ್ಯ, ವಾಘ್ಮಿ, ಸಂಘಟಕ, ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಬರೊ ಮನಿಸ್ ಆಶಿಲೆ ತಾಂಗೆಲೆ ಆತ್ಮಾಕ ಶಾಂತಿ ಮಾಘೂಯಾ°.

Shabdvihar

ಉಲ್ ಉಲಯ

ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಂತ ತೂಂ ಇತ್ತೆಂ ಮ್ಹಣತಾ, ಉಲಯ, ಉಲಯನಾಶಿ ನುಳೀತ ಬಯಸೂನಾಕಾ. ಉಲೊವಚಾಕ ಸೂರು ಕೆಲ್ಯಾರ ತೊ ಏಕ ತಾಸ ಉಲಯತಾ. ಹೆ ಉದ್ಧೃತ ವಾಕ್ಯಾಂತ ಉಲಯ ಮ್ಹಣಚೊ ಏಕ ಶಬ್ದು ವಾಪರಲಲೊ ದಿಸತಾ. ತೇ ಶಬ್ದಾಚೆ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ (ಮೂಳರೂಪ) ಆನೀ ಅರ್ಥ ಸಮಜೂವ್ಯಾಂ.

ಸಾಂಗ, ಕಳಯಿ, ಮ್ಹಣು ಆದಿಲ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಆಸೂಚೋ ಹೋ ಉಲಯಿ ಮ್ಹಣಚೊ ಶಬ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಶೆಚೊ ಬ್ರೂ ಮ್ಹಣಚೇ ಧಾತು ಶಬ್ದಾಚೆ ಅಪಭ್ರಂಶ ರೂಪ ಜಾವನು ಆಸಾ.
ಬ್ರೂ ಮ್ಹಣಚೆ ಹಾಂತು ಬ್+ಊ+ರ್ ಮ್ಹಣ ತೀನ ಅಕ್ಷರ ಆಸತಿ. ಅಪಭ್ರಂಶ ರೂಪ ಪಾವತಾನಾ ಬ್ ಮ್ಹಣಚೆ ಅಕ್ಷರ ಲೋಪ ಜಾವನ ಊ+ರ್ ಮಾತ್ರ ಉರಲೇ. ಹಾಂತೂಲೆ ರೆ ಅಕ್ಷರ ಲ್ ಜಾವನು ಪರಿವರ್ತನ ಜಾವನು ಊಲ್ ಮ್ಹಣ ಜಾಲಾಂ. ದೀಘರ್ಾಕ್ಷರ ಊ ಹೃಸ್ವಾಕ್ಷರ ಉ ಜಾವನ ಉಲ್ ಮ್ಹಣ ರೂಪ ಉರಲೇಂ. ಹೆ ಉಲ್ ಮ್ಹಣಚೇ ಧಾತುಕ ಪ್ರತ್ಯಯ ಮೇಳನು ಉಲಯ, ಉಲಯತಾ, ಉಲಯನಾ ಮ್ಹಣು ಶಬ್ದಾಚೆ ವೇಗವೆಗಳೆ ಅಥರ್ಾರಿ ಆಮೀ ವಾಪರತಾತಿ. ಉಲಯಿ ಮ್ಹಣಚೆ ಹೆ ಶಬ್ದಾಕ ಸಾಂಗ, ವ್ಯಕ್ತ ಕರಿ, ಕಳಯ, ಸೂಚೋವಣ ದೀ, ಪರಗಟ ಕರಿ, ಜವಾಬ ದೀ ಆದಿಲ್ಲೇ ಸಂದಭರ್ಾನುಸಾರ ಅರ್ಥ ಆಸತಿ.

An Appeal to the members of the GSB Community

  जेसन पींत, SDB, उद्यावर, उडुपी (MA कोंकणी)

ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಸಾನ ಕಾಣಿಯೊ ಬರೊವಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತು°

ಪರಬೆಕ ತಿಸ್ರೆ ಲ್ಹಾರಾಚೆ ಭಯ ವಿಶ್ವಾಕಚ ಕರೋನಾಚೆ ಭಯ

ನವೆಂಬರ ಮ್ಹಯನೊ ಸರನು ದಶಂಬರ ಪಾವಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ಲೋಕಾಂಕ

ಅಮ್ಚಿಗೆಲೆ ಪರ‍್ಬೆ ರಾಂದಪ ಅಮ್ಚಿ ರಾಂದಪ ಭಾರಿ ಸುಲಭಗೊ

ಪ್ರಾಕ ದಕೂನು ಪ್ರಸ್ತೂತಾಕ ಎತ್ತಾನ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಖಾಣಜವಣ,

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸು ಆನಿ ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ ಅಶ್ಶಿ ತಶ್ಶಿ ಪೊಳೊಚೆ

ಮನು ಕುಲ ಕಳನು ಕೀ ಕಳನಾಶಿ° ಚೂಕಿ ಕೆಲ್ಲಾರಿ ಆವಸು

कोरोना महामारी भारताक येवनु ६ महिने जाले.

ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಂತು ಸಾಬಾರ ಸಂಖ್ಯೆರಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ಭೊ

Home

Ad for Aruna Masala

ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಅಂಡಾರು ರಾಮದಾಸ ಕಿಣಿ

Featured Chandrika Mohan Pai KC Prabhu

 

Anniversaries

Shabdh Vihaar

Homage

 

Well Wishers

Has no content to show!

Most Read

Homage

Events

Who is Online?

We have 53 guests and no members online

Advertorial

Scroll to top