ಮನು ಕುಲ ಕಳನು ಕೀ ಕಳನಾಶಿ° ಚೂಕಿ ಕೆಲ್ಲಾರಿ ಆವಸು ಕಶಿ° ತಿಗೆಲೆ ಚೆರಡಾನ ಕೆಲೆಲಿ ಚೂಕಿ ಮಾಫಿ ಕರತಾ ತಶಿಂಚೀ ಭೂದೇವಿನ ತೇ ಹೊಡ ಏಕ ಅಪರಾಧು ಮ್ಹಣು ಘೇನಿ. ಆತ° ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಯೆವನು ಸಗಳೆ ಮನು ಕುಲ ಘಾಬರೆನ ಘೆಲಾ°. ಸಮಾಜಾಚೆ ಹರ ಏಕಲೊ ದರ‍್ಬಳೊ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಾಚೊ ಆನಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಮ್ಹಣು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕರನಾಶಿ° ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಕ ಶಿಖಾರ ಜಾಲಾ. ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ವಾಡಚೆ° ಕ್ರಮೇಣ ಸುಧಾರಣೆಕ ಹಾಡಚೆ° ಖಾತಿರ ಜಾವನು ಥೊಡೆ ಕಾಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಾವನು ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಕೆಲೆ°. ಉಪರಾಂತ ಫಕತ ಶನಿವಾರ ಆನೀ ಆಯ್ತಾರ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಕೆಲೆ°. ಇತಲೆ° ಜಾತಾನಾ ಆನೀ ಮುಕಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಕರತಾ ಕೀ ಅನ್‌ಲಾಕ್ ಕರತಾ ಮ್ಹಣು ಲೋಕಾನ ಚಿಂತನ ಕರತ ಆಸತಾನಾ ಜುಲೈ ೨೧ಕ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾಚೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ. ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸರಕಾರಾನ ಅನ್ಲಾಕ್ ಕರಚೆ° ಮ್ಹಣು ನಿರ್ಧಾರ ಘೆತಲೊ.

ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಕರನು ದೇಶಾಚೆ ಬೊಕ್ಕಸಾಕ ಪೆಟ್ಟು ಪಡಲ್ಯಾರಿ ದೇಶಾಚೆ ಜನಾಲೆ ಆರೋಗ್ಯಾಕ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಾಶಸ್ತ ಸರ್ಕಾರಾನ ದಿಲೆ°. ಹಾಜೆ° ಮಧೆ° ದರ‍್ಬಳೊ ಆನಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಪೂರಾ ಉದ್ಯೋಗು ನಾತಿಲೆ ದಿನ ನಿತ್ಯಾಚೆ ಖಾಣ ಜೆವಣ ಕರಚಾಕ ಮಸ್ತ ಕಷ್ಟಾರ ಪಡಲೆ. ಆಜೀ ಸಮಾಜಾಂತು ಪ್ರತೀ ಏಕ ಕ್ಷೇತ್ರಾಕ ತಾಜೆಂಚ ಮ್ಹಲೆಲೆ° ಮಹತ್ವ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚೆ ಉದ್ಯಮಾಂಕ ತಾಜೆಂಚ ಮ್ಹಲೆಲೆ° ಕಷ್ಟ ಆಸಾತಿ. ತಾಂತು° ಥೊಡಿ° ಕ್ಷೇತ್ರ° ಜಾವನು ಆಸಚೆ ಫೂಲ್ಲಾ ವ್ಯಾರು, ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆನೀ ಕೃಷಿ ಕರತಾ ಲೋಕಾ ಲಾಗಿ ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರೆ ತರಪೇನ ಉಲೊವಚೊ ಅವಕಾಶ ಮೆಳೊ. ತಾಂಗೆಲೊ ಅಭಿಪ್ಯಾಯ ಅಶಿಂ ಆಸಾ. ಆತಂ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸು. ವ್ಹರ‍್ಡೀಕ, ಮೂಂಜೀ, ರ‍್ಬೋ ಸರಮಾಳೊ ಯೆತಾ ಆಸಾತಿ. ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಅಂತ್ಯ ಜಾವಚೆ ಥಾಂಯ ೫೦ ದಾಕೂನ ೧೦೦ ಲೋಕಾಂಕ ಮೆಳೊನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರಯೇತ ಮ್ಹಣು ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಆದೇಶು ಆಸಾ. ಕಿತಲೇಯಿ ಹೋಡು ಮಹಾಮಾರಿ ಆಯಲ್ಯಾರಿ ವಾಂಚೂಕ ಉದಾಕ, ವಾರೆ° ಆನಿ ಆಹಾರ ಗರಜೆಂಚೆ ಆಸತಾ. ಉದಾಕ, ವಾರೆ° ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತ ಜಾವನು ಮೆಳತಾ. ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕರಚೆ° ಶೇತಕಾರಾನ. ತಸಲೆ ಏಕ ಶೇತಕಾರಾನ ಕೊರೋನಾ ಲಾಕಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭೆಚೇರಿ ಕಶಿ° ತಾಗೆಲೆ ಜೀವನ ಕೆಲೆ° ಮ್ಹಣು ಉಡುಪಿ, ಬಂಟಕಲ್ಲಾಚೆ ಕೃಷಿಕ ಸದಾನಂದ ನಾಯಕ್ ಹಾಂನಿ° ಅಶಿ° ಸಾಂಗಲೆ°. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಜಾತರಿ ಸಾಬಾರ ೨೫ ವರಸ ದಾಕೂನ ಕೃಷಿ ಕರತಾ ಆಸಚೆ ಹಾಂನಿ° ತಾಂಗೆಲೆ ಜಮೀನಾಂತು ಭಾತ್, ಪಪ್ಳಾ ಮಾಡ್ಡಿ, ನರ‍್ಲಾ ಮಾಡ್ಡೋ, ರಾಂದೆಕಾಯಿ ಆನಿ ಮೊಗಾರೆ ವೋಯಲಾ°. "ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವೇಳಾರಿ ಖೂಬ ಆರ್ಥಿಕ ಕಷ್ಟ ಆಯಲೆ°. ಹೇ ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ ಮ್ಹಯನ್ಯಾಂತು° ಹೇರಳ ಜಾವನು ಮೊಗಾರೆ° ಜಾವಚೊ ಕಾಳು. ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಶಿಲೆ° ನಿಮಿತ್ತ ಮಾರ್ಕೇಟ್, ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದ್ ಆಸೂನು ವ್ಹಾರ್ಡಿಕ್ - ಮೂಂಜಿ ನಾತಿಲೆ°, ಘೆತಲೆ ನಾ ಆಶಿಲೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾವನು ೮೦೦ ದಾಕೂನು ೧೫೦೦ ಮಧೆ° ಆಸಚೆ° ಮ್ಹೊಲ ಚೆಂಡಾಕ್ ೪೦ ದಕೊನು ೫೦ ಆಶಿಲೆ°. ೪೦ ರೂಪಯೊ ಖೂಬ ಊಣೆ ಜಾಲೆಲೆ ನಿಮಿತ್ತ ಮೆಗೆಲೆ ಸಾಬಾರ ದೋಸ್ತಾನಿ ಲಾಕಡೌನಾ ವೇಳಾರ ಕೊಯ್ಲ ಕಾಣಿ. ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಮೆಗೆಲೆ ಆಸಚೆ ೨೦ ಮೊಗಾರೆ ಜಾಡಾಚೆ ಫೂಲ್ ಹಾಂವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆನೀ ಮೆಗೆಲೆ ಘರಾ ದೇವಾಕ ದವರತಲೊ.’ ಅನಲಾಕ್ ಶುರು ಜಾತರಿ ಘೆತಲೆ ಜಾವೊ ಮೋಲ ಜಾವೊ ಚಡ ಜಾಯನಿ ಮ್ಹಣತಾ ತೊ. ಬಸ್ಸ ಸಂಚಾರ ಖೂಬ ಊಣೆ ಆಶಿಲ್ಯಾನ ಕೊಡಿಯಾಲ ಹಂಪನಕಟ್ಟಾ ಫೂಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಕೆಟಾಂತ ವ್ಯಾರು ಕರತಲೆ ತಾಂಗೆಲೆ ಕಾರ್ ಘೇವ್ನು ಯೆವನು ಮೊಗಾರೆ° ವ್ಹರತಾತಿ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವೇಳಾರಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ರಾಂದೆಕಾಯಿ ವೋಯಿಲೆ ಲೋಕ ವಾಟ್ಯಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕರನು ವಿಕತಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರ ಮೊಗಾರೆ° ತಶಿ° ಕರನು ವಿಕಚಾಕ ಜಾಯನಾ. ಮೊಗಾರೇಕ ಫಕತ ಉದಾಕ ಪಾವನಾ. ಕೀಟ ನಾಶಕ, ಗೊಬ್ಬೊರು ಜಾಯಿ. ಕೋಯ್ಲು ಕಾಡತಲೇಂಕ ಏಕಲೇಕ ೮೦ ರೂಪಾಯಿ ದೀವಕಾ. ವಾಯಾಕ ೧೦೦ ಸೀಟಿಕ ೧೦೦೦ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ಲೆ ಖರ್ಚು ಆಸತಾನಾ ಏಕ ಚೆಂಡಾಕ ೪೦ ರೂಪಾಯಿ ಆಶಿಲೆ ವೇಳಾರಿ ಮಸ್ತ ಕಷ್ಟ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣು ಸಾಂಗತಾ ಸದಾನಂದ ಮಾಮ್.

ಆನೀ ಕೊಡಿಯಾಲಾಚೆ ನಾವಾದಿಕ ಕ್ಯಾಟರ‍್ಸ ಜಾವನು ಆಸಚೆ ಕಾಮತ್ ಕ್ಯಾಟರ‍್ಸ ಮಾಲೀಕ ಜಾವನು ಆಸಚೆ ಸುಧಾಕರ ಕಾಮತ್ ಹಾಂಗೆಲಾಗಿ ಉಲಯತಾನಾ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗಾ ಉದ್ಯಮಾಚೆಂ ಕಷ್ಟ ಕಳೆ°. "ಆಮಗೆಲಾಗಿ ಖಾಯಂ ಜಾವನು ೬೦ ನೌಕರ ಆಸಾಚಿ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಾಚೆ ೧೦ ಜನ ಲಾಕಡೌನ್ ವೇಳಾರಿ ಗಾದ್ದೆ ಕಾಮಾಕ ಮ್ಹಣು ರಜೇರಿ ಗೆಲಿಂತಿ. ರ‍್ಲೆಲೆ ೫೦ ಲೋಕಾಂಕ ಲಾಕಡೌನ ವೇಳಾರಿ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ ವ್ಯವಹಾರು ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ ಸುತಾ ೩ ವೇಳಾಚೆ ಖಾಣ ಜೇವಣ ಆನೀ ರಾಬಚಾಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕರನು ದಿಲ್ಯಾ. ಆತಂ ವ್ಹಾರ್ಡಿಕ - ಮೂಂಜಿ, ರ‍್ಬೋ ಆಸಲ್ಯಾರ ಸುತಾ ಸರ್ಕಾರಾಚೆ ಆದೇಶ ಆಸೂನ ೫೦ ದಾಕೂನ ೧೦೦ ಲೋಕಾಂಕ ಘೆವನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರಕಾ ಮ್ಹಣತಾನಾ ಅವಕಾಶ ಊಣೆ ಜಾವನು ಆದಾಯು ಖೂಬ ಊಣೆ ಜಾಲ್ಲಾ. ಮುಕಾರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಶಿಂಚೀ ಆಸಲ್ಯಾರಿ ಪಾನ್ನಾಚೆ ಮ್ಹೋಲ ಚಡೋಕಾ ಜಾತಾ” ಮ್ಹಣತಾತಿ ತಾಂನಿ°. ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರಾಚೆ ಸಾಂಗತ ಆಗಸ್ಟ ೧೪ ‘ದಾಕೂನ ಕಾಮತ್ ಫುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್’ ಫಾಸ್ಟ ಫುಡ್ ವ್ಯಾರು ಶುರು ಕರಚಾಕ ಯೋಜನಾ ಘಾಲ್ಯಾ. ಶುರುವೇರಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಸೇವಾ ಕ್ರಮೇಣ ವಹಿವಾಟ್ ಪಳೊವನು ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಶುರು ಕರತಾತಿ ಮ್ಹಣೂಯೀ ತಾಂನಿ° ಸಾಂಗಲೆ°.

ಕಾರ್‌ಸ್ಟಿಟ್ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ಲವರ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಹಾಂಗಾ ಫುಲ್ಲಾ ವ್ಯಾರು ಕರತ ಆಸಚೆ ಕೇಶವ ಆಚರ‍್ಯ ಹಾಂನಿ° ಕೊರೋನಾ ಲಾಕಡೌನ್ ವೇಳಾರಿ ದೇವಾಲೆ ಸೇವೇಕ ಖಂಚೆಯ ಉಣ್ಯಾಪಣ ಜಾಯನಾಶಿ° ಜಾಲೆ ತಿತಲಿ ಸೇವಾ ದಿಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣತಾತಿ. "ಕೊಡಿಯಾಲಾಚೆ ಕೋಡಿಕಲ್, ಬಜ್ಪೆ ದಾಕೂನ ಫೂಲ್ ಹಾಡೋನು ನಿತ್ಯ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ವೆಂಕಟರಮಣಾಕ, ಡೋಂಗೆರಿಕೇರಿ ವೆಂಕಟರಮಣಾಕ, ಕೊಂಚಾಡಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಆನಿ ಮಹಾಲಸ ನಾರಾಯಣೀ ದೇವಳಾಕ, ನರಸಿಂಹ ದೇವಾಕ° ನಿತ್ಯ ದಿವ್ಚೆ ವರೀ ಫೂಲ್ ಪಾವಯಲಾ°. ಆಮಗೆಲೆ ದುಕಾನಾಂತು° ಕಾಮಾಕ ಆಸಚೆ ೧೨ ಲೋಕಾಂಕ ಶುರುವೇಕ ೫೦ ಠಕೋ ಉಪರಾಂತ ೭೫ ಠಕೋ ಸಾಂಬೋಳ ದಿಲ್ಲಾ. ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ, ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಕ ರ‍್ವಾಂದಾಚೆ ಫೂಲ್ ವ್ಹರಚೆ° ಪ್ರಮಾಣ ಊಣೆ ಜಾಯನಿ. ಚೌತಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ನಾ ಜಾಲೆಲೆ ನಿಮಿತ್ತ ವ್ಯಾರು ಊಣೆ ಜಾತಲೊ’ ಮ್ಹಣು ಕೇಶವ ಆಚರ‍್ಯ ಮಾಮಾನ ಸಾಂಗಲೆ°.

ಕಶಿ° ಆಸ್ಸೊ ಮಹಾಮಾರಿ ಕಿತಲೆಯೀ ಆಸಲ್ಯಾರಿ ತಾಂಗತಾοಗೆಲೆ ಕಾಮ - ವ್ಯಾರು ಕರನು ಆಸಚೆ ಲೋಕಾನ ಸಮಾಜಾಜೆ ಜನಾಂಕ ಅಗತ್ಯ ಸೇವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ತಾಂಕಾ° ಸಮಾಜಾಚೆ ಲೋಕಾನ ಆಭಾರಿ ಜಾವನು ಆಸೂಕಾ.

ಚೇತನಾ ನಾಯಕ್. ಕೆ.
ಕಾರ್‌ಸ್ಟಿಟ್, ಮಂಗಳೂರು.

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಂತು°

ಮುοಡ್ಕೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಭ ದೇವಳಾಂತು°

ಉದ್ಯೋಗ ಆನೀ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಡಾ| ಅರವಿಂದ

18:53:41 ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ  ಕೇಂದ್ರ ‘ಕ್ಷಮತಾ

This application is only for the poor

कोंकणिंतल्या अस्तुरी साहित्याचेर

ಮಂಗಳೂರು: ವಿಶಂತಿ ಸಂಭ್ರಮಾοತು ಆಸಚೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಚೆ ಗೌಡ

https://www.youtube.com/user/MrBaligavenkatesh

Editorial

ಡಾಕ್ಟರಾಲೆ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮಾಲೆ ಸಾಂಗತ ವಿಲೀನ ಜಾಲೆ°,,,

ಡಾ. ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಎಕ ನಾವಾದೀಕ ಡಾಕ್ಟರು ಆಶಿಲೊ. ಯುರಾಲಾಜಿ ತಾಗೆಲಿ ಸ್ಪೇಷಾಲಿಟಿ. ತೊ ಎಕ ಫಾಮಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂತಾ° ಎಕ ಬರೊ ಭಾಷಣಗಾರುಯೀ ಜಾವನು ಆಶಿಲೊ. ಸಾನ ಪ್ರಾಯೆರಿ ತೊ ಜನಾ ಮೋಗಾಳ ಜಾಲೆಲೊ. ತೊ ಅನೀರಿಕ್ಷಿತ ಜಾವನು ಅಂತರಲೊ ಮ್ಹಳೆಲಿ ಖಬರ ಆಯಕತನಾ ಸಾಬಾರ ಲೋಕಾಂಕ ತೆಂ ನಂಬಗೂಚಾಕ ಜಾಯನಿ. ಬ್ಯುಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಿಲೊ ತೊ ಕೆದನಾಯಿ ಕೊಡಿಯಾಲಚೆ ಕೆ. ಎಂ. ಸಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಾಂತ ಪಳೊವಚಾಕ ಮೆಳತಲೊ. ಸಕಾಳಿ ದಾಕೂನ ಸಾಂಜವೇಳಾ ತಾಂಯ ಆಪರೇಶನ್ ಥಿಯೇಟರಾಚೆ ಸಮವಸ್ತ್ರಾಂತು ತೊ ದಿಸತಲೊ ಮ್ಹಣು ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ ಗೆಲೆಲೆ ಸಾಂಗತಲೆ. ತಿತಲೊ ಬ್ಯುಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೊ. ತಾಣೆ ತಾಗೆಲೆ ಪೆಶೆಂಟಾoಕ ಪಳೊವಚಾಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೆ ರೌಂಡ್ಸಾರ ವತನಾ ತಾಗೆಲೊ ಹೋಡು ತಾಳೊ ಆಯಕೂನು ತ್ಯಾ ಮ್ಹಾಳ್ಯೆರಿ ಆಸಚೆ ಸಗಟ ರೂಮಾಂತುಲೆ° ಪೇಶೆಂಟಾoಕ ತೊ ಆಯಲೊ ಮ್ಹಣು ಕಳತಲೆ° ಖಂಯ. ಕುಶಾಲ ಉಲೊವನು ಪೇಶೆಂಟಾoಲಿ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಸಂತೋಸಮಯ ಕರಚೆಂ ತಾಗೆಲಿ ಸವಯ್ ಆಶಿಲಿ.
ನ. 9ಕ ಎಕ ಆಪರೇಶನ ಪೂರ್ಣ ಕರನು ಭಾಯರ ಆಯಿಲೆ ಡಾಕ್ಟರಾಕ ಕಠಿಣ ಹೃದಯಘಾತ ಜಾಲೆ°. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ತಾಕಾ ತುರ್ತಾನ ಶುಶ್ರುತಾ ಮೇಳಚಾಕ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಲೆ°. ತೊ ಐ.ಸಿ.ಯುಂತ 8 ದೀವಸ ಆಶಿಲೊ. ತಾಕಾ ಊಂಛ ಸ್ಥರಾಚೆ ಟ್ರಿಟಮೆಂಟ್ ಮೆಳೆ°. ಜಾಲ್ಯಾರ ದೈವಿಚ್ಛಾ ವ್ಹಿಂಗಡ ಆಶಿಲಿ. ನ.17 ಕ ತಾಗೆಲೆ ದೇಹಾಂತ್ಯ ಜಾಲೆ°.
ಡಾಕ್ಟರಾಕ ಫಕತ 60 ವರಸ°. ಸಾಬಾರ 30 ವರಸಾಚೊ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಣಭವ. ಡಾಕ್ಟರ ಮ್ಹಣು ನ್ಹಹಿ°, ಆರತಾ° ತರನಾಟೆ ಲೋಕಾನ ಹೃದಯಘಾತ ಜಾವನು ಮರಣ ಪಾವಚಿ ಖಬರ ಆಯಕೂಚೆ° ಚಡ ಜಾಲಾ°. ಸ್ವತ: ಡಾಕ್ಟರ ಆಶಿಲೆ ತಾಕಾ ಖಾಂಯ ಮುನ್ಸೂಚನಾ ಮೇಳನಿ ವೆ ? ತಾಣೆ ತಾತಾವಳಿ ತಾಗೆಲಿ ಆರೋಗ್ಯಾಚಿ ತಪಾಸಣಾ ಕರನು ಆಸಚೆ° ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ. ಎಕ ಫಾಮಾದ ಡಾಕ್ಟರಾಕಚೀ ಅಶಿ° ಜಾಲೆ ಮ್ಹಣತಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಶಾನ ತಾಗೆಲೆ ಆರೋಗ್ಯಾ ಬದಲ ಕಿತಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಘೆವಕಾ ? ಮನಶಾನ ತಾಗೆಲೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಆನಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಕಶಿ° ದವರಕಾ ? ವಿಜ್ಞಾನ ಇತಲೆ° ವಾಡಲಾ° ಕೀ, ವಿಜ್ಞಾನಿ ಲೋಕಾ° ಮಧೆಂತೂಚಿ ಆಮಿ ಘೆವಚೆ ವಕದ ಆನಿ ಹೇರ ವಿಷಯಾಚೆರಿ ಚರ್ಚಾ ಜಾವಚೆ° ಆಮಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾರಿ ವಾಚತಾತಿ ಆನಿ ಆಯಕತಾತಿ. ಆಮಿ ಘೆತಿಲೆ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನಾ ಬದಲಯಿ ಸಂದೇಹ ಉಲಯತಲೆ ಆಸಾತಿ. ಆಶೆ° ಸಾಬಾರ ಸವಾಲಾ° ಆಮಗೆಲೆ ಮುಕಾರ ಆಸಾತಿ.
ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲ ಖೂಬ ಚರ್ಚಾ ಜಾತಾ ಆಸಾ. ಆರತಾ° ಕ್ರಿಕೇಟರ್ ಕೊಹ್ಲಿನ ತಾಗೆಲೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲ ಸಾಂಗಿಲೊ ಎಕ ವಿಡೀಯೊ ಪಳೊವಚಾಕ ಮೆಳೊ. ತಾಂತು° ತೊ ಕಾರ್ಬ್ಸ ಊಣೆ ಕರಚೆ°, ಪ್ರೊಟಿನ್ ಚಡ ಕರಚೆ°, ಗೀನ್ ವೇಜಿಟೆಬಲ್ಸ್ ಖಾವಚೆ°, ಲೋಣಿ - ತುಪ ಖಾವಚೆ° ಸಾಂಗತಾ. ತಾಗೆಲೆ ಉತ್ರ° ಆಯಕತನಾ ಆಮಗೆಲೆ ಥೊಡೆ ಇಷ್ಟ ಲೋಕಾನ ಆಶೆ° ಕರಚೆ° ಚೂಕಿ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಣು ದಿಸತಾ. ಆಮಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರನು ಪಳೊವಯೆತ ಮ್ಹಣು ಭೊಗತಾ. ದೀವಸಾಕ ಉಣೆನಾ 30 ಮಿನೀಟ್ ಚಮಕಲೆರಿ ಬರೆ° ಮ್ಹಣು ಹರ ಎಕಲೊ ಡಾಕ್ಟರು ಸಾಂಗತಾ. ಆಮಗೆಲೆ ತರನಾಟೆನಿ ಸುತಾ ಸಾನ ಪ್ರಾಯೇರಿಚಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಸಮ ಕರನು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಸಮ ಕರಚಾಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರಕಾ.
ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಬರೊ ಡಾಕ್ಟರು ಆನಿ ಭಾಷಣಗಾರ ನಂತಾ° ಎಕ ಕವಿ ಸುತಾ ಆಶಿಲೊ. ತಾಣೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆನ ಖೂಬ ಕವಿತಾಂ ರಚನ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣು ತಾಣೆ ದೇವಾದಿನ ಜಾತರಿಚಿ ಲೋಕಾಂಕ ಕಳೆ°. ತಾಣೆ ಆರತಾ° ಎಕ ಸಮಾರಂಭಾoತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲೆಲೆ ಭಾಷಣ ಖೂಬ ವೈರಲ್ ಜಾಲಾ°. ತಾಂತು° ತೊ ಆತ್ಮ ಆನಿ ಪರಮಾತ್ಮಾ ವಿಷಯಾರಿ ಉಲಯತಾ.
"ಕ್ರಷ್ಣಾನ ಸಾಂಗಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣಕೆ ಪರಮಾತ್ಮಾಲೆ ಮ್ಹಣಕೆ ಆತ್ಮಾಕಯೀ ಆದಿ ನಾ ಯಾ ಅಂತ್ಯ ನಾ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಮರಣ ನಾ" ಮ್ಹಣು ತ್ಯಾ ಭಾಷಣಾಚೆ ಶುರುವಾತಾರಿ ಡಾಕ್ಟರು ಸಾಂಗತಾ. ಆಮಿ ಜೀವನಾಂತು° ಆಮಗೆಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಕಾ, ಕರತನಾ ಆಮಕಾ ಜಯ ಮೇಳತಾ ಯಾ ಸೋಲು ಮೇಳತಾ. ಆಮಗೆಲೆ ವಿಷಯಾರಿ ಕೋಣ ಕಸಲೆ° ಚಿಂತಾ ಕರತಾ ಮ್ಹಣು ಆಮಿ ಮನಾಂತ ದವರನು ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಚೆ° ಕಷ್ಟ ಜಾತಾ. ತಸಲೆ ಮನೋಸ್ಥಿತಿರಿ ತುಮಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಚೆ° ಸುಲಭ ಜಾಯನಾ ಆನಿ ಕರಚೆ ಕರ್ತವ್ಯಾಕ ನ್ಯಾಯ ದಿವಚಾಕ ಜಾಯನಾ ಮ್ಹಣು ತೊ ಸಾಂಗತಾ.
ಮುಕಾರ ತೊ ಅಶೆ° ಸಾಗತಾ ಕೀ, ಎಕ ಪಾವಟಿ ತಾಗೆಲೆ ಪ್ರೋಫೆಸರಾನ ಸಾಂಗಿಲೆ° ಖಂಯ, ತುವ° ತುಗೆಲೆ ವೃತ್ತಿಂತು° ಪ್ರಚಾರ ಘೆವಚಾಕ ಯಾ ನಾವಾದೀಕ ಜಾವಚಾಕ ಆಯಿಲೊ ನ್ಹಹಿ°. ತುಗೆಲೆ ಮನಾಕ ಖಂಚೆ ಸಮ ಮ್ಹಣ ದಿಸತಾ ತ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆ ಮಾನವಿಯತಾ ದೃಷ್ಠಿ ದವರನು ಕರ್ತವ್ಯಪಾಲನ ಕರಿ. ಕೋಣಾಕ ಅಭಿಮಾನ ಆಸಾಕೀ ತಾಗೆ ಲಾಗಿ ಮಾನವೀಯತಾ ಆಸತಾ. ಕೋಣಾಕಯಿ ಖುಷಿ ಕರಚಾಕ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಚಾಕ ಜಾಯನಾ. ಅಹಂ ಸೋಡಕಾ, ಶರೀರ ಆನಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಸ್ತು ಸೋಡಚೆ° ಕರಕಾ. ಶರೀರ ಆನಿ ಹೇರ ವಸ್ತು ಆಮಗೆಲೊ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಣು ಚಿಂತಲ್ಯಾರಿ ಸಹಜ ಜಾವನು ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಜಾತಾತಿ. ಆತ್ಮ ವ್ಹಂವಚಾಕ ಶರೀರ ಶಿವಾಯ, ಶರೀರ ವ್ಹವಂಚಾಕ ಆತ್ಮ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಳೆಲೆ ಉಡಗಾಸ ದವರಕಾ. ಆತ್ಮಾನ ಶರೀರ ವ್ಹಂವಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯಲ್ಯಾರಿ ಶರೀರ ಸೋಡಕಾ ಮ್ಹಣು ತೊ ಸಾಂಗತಾ.
ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಂಬಾಳಚಾಕ ಕಸಲೆ° ಕರಕಾ ಮ್ಹಣೂಯಿ ಡಾಕ್ಟರಾನ ತಾಗೆಲೆ ಭಾಷಣಾಂತು° ಸಾಂಗಲಾ°. ಜೀವನಾಂತು° ಚಲನ, ಭೋಜನ, ಶಯನ ಆನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವೀಲಿನಾಚೆ ಬದಲ ಜ್ಞಾನ ಆಸೂಕಾ ಮ್ಹಣು ತೊ ಸಾಂಗತಾ.
ಆಮಿ ಕೆದನಾಯಿ ಚಲನಶೀಲ ಆಸೂಕಾ. ಚಲಚನಶೀಲತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಜೀವಂತ ಆಸಾತಿ ಮ್ಹಣಚೆ ಸೂಚನಾ. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ಪ್ರಾಯ ಜಾಲೆಲ್ಯಾನಿ ಜಾಲೆ ತಿತಲೆ ಚಮ್ಕೂಚೆ° ಕರಕಾ. 60 ವರಸ° ಜಾತರಿ ಎಕ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ದ್ಹರನು ಚಮಕೂಚೆ° ಬರೆ° ಮ್ಹಣು ತೊ ಡಾ. ಟಿ. ಎ. ಎ. ಪೈಲೆ ಉದಾಹರಣ ದಿತಾ.
ದುಸ್ರೆಂ, ಭೋಜನ. ತರನಾಟೆ ಆಸತನಾ ಫಾತೋರ ಖಾವನು ಜೀರ್ಣ ಕರಚಿ ಶಕ್ತಿ ಆಸತಾ. ಪ್ರಾಯ ಜಾತಾನ ತೀ ಶಕ್ತಿ ಊಣೆ ಜಾತಾ. ತಶಿಂ ಮ್ಹಣು ಕಸಲೆಂಯಿ ಸೊಡಚೆಂ ನ್ಹಹಿಂ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಶಿಯನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಹೈ ಫೈಬರ್ ಆಸೂಕಾ, ಉದಾಕ ಪಿವಕಾ, ಲಾಯಕ ಕರನು ನಿದೋಕಾ. ಎಕ ಲೇಖಾ ಪ್ರಮಾಣೆ 8 ಗಂಟೊ ಕಾಮ ಕರಕಾ, 8 ಗಂಟೊ ಕುಟುಂಬಾಕ ದೀವಕಾ ಆನಿ 8 ಗಂಟೊ ನಿದೋಕಾ. ವಗೀ ನಿದೊಚೆಂ ಆನಿ ವಗೀ ಉಟಾಚೆ° ಕರಕಾ. ಪ್ರಕೃತಿ ಸಾಂಗತ ಮೆಳಚೆ° ಕರಕಾ. ಅನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತು ದೂರ ದವರಕಾ. ಮೊಬೈಲ್ ಆನಿ ತಸಲೆ ಹೇರ ವಸ್ತು ದೂರ ಕರಚೆ°, ಖಂಚೆಯ ಗಾರ್ಡನಾಕ ವಚೆ° ಹಾಕಾ ಉದಾಹರಣ ಜಾತಾತಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಲೆ ಸಾಂಗತ ಮೇಳನು ಆಸಚೆಂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಜಾತಾ.
ಆಯಚೆ ದೀಸಾಂತ ಸಂಭoದ ಚೂಕುನ ವಚೆ° ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾಲಾ°. ಸಂಭoದ ವರೊನ ಹಾಡಚೆ° ಕರಕಾ. ದೋಸ್ತ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಕಾನ್ನಡಿ ಶೆಂ ಆಸತಾತಿ. ಮುಖಸ್ತುತಿ ಕರತಲೆ ನ್ಹಹಿ°. ಕೇದನಾಯಿ ಸಂಭoದ ಉದಾಕಶೆ° ಆಸೂಕಾ. ಉದಾಕ ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಸತಾ. ತಾನಿ ನಿವಯತಾ. ಆಮಿ ತಶೀಂಚಿ ಜಾವಕಾ. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ಜೀವನಾಂತು° ಚಲನ, ಭೋಜನ, ಶಯನ ಆನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವೀಲಿನಾಚೆ ಬದಲ ಚಡ ಮಹತ್ವ ದೀವಕಾ. ತ್ಯಾಚ ವೇಳಾರ ಸ್ನೇಹ ಪರಿಪಾಲನ ಕರಚೆ° ಕರಕಾ ಮ್ಹಣು ಸಾಂಗೂನು ತಾಣೆ ತಾಗೆಲೆ ಭಾಷಣ ಆಖೇರಿ ಕೆಲೆಲೆಂ ಆಸಾ.
ತಾಣೆ ಭಾಷಣಾಂತು° ಕಸಲೆ° ಸಾಂಗಲಾ° ತೆ° ತಾಣೆ ಜೀವನಾಂತು° ಪರಿಪಾಲನ ಕೆಲಾ° ಮ್ಹಣಯೆತ. ತಾಗೆಲೆ ಬದಲ ತಾಗೆಲೆ ದೋಸ್ತಾನಿ, ಪೇಶೆಂಟಾನಿ ಆನೆ ಹೇರಾನಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾರಿ ಫಾಯಸ ಕೆಲೆಲೆ ಸಂದೇಶ ಪಳೊವನು ಆಶೆಂ ಸಾಂಗಚಾಕ ಜಾತಾ.
ಡಾಕ್ಟಾçಲೊ ಮ್ಹಾಂತು ಜಿ. ಜಿ. ವಾಸುದೇವ ಪ್ರಭು ಹಾಂನಿ° ಮಂಗಳೂರಾoತು° ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆ ಖಾತೀರ ಸೇವಾ ದಿವಚೆ ನದರೇನ 1981ತು° ಶುರು ಕೆಲೆಲೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತೀಕ ಸಂಘ ಆಜಿಕಯೀ ತೀ ಸೇವಾ ದಿವೂನ ಆಸಾ. ಸಂಘಾನ ಆಪಯಿಲೆ ತೇದನಾ ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಯೆವನು ತಾಂಕಾ° ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದಿತಲೊ. ಉತ್ತಮ ವೈದ್ಯ, ವಾಘ್ಮಿ, ಸಂಘಟಕ, ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಬರೊ ಮನಿಸ್ ಆಶಿಲೆ ತಾಂಗೆಲೆ ಆತ್ಮಾಕ ಶಾಂತಿ ಮಾಘೂಯಾ°.

Shabdvihar

ಪಾವುಣೇ

ತೇ ಹಾಡಿಲೇ ಸಾಮಾನಾಚೇ ಮೋಲ ಪಾವುಣಶೆಂ ರೂಪಾಯ ಜಾಲ್ಲಿ. ಸಕಾಳಿಂ ಪಾವುಣೇ ಪಾಂಚಾಕ ಉಠಾನ ತೋ ಚಮಕಣ ಕರತಾ. ಹಾಂಗಾ ಉದ್ದೃತ ವಾಕ್ಯಾಂತ ಪಾವುಣೇ ಮ್ಹಣಚೋ ವಾಪರಲೋ ಜೋ ಶಬ್ದ ಆಸಾ ತಾಜೋ ಅರ್ಥ ಆನಿ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಸಮಜೂಯಾಂ. ಪಾವುಣೇ ಮ್ಹಣಚೇ ಹೆಂ ಶಬ್ದಾಂತು ಪಾವ ಆನೀ ಊಣೆ ಮ್ಹಣಚೇ ದೋನ ಶಬ್ದ ಆಸತಿ. ಪಾವ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಏಕಾಚೇ ಚಾರ ಭಾಗಾಂತು ಏಕ ಭಾಗ ಮ್ಹಣು ಅಥರ್ು. ಹೋ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಶೇಚೇ ಪಾದ ಮ್ಹಣು ಮ್ಹಣಚೇ ಶಬ್ದಾಚೆ ತದ್ಬವ ರೂಪ. ಆನೀ ಊಣೇ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಕಮೀ, ಕಮ್ಮೀ ಮ್ಹಣ ಅರ್ಥ. ಹೊ ಸಂಸ್ಕೃತಾಚೇ ಊನ ಮ್ಹಣಚೇ ಶಬ್ದಾಚೇ ತದ್ಬವರೂಪ ಪಾದಊನ > ಪಾದ ಊನಿ > ಪಾವೂನ > ಪಾವುಣೇ ಮ್ಹಣು ಜಾಲಾ. ಸಂಸ್ಕೃತಾಚೇ ಪಾದೋನ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಪಾದ + ಊನ = ಪಾದ ಊನ = ಪಾದೂಣೆ ಮ್ಹಣ ಜಾವನ ಪಾವುಣೇ ಮ್ಹಣ ಜಾಲ್ಲಾ. ಹಾಜೋ ಅರ್ಥ ಪಾವ ಅಂಶ ಕಮ್ಮೀ ಮ್ಹಣು. ಅಶ್ಶಿಂ ಜಾವುನ ಪಾವುಣೆಶೇಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಪಾವ ಊಣೆ ಶಂಬರ ಮ್ಹಣ ಅರ್ಥ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಪಾಂಚ ಸತ್ತರಿ. ಪಾವುಣೀ ಪಾಂಚಾಕ ಪಾವು ಊಣೆ ಪಾಂಚಾಕ ಮ್ಹಣು ಅಥರ್ು ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಪಾಂಚಾಕ ಪಾವು ಭಾಗ ಊಣೆ ಮ್ಹಣು ಅರ್ಥ ಮಳ್ಯಾರ 3/4 ಮ್ಹಣು.

An Appeal to the members of the GSB Community

  जेसन पींत, SDB, उद्यावर, उडुपी (MA कोंकणी)

ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಸಾನ ಕಾಣಿಯೊ ಬರೊವಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತು°

ಪರಬೆಕ ತಿಸ್ರೆ ಲ್ಹಾರಾಚೆ ಭಯ ವಿಶ್ವಾಕಚ ಕರೋನಾಚೆ ಭಯ

ನವೆಂಬರ ಮ್ಹಯನೊ ಸರನು ದಶಂಬರ ಪಾವಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ಲೋಕಾಂಕ

ಅಮ್ಚಿಗೆಲೆ ಪರ‍್ಬೆ ರಾಂದಪ ಅಮ್ಚಿ ರಾಂದಪ ಭಾರಿ ಸುಲಭಗೊ

ಪ್ರಾಕ ದಕೂನು ಪ್ರಸ್ತೂತಾಕ ಎತ್ತಾನ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಖಾಣಜವಣ,

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸು ಆನಿ ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ ಅಶ್ಶಿ ತಶ್ಶಿ ಪೊಳೊಚೆ

ಮನು ಕುಲ ಕಳನು ಕೀ ಕಳನಾಶಿ° ಚೂಕಿ ಕೆಲ್ಲಾರಿ ಆವಸು

कोरोना महामारी भारताक येवनु ६ महिने जाले.

ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಂತು ಸಾಬಾರ ಸಂಖ್ಯೆರಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ಭೊ

Home

Ad for Aruna Masala

ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಅಂಡಾರು ರಾಮದಾಸ ಕಿಣಿ

Featured Chandrika Mohan Pai KC Prabhu

 

Anniversaries

Shabdh Vihaar

Homage

 

Well Wishers

Has no content to show!

Most Read

Homage

Events

Who is Online?

We have 44 guests and no members online

Advertorial

Scroll to top