ಮನು ಕುಲ ಕಳನು ಕೀ ಕಳನಾಶಿ° ಚೂಕಿ ಕೆಲ್ಲಾರಿ ಆವಸು ಕಶಿ° ತಿಗೆಲೆ ಚೆರಡಾನ ಕೆಲೆಲಿ ಚೂಕಿ ಮಾಫಿ ಕರತಾ ತಶಿಂಚೀ ಭೂದೇವಿನ ತೇ ಹೊಡ ಏಕ ಅಪರಾಧು ಮ್ಹಣು ಘೇನಿ. ಆತ° ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಯೆವನು ಸಗಳೆ ಮನು ಕುಲ ಘಾಬರೆನ ಘೆಲಾ°. ಸಮಾಜಾಚೆ ಹರ ಏಕಲೊ ದರ‍್ಬಳೊ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಾಚೊ ಆನಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಮ್ಹಣು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕರನಾಶಿ° ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಕ ಶಿಖಾರ ಜಾಲಾ. ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ವಾಡಚೆ° ಕ್ರಮೇಣ ಸುಧಾರಣೆಕ ಹಾಡಚೆ° ಖಾತಿರ ಜಾವನು ಥೊಡೆ ಕಾಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಾವನು ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಕೆಲೆ°. ಉಪರಾಂತ ಫಕತ ಶನಿವಾರ ಆನೀ ಆಯ್ತಾರ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಕೆಲೆ°. ಇತಲೆ° ಜಾತಾನಾ ಆನೀ ಮುಕಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಕರತಾ ಕೀ ಅನ್‌ಲಾಕ್ ಕರತಾ ಮ್ಹಣು ಲೋಕಾನ ಚಿಂತನ ಕರತ ಆಸತಾನಾ ಜುಲೈ ೨೧ಕ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾಚೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ. ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸರಕಾರಾನ ಅನ್ಲಾಕ್ ಕರಚೆ° ಮ್ಹಣು ನಿರ್ಧಾರ ಘೆತಲೊ.

ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಕರನು ದೇಶಾಚೆ ಬೊಕ್ಕಸಾಕ ಪೆಟ್ಟು ಪಡಲ್ಯಾರಿ ದೇಶಾಚೆ ಜನಾಲೆ ಆರೋಗ್ಯಾಕ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಾಶಸ್ತ ಸರ್ಕಾರಾನ ದಿಲೆ°. ಹಾಜೆ° ಮಧೆ° ದರ‍್ಬಳೊ ಆನಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಪೂರಾ ಉದ್ಯೋಗು ನಾತಿಲೆ ದಿನ ನಿತ್ಯಾಚೆ ಖಾಣ ಜೆವಣ ಕರಚಾಕ ಮಸ್ತ ಕಷ್ಟಾರ ಪಡಲೆ. ಆಜೀ ಸಮಾಜಾಂತು ಪ್ರತೀ ಏಕ ಕ್ಷೇತ್ರಾಕ ತಾಜೆಂಚ ಮ್ಹಲೆಲೆ° ಮಹತ್ವ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚೆ ಉದ್ಯಮಾಂಕ ತಾಜೆಂಚ ಮ್ಹಲೆಲೆ° ಕಷ್ಟ ಆಸಾತಿ. ತಾಂತು° ಥೊಡಿ° ಕ್ಷೇತ್ರ° ಜಾವನು ಆಸಚೆ ಫೂಲ್ಲಾ ವ್ಯಾರು, ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆನೀ ಕೃಷಿ ಕರತಾ ಲೋಕಾ ಲಾಗಿ ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರೆ ತರಪೇನ ಉಲೊವಚೊ ಅವಕಾಶ ಮೆಳೊ. ತಾಂಗೆಲೊ ಅಭಿಪ್ಯಾಯ ಅಶಿಂ ಆಸಾ. ಆತಂ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸು. ವ್ಹರ‍್ಡೀಕ, ಮೂಂಜೀ, ರ‍್ಬೋ ಸರಮಾಳೊ ಯೆತಾ ಆಸಾತಿ. ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಅಂತ್ಯ ಜಾವಚೆ ಥಾಂಯ ೫೦ ದಾಕೂನ ೧೦೦ ಲೋಕಾಂಕ ಮೆಳೊನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರಯೇತ ಮ್ಹಣು ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಆದೇಶು ಆಸಾ. ಕಿತಲೇಯಿ ಹೋಡು ಮಹಾಮಾರಿ ಆಯಲ್ಯಾರಿ ವಾಂಚೂಕ ಉದಾಕ, ವಾರೆ° ಆನಿ ಆಹಾರ ಗರಜೆಂಚೆ ಆಸತಾ. ಉದಾಕ, ವಾರೆ° ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತ ಜಾವನು ಮೆಳತಾ. ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕರಚೆ° ಶೇತಕಾರಾನ. ತಸಲೆ ಏಕ ಶೇತಕಾರಾನ ಕೊರೋನಾ ಲಾಕಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭೆಚೇರಿ ಕಶಿ° ತಾಗೆಲೆ ಜೀವನ ಕೆಲೆ° ಮ್ಹಣು ಉಡುಪಿ, ಬಂಟಕಲ್ಲಾಚೆ ಕೃಷಿಕ ಸದಾನಂದ ನಾಯಕ್ ಹಾಂನಿ° ಅಶಿ° ಸಾಂಗಲೆ°. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಜಾತರಿ ಸಾಬಾರ ೨೫ ವರಸ ದಾಕೂನ ಕೃಷಿ ಕರತಾ ಆಸಚೆ ಹಾಂನಿ° ತಾಂಗೆಲೆ ಜಮೀನಾಂತು ಭಾತ್, ಪಪ್ಳಾ ಮಾಡ್ಡಿ, ನರ‍್ಲಾ ಮಾಡ್ಡೋ, ರಾಂದೆಕಾಯಿ ಆನಿ ಮೊಗಾರೆ ವೋಯಲಾ°. "ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವೇಳಾರಿ ಖೂಬ ಆರ್ಥಿಕ ಕಷ್ಟ ಆಯಲೆ°. ಹೇ ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ ಮ್ಹಯನ್ಯಾಂತು° ಹೇರಳ ಜಾವನು ಮೊಗಾರೆ° ಜಾವಚೊ ಕಾಳು. ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಶಿಲೆ° ನಿಮಿತ್ತ ಮಾರ್ಕೇಟ್, ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದ್ ಆಸೂನು ವ್ಹಾರ್ಡಿಕ್ - ಮೂಂಜಿ ನಾತಿಲೆ°, ಘೆತಲೆ ನಾ ಆಶಿಲೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾವನು ೮೦೦ ದಾಕೂನು ೧೫೦೦ ಮಧೆ° ಆಸಚೆ° ಮ್ಹೊಲ ಚೆಂಡಾಕ್ ೪೦ ದಕೊನು ೫೦ ಆಶಿಲೆ°. ೪೦ ರೂಪಯೊ ಖೂಬ ಊಣೆ ಜಾಲೆಲೆ ನಿಮಿತ್ತ ಮೆಗೆಲೆ ಸಾಬಾರ ದೋಸ್ತಾನಿ ಲಾಕಡೌನಾ ವೇಳಾರ ಕೊಯ್ಲ ಕಾಣಿ. ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಮೆಗೆಲೆ ಆಸಚೆ ೨೦ ಮೊಗಾರೆ ಜಾಡಾಚೆ ಫೂಲ್ ಹಾಂವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆನೀ ಮೆಗೆಲೆ ಘರಾ ದೇವಾಕ ದವರತಲೊ.’ ಅನಲಾಕ್ ಶುರು ಜಾತರಿ ಘೆತಲೆ ಜಾವೊ ಮೋಲ ಜಾವೊ ಚಡ ಜಾಯನಿ ಮ್ಹಣತಾ ತೊ. ಬಸ್ಸ ಸಂಚಾರ ಖೂಬ ಊಣೆ ಆಶಿಲ್ಯಾನ ಕೊಡಿಯಾಲ ಹಂಪನಕಟ್ಟಾ ಫೂಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಕೆಟಾಂತ ವ್ಯಾರು ಕರತಲೆ ತಾಂಗೆಲೆ ಕಾರ್ ಘೇವ್ನು ಯೆವನು ಮೊಗಾರೆ° ವ್ಹರತಾತಿ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವೇಳಾರಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ರಾಂದೆಕಾಯಿ ವೋಯಿಲೆ ಲೋಕ ವಾಟ್ಯಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕರನು ವಿಕತಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರ ಮೊಗಾರೆ° ತಶಿ° ಕರನು ವಿಕಚಾಕ ಜಾಯನಾ. ಮೊಗಾರೇಕ ಫಕತ ಉದಾಕ ಪಾವನಾ. ಕೀಟ ನಾಶಕ, ಗೊಬ್ಬೊರು ಜಾಯಿ. ಕೋಯ್ಲು ಕಾಡತಲೇಂಕ ಏಕಲೇಕ ೮೦ ರೂಪಾಯಿ ದೀವಕಾ. ವಾಯಾಕ ೧೦೦ ಸೀಟಿಕ ೧೦೦೦ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ಲೆ ಖರ್ಚು ಆಸತಾನಾ ಏಕ ಚೆಂಡಾಕ ೪೦ ರೂಪಾಯಿ ಆಶಿಲೆ ವೇಳಾರಿ ಮಸ್ತ ಕಷ್ಟ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣು ಸಾಂಗತಾ ಸದಾನಂದ ಮಾಮ್.

ಆನೀ ಕೊಡಿಯಾಲಾಚೆ ನಾವಾದಿಕ ಕ್ಯಾಟರ‍್ಸ ಜಾವನು ಆಸಚೆ ಕಾಮತ್ ಕ್ಯಾಟರ‍್ಸ ಮಾಲೀಕ ಜಾವನು ಆಸಚೆ ಸುಧಾಕರ ಕಾಮತ್ ಹಾಂಗೆಲಾಗಿ ಉಲಯತಾನಾ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗಾ ಉದ್ಯಮಾಚೆಂ ಕಷ್ಟ ಕಳೆ°. "ಆಮಗೆಲಾಗಿ ಖಾಯಂ ಜಾವನು ೬೦ ನೌಕರ ಆಸಾಚಿ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಾಚೆ ೧೦ ಜನ ಲಾಕಡೌನ್ ವೇಳಾರಿ ಗಾದ್ದೆ ಕಾಮಾಕ ಮ್ಹಣು ರಜೇರಿ ಗೆಲಿಂತಿ. ರ‍್ಲೆಲೆ ೫೦ ಲೋಕಾಂಕ ಲಾಕಡೌನ ವೇಳಾರಿ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ ವ್ಯವಹಾರು ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ ಸುತಾ ೩ ವೇಳಾಚೆ ಖಾಣ ಜೇವಣ ಆನೀ ರಾಬಚಾಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕರನು ದಿಲ್ಯಾ. ಆತಂ ವ್ಹಾರ್ಡಿಕ - ಮೂಂಜಿ, ರ‍್ಬೋ ಆಸಲ್ಯಾರ ಸುತಾ ಸರ್ಕಾರಾಚೆ ಆದೇಶ ಆಸೂನ ೫೦ ದಾಕೂನ ೧೦೦ ಲೋಕಾಂಕ ಘೆವನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರಕಾ ಮ್ಹಣತಾನಾ ಅವಕಾಶ ಊಣೆ ಜಾವನು ಆದಾಯು ಖೂಬ ಊಣೆ ಜಾಲ್ಲಾ. ಮುಕಾರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಶಿಂಚೀ ಆಸಲ್ಯಾರಿ ಪಾನ್ನಾಚೆ ಮ್ಹೋಲ ಚಡೋಕಾ ಜಾತಾ” ಮ್ಹಣತಾತಿ ತಾಂನಿ°. ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರಾಚೆ ಸಾಂಗತ ಆಗಸ್ಟ ೧೪ ‘ದಾಕೂನ ಕಾಮತ್ ಫುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್’ ಫಾಸ್ಟ ಫುಡ್ ವ್ಯಾರು ಶುರು ಕರಚಾಕ ಯೋಜನಾ ಘಾಲ್ಯಾ. ಶುರುವೇರಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಸೇವಾ ಕ್ರಮೇಣ ವಹಿವಾಟ್ ಪಳೊವನು ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಶುರು ಕರತಾತಿ ಮ್ಹಣೂಯೀ ತಾಂನಿ° ಸಾಂಗಲೆ°.

ಕಾರ್‌ಸ್ಟಿಟ್ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ಲವರ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಹಾಂಗಾ ಫುಲ್ಲಾ ವ್ಯಾರು ಕರತ ಆಸಚೆ ಕೇಶವ ಆಚರ‍್ಯ ಹಾಂನಿ° ಕೊರೋನಾ ಲಾಕಡೌನ್ ವೇಳಾರಿ ದೇವಾಲೆ ಸೇವೇಕ ಖಂಚೆಯ ಉಣ್ಯಾಪಣ ಜಾಯನಾಶಿ° ಜಾಲೆ ತಿತಲಿ ಸೇವಾ ದಿಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣತಾತಿ. "ಕೊಡಿಯಾಲಾಚೆ ಕೋಡಿಕಲ್, ಬಜ್ಪೆ ದಾಕೂನ ಫೂಲ್ ಹಾಡೋನು ನಿತ್ಯ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ವೆಂಕಟರಮಣಾಕ, ಡೋಂಗೆರಿಕೇರಿ ವೆಂಕಟರಮಣಾಕ, ಕೊಂಚಾಡಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಆನಿ ಮಹಾಲಸ ನಾರಾಯಣೀ ದೇವಳಾಕ, ನರಸಿಂಹ ದೇವಾಕ° ನಿತ್ಯ ದಿವ್ಚೆ ವರೀ ಫೂಲ್ ಪಾವಯಲಾ°. ಆಮಗೆಲೆ ದುಕಾನಾಂತು° ಕಾಮಾಕ ಆಸಚೆ ೧೨ ಲೋಕಾಂಕ ಶುರುವೇಕ ೫೦ ಠಕೋ ಉಪರಾಂತ ೭೫ ಠಕೋ ಸಾಂಬೋಳ ದಿಲ್ಲಾ. ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ, ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಕ ರ‍್ವಾಂದಾಚೆ ಫೂಲ್ ವ್ಹರಚೆ° ಪ್ರಮಾಣ ಊಣೆ ಜಾಯನಿ. ಚೌತಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ನಾ ಜಾಲೆಲೆ ನಿಮಿತ್ತ ವ್ಯಾರು ಊಣೆ ಜಾತಲೊ’ ಮ್ಹಣು ಕೇಶವ ಆಚರ‍್ಯ ಮಾಮಾನ ಸಾಂಗಲೆ°.

ಕಶಿ° ಆಸ್ಸೊ ಮಹಾಮಾರಿ ಕಿತಲೆಯೀ ಆಸಲ್ಯಾರಿ ತಾಂಗತಾοಗೆಲೆ ಕಾಮ - ವ್ಯಾರು ಕರನು ಆಸಚೆ ಲೋಕಾನ ಸಮಾಜಾಜೆ ಜನಾಂಕ ಅಗತ್ಯ ಸೇವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ತಾಂಕಾ° ಸಮಾಜಾಚೆ ಲೋಕಾನ ಆಭಾರಿ ಜಾವನು ಆಸೂಕಾ.

ಚೇತನಾ ನಾಯಕ್. ಕೆ.
ಕಾರ್‌ಸ್ಟಿಟ್, ಮಂಗಳೂರು.

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಂತು°

ಮುοಡ್ಕೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಭ ದೇವಳಾಂತು°

ಉದ್ಯೋಗ ಆನೀ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಡಾ| ಅರವಿಂದ

18:53:41 ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ  ಕೇಂದ್ರ ‘ಕ್ಷಮತಾ

This application is only for the poor

कोंकणिंतल्या अस्तुरी साहित्याचेर

ಮಂಗಳೂರು: ವಿಶಂತಿ ಸಂಭ್ರಮಾοತು ಆಸಚೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಚೆ ಗೌಡ

https://www.youtube.com/user/MrBaligavenkatesh

Editorial

'ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ' ಜಾವಯೆತ ಕೀ 'ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ' ?

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಚಡ ಜಾಲಾ ! ತಾಜೆ ವಿರುದ್ಧ ಆಮಿ ಜುಝ ಕರಕಾ ! ಆಶೆ° ಸಾಂಗೂನ ಆಮಿ ಸರಕಾರ ಬದಲೂನ ಜಾಲೆ°. ತೊ ಎಕ ಕಾಳ ಆಶಿಲೊ. ಮ್ಹಾರಗಾಯಿ(ಇನಫ್ಲೇಶನ್), ಜಿನಸಿ ವಸ್ತುಚೆ° ಮ್ಹೊಲ ಚಡಚೆ°, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಗ್ಯಾಸ್, ಪಿಯಾವಾಚೆ ಮ್ಹೋಲ ಚಡಚೆ° ಚುನಾವಾಚೊ ವಿಷಯ ಜಾತಲೊ. ಆರತಾ° ಎಕ ದಶಕಾ ದಾಕೂನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ಜಾಲಾ. ಸ್ವೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ ದುಡು, ಕಾಳೊ ದುಡು ಹೊ ವಿಷಯ ಜಾಲಾ. ಹಾಕಾ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧಾ ಅಣ್ಣಾ ಹಾಜರೆಲೆ ಮುಖೇಲಪಣಾರ ಚಲೆಲೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ಆಂದೋಲನ. ತಾಜೆ ನಂತರ ಖೂಬ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವ ಜಾಲೊ. ಅಣ್ಣಾಲೆ ಅನ್ನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಾಂತ ದೇಶಾಚೆ ಖೂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾನ ವಾಂಟೊ ಘೆತಲೊ. ನವೆ ನವೆ ತೊಂಡ° ಅಣ್ಣಾಲೆ ಸಾಂಗತ ದಿಸೂಂಕ ಮೆಳೆ. ತೊ ಆಂದೋಲನ ರಾಜಕೀಯೆತರ ಆಶಿಲೊ. ತಾಂತು° ಖಂಚೆಯ ರಾಜಕಾರಣಿಕ ಪ್ರವೇಶ ದಿವಚಾಕ ಅಣ್ಣಾಲೆ ವಿರೋಧ ಆಶಿಲೆ°. ಉಪರಾಂತ ತಾಂತೂಲೆ ಥೋಡೆ ಲೋಕ ರಾಜಕೀಯಾಕ ಆಯಲೆ. ತಾಂನಿ° ತಾಂಗೆಲಿ ಪಾಡ್ತಿ ಬಾಂದಲಿ. ಚುನಾವಾಕ ರಾಬಲೆ. ಜೀಕಲೆ. ತಾಂಗೆಲೆ ಹಾತಾಂತೂಯಿ ಅಧಿಕಾರ ಆಯಲೊ. ಆರತಾ° ತಾಂಗೆಲೆ ಥೊಡೆ ಮಂತ್ರಿಯಾಲೆ ವಯರಯೀ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೊ ಆರೋಪ ಆಯಲಾ.
ಹೆಂ ಪಳಯತಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕಾಕ ಅಶೆ° ಭೋಗೂಂಕ ಶುರು ಜಾಲಾ° ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಚೂಕಿ ಜಾವಚೆ° ನಾ. "ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಖಂಚೆಯ ಪಾಡ್ತಿಕ ಸೋಡೂನ ನಾ", "ಖಂಚೆ ಫಾಡ್ತಿ ಆಯಲ್ಯಾರಯೀ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕರನಾಶಿ ಬಯಸನಾ", "ತಾಗೆಲೆ ಸಾಂಗತ ಆಶಿಲ್ಯಾನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೊ ಆರೋಪ ವ್ಹಂವತಾನ ಅಣ್ಣಾ ಇತ್ಯಾಕ ಉಲಯನಾ ?" ಆಶೆ° ಸಗಟ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾನ ಉಲೊವಚೆ° ಜಾಲಾ°. ಕೊಣಾಕ ನಂಬಗುಚೆ° ಮ್ಹಣು ಕಳತಾ ನಾ ಜಾಲಾ°.
ಆಮಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ಮ್ಹಣು ಜಿಕೊನ ಹಾಳೆಲೆ ಪಕ್ಷಾಚೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೆ ಆರೋಪಾಂತ ಶಿರಕಲ್ಯಾರಿ ತಾಂನಿ° ಸಮಝಣಗಿ ಅಶೆ° ದಿತಾತಿ. "ತಾಂನಿ° ಇತಲೆ ವರಸ ಕರನಿ ವೆ !" ಹೆಂ ಆಯಕತನಾ ಆಮಕಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎಕ ಹೋಡ ವಿಷಯ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಣು ಭೋಗುಂಕ ಶುರು ಜಾಲಾ°. ಅಸಲೆ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಚೆ ಉತ್ರ° ದಿತಲೆ ವ್ಹಿಂಗಡ ಪಕ್ಷಾಚೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಂಚೆ ಆರೋಪ ಸಿದ್ಧ ಕರಚೆ ಸೋಡೂನ ತಾಂನಿοಚೀ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೆ ಅರೋಪಾಕ ಶಿಕಾರ ಜಾವಚೆ° ದಿಸೂನ ಯೆತಾ ಆಸಾ.
'10% ಸರಕಾರ' ಮ್ಹಣು ಆರೋಪ ಘಾಲೆಲೆ ಲೋಕ '40% ಸರಕಾರ" ಮ್ಹಳೆಲೆ ಆರೋಪಾಕ ಶಿಕಾರ ಜಾಲ್ಯಾಂತಿ. ಆಮಿ ಪರಿಶುದ್ಧ, ಆಮಿ ನವೀನ ಮಾದರಿಚೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಚೆ ರಾಜಕಾರಣ ಕರತಾತಿ ಮ್ಹಳೆಲೆ ಲೋಕಾ ವಯರಿ ಸುತಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೊ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಆಯಲಾ.
ಆಜಿ 'ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ' ಮ್ಹಳೆಲೊ ವಿಷಯ ಖಾಂಯ ಹೋಡ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಣು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಶಾಕ ಭೋಗತಾ ಮ್ಹಣು ಜಾಲ್ಯಾರ ಖಾಂಯ ಚೂಕಿ ನಾ. ಸಗಟಾನ ರಾಜಕಾರಣಾಕ ವಚೆ° ದುಡು ಕರಚಾಕ ಆನಿ ಫಕತ ದುಡು ಆಶಿಲ್ಯಾನ ಚುನಾವಾಕ ರಾಬಚಾಕ ಸಾಧ್ಯ ಮ್ಹಳೆಲೆ° ಸಗಟಾಲಿ ಭಾವನಾ ಆಸಾ. ಫುಡೆ ಕಾಳಾಂತು° ಸರ್ವ ಪಕ್ಷಾಚೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಜಾವನು ಮುಕಾರ ಯೆತಲೆ ಮ್ಹಣು ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೆನಿ ಸಾಂಗಚೆ° ಆಸಾ. ರಾಜಕಾರಣಾ ಖಾತೀರ ಘರದಾರ ಹೋಡಗಾನ ಘೆತಿಲೆ ಆಯಕೂಂಕ ಮೆಳತಾ. ಆಜಿ ತಶಿ° ನ್ಹಹಿ°. ಆಜಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಯಾ ರ‍್ಯಾಲಿಕ ಯೆತಲೆ ಲೋಕಾಂಕ ದುಡು ದಿವಚೆ° ಶುರು ಜಾಲಾ°. ನವೀನ ಜಾವನು ರಾಜಕೀಯಾಕ ಆಯಿಲ್ಯಾಂಕ ಹೆ° ಆಶ್ಚರ್ಯಾಚೊ ವಿಷಯ ಆಸೂಂಕ ಶಕ್ಯ ಆಸಾ. ಜಾಲ್ಯಾರ ಲಾಗಿ ವಚೂನ ಪಳಯಲ್ಯಾರಿ ವಯಿ ಮ್ಹಳೆಲೆ° ಕಳತಾ. ಪಾರ್ಟಿ ನವೀ ಆಸತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಎದೋಳುಚಿ ವ್ಹಿಂಗಡ ಪಕ್ಷಾಂತ ಆಶಿಲೆ ಯೆತಾತ ದಾಕೂನ ತಾಂನಿ° ತಂಯಚಿ ರಿವಾಜ ಹಾಂಗಾ ಹಾಡತಾತಿ.
ರಾಜಕೀಯ ಝುಜ ಕರಚಾಕ ಸುಲಭಸಾಧ್ಯ ಕೆದನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಸಗಟ ಪಕ್ಷಾಂಕ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಮೆಳಕಾ. ಆಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಸಗಟಾನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕರಕಾ ಮ್ಹಳೆಲೆ ತಿತಲೆ ನೀಚ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಕ ಆಮಿ ಪಾವಿಲೆ° ದಿಸೂನ ಯೆತಾ.
ಫಕತ ದುಡ್ವಾನ ಚುನಾವ ಜೀಕಚಾಕ ಜಾಯನಾ. ತ್ಯಾ ದೇಕೂನ ಫುಡೆ ದಾಕೂನ ಜಾತಿ ಸಮಿಕರಣ ಚುನಾವಾ ವೇಳಾರ ಭಾಯರ ಯೆತಾ. ಎಕ ಮನಶಾಲಿ ಜಾತಿ ಪಳೊವನು ತಾಕಾ ಚುನಾವಾಕ ಉಮೇದ್ವಾರ ಕರಚೆ° ಜಾತಾ. ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ ಖಂಚೆ ಜಾತಿಚೆ ಲೋಕ ಚಡ ಆಸಾತಿ ಮ್ಹಳೆಲೆ° ಪಳೊವನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಲೆ ವಿಂಚಪ ಜಾತಾ. ತುಮಿ ಖಂಚೆ ಜಾತಿಚೆ ತಾಜೆ ವಯರಿ ತುಮಗೆಲೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹ್ಯಾ ವಿಷಯಾರಿ ವ್ಹಿಂಗವ್ಹಿοಗಡ ಆಸತಾ. ಹೆ° ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮೇಳತ ದಾಕೂನ ಜಾತಾ ಆಸಾ.
ಜಾತಿ ಜಾತರಿ ಭಾಸ ಯೆತಾ. ಆಮಗೆಲೆ ದೇಶಾಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮೆಳತಾನಾ ಆಮಿ ವೆಗವೆಗಳೆ ರಾಯಾಲೆ ರಾಜಭಾರಾಂತು° ವಾಂಟೂನ ಗೆಲೆಲೆ. ಆಮಕಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ ವಾಂಟತಾನ ಆಮಗೆಲೆ ಭಾಶೆಕ ಲಾಗೂನ ಕೆಲೆಲೆ° ಆಸಾ. ಆಜಿ ಸಗಟ ರಾಜ್ಯಾಂಕ ತಾಂಗೆಲೆ ಮ್ಹಳೆಲೆ ರಾಜ್ಯಭಾಸ ಆಸಾ. ಅಶೆ° ಆಮಿ ಭಾಸ ಆನಿ ಜಾತಿಚೆ ಆಧಾರಾರಿ ವಾಂಟೂನ ಗೆಲ್ಯಾಂತಿ. ಹೆ° ಸೋಡೂನ ಆನಿ ಎಕ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಆಮಗೆಲೊ ಧರ್ಮ. ಆಮಗೆಲೊ ದೇಶ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಾಚೆ ಚಡ ಲೋಕ ಆಸಚೊ ದೇಶ ಆಸಾ. ಹಾಂಗಾ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮಾಚೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಕ್ರೈಸ್ತ, ಮುಸಲ್ಮಾನ, ಜೈನ್, ಭೌದ ಧರ್ಮಾಚೆ ಲೋಕ ಸುತಾ ಖೂಬ ಸಂಖ್ಯಾನಿ ಆಸಾತಿ. ತ್ಯಾ ದೆಕೂನ ಆಮಕಾ ವಾಂಟೂನ ಪಳಯತಾನ ಆಮಿ ಧರ್ಮಾಚೆ, ಜಾತಿಚೆ ಆನಿ ಭಾಶೆಚೆ ಲೋಕ ಜಾವನು ದಿಸತಾತಿ.
ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಂಕ ಹಿ° ಅಸ್ತç ಜಾವನು ದಿಸತಾತಿ. ಆಮಕಾ ವಾಂಟೂನ ಘಾಲನು ತಾಂಗೆಲೆ ಕಾಮ ಸುಲಭ ಕರನು ಘೆತಾತಿ. ಚುನಾವಾ ವೇಳಾರ ಹೆ° ಚಡ ಚಡ ಜಾತಾ ಆಸಾ. ಆರತಾ° ಎಕ ದಶಕಾ ದಾಕೂನ ಆಮಕಾ ವಾಂಟೂನ ಘಾಲಚೆ ಉಮೇದಿನ ಆಮಗೆಲೆ ಮಧೆ° ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಜಾಗೊಚೆ° ಜಾತಾ ಆಸಾ. ಧರ್ಮ - ಧರ್ಮಾ ಮಧೆ°, ಜಾತಿ - ಜಾತಿ ಮಧೆ°, ಭಾಶೆ ಮಧೆ° ಅಶೆ° ಖಂಯ ಅವಕಾಶ ಮೆಳತಾ ಥಂಯ ಆಮಿ ಝಗಡಚೆ° ತಶಿ° ಕರತಾ ಆಸಾತಿ ಮ್ಹಳೆಲೆ° ಉದೇನು ದಿಸತಾ. ಫುಡೆ ಕಾಳಾಂತು° ರಾಜಕಾರಣಾಂತು° ವ್ಹಿಂಗವ್ಹಿσಗಡ ಪಕ್ಷಾಚೆ ಲೋಕಾ ಮಧೆ° ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಸತಲೊ. ಆಜಿ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಜಾಗೃತ ಜಾಲೆಲೆ° ದಿಸೂನ ಯೆತಾ ಆಸಾ. ತೊ ಆಮಗೆಲೆ ಪಕ್ಷಾಚೊ ನ್ಹಹಿ° ಜಾಲ್ಯಾರ ತೊ ಆಮಗೆಲೊ ದುಸ್ಮನ ಮ್ಹಣಚೆ ಜಾತಾ ಆಸಾ. ಹೆ° ಸಗಟ ಪಳಯತಾನ ಯಾ ಅನುಭವ ಕರತಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾಂಚಿ ತಕಲಿ ಫಿರತಾ ಆಸಾ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೆ ವಿರುದ್ಧ ಮತದಾನ ಕರೂಯಾ° ಮ್ಹಣು ಚಿಂತಲ್ಯಾರಿ ಸಗಟ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಂತು° ಬುಡಲ್ಯಾಂತಿ ಮ್ಹಳೆಲೆ ಭಾವನಾ ಯೆತಾ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೆ ಪ್ರಮುಖ ಗುಣ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ತೆ° ಕೋಣಾಕಯಿ ನುತ ಆಸಚಾಕ ಸೋಡನಾ. ತಾಜೆ ಪ್ರಭಾವಾನ ವಾಂಚೆ° ಕಷ್ಟಾಚೊ ವಿಷಯ ಆಸಾ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಶಾಕ ಕಳನುಕೀ ಯಾ ಕಳನಾಶಿಂ ತೊ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಂತು° ಭಾಗಿದಾರ ಜಾತಾ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾ ಜಾವಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ತೆಂ ಆಮಗೆಲೆ ನಿಮಿತಚೀ ಜಾವಕಾ. ಆಮಿ ಕೆದನಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕರನಾಚಿ ತ್ಯಾ ದಿವಸು ಹ್ಯಾ ದೇಶ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ದೇಶ ಜಾತಾ.
ಹೆಂ ಜಾವಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ ಆಮಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೊ ದುಡು ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಕಸಲೆ° ಮ್ಹಣು ಅರ್ಥ ಕರನು ಘೆವಕಾ. ಸುಲಭ ರೀತಿರಿ ಸಾಂಗಚೆ° ಜಾಲ್ಯಾರ ಸರಕಾರಾಕ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಿನಾಶಿ° ಖರ್ಚ ಕರಚೊ ದುಡು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೊ ದುಡು ಜಾತಾ. ಬಿಲ್ ನಾತಿಲೆ ವ್ಯಾರ ಕರಚೊ, ದುಡು ದಿವನು ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಲೇಕಾ ಭಾಯರ (ಸರಕಾರಿ ಶುಲ್ಕ ಸೋಡೂನ) ದುಡು ದಿವನು ಖಂಚೆಯ ಕಾಮ ಕರೋನ ಘೆವಚೆ° (ಸರಕಾರಿ ದಫ್ತರಾಂತು°) ಅಸಲೆ° ಸಂದರ್ಭಾರ ಎಕ ಹಾತಾ ದಾಕೂನ ಆನಿ ಎಕ ಹಾತಾಕ ದುಡು ವಚೆ° ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಕ ಕಾರಣ ಜಾತಾ. ಹೆ° ಕರಚೆ° ಆಮಿ ಕೆದನಾ ರಾಬಯತಾತಿ ಕಿ ತ್ಯಾ ದೀವಸು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಾ ಜಾತಾ. ತೆ° ಸಧ್ಯಾಕ ಜಾಯತವೆ ಮ್ಹಳೆಲೆ° ಹೋಡ ಸವಾಲ ಆಸಾ. ಆಮಿ ಕರನಾಶಿ° ಆಸಚಾಕ ಸಾಧ್ಯ ಆಸಾ. ಆಮಗೆಲೆ ಕಾರಣ ದಿವನು ಕೊಣಕಿ ಕರಚೆ° ರಾಬೋಚಾಕ ವೇಳು ವತಲೊ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎಕ ಹೋಡ ಚೂಕಿ ಮ್ಹಣು ಸಗಟಾನ ಚಿಂತೂοಕ ಶುರು ಕರತರಿ ಹೆ° ಸಾಧ್ಯ ಆಸಾ.
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೆ ತಿತಲೆಚಿ ವ್ಯಾಪಕ ಜಾವನು ವಾಡಿಲೊ ಆನಿ ಎಕ ವಿಷಯ ಆಸಾ. ತೆ° ಜಾವನು ಆಸಾ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಜಾಗೊವಚೆ° ಆನಿ ಆಮಿ ತಾಕಾ ಶಿಕಾರ ಜಾವಚೆ°. ಜಾತಿ ಜಾತಿ ಮಧೆ°, ಭಾಶೆ ಮಧೆ°, ಧರ್ಮಾ ಮಧೆ° ವಾಣ ಘಾಲತಾ ಆಸಚಿ. ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಹೋಡ ಎಕ ಬೋಡಾ ಉಸ್ಸಳಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಕೋಣ ಪಳಯಲ್ಯಾರಿ ಕೋಪಾನ ಆಸಾತಶೆ° ದಿಸೂನ ಯೆತಾ. ವಾಹನಾಂಚೆ ಮಾಕ್ಷಿ ಗ್ಲಾಸಾರ ಆಸಚೆ ದೇವಾಲೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರಾಚೊ ದೇವು ಸುತಾ ಉಗ್ರರೂಪಾರ ಆಸಾ. ಅನ್ಯ ಧರ್ಮಾಚಾಂಕ ಪಳಯತಾನ ಶಿಂಯ್ ಖಾವನು ಯೆತಾಶೆ° ಕರಚೆ° ಪಳೊವಚಾಕ ಮೆಳತಾ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಲೆ° ಸಬ್ ಕಾ ಸಾಥ್ ಸಬ್ ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ದ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ ಸುತಾ ಕಾಮಾಕ ಆಯಿಲೆ° ದಿಸನಾ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾಂಕ ಹೆಂ ಚಿಕೆ ಚಡ ಜಾತಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಳೆಲಿ ಭಾವನಾ ಯೆವಚಾಕ ಶುರು ಜಾಲಾಂ. ಮನಶಾಕ ದ್ವೇಷ ಕರಚಾಕ ಶಿಕೊವಚೆ° ಸುಲಭ, ತೆಂಚಿ ತಾಕಾ ವ್ಹಿಂಗಡಾοಕ ಕಶಿ° ಮೋಗು ಕರಕಾ ಮ್ಹಳೆಲೆ° ಶಿಕೊವಚೆ° ಕಷ್ಟಾಚೊ ವಿಷಯ ಆಸಾ. ಎಕ ಇಮಾರತ್ ಬಾಂದಚೆ° ಕಷ್ಟಾಚೆ ಕಾಮ, ತೆಂಚಿ ತೆ° ಇಮಾರತ್ ಮೊಡಚೆ° ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಮ್ಕಣಕೆ ಮೋಗು ಹಾಡೊಚೆಂ ಕಷ್ಟಾಚೆ° ಜಾಲ್ಯಾರ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಜಾಗೊವಚೆ° ಸುಲಭ ಆಸಾ. ಆಜಿ ಖಂಯ ಪಳಯಲ್ಯಾರಯಿ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಜಾಗೊವಚೆ° ದಿಸೂನ ಯೆತಾ.
ಹೆಂ ಸಗಟ ಪಳೊವನು ಸಂತಾಪ ಆಯಿಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾಂಕ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪುಣಿ ವಯಿ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಣು ಭೋಗುಂಕ ಶುರು ಜಾಲಾ° ಜಾಲ್ಯಾರ ತಾಂತು° ಖಾಂಯ ಚೂಕಿ ನಾ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಸಗಟ ಕಡೇನ ಆಸಾ, ಖಂಚೆಯ ಪಕ್ಷ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಸೋಡುನ ನಾ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಮಿ ರಾಬಯಲ್ಯಾರಿ ರಾಬತಾ ಇತಲೆ° ಆಮಕಾ ಕಳಾ°. ಆತ° ಜಾವಕಾ ಜಾಲೆಲೆ° ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಶಾಂತ ಕರಚೆ°. ಹೆಂವಯಿ ಆಮಿಚಿ ಕರಕಾ ಆನಿ ಹೆ° ಸುಲಭ ಆಸಾ. ದ್ವೇಷಭಾವನಾ ಪಾತಲಾಯತಲೆನ ಶುರುವೆಕ ಕರಚೆ° ಕಸಲೆ° ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಫೇಕ್ ಖಬರ ದಾಡಚೆ°. ತೆ° ಆಮಿ ನಂಬಗೂಚೆ°. ಹಾಕಾ ಶುರುವೆಕ ಅಂಕುಶ ಘಾಲಚೆಂ ಜಾವಕಾ. ಆಮಕಾ ಕೋಪು ಸಹಜ ಆಯಲ್ಯಾರ ಹೋಡನಾ. ತೋ ಕೋಪು ಥೊಡೆ ವೇಳಾನ ಶಾಂತ ಜಾತಾ. ಜಾಲ್ಯಾರ ಕೋಣಕಿ ಸಾಂಗಿಲಿ ಫಟ್ಟಿ ಖಬರ ಆಯಕೂನು ಯಾ ವಾಚೂನು ಆಮಿ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಜಾಗೃತ ಕರನು ಘೆತಲ್ಯಾರಿ ತೆ° ನಿವೊಚೆ ಆಮಗೆಲೆ ಹಾತಾಂತು° ನಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕೂನ ಆಮಿ ಶುರುವೇಕ ಕರಕಾ ಜಾಲೆಲೆ° ಕಸಲೆ° ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಆಮಿ ಆಯಕಲೆಲಿ ಯಾ ವಾಚಲೆಲಿ ಖಬರ ಸತ್ಯವೆ ಮ್ಹಳೆಲೆ° ಪರಕೂಚೆ°. ತೆ° ಕರಚೆಂ ಆಜಕಾಳ ಸುಲಭ ಆಸಾ. ಆಮಕಾ ಚಡಾವತ ಹಿ° ಫಟ್ಟಿ ಖಬರೊ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾರ ಯೆತಾತಿ. ತ್ಯಾಚ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾರಿ ಆಮಕಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಕರಚಾಕ ಅವಕಾಶ ಆಸಾ. ತೆ° ಕೆಲ್ಯಾರಿ ಆಮಕಾ ಸತ್ಯ ಆನಿ ಅಸತ್ಯಾ ಮಧೆ° ಆಸಚೆ ಫರಕ ಕಳತಾ. ಆಮೀ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಆಶಿಲೆ ಮೇಸೆಜ್ ವ್ಹಿಂಗಡಾοಕ ದಾಡಚೆ° ಸುತಾ ಕರಚಾಕ ನಜ. ಪ್ರಥಮ ಜಾವನು ತಶಿ° ಕರಚೆ° ಕಾನೂನು ವಿರೋಧಿ ಕಾಮ ನಂತಾ° ಆಮಿ ಆನಿ ಎಕಲೆಲೆ ಮನಾಂತ ದ್ವೇಷಭಾವನಾ ವಾಡೊಚೆ° ಕರಚೆ ತಸಲೆ ಪಾಪ ಕರಚೆ° ಜಾತಾ.
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ದಾಕೂನ ಆಮಿ ಆಜಿ ನ್ಹಹಿ° ಜಾಲ್ಯಾರ ಫಾಲ್ಯಾ ಮುಕ್ತ ಜಾತಾತಿ. ಆಜಿ ಮುಖ್ಯ ಜಾವಕಾ ಆಶಿಲೆ° ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ದ್ವೇಷಭಾವನಾ ದಾಕೂನ ಮುಕ್ತ ಜಾವಚೆ°.

ತುಮಗೆಲೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಾಂತು° ಕಳಯಾ.
ದೇವು ಬರೆ° ಕರೊ.

Shabdvihar

ಬಿಲ್ಲು

ಬಿಲ್ಲೂ ಯಾ ಆಮಗೆಲೆ ಬಬ್ಬಾಕ ಕೊಕ್ಕೊ ಜೇವಯಿ. ನಾನಾ ಬಿಲ್ಲೂಕ ಕೊಕ್ಕೊ ದಿವಚೋ ನಾ. ಆಮಗಲೆ ಬಬ್ಬಾಕ ಜಾವಕಾ.
ಹಾಂಗಾ ಉದ್ಘೃತ ವಾಕ್ಯಾಂತು ಬಿಲ್ಲು ಮ್ಹಣಚೊ ಜೊ ಏಕ ಶಬ್ದು ವಾಪರಲಲೊ ಆಸಾ, ತೇ ಶಬ್ದಾಚೋ ಅಥರ್ು ಆನಿ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಅಶೆಂ ಆಸಾ.

ಬಿಲ್ಲು ಮ್ಹಣಚೊ ಹೋ ಶಬ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಶಾಚೆ ಬಿಡಾಲ ಮ್ಹಣಚೇ ಶಬ್ದಾಚೆ ತದ್ಬವ ರೂಪ ಜಾವನು ಆಸಾ. ಬಿಡಾಲ ಮ್ಹಣಚೇ ಶಬ್ದಾಂತೂಲೆ ಡಾ ಅಕ್ಷರ ಳಾ ಜಾತ್ತಾ. ಬಿಳಾಲ. ಹೇ ಬಿಳಾಲ ಮ್ಹಣಚೇ ಶಬ್ದಾಂತೂ ಳಾ ಅಕ್ಷರಾಚೇ ಮುಖಾರಿ ಲ ಆಯಿಲೆ ಮೆಳೂನ ದ್ವಿತ್ಯಾಕ್ಷರ ಜಾತ್ತಾ ಬಿಳಾಲ > ಬಿಳ್ಲಾ, ಹೆ ಉಚ್ಚಾರಕ ಸಮ ಜಾವನು ಬಿಲ್ಲಾ ಮ್ಹಣು ದ್ವಿತ್ಯಾಕ್ಷರ ಜಾತಾ. ಆಖೈರಿ ಸಂಭೋಧನಾ ರೂಪ ಜಾತಾನಾ ಬಿಲ್ಲು ಮ್ಹಣ ಬಿಡಾಲ > ಬಿಳಾಲ> ಬಿಲಾಲ > ಬಿಲ್ಲಾ > ಬಿಲ್ಲು ರೂಪ ಪಾವಲಾ. ಹಾಜೋ ಅಥರ್ು ಮಾಜ್ಜರ ಮ್ಹಣು ಜಾವನು ಆಸಾ. ಘರಾಂತು ಹಾಕಾ ಪೊಶಿತಾತಿ. ಅಶ್ಶಿ ಜಾವನು ಬಾಬ್ಬಾಕ ಕೊಕ್ಕೊ ಜೆವತಾನಾ ಹೆ ಬಿಲ್ಲೂಕ ಆಪೋವನು ಚಡರ್ಾಕ ಲಾಯತಾತಿ.

 

An Appeal to the members of the GSB Community

  जेसन पींत, SDB, उद्यावर, उडुपी (MA कोंकणी)

ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಸಾನ ಕಾಣಿಯೊ ಬರೊವಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತು°

ಪರಬೆಕ ತಿಸ್ರೆ ಲ್ಹಾರಾಚೆ ಭಯ ವಿಶ್ವಾಕಚ ಕರೋನಾಚೆ ಭಯ

ನವೆಂಬರ ಮ್ಹಯನೊ ಸರನು ದಶಂಬರ ಪಾವಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ಲೋಕಾಂಕ

ಅಮ್ಚಿಗೆಲೆ ಪರ‍್ಬೆ ರಾಂದಪ ಅಮ್ಚಿ ರಾಂದಪ ಭಾರಿ ಸುಲಭಗೊ

ಸರ್ವಾಂಕοಯಿ ಮಾರ್ಚ್ - 8 ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭೇಶ್ವ. ಆಜಿ

ಮೆಗೆಲೆ ಆಮ್ಮಾಲೆ ಘರಾ ಸೆಜಾರ ಘರ ರಾಧ ಮಾಯಿ. ತಿಗೆಲೆ

ಮನು ಕುಲ ಕಳನು ಕೀ ಕಳನಾಶಿ° ಚೂಕಿ ಕೆಲ್ಲಾರಿ ಆವಸು

कोरोना महामारी भारताक येवनु ६ महिने जाले.

ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಂತು ಸಾಬಾರ ಸಂಖ್ಯೆರಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ಭೊ

Home

Ad for Aruna Masala

ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಅಂಡಾರು ರಾಮದಾಸ ಕಿಣಿ

Featured Chandrika Mohan Pai KC Prabhu

 

Anniversaries

Shabdh Vihaar

Homage

 

Well Wishers

Has no content to show!

Most Read

Homage

Events

Who is Online?

We have 67 guests and no members online

Advertorial

Scroll to top