ಆಜಿ ಕಾಲಚೆ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತು° ಮಹಾಭಾರತಾಂತುಲೆ ಖೂಬ ಕೈರೆಕ್ರ‍್ಸ ಪಳೊವಚಾಕ ಮೆಳತಾಚಿ. ತಾಂತುಲೆ ಪಯಕಿ ವಿಶೇಷ ಜಾವನು ದೃತರಾಷ್ಟಾçಲೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿವ ಕರತಲೆ ಲೋಕು ಮಸ್ತ ಆಸ್ಸಚಿ. ಸಗಟಯ ರಾಜ್ಯಾಂತು ಮ್ಹಳೆಲ ಮ್ಹಣಕೆ ಏಕ ದೋನಿ ದೃತರಾಷ್ಟç ಆಸ್ಸಚಿ. ಹಾಂಗೆಲೊ ಅಧಿಕಾರು ದಾಹು, ಸಂತಾನ ಮೋಹು, ಲಂಚಾ ಬದಲ ಅತೀವ ತಾನ ವರ್ಣನಾತೀತ ಮ್ಹಣಯೆತ. ಚಾರ-ಚಾರ ಪೀಳಿಗೇಕ ಜಾವಕಾ ಜಲ್ಲೆಲಿ ತಿತ್ಲೆ ಆಸ್ತಿ - ಪಾಸ್ತಿ, ಸಂಪತ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಕರಚಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹಾಂಗೆಲೆ ರಕ್ತಾಂಶು ಮೇಳ್ನು ಗೆಲ್ಯಾ.

ಹಾಂಕಾ ಅಧಿಕಾರುಚೀ ಶಕ್ತಿ, ಅಧಿಕಾರುಚೀ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ, ಹಾಂಕಾ ಅಧಿಕಾರ ನಾತ್ಲಾರಿ ಪಿಶೆ° ಲಾಗತಾ. ಖಂಚೆ ಖಂಚೆ ರೀತಿರಿ, ಕಿತ್ತುಲೆಯಿ ಲಂಚ ಕೆಲ್ಯಾರಿ ಭೀ ತೃಪ್ತಿ ನಾ. ಸಂಗ್ರಹ ಕೆಲ್ಲೆಲೆ ತಿತ್ಲೆ ಆನಿಕಯೀ ಜಾಯ ಆನಿಕಯೀ ಜಾಯ ಮ್ಹಳೆಲೆ ಸೋವು. ಧರ್ಮ-ಅಧರ್ಮಾಚೆ ಘರಕ್ ಕಳ್ಳಾರಿ ಭಿ ಹೇ ಅಧರ್ಮಾಚೆ ಸಾಥ ದಿತ್ತಾಚಿ. ಜಾಲ್ಯಾರ ಕಿತೆ° ಕರಚೆ ? ಮೀಟ ಖೆಲ್ಯಾರಿ ಉದಾಕ ಪಿವೂಕಾ ನ್ಹಹಿಂವೇ ? ತಶ್ಶಿಂಚಿ ಅಧರ್ಮಾರಿ ಚಲ್ಲೆಲಾಂಗೆಲೆ° ಅಧಪತನ ಜಾವಕಾ ನ್ಹಹಿಂವೆ ? ವಯೀ ಸ್ವಾರ್ಥಾಕ, ಆಶೇಕ ಭೀ ಪರಿಮಿತಿ, ನೈತಿಕತಾ, ಮರ್ಯಾದ ಆಸಾ. ತೇ ಅತಿರೇಕ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಅನರ್ಥ, ನಿರಾಶಾ ನಿಶ್ಚಿತ.

-ಶಾಂತಾ ಡಿ. ಕಿಣಿ
ಬಿಜೈ, ಕೊಡಿಯಾಲ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಂತು°

ಮುοಡ್ಕೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಭ ದೇವಳಾಂತು°

ಉದ್ಯೋಗ ಆನೀ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಡಾ| ಅರವಿಂದ

18:53:41 ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ  ಕೇಂದ್ರ ‘ಕ್ಷಮತಾ

This application is only for the poor

कोंकणिंतल्या अस्तुरी साहित्याचेर

ಮಂಗಳೂರು: ವಿಶಂತಿ ಸಂಭ್ರಮಾοತು ಆಸಚೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಚೆ ಗೌಡ

https://www.youtube.com/user/MrBaligavenkatesh

Editorial

ವರ್ಶಿಕ್ ! ಕಸಲೆ° ಜಾತಾ ಆಸಾ ?

ಭಾರತ ದೇಶಾಂತ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಚಡ ಜಾತಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣಚೆ° ಎಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಶಾಕಯಿ ಕಳೂಂಕ ಶುರು ಜಾಲಾ°. ಟ್ರೈನಾರ ವತನಾ ತಾಂಗೆಲೆ ಸಾಂಗತ ಪ್ರಯಾಣ ಕರತಲೆ ಚಾರ ಲೋಕಾಂಕ ರೈಲ್ವೆ ಪೋಲಿಸ್ ಕಾನ್ಸಟೇಬಲಾನ ಗುಂಡು ಘಾಲನು ಜಿವಶಿ ಮಾರಲೆ, ಮೆಲೆಲೆ ಪಯಕಿ ಎಕಲೊ ತ್ಯಾ ಪೋಲಿಸಾಲೊ ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್, ವರಲೆಲೆ ತೀನ ಲೋಕ ವ್ಹಿಂಗವ್ಹಿοಗಡ ಭೊಗಿಂತು ಆಶಿಲೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಾಚೆ, ಜೀವಶಿ ಮಾರತರಿ ತೊ ಪೋಲಿಸ್ ರಾಜಕೀಯ ಭಾಷಣ ಮಾರತಾ ಮ್ಹಳೆಲಿ ಖಬರ ಆಯಕತಾನ ಕೋಣಾಕ ಜಾಲ್ಯಾರಯಿ ಕೋಪ ಯೆವಚೆ° ಸಹಜ ಜಾತಾ. ತಾಣೆ ಸೊದೂನ ವಚೂನ ಮಾರಲೆಲೆ°, ತಾಗೆಲೆ ಭಾಷಣ ಆಯಕತನಾ ತಾಗೆಲೊ ಉದ್ಧೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಸಾ. ಯುನಿಫಾರ್ಮ ಘಾಲನು ಆಶಿಲೆ ತಾಣೆ ತಾಗೆಲೆ ಸೀನಿಯರಾಕ (ತೊವಯಿ ಯುನಿಫಾರ್ಮಾರಿ ಆಶಿಲೊ) ಮಾರತರಿ ಕಪಡೆ ಆನಿ ಚೆಹರೊ ಪಳೊವನು ಲೋಕಾಂಕ ವಿಂಚೂನ ವಿಂಚೂನ ಮಾರಲೆಲೆ ಪಳಯತಾನ ತಾಗೆಲೆ ಮನಾಂತ ಕಿತಲೊ ದ್ವೇಷ ಬರನು ಆಸಾ ಮ್ಹಣು ಅನುಭವ ಕರಯೆತ. ಥೊಡೆ ವರಸ ಮಾಕ್ಷಿ ಎಕ ಮಹಾನ ಮುಖೇಲಿನ "ಕಪಡೆ ಪಳೊವನು ಲೋಕಾಂಕ ಸಮಝುಂಕ ಜಾತಾ" ಮ್ಹಣು ಎಕ ಚುನಾವಿ ಭಾಷಣ ದಿಲೆಲೆ°. ಹ್ಯಾ ಪೋಲಿಸಾನ ತೆ° ಗಂಭಿರ ಜಾವನು ಘೆತಲಾ ಮ್ಹಣು ಸಾಂಗೂಯೆತ. ಹ್ಯಾ ರೈಲ್ವೇ ಘಡಣಿ ಪಳಯತರಿ ಹೆ° ಖಂಯ ವಚೂನ ರಾಬತ ಮ್ಹಣು ಸಾಂಗಚಾಕ ಜಾಯನಾ.

NEWS CLICK
ಥಂಡ ಮನಾನ ಚಿಂತನ ಕೆಲ್ಯಾರಿ ಹೆ° ಸಗಟ ಚೂಕಿ ಮ್ಹಣು ಎಕ ಚೆರಡಾಕಯಿ ಸಮಝತಾ. ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಕರಚೆ° ಕಸಲೆ° ? ಥಂಡ ಮನ ಆನಿ ಚಿಂತನ ಕರಚೆ° ಗುಣ ನಾ ಜಾಲಾ° ಯಾ ತಾಕಾ ಪುರುಸೊತ್ತ ಮೇಳನಾ. ಸಗಳೊ ದೀವಸ ವಾಟ್ಸಪಾರಿ ಯೆವಚೆ ಫಟಿಯೊ ವಾಚೂನ, ಪಳೊವನು, ಆಯಕುನು ಆಮಿ ನಿರ್ಲಜ್ಜ ಜಾವನು ತೆಂಚಿ ಬದ್ದ ಮ್ಹಣು ತಿ ಫಟ್ಟಿ ಆನಿ ಚಾರ ಲೋಕಾಂಕ ದಾಡಚೆ° ಕರತಾತಿ. ಹಾಜೆ ಮಧೆ° ಆಮಗೆಲಿ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಉಪೇಗ ಕರಚಾಕ ವಿಸರತಾತಿ.
ಆಜಿ ಇಂಟರನೆಟ್ ಆಸಾ. ಆಮಕಾ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ನಾ ಮ್ಹಣು ಜಾಲ್ಯಾರ ಇಂಟರನೆಟ್ ಮದದ ಕರತಾ. ಇಂಟರನೆಟ್ ಕಿತಲೆ° ವಾಯಟ ಮ್ಹಣು ಲೇಕಲಾಂಕಿ ತಾಜೆ ದ್ಹಾ ವಾಂಟೆನ ಚಾಂಗ ಆಸಾ ಮ್ಹಣಯೆತ. ಇಂಟರನೆಟಾರ ಆಸಚಿ ಸರ್ವ ಮಾಹಿತಿ ವಾಚೂಕಾ ಯಾ ಪಳೊವಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ ದ್ಹಾ ಜಲ್ಮು ಘೆತಲ್ಯಾರಯೀ ಪಾವನಾ ಮ್ಹಣು ಮೆಗೆಲೆ ಎಕ ದೋಸ್ತಾನ ಸಾಂಗಚೆ° ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕೂನ ಆಮಕಾ ವಾಟ್ಸಪಾರಿ ಆಯಿಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಬದಲ ಸಂದೇಹ ಆಸಲ್ಯಾರಿ ಆಮಿ ಪಾಂಚ ಯಾ ದ್ಹಾ ಮಿನಿಟ್ ಇಂಟರನೆಟಾಕ ವಚೂಕ.
ಉದಾಹರಣೆಕ ಆರತಾ° ತಿರುಪತಿ ಬಾಲಾಜಿ ದೇವಳಾಕ ಘೆವನು ಎಕ ಖಬರ ವಾಯರಲ್ ಜಾಲಿ. ತಾಂನಿ° ಲಾಡು ಕರಚಾಕ ಪನ್ನಾಸ ವರಸ ದಾಕೂನ ನಂದಿನಿ ತುಪ ವಾಪೂರತಲೆ° ಖಂಯ. ನವೀನ ಸರಕಾರ ಯೆತರಿ ಸರಕಾರಾನ ತಾಂಕಾ° ತುಪ ದಿವಚೆ° ರಾಬಯಲೆ° ಖಂಯ°. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಾಚೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನಾರ ಆಶಿಲೆ ಲೋಕಾನ ಸುತಾ ಹಿ ಖಬರ ವಾಯರಲ್ ಕೆಲಿ. ಉಪರಾಂತ ಕಳನು ಆಯಲೆ° ಕಸಲೆ° ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ದೇಡ ವರಸ ಮಾಕ್ಷಿಚಿ ಆಯಚೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಾನ ಸರಕಾರಾಂತ ಆಶಿಲೆ ವೇಳಾರಿಚಿ ತುಪ ದಿವಚೆ° ರಾಬಯಲಾ° ಖಂಯ°. ನಂದಿನಿ ತುಪಾಚೆ ಮ್ಹೊಲ ತಾಂಕಾ° ಚಡ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣು ತಾಂನಿ° ನಂದಿನಿ ತುಪ ಖರೀದಿ ಕರಚೆ° ರಾಬಯಲಾ°. ಅಸಲೆ ಫಟಿಯೊ ಸಾಂಗತಾನಾ "ಗೂಗಲ್" ಕರನು ಸತ್ಯ ಭಾಯರ ಹಾಡಚಾಕ ಜಾತಾ. ಸಂದೇಹ ಯೆವಚೆ° ಮುಖ್ಯ. ಸತ್ಯ ಸೊದುಚಾಂಚು ಆಸಚೆ ಮಝಾ, ಕುರುಡೆಶೆ ಆಯಿಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಪರತೂನ ಚಾರ ಲೋಕಾಂಕ ದಾಡಚಾಂತು° ನಾ.


ಸಮ ಪಳೊವಚಾಕ ಗೆಲ್ಯಾರಿ ಹ್ಯಾ ಫಟಿಯೊ ಫಾಯಸ ಕರಚೊ ಮೂಳ ಉದ್ಧೇಶ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಜಾಗೃತ ಕರಚೆ° ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಖಾಂಯ ಚೂಕಿ ನಾ. ಹೆ° ಆಜಿ ಕಾಳ ಥೊಡೆ ಲೋಕಾಂಕ ಸಮಝೂಚಾಕ ಶುರು ಜಾಲಾ°. ತಾಂಕಾ° ನ್ಯಾಯ ಆನಿ ಅನ್ಯಾಯಾ ಮಧೆ° ಫರಕ ಕರಚಾಕ ಕಳಚಾಕ ಶುರು ಜಾಲಾ°. ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆನ ಖಾಂಯ ಜಾವಚೆ° ನಾ, ಮೋಗಾನ ಆಸೂಕಾ ಮ್ಹಣು ತಾಂನಿ° ಸಾಂಗಚೆ° ಆಯಕೂಂಕ ಮೆಳತಾ. ಹಾಂಗೆಲೊ ಸಂಖೊ ಖೂಬ ಊಣೆ ಆಸಾ. ತೊ ಸಂಖೊ ಚಡ ಜಾಲೆ ತಶಿ° ಆಮಗೆಲೆ ದೇಶಾಕ ಬರೆಪಣ ಜಾತಾ.
ಆಮಗೆಲೆ ಭಾರತ ದೇಶಾಕ ಬಲಿಷ್ಠ ಇತಿಹಾಸ ಆಸಾ. ಕೋಣಕೋಣಕಿ ಯೆವನು ಗೆಲೆ. ಆಜಿಕಯೀ ಆಮಿ ಸುದೃಡ ಆಸಾತಿ. ಸಾಬಾರ ಯುದ್ಧ ಪಳಯಲ್ಯಾಂತಿ. ಜಿಕಲ್ಯಾಂತಿ. ಹ್ಯಾ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಪಸರತಲೆ ಲೋಕಾಂಕಯಿ ದ್ಹಾಂವಡಾಚಿ ಶಕ್ತಿ ಆಮಕಾ ಆಸಾ. ವಗೀಚ ಭಾರತ ದ್ವೇಷ ರಹಿತ ಭಾರತ ಜಾತಲೆ° !
ವಿಶ್ವಾಸ ದವರುಯಾ°.
ಭಾರತ ಮಾತಾ ಕೀ ಜೈ !

Shabdvihar

ಬತ್ತೀಸ

ಪ್ರಾಕಾಂತ ಜೂಜಾಂತ ಬತ್ತೀಸ ಆಯುಧ ವಾಪರಲೀಂತೀ ಖ್ಹಂಯ. ಹೇ ಬತ್ತೀಸ ಮೋತ್ಯಾಂಚೀ ಕಂಠೀ ಸುಂದರ ಆಸಾ. ಹೇ ಉದ್ದೃತ ವಾಕ್ಯಾಂತ ಬತ್ತೀಸ ಮ್ಹಣಚೋ ಜೋ ಏಕ ಶಬ್ದ ವಾಪರಲಾ ತಾಜೋ ಅರ್ಥ ಅನೀ ನಿಷ್ಪತಿ ಅಶಿಂ ಆಸಾ. ಬತ್ತೀಸ ಮ್ಹಣಚೊ ಸಂಖ್ಯಾಸೂಚಕ ಜಾವನ ಆಸೂನ ದೋನಿ ಆನೀ ತೀಸ ಮ್ಹಣ ಅಥರ್ು. ಅಶಿಂ ಅಥರ್ಾಚೋ ಹೋ ಶಬ್ದ ಬತ್ತೀಸ ಕಶ್ಶಿ ಜಾಲೋ ಪಳೊವಯಾಂ.

ದೋನಿ ಆನೀ ತೀಸ ಮ್ಹಣಚ್ಯಾಕ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಶೆಂತು ಬತ್ತೀಸ ಮ್ಹಣಚೋ ಹೋ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಶೆಚೋ ಶಬ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಶೆಚೋ ದ್ವಾತ್ರಿಂಶತ್ ಮ್ಹಣಚೇ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಶಾರೂಪ ಜಾವನ ಆಸಾ. ದ್ವಾ ತ್ರಿಂಶತ್ ಮ್ಹಣಚೇ ಹ್ಯಾ ಶಬ್ದಾಂತೂಲೆ ಪಯಲೇ ಸಾಂಗಲ್ಯಾವರಿ ದ್ವಾ ಮ್ಹಣಚೇ ಬಾ ಮ್ಹಣು ಜಾತಾ, ತ್ರಿಂಶತ್ ಮ್ಹಣಚೇ ತೀಸ ಮ್ಹಣ ಜಾತಾ. ಆಶ್ಶಿಂ ಜಾವನು ಬಾತೀಸ ಜಾತ್ತಾ. ಹೆ ಶಬ್ದಾಂತೂಲೆ ದೋನೀಂಚೆ ಅಕ್ಷರ ದೊಟ್ಟಿ ಅಕ್ಷರ ಜಾವನ ಉಚ್ಚಾರಣ ಕರಚ್ಯಾನ ಶಬ್ದಾಂತೂಲೆ ಪಯಲೇ ಅಕ್ಷರ ದೀರ್ಘ ಆಶಿಲೇ ಹೃಸ್ವ ಜಾತಾ ಆಶ್ಶಿಂ ದ್ವಾ ತ್ರಿಂಶತ್ > ಬಾತೀಸ > ಬತ್ತೀಸ ಮ್ಹಣು ಚಾಲ್ತಿಂತು ಆಯಲಾಂ.
ಅಠಡಿಡಿಜಛಿಣಠಟಿ ಕಜಟಿಜಟಿರ

An Appeal to the members of the GSB Community

  जेसन पींत, SDB, उद्यावर, उडुपी (MA कोंकणी)

ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಸಾನ ಕಾಣಿಯೊ ಬರೊವಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತು°

ಪರಬೆಕ ತಿಸ್ರೆ ಲ್ಹಾರಾಚೆ ಭಯ ವಿಶ್ವಾಕಚ ಕರೋನಾಚೆ ಭಯ

ನವೆಂಬರ ಮ್ಹಯನೊ ಸರನು ದಶಂಬರ ಪಾವಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ಲೋಕಾಂಕ

ಅಮ್ಚಿಗೆಲೆ ಪರ‍್ಬೆ ರಾಂದಪ ಅಮ್ಚಿ ರಾಂದಪ ಭಾರಿ ಸುಲಭಗೊ

ಪ್ರಾಕ ದಕೂನು ಪ್ರಸ್ತೂತಾಕ ಎತ್ತಾನ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಖಾಣಜವಣ,

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸು ಆನಿ ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ ಅಶ್ಶಿ ತಶ್ಶಿ ಪೊಳೊಚೆ

ಮನು ಕುಲ ಕಳನು ಕೀ ಕಳನಾಶಿ° ಚೂಕಿ ಕೆಲ್ಲಾರಿ ಆವಸು

कोरोना महामारी भारताक येवनु ६ महिने जाले.

ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಂತು ಸಾಬಾರ ಸಂಖ್ಯೆರಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ಭೊ

Home

Ad for Aruna Masala

ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಅಂಡಾರು ರಾಮದಾಸ ಕಿಣಿ

Featured Chandrika Mohan Pai KC Prabhu

 

Anniversaries

Shabdh Vihaar

Homage

 

Well Wishers

Has no content to show!

Most Read

Homage

Events

Who is Online?

We have 75 guests and no members online

Advertorial

Scroll to top