ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಾಂತುº ಜುನಾಗಢ ಜಿಲ್ಲೆಚೆ ಮುಖ್ಯ ಶಹರ ಜುನಾಗಢ್. ಜುನಾಗಢ್ ಅರ್ಥಾತ ಓಲ್ಡ್ ಪೊರ್ಟ. 1947 ಇಸವಿಂತುº ಆಮಗೆಲೆ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ಜಾಲೆº. ಸಾಬಾರ 200 ವರಸº ಬ್ರಟಿಷಾಂಗೆಲೆº ಅಡಳಿತ ಆಶಿಲೆº. ತ್ಯಾ ವೇಳೆರಿ ಆಮಗೆಲೆ ದೇಶಾಂತುº ಸಾಬಾರ 562 ರಾಜ ವಂಶಸ್ಥ ರಾಜ್ಯ ಕರನು ಆಶಿಲೆ. ಹ್ಯಾ ಸಮಸ್ತ ರಾಜ ವಂಶಸ್ಥಾನಿ ತಾಂಗೆಲೆ ರಾಜ್ಯ ಭಾರತ ದೇಶಾಂತುº ವೀಲಿನ ಕರನು ಆಮಗೆಲೆ ರಾಷ್ಟç ಅಸ್ತಿತ್ವಾಕ ಆಯಲೆº. ಮುಸಲ್ಮಾನಾನಿ ತಾಂಕಾº ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟç ಜಾವಕಾ ಮ್ಹಣು ಮಾಘಣಿ ದವರಲೆಲ್ಯಾನ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನ ಆನೀ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮ್ಹಣು ದೋನ ರಾಷ್ಟ纠ಅಸ್ತಿತ್ವಾಕ ಆಯಲಿº. ಹೈದರಾಬಾದಾಚೊ ನವಾಬ್ ಆನೀ ಜುನಾಗಢಾಚೊ ನವಾಬಾನಿ ತಾಂಗೆಲೆº ರಾಜ್ಯ ವಿಲೀನ ಕರಚಾಕ ಒಪ್ಪಿಗಾ ದಿನಾತಿಲ್ಯಾನ ಪೋಲಿಸ ಆನಿ ಸೈನ್ಯಾನ ಕರ‍್ಯಾಚರಣ ಕರಕಾ ಜಾಲೆº. ಭಾರತಾಚೊ ಪ್ರಥಮ ಗೃಹಮಂತ್ರಿ ಸರದಾರ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿಲೆ ಕಠಿಣ ಕರ‍್ಯಾಚರಣೆ ನಿಮಿತ ಹೈದರಾಬಾದಾಚೊ ನಿಜಾಮ್ ತಾಗೆಲೆ ರಾಜ್ಯ ವೀಲಿನ ಕರಚಾಕ ಓಪವಲೊ. ಜಾಲ್ಯಾರ ಜುನಾಗಢಾಚೊ ನವಾಬ ರಾತೊರಾತಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ ದ್ಹಾವಲೊ. ಜುನಾಗಢಾಚೊ ನವಾಬು ಮಸ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರಯಿ ತಾಗೆಲೆ ರಾಜ್ಯಾಂತು ಸಾಬಾರ 85 ಠಕೊ ಲೋಕ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಿಯ ಆಶಿಲೆ. 1948 ಇಸವಿಂತುº ಜುನಾಗಢ ಭಾರತಾಂತು ವೀಲಿನ ಜಾವಕಾ ಮ್ಹಣು 90 ಠಕೊ ಲೋಕಾನ ಮತದಾನ ಕೆಲೆಲೆº. ಜುನಾಗಢ ಸೌರಾಷ್ಟç ಪ್ರಾಂತ್ಯಾoತುº ಆಸೂನ ಉಪರಾಂತ ಬೊಂಬೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಕ ಮೇಳಯಿಲೆº. ನಂತರ ಮಹಾಗುಜರಾತ್ ಚಳುವಳ ಜಾವನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನ ಜಾತನಾ ಜುನಾಗಢ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯಾಕ ಮೆಳೆº. ಜುನಾಗಢಾಂತುv ಸಾಬಾರ 200 ವರಸಂ ನವಾಬಾಲೆ ಹುಕುº ಆಶಿಲೆº. 

1994-97 ಮಧೆº ತೀನ ವರಸಂ ಹಾಂವº ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಚೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ವಲಯ ಕಛೇರಿಂತುº ಉದ್ಯೋಗಾರಿ ಆಸತಾನಾ ಮಾಕಾ ಜುನಾಗಢ ಶಹರಾಕ ಭೇಟಿ ದೀವನು ಥಂಯ ಚಾರ ದೀವಸ ಮೊಕ್ಕಾº ಕರಚೊ ಅವಕಾಶ ಮೆಳೊ. ತೆದನಾ ಮಾಕಾ ತ್ಯಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚೆಂ ದರ್ಶನ ಕರಚಾಕ ಜಾಲೆº. ಜುನಾಗಢ ಅಹಮದಾಬಾದಾ ದಾಕೂನ 355 ಕಿ. ಮೀ. ಫಾಯಸ ಆಸಾ. 
‘ಊಪರ್ ಕೋಟ್’ ಯಾ ಅಪ್ಪರ್ ಕೋಟ ಜುನಾಗಢಾಚೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಗಢ ಜಾವನು ಆಸಾ. ಶಹರಾಚೆ ಮಧೇಂತು ಆಸಚೆ ಹ್ಯಾ ಗಢಾಚೆ ನಿರ್ಮಾಣ 319 ಬಿ.ಸಿ. ತುº ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮರ‍್ಯಾನ ಕೆಲೆಲೆಂ. 2000 ವರಸಾಂಚೆ ಇತಿಹಾಸ ಆಸಚೆ ಹ್ಯಾ ಫೋರ್ಟಾಚೆ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ನಂತರ ಆಡಳಿತ ಕೆಲೆಲೆ ರಾಜ ವಂಶಸ್ಥಾನಿ ಕೆಲಾಂ. 1000 ವರಸ ಮಾಕಶಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕರಚೆ ವೇಳಾರ ದೋನಿ ಸ್ಟೆಪ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲ್ಯಾಂತಿ. ಸುಸ್ಥಿತಿರಿ ಆಸಚೆ ಹಿv ದೋನ ಸ್ಟೆಪ್ ವೆಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಜಾವನು ಆಸಾ. “ಆದಿಕಡಿವಾವ್” ಆನೀ “ನವಘನ್ ಕುವಾ” ಹಾಂಚೆº ನಾಂವº ಹಾಂಗಾ ಆಸಚೆ ಏಕ ಹೋಡ ಶಿಲೆ ಫಾತರಾರ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಬರಯಿಲೆº ಶಾಸನ ಆಸಾ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಕಾಲಾಚೆº  ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಗುಹಾ ಸಮೂಹ, ಚೈತ್ಯಾಲಯ ಹಾಂಗಾ ವಿಕ್ಷಣ ಕರಯೆತ. 


1828 ಇಸವಿಂತುº ನಿರ್ಮಾಣ ಜಾಲೆಲೆº ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮೀ ನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರ ಭೊ ಸುಂದರ ಜಾವನು ಆಸಾ. ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮೀ ಗುಣತೀರ್ಥಾನಂದ ಹೆ ದೇವಳಾಚೆ ಆಡಳಿತ ಪಳೊವನು ಘೆತಾ ಆಶಿಲೆ. ಜುನಾಘಢ ಪ್ರವಾಸಾಕ ಆಯಿಲೆ ಯಾತ್ರಿ ಹೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವಶ್ಯ ಜಾವನು ಸಂದರ್ಶನ ಕರತಾತಿ. 

ಸಹಕಾರ ಭಾಗ ಜುವಾಲಾಜಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಯಾ ಸಹಕಾರ ಭಾಗ್ ಜೂ 1863 ತುº ಸ್ಥಾಪನ ಆಜಾವನು ಹಾಂಗಾ ಸಾಬಾರ ನಮೂನ್ಯಾಚೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಸರೀಸೃಪ ಪಳೊವಯೆತ. ಹಾಂಗಾಚೊ ನವಾಬ ದೋನಿಚೊ ನಹಬತ್ ಖಾನಜಿ ಹಾಣೆ ಸ್ಥಾಪನ ಕೆಲೆಲೆ ಮೃಗಾಲಯ ಆಮಗೆಲೆ ದೇಶಾಚೆ ಚಾರ ಹೋಡ ಮೃಗಾಲಯಾಂತುº ಏಕ ಮ್ಹಣು ಮಾನ್ಯ ಜಾಲಾº. ಹೆº ಮೃಗಾಲಯ 210 ಎಕ್ರೆ ಜಾಗೆರಿ ಆಸೂನ ಜುನಾಗಢ ಮೂಲಾಚೆ ಏಷ್ಯಾ ತಳಿಚೆ ಸಿಂಹ ಆನೀ ಶಾರ್ದೂಲ ಸಾಬಾರ 50 ಆನೀ ಅನೇಕ ಅಪರೂಬಾಯೆಚೆಂ ಮೃಗ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾತಿ. ಮೃಗಾಲಯಾಚೆ ಮೈಂಟೆನೆನ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಜಾವನು ಸ್ವಚ್ಛ ಜಾವನು ಆಸಾ. 

ಮಹಾಬತ್ ಮಕಬರಾ ಆನಿ ಬಹಾವುದ್ದೀನ್ ಮಕಬರಾ ಜುನಾಗಢಾಚೆ ಆನೀ ದೋನಿ ಶಿಲ್ಪ ಕಲಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಭೊ ಆಕರ್ಷಕ ಜಾವನು ಆಸ. ಮಕಬರಾ ಅರ್ಥಾತ ಮರಣಾ ನಂತರ ದಫನ ಕರನು ತ್ಯಾ ಸ್ಥಳಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಜಾಲೆಲಿ ಗೋರಿ(ಟೊಂಬ್). ಮಹಾಬತ್ ಮಕಬರಾ ನವಾಬ್ ದೋನಿಚೊ ಮಹಾಬತ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೆಲೆಂ ಸ್ಮಾರಕ. ಹಾಜೆº ನಿರ್ಮಾಣ 1892 ತುº ಪೂರ್ಣ ಜಾವನು ಲೋಕಾರ್ಪಣ ಜಾಲೆº. ತೇಚಿ ನವಾಬಾಲೊ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜಾವನು ಆಶಿಲೊ ಬಹಾವುದ್ಧಿನ ಹುಸೈನ್ ತಾಗೆಲೆ ಸ್ಮಾರಕ ಬಹಾವುದ್ಧಿನ ಮಕಬರಾ 1896 ತುº ನಿರ್ಮಾಣ ಜಾಲೆº. ಬಹು ಸಂದರ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ – ಇಂಡೋ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್, ಗೋಥಿಕ್ ಆನೀ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಶೈಲಿರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಜಾಲೆಲೆ ಹಿº ದೋನಿ ಮೌಸೋಲಿಯಂ ಭೊ ಆಕರ್ಷಕ ಜಾವನು ಆಸಾತಿ. ಹಾಂಕಾ ಸರಕಾರಾಚೆ ವತಿನ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಸ್ಮಾರಕ ಮ್ಹಣು ಘೋಷಣ ಕರನು ರಕ್ಷಣೆಂತು ದವರಲಾº. 

“ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಜುನಾಗಢ್ ಸಿಟಿ” ಜುನಾಗಢಾಚೆ ನಗರದ್ವಾರ ನವಾಬಾಂಗೆಲೆº ಕಲಾಭಿರುಚಿಕ ಏಕ ಉದಾಹರಣ. ಗಡಿಯಾರ ಗೋಪುರಯೀ ಭೊ ಆಕರ್ಷಕ ಜಾವನು ಆಸಾ. 

ಜಮಾ ಮಸೀದಿ ಜುನಾಗಢ - ಹೀ ಮಸೀದಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಾವನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಾವಲಿ ಜಾವನು ಆಸಾ. ಅಹಮದಾಬಾದ ಪಟ್ಟಣಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕು ಅಹ್ಮದ್ ಶಾ ಹಾಣೆ 1423 ತುº ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲೆಲಿ ಜಮಾ ಮಸೀದಿ ದೂರ ದಾಕೂನ ಕೋಟೆ ಮ್ಹಣಕೆ ದಿಸತಾ. ಮಸೀದಿಚೆ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಆನೀ ನಿರ್ಮಾಣ ಶೈಲಿ ಅದ್ಭುತ ಜಾವನು ಆಸಾ. ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಾರಿ ಏಕ ತಳಯಿ ಆಸಾ. ಮಸೀದಿ 140 ಸ್ತಂಭಾ ಆಧಾರಾರಿ ಭೊ ಸುಂದರ ಆಸಾ. 


ಜುನಾಗಢ್ ಶಹರಾಂತುº ವೀಕ್ಷಣ ಕರಚೆ ಯೋಗ್ಯ ಥೊಡೆ ತಾಣ ಆಸಾತಿ. 
(ಮುಕಾರಸತಾ – ಜುನಾಗಢ್ ಗುಜರಾತ್)

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಂತು°

ಮುοಡ್ಕೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಭ ದೇವಳಾಂತು°

ಉದ್ಯೋಗ ಆನೀ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಡಾ| ಅರವಿಂದ

18:53:41 ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ  ಕೇಂದ್ರ ‘ಕ್ಷಮತಾ

This application is only for the poor

कोंकणिंतल्या अस्तुरी साहित्याचेर

ಮಂಗಳೂರು: ವಿಶಂತಿ ಸಂಭ್ರಮಾοತು ಆಸಚೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಚೆ ಗೌಡ

https://www.youtube.com/user/MrBaligavenkatesh

Editorial

ವರ್ಶಿಕ್ ! ಕಸಲೆ° ಜಾತಾ ಆಸಾ ?

ಭಾರತ ದೇಶಾಂತ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಚಡ ಜಾತಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣಚೆ° ಎಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಶಾಕಯಿ ಕಳೂಂಕ ಶುರು ಜಾಲಾ°. ಟ್ರೈನಾರ ವತನಾ ತಾಂಗೆಲೆ ಸಾಂಗತ ಪ್ರಯಾಣ ಕರತಲೆ ಚಾರ ಲೋಕಾಂಕ ರೈಲ್ವೆ ಪೋಲಿಸ್ ಕಾನ್ಸಟೇಬಲಾನ ಗುಂಡು ಘಾಲನು ಜಿವಶಿ ಮಾರಲೆ, ಮೆಲೆಲೆ ಪಯಕಿ ಎಕಲೊ ತ್ಯಾ ಪೋಲಿಸಾಲೊ ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್, ವರಲೆಲೆ ತೀನ ಲೋಕ ವ್ಹಿಂಗವ್ಹಿοಗಡ ಭೊಗಿಂತು ಆಶಿಲೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಾಚೆ, ಜೀವಶಿ ಮಾರತರಿ ತೊ ಪೋಲಿಸ್ ರಾಜಕೀಯ ಭಾಷಣ ಮಾರತಾ ಮ್ಹಳೆಲಿ ಖಬರ ಆಯಕತಾನ ಕೋಣಾಕ ಜಾಲ್ಯಾರಯಿ ಕೋಪ ಯೆವಚೆ° ಸಹಜ ಜಾತಾ. ತಾಣೆ ಸೊದೂನ ವಚೂನ ಮಾರಲೆಲೆ°, ತಾಗೆಲೆ ಭಾಷಣ ಆಯಕತನಾ ತಾಗೆಲೊ ಉದ್ಧೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಸಾ. ಯುನಿಫಾರ್ಮ ಘಾಲನು ಆಶಿಲೆ ತಾಣೆ ತಾಗೆಲೆ ಸೀನಿಯರಾಕ (ತೊವಯಿ ಯುನಿಫಾರ್ಮಾರಿ ಆಶಿಲೊ) ಮಾರತರಿ ಕಪಡೆ ಆನಿ ಚೆಹರೊ ಪಳೊವನು ಲೋಕಾಂಕ ವಿಂಚೂನ ವಿಂಚೂನ ಮಾರಲೆಲೆ ಪಳಯತಾನ ತಾಗೆಲೆ ಮನಾಂತ ಕಿತಲೊ ದ್ವೇಷ ಬರನು ಆಸಾ ಮ್ಹಣು ಅನುಭವ ಕರಯೆತ. ಥೊಡೆ ವರಸ ಮಾಕ್ಷಿ ಎಕ ಮಹಾನ ಮುಖೇಲಿನ "ಕಪಡೆ ಪಳೊವನು ಲೋಕಾಂಕ ಸಮಝುಂಕ ಜಾತಾ" ಮ್ಹಣು ಎಕ ಚುನಾವಿ ಭಾಷಣ ದಿಲೆಲೆ°. ಹ್ಯಾ ಪೋಲಿಸಾನ ತೆ° ಗಂಭಿರ ಜಾವನು ಘೆತಲಾ ಮ್ಹಣು ಸಾಂಗೂಯೆತ. ಹ್ಯಾ ರೈಲ್ವೇ ಘಡಣಿ ಪಳಯತರಿ ಹೆ° ಖಂಯ ವಚೂನ ರಾಬತ ಮ್ಹಣು ಸಾಂಗಚಾಕ ಜಾಯನಾ.

NEWS CLICK
ಥಂಡ ಮನಾನ ಚಿಂತನ ಕೆಲ್ಯಾರಿ ಹೆ° ಸಗಟ ಚೂಕಿ ಮ್ಹಣು ಎಕ ಚೆರಡಾಕಯಿ ಸಮಝತಾ. ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಕರಚೆ° ಕಸಲೆ° ? ಥಂಡ ಮನ ಆನಿ ಚಿಂತನ ಕರಚೆ° ಗುಣ ನಾ ಜಾಲಾ° ಯಾ ತಾಕಾ ಪುರುಸೊತ್ತ ಮೇಳನಾ. ಸಗಳೊ ದೀವಸ ವಾಟ್ಸಪಾರಿ ಯೆವಚೆ ಫಟಿಯೊ ವಾಚೂನ, ಪಳೊವನು, ಆಯಕುನು ಆಮಿ ನಿರ್ಲಜ್ಜ ಜಾವನು ತೆಂಚಿ ಬದ್ದ ಮ್ಹಣು ತಿ ಫಟ್ಟಿ ಆನಿ ಚಾರ ಲೋಕಾಂಕ ದಾಡಚೆ° ಕರತಾತಿ. ಹಾಜೆ ಮಧೆ° ಆಮಗೆಲಿ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಉಪೇಗ ಕರಚಾಕ ವಿಸರತಾತಿ.
ಆಜಿ ಇಂಟರನೆಟ್ ಆಸಾ. ಆಮಕಾ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ನಾ ಮ್ಹಣು ಜಾಲ್ಯಾರ ಇಂಟರನೆಟ್ ಮದದ ಕರತಾ. ಇಂಟರನೆಟ್ ಕಿತಲೆ° ವಾಯಟ ಮ್ಹಣು ಲೇಕಲಾಂಕಿ ತಾಜೆ ದ್ಹಾ ವಾಂಟೆನ ಚಾಂಗ ಆಸಾ ಮ್ಹಣಯೆತ. ಇಂಟರನೆಟಾರ ಆಸಚಿ ಸರ್ವ ಮಾಹಿತಿ ವಾಚೂಕಾ ಯಾ ಪಳೊವಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ ದ್ಹಾ ಜಲ್ಮು ಘೆತಲ್ಯಾರಯೀ ಪಾವನಾ ಮ್ಹಣು ಮೆಗೆಲೆ ಎಕ ದೋಸ್ತಾನ ಸಾಂಗಚೆ° ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕೂನ ಆಮಕಾ ವಾಟ್ಸಪಾರಿ ಆಯಿಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಬದಲ ಸಂದೇಹ ಆಸಲ್ಯಾರಿ ಆಮಿ ಪಾಂಚ ಯಾ ದ್ಹಾ ಮಿನಿಟ್ ಇಂಟರನೆಟಾಕ ವಚೂಕ.
ಉದಾಹರಣೆಕ ಆರತಾ° ತಿರುಪತಿ ಬಾಲಾಜಿ ದೇವಳಾಕ ಘೆವನು ಎಕ ಖಬರ ವಾಯರಲ್ ಜಾಲಿ. ತಾಂನಿ° ಲಾಡು ಕರಚಾಕ ಪನ್ನಾಸ ವರಸ ದಾಕೂನ ನಂದಿನಿ ತುಪ ವಾಪೂರತಲೆ° ಖಂಯ. ನವೀನ ಸರಕಾರ ಯೆತರಿ ಸರಕಾರಾನ ತಾಂಕಾ° ತುಪ ದಿವಚೆ° ರಾಬಯಲೆ° ಖಂಯ°. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಾಚೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನಾರ ಆಶಿಲೆ ಲೋಕಾನ ಸುತಾ ಹಿ ಖಬರ ವಾಯರಲ್ ಕೆಲಿ. ಉಪರಾಂತ ಕಳನು ಆಯಲೆ° ಕಸಲೆ° ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ದೇಡ ವರಸ ಮಾಕ್ಷಿಚಿ ಆಯಚೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಾನ ಸರಕಾರಾಂತ ಆಶಿಲೆ ವೇಳಾರಿಚಿ ತುಪ ದಿವಚೆ° ರಾಬಯಲಾ° ಖಂಯ°. ನಂದಿನಿ ತುಪಾಚೆ ಮ್ಹೊಲ ತಾಂಕಾ° ಚಡ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣು ತಾಂನಿ° ನಂದಿನಿ ತುಪ ಖರೀದಿ ಕರಚೆ° ರಾಬಯಲಾ°. ಅಸಲೆ ಫಟಿಯೊ ಸಾಂಗತಾನಾ "ಗೂಗಲ್" ಕರನು ಸತ್ಯ ಭಾಯರ ಹಾಡಚಾಕ ಜಾತಾ. ಸಂದೇಹ ಯೆವಚೆ° ಮುಖ್ಯ. ಸತ್ಯ ಸೊದುಚಾಂಚು ಆಸಚೆ ಮಝಾ, ಕುರುಡೆಶೆ ಆಯಿಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಪರತೂನ ಚಾರ ಲೋಕಾಂಕ ದಾಡಚಾಂತು° ನಾ.


ಸಮ ಪಳೊವಚಾಕ ಗೆಲ್ಯಾರಿ ಹ್ಯಾ ಫಟಿಯೊ ಫಾಯಸ ಕರಚೊ ಮೂಳ ಉದ್ಧೇಶ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಜಾಗೃತ ಕರಚೆ° ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಖಾಂಯ ಚೂಕಿ ನಾ. ಹೆ° ಆಜಿ ಕಾಳ ಥೊಡೆ ಲೋಕಾಂಕ ಸಮಝೂಚಾಕ ಶುರು ಜಾಲಾ°. ತಾಂಕಾ° ನ್ಯಾಯ ಆನಿ ಅನ್ಯಾಯಾ ಮಧೆ° ಫರಕ ಕರಚಾಕ ಕಳಚಾಕ ಶುರು ಜಾಲಾ°. ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆನ ಖಾಂಯ ಜಾವಚೆ° ನಾ, ಮೋಗಾನ ಆಸೂಕಾ ಮ್ಹಣು ತಾಂನಿ° ಸಾಂಗಚೆ° ಆಯಕೂಂಕ ಮೆಳತಾ. ಹಾಂಗೆಲೊ ಸಂಖೊ ಖೂಬ ಊಣೆ ಆಸಾ. ತೊ ಸಂಖೊ ಚಡ ಜಾಲೆ ತಶಿ° ಆಮಗೆಲೆ ದೇಶಾಕ ಬರೆಪಣ ಜಾತಾ.
ಆಮಗೆಲೆ ಭಾರತ ದೇಶಾಕ ಬಲಿಷ್ಠ ಇತಿಹಾಸ ಆಸಾ. ಕೋಣಕೋಣಕಿ ಯೆವನು ಗೆಲೆ. ಆಜಿಕಯೀ ಆಮಿ ಸುದೃಡ ಆಸಾತಿ. ಸಾಬಾರ ಯುದ್ಧ ಪಳಯಲ್ಯಾಂತಿ. ಜಿಕಲ್ಯಾಂತಿ. ಹ್ಯಾ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಪಸರತಲೆ ಲೋಕಾಂಕಯಿ ದ್ಹಾಂವಡಾಚಿ ಶಕ್ತಿ ಆಮಕಾ ಆಸಾ. ವಗೀಚ ಭಾರತ ದ್ವೇಷ ರಹಿತ ಭಾರತ ಜಾತಲೆ° !
ವಿಶ್ವಾಸ ದವರುಯಾ°.
ಭಾರತ ಮಾತಾ ಕೀ ಜೈ !

Shabdvihar

ನೆಸಣ

ತಾಗೆಲೆ ನೆಸಣ ಕೆದನಾಯಿ ಕಾಸ ಘಾಲೆಲೆ ಜಾವನು ಆಸಾ. ಥೊಡೆ ಜಣಾಲೆಂ ನೆಸಣ ಆಡ ಮುಂಡ ಜಾವನು ಆಸತಾ.

ಉದ್ಧೃತ ವಾಕ್ಯಾಂತು ನೆಸಣ ಮ್ಹಣಚೋ ಶಬ್ದು ಪ್ರಯೋಗ ಜಾಲಾ, ಹಾಜಿ ವ್ಯತ್ಪತ್ತಿ ಸಮಜೂವ್ಯಾಂ. ನೆಸಣ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಆಂಗವಲೇ ಧಾರಣ ಕೆಲೇಲಿ ರೀತ ಮ್ಹಣು ಜಾವನು ಆಸಾ. ಧಾರಣ ಕರಚೇ (ನೆಸಚೇ) ಆಂಗವಲೆ ಜೋ ಆಸಾ ತೇ ಅಥರ್ಾರಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಶೆಂತ ನಿವಸನಂ ಮ್ಹಣು ಜೋ ಶಬ್ದು ಆಸಾ ತ್ಯಾ ನಿವಸನಂ ಮ್ಹಣಚೇ ಶಬ್ದಾಚೇ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಶಾ ರೂಪ ನಿಅಸನ ಮ್ಹಣು ಜಾವನು ಆಸಾ. ನಿಅಸನ ಮ್ಹಣಚೊ ಹೆ ಶಬ್ದಾಂತೂಲೆ ನಿಅ ಮ್ಹಣಚೇ ನೇ ಜಾವನು ನೇಸನ ಮ್ಹಣು ಜಾಲ್ಲೆ. ಕೊಂಕಣೀ ಭಾಶೆಂತು ನ ಕಾರ ಣ ಕಾರ ಜಾವಚೆ ನಿಮಿತ್ತ ನೇಸನಂ ಮ್ಹಣಚೇ ನೇಸಣ ಮ್ಹಣು ರೂಪ ಪಾವನು ಚಾಲ್ತಿಂತು ನೆಸಣ ಮ್ಹಣು ಜಾಲ್ಲಾ ಆನೀ ಹಾಜೋ ಅಥರ್ು (ವಸ್ತ್ರ) ಮ್ಹಣ ಜಾಲ್ಯಾರಿಯೀ ಧಾರಣ ಕೆಲೇಲೆ, ಕೆಲೇರೀ ರೀತ ಮ್ಹಣು ಅಥರ್ಾರಿ ವಾಪರತಾತಿ.

An Appeal to the members of the GSB Community

  जेसन पींत, SDB, उद्यावर, उडुपी (MA कोंकणी)

ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಸಾನ ಕಾಣಿಯೊ ಬರೊವಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತು°

ಪರಬೆಕ ತಿಸ್ರೆ ಲ್ಹಾರಾಚೆ ಭಯ ವಿಶ್ವಾಕಚ ಕರೋನಾಚೆ ಭಯ

ನವೆಂಬರ ಮ್ಹಯನೊ ಸರನು ದಶಂಬರ ಪಾವಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ಲೋಕಾಂಕ

ಅಮ್ಚಿಗೆಲೆ ಪರ‍್ಬೆ ರಾಂದಪ ಅಮ್ಚಿ ರಾಂದಪ ಭಾರಿ ಸುಲಭಗೊ

ಪ್ರಾಕ ದಕೂನು ಪ್ರಸ್ತೂತಾಕ ಎತ್ತಾನ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಖಾಣಜವಣ,

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸು ಆನಿ ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ ಅಶ್ಶಿ ತಶ್ಶಿ ಪೊಳೊಚೆ

ಮನು ಕುಲ ಕಳನು ಕೀ ಕಳನಾಶಿ° ಚೂಕಿ ಕೆಲ್ಲಾರಿ ಆವಸು

कोरोना महामारी भारताक येवनु ६ महिने जाले.

ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಂತು ಸಾಬಾರ ಸಂಖ್ಯೆರಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ಭೊ

Home

Ad for Aruna Masala

ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಅಂಡಾರು ರಾಮದಾಸ ಕಿಣಿ

Featured Chandrika Mohan Pai KC Prabhu

 

Anniversaries

Shabdh Vihaar

Homage

 

Well Wishers

Has no content to show!

Most Read

Homage

Events

Who is Online?

We have 44 guests and no members online

Advertorial

Scroll to top