ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಾಂತುº ಜುನಾಗಢ ಜಿಲ್ಲೆಚೆ ಮುಖ್ಯ ಶಹರ ಜುನಾಗಢ್. ಜುನಾಗಢ್ ಅರ್ಥಾತ ಓಲ್ಡ್ ಪೊರ್ಟ. 1947 ಇಸವಿಂತುº ಆಮಗೆಲೆ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ಜಾಲೆº. ಸಾಬಾರ 200 ವರಸº ಬ್ರಟಿಷಾಂಗೆಲೆº ಅಡಳಿತ ಆಶಿಲೆº. ತ್ಯಾ ವೇಳೆರಿ ಆಮಗೆಲೆ ದೇಶಾಂತುº ಸಾಬಾರ 562 ರಾಜ ವಂಶಸ್ಥ ರಾಜ್ಯ ಕರನು ಆಶಿಲೆ. ಹ್ಯಾ ಸಮಸ್ತ ರಾಜ ವಂಶಸ್ಥಾನಿ ತಾಂಗೆಲೆ ರಾಜ್ಯ ಭಾರತ ದೇಶಾಂತುº ವೀಲಿನ ಕರನು ಆಮಗೆಲೆ ರಾಷ್ಟç ಅಸ್ತಿತ್ವಾಕ ಆಯಲೆº. ಮುಸಲ್ಮಾನಾನಿ ತಾಂಕಾº ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟç ಜಾವಕಾ ಮ್ಹಣು ಮಾಘಣಿ ದವರಲೆಲ್ಯಾನ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನ ಆನೀ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮ್ಹಣು ದೋನ ರಾಷ್ಟ纠ಅಸ್ತಿತ್ವಾಕ ಆಯಲಿº. ಹೈದರಾಬಾದಾಚೊ ನವಾಬ್ ಆನೀ ಜುನಾಗಢಾಚೊ ನವಾಬಾನಿ ತಾಂಗೆಲೆº ರಾಜ್ಯ ವಿಲೀನ ಕರಚಾಕ ಒಪ್ಪಿಗಾ ದಿನಾತಿಲ್ಯಾನ ಪೋಲಿಸ ಆನಿ ಸೈನ್ಯಾನ ಕರ‍್ಯಾಚರಣ ಕರಕಾ ಜಾಲೆº. ಭಾರತಾಚೊ ಪ್ರಥಮ ಗೃಹಮಂತ್ರಿ ಸರದಾರ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿಲೆ ಕಠಿಣ ಕರ‍್ಯಾಚರಣೆ ನಿಮಿತ ಹೈದರಾಬಾದಾಚೊ ನಿಜಾಮ್ ತಾಗೆಲೆ ರಾಜ್ಯ ವೀಲಿನ ಕರಚಾಕ ಓಪವಲೊ. ಜಾಲ್ಯಾರ ಜುನಾಗಢಾಚೊ ನವಾಬ ರಾತೊರಾತಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ ದ್ಹಾವಲೊ. ಜುನಾಗಢಾಚೊ ನವಾಬು ಮಸ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರಯಿ ತಾಗೆಲೆ ರಾಜ್ಯಾಂತು ಸಾಬಾರ 85 ಠಕೊ ಲೋಕ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಿಯ ಆಶಿಲೆ. 1948 ಇಸವಿಂತುº ಜುನಾಗಢ ಭಾರತಾಂತು ವೀಲಿನ ಜಾವಕಾ ಮ್ಹಣು 90 ಠಕೊ ಲೋಕಾನ ಮತದಾನ ಕೆಲೆಲೆº. ಜುನಾಗಢ ಸೌರಾಷ್ಟç ಪ್ರಾಂತ್ಯಾoತುº ಆಸೂನ ಉಪರಾಂತ ಬೊಂಬೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಕ ಮೇಳಯಿಲೆº. ನಂತರ ಮಹಾಗುಜರಾತ್ ಚಳುವಳ ಜಾವನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನ ಜಾತನಾ ಜುನಾಗಢ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯಾಕ ಮೆಳೆº. ಜುನಾಗಢಾಂತುv ಸಾಬಾರ 200 ವರಸಂ ನವಾಬಾಲೆ ಹುಕುº ಆಶಿಲೆº. 

1994-97 ಮಧೆº ತೀನ ವರಸಂ ಹಾಂವº ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಚೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ವಲಯ ಕಛೇರಿಂತುº ಉದ್ಯೋಗಾರಿ ಆಸತಾನಾ ಮಾಕಾ ಜುನಾಗಢ ಶಹರಾಕ ಭೇಟಿ ದೀವನು ಥಂಯ ಚಾರ ದೀವಸ ಮೊಕ್ಕಾº ಕರಚೊ ಅವಕಾಶ ಮೆಳೊ. ತೆದನಾ ಮಾಕಾ ತ್ಯಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚೆಂ ದರ್ಶನ ಕರಚಾಕ ಜಾಲೆº. ಜುನಾಗಢ ಅಹಮದಾಬಾದಾ ದಾಕೂನ 355 ಕಿ. ಮೀ. ಫಾಯಸ ಆಸಾ. 
‘ಊಪರ್ ಕೋಟ್’ ಯಾ ಅಪ್ಪರ್ ಕೋಟ ಜುನಾಗಢಾಚೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಗಢ ಜಾವನು ಆಸಾ. ಶಹರಾಚೆ ಮಧೇಂತು ಆಸಚೆ ಹ್ಯಾ ಗಢಾಚೆ ನಿರ್ಮಾಣ 319 ಬಿ.ಸಿ. ತುº ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮರ‍್ಯಾನ ಕೆಲೆಲೆಂ. 2000 ವರಸಾಂಚೆ ಇತಿಹಾಸ ಆಸಚೆ ಹ್ಯಾ ಫೋರ್ಟಾಚೆ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ನಂತರ ಆಡಳಿತ ಕೆಲೆಲೆ ರಾಜ ವಂಶಸ್ಥಾನಿ ಕೆಲಾಂ. 1000 ವರಸ ಮಾಕಶಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕರಚೆ ವೇಳಾರ ದೋನಿ ಸ್ಟೆಪ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲ್ಯಾಂತಿ. ಸುಸ್ಥಿತಿರಿ ಆಸಚೆ ಹಿv ದೋನ ಸ್ಟೆಪ್ ವೆಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಜಾವನು ಆಸಾ. “ಆದಿಕಡಿವಾವ್” ಆನೀ “ನವಘನ್ ಕುವಾ” ಹಾಂಚೆº ನಾಂವº ಹಾಂಗಾ ಆಸಚೆ ಏಕ ಹೋಡ ಶಿಲೆ ಫಾತರಾರ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಬರಯಿಲೆº ಶಾಸನ ಆಸಾ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಕಾಲಾಚೆº  ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಗುಹಾ ಸಮೂಹ, ಚೈತ್ಯಾಲಯ ಹಾಂಗಾ ವಿಕ್ಷಣ ಕರಯೆತ. 


1828 ಇಸವಿಂತುº ನಿರ್ಮಾಣ ಜಾಲೆಲೆº ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮೀ ನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರ ಭೊ ಸುಂದರ ಜಾವನು ಆಸಾ. ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮೀ ಗುಣತೀರ್ಥಾನಂದ ಹೆ ದೇವಳಾಚೆ ಆಡಳಿತ ಪಳೊವನು ಘೆತಾ ಆಶಿಲೆ. ಜುನಾಘಢ ಪ್ರವಾಸಾಕ ಆಯಿಲೆ ಯಾತ್ರಿ ಹೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವಶ್ಯ ಜಾವನು ಸಂದರ್ಶನ ಕರತಾತಿ. 

ಸಹಕಾರ ಭಾಗ ಜುವಾಲಾಜಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಯಾ ಸಹಕಾರ ಭಾಗ್ ಜೂ 1863 ತುº ಸ್ಥಾಪನ ಆಜಾವನು ಹಾಂಗಾ ಸಾಬಾರ ನಮೂನ್ಯಾಚೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಸರೀಸೃಪ ಪಳೊವಯೆತ. ಹಾಂಗಾಚೊ ನವಾಬ ದೋನಿಚೊ ನಹಬತ್ ಖಾನಜಿ ಹಾಣೆ ಸ್ಥಾಪನ ಕೆಲೆಲೆ ಮೃಗಾಲಯ ಆಮಗೆಲೆ ದೇಶಾಚೆ ಚಾರ ಹೋಡ ಮೃಗಾಲಯಾಂತುº ಏಕ ಮ್ಹಣು ಮಾನ್ಯ ಜಾಲಾº. ಹೆº ಮೃಗಾಲಯ 210 ಎಕ್ರೆ ಜಾಗೆರಿ ಆಸೂನ ಜುನಾಗಢ ಮೂಲಾಚೆ ಏಷ್ಯಾ ತಳಿಚೆ ಸಿಂಹ ಆನೀ ಶಾರ್ದೂಲ ಸಾಬಾರ 50 ಆನೀ ಅನೇಕ ಅಪರೂಬಾಯೆಚೆಂ ಮೃಗ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾತಿ. ಮೃಗಾಲಯಾಚೆ ಮೈಂಟೆನೆನ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಜಾವನು ಸ್ವಚ್ಛ ಜಾವನು ಆಸಾ. 

ಮಹಾಬತ್ ಮಕಬರಾ ಆನಿ ಬಹಾವುದ್ದೀನ್ ಮಕಬರಾ ಜುನಾಗಢಾಚೆ ಆನೀ ದೋನಿ ಶಿಲ್ಪ ಕಲಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಭೊ ಆಕರ್ಷಕ ಜಾವನು ಆಸ. ಮಕಬರಾ ಅರ್ಥಾತ ಮರಣಾ ನಂತರ ದಫನ ಕರನು ತ್ಯಾ ಸ್ಥಳಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಜಾಲೆಲಿ ಗೋರಿ(ಟೊಂಬ್). ಮಹಾಬತ್ ಮಕಬರಾ ನವಾಬ್ ದೋನಿಚೊ ಮಹಾಬತ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೆಲೆಂ ಸ್ಮಾರಕ. ಹಾಜೆº ನಿರ್ಮಾಣ 1892 ತುº ಪೂರ್ಣ ಜಾವನು ಲೋಕಾರ್ಪಣ ಜಾಲೆº. ತೇಚಿ ನವಾಬಾಲೊ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜಾವನು ಆಶಿಲೊ ಬಹಾವುದ್ಧಿನ ಹುಸೈನ್ ತಾಗೆಲೆ ಸ್ಮಾರಕ ಬಹಾವುದ್ಧಿನ ಮಕಬರಾ 1896 ತುº ನಿರ್ಮಾಣ ಜಾಲೆº. ಬಹು ಸಂದರ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ – ಇಂಡೋ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್, ಗೋಥಿಕ್ ಆನೀ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಶೈಲಿರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಜಾಲೆಲೆ ಹಿº ದೋನಿ ಮೌಸೋಲಿಯಂ ಭೊ ಆಕರ್ಷಕ ಜಾವನು ಆಸಾತಿ. ಹಾಂಕಾ ಸರಕಾರಾಚೆ ವತಿನ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಸ್ಮಾರಕ ಮ್ಹಣು ಘೋಷಣ ಕರನು ರಕ್ಷಣೆಂತು ದವರಲಾº. 

“ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಜುನಾಗಢ್ ಸಿಟಿ” ಜುನಾಗಢಾಚೆ ನಗರದ್ವಾರ ನವಾಬಾಂಗೆಲೆº ಕಲಾಭಿರುಚಿಕ ಏಕ ಉದಾಹರಣ. ಗಡಿಯಾರ ಗೋಪುರಯೀ ಭೊ ಆಕರ್ಷಕ ಜಾವನು ಆಸಾ. 

ಜಮಾ ಮಸೀದಿ ಜುನಾಗಢ - ಹೀ ಮಸೀದಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಾವನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಾವಲಿ ಜಾವನು ಆಸಾ. ಅಹಮದಾಬಾದ ಪಟ್ಟಣಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕು ಅಹ್ಮದ್ ಶಾ ಹಾಣೆ 1423 ತುº ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲೆಲಿ ಜಮಾ ಮಸೀದಿ ದೂರ ದಾಕೂನ ಕೋಟೆ ಮ್ಹಣಕೆ ದಿಸತಾ. ಮಸೀದಿಚೆ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಆನೀ ನಿರ್ಮಾಣ ಶೈಲಿ ಅದ್ಭುತ ಜಾವನು ಆಸಾ. ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಾರಿ ಏಕ ತಳಯಿ ಆಸಾ. ಮಸೀದಿ 140 ಸ್ತಂಭಾ ಆಧಾರಾರಿ ಭೊ ಸುಂದರ ಆಸಾ. 


ಜುನಾಗಢ್ ಶಹರಾಂತುº ವೀಕ್ಷಣ ಕರಚೆ ಯೋಗ್ಯ ಥೊಡೆ ತಾಣ ಆಸಾತಿ. 
(ಮುಕಾರಸತಾ – ಜುನಾಗಢ್ ಗುಜರಾತ್)

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಂತು°

ಮುοಡ್ಕೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಭ ದೇವಳಾಂತು°

ಉದ್ಯೋಗ ಆನೀ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಡಾ| ಅರವಿಂದ

18:53:41 ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ  ಕೇಂದ್ರ ‘ಕ್ಷಮತಾ

This application is only for the poor

कोंकणिंतल्या अस्तुरी साहित्याचेर

ಮಂಗಳೂರು: ವಿಶಂತಿ ಸಂಭ್ರಮಾοತು ಆಸಚೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಚೆ ಗೌಡ

https://www.youtube.com/user/MrBaligavenkatesh

Editorial

ಡಾಕ್ಟರಾಲೆ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮಾಲೆ ಸಾಂಗತ ವಿಲೀನ ಜಾಲೆ°,,,

ಡಾ. ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಎಕ ನಾವಾದೀಕ ಡಾಕ್ಟರು ಆಶಿಲೊ. ಯುರಾಲಾಜಿ ತಾಗೆಲಿ ಸ್ಪೇಷಾಲಿಟಿ. ತೊ ಎಕ ಫಾಮಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂತಾ° ಎಕ ಬರೊ ಭಾಷಣಗಾರುಯೀ ಜಾವನು ಆಶಿಲೊ. ಸಾನ ಪ್ರಾಯೆರಿ ತೊ ಜನಾ ಮೋಗಾಳ ಜಾಲೆಲೊ. ತೊ ಅನೀರಿಕ್ಷಿತ ಜಾವನು ಅಂತರಲೊ ಮ್ಹಳೆಲಿ ಖಬರ ಆಯಕತನಾ ಸಾಬಾರ ಲೋಕಾಂಕ ತೆಂ ನಂಬಗೂಚಾಕ ಜಾಯನಿ. ಬ್ಯುಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಿಲೊ ತೊ ಕೆದನಾಯಿ ಕೊಡಿಯಾಲಚೆ ಕೆ. ಎಂ. ಸಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಾಂತ ಪಳೊವಚಾಕ ಮೆಳತಲೊ. ಸಕಾಳಿ ದಾಕೂನ ಸಾಂಜವೇಳಾ ತಾಂಯ ಆಪರೇಶನ್ ಥಿಯೇಟರಾಚೆ ಸಮವಸ್ತ್ರಾಂತು ತೊ ದಿಸತಲೊ ಮ್ಹಣು ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ ಗೆಲೆಲೆ ಸಾಂಗತಲೆ. ತಿತಲೊ ಬ್ಯುಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೊ. ತಾಣೆ ತಾಗೆಲೆ ಪೆಶೆಂಟಾoಕ ಪಳೊವಚಾಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೆ ರೌಂಡ್ಸಾರ ವತನಾ ತಾಗೆಲೊ ಹೋಡು ತಾಳೊ ಆಯಕೂನು ತ್ಯಾ ಮ್ಹಾಳ್ಯೆರಿ ಆಸಚೆ ಸಗಟ ರೂಮಾಂತುಲೆ° ಪೇಶೆಂಟಾoಕ ತೊ ಆಯಲೊ ಮ್ಹಣು ಕಳತಲೆ° ಖಂಯ. ಕುಶಾಲ ಉಲೊವನು ಪೇಶೆಂಟಾoಲಿ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಸಂತೋಸಮಯ ಕರಚೆಂ ತಾಗೆಲಿ ಸವಯ್ ಆಶಿಲಿ.
ನ. 9ಕ ಎಕ ಆಪರೇಶನ ಪೂರ್ಣ ಕರನು ಭಾಯರ ಆಯಿಲೆ ಡಾಕ್ಟರಾಕ ಕಠಿಣ ಹೃದಯಘಾತ ಜಾಲೆ°. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ತಾಕಾ ತುರ್ತಾನ ಶುಶ್ರುತಾ ಮೇಳಚಾಕ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಲೆ°. ತೊ ಐ.ಸಿ.ಯುಂತ 8 ದೀವಸ ಆಶಿಲೊ. ತಾಕಾ ಊಂಛ ಸ್ಥರಾಚೆ ಟ್ರಿಟಮೆಂಟ್ ಮೆಳೆ°. ಜಾಲ್ಯಾರ ದೈವಿಚ್ಛಾ ವ್ಹಿಂಗಡ ಆಶಿಲಿ. ನ.17 ಕ ತಾಗೆಲೆ ದೇಹಾಂತ್ಯ ಜಾಲೆ°.
ಡಾಕ್ಟರಾಕ ಫಕತ 60 ವರಸ°. ಸಾಬಾರ 30 ವರಸಾಚೊ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಣಭವ. ಡಾಕ್ಟರ ಮ್ಹಣು ನ್ಹಹಿ°, ಆರತಾ° ತರನಾಟೆ ಲೋಕಾನ ಹೃದಯಘಾತ ಜಾವನು ಮರಣ ಪಾವಚಿ ಖಬರ ಆಯಕೂಚೆ° ಚಡ ಜಾಲಾ°. ಸ್ವತ: ಡಾಕ್ಟರ ಆಶಿಲೆ ತಾಕಾ ಖಾಂಯ ಮುನ್ಸೂಚನಾ ಮೇಳನಿ ವೆ ? ತಾಣೆ ತಾತಾವಳಿ ತಾಗೆಲಿ ಆರೋಗ್ಯಾಚಿ ತಪಾಸಣಾ ಕರನು ಆಸಚೆ° ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ. ಎಕ ಫಾಮಾದ ಡಾಕ್ಟರಾಕಚೀ ಅಶಿ° ಜಾಲೆ ಮ್ಹಣತಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಶಾನ ತಾಗೆಲೆ ಆರೋಗ್ಯಾ ಬದಲ ಕಿತಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಘೆವಕಾ ? ಮನಶಾನ ತಾಗೆಲೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಆನಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಕಶಿ° ದವರಕಾ ? ವಿಜ್ಞಾನ ಇತಲೆ° ವಾಡಲಾ° ಕೀ, ವಿಜ್ಞಾನಿ ಲೋಕಾ° ಮಧೆಂತೂಚಿ ಆಮಿ ಘೆವಚೆ ವಕದ ಆನಿ ಹೇರ ವಿಷಯಾಚೆರಿ ಚರ್ಚಾ ಜಾವಚೆ° ಆಮಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾರಿ ವಾಚತಾತಿ ಆನಿ ಆಯಕತಾತಿ. ಆಮಿ ಘೆತಿಲೆ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನಾ ಬದಲಯಿ ಸಂದೇಹ ಉಲಯತಲೆ ಆಸಾತಿ. ಆಶೆ° ಸಾಬಾರ ಸವಾಲಾ° ಆಮಗೆಲೆ ಮುಕಾರ ಆಸಾತಿ.
ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲ ಖೂಬ ಚರ್ಚಾ ಜಾತಾ ಆಸಾ. ಆರತಾ° ಕ್ರಿಕೇಟರ್ ಕೊಹ್ಲಿನ ತಾಗೆಲೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲ ಸಾಂಗಿಲೊ ಎಕ ವಿಡೀಯೊ ಪಳೊವಚಾಕ ಮೆಳೊ. ತಾಂತು° ತೊ ಕಾರ್ಬ್ಸ ಊಣೆ ಕರಚೆ°, ಪ್ರೊಟಿನ್ ಚಡ ಕರಚೆ°, ಗೀನ್ ವೇಜಿಟೆಬಲ್ಸ್ ಖಾವಚೆ°, ಲೋಣಿ - ತುಪ ಖಾವಚೆ° ಸಾಂಗತಾ. ತಾಗೆಲೆ ಉತ್ರ° ಆಯಕತನಾ ಆಮಗೆಲೆ ಥೊಡೆ ಇಷ್ಟ ಲೋಕಾನ ಆಶೆ° ಕರಚೆ° ಚೂಕಿ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಣು ದಿಸತಾ. ಆಮಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರನು ಪಳೊವಯೆತ ಮ್ಹಣು ಭೊಗತಾ. ದೀವಸಾಕ ಉಣೆನಾ 30 ಮಿನೀಟ್ ಚಮಕಲೆರಿ ಬರೆ° ಮ್ಹಣು ಹರ ಎಕಲೊ ಡಾಕ್ಟರು ಸಾಂಗತಾ. ಆಮಗೆಲೆ ತರನಾಟೆನಿ ಸುತಾ ಸಾನ ಪ್ರಾಯೇರಿಚಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಸಮ ಕರನು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಸಮ ಕರಚಾಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರಕಾ.
ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಬರೊ ಡಾಕ್ಟರು ಆನಿ ಭಾಷಣಗಾರ ನಂತಾ° ಎಕ ಕವಿ ಸುತಾ ಆಶಿಲೊ. ತಾಣೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆನ ಖೂಬ ಕವಿತಾಂ ರಚನ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣು ತಾಣೆ ದೇವಾದಿನ ಜಾತರಿಚಿ ಲೋಕಾಂಕ ಕಳೆ°. ತಾಣೆ ಆರತಾ° ಎಕ ಸಮಾರಂಭಾoತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲೆಲೆ ಭಾಷಣ ಖೂಬ ವೈರಲ್ ಜಾಲಾ°. ತಾಂತು° ತೊ ಆತ್ಮ ಆನಿ ಪರಮಾತ್ಮಾ ವಿಷಯಾರಿ ಉಲಯತಾ.
"ಕ್ರಷ್ಣಾನ ಸಾಂಗಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣಕೆ ಪರಮಾತ್ಮಾಲೆ ಮ್ಹಣಕೆ ಆತ್ಮಾಕಯೀ ಆದಿ ನಾ ಯಾ ಅಂತ್ಯ ನಾ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಮರಣ ನಾ" ಮ್ಹಣು ತ್ಯಾ ಭಾಷಣಾಚೆ ಶುರುವಾತಾರಿ ಡಾಕ್ಟರು ಸಾಂಗತಾ. ಆಮಿ ಜೀವನಾಂತು° ಆಮಗೆಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಕಾ, ಕರತನಾ ಆಮಕಾ ಜಯ ಮೇಳತಾ ಯಾ ಸೋಲು ಮೇಳತಾ. ಆಮಗೆಲೆ ವಿಷಯಾರಿ ಕೋಣ ಕಸಲೆ° ಚಿಂತಾ ಕರತಾ ಮ್ಹಣು ಆಮಿ ಮನಾಂತ ದವರನು ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಚೆ° ಕಷ್ಟ ಜಾತಾ. ತಸಲೆ ಮನೋಸ್ಥಿತಿರಿ ತುಮಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಚೆ° ಸುಲಭ ಜಾಯನಾ ಆನಿ ಕರಚೆ ಕರ್ತವ್ಯಾಕ ನ್ಯಾಯ ದಿವಚಾಕ ಜಾಯನಾ ಮ್ಹಣು ತೊ ಸಾಂಗತಾ.
ಮುಕಾರ ತೊ ಅಶೆ° ಸಾಗತಾ ಕೀ, ಎಕ ಪಾವಟಿ ತಾಗೆಲೆ ಪ್ರೋಫೆಸರಾನ ಸಾಂಗಿಲೆ° ಖಂಯ, ತುವ° ತುಗೆಲೆ ವೃತ್ತಿಂತು° ಪ್ರಚಾರ ಘೆವಚಾಕ ಯಾ ನಾವಾದೀಕ ಜಾವಚಾಕ ಆಯಿಲೊ ನ್ಹಹಿ°. ತುಗೆಲೆ ಮನಾಕ ಖಂಚೆ ಸಮ ಮ್ಹಣ ದಿಸತಾ ತ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆ ಮಾನವಿಯತಾ ದೃಷ್ಠಿ ದವರನು ಕರ್ತವ್ಯಪಾಲನ ಕರಿ. ಕೋಣಾಕ ಅಭಿಮಾನ ಆಸಾಕೀ ತಾಗೆ ಲಾಗಿ ಮಾನವೀಯತಾ ಆಸತಾ. ಕೋಣಾಕಯಿ ಖುಷಿ ಕರಚಾಕ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಚಾಕ ಜಾಯನಾ. ಅಹಂ ಸೋಡಕಾ, ಶರೀರ ಆನಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಸ್ತು ಸೋಡಚೆ° ಕರಕಾ. ಶರೀರ ಆನಿ ಹೇರ ವಸ್ತು ಆಮಗೆಲೊ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಣು ಚಿಂತಲ್ಯಾರಿ ಸಹಜ ಜಾವನು ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಜಾತಾತಿ. ಆತ್ಮ ವ್ಹಂವಚಾಕ ಶರೀರ ಶಿವಾಯ, ಶರೀರ ವ್ಹವಂಚಾಕ ಆತ್ಮ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಳೆಲೆ ಉಡಗಾಸ ದವರಕಾ. ಆತ್ಮಾನ ಶರೀರ ವ್ಹಂವಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯಲ್ಯಾರಿ ಶರೀರ ಸೋಡಕಾ ಮ್ಹಣು ತೊ ಸಾಂಗತಾ.
ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಂಬಾಳಚಾಕ ಕಸಲೆ° ಕರಕಾ ಮ್ಹಣೂಯಿ ಡಾಕ್ಟರಾನ ತಾಗೆಲೆ ಭಾಷಣಾಂತು° ಸಾಂಗಲಾ°. ಜೀವನಾಂತು° ಚಲನ, ಭೋಜನ, ಶಯನ ಆನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವೀಲಿನಾಚೆ ಬದಲ ಜ್ಞಾನ ಆಸೂಕಾ ಮ್ಹಣು ತೊ ಸಾಂಗತಾ.
ಆಮಿ ಕೆದನಾಯಿ ಚಲನಶೀಲ ಆಸೂಕಾ. ಚಲಚನಶೀಲತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಜೀವಂತ ಆಸಾತಿ ಮ್ಹಣಚೆ ಸೂಚನಾ. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ಪ್ರಾಯ ಜಾಲೆಲ್ಯಾನಿ ಜಾಲೆ ತಿತಲೆ ಚಮ್ಕೂಚೆ° ಕರಕಾ. 60 ವರಸ° ಜಾತರಿ ಎಕ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ದ್ಹರನು ಚಮಕೂಚೆ° ಬರೆ° ಮ್ಹಣು ತೊ ಡಾ. ಟಿ. ಎ. ಎ. ಪೈಲೆ ಉದಾಹರಣ ದಿತಾ.
ದುಸ್ರೆಂ, ಭೋಜನ. ತರನಾಟೆ ಆಸತನಾ ಫಾತೋರ ಖಾವನು ಜೀರ್ಣ ಕರಚಿ ಶಕ್ತಿ ಆಸತಾ. ಪ್ರಾಯ ಜಾತಾನ ತೀ ಶಕ್ತಿ ಊಣೆ ಜಾತಾ. ತಶಿಂ ಮ್ಹಣು ಕಸಲೆಂಯಿ ಸೊಡಚೆಂ ನ್ಹಹಿಂ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಶಿಯನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಹೈ ಫೈಬರ್ ಆಸೂಕಾ, ಉದಾಕ ಪಿವಕಾ, ಲಾಯಕ ಕರನು ನಿದೋಕಾ. ಎಕ ಲೇಖಾ ಪ್ರಮಾಣೆ 8 ಗಂಟೊ ಕಾಮ ಕರಕಾ, 8 ಗಂಟೊ ಕುಟುಂಬಾಕ ದೀವಕಾ ಆನಿ 8 ಗಂಟೊ ನಿದೋಕಾ. ವಗೀ ನಿದೊಚೆಂ ಆನಿ ವಗೀ ಉಟಾಚೆ° ಕರಕಾ. ಪ್ರಕೃತಿ ಸಾಂಗತ ಮೆಳಚೆ° ಕರಕಾ. ಅನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತು ದೂರ ದವರಕಾ. ಮೊಬೈಲ್ ಆನಿ ತಸಲೆ ಹೇರ ವಸ್ತು ದೂರ ಕರಚೆ°, ಖಂಚೆಯ ಗಾರ್ಡನಾಕ ವಚೆ° ಹಾಕಾ ಉದಾಹರಣ ಜಾತಾತಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಲೆ ಸಾಂಗತ ಮೇಳನು ಆಸಚೆಂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಜಾತಾ.
ಆಯಚೆ ದೀಸಾಂತ ಸಂಭoದ ಚೂಕುನ ವಚೆ° ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾಲಾ°. ಸಂಭoದ ವರೊನ ಹಾಡಚೆ° ಕರಕಾ. ದೋಸ್ತ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಕಾನ್ನಡಿ ಶೆಂ ಆಸತಾತಿ. ಮುಖಸ್ತುತಿ ಕರತಲೆ ನ್ಹಹಿ°. ಕೇದನಾಯಿ ಸಂಭoದ ಉದಾಕಶೆ° ಆಸೂಕಾ. ಉದಾಕ ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಸತಾ. ತಾನಿ ನಿವಯತಾ. ಆಮಿ ತಶೀಂಚಿ ಜಾವಕಾ. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ಜೀವನಾಂತು° ಚಲನ, ಭೋಜನ, ಶಯನ ಆನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವೀಲಿನಾಚೆ ಬದಲ ಚಡ ಮಹತ್ವ ದೀವಕಾ. ತ್ಯಾಚ ವೇಳಾರ ಸ್ನೇಹ ಪರಿಪಾಲನ ಕರಚೆ° ಕರಕಾ ಮ್ಹಣು ಸಾಂಗೂನು ತಾಣೆ ತಾಗೆಲೆ ಭಾಷಣ ಆಖೇರಿ ಕೆಲೆಲೆಂ ಆಸಾ.
ತಾಣೆ ಭಾಷಣಾಂತು° ಕಸಲೆ° ಸಾಂಗಲಾ° ತೆ° ತಾಣೆ ಜೀವನಾಂತು° ಪರಿಪಾಲನ ಕೆಲಾ° ಮ್ಹಣಯೆತ. ತಾಗೆಲೆ ಬದಲ ತಾಗೆಲೆ ದೋಸ್ತಾನಿ, ಪೇಶೆಂಟಾನಿ ಆನೆ ಹೇರಾನಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾರಿ ಫಾಯಸ ಕೆಲೆಲೆ ಸಂದೇಶ ಪಳೊವನು ಆಶೆಂ ಸಾಂಗಚಾಕ ಜಾತಾ.
ಡಾಕ್ಟಾçಲೊ ಮ್ಹಾಂತು ಜಿ. ಜಿ. ವಾಸುದೇವ ಪ್ರಭು ಹಾಂನಿ° ಮಂಗಳೂರಾoತು° ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆ ಖಾತೀರ ಸೇವಾ ದಿವಚೆ ನದರೇನ 1981ತು° ಶುರು ಕೆಲೆಲೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತೀಕ ಸಂಘ ಆಜಿಕಯೀ ತೀ ಸೇವಾ ದಿವೂನ ಆಸಾ. ಸಂಘಾನ ಆಪಯಿಲೆ ತೇದನಾ ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಯೆವನು ತಾಂಕಾ° ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದಿತಲೊ. ಉತ್ತಮ ವೈದ್ಯ, ವಾಘ್ಮಿ, ಸಂಘಟಕ, ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಬರೊ ಮನಿಸ್ ಆಶಿಲೆ ತಾಂಗೆಲೆ ಆತ್ಮಾಕ ಶಾಂತಿ ಮಾಘೂಯಾ°.

Shabdvihar

247. ಅಂದಾಜೋ

ಮೆಗೇಲೆ ಅಂದಾಜಾನ್ ತೆ ವಸ್ತುಕ ಶಂಬರ ರೂಪಾಯಿ ಆಸೂ ಪೂರೊ. ತಾಣೇ ಏಕ್ ಅಂದಾಜ್ಯಾರಿ ದೋನ್ಶೆ ಜನಾಂಚೆ ಪೇಟಿ ಕರಯಿಲಿ. ಹೇ ಉದ್ಘೃತ ವಾಕ್ಯಾಂತ ಅಂದಾಜೋ ಮ್ಹಣಚೋ ಜೋ ಶಬ್ದ ವಾಪರಲಾ ತಾಚೇ ವಿಷಿ ಸಮಜೂಯಾ. ಅಂದಾಜೋ ಮ್ಹಣಚೋ ಹೋ ಶಬ್ದ ಖ್ಹಂಚೇಯ ಏಕ ಅನುಮಾನಾನ ನಿಕ್ಕಿ ಕರಚೆ ವೇಳಾರಿ ವಾಪರಚೋ ಜಾವನು ಆಸೂನು, ಹೋ ಶಬ್ದ ಪಾಸರ್ಿ ಭಾಷೆಚೊ ಜಾವನು ಆಸಾ. ಅನ್ಯ ಭಾಷಾ ಶಬ್ದ ಸ್ವೀಕಾರ ನೇಮಾನ ಹೋ ಪಾಸರ್ಿ ಶಬ್ದ ಕೊಂಕಣೀಕ ಸ್ವೀಕಾರ ಕೆಲ್ಲಾ.

ಆನಿ ಹೋ ಶಬ್ದ ವಸ್ತುಚೆ ಮೌಲ್ಯ, ಸಂಖೋ, ಪರಿಮಾಣ ಸಾಂಗಚ್ಯಾಕ್ ಸಂಭವ ನಾಶಿಲ್ಯ ತೆದನಾ ಅನುಮಾನಾನ ಸಾಂಗಚೆ ವೇಳಾರಿ ಹೇ ವಾಪರತಾತಿ.

An Appeal to the members of the GSB Community

  जेसन पींत, SDB, उद्यावर, उडुपी (MA कोंकणी)

ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಸಾನ ಕಾಣಿಯೊ ಬರೊವಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತು°

ಪರಬೆಕ ತಿಸ್ರೆ ಲ್ಹಾರಾಚೆ ಭಯ ವಿಶ್ವಾಕಚ ಕರೋನಾಚೆ ಭಯ

ನವೆಂಬರ ಮ್ಹಯನೊ ಸರನು ದಶಂಬರ ಪಾವಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ಲೋಕಾಂಕ

ಅಮ್ಚಿಗೆಲೆ ಪರ‍್ಬೆ ರಾಂದಪ ಅಮ್ಚಿ ರಾಂದಪ ಭಾರಿ ಸುಲಭಗೊ

ಪ್ರಾಕ ದಕೂನು ಪ್ರಸ್ತೂತಾಕ ಎತ್ತಾನ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಖಾಣಜವಣ,

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸು ಆನಿ ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ ಅಶ್ಶಿ ತಶ್ಶಿ ಪೊಳೊಚೆ

ಮನು ಕುಲ ಕಳನು ಕೀ ಕಳನಾಶಿ° ಚೂಕಿ ಕೆಲ್ಲಾರಿ ಆವಸು

कोरोना महामारी भारताक येवनु ६ महिने जाले.

ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಂತು ಸಾಬಾರ ಸಂಖ್ಯೆರಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ಭೊ

Home

Ad for Aruna Masala

ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಅಂಡಾರು ರಾಮದಾಸ ಕಿಣಿ

Featured Chandrika Mohan Pai KC Prabhu

 

Anniversaries

Shabdh Vihaar

Homage

Jobs Finders

 

 

Well Wishers

Has no content to show!

Most Read

Homage

Events

Who is Online?

We have 148 guests and no members online

Advertorial

Scroll to top