ಮಹಾರಾಷ್ಟಾçಂತು ಚುನಾವಾ ನಂತರ ನಿರ್ಮಾಣ ಜಾಲೇಲ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆನೀ ಸರಕಾರ ರಚನೇಚ ಮಹಾ ಖೇಳಾಕ ಅಂತ್ಯ ಜಾವನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಾಕ ಆಯಲಾ. ಶಿವಶೇನಾನ ನಿರ್ಧಾರ ಘೇವೂನ ಕಾಂಗ್ರೇಸಾ ಸಾಂಗಾತ ಹಾತ ಮೆಳೋನ ರಾಜಕೀಯಾಂತು ಶತ್ರು ಆನೀ ಮಿತ್ರ ಮ್ಹಳೇಲ ಶಾಶ್ವತ ನ್ಹಂಯ ಮ್ಹಳೇಲ ಪರತ ಲೋಕಾಂಕ ಸಾಂಗಲಾ. ವೈರುಧ್ಯಾಂತು ಬರಲೇಲ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಆನೀ ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್ ನ ಸಾಂಗತ ಯೆವೂನ ಸರಕಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲೇಲ ತಶೇ ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್ ಆನೀ ಕಾಂಗ್ರೇಸಾನ ಕಿಚಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲೇಲ ಕರ್ನಾಟಕಾಚೆ ಲೋಕಾಂಕ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅನುಭವಾಕ ಆಯಲಾ.

ರಾಜಕೀಯ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ತಸಲೆ ಎಕ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬರಲೇಲ ಲೋಕ ಜಾವನು ಜನಾಲೆ ಮುಖಾರ ಯೆತಾ ಆಸಚೆ ಆನೀ ತಾಂಕಾ ಮಖಾರ ಕಸಲೆ ಮ್ಹಳೇಲ ಚಿಂತನ ನಾ ಆಸೂನ ಆಜ ಮೆಳೇಲ ಸೊಡಚೆ ನಾ ಮ್ಹಳೇಲ ಸ್ವಭಾವ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಜಾವನು ಸರ್ವ ಪಕ್ಷಾ ಭೀತರ ಆಸಚೆ ಆನೀ ಅಧಿಕಾರಾ ಧರಚೆ ಮ್ಹಳೇಲ ಹಾಂಗಾ ಸ್ಷಷ್ಟ ಜಾತಾ. ಕರ್ನಾಟಕಾಚೆ ಲೋಕಾಂಕ ಅಸಲೆ ಖೇಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾವನು ಆಸೂನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತ ನಾತಿಲೆ ವೇಳಾರ ಪಕ್ಷ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಆನೀ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಜಾವನು ಆಸಚೆ ಪಕ್ಷಾಕ ಮೋಲ ಚಡತಾ, ಜಲ್ಯಾರ ಮಹಾರಾಷ್ಟಾçಂತು ವಿಚಾರಧಾರಾ ಚೆ ನಿಯತಾಕ ಮಾರ ಪಡಲೇಲ ಆಮೀ ಪಳೋವೇತ. ಶಿವಸೇನಾ ಆನೀ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಎಕ ಆವಸೂಲೆ ಚೆರ್ಡೂಂವಾ ವರೀ ಎಕ ವಿಚಾರಧಾರ ದವರೋನ ಚುನಾವಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಥಾಂಯ ವಾಂಟೂನ ಘೇವೂನ ಕೇಂದ್ರಾAತ ಸರಕಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಜಾತನಾ ತಾಕಾ ಫಾಟಿಂಬೋ ದೀವೂನ ತಾತಾವಳೀ ಗುರ್... ಗುರ್..ಕರತಾಚೀ ಅಸಮಾಧಾನ ಬಾಯರ ಘಾಲತಾ ಆಸೂನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತ ಘೆತಿಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರಾಕ ಶಿವಸೇನಾಚೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ನಾತಿಲೆ ವೇಳಾರ ತಾಕಾ ಭೀತರ ಘೇವೂನ ಭಾಯರ ದವರಚೆ ಕಾಮ ಚಲತನಾ, ಭಾಯ ಭಾಯ ಜಾವನು ಆಶಿಲೆ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಆನೀ ಶಿವಸೇನಾ ಅಸಲೆ ಎಕ ನಿರ್ಧಾರಾಕ ಪಡೂನ ಎಕ ಆವಸೂಲೆ ಚೆರ್ಡೂಂವ ಕಶೆ ಅಧಿಕಾರ ಆನೀ ಪ್ರಭಾವಾಚೆ ಮಾಕಶಿ ವಚುನ ಸಾಂಗಾತ ಆಶಿಲೆ ದೂರ ವತಾಚಕೀ ತಸಲೆ ಎಕ ಸನ್ನಿವೆಶ ಆಜ ಮಹಾರಾಷ್ಟಾçಂತ ಚಲ್ಲಾ, ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರಾಂತು ಸ್ಷಷ್ಟ ಬಹುಮತ ಆಯಿಲೆ ಸರಕಾರಾಕ ಅಹಂಭಾವ ಯೆವೂನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಾಕ ಜಾವಕಾ ಜಾಲೇಲ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಮೆಳತಾ ನಾ ಮ್ಹಣಂತನಾ ಶಿವಸೇನಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಚಾರಾತ್ಮಕ ವೈರುಧ್ಯ ಆಸಚೆ ಕಾಂಗ್ರೇಸ ಆನೀ ಎನ್.ಸಿ,ಪಿ ಸಾಂಗಾತ ಹಾತ ಮೆಳೊಚೆ ಕಾಮ ಕೋರೂನ ಸರಕಾರ ನಿರ್ಮಾಣಾಕ ಹಾತ ಘಾಲೂನ ಶಿವಸೇನಾ ಆಜ ಮುಖೇಲ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಾಕ ಪವಲಾ. ಬಾಳ ಸಾಹೇಬ ಠಾಕ್ರೆ ಹಾಂಗಾ ಹಿಂದು ಹೃದಯ ಸಾಮ್ರಾಟ ಆನಿ ಕಟ್ಟರ್ ಹಿಂದುತ್ವವಾದಾಚೆ ಎಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವನು ಪಳಯಿತಾಚಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟಾಂತು ಜವೋ ದೇಶಾಂತು ಅಧಿಕಾರ ಮ್ಹಳೇಲ ತಾಂಕಾ ದುಸರೆ ಜಾವನು ಆಸೂನ ಹಿಂದು ಆನೀ ಹಿಂದುತ್ವ ಹ್ಯಾ ತಾಂಕಾ ಪಯಲೆ ವಿಚಾರ ಜಾವನು ಆಸೂನ, ತಾಂನಿ ಶಿವಸೇನಾ ತಸಲೆ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪನ ಕೆಲೆಲ ಮಹಾರಾಷ್ಟಾಂತು ಆನೀ ದೇಶಾಂತು ಹಿಂದುತ್ವಾ ಮುಖಾಂತರ ಅಧಿಕಾರ ಘೆವೂನ ಹಿಂದು ಲೋಕಾಲೆ ವಯರಿ ಜಾವಚೆ ಶೋಷಣಾ ಆನೀ ದೌರ್ಜನ್ಯಾಚೆ ವಿರುದ್ದ ಎಕ ಪ್ರಬಲ ಶಕ್ತಿ ಜಾವನು ತಾನಿ ಫಕತ ಮಹಾರಷ್ಟಾಚೆ ಮಾತ್ರನ್ಹಂಯ ದೇಶವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪಾವಲೆ, ಠಾಕ್ರೆ ಸರಕಾರ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ತಸಲೆ ಕೇಂದ್ರಾAತು ಜಾವೋ ರಾಜ್ಯಾಂತು ಕೋಣಾಲೆಯ ಸರಕಾರ ಆಸೋ ತೇ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಜಾವನು ಜಾಲ್ಯಾರ ಹಿಂದುತ್ವ ಆನೀ ಮಹಾರಾಷ್ಟಾಚೆ ಬರೆಪಣಾಕ ಆಶಿಲೆ ತೇ ಠಾಕ್ರೆ ಸರಕಾರ, ತಾಂಗೇಲ ಧ್ಯೇಯ ಆನೀ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಚಾಶಕ್ತಿ ದುಸರೇಚ ಆಜ ತಾಂಗೆಲ ಕಾಲಾ ನಂತರ ತಾಂಗೇಲ ಸಂತಾನಾಕ ಅಸಲೆ ವಿಚಾರಧಾರ ಪ್ರಮುಖ ನಾ ಜಾವನು ಕಾಳಾ ಹೊಂದೂನ ತಾಂಗೇಲ ಅನುಭವ ಆನೀ ತಾಂಗೇಲ ಪುತ್ತಾಲೆ ಮುಖಾರಚೆ ಜೀವನಾ ಖಾತೀರ ಕಾಂಗ್ರೇಸಾ ಸಾಂಗಾತ ಹಾತ ಮೆಳಯಿಲೆ ಆಸಾ.

ಕಾಂಗ್ರೇಸಾಕಯ ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವ ವರೋವಚೆ ವೆಳಾಂತು ಕೋಣ ಮೆಳಾರಿಯ ಜಾತಾ ತಸಲೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆನೀ ತಾಂನಿ ಸರಕಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಾ, ಖಂಯಗಿ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿಚೆ ಆಪಣ್ಯಾನ ಕಸಲೆ ಕೆಲ್ಯಾರೀಯ ಜಾತಾ, ಜವೋ ರಾಜಕೀಯ ಜಾವನು ಚಾಣಾಕ್ಯ ಮ್ಹಳೇಲ ಅಹಂಭಾವ ಮಾರಗ ಪಡಲೇಲ ದೀಸೂಂಕ ಯೆತಾ, ಹ್ಯಾಚೆ ನದರೇನ ಗೋವಾಂತು ಥಾಂಯ ಆತಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಾಚೆ ಚರ್ಚಾ ಪ್ರಾರಂಭ ಜಾಲಾ. ಕರ್ನಾಟಕಾಂತು ಉಪ ಚುನಾವಾಚೆ ಫಲಿತಾಂಶಾ ವಯರಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಧಾರ ಜಾವಚಾಕ ಆಸಾ, ಆಜ ಫಕತ ಕಾಂಗ್ರೇಸಾನ ಮಾತ್ರ ನ್ಹಂಯ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿನ ಸಮೇತ ತುರ್ತ ಜಾವನು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಕರಚೆ ಅವಶ್ಯ ಪಡಲಾ.

 

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಂತು°

ಮುοಡ್ಕೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಭ ದೇವಳಾಂತು°

ಉದ್ಯೋಗ ಆನೀ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಡಾ| ಅರವಿಂದ

18:53:41 ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ  ಕೇಂದ್ರ ‘ಕ್ಷಮತಾ

This application is only for the poor

कोंकणिंतल्या अस्तुरी साहित्याचेर

ಮಂಗಳೂರು: ವಿಶಂತಿ ಸಂಭ್ರಮಾοತು ಆಸಚೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಚೆ ಗೌಡ

https://www.youtube.com/user/MrBaligavenkatesh

Editorial

ವರ್ಶಿಕ್ ! ಕಸಲೆ° ಜಾತಾ ಆಸಾ ?

ಭಾರತ ದೇಶಾಂತ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಚಡ ಜಾತಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣಚೆ° ಎಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಶಾಕಯಿ ಕಳೂಂಕ ಶುರು ಜಾಲಾ°. ಟ್ರೈನಾರ ವತನಾ ತಾಂಗೆಲೆ ಸಾಂಗತ ಪ್ರಯಾಣ ಕರತಲೆ ಚಾರ ಲೋಕಾಂಕ ರೈಲ್ವೆ ಪೋಲಿಸ್ ಕಾನ್ಸಟೇಬಲಾನ ಗುಂಡು ಘಾಲನು ಜಿವಶಿ ಮಾರಲೆ, ಮೆಲೆಲೆ ಪಯಕಿ ಎಕಲೊ ತ್ಯಾ ಪೋಲಿಸಾಲೊ ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್, ವರಲೆಲೆ ತೀನ ಲೋಕ ವ್ಹಿಂಗವ್ಹಿοಗಡ ಭೊಗಿಂತು ಆಶಿಲೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಾಚೆ, ಜೀವಶಿ ಮಾರತರಿ ತೊ ಪೋಲಿಸ್ ರಾಜಕೀಯ ಭಾಷಣ ಮಾರತಾ ಮ್ಹಳೆಲಿ ಖಬರ ಆಯಕತಾನ ಕೋಣಾಕ ಜಾಲ್ಯಾರಯಿ ಕೋಪ ಯೆವಚೆ° ಸಹಜ ಜಾತಾ. ತಾಣೆ ಸೊದೂನ ವಚೂನ ಮಾರಲೆಲೆ°, ತಾಗೆಲೆ ಭಾಷಣ ಆಯಕತನಾ ತಾಗೆಲೊ ಉದ್ಧೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಸಾ. ಯುನಿಫಾರ್ಮ ಘಾಲನು ಆಶಿಲೆ ತಾಣೆ ತಾಗೆಲೆ ಸೀನಿಯರಾಕ (ತೊವಯಿ ಯುನಿಫಾರ್ಮಾರಿ ಆಶಿಲೊ) ಮಾರತರಿ ಕಪಡೆ ಆನಿ ಚೆಹರೊ ಪಳೊವನು ಲೋಕಾಂಕ ವಿಂಚೂನ ವಿಂಚೂನ ಮಾರಲೆಲೆ ಪಳಯತಾನ ತಾಗೆಲೆ ಮನಾಂತ ಕಿತಲೊ ದ್ವೇಷ ಬರನು ಆಸಾ ಮ್ಹಣು ಅನುಭವ ಕರಯೆತ. ಥೊಡೆ ವರಸ ಮಾಕ್ಷಿ ಎಕ ಮಹಾನ ಮುಖೇಲಿನ "ಕಪಡೆ ಪಳೊವನು ಲೋಕಾಂಕ ಸಮಝುಂಕ ಜಾತಾ" ಮ್ಹಣು ಎಕ ಚುನಾವಿ ಭಾಷಣ ದಿಲೆಲೆ°. ಹ್ಯಾ ಪೋಲಿಸಾನ ತೆ° ಗಂಭಿರ ಜಾವನು ಘೆತಲಾ ಮ್ಹಣು ಸಾಂಗೂಯೆತ. ಹ್ಯಾ ರೈಲ್ವೇ ಘಡಣಿ ಪಳಯತರಿ ಹೆ° ಖಂಯ ವಚೂನ ರಾಬತ ಮ್ಹಣು ಸಾಂಗಚಾಕ ಜಾಯನಾ.

NEWS CLICK
ಥಂಡ ಮನಾನ ಚಿಂತನ ಕೆಲ್ಯಾರಿ ಹೆ° ಸಗಟ ಚೂಕಿ ಮ್ಹಣು ಎಕ ಚೆರಡಾಕಯಿ ಸಮಝತಾ. ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಕರಚೆ° ಕಸಲೆ° ? ಥಂಡ ಮನ ಆನಿ ಚಿಂತನ ಕರಚೆ° ಗುಣ ನಾ ಜಾಲಾ° ಯಾ ತಾಕಾ ಪುರುಸೊತ್ತ ಮೇಳನಾ. ಸಗಳೊ ದೀವಸ ವಾಟ್ಸಪಾರಿ ಯೆವಚೆ ಫಟಿಯೊ ವಾಚೂನ, ಪಳೊವನು, ಆಯಕುನು ಆಮಿ ನಿರ್ಲಜ್ಜ ಜಾವನು ತೆಂಚಿ ಬದ್ದ ಮ್ಹಣು ತಿ ಫಟ್ಟಿ ಆನಿ ಚಾರ ಲೋಕಾಂಕ ದಾಡಚೆ° ಕರತಾತಿ. ಹಾಜೆ ಮಧೆ° ಆಮಗೆಲಿ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಉಪೇಗ ಕರಚಾಕ ವಿಸರತಾತಿ.
ಆಜಿ ಇಂಟರನೆಟ್ ಆಸಾ. ಆಮಕಾ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ನಾ ಮ್ಹಣು ಜಾಲ್ಯಾರ ಇಂಟರನೆಟ್ ಮದದ ಕರತಾ. ಇಂಟರನೆಟ್ ಕಿತಲೆ° ವಾಯಟ ಮ್ಹಣು ಲೇಕಲಾಂಕಿ ತಾಜೆ ದ್ಹಾ ವಾಂಟೆನ ಚಾಂಗ ಆಸಾ ಮ್ಹಣಯೆತ. ಇಂಟರನೆಟಾರ ಆಸಚಿ ಸರ್ವ ಮಾಹಿತಿ ವಾಚೂಕಾ ಯಾ ಪಳೊವಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ ದ್ಹಾ ಜಲ್ಮು ಘೆತಲ್ಯಾರಯೀ ಪಾವನಾ ಮ್ಹಣು ಮೆಗೆಲೆ ಎಕ ದೋಸ್ತಾನ ಸಾಂಗಚೆ° ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕೂನ ಆಮಕಾ ವಾಟ್ಸಪಾರಿ ಆಯಿಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಬದಲ ಸಂದೇಹ ಆಸಲ್ಯಾರಿ ಆಮಿ ಪಾಂಚ ಯಾ ದ್ಹಾ ಮಿನಿಟ್ ಇಂಟರನೆಟಾಕ ವಚೂಕ.
ಉದಾಹರಣೆಕ ಆರತಾ° ತಿರುಪತಿ ಬಾಲಾಜಿ ದೇವಳಾಕ ಘೆವನು ಎಕ ಖಬರ ವಾಯರಲ್ ಜಾಲಿ. ತಾಂನಿ° ಲಾಡು ಕರಚಾಕ ಪನ್ನಾಸ ವರಸ ದಾಕೂನ ನಂದಿನಿ ತುಪ ವಾಪೂರತಲೆ° ಖಂಯ. ನವೀನ ಸರಕಾರ ಯೆತರಿ ಸರಕಾರಾನ ತಾಂಕಾ° ತುಪ ದಿವಚೆ° ರಾಬಯಲೆ° ಖಂಯ°. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಾಚೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನಾರ ಆಶಿಲೆ ಲೋಕಾನ ಸುತಾ ಹಿ ಖಬರ ವಾಯರಲ್ ಕೆಲಿ. ಉಪರಾಂತ ಕಳನು ಆಯಲೆ° ಕಸಲೆ° ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ದೇಡ ವರಸ ಮಾಕ್ಷಿಚಿ ಆಯಚೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಾನ ಸರಕಾರಾಂತ ಆಶಿಲೆ ವೇಳಾರಿಚಿ ತುಪ ದಿವಚೆ° ರಾಬಯಲಾ° ಖಂಯ°. ನಂದಿನಿ ತುಪಾಚೆ ಮ್ಹೊಲ ತಾಂಕಾ° ಚಡ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣು ತಾಂನಿ° ನಂದಿನಿ ತುಪ ಖರೀದಿ ಕರಚೆ° ರಾಬಯಲಾ°. ಅಸಲೆ ಫಟಿಯೊ ಸಾಂಗತಾನಾ "ಗೂಗಲ್" ಕರನು ಸತ್ಯ ಭಾಯರ ಹಾಡಚಾಕ ಜಾತಾ. ಸಂದೇಹ ಯೆವಚೆ° ಮುಖ್ಯ. ಸತ್ಯ ಸೊದುಚಾಂಚು ಆಸಚೆ ಮಝಾ, ಕುರುಡೆಶೆ ಆಯಿಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಪರತೂನ ಚಾರ ಲೋಕಾಂಕ ದಾಡಚಾಂತು° ನಾ.


ಸಮ ಪಳೊವಚಾಕ ಗೆಲ್ಯಾರಿ ಹ್ಯಾ ಫಟಿಯೊ ಫಾಯಸ ಕರಚೊ ಮೂಳ ಉದ್ಧೇಶ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಜಾಗೃತ ಕರಚೆ° ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಖಾಂಯ ಚೂಕಿ ನಾ. ಹೆ° ಆಜಿ ಕಾಳ ಥೊಡೆ ಲೋಕಾಂಕ ಸಮಝೂಚಾಕ ಶುರು ಜಾಲಾ°. ತಾಂಕಾ° ನ್ಯಾಯ ಆನಿ ಅನ್ಯಾಯಾ ಮಧೆ° ಫರಕ ಕರಚಾಕ ಕಳಚಾಕ ಶುರು ಜಾಲಾ°. ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆನ ಖಾಂಯ ಜಾವಚೆ° ನಾ, ಮೋಗಾನ ಆಸೂಕಾ ಮ್ಹಣು ತಾಂನಿ° ಸಾಂಗಚೆ° ಆಯಕೂಂಕ ಮೆಳತಾ. ಹಾಂಗೆಲೊ ಸಂಖೊ ಖೂಬ ಊಣೆ ಆಸಾ. ತೊ ಸಂಖೊ ಚಡ ಜಾಲೆ ತಶಿ° ಆಮಗೆಲೆ ದೇಶಾಕ ಬರೆಪಣ ಜಾತಾ.
ಆಮಗೆಲೆ ಭಾರತ ದೇಶಾಕ ಬಲಿಷ್ಠ ಇತಿಹಾಸ ಆಸಾ. ಕೋಣಕೋಣಕಿ ಯೆವನು ಗೆಲೆ. ಆಜಿಕಯೀ ಆಮಿ ಸುದೃಡ ಆಸಾತಿ. ಸಾಬಾರ ಯುದ್ಧ ಪಳಯಲ್ಯಾಂತಿ. ಜಿಕಲ್ಯಾಂತಿ. ಹ್ಯಾ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಪಸರತಲೆ ಲೋಕಾಂಕಯಿ ದ್ಹಾಂವಡಾಚಿ ಶಕ್ತಿ ಆಮಕಾ ಆಸಾ. ವಗೀಚ ಭಾರತ ದ್ವೇಷ ರಹಿತ ಭಾರತ ಜಾತಲೆ° !
ವಿಶ್ವಾಸ ದವರುಯಾ°.
ಭಾರತ ಮಾತಾ ಕೀ ಜೈ !

Shabdvihar

247. ಅಂದಾಜೋ

ಮೆಗೇಲೆ ಅಂದಾಜಾನ್ ತೆ ವಸ್ತುಕ ಶಂಬರ ರೂಪಾಯಿ ಆಸೂ ಪೂರೊ. ತಾಣೇ ಏಕ್ ಅಂದಾಜ್ಯಾರಿ ದೋನ್ಶೆ ಜನಾಂಚೆ ಪೇಟಿ ಕರಯಿಲಿ. ಹೇ ಉದ್ಘೃತ ವಾಕ್ಯಾಂತ ಅಂದಾಜೋ ಮ್ಹಣಚೋ ಜೋ ಶಬ್ದ ವಾಪರಲಾ ತಾಚೇ ವಿಷಿ ಸಮಜೂಯಾ. ಅಂದಾಜೋ ಮ್ಹಣಚೋ ಹೋ ಶಬ್ದ ಖ್ಹಂಚೇಯ ಏಕ ಅನುಮಾನಾನ ನಿಕ್ಕಿ ಕರಚೆ ವೇಳಾರಿ ವಾಪರಚೋ ಜಾವನು ಆಸೂನು, ಹೋ ಶಬ್ದ ಪಾಸರ್ಿ ಭಾಷೆಚೊ ಜಾವನು ಆಸಾ. ಅನ್ಯ ಭಾಷಾ ಶಬ್ದ ಸ್ವೀಕಾರ ನೇಮಾನ ಹೋ ಪಾಸರ್ಿ ಶಬ್ದ ಕೊಂಕಣೀಕ ಸ್ವೀಕಾರ ಕೆಲ್ಲಾ.

ಆನಿ ಹೋ ಶಬ್ದ ವಸ್ತುಚೆ ಮೌಲ್ಯ, ಸಂಖೋ, ಪರಿಮಾಣ ಸಾಂಗಚ್ಯಾಕ್ ಸಂಭವ ನಾಶಿಲ್ಯ ತೆದನಾ ಅನುಮಾನಾನ ಸಾಂಗಚೆ ವೇಳಾರಿ ಹೇ ವಾಪರತಾತಿ.

An Appeal to the members of the GSB Community

  जेसन पींत, SDB, उद्यावर, उडुपी (MA कोंकणी)

ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಸಾನ ಕಾಣಿಯೊ ಬರೊವಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತು°

ಪರಬೆಕ ತಿಸ್ರೆ ಲ್ಹಾರಾಚೆ ಭಯ ವಿಶ್ವಾಕಚ ಕರೋನಾಚೆ ಭಯ

ನವೆಂಬರ ಮ್ಹಯನೊ ಸರನು ದಶಂಬರ ಪಾವಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ಲೋಕಾಂಕ

ಅಮ್ಚಿಗೆಲೆ ಪರ‍್ಬೆ ರಾಂದಪ ಅಮ್ಚಿ ರಾಂದಪ ಭಾರಿ ಸುಲಭಗೊ

ಪ್ರಾಕ ದಕೂನು ಪ್ರಸ್ತೂತಾಕ ಎತ್ತಾನ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಖಾಣಜವಣ,

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸು ಆನಿ ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ ಅಶ್ಶಿ ತಶ್ಶಿ ಪೊಳೊಚೆ

ಮನು ಕುಲ ಕಳನು ಕೀ ಕಳನಾಶಿ° ಚೂಕಿ ಕೆಲ್ಲಾರಿ ಆವಸು

कोरोना महामारी भारताक येवनु ६ महिने जाले.

ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಂತು ಸಾಬಾರ ಸಂಖ್ಯೆರಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ಭೊ

Home

Ad for Aruna Masala

ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಅಂಡಾರು ರಾಮದಾಸ ಕಿಣಿ

Featured Chandrika Mohan Pai KC Prabhu

 

Anniversaries

Shabdh Vihaar

Homage

 

Well Wishers

Has no content to show!

Most Read

Homage

Events

Who is Online?

We have 166 guests and no members online

Advertorial

Scroll to top