ಮಹಾರಾಷ್ಟಾçಂತು ಚುನಾವಾ ನಂತರ ನಿರ್ಮಾಣ ಜಾಲೇಲ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆನೀ ಸರಕಾರ ರಚನೇಚ ಮಹಾ ಖೇಳಾಕ ಅಂತ್ಯ ಜಾವನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಾಕ ಆಯಲಾ. ಶಿವಶೇನಾನ ನಿರ್ಧಾರ ಘೇವೂನ ಕಾಂಗ್ರೇಸಾ ಸಾಂಗಾತ ಹಾತ ಮೆಳೋನ ರಾಜಕೀಯಾಂತು ಶತ್ರು ಆನೀ ಮಿತ್ರ ಮ್ಹಳೇಲ ಶಾಶ್ವತ ನ್ಹಂಯ ಮ್ಹಳೇಲ ಪರತ ಲೋಕಾಂಕ ಸಾಂಗಲಾ. ವೈರುಧ್ಯಾಂತು ಬರಲೇಲ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಆನೀ ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್ ನ ಸಾಂಗತ ಯೆವೂನ ಸರಕಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲೇಲ ತಶೇ ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್ ಆನೀ ಕಾಂಗ್ರೇಸಾನ ಕಿಚಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲೇಲ ಕರ್ನಾಟಕಾಚೆ ಲೋಕಾಂಕ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅನುಭವಾಕ ಆಯಲಾ.

ರಾಜಕೀಯ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ತಸಲೆ ಎಕ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬರಲೇಲ ಲೋಕ ಜಾವನು ಜನಾಲೆ ಮುಖಾರ ಯೆತಾ ಆಸಚೆ ಆನೀ ತಾಂಕಾ ಮಖಾರ ಕಸಲೆ ಮ್ಹಳೇಲ ಚಿಂತನ ನಾ ಆಸೂನ ಆಜ ಮೆಳೇಲ ಸೊಡಚೆ ನಾ ಮ್ಹಳೇಲ ಸ್ವಭಾವ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಜಾವನು ಸರ್ವ ಪಕ್ಷಾ ಭೀತರ ಆಸಚೆ ಆನೀ ಅಧಿಕಾರಾ ಧರಚೆ ಮ್ಹಳೇಲ ಹಾಂಗಾ ಸ್ಷಷ್ಟ ಜಾತಾ. ಕರ್ನಾಟಕಾಚೆ ಲೋಕಾಂಕ ಅಸಲೆ ಖೇಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾವನು ಆಸೂನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತ ನಾತಿಲೆ ವೇಳಾರ ಪಕ್ಷ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಆನೀ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಜಾವನು ಆಸಚೆ ಪಕ್ಷಾಕ ಮೋಲ ಚಡತಾ, ಜಲ್ಯಾರ ಮಹಾರಾಷ್ಟಾçಂತು ವಿಚಾರಧಾರಾ ಚೆ ನಿಯತಾಕ ಮಾರ ಪಡಲೇಲ ಆಮೀ ಪಳೋವೇತ. ಶಿವಸೇನಾ ಆನೀ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಎಕ ಆವಸೂಲೆ ಚೆರ್ಡೂಂವಾ ವರೀ ಎಕ ವಿಚಾರಧಾರ ದವರೋನ ಚುನಾವಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಥಾಂಯ ವಾಂಟೂನ ಘೇವೂನ ಕೇಂದ್ರಾAತ ಸರಕಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಜಾತನಾ ತಾಕಾ ಫಾಟಿಂಬೋ ದೀವೂನ ತಾತಾವಳೀ ಗುರ್... ಗುರ್..ಕರತಾಚೀ ಅಸಮಾಧಾನ ಬಾಯರ ಘಾಲತಾ ಆಸೂನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತ ಘೆತಿಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರಾಕ ಶಿವಸೇನಾಚೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ನಾತಿಲೆ ವೇಳಾರ ತಾಕಾ ಭೀತರ ಘೇವೂನ ಭಾಯರ ದವರಚೆ ಕಾಮ ಚಲತನಾ, ಭಾಯ ಭಾಯ ಜಾವನು ಆಶಿಲೆ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಆನೀ ಶಿವಸೇನಾ ಅಸಲೆ ಎಕ ನಿರ್ಧಾರಾಕ ಪಡೂನ ಎಕ ಆವಸೂಲೆ ಚೆರ್ಡೂಂವ ಕಶೆ ಅಧಿಕಾರ ಆನೀ ಪ್ರಭಾವಾಚೆ ಮಾಕಶಿ ವಚುನ ಸಾಂಗಾತ ಆಶಿಲೆ ದೂರ ವತಾಚಕೀ ತಸಲೆ ಎಕ ಸನ್ನಿವೆಶ ಆಜ ಮಹಾರಾಷ್ಟಾçಂತ ಚಲ್ಲಾ, ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರಾಂತು ಸ್ಷಷ್ಟ ಬಹುಮತ ಆಯಿಲೆ ಸರಕಾರಾಕ ಅಹಂಭಾವ ಯೆವೂನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಾಕ ಜಾವಕಾ ಜಾಲೇಲ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಮೆಳತಾ ನಾ ಮ್ಹಣಂತನಾ ಶಿವಸೇನಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಚಾರಾತ್ಮಕ ವೈರುಧ್ಯ ಆಸಚೆ ಕಾಂಗ್ರೇಸ ಆನೀ ಎನ್.ಸಿ,ಪಿ ಸಾಂಗಾತ ಹಾತ ಮೆಳೊಚೆ ಕಾಮ ಕೋರೂನ ಸರಕಾರ ನಿರ್ಮಾಣಾಕ ಹಾತ ಘಾಲೂನ ಶಿವಸೇನಾ ಆಜ ಮುಖೇಲ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಾಕ ಪವಲಾ. ಬಾಳ ಸಾಹೇಬ ಠಾಕ್ರೆ ಹಾಂಗಾ ಹಿಂದು ಹೃದಯ ಸಾಮ್ರಾಟ ಆನಿ ಕಟ್ಟರ್ ಹಿಂದುತ್ವವಾದಾಚೆ ಎಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವನು ಪಳಯಿತಾಚಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟಾಂತು ಜವೋ ದೇಶಾಂತು ಅಧಿಕಾರ ಮ್ಹಳೇಲ ತಾಂಕಾ ದುಸರೆ ಜಾವನು ಆಸೂನ ಹಿಂದು ಆನೀ ಹಿಂದುತ್ವ ಹ್ಯಾ ತಾಂಕಾ ಪಯಲೆ ವಿಚಾರ ಜಾವನು ಆಸೂನ, ತಾಂನಿ ಶಿವಸೇನಾ ತಸಲೆ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪನ ಕೆಲೆಲ ಮಹಾರಾಷ್ಟಾಂತು ಆನೀ ದೇಶಾಂತು ಹಿಂದುತ್ವಾ ಮುಖಾಂತರ ಅಧಿಕಾರ ಘೆವೂನ ಹಿಂದು ಲೋಕಾಲೆ ವಯರಿ ಜಾವಚೆ ಶೋಷಣಾ ಆನೀ ದೌರ್ಜನ್ಯಾಚೆ ವಿರುದ್ದ ಎಕ ಪ್ರಬಲ ಶಕ್ತಿ ಜಾವನು ತಾನಿ ಫಕತ ಮಹಾರಷ್ಟಾಚೆ ಮಾತ್ರನ್ಹಂಯ ದೇಶವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪಾವಲೆ, ಠಾಕ್ರೆ ಸರಕಾರ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ತಸಲೆ ಕೇಂದ್ರಾAತು ಜಾವೋ ರಾಜ್ಯಾಂತು ಕೋಣಾಲೆಯ ಸರಕಾರ ಆಸೋ ತೇ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಜಾವನು ಜಾಲ್ಯಾರ ಹಿಂದುತ್ವ ಆನೀ ಮಹಾರಾಷ್ಟಾಚೆ ಬರೆಪಣಾಕ ಆಶಿಲೆ ತೇ ಠಾಕ್ರೆ ಸರಕಾರ, ತಾಂಗೇಲ ಧ್ಯೇಯ ಆನೀ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಚಾಶಕ್ತಿ ದುಸರೇಚ ಆಜ ತಾಂಗೆಲ ಕಾಲಾ ನಂತರ ತಾಂಗೇಲ ಸಂತಾನಾಕ ಅಸಲೆ ವಿಚಾರಧಾರ ಪ್ರಮುಖ ನಾ ಜಾವನು ಕಾಳಾ ಹೊಂದೂನ ತಾಂಗೇಲ ಅನುಭವ ಆನೀ ತಾಂಗೇಲ ಪುತ್ತಾಲೆ ಮುಖಾರಚೆ ಜೀವನಾ ಖಾತೀರ ಕಾಂಗ್ರೇಸಾ ಸಾಂಗಾತ ಹಾತ ಮೆಳಯಿಲೆ ಆಸಾ.

ಕಾಂಗ್ರೇಸಾಕಯ ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವ ವರೋವಚೆ ವೆಳಾಂತು ಕೋಣ ಮೆಳಾರಿಯ ಜಾತಾ ತಸಲೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆನೀ ತಾಂನಿ ಸರಕಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಾ, ಖಂಯಗಿ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿಚೆ ಆಪಣ್ಯಾನ ಕಸಲೆ ಕೆಲ್ಯಾರೀಯ ಜಾತಾ, ಜವೋ ರಾಜಕೀಯ ಜಾವನು ಚಾಣಾಕ್ಯ ಮ್ಹಳೇಲ ಅಹಂಭಾವ ಮಾರಗ ಪಡಲೇಲ ದೀಸೂಂಕ ಯೆತಾ, ಹ್ಯಾಚೆ ನದರೇನ ಗೋವಾಂತು ಥಾಂಯ ಆತಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಾಚೆ ಚರ್ಚಾ ಪ್ರಾರಂಭ ಜಾಲಾ. ಕರ್ನಾಟಕಾಂತು ಉಪ ಚುನಾವಾಚೆ ಫಲಿತಾಂಶಾ ವಯರಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಧಾರ ಜಾವಚಾಕ ಆಸಾ, ಆಜ ಫಕತ ಕಾಂಗ್ರೇಸಾನ ಮಾತ್ರ ನ್ಹಂಯ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿನ ಸಮೇತ ತುರ್ತ ಜಾವನು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಕರಚೆ ಅವಶ್ಯ ಪಡಲಾ.

 

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಂತು°

ಮುοಡ್ಕೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಭ ದೇವಳಾಂತು°

ಉದ್ಯೋಗ ಆನೀ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಡಾ| ಅರವಿಂದ

18:53:41 ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ  ಕೇಂದ್ರ ‘ಕ್ಷಮತಾ

This application is only for the poor

कोंकणिंतल्या अस्तुरी साहित्याचेर

ಮಂಗಳೂರು: ವಿಶಂತಿ ಸಂಭ್ರಮಾοತು ಆಸಚೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಚೆ ಗೌಡ

https://www.youtube.com/user/MrBaligavenkatesh

Editorial

ಡಾಕ್ಟರಾಲೆ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮಾಲೆ ಸಾಂಗತ ವಿಲೀನ ಜಾಲೆ°,,,

ಡಾ. ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಎಕ ನಾವಾದೀಕ ಡಾಕ್ಟರು ಆಶಿಲೊ. ಯುರಾಲಾಜಿ ತಾಗೆಲಿ ಸ್ಪೇಷಾಲಿಟಿ. ತೊ ಎಕ ಫಾಮಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂತಾ° ಎಕ ಬರೊ ಭಾಷಣಗಾರುಯೀ ಜಾವನು ಆಶಿಲೊ. ಸಾನ ಪ್ರಾಯೆರಿ ತೊ ಜನಾ ಮೋಗಾಳ ಜಾಲೆಲೊ. ತೊ ಅನೀರಿಕ್ಷಿತ ಜಾವನು ಅಂತರಲೊ ಮ್ಹಳೆಲಿ ಖಬರ ಆಯಕತನಾ ಸಾಬಾರ ಲೋಕಾಂಕ ತೆಂ ನಂಬಗೂಚಾಕ ಜಾಯನಿ. ಬ್ಯುಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಿಲೊ ತೊ ಕೆದನಾಯಿ ಕೊಡಿಯಾಲಚೆ ಕೆ. ಎಂ. ಸಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಾಂತ ಪಳೊವಚಾಕ ಮೆಳತಲೊ. ಸಕಾಳಿ ದಾಕೂನ ಸಾಂಜವೇಳಾ ತಾಂಯ ಆಪರೇಶನ್ ಥಿಯೇಟರಾಚೆ ಸಮವಸ್ತ್ರಾಂತು ತೊ ದಿಸತಲೊ ಮ್ಹಣು ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ ಗೆಲೆಲೆ ಸಾಂಗತಲೆ. ತಿತಲೊ ಬ್ಯುಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೊ. ತಾಣೆ ತಾಗೆಲೆ ಪೆಶೆಂಟಾoಕ ಪಳೊವಚಾಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೆ ರೌಂಡ್ಸಾರ ವತನಾ ತಾಗೆಲೊ ಹೋಡು ತಾಳೊ ಆಯಕೂನು ತ್ಯಾ ಮ್ಹಾಳ್ಯೆರಿ ಆಸಚೆ ಸಗಟ ರೂಮಾಂತುಲೆ° ಪೇಶೆಂಟಾoಕ ತೊ ಆಯಲೊ ಮ್ಹಣು ಕಳತಲೆ° ಖಂಯ. ಕುಶಾಲ ಉಲೊವನು ಪೇಶೆಂಟಾoಲಿ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಸಂತೋಸಮಯ ಕರಚೆಂ ತಾಗೆಲಿ ಸವಯ್ ಆಶಿಲಿ.
ನ. 9ಕ ಎಕ ಆಪರೇಶನ ಪೂರ್ಣ ಕರನು ಭಾಯರ ಆಯಿಲೆ ಡಾಕ್ಟರಾಕ ಕಠಿಣ ಹೃದಯಘಾತ ಜಾಲೆ°. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ತಾಕಾ ತುರ್ತಾನ ಶುಶ್ರುತಾ ಮೇಳಚಾಕ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಲೆ°. ತೊ ಐ.ಸಿ.ಯುಂತ 8 ದೀವಸ ಆಶಿಲೊ. ತಾಕಾ ಊಂಛ ಸ್ಥರಾಚೆ ಟ್ರಿಟಮೆಂಟ್ ಮೆಳೆ°. ಜಾಲ್ಯಾರ ದೈವಿಚ್ಛಾ ವ್ಹಿಂಗಡ ಆಶಿಲಿ. ನ.17 ಕ ತಾಗೆಲೆ ದೇಹಾಂತ್ಯ ಜಾಲೆ°.
ಡಾಕ್ಟರಾಕ ಫಕತ 60 ವರಸ°. ಸಾಬಾರ 30 ವರಸಾಚೊ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಣಭವ. ಡಾಕ್ಟರ ಮ್ಹಣು ನ್ಹಹಿ°, ಆರತಾ° ತರನಾಟೆ ಲೋಕಾನ ಹೃದಯಘಾತ ಜಾವನು ಮರಣ ಪಾವಚಿ ಖಬರ ಆಯಕೂಚೆ° ಚಡ ಜಾಲಾ°. ಸ್ವತ: ಡಾಕ್ಟರ ಆಶಿಲೆ ತಾಕಾ ಖಾಂಯ ಮುನ್ಸೂಚನಾ ಮೇಳನಿ ವೆ ? ತಾಣೆ ತಾತಾವಳಿ ತಾಗೆಲಿ ಆರೋಗ್ಯಾಚಿ ತಪಾಸಣಾ ಕರನು ಆಸಚೆ° ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ. ಎಕ ಫಾಮಾದ ಡಾಕ್ಟರಾಕಚೀ ಅಶಿ° ಜಾಲೆ ಮ್ಹಣತಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಶಾನ ತಾಗೆಲೆ ಆರೋಗ್ಯಾ ಬದಲ ಕಿತಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಘೆವಕಾ ? ಮನಶಾನ ತಾಗೆಲೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಆನಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಕಶಿ° ದವರಕಾ ? ವಿಜ್ಞಾನ ಇತಲೆ° ವಾಡಲಾ° ಕೀ, ವಿಜ್ಞಾನಿ ಲೋಕಾ° ಮಧೆಂತೂಚಿ ಆಮಿ ಘೆವಚೆ ವಕದ ಆನಿ ಹೇರ ವಿಷಯಾಚೆರಿ ಚರ್ಚಾ ಜಾವಚೆ° ಆಮಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾರಿ ವಾಚತಾತಿ ಆನಿ ಆಯಕತಾತಿ. ಆಮಿ ಘೆತಿಲೆ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನಾ ಬದಲಯಿ ಸಂದೇಹ ಉಲಯತಲೆ ಆಸಾತಿ. ಆಶೆ° ಸಾಬಾರ ಸವಾಲಾ° ಆಮಗೆಲೆ ಮುಕಾರ ಆಸಾತಿ.
ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲ ಖೂಬ ಚರ್ಚಾ ಜಾತಾ ಆಸಾ. ಆರತಾ° ಕ್ರಿಕೇಟರ್ ಕೊಹ್ಲಿನ ತಾಗೆಲೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲ ಸಾಂಗಿಲೊ ಎಕ ವಿಡೀಯೊ ಪಳೊವಚಾಕ ಮೆಳೊ. ತಾಂತು° ತೊ ಕಾರ್ಬ್ಸ ಊಣೆ ಕರಚೆ°, ಪ್ರೊಟಿನ್ ಚಡ ಕರಚೆ°, ಗೀನ್ ವೇಜಿಟೆಬಲ್ಸ್ ಖಾವಚೆ°, ಲೋಣಿ - ತುಪ ಖಾವಚೆ° ಸಾಂಗತಾ. ತಾಗೆಲೆ ಉತ್ರ° ಆಯಕತನಾ ಆಮಗೆಲೆ ಥೊಡೆ ಇಷ್ಟ ಲೋಕಾನ ಆಶೆ° ಕರಚೆ° ಚೂಕಿ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಣು ದಿಸತಾ. ಆಮಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರನು ಪಳೊವಯೆತ ಮ್ಹಣು ಭೊಗತಾ. ದೀವಸಾಕ ಉಣೆನಾ 30 ಮಿನೀಟ್ ಚಮಕಲೆರಿ ಬರೆ° ಮ್ಹಣು ಹರ ಎಕಲೊ ಡಾಕ್ಟರು ಸಾಂಗತಾ. ಆಮಗೆಲೆ ತರನಾಟೆನಿ ಸುತಾ ಸಾನ ಪ್ರಾಯೇರಿಚಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಸಮ ಕರನು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಸಮ ಕರಚಾಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರಕಾ.
ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಬರೊ ಡಾಕ್ಟರು ಆನಿ ಭಾಷಣಗಾರ ನಂತಾ° ಎಕ ಕವಿ ಸುತಾ ಆಶಿಲೊ. ತಾಣೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆನ ಖೂಬ ಕವಿತಾಂ ರಚನ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣು ತಾಣೆ ದೇವಾದಿನ ಜಾತರಿಚಿ ಲೋಕಾಂಕ ಕಳೆ°. ತಾಣೆ ಆರತಾ° ಎಕ ಸಮಾರಂಭಾoತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲೆಲೆ ಭಾಷಣ ಖೂಬ ವೈರಲ್ ಜಾಲಾ°. ತಾಂತು° ತೊ ಆತ್ಮ ಆನಿ ಪರಮಾತ್ಮಾ ವಿಷಯಾರಿ ಉಲಯತಾ.
"ಕ್ರಷ್ಣಾನ ಸಾಂಗಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣಕೆ ಪರಮಾತ್ಮಾಲೆ ಮ್ಹಣಕೆ ಆತ್ಮಾಕಯೀ ಆದಿ ನಾ ಯಾ ಅಂತ್ಯ ನಾ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಮರಣ ನಾ" ಮ್ಹಣು ತ್ಯಾ ಭಾಷಣಾಚೆ ಶುರುವಾತಾರಿ ಡಾಕ್ಟರು ಸಾಂಗತಾ. ಆಮಿ ಜೀವನಾಂತು° ಆಮಗೆಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಕಾ, ಕರತನಾ ಆಮಕಾ ಜಯ ಮೇಳತಾ ಯಾ ಸೋಲು ಮೇಳತಾ. ಆಮಗೆಲೆ ವಿಷಯಾರಿ ಕೋಣ ಕಸಲೆ° ಚಿಂತಾ ಕರತಾ ಮ್ಹಣು ಆಮಿ ಮನಾಂತ ದವರನು ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಚೆ° ಕಷ್ಟ ಜಾತಾ. ತಸಲೆ ಮನೋಸ್ಥಿತಿರಿ ತುಮಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಚೆ° ಸುಲಭ ಜಾಯನಾ ಆನಿ ಕರಚೆ ಕರ್ತವ್ಯಾಕ ನ್ಯಾಯ ದಿವಚಾಕ ಜಾಯನಾ ಮ್ಹಣು ತೊ ಸಾಂಗತಾ.
ಮುಕಾರ ತೊ ಅಶೆ° ಸಾಗತಾ ಕೀ, ಎಕ ಪಾವಟಿ ತಾಗೆಲೆ ಪ್ರೋಫೆಸರಾನ ಸಾಂಗಿಲೆ° ಖಂಯ, ತುವ° ತುಗೆಲೆ ವೃತ್ತಿಂತು° ಪ್ರಚಾರ ಘೆವಚಾಕ ಯಾ ನಾವಾದೀಕ ಜಾವಚಾಕ ಆಯಿಲೊ ನ್ಹಹಿ°. ತುಗೆಲೆ ಮನಾಕ ಖಂಚೆ ಸಮ ಮ್ಹಣ ದಿಸತಾ ತ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆ ಮಾನವಿಯತಾ ದೃಷ್ಠಿ ದವರನು ಕರ್ತವ್ಯಪಾಲನ ಕರಿ. ಕೋಣಾಕ ಅಭಿಮಾನ ಆಸಾಕೀ ತಾಗೆ ಲಾಗಿ ಮಾನವೀಯತಾ ಆಸತಾ. ಕೋಣಾಕಯಿ ಖುಷಿ ಕರಚಾಕ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಚಾಕ ಜಾಯನಾ. ಅಹಂ ಸೋಡಕಾ, ಶರೀರ ಆನಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಸ್ತು ಸೋಡಚೆ° ಕರಕಾ. ಶರೀರ ಆನಿ ಹೇರ ವಸ್ತು ಆಮಗೆಲೊ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಣು ಚಿಂತಲ್ಯಾರಿ ಸಹಜ ಜಾವನು ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಜಾತಾತಿ. ಆತ್ಮ ವ್ಹಂವಚಾಕ ಶರೀರ ಶಿವಾಯ, ಶರೀರ ವ್ಹವಂಚಾಕ ಆತ್ಮ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಳೆಲೆ ಉಡಗಾಸ ದವರಕಾ. ಆತ್ಮಾನ ಶರೀರ ವ್ಹಂವಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯಲ್ಯಾರಿ ಶರೀರ ಸೋಡಕಾ ಮ್ಹಣು ತೊ ಸಾಂಗತಾ.
ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಂಬಾಳಚಾಕ ಕಸಲೆ° ಕರಕಾ ಮ್ಹಣೂಯಿ ಡಾಕ್ಟರಾನ ತಾಗೆಲೆ ಭಾಷಣಾಂತು° ಸಾಂಗಲಾ°. ಜೀವನಾಂತು° ಚಲನ, ಭೋಜನ, ಶಯನ ಆನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವೀಲಿನಾಚೆ ಬದಲ ಜ್ಞಾನ ಆಸೂಕಾ ಮ್ಹಣು ತೊ ಸಾಂಗತಾ.
ಆಮಿ ಕೆದನಾಯಿ ಚಲನಶೀಲ ಆಸೂಕಾ. ಚಲಚನಶೀಲತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಜೀವಂತ ಆಸಾತಿ ಮ್ಹಣಚೆ ಸೂಚನಾ. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ಪ್ರಾಯ ಜಾಲೆಲ್ಯಾನಿ ಜಾಲೆ ತಿತಲೆ ಚಮ್ಕೂಚೆ° ಕರಕಾ. 60 ವರಸ° ಜಾತರಿ ಎಕ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ದ್ಹರನು ಚಮಕೂಚೆ° ಬರೆ° ಮ್ಹಣು ತೊ ಡಾ. ಟಿ. ಎ. ಎ. ಪೈಲೆ ಉದಾಹರಣ ದಿತಾ.
ದುಸ್ರೆಂ, ಭೋಜನ. ತರನಾಟೆ ಆಸತನಾ ಫಾತೋರ ಖಾವನು ಜೀರ್ಣ ಕರಚಿ ಶಕ್ತಿ ಆಸತಾ. ಪ್ರಾಯ ಜಾತಾನ ತೀ ಶಕ್ತಿ ಊಣೆ ಜಾತಾ. ತಶಿಂ ಮ್ಹಣು ಕಸಲೆಂಯಿ ಸೊಡಚೆಂ ನ್ಹಹಿಂ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಶಿಯನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಹೈ ಫೈಬರ್ ಆಸೂಕಾ, ಉದಾಕ ಪಿವಕಾ, ಲಾಯಕ ಕರನು ನಿದೋಕಾ. ಎಕ ಲೇಖಾ ಪ್ರಮಾಣೆ 8 ಗಂಟೊ ಕಾಮ ಕರಕಾ, 8 ಗಂಟೊ ಕುಟುಂಬಾಕ ದೀವಕಾ ಆನಿ 8 ಗಂಟೊ ನಿದೋಕಾ. ವಗೀ ನಿದೊಚೆಂ ಆನಿ ವಗೀ ಉಟಾಚೆ° ಕರಕಾ. ಪ್ರಕೃತಿ ಸಾಂಗತ ಮೆಳಚೆ° ಕರಕಾ. ಅನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತು ದೂರ ದವರಕಾ. ಮೊಬೈಲ್ ಆನಿ ತಸಲೆ ಹೇರ ವಸ್ತು ದೂರ ಕರಚೆ°, ಖಂಚೆಯ ಗಾರ್ಡನಾಕ ವಚೆ° ಹಾಕಾ ಉದಾಹರಣ ಜಾತಾತಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಲೆ ಸಾಂಗತ ಮೇಳನು ಆಸಚೆಂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಜಾತಾ.
ಆಯಚೆ ದೀಸಾಂತ ಸಂಭoದ ಚೂಕುನ ವಚೆ° ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾಲಾ°. ಸಂಭoದ ವರೊನ ಹಾಡಚೆ° ಕರಕಾ. ದೋಸ್ತ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಕಾನ್ನಡಿ ಶೆಂ ಆಸತಾತಿ. ಮುಖಸ್ತುತಿ ಕರತಲೆ ನ್ಹಹಿ°. ಕೇದನಾಯಿ ಸಂಭoದ ಉದಾಕಶೆ° ಆಸೂಕಾ. ಉದಾಕ ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಸತಾ. ತಾನಿ ನಿವಯತಾ. ಆಮಿ ತಶೀಂಚಿ ಜಾವಕಾ. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ಜೀವನಾಂತು° ಚಲನ, ಭೋಜನ, ಶಯನ ಆನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವೀಲಿನಾಚೆ ಬದಲ ಚಡ ಮಹತ್ವ ದೀವಕಾ. ತ್ಯಾಚ ವೇಳಾರ ಸ್ನೇಹ ಪರಿಪಾಲನ ಕರಚೆ° ಕರಕಾ ಮ್ಹಣು ಸಾಂಗೂನು ತಾಣೆ ತಾಗೆಲೆ ಭಾಷಣ ಆಖೇರಿ ಕೆಲೆಲೆಂ ಆಸಾ.
ತಾಣೆ ಭಾಷಣಾಂತು° ಕಸಲೆ° ಸಾಂಗಲಾ° ತೆ° ತಾಣೆ ಜೀವನಾಂತು° ಪರಿಪಾಲನ ಕೆಲಾ° ಮ್ಹಣಯೆತ. ತಾಗೆಲೆ ಬದಲ ತಾಗೆಲೆ ದೋಸ್ತಾನಿ, ಪೇಶೆಂಟಾನಿ ಆನೆ ಹೇರಾನಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾರಿ ಫಾಯಸ ಕೆಲೆಲೆ ಸಂದೇಶ ಪಳೊವನು ಆಶೆಂ ಸಾಂಗಚಾಕ ಜಾತಾ.
ಡಾಕ್ಟಾçಲೊ ಮ್ಹಾಂತು ಜಿ. ಜಿ. ವಾಸುದೇವ ಪ್ರಭು ಹಾಂನಿ° ಮಂಗಳೂರಾoತು° ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆ ಖಾತೀರ ಸೇವಾ ದಿವಚೆ ನದರೇನ 1981ತು° ಶುರು ಕೆಲೆಲೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತೀಕ ಸಂಘ ಆಜಿಕಯೀ ತೀ ಸೇವಾ ದಿವೂನ ಆಸಾ. ಸಂಘಾನ ಆಪಯಿಲೆ ತೇದನಾ ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಯೆವನು ತಾಂಕಾ° ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದಿತಲೊ. ಉತ್ತಮ ವೈದ್ಯ, ವಾಘ್ಮಿ, ಸಂಘಟಕ, ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಬರೊ ಮನಿಸ್ ಆಶಿಲೆ ತಾಂಗೆಲೆ ಆತ್ಮಾಕ ಶಾಂತಿ ಮಾಘೂಯಾ°.

Shabdvihar

ಬಿಟ್ಟಿ

ತೋ ಕೆದನಾಯಿ ಕಾಮಾಂಚಾನ ಕಾಮ ಬಿಟ್ಟಿ ಕರೋವನು ಘೆತಾ. ಹಾಣೆ ತಾಗೆಲೆ ಸಕಡ ಕರಯಿಲೆ ಕಾಮ ಬಿಟ್ಟಿ ಜಾವನು ಆಸಾ. ವಯಲೇ ಉದ್ಘೃತ ವಾಕ್ಯಾಂತ ಬಿಟ್ಟಿ ಮ್ಹಣಚೊ ಜೋ ಶಬ್ದು ವಾಪರಲಲೊ ಆಸಾ ತೇ ಶಬ್ದಾಚೊ ಅರ್ಥ ಆನೀ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಸಮಜೂವ್ಯಾಂ.

ಹಾಂಗಾ ವಾಪರಲಲೋ ಬಿಟ್ಟಿ ಮ್ಹಣಚೇ ಶಬ್ದಾಚೊ ಅರ್ಥ ಸಕಡಯೀ ಜಾಣ. ಕಾಮ ಕೆಲೆಲ್ಯಾಕ ಕಾಮಾಂಚಿ ಮಜೂರಿ ದೀನಾಶಿ ಮುಫತ್ತ ಕಾಮ ಕರೋವಸೂನು ಘೆವಚೇ ಮ್ಹಣು ಜಾವನ ಆಸಾ ಮ್ಹಣು. ಹೆ ಅಥರ್ಾಚೊ ವಿಷ್ಟಿ ಮ್ಹಣಚೊ ಶಬ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಂತು ಆಸಾ. ಹೇ ವಿಷ್ಟಿ ಶಬ್ದಾಚೆ ತದ್ಬವ ರೂಪ ಜಾವನು ಆಸಾ. ಹೋ ಬಿಟ್ಟಿ ಮ್ಹಣಚೋ ಶಬ್ದು ವಿಷ್ಟಿ ಶಬ್ದು ತದ್ಬವ ರೂಪಾಂತು ವಿ ಅಕ್ಷರ ಬಿ ಮ್ಹಣು ಜಾತ್ತಾ ಆನೀಕ ಷ್ಟಿ ಮ್ಹಣಚೇ ವಿಜಾತೀಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ, ಸಜಾತೀಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಜಾತಾ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಷ್ಟಿ ಆಶಿಲೆ ಟ್ಟಿ ಮ್ಹಣ ಜಾತಾ. ಅಶೀ ವಿಷ್ಟಿ ಆಶಿಲೆ ಬಿಟ್ಟಿ ಜಾತಾ. ಅನೀಕ ತೇ ಶಬ್ದಾಚೊ ಅರ್ಥ ವಯರಿ ಸಾಂಗಲ್ಯಾವರಿ ಪೈಸೊ ಮಜೂರಿ ದೀನಾಶಿ ಫುಕ್ಕಟ ಕಾಮ ಕರೋವಸೂನ ಘೆವಚೆ ಮ್ಹಣ ಜಾವನು ಆಸಾ.

An Appeal to the members of the GSB Community

  जेसन पींत, SDB, उद्यावर, उडुपी (MA कोंकणी)

ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಸಾನ ಕಾಣಿಯೊ ಬರೊವಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತು°

ಪರಬೆಕ ತಿಸ್ರೆ ಲ್ಹಾರಾಚೆ ಭಯ ವಿಶ್ವಾಕಚ ಕರೋನಾಚೆ ಭಯ

ನವೆಂಬರ ಮ್ಹಯನೊ ಸರನು ದಶಂಬರ ಪಾವಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ಲೋಕಾಂಕ

ಅಮ್ಚಿಗೆಲೆ ಪರ‍್ಬೆ ರಾಂದಪ ಅಮ್ಚಿ ರಾಂದಪ ಭಾರಿ ಸುಲಭಗೊ

ಪ್ರಾಕ ದಕೂನು ಪ್ರಸ್ತೂತಾಕ ಎತ್ತಾನ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಖಾಣಜವಣ,

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸು ಆನಿ ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ ಅಶ್ಶಿ ತಶ್ಶಿ ಪೊಳೊಚೆ

ಮನು ಕುಲ ಕಳನು ಕೀ ಕಳನಾಶಿ° ಚೂಕಿ ಕೆಲ್ಲಾರಿ ಆವಸು

कोरोना महामारी भारताक येवनु ६ महिने जाले.

ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಂತು ಸಾಬಾರ ಸಂಖ್ಯೆರಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ಭೊ

Home

Ad for Aruna Masala

ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಅಂಡಾರು ರಾಮದಾಸ ಕಿಣಿ

Featured Chandrika Mohan Pai KC Prabhu

 

Anniversaries

Shabdh Vihaar

Homage

 

Well Wishers

Has no content to show!

Most Read

Homage

Events

Who is Online?

We have 84 guests and no members online

Advertorial

Scroll to top