ಆರತಾ ಕೊಡಿಯಾಲಾಂತು ಪಿವಿಎಸ್ ಲಾಗಿ ಆಸಚೆ ಕೆಆರ್ ರಾವ್ ಜವೋ ಕರಂಗಲ್ಪಾಡಿ ವಚೆ ವಾಟ ರೂಂದ ಜಾವಚೆ ಕಾಮ ಚಾಲೂ ಆಸಾ, ಆನೀ ಹಾಜೆ ಪುಡೆ ಥಂಯ ಆಶಿಲೆ ಹಾಸ್ಟೆಲಾಚೆ ಕಂಪೌοಡ ಮಾರನು ರಸ್ತೊ ರೂಂದ ಕರಚ್ಯಾಂತು ಆನೀ ಥಂಯ ಆಸಚೆ ಕರೆಂಟಾ ಕಂಬೇοತು ಕಾಮ ಚಾಲೂ ಆಸಾ, ಹ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ ಸ್ಮಾರ್ಟ ಸಿಟಿಚೆ ಪ್ಲಾನಾಂತು ಚಲತಾ ಆಸಾ. ಆಶೆ ತೇ ಕಂಪೌοಡ ಕಾಡಲೆಲ ನಿಮಿತ ತ್ಯಾ ದಿಕಾನ ವತನಾ ಎಕ ಮನಶ್ಯಾಲೆ ಪ್ರತಿಮಾ ಲೋಕಾಂಕ ದಿಸಚ್ಯಾಕ ಮೆಳತಾ. ಆನೀ ತೇ ಕುದ್ಮುಲ ರಂಗರಾವ ಹಾಂಗೇಲ ನಾವಾರ ಆಸಚೆ ಚಲಿಯಾಲೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್. ಕೊಡಿಯಾಲಾಚೆ ಲೋಕಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿಚೆ ವಿಸರಲೆಲೆ ಸಾಬಾರ ನಾಂವಾ ಪಯಕೀ ಕುದ್ಮುಲ ರಂಗರಾವ ಹ್ಯಾ ನಾಂವಯ ಎಕ. ಕಾರ್ನಾಡ ಸದಾಶಿವ ರಾವ್, ಉಳ್ಳಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಲ್ಯಾ, ಕಮಲಾದೇವಿ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಅಸಲೆ ಹೋಡ ಹೋಡ ‘ಕೊಂಕಣಿ’ ಲೋಕಾಂಗೆಲೆ ನಾಂವ ಆಜ ಪ್ರತಿಮಾ ಜಾವನು ಜವೋ ರಸ್ತೆಕ ನಾಂವ ಜಾವನು ಕೆಎಸ್‌ರಾವ ರೋಡ್, ಕೆಆರ್‌ರಾವ್ ರೋಡ್, ಯು.ಎಸ್‌ಮಲ್ಯಾ ರೋಡ್ ಜಾವನು ರಾಬಲಾ,

ಹೋ ನಾಂವ ಸಕ್ಕಡ ಶಾರ್ಟಫಾರ್ಮ ಕೆಲೆಲ ಭಾಯರ ದಾಕೂನ ಆಯಿಲೆ ಲೋಕಾನ ಕೀ ಹಾಂಗಾ ಆಯಚೆ ಕೊಡಿಯಾಲಾಚೆ ಲೋಕಾನ ಮಳೇಲ ಕಳಚಾಕ ಕಷ್ಟ ಆಸಾ, ಜಾಲ್ಯಾರೀಯ ಕೊಡಿಯಾಲಾಚೆ ಲೋಕಾಂಕ ಹ್ಯಾ ನಾಂವ ಆನೀ ಹ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಗೆಲೆ ಜೀವನ ಆನೀ ಸಾಧನಾ ವಿಚಾರ ಕಿತಲೆ ಕಳಿತ ಆಸಾ, ಕಳಿತ ಆಸಲ್ಯಾರೀಯ ಮುಖಾರ ಹಾಡಚ್ಯಾಂತು ಮಾಕಶೀ ಮುಖಾರ ಪಳೋವಚೆ ಕಾಮ ಜಾತಾ ಆಸಾ, ಆತಾ ಕುದ್ಮುಲ ರಂಗರಾವ್ ತಾಂಗೆಲ ಪುತಳೀ ಕಶೆ ಲೋಕಾಂಕ ದಿಸೂಂಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಜಾಲ್ಯಾಕೀ ತಶೇಚಿ ಆಜೂನ ಕಳಿತನಾತಿಲೆ ನಾಂವ ಎಕದಂ ಉಟೋವನು ಮುಖಾರ ಆಯಲಾ, ತಾಕಾ ವೆಗವೆಗಳೇ ಕಾರಣ ಆಸಚ್ಯಾಕ ಪುರೋ ಜಾಲ್ಯಾರ ತಾಂಗೇಲ ನಾಂವ ಮುಖಾರ ಆಸಚೆ ಸಂತೋಶಾಚೆ ವಿಚಾರ, ೧೯೩೪ಂತು ಗಾಂಧೀಜೀನ ಕೊಡಿಯಾಲಾಕ ಆಯಿಲ ತವಳಿ ಮಾಕಾ ಹರಿಜನ ಸೇವಾ ಕರಚ್ಯಾಕ ಕುದ್ಮುಲರಂಗರಾಯಾನಿ ಕೆಲೆಲ ಕಾಮ ಪ್ರೇರಣ ಮೆಳೇಲ ಉತರ ಆನೀ ದಲಿತೋದ್ದಾರಕ ಮ್ಹಣು ಆಪೋವಚೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಡ್ಕಾರಾನ ದಲಿತಾ° ಖಾತೀರ ಕಾಮ ಕರಚೆ ಕಿತಲೇಕಿ ಪುಡೆ ಕುದ್ಮುಲ ರಂಗರಾವ ಹಾನಿ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಲೆ ಕುಟುಂಬಾοತು ಜಲ್ಮ ಘೇವೂನ ತೇ ಕೆಲೆಲ ಆಸಾ, ಹಾಕಾ ಎಕ ನಿದರ್ಶನ ಮಳ್ಯಾರಿ ಕೊಡಿಯಾಲಾಚೆ ಚಿಲಿಂಬಿοತು ೧೮೯೩ಂತು ಅಸ್ಪಶ್ಯಲೋಕಾ° ಖಾತೀರ ಶಾಳಾ ಪ್ರಾರಂಭ ಕೆಲೆಲ ವೆಳಾಕ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಡ್ಕಾರ ಎಕ ವರಸಾಚೆ ಚೆರ್ಡು.

ಸ್ವಜಾತಿಚೆ ಲೋಕಾನಿ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಘಾಲೂನ ಕುದ್ಮುಲ ರಂಗರಾವಾಕಚೀ ಅಪಮಾನ ಕೆಲೆಲ ಲೋಕ ಆಮಗೆಲೆ ಸಮಾಜಾಚೆ. ಹಾಂಕಾ ಸಾರಸ್ವತ ಲೋಕಾಂಗೆಲೆ ದೇವಳಾಕ ಪ್ರವೇಶ ಕರಚಾಕ ನಾ ಮ್ಹಣ ಆಯಲೆ, ತೇ ಖಂಯ ಪಾವಲೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಕುದ್ಮುಲ ರಂಗರಾಯಾಲೆ ಕಾಪಣಿ ಕಾಡಚ್ಯಾಕ ಸಮೇತ ಕೊಣಾಯ ಲೋಕ ಯೆವಂಕ ನಾ, ಹಾಂಗೇಲ ವಸ್ತೋರ ದೋಬಿ ತಾನಿ ವರಚೆ ರಾಬಯಿಲೆ, ಹಾಂಗೇಲ ಧೂವೇಂಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾವನು ಅಪಮಾನ ಕರಚೆ ತಸಲೆ ಜಾಲೆ, ರಂಗರಾಯಾನಿ ರಸ್ತೇರ ವತಾನ ತಾಂಕಾ ಅಪಮಾನ ಕರಚೆ ಥಾಂಯ ಜಾಲೆ. ಅಸಲೆ ನಿರ್ಜೀವ ಸಮಾಜ ತ್ಯಾ ದಿವಸೂಯ ರಂಗರಾಯಾಲೆ ಸಾಂಗಾತ ರಾಬಿಲೆ ನಾ ಆನೀ ಆಜೂನ ರಂಗರಾಯಾನಿ ಕೆಲೆಲ ಕಾಮ ಲೋಕ ದಾಕೂನ ದೂರ ದವರಚೆ ಕಾಮ ಜಾಲೆ, ಹ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ ಪಳೋವನು ಆಖೇರಿಕ ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕಾರ ಕರೂನ ತಾಂಕಾ ಪ್ರಾಪ್ತ ಜಾಲೆಲ ‘ರಾವ ಸಾಹೇಬ’ ಪದಕ ಉಜ್ಯಾಕ ಸಮರ್ಪಣ ಕೆಲೆ. ತ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾοತು ಅಸ್ಪçಶ್ಯ ಸಮಾಜ ಜಾವನು ಆಶಿಲೆ ತೋಟಿ ಪಂಗಡಾಚೆ ಲೋಕಾನ ಮಡೆ ಸ್ಮಶಾನ ವರಕಾ ಮಳೆಲ ತಾಂಗೇಲ ಅಂತಿಮ ಇಚ್ಚಾ ಜಾವನು ಆಶಿಲೆ – ಜೀವಂತ ಆಸತನಾ ತ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚೆ ಸೇವಾ ಕರಚ್ಯಾಕ ಜಾಲೇಲ ನಾ, ತ್ಯಾ ದಾಕೂನ ತಾನಿ ಖಾಂದ ಮಾರೂನ ವರತಾನ ತಾಂಗೇಲ ಸ್ಪರ್ಶಾಂತು ಮಿಗೇಲ ಆತ್ಮಾಕ ಶಾಂತಿ ಮೆಳತಲೆ ಮ್ಹಳೇಲ ಆಶಾ ತಾಂಗೇಲ ಜಾವನು ಆಶಿಲೆ ತಶೀಚ ತಾಂಗೆಲ ಶಾಳಾಂತು ಶಿಕಿಲ ಮ್ಹಾರೆನ ಕಾರ ಸೋಡಕಾ ಆನಿ ತೆದಳಾ ಉಭೂನ ಯೆವಚೆ ಧೂಳ ಮಾತ್ಯಾರ ವಚೂಕಾ ತೆದನಾ ಹಾಂವ ಕೆಲೆಲ ಕಾರ್ಯ ಧನ್ಯ ಮ್ಹಣ ಸಾಂಗತಾ ಆಶಿಲೆ, ಅಸಲೆ ಎಕ ಮಹನೀಯಾಕ ಮೆಳಕಾ ಜಾಲೇಲ ಸ್ಥಾನ ಮಾನ ಆಮಗೆಲೆ ಸಮಾಜಾಂತು ತಶೇ ಖಂಯ ಮೆಳೆಲ ನಾ, ಆತಾ ಧರೋ ಮಾರನು ಕಾಡಲಾ ಆನೀ ರಸ್ತೆರ ವಚೂನ ಯೆತಲ್ಯಾಂಕ ದಿಸತಾ ಆಸಾ.

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಂತು°

ಮುοಡ್ಕೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಭ ದೇವಳಾಂತು°

ಉದ್ಯೋಗ ಆನೀ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಡಾ| ಅರವಿಂದ

18:53:41 ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ  ಕೇಂದ್ರ ‘ಕ್ಷಮತಾ

This application is only for the poor

कोंकणिंतल्या अस्तुरी साहित्याचेर

ಮಂಗಳೂರು: ವಿಶಂತಿ ಸಂಭ್ರಮಾοತು ಆಸಚೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಚೆ ಗೌಡ

https://www.youtube.com/user/MrBaligavenkatesh

Editorial

ಡಾಕ್ಟರಾಲೆ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮಾಲೆ ಸಾಂಗತ ವಿಲೀನ ಜಾಲೆ°,,,

ಡಾ. ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಎಕ ನಾವಾದೀಕ ಡಾಕ್ಟರು ಆಶಿಲೊ. ಯುರಾಲಾಜಿ ತಾಗೆಲಿ ಸ್ಪೇಷಾಲಿಟಿ. ತೊ ಎಕ ಫಾಮಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂತಾ° ಎಕ ಬರೊ ಭಾಷಣಗಾರುಯೀ ಜಾವನು ಆಶಿಲೊ. ಸಾನ ಪ್ರಾಯೆರಿ ತೊ ಜನಾ ಮೋಗಾಳ ಜಾಲೆಲೊ. ತೊ ಅನೀರಿಕ್ಷಿತ ಜಾವನು ಅಂತರಲೊ ಮ್ಹಳೆಲಿ ಖಬರ ಆಯಕತನಾ ಸಾಬಾರ ಲೋಕಾಂಕ ತೆಂ ನಂಬಗೂಚಾಕ ಜಾಯನಿ. ಬ್ಯುಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಿಲೊ ತೊ ಕೆದನಾಯಿ ಕೊಡಿಯಾಲಚೆ ಕೆ. ಎಂ. ಸಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಾಂತ ಪಳೊವಚಾಕ ಮೆಳತಲೊ. ಸಕಾಳಿ ದಾಕೂನ ಸಾಂಜವೇಳಾ ತಾಂಯ ಆಪರೇಶನ್ ಥಿಯೇಟರಾಚೆ ಸಮವಸ್ತ್ರಾಂತು ತೊ ದಿಸತಲೊ ಮ್ಹಣು ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ ಗೆಲೆಲೆ ಸಾಂಗತಲೆ. ತಿತಲೊ ಬ್ಯುಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೊ. ತಾಣೆ ತಾಗೆಲೆ ಪೆಶೆಂಟಾoಕ ಪಳೊವಚಾಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೆ ರೌಂಡ್ಸಾರ ವತನಾ ತಾಗೆಲೊ ಹೋಡು ತಾಳೊ ಆಯಕೂನು ತ್ಯಾ ಮ್ಹಾಳ್ಯೆರಿ ಆಸಚೆ ಸಗಟ ರೂಮಾಂತುಲೆ° ಪೇಶೆಂಟಾoಕ ತೊ ಆಯಲೊ ಮ್ಹಣು ಕಳತಲೆ° ಖಂಯ. ಕುಶಾಲ ಉಲೊವನು ಪೇಶೆಂಟಾoಲಿ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಸಂತೋಸಮಯ ಕರಚೆಂ ತಾಗೆಲಿ ಸವಯ್ ಆಶಿಲಿ.
ನ. 9ಕ ಎಕ ಆಪರೇಶನ ಪೂರ್ಣ ಕರನು ಭಾಯರ ಆಯಿಲೆ ಡಾಕ್ಟರಾಕ ಕಠಿಣ ಹೃದಯಘಾತ ಜಾಲೆ°. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ತಾಕಾ ತುರ್ತಾನ ಶುಶ್ರುತಾ ಮೇಳಚಾಕ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಲೆ°. ತೊ ಐ.ಸಿ.ಯುಂತ 8 ದೀವಸ ಆಶಿಲೊ. ತಾಕಾ ಊಂಛ ಸ್ಥರಾಚೆ ಟ್ರಿಟಮೆಂಟ್ ಮೆಳೆ°. ಜಾಲ್ಯಾರ ದೈವಿಚ್ಛಾ ವ್ಹಿಂಗಡ ಆಶಿಲಿ. ನ.17 ಕ ತಾಗೆಲೆ ದೇಹಾಂತ್ಯ ಜಾಲೆ°.
ಡಾಕ್ಟರಾಕ ಫಕತ 60 ವರಸ°. ಸಾಬಾರ 30 ವರಸಾಚೊ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಣಭವ. ಡಾಕ್ಟರ ಮ್ಹಣು ನ್ಹಹಿ°, ಆರತಾ° ತರನಾಟೆ ಲೋಕಾನ ಹೃದಯಘಾತ ಜಾವನು ಮರಣ ಪಾವಚಿ ಖಬರ ಆಯಕೂಚೆ° ಚಡ ಜಾಲಾ°. ಸ್ವತ: ಡಾಕ್ಟರ ಆಶಿಲೆ ತಾಕಾ ಖಾಂಯ ಮುನ್ಸೂಚನಾ ಮೇಳನಿ ವೆ ? ತಾಣೆ ತಾತಾವಳಿ ತಾಗೆಲಿ ಆರೋಗ್ಯಾಚಿ ತಪಾಸಣಾ ಕರನು ಆಸಚೆ° ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ. ಎಕ ಫಾಮಾದ ಡಾಕ್ಟರಾಕಚೀ ಅಶಿ° ಜಾಲೆ ಮ್ಹಣತಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಶಾನ ತಾಗೆಲೆ ಆರೋಗ್ಯಾ ಬದಲ ಕಿತಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಘೆವಕಾ ? ಮನಶಾನ ತಾಗೆಲೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಆನಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಕಶಿ° ದವರಕಾ ? ವಿಜ್ಞಾನ ಇತಲೆ° ವಾಡಲಾ° ಕೀ, ವಿಜ್ಞಾನಿ ಲೋಕಾ° ಮಧೆಂತೂಚಿ ಆಮಿ ಘೆವಚೆ ವಕದ ಆನಿ ಹೇರ ವಿಷಯಾಚೆರಿ ಚರ್ಚಾ ಜಾವಚೆ° ಆಮಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾರಿ ವಾಚತಾತಿ ಆನಿ ಆಯಕತಾತಿ. ಆಮಿ ಘೆತಿಲೆ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನಾ ಬದಲಯಿ ಸಂದೇಹ ಉಲಯತಲೆ ಆಸಾತಿ. ಆಶೆ° ಸಾಬಾರ ಸವಾಲಾ° ಆಮಗೆಲೆ ಮುಕಾರ ಆಸಾತಿ.
ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲ ಖೂಬ ಚರ್ಚಾ ಜಾತಾ ಆಸಾ. ಆರತಾ° ಕ್ರಿಕೇಟರ್ ಕೊಹ್ಲಿನ ತಾಗೆಲೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲ ಸಾಂಗಿಲೊ ಎಕ ವಿಡೀಯೊ ಪಳೊವಚಾಕ ಮೆಳೊ. ತಾಂತು° ತೊ ಕಾರ್ಬ್ಸ ಊಣೆ ಕರಚೆ°, ಪ್ರೊಟಿನ್ ಚಡ ಕರಚೆ°, ಗೀನ್ ವೇಜಿಟೆಬಲ್ಸ್ ಖಾವಚೆ°, ಲೋಣಿ - ತುಪ ಖಾವಚೆ° ಸಾಂಗತಾ. ತಾಗೆಲೆ ಉತ್ರ° ಆಯಕತನಾ ಆಮಗೆಲೆ ಥೊಡೆ ಇಷ್ಟ ಲೋಕಾನ ಆಶೆ° ಕರಚೆ° ಚೂಕಿ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಣು ದಿಸತಾ. ಆಮಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರನು ಪಳೊವಯೆತ ಮ್ಹಣು ಭೊಗತಾ. ದೀವಸಾಕ ಉಣೆನಾ 30 ಮಿನೀಟ್ ಚಮಕಲೆರಿ ಬರೆ° ಮ್ಹಣು ಹರ ಎಕಲೊ ಡಾಕ್ಟರು ಸಾಂಗತಾ. ಆಮಗೆಲೆ ತರನಾಟೆನಿ ಸುತಾ ಸಾನ ಪ್ರಾಯೇರಿಚಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಸಮ ಕರನು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಸಮ ಕರಚಾಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರಕಾ.
ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಬರೊ ಡಾಕ್ಟರು ಆನಿ ಭಾಷಣಗಾರ ನಂತಾ° ಎಕ ಕವಿ ಸುತಾ ಆಶಿಲೊ. ತಾಣೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆನ ಖೂಬ ಕವಿತಾಂ ರಚನ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣು ತಾಣೆ ದೇವಾದಿನ ಜಾತರಿಚಿ ಲೋಕಾಂಕ ಕಳೆ°. ತಾಣೆ ಆರತಾ° ಎಕ ಸಮಾರಂಭಾoತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲೆಲೆ ಭಾಷಣ ಖೂಬ ವೈರಲ್ ಜಾಲಾ°. ತಾಂತು° ತೊ ಆತ್ಮ ಆನಿ ಪರಮಾತ್ಮಾ ವಿಷಯಾರಿ ಉಲಯತಾ.
"ಕ್ರಷ್ಣಾನ ಸಾಂಗಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣಕೆ ಪರಮಾತ್ಮಾಲೆ ಮ್ಹಣಕೆ ಆತ್ಮಾಕಯೀ ಆದಿ ನಾ ಯಾ ಅಂತ್ಯ ನಾ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಮರಣ ನಾ" ಮ್ಹಣು ತ್ಯಾ ಭಾಷಣಾಚೆ ಶುರುವಾತಾರಿ ಡಾಕ್ಟರು ಸಾಂಗತಾ. ಆಮಿ ಜೀವನಾಂತು° ಆಮಗೆಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಕಾ, ಕರತನಾ ಆಮಕಾ ಜಯ ಮೇಳತಾ ಯಾ ಸೋಲು ಮೇಳತಾ. ಆಮಗೆಲೆ ವಿಷಯಾರಿ ಕೋಣ ಕಸಲೆ° ಚಿಂತಾ ಕರತಾ ಮ್ಹಣು ಆಮಿ ಮನಾಂತ ದವರನು ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಚೆ° ಕಷ್ಟ ಜಾತಾ. ತಸಲೆ ಮನೋಸ್ಥಿತಿರಿ ತುಮಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಚೆ° ಸುಲಭ ಜಾಯನಾ ಆನಿ ಕರಚೆ ಕರ್ತವ್ಯಾಕ ನ್ಯಾಯ ದಿವಚಾಕ ಜಾಯನಾ ಮ್ಹಣು ತೊ ಸಾಂಗತಾ.
ಮುಕಾರ ತೊ ಅಶೆ° ಸಾಗತಾ ಕೀ, ಎಕ ಪಾವಟಿ ತಾಗೆಲೆ ಪ್ರೋಫೆಸರಾನ ಸಾಂಗಿಲೆ° ಖಂಯ, ತುವ° ತುಗೆಲೆ ವೃತ್ತಿಂತು° ಪ್ರಚಾರ ಘೆವಚಾಕ ಯಾ ನಾವಾದೀಕ ಜಾವಚಾಕ ಆಯಿಲೊ ನ್ಹಹಿ°. ತುಗೆಲೆ ಮನಾಕ ಖಂಚೆ ಸಮ ಮ್ಹಣ ದಿಸತಾ ತ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆ ಮಾನವಿಯತಾ ದೃಷ್ಠಿ ದವರನು ಕರ್ತವ್ಯಪಾಲನ ಕರಿ. ಕೋಣಾಕ ಅಭಿಮಾನ ಆಸಾಕೀ ತಾಗೆ ಲಾಗಿ ಮಾನವೀಯತಾ ಆಸತಾ. ಕೋಣಾಕಯಿ ಖುಷಿ ಕರಚಾಕ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಚಾಕ ಜಾಯನಾ. ಅಹಂ ಸೋಡಕಾ, ಶರೀರ ಆನಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಸ್ತು ಸೋಡಚೆ° ಕರಕಾ. ಶರೀರ ಆನಿ ಹೇರ ವಸ್ತು ಆಮಗೆಲೊ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಣು ಚಿಂತಲ್ಯಾರಿ ಸಹಜ ಜಾವನು ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಜಾತಾತಿ. ಆತ್ಮ ವ್ಹಂವಚಾಕ ಶರೀರ ಶಿವಾಯ, ಶರೀರ ವ್ಹವಂಚಾಕ ಆತ್ಮ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಳೆಲೆ ಉಡಗಾಸ ದವರಕಾ. ಆತ್ಮಾನ ಶರೀರ ವ್ಹಂವಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯಲ್ಯಾರಿ ಶರೀರ ಸೋಡಕಾ ಮ್ಹಣು ತೊ ಸಾಂಗತಾ.
ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಂಬಾಳಚಾಕ ಕಸಲೆ° ಕರಕಾ ಮ್ಹಣೂಯಿ ಡಾಕ್ಟರಾನ ತಾಗೆಲೆ ಭಾಷಣಾಂತು° ಸಾಂಗಲಾ°. ಜೀವನಾಂತು° ಚಲನ, ಭೋಜನ, ಶಯನ ಆನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವೀಲಿನಾಚೆ ಬದಲ ಜ್ಞಾನ ಆಸೂಕಾ ಮ್ಹಣು ತೊ ಸಾಂಗತಾ.
ಆಮಿ ಕೆದನಾಯಿ ಚಲನಶೀಲ ಆಸೂಕಾ. ಚಲಚನಶೀಲತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಜೀವಂತ ಆಸಾತಿ ಮ್ಹಣಚೆ ಸೂಚನಾ. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ಪ್ರಾಯ ಜಾಲೆಲ್ಯಾನಿ ಜಾಲೆ ತಿತಲೆ ಚಮ್ಕೂಚೆ° ಕರಕಾ. 60 ವರಸ° ಜಾತರಿ ಎಕ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ದ್ಹರನು ಚಮಕೂಚೆ° ಬರೆ° ಮ್ಹಣು ತೊ ಡಾ. ಟಿ. ಎ. ಎ. ಪೈಲೆ ಉದಾಹರಣ ದಿತಾ.
ದುಸ್ರೆಂ, ಭೋಜನ. ತರನಾಟೆ ಆಸತನಾ ಫಾತೋರ ಖಾವನು ಜೀರ್ಣ ಕರಚಿ ಶಕ್ತಿ ಆಸತಾ. ಪ್ರಾಯ ಜಾತಾನ ತೀ ಶಕ್ತಿ ಊಣೆ ಜಾತಾ. ತಶಿಂ ಮ್ಹಣು ಕಸಲೆಂಯಿ ಸೊಡಚೆಂ ನ್ಹಹಿಂ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಶಿಯನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಹೈ ಫೈಬರ್ ಆಸೂಕಾ, ಉದಾಕ ಪಿವಕಾ, ಲಾಯಕ ಕರನು ನಿದೋಕಾ. ಎಕ ಲೇಖಾ ಪ್ರಮಾಣೆ 8 ಗಂಟೊ ಕಾಮ ಕರಕಾ, 8 ಗಂಟೊ ಕುಟುಂಬಾಕ ದೀವಕಾ ಆನಿ 8 ಗಂಟೊ ನಿದೋಕಾ. ವಗೀ ನಿದೊಚೆಂ ಆನಿ ವಗೀ ಉಟಾಚೆ° ಕರಕಾ. ಪ್ರಕೃತಿ ಸಾಂಗತ ಮೆಳಚೆ° ಕರಕಾ. ಅನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತು ದೂರ ದವರಕಾ. ಮೊಬೈಲ್ ಆನಿ ತಸಲೆ ಹೇರ ವಸ್ತು ದೂರ ಕರಚೆ°, ಖಂಚೆಯ ಗಾರ್ಡನಾಕ ವಚೆ° ಹಾಕಾ ಉದಾಹರಣ ಜಾತಾತಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಲೆ ಸಾಂಗತ ಮೇಳನು ಆಸಚೆಂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಜಾತಾ.
ಆಯಚೆ ದೀಸಾಂತ ಸಂಭoದ ಚೂಕುನ ವಚೆ° ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾಲಾ°. ಸಂಭoದ ವರೊನ ಹಾಡಚೆ° ಕರಕಾ. ದೋಸ್ತ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಕಾನ್ನಡಿ ಶೆಂ ಆಸತಾತಿ. ಮುಖಸ್ತುತಿ ಕರತಲೆ ನ್ಹಹಿ°. ಕೇದನಾಯಿ ಸಂಭoದ ಉದಾಕಶೆ° ಆಸೂಕಾ. ಉದಾಕ ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಸತಾ. ತಾನಿ ನಿವಯತಾ. ಆಮಿ ತಶೀಂಚಿ ಜಾವಕಾ. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ಜೀವನಾಂತು° ಚಲನ, ಭೋಜನ, ಶಯನ ಆನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವೀಲಿನಾಚೆ ಬದಲ ಚಡ ಮಹತ್ವ ದೀವಕಾ. ತ್ಯಾಚ ವೇಳಾರ ಸ್ನೇಹ ಪರಿಪಾಲನ ಕರಚೆ° ಕರಕಾ ಮ್ಹಣು ಸಾಂಗೂನು ತಾಣೆ ತಾಗೆಲೆ ಭಾಷಣ ಆಖೇರಿ ಕೆಲೆಲೆಂ ಆಸಾ.
ತಾಣೆ ಭಾಷಣಾಂತು° ಕಸಲೆ° ಸಾಂಗಲಾ° ತೆ° ತಾಣೆ ಜೀವನಾಂತು° ಪರಿಪಾಲನ ಕೆಲಾ° ಮ್ಹಣಯೆತ. ತಾಗೆಲೆ ಬದಲ ತಾಗೆಲೆ ದೋಸ್ತಾನಿ, ಪೇಶೆಂಟಾನಿ ಆನೆ ಹೇರಾನಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾರಿ ಫಾಯಸ ಕೆಲೆಲೆ ಸಂದೇಶ ಪಳೊವನು ಆಶೆಂ ಸಾಂಗಚಾಕ ಜಾತಾ.
ಡಾಕ್ಟಾçಲೊ ಮ್ಹಾಂತು ಜಿ. ಜಿ. ವಾಸುದೇವ ಪ್ರಭು ಹಾಂನಿ° ಮಂಗಳೂರಾoತು° ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆ ಖಾತೀರ ಸೇವಾ ದಿವಚೆ ನದರೇನ 1981ತು° ಶುರು ಕೆಲೆಲೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತೀಕ ಸಂಘ ಆಜಿಕಯೀ ತೀ ಸೇವಾ ದಿವೂನ ಆಸಾ. ಸಂಘಾನ ಆಪಯಿಲೆ ತೇದನಾ ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಯೆವನು ತಾಂಕಾ° ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದಿತಲೊ. ಉತ್ತಮ ವೈದ್ಯ, ವಾಘ್ಮಿ, ಸಂಘಟಕ, ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಬರೊ ಮನಿಸ್ ಆಶಿಲೆ ತಾಂಗೆಲೆ ಆತ್ಮಾಕ ಶಾಂತಿ ಮಾಘೂಯಾ°.

Shabdvihar

ಖಾಯಶೀ

ಮಾಕಾ ಗೋಡಶೆಂ ವಿಶೇಷ ಖಾಯಶೀ ನಾ. ತೋ ಪೀವಪ ಖಾಯಶೀ ಕರನಾ. ದುಡವಾ ಖಾಯಶೀ ನಾಶಿಲೊ ಕೋಣ ಆಸಾ.

ಹೆ ಉದ್ಘೃತ ವಾಕ್ಯಾಂತು ಖಾಯಶೀ ಮ್ಹಣಚೊ ಶಬ್ದ ವಾಪರಲಾ ತ್ಯಾ ಶಬ್ದಾ ವಿಶಿಂ ಸಮಜೂವ್ಯಾಂ. ಉದ್ಘೃತ ವಾಕ್ಯಾಂತು ಹೆ ಖಾಯಶೀ ಮ್ಹಣಚೇ ಅಥರ್ು ವಾಜಿತಾನಾಂಚಿ ಕಳನು ಯೇತಾ ಕೀ ಇಷ್ಟ, ಇಚ್ಛಾ, ಅಭಿಲಾಷಾ, ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಮ್ಹಣು ತಾಜೋ ಅರ್ಥ. ಹೇ ಅಥರ್ಾಚೊ ಹೋ ಶಬ್ದು ಫಾರಸೀ ಭಾಶಾಚೊ ಜಾವನ ಆಸೂನು ಅನ್ಯ ಭಾಶಾ ಸ್ವೀಕಾರ ಮ್ಹಣಚೇ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಕೆಲಲೊ ಜಾವನ ಆಸಾ. ಖ್ವಾಈಷ ಮ್ಹಣಚೊ ಹೋ ಶಬ್ದು ಕೊಂಕಣೀ ಭಾಶೆಂತು ಖಾಯಶೀ ಖಾಈಷ ಮ್ಹಣು ರೂಪ ಪಾವಲಾ.

An Appeal to the members of the GSB Community

  जेसन पींत, SDB, उद्यावर, उडुपी (MA कोंकणी)

ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಸಾನ ಕಾಣಿಯೊ ಬರೊವಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತು°

ಪರಬೆಕ ತಿಸ್ರೆ ಲ್ಹಾರಾಚೆ ಭಯ ವಿಶ್ವಾಕಚ ಕರೋನಾಚೆ ಭಯ

ನವೆಂಬರ ಮ್ಹಯನೊ ಸರನು ದಶಂಬರ ಪಾವಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ಲೋಕಾಂಕ

ಅಮ್ಚಿಗೆಲೆ ಪರ‍್ಬೆ ರಾಂದಪ ಅಮ್ಚಿ ರಾಂದಪ ಭಾರಿ ಸುಲಭಗೊ

ಪ್ರಾಕ ದಕೂನು ಪ್ರಸ್ತೂತಾಕ ಎತ್ತಾನ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಖಾಣಜವಣ,

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸು ಆನಿ ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ ಅಶ್ಶಿ ತಶ್ಶಿ ಪೊಳೊಚೆ

ಮನು ಕುಲ ಕಳನು ಕೀ ಕಳನಾಶಿ° ಚೂಕಿ ಕೆಲ್ಲಾರಿ ಆವಸು

कोरोना महामारी भारताक येवनु ६ महिने जाले.

ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಂತು ಸಾಬಾರ ಸಂಖ್ಯೆರಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ಭೊ

Home

Ad for Aruna Masala

ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಅಂಡಾರು ರಾಮದಾಸ ಕಿಣಿ

Featured Chandrika Mohan Pai KC Prabhu

 

Anniversaries

Shabdh Vihaar

Homage

 

Well Wishers

Has no content to show!

Most Read

Homage

Events

Who is Online?

We have 211 guests and no members online

Advertorial

Scroll to top