ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಂತು°

ಮುοಡ್ಕೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಭ ದೇವಳಾಂತು°

ಉದ್ಯೋಗ ಆನೀ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಡಾ| ಅರವಿಂದ

18:53:41 ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ  ಕೇಂದ್ರ ‘ಕ್ಷಮತಾ

This application is only for the poor

कोंकणिंतल्या अस्तुरी साहित्याचेर

ಮಂಗಳೂರು: ವಿಶಂತಿ ಸಂಭ್ರಮಾοತು ಆಸಚೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಚೆ ಗೌಡ

https://www.youtube.com/user/MrBaligavenkatesh

Shabdvihar

ಚಾಕುಲಿ

ಚಾಕುಲಿ ನಾರಲಾ ಕಾತಳಿ ವಟ್ಟು ಖಾವಚ್ಯಾಕ ಭೌವ ರೂಚಿ. ದಾಂತ ನಾಶಿಲ್ಯಾನಿ ಚಾಕುಲಿ ಧಾಡಾನು ಖಾವಕಾ ಜಾತಾ. ವಯಿಲಾ ಹೇ ವಾಕ್ಯಾಂತ ಚಾಕುಲಿ ಮ್ಹಣಚೊ ಜೋ ಶಬ್ದು ವಾಪರಲಾ ತಾಜೊ ಅರ್ಥ ಸರ್ವಯಿ ಜಾಣಾ. ಹೆ ಏಕ ತಳಪಾ ಖಾಣ ಜಾವನು ಆಸಾ. ಹೋ ಶಬ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಶೆಚೊ ಜೋ ಶಷ್ಕುಲಿ ಮ್ಹಣಚೊ ಶಬ್ದು ಆಸಾ ತಾಜೆ ತದ್ಭವ ರೂಪ ಜಾವನು ಆಸಾ. ಶಷ್ಕುಲಿ ಮ್ಹಣಚೆ ಶಬ್ದಾಂತೂಲೆ ಪಯಲೇ ಅಕ್ಷರ ಶ ಚ ಜಾತಾ ದೋನಿಂಚೆ ವಿಜಾತೀಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಷ್ಕ ಆಶಿಲೆ ಸಜಾತೀಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಕ್ಕ ಜಾತಾ. ಅಶಿಂ ಶಷ್ಕುಲಿ ಆಶಿಲೆ ಚಕ್ಕುಲೀ ಜಾತಾ. ಹೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಶಬ್ದಾಚೆ ಪಯಲೇ ಅಕ್ಷರ ದೀರ್ಘ ಜಾವನು ಉಚ್ಛಾರ ಕರಚಾನ ದೋನಿಂಚೆ ದಿತ್ಪಾಕ್ಷರಾಂತು ಏಕ ಅಕ್ಷರ ಲೋಪ ಜಾವನು ಕ ಉರತಾ. ಅಶೀ ಶಷ್ಕುಲಿ ಶಬ್ದು ಚಕ್ಕುಲಿ< ಚಾಕ್ಕುಲಿ> ಚಾಕುಲಿ ಮ್ಹಣ ಜಾತಾ.

An Appeal to the members of the GSB Community

  जेसन पींत, SDB, उद्यावर, उडुपी (MA कोंकणी)

ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಸಾನ ಕಾಣಿಯೊ ಬರೊವಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತು°

ಪರಬೆಕ ತಿಸ್ರೆ ಲ್ಹಾರಾಚೆ ಭಯ ವಿಶ್ವಾಕಚ ಕರೋನಾಚೆ ಭಯ

ನವೆಂಬರ ಮ್ಹಯನೊ ಸರನು ದಶಂಬರ ಪಾವಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ಲೋಕಾಂಕ

ಅಮ್ಚಿಗೆಲೆ ಪರ‍್ಬೆ ರಾಂದಪ ಅಮ್ಚಿ ರಾಂದಪ ಭಾರಿ ಸುಲಭಗೊ

ಸರ್ವಾಂಕοಯಿ ಮಾರ್ಚ್ - 8 ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭೇಶ್ವ. ಆಜಿ

ಮೆಗೆಲೆ ಆಮ್ಮಾಲೆ ಘರಾ ಸೆಜಾರ ಘರ ರಾಧ ಮಾಯಿ. ತಿಗೆಲೆ

ಮನು ಕುಲ ಕಳನು ಕೀ ಕಳನಾಶಿ° ಚೂಕಿ ಕೆಲ್ಲಾರಿ ಆವಸು

कोरोना महामारी भारताक येवनु ६ महिने जाले.

ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಂತು ಸಾಬಾರ ಸಂಖ್ಯೆರಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ಭೊ

Home

Ad for Aruna Masala

ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಅಂಡಾರು ರಾಮದಾಸ ಕಿಣಿ

Featured Chandrika Mohan Pai KC Prabhu

 

Anniversaries

Shabdh Vihaar

Homage

 

Well Wishers

Has no content to show!

Most Read

Homage

Events

Who is Online?

We have 45 guests and no members online

Advertorial

Scroll to top