ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಂತು°

ಮುοಡ್ಕೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಭ ದೇವಳಾಂತು°

ಉದ್ಯೋಗ ಆನೀ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಡಾ| ಅರವಿಂದ

18:53:41 ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ  ಕೇಂದ್ರ ‘ಕ್ಷಮತಾ

This application is only for the poor

कोंकणिंतल्या अस्तुरी साहित्याचेर

ಮಂಗಳೂರು: ವಿಶಂತಿ ಸಂಭ್ರಮಾοತು ಆಸಚೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಚೆ ಗೌಡ

https://www.youtube.com/user/MrBaligavenkatesh

Shabdvihar

ಆಠರಾ

ಮಂಜೇಶ್ವರಚೇ ದೇವಳ ಆಠರಾ ಪೇಂಟೆಂಚಾಲೆ ದೇವಳ. ಮಹಾಭಾರತ ಆಠರಾ ದೀಸ ಚಲ್ಲೇ. ಹಾಂಗಾಚೆ ಹೇ ವಾಕ್ಯಾಂತ ಆಠರಾ ಮ್ಹಣಚೋ ಜೋ ಶಬ್ದ ವಾಪರಲಾ ತೋ ಏಕ ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕ ಶಬ್ದು ಜಾವನು ಆಸಾ ಹೋ ಆಠರಾ ಮ್ಹಣಚೊ ಶಬ್ದಾಚೀ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಸಮಜೂವ್ಯಾ.

ಆಠರಾ ಮ್ಹಣಚೇ ಹೋ ಶಬ್ದ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಶೆಚೇ ಅಟ್ಟಾ, ಅಟ್ಟಾರಸ ಮ್ಹಣಚೇ ರೂಪ ಜಾವನು ಆಸಾ ಅಟ್ಟಾ, ಅಟ್ಟಾರಸ ಮ್ಹಣುಚೋ ಹೋ ಶಬ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಶೇಚೊ ಅಷ್ಟಾದಶ ಮ್ಹಣಚೇ ಶಬ್ದಾಚೇ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಶಾರೂಪ ಜಾವನೂ ಆಸಾ. ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಶಚೋ ಹೋ ಅಟ್ಟಾರಸ ಮ್ಹಣಚೊ ಶಬ್ದುಚೀ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಂತು ಆಠರಾ ಮ್ಹಣು ಜಾಲ್ಲಾ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಷ್ಟ ಶಬ್ದು ಪ್ರಾಕೃತಾಂತು ಅಟ್ಟ ಮ್ಹಣು ಜಾತಾ. ದಶ ಮ್ಹಣುಚೊ ಶಬ್ದು ನಿಕೃತಾಂತು ರಸ ದಸ ಮ್ಹಣು ಜಾತಾ. ಅಷ್ಟಾದಶ ಮ್ಹಣಚೊ ಅಟ್ಟಾರಸ ಜಾಲ್ಲಾ. ಶಬ್ದಾಚೇ ಪಯಲೇ ಅಕ್ಷರ ದೀರ್ಘ ಜಾವನು ಉಚ್ಚಾರ ಕೆಲ್ಯಾರ ದೂಸರೇ ದೊಟ್ಟಿ ಅಕ್ಷರ ಏಕಾಕ್ಷರ ಜಾತಾ ತೇ ನೇಮಾ ಪ್ರಮಾಣೇ ಅಷ್ಟ > ಅಟ್ಟ > ಆಟ ಜಾತಾ ಅಟ್ಟಾ ಮ್ಹಣಚ್ಯಾಂತು ಸಜಾತೀಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಆಶಿಲೇ ನಿಮಿತ್ತ ತೇ ಟ್ಟ. ಏಕಾಕ್ಷರ ಜಾತನಾ ಮಹಾಪ್ರಾಣಾಕ್ಷರ ಜಾತಾ. ಅಶ್ಶಿ ಜಾವನು ಆಠರಾ ಮ್ಹಣು ಶಬ್ದು ಕೊಂಕಣೀಂತು ರೂಡೀಕ ಆಯಿಲಾ. ಅಷ್ಟಾದಶ > ಅಟ್ಟಾರಸ > ಆಠರಾ ಮ್ಹಣು ಜಾಲ್ಲಾ ಆನೀ ಹಾಜೋ ಅಥರ್ು ಧಾ ಆನಿ ಆಠ ಮ್ಹಣು ಜಾವನು ಆಸಾ.

An Appeal to the members of the GSB Community

  जेसन पींत, SDB, उद्यावर, उडुपी (MA कोंकणी)

ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಸಾನ ಕಾಣಿಯೊ ಬರೊವಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತು°

ಪರಬೆಕ ತಿಸ್ರೆ ಲ್ಹಾರಾಚೆ ಭಯ ವಿಶ್ವಾಕಚ ಕರೋನಾಚೆ ಭಯ

ನವೆಂಬರ ಮ್ಹಯನೊ ಸರನು ದಶಂಬರ ಪಾವಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ಲೋಕಾಂಕ

ಅಮ್ಚಿಗೆಲೆ ಪರ‍್ಬೆ ರಾಂದಪ ಅಮ್ಚಿ ರಾಂದಪ ಭಾರಿ ಸುಲಭಗೊ

ಪ್ರಾಕ ದಕೂನು ಪ್ರಸ್ತೂತಾಕ ಎತ್ತಾನ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಖಾಣಜವಣ,

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸು ಆನಿ ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ ಅಶ್ಶಿ ತಶ್ಶಿ ಪೊಳೊಚೆ

ಮನು ಕುಲ ಕಳನು ಕೀ ಕಳನಾಶಿ° ಚೂಕಿ ಕೆಲ್ಲಾರಿ ಆವಸು

कोरोना महामारी भारताक येवनु ६ महिने जाले.

ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಂತು ಸಾಬಾರ ಸಂಖ್ಯೆರಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ಭೊ

Home

Ad for Aruna Masala

ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಅಂಡಾರು ರಾಮದಾಸ ಕಿಣಿ

Featured Chandrika Mohan Pai KC Prabhu

 

Anniversaries

Shabdh Vihaar

Homage

 

Well Wishers

Has no content to show!

Most Read

Homage

Events

Who is Online?

We have 75 guests and no members online

Advertorial

Scroll to top