ಪುತ್ತಣ್ಣಾ ಮ್ಹೋಣು ಸಾರಸ್ವತ ಸಮಾಜಾಂತು ಫಾಮಾದ ಆಶಿಲೊ ಶ್ರೀಮದ್ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಗೆಲೆ ಭಜಕವರ್ಗಾಂತು ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತ್ಯಾದರಾಕ ಭಾಜನ ಜಾಲ್ಲಿಲೊ ಹನುಮಂತ ಮ್ಹಾಳಪ್ಪಾ ಪೈ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾಲೆ ತತ್ವಾಂತು ಲೀನ ಜಾಲ್ಲೊ. ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕರಚೆ ಕಾಮ ದೇವಾಕ ಇಷ್ಟಾಚೆ ಆಸಲೆರಿ ತಾಂಕಾ ವಿಷ್ಣುಪದ ಭೆಗ್ಗಿಚ ಮೆಳತಾ ಮ್ಹಣಚೆ ಫಾಲ್ಸ ನೈ. ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿಚೆ ಪರ್ವದಿವಸಾಕ ಜೀವೋತ್ತಮಾಲೆ ಸಾನಿಧ್ಯಾಕ ಪಾವಿಲೆ ಪುತ್ತಣ್ಣಾಲೆ ನಾಂವ ಹನುಮಂತ ಆಶಿಲೆಕ ತಾನ್ನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾಜಾಕ ಸಂಬoಧ ಆಸ್ಸೂಚೆ ಸರ್ವ ಮಠಾಚೆ ಯತಿವರ್ಯ ಆನಿ ಭಜಕಾಂಕ ಏಕ ಸೇತು ಆಶಿಲೆವಾರಿ ಕಾಮ ಕೆಲ್ಯಾಚಿ. ಸಮಾಜಾಕ ತಾಂಗೆಲೆ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಕೃಷ್ಣಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಹಾಜ್ಜೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮ್ಹೋಣು ಆಸಲೆರಿ ಕೊಂಕಣಿ ಬಾಂಧವಾoಕ ಪುತ್ತಣ್ಣಾ ಮಾಯಮೊಗಾಚೊ ಅಣ್ಣಾ ಜಾವ್ನು ಆಶಿಲೊ. 

ಪರ್ತಗಾಳಿ ಮಠಾಚೆ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಸ್ವಾಮಿ ಜಾವ್ನು ಆಶಿಲೆ ಶ್ರೀಮದ್ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ತೀರ್ಥಾಂಗೆಲೆ ಪ್ರಿಯಭಜಕ ಪುತ್ತಣ್ಣಾ. ವರಶಾಂತು 6 ಮಹಿನೆ ಪಶೆ ಚಡ ವೇಳು ತಾನ್ನಿ ಮಠ ಆನಿ ಸಮಾಜಾಚೆ ಉದ್ಧಾರಾಕಚ ಸಮರ್ಪಣ ಕೆಲ್ಲಿಲೆ ಆಸಾ. ಪರ್ತಗಾಳಿ ಸ್ವಾಮ್ಯಾನಿ ವಚ್ಚೆ ರ‍್ಯೇಕ ಜಾಗೆರ ಪುತ್ತಣ್ಣಾ ದಿಸ್ತಾಶಿಲೆ. ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಗೆಲೆ ದುರ್ಗಮ ಗಂಡಕಿ ಯಾತ್ರೆಂತುವರಿ ಪುತ್ತಣ್ಣಾ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಲೆ ಸಾವಳಿ ಜಾವನು ಆಶಿಲೆ. ಪಂಢರಪುರ, ಅಯೋಧ್ಯಾ, ಬದರಿ ಅಸಲೆ ಜಾಗೆರ್ ಆಯೋಜನ ಕೆಲ್ಲಿಲೆ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಲೆ ಚಾತುರ್ಮಾಸಾಕ ಕರ್ನಾಟಕಾಚೆ ಭಜಕಾಂಕ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ದರ್ಶನ ಕರೊವಚಾಕ ಆನಿ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಲೆ ದರ್ಶನ ಮೆಳೊವಚಾಕ ತಾನ್ನಿ ಚಾಂಗ ಕಾಮ ಕೆಲ್ಯಾ. ಸ್ವಾಮಿಭಕ್ತ ಆನಿ ಸಮಾಜಸೇವಾಸಕ್ತ ಪುತ್ತಣ್ಣಾಲೆ ಮರಣ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮಾಜಾಕ ಜಾಲ್ಲಿಲೆ ನಷ್ಟ.  ದೇವಸಮಾನ ಗುರು ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಸ್ವಾಮ್ಯಾನಿ ವಿಷ್ಣುಪದಾಕ ಪಾವಿಲೆ ಏಕ ಮಹಿನೆಂತು ಪುತ್ತಣ್ಣಾಲೆ ನಿರ್ಗಮನ ಜಾಲ್ಲಿಲೆ ಪಳಯಲ್ಯಾರಿ ರಾಮಸೇವೆಕ ಹನುಮಂತಾನ ಸರ್ವಸ್ವ ತ್ಯಾಗ ಕೆಲ್ಲಿಲೆ ತಶೆ ದಿಸ್ತಾ.

ಏಕ ಉದ್ಯಮಿ ಜಾವ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಲೊಕಾಲೆ ಘರಘರಾಕ ಪಾವಯಿಲ್ಲೆ ಕೀರ್ತಿ ತಾಂಕಾ ಮೆಳತಾ. ಉತ್ತರಕನ್ನಡಾಚೆ ಭಟ್ಕಳ ಮೂಲಾಚೆ ಪುತ್ತಣ್ಣಾ, ತಾಂಗೆಲೆ ಉದ್ಯಮಾಕ ವಿಂಚುನು ಘೆತಿಲೊ ಜಾಗೊ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಲಾಗಿಚೆ ಕಿರವತ್ತಿ. ಆಜಿ ಕಿರವತ್ತಿಕ ಚಾಂಗ ನಾಂವ ಯವಚಾಕ ಕಾರಣ ಹಾನ್ನಿ ಜಾವನು ಆಸ್ಸಾಚಿ. ಸಾಂಗತ ಗೆಲ್ಲೆರಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರೊವಚೆ ತಿತ್ಲೆ ಚಮತ್ಕಾರ ತಾಂಗೆಲೆ ಹಾತಾನ ಘಡಲ್ಯಾ. ಆಜಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾಜಾಕ ಪುತ್ತಣ್ಣಾಲೆ ನಾಂವ ಕಳೀತ ನಾ ಮಣಚೆ ತಸಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೋಣ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಯೇತ. ಸಾರಸ್ವತ ಸಮಾಜಾಚೆ ಏಕ ರತ್ನ ಆಜಿ ಆಮಗೆಲೆ ಮಧೆಂ ನಾ. ತಾನ್ನಿ ಕೆಲ್ಲಿಲೆ ಕಾಮ ಆನಿ ತಾಂಗೆಲೆ ಸಂದೇಶ ಕಿತಲೆಕಿ ತರನಾಟೆಂಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಜಾವಚೆ ತಶಿ ಆಸಾ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಲೆ ವೈಕುಂಠಾಕ ಪುತ್ತಣ್ಣಾಲೆ ಯಾತ್ರಾ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿಕ ಜಾಲ್ಯಾ. ಸಮಾಜಾಕ ತಾನ್ನಿ ದಿಲ್ಲಿಲೆ ದೇಣಿಗಾ ಆನಿ ದುರ್ಬಳ್ಯಾಂಕ ತಾಂಗೆಲೆ ಹಾತಾನ ಜಾಲ್ಲಿಲೆ ಸೇವಾ ಸದ್ದಾಂ ಯಾದ ಉರಚೆ ತಸಲೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಮ್ಹಣತ ತಾಂಗೆಲೆ ದಿವ್ಯ ಆತ್ಮಾಕ ಮೆಗೆಲೆ ಅಕ್ಷರತರ್ಪಣ ಸಮರ್ಪಣ.

- ಅರವಿಂದ ಶ್ಯಾನಭಾಗ, ಬಾಳೇರಿ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಂತು°

ಮುοಡ್ಕೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಭ ದೇವಳಾಂತು°

ಉದ್ಯೋಗ ಆನೀ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಡಾ| ಅರವಿಂದ

18:53:41 ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ  ಕೇಂದ್ರ ‘ಕ್ಷಮತಾ

This application is only for the poor

कोंकणिंतल्या अस्तुरी साहित्याचेर

ಮಂಗಳೂರು: ವಿಶಂತಿ ಸಂಭ್ರಮಾοತು ಆಸಚೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಚೆ ಗೌಡ

https://www.youtube.com/user/MrBaligavenkatesh

Shabdvihar

ದಳಪ

ದಳೆಲೆಂ ಗೋಂವಾ ಪೀಟ ಚಪಾತಿಕ ಉತ್ತಮ. ಖಂಚೋಯ ವಸ್ತೂಚೆ ಕುಡಕೇ ಚೂರು, ಪಿಟ್ಟಿ ಕರಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ತೋ ವಸ್ತು ದಳಕಾ. ಹಾಂಗಾಚೆ ಉದ್ಘೃತ ವಾಕ್ಯಾಂತು ದಳ ಮ್ಹಣಚೊ ಜೋ ಶಬ್ದು ವಾಪರಲಲೊ ಆಸಾ ತೇ ಶಬ್ದಾ ವಿಶಿಂ ಸಮಜೂವ್ಯಾಂ. ದಳಚೇ ಮ್ಹಣಚೇ ಶಬ್ದಾಚೇ ಮೂಲ ರೂಪ ದಳ ಮ್ಹಣು ಜಾವನು ಆಸಾ. ಹಾಕಾ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೇಚೆ ಪ್ರತ್ಯಯ ಮೇಳನು ದಳಚೆಂ ದಳೇಲೇ, ದಳಕಾ ಮ್ಹಣಚೇ ರೂಪ ಪಾವಲಾಲೆ. ದಳ ಮ್ಹಣಚೋ ಹೋ ಶಬ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಶೆಚೊ ದಲನ ಮ್ಹಣಚೇ ಶಬ್ದಾಚೇ ರೂಪ ಜಾವನು ಆಸಾ. ದಲನ ಮ್ಹಣಚೇ ಶಬ್ದಾಚೇ ಅಂತಿಮ ಅಕ್ಷರ ನ ರೂಪ ಜಾವನು ದಲ ಮ್ಹಣು ಜಾತಾ.

ಹೆ ದಲ ಶಬ್ದಾಂತೂಲೇ ಲ ಕಾರ ಳ ಕಾರ ಜಾವನು ದಳ ಮ್ಹಣು ಜಾತಾ. ಹಾಜೋ ಅಥರ್ು ಪಿಟ್ಟ ಕರಚೀ, ಕುಡಕೇ ಕರಚೆ, ಚೂರ ಕರಚೆ ಮ್ಹಣು ಅಥರ್ು. ಕೊಂಕಣೀಂತ ಶಬ್ದಾಚೆ ಪಯಲೆ ಅಕ್ಷರ ಒ ಕಾರ ಸಹಿತ ಉಚ್ಚಾರ ಕರಚೇ ಆಶಿಲೆ ನಿಮಿತ್ತ ದ ಕಾರ ದೊ ಕಾರ ಜಾವನು ದೋಳ, ದೊಳಚೇ ಮ್ಹಣ ರೂಪ ಪಾವತಾ. ತರಿಯೀ ದಳಚೆ, ದಳಪ ಮ್ಹಣಚೇ ಶಬ್ದಾಚೇ ನೈಜ ರೂಪ ಜಾವನು ಆಸಾ.

An Appeal to the members of the GSB Community

  जेसन पींत, SDB, उद्यावर, उडुपी (MA कोंकणी)

ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಸಾನ ಕಾಣಿಯೊ ಬರೊವಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತು°

ಪರಬೆಕ ತಿಸ್ರೆ ಲ್ಹಾರಾಚೆ ಭಯ ವಿಶ್ವಾಕಚ ಕರೋನಾಚೆ ಭಯ

ನವೆಂಬರ ಮ್ಹಯನೊ ಸರನು ದಶಂಬರ ಪಾವಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ಲೋಕಾಂಕ

ಅಮ್ಚಿಗೆಲೆ ಪರ‍್ಬೆ ರಾಂದಪ ಅಮ್ಚಿ ರಾಂದಪ ಭಾರಿ ಸುಲಭಗೊ

ಪ್ರಾಕ ದಕೂನು ಪ್ರಸ್ತೂತಾಕ ಎತ್ತಾನ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಖಾಣಜವಣ,

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸು ಆನಿ ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ ಅಶ್ಶಿ ತಶ್ಶಿ ಪೊಳೊಚೆ

ಮನು ಕುಲ ಕಳನು ಕೀ ಕಳನಾಶಿ° ಚೂಕಿ ಕೆಲ್ಲಾರಿ ಆವಸು

कोरोना महामारी भारताक येवनु ६ महिने जाले.

ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಂತು ಸಾಬಾರ ಸಂಖ್ಯೆರಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ಭೊ

Home

Ad for Aruna Masala

ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಅಂಡಾರು ರಾಮದಾಸ ಕಿಣಿ

Featured Chandrika Mohan Pai KC Prabhu

 

Anniversaries

Shabdh Vihaar

Homage

 

Well Wishers

Has no content to show!

Most Read

Homage

Events

Who is Online?

We have 50 guests and no members online

Advertorial

Scroll to top