ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಾಕ ಗ್ರಹಣ


ವಿದ್ಯಾನಾಂ ನರಸ್ಯ ರೂಪಮಧಿಕಂ ಪುಚ್ಛನ್ನ ಗುಪ್ತಂ ಧನಮ್ |
ವಿದ್ಯಾ ಭೋಗಕರೀ ಯಶ: ದುಖಕರೀ ವಿದ್ಯಾ ಗುರೂಣಾಮ್ ಗುರು : ||


ಹೇº ಏಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸುಭಾಶಿತ ವಿದ್ಯೆಚೆ ಮಹತ್ವ ಸಾಂಗತಾ. ವಿದ್ಯೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ತೇº ಏಕ ಮನಶಾಕ ಗುಪ್ತಧನ ಆಶಿಲೆ ಸಾರಕೆ. ವಿಧ್ಯಾ ಆಶಿಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆ ರೂಪ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸುಂದರ ಜಾವನು ದಿಸತಾ. ವಿದ್ಯೇಚೆ ನಿಮಿತ ಸುಖ, ಸಂತೋಸ, ಯಶ ಮೆಳತಾ. ವಿದ್ಯಾ ಗುರೂಂಕ ಗುರು ಜಾವನು ಆಸಾ. ಖಂಡಿತ ಹೇº ಸತ್ಯಾಚೆ ಉತ್ತರ ಮ್ಹಣ್ಯೇತ. ಜಾಲ್ಯಾರಿ ‘ಆತಾº ಕಿತೆº ಜಾಲಾº ಶಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಾಕ” ಮ್ಹಣು ಸವಾಲ ನಿಮಗಿಲೆರಿ ಜವಾಭ ದಿವಚೆº ಕಷ್ಟ ಜಾತಾ. 
    ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಾಕ ಕೋವಿಡಾಚೆ ನಿಮಿತ ದೇಡ ವರಸಾ ದಾಕೂನ ಗ್ರಹಣ ಧರಲ್ಯಾಶೆº ದಿಸತಾ. ಅಶಿº ಸಾಂಗಚಾಕ ಕಾರಣ ಆಸಾ. ಗ್ರಹಣ ಧರಲೆರಿ ಸರ‍್ಯ, ಚಂದ್ರಾಲೆ ಚಲಚನವಲನಾಕಯಿ ಬಾದಾ ಜಾತಾ ಆಸತಾನಾ ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರಾಕ ಗ್ರಹಣ ಲಾಗಲೆರಿ ಆನಿಕ ಕಿತ್ತೆ ಜಾತಲೆº ಮ್ಹಣು ಚಿಕೆಶೆ ಊಹಾ ಆಸಾ.
    ಸುರುವೆಕ ವಿದ್ಯಾರಾಂಭ ಕರಕಾಶಿಲೆ ಚೆರಡಾಕ ಪಯಲೆ ಇಯತ್ತೆಕ ಶಾಳೆಕ ಪ್ರವೇಶ ದಿವೋನು, ವರ್ಣಮಾಲಾ, ಅಂಕಿ ಆಶಿº ಅಲ್ಪಜ್ಞಾನ ಮೆಳೊವಚಾಕ ಅವಕಾಶ ಮೇಳಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರಿ ಘೋಷಣಾ ಜಾಲೆಲೆ ಲಾಕ್ ಡೌನಾಚೆ ಪ್ರಭಾವಾನ ತಾಂಕಾ (ಸಾನ ಭುರಗೆಂಕ) ಶಾಳೆಚೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಆಕಾಶಾಚೆ ಫುಲಶೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ರೀತಿರಿ ಖೇಳು, ಘಾಣಾ, ಚಿತ್ರಕಲಾ, ಬರವಣಿಗಾ, ಊಲೊವಚೆº ಅಸಲೆ ಆರಂಭಿಕ ಚಟುವಟಿಕೇಚೆ ಮೂಲ ಜಾವನಾಶ್ಚೆ ಶಾಳಾ ಧಾಂಪುನು ಆಶಿಲೆಕ ಸಾನ್ನ ಚೆರಡುವಾಂಕ ಶಾಳಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ‘ಕಿತೆº’ ಅಸಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಜಾಚವೆ ತಶಿº ಜಾಲ್ಯಾ ! ಘರಾಂತ ಆವಸು ಬಾಪಸುನ ಶಿಕಯಿಲೆ ಶಿಕಪ ಚೆರಡು ಮನಾಕ ಘೇನಾ. ಶಾಳೆಂತು ಶಿಕ್ಷಕಾನಿ ಕರಚೆ ತಸಲೆ ಪಾಠ ಘರಾಂತ ಭುರಗೆಂಕ ಸಾಂಗಚಾಕ ಜಣ ಮೇಳನಾ. ಚರಡುಂವಾoಕ ಜಾವಕಾಶಿಲೆ ಸಹಪಾಠಿಂಕ ಖಂಯ ಸೊದೂಚೆº ? ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಜಾಯನಾಶಿಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಚೆ ಮುಕಾರ ಬಯಸೂನು ಆನ್ ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಖೂಕಾ ಮ್ಹಣು ದಬಾವ ಘಾಲ್ಯಾರಿ ವಿದ್ಯಾ ಯೆತಾವೆ ? 
    ಚರಡುವಾಲೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ನಷ್ಟ ಜಾವಚಾಖ ನಾ ಮ್ಹಣು ಸರ್ವ ಪೋಷಕ ಶಾಳೆಚೆ ಶುಲ್ಕ ಭರತ ಆಸಾತಿ. ಫೀ ಭರಲೆ ಕೂಡಲೆ ಕ್ಸಾಸ್ ರೂಮಾಚೆ ವಾತಾವರಣ ಆಮಕಾ ಘರಾಂತ ಯಾ ಆನ್ ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಾಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಕರಚಾಕ ಜಾಯನಾ. ಹೇº ಸಗಟ ವಿಷಯ ಕಳಿತಾಕ ಆಸೂನು ಆಮೀ ಆನ್ ಲೈನಾರಿ ಶಿಕಚೆ ಚರಡುವಾಂಕ ಪಳೊವನು ಆಮಗೆಲೆ ಕಾಲರ್ ಟೈಟ್ ಕರನು ಹಂಕಾರ ದಾಕಯತ ಆಸಾತಿ. ಹೊ ವಿಷಯು ಹಾಂಗಾ ಸೊಡಾ. 
ಆನಿ ಏಕ ಗಜಾಲಿ ಪಳಯಾ. ಚಾರ ತೆ ಪಾಂಚ ಮಹಿನೊ ಮೊಬೈಲಾರಿ ಪಾಠ ಶಿಕಲೆಲೆ ಚರಡುವಾಂಕ ಮುಕಾರಚೆ ಇಯತ್ತೆಕ ಪಾಸ್ ಕರಚೆ ವಿಧಾನಾನ ತಾಂಗೆಲೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆಮಕಾ ಕಿತ್ತೆ ಮ್ಹಣು ಕಳನಾ. ಆತಾಂ ದುಸರೆಂ ಇಯತ್ತೆಕ ಪ್ರವೇಶ ಘೆತಿಲೆ ಚೆರಡುವಾಂಕ ಥೊಡೆಶೆ ಗಂಭೀರ ವಿಷಯಾಚೆರಿ(ಮಗ್ಗಿ, ಗಣಿತ, ವಿಜ್ಞಾನ) ಪರಿಪೂರ್ಣತಾ ಮೆಳನಾ. ತೆದಾನಾ ತಾಂಗೆಲೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಾಚೆ ಅಡಿಪಾಯ ದುರ್ಬಳ ಜಾತಾ ವತಾ. ಆಶ್ಯಿಚಿ ಏಕ ಏಕ ಹಂತ ಮುಕಾರಿ ಗೆಲಿಲೆ ತೆದಾನಾ ನಷ್ಟ ಜಾಲಿಲೆ ದೋನ ವರಶಾಚೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪರತೂನ ಯೇನಾ. ಹಾಂಗಾಕ ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಥರಾರಿ ಆಶಿಲೆ ಚೆರಡುವಾಂಕ ಗ್ರಹಣ ಲಾಗುನು ತಾಂಗೆಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಕಲಾಂಗ ಜಾತಲೆº. 
    ಪ್ರೌಡ ಆನಿ ಕಾಲೇಜ ಸ್ತರಾಚೆ ಭುರಗೆಂಕ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಚೆ ನದರೆನ ಕಿತ್ತೆಂ ಜ್ಞಾನ ಮೆಳಕಾಶಿಲೆ, ತೆº ಮೆಳನಾಶಿº……..ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರಯನಾಶಿº ಶಂಬರಿಕ ಶಂಬರ ಅಂಕ ಘೆವನು “ಕೋವಿಡ್ ಕಾಲಾಚೆ ಕೋವಿದ್” (ಕೋವಿದ ಮ್ಹಣಚೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಾಕ ಪಂಡಿತ ಮ್ಹಣು ಅರ್ಥ ಆಸಾ.) ಪದವಿ ಮೇಳತಾ. ಹೇº ಕೋವಿದ ಲೋಕಾಂಕ ಮುಕಾರಿ ಚಾಂಗ ಉದ್ಯೋಗ ಮೆಳತಲೆº ಮ್ಹಣಚೊ ಭರವಸೊ ದೀಸನಾ. ಕೋವಿಡಾಚೆ ಕೋವಿದಾಂಕ ಬರೆº ಉದ್ಯೋಗ ಮೆಳೆರಿ……..ಹಾಜೆº ಫೂಡೆ ಸಾತ ಆಟ ವರಸಾ ದಾಕೂನ 90+ ಅಂಕ ಘೆತಿಲೆ ಬುದ್ವಂತಾಕ ಯಾ ಮುಕಾರಚೆ ಪಾಂಚ - ಸ ವರಸ 90+ ಅಂಕ ಘೆಇತಿಲೆಂಕ ಉದ್ಯೋಗಾಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರಿ ನೇಮಣೂಕಿ ಕರಪಾಕ ಖಂಚೆ ಮಾನದಂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಕರಕಾ ಮ್ಹಣಚೆº ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಶಿಕ್ಷಣವಲಯಾಂತ ಆಸಾ. 
    ಕಾಮ ಕರತ ಆಶಿಲೆ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ ಶಾಳಾ ಬಂದ ಜಾಲಿಲೆಲ ಖೂಬ ಲೋಕಾಳೆ ಉಯೋಗ ಗೆಲ್ಯಾ. ವರಸಪಶೆ ಚಡ ಸಾಂಬೋಳ ನಾತಿಲೆ ಶಿಕ್ಷಕ ತರಕಾರಿ ವಿಕ್ಚೆº, ಬೇಕರಿ ಚಲೊವಚೆº, ಉದ್ಯೋಗಾ ಖಾತ್ರಿ ಕಾಮ ಕರಚೆº ದಿಸತಾ. ಶಿಕ್ಷಕಾನಿ ತಾಂಗೆಲೆ ವೃತ್ತಿ ಸೋಣು ದುಸರೆ ವೃತ್ತಿಕ ಗೆಲಿಲೆ ತೆದನಾ ಜಾಲಿಲೆ ವೃತ್ತಿ ಅಸಮಾನತಾ ಸಮ ಜಾವನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಬರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮೆಳಚೆ ದೀಸ್ ಯೆವನು ಶೀಘ್ರ ಶಾಳಾರಂಭ ಜಾವೊ ಮ್ಹಣು ಆಶಾ ಕರೂಯಾº.             ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    

                                                                                                                                                                            -    ಡಾ| ಅರವಿಂದ ಶ್ಯಾನಭಾಗ, ಬಾಳೆರಿ.

 

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಂತು°

ಮುοಡ್ಕೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಭ ದೇವಳಾಂತು°

ಉದ್ಯೋಗ ಆನೀ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಡಾ| ಅರವಿಂದ

18:53:41 ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ  ಕೇಂದ್ರ ‘ಕ್ಷಮತಾ

This application is only for the poor

कोंकणिंतल्या अस्तुरी साहित्याचेर

ಮಂಗಳೂರು: ವಿಶಂತಿ ಸಂಭ್ರಮಾοತು ಆಸಚೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಚೆ ಗೌಡ

https://www.youtube.com/user/MrBaligavenkatesh

Editorial

ಡಾಕ್ಟರಾಲೆ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮಾಲೆ ಸಾಂಗತ ವಿಲೀನ ಜಾಲೆ°,,,

ಡಾ. ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಎಕ ನಾವಾದೀಕ ಡಾಕ್ಟರು ಆಶಿಲೊ. ಯುರಾಲಾಜಿ ತಾಗೆಲಿ ಸ್ಪೇಷಾಲಿಟಿ. ತೊ ಎಕ ಫಾಮಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂತಾ° ಎಕ ಬರೊ ಭಾಷಣಗಾರುಯೀ ಜಾವನು ಆಶಿಲೊ. ಸಾನ ಪ್ರಾಯೆರಿ ತೊ ಜನಾ ಮೋಗಾಳ ಜಾಲೆಲೊ. ತೊ ಅನೀರಿಕ್ಷಿತ ಜಾವನು ಅಂತರಲೊ ಮ್ಹಳೆಲಿ ಖಬರ ಆಯಕತನಾ ಸಾಬಾರ ಲೋಕಾಂಕ ತೆಂ ನಂಬಗೂಚಾಕ ಜಾಯನಿ. ಬ್ಯುಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಿಲೊ ತೊ ಕೆದನಾಯಿ ಕೊಡಿಯಾಲಚೆ ಕೆ. ಎಂ. ಸಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಾಂತ ಪಳೊವಚಾಕ ಮೆಳತಲೊ. ಸಕಾಳಿ ದಾಕೂನ ಸಾಂಜವೇಳಾ ತಾಂಯ ಆಪರೇಶನ್ ಥಿಯೇಟರಾಚೆ ಸಮವಸ್ತ್ರಾಂತು ತೊ ದಿಸತಲೊ ಮ್ಹಣು ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ ಗೆಲೆಲೆ ಸಾಂಗತಲೆ. ತಿತಲೊ ಬ್ಯುಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೊ. ತಾಣೆ ತಾಗೆಲೆ ಪೆಶೆಂಟಾoಕ ಪಳೊವಚಾಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೆ ರೌಂಡ್ಸಾರ ವತನಾ ತಾಗೆಲೊ ಹೋಡು ತಾಳೊ ಆಯಕೂನು ತ್ಯಾ ಮ್ಹಾಳ್ಯೆರಿ ಆಸಚೆ ಸಗಟ ರೂಮಾಂತುಲೆ° ಪೇಶೆಂಟಾoಕ ತೊ ಆಯಲೊ ಮ್ಹಣು ಕಳತಲೆ° ಖಂಯ. ಕುಶಾಲ ಉಲೊವನು ಪೇಶೆಂಟಾoಲಿ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಸಂತೋಸಮಯ ಕರಚೆಂ ತಾಗೆಲಿ ಸವಯ್ ಆಶಿಲಿ.
ನ. 9ಕ ಎಕ ಆಪರೇಶನ ಪೂರ್ಣ ಕರನು ಭಾಯರ ಆಯಿಲೆ ಡಾಕ್ಟರಾಕ ಕಠಿಣ ಹೃದಯಘಾತ ಜಾಲೆ°. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ತಾಕಾ ತುರ್ತಾನ ಶುಶ್ರುತಾ ಮೇಳಚಾಕ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಲೆ°. ತೊ ಐ.ಸಿ.ಯುಂತ 8 ದೀವಸ ಆಶಿಲೊ. ತಾಕಾ ಊಂಛ ಸ್ಥರಾಚೆ ಟ್ರಿಟಮೆಂಟ್ ಮೆಳೆ°. ಜಾಲ್ಯಾರ ದೈವಿಚ್ಛಾ ವ್ಹಿಂಗಡ ಆಶಿಲಿ. ನ.17 ಕ ತಾಗೆಲೆ ದೇಹಾಂತ್ಯ ಜಾಲೆ°.
ಡಾಕ್ಟರಾಕ ಫಕತ 60 ವರಸ°. ಸಾಬಾರ 30 ವರಸಾಚೊ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಣಭವ. ಡಾಕ್ಟರ ಮ್ಹಣು ನ್ಹಹಿ°, ಆರತಾ° ತರನಾಟೆ ಲೋಕಾನ ಹೃದಯಘಾತ ಜಾವನು ಮರಣ ಪಾವಚಿ ಖಬರ ಆಯಕೂಚೆ° ಚಡ ಜಾಲಾ°. ಸ್ವತ: ಡಾಕ್ಟರ ಆಶಿಲೆ ತಾಕಾ ಖಾಂಯ ಮುನ್ಸೂಚನಾ ಮೇಳನಿ ವೆ ? ತಾಣೆ ತಾತಾವಳಿ ತಾಗೆಲಿ ಆರೋಗ್ಯಾಚಿ ತಪಾಸಣಾ ಕರನು ಆಸಚೆ° ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ. ಎಕ ಫಾಮಾದ ಡಾಕ್ಟರಾಕಚೀ ಅಶಿ° ಜಾಲೆ ಮ್ಹಣತಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಶಾನ ತಾಗೆಲೆ ಆರೋಗ್ಯಾ ಬದಲ ಕಿತಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಘೆವಕಾ ? ಮನಶಾನ ತಾಗೆಲೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಆನಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಕಶಿ° ದವರಕಾ ? ವಿಜ್ಞಾನ ಇತಲೆ° ವಾಡಲಾ° ಕೀ, ವಿಜ್ಞಾನಿ ಲೋಕಾ° ಮಧೆಂತೂಚಿ ಆಮಿ ಘೆವಚೆ ವಕದ ಆನಿ ಹೇರ ವಿಷಯಾಚೆರಿ ಚರ್ಚಾ ಜಾವಚೆ° ಆಮಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾರಿ ವಾಚತಾತಿ ಆನಿ ಆಯಕತಾತಿ. ಆಮಿ ಘೆತಿಲೆ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನಾ ಬದಲಯಿ ಸಂದೇಹ ಉಲಯತಲೆ ಆಸಾತಿ. ಆಶೆ° ಸಾಬಾರ ಸವಾಲಾ° ಆಮಗೆಲೆ ಮುಕಾರ ಆಸಾತಿ.
ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲ ಖೂಬ ಚರ್ಚಾ ಜಾತಾ ಆಸಾ. ಆರತಾ° ಕ್ರಿಕೇಟರ್ ಕೊಹ್ಲಿನ ತಾಗೆಲೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲ ಸಾಂಗಿಲೊ ಎಕ ವಿಡೀಯೊ ಪಳೊವಚಾಕ ಮೆಳೊ. ತಾಂತು° ತೊ ಕಾರ್ಬ್ಸ ಊಣೆ ಕರಚೆ°, ಪ್ರೊಟಿನ್ ಚಡ ಕರಚೆ°, ಗೀನ್ ವೇಜಿಟೆಬಲ್ಸ್ ಖಾವಚೆ°, ಲೋಣಿ - ತುಪ ಖಾವಚೆ° ಸಾಂಗತಾ. ತಾಗೆಲೆ ಉತ್ರ° ಆಯಕತನಾ ಆಮಗೆಲೆ ಥೊಡೆ ಇಷ್ಟ ಲೋಕಾನ ಆಶೆ° ಕರಚೆ° ಚೂಕಿ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಣು ದಿಸತಾ. ಆಮಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರನು ಪಳೊವಯೆತ ಮ್ಹಣು ಭೊಗತಾ. ದೀವಸಾಕ ಉಣೆನಾ 30 ಮಿನೀಟ್ ಚಮಕಲೆರಿ ಬರೆ° ಮ್ಹಣು ಹರ ಎಕಲೊ ಡಾಕ್ಟರು ಸಾಂಗತಾ. ಆಮಗೆಲೆ ತರನಾಟೆನಿ ಸುತಾ ಸಾನ ಪ್ರಾಯೇರಿಚಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಸಮ ಕರನು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಸಮ ಕರಚಾಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರಕಾ.
ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಬರೊ ಡಾಕ್ಟರು ಆನಿ ಭಾಷಣಗಾರ ನಂತಾ° ಎಕ ಕವಿ ಸುತಾ ಆಶಿಲೊ. ತಾಣೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆನ ಖೂಬ ಕವಿತಾಂ ರಚನ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣು ತಾಣೆ ದೇವಾದಿನ ಜಾತರಿಚಿ ಲೋಕಾಂಕ ಕಳೆ°. ತಾಣೆ ಆರತಾ° ಎಕ ಸಮಾರಂಭಾoತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲೆಲೆ ಭಾಷಣ ಖೂಬ ವೈರಲ್ ಜಾಲಾ°. ತಾಂತು° ತೊ ಆತ್ಮ ಆನಿ ಪರಮಾತ್ಮಾ ವಿಷಯಾರಿ ಉಲಯತಾ.
"ಕ್ರಷ್ಣಾನ ಸಾಂಗಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣಕೆ ಪರಮಾತ್ಮಾಲೆ ಮ್ಹಣಕೆ ಆತ್ಮಾಕಯೀ ಆದಿ ನಾ ಯಾ ಅಂತ್ಯ ನಾ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಮರಣ ನಾ" ಮ್ಹಣು ತ್ಯಾ ಭಾಷಣಾಚೆ ಶುರುವಾತಾರಿ ಡಾಕ್ಟರು ಸಾಂಗತಾ. ಆಮಿ ಜೀವನಾಂತು° ಆಮಗೆಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಕಾ, ಕರತನಾ ಆಮಕಾ ಜಯ ಮೇಳತಾ ಯಾ ಸೋಲು ಮೇಳತಾ. ಆಮಗೆಲೆ ವಿಷಯಾರಿ ಕೋಣ ಕಸಲೆ° ಚಿಂತಾ ಕರತಾ ಮ್ಹಣು ಆಮಿ ಮನಾಂತ ದವರನು ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಚೆ° ಕಷ್ಟ ಜಾತಾ. ತಸಲೆ ಮನೋಸ್ಥಿತಿರಿ ತುಮಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಚೆ° ಸುಲಭ ಜಾಯನಾ ಆನಿ ಕರಚೆ ಕರ್ತವ್ಯಾಕ ನ್ಯಾಯ ದಿವಚಾಕ ಜಾಯನಾ ಮ್ಹಣು ತೊ ಸಾಂಗತಾ.
ಮುಕಾರ ತೊ ಅಶೆ° ಸಾಗತಾ ಕೀ, ಎಕ ಪಾವಟಿ ತಾಗೆಲೆ ಪ್ರೋಫೆಸರಾನ ಸಾಂಗಿಲೆ° ಖಂಯ, ತುವ° ತುಗೆಲೆ ವೃತ್ತಿಂತು° ಪ್ರಚಾರ ಘೆವಚಾಕ ಯಾ ನಾವಾದೀಕ ಜಾವಚಾಕ ಆಯಿಲೊ ನ್ಹಹಿ°. ತುಗೆಲೆ ಮನಾಕ ಖಂಚೆ ಸಮ ಮ್ಹಣ ದಿಸತಾ ತ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆ ಮಾನವಿಯತಾ ದೃಷ್ಠಿ ದವರನು ಕರ್ತವ್ಯಪಾಲನ ಕರಿ. ಕೋಣಾಕ ಅಭಿಮಾನ ಆಸಾಕೀ ತಾಗೆ ಲಾಗಿ ಮಾನವೀಯತಾ ಆಸತಾ. ಕೋಣಾಕಯಿ ಖುಷಿ ಕರಚಾಕ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಚಾಕ ಜಾಯನಾ. ಅಹಂ ಸೋಡಕಾ, ಶರೀರ ಆನಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಸ್ತು ಸೋಡಚೆ° ಕರಕಾ. ಶರೀರ ಆನಿ ಹೇರ ವಸ್ತು ಆಮಗೆಲೊ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಣು ಚಿಂತಲ್ಯಾರಿ ಸಹಜ ಜಾವನು ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಜಾತಾತಿ. ಆತ್ಮ ವ್ಹಂವಚಾಕ ಶರೀರ ಶಿವಾಯ, ಶರೀರ ವ್ಹವಂಚಾಕ ಆತ್ಮ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಳೆಲೆ ಉಡಗಾಸ ದವರಕಾ. ಆತ್ಮಾನ ಶರೀರ ವ್ಹಂವಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯಲ್ಯಾರಿ ಶರೀರ ಸೋಡಕಾ ಮ್ಹಣು ತೊ ಸಾಂಗತಾ.
ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಂಬಾಳಚಾಕ ಕಸಲೆ° ಕರಕಾ ಮ್ಹಣೂಯಿ ಡಾಕ್ಟರಾನ ತಾಗೆಲೆ ಭಾಷಣಾಂತು° ಸಾಂಗಲಾ°. ಜೀವನಾಂತು° ಚಲನ, ಭೋಜನ, ಶಯನ ಆನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವೀಲಿನಾಚೆ ಬದಲ ಜ್ಞಾನ ಆಸೂಕಾ ಮ್ಹಣು ತೊ ಸಾಂಗತಾ.
ಆಮಿ ಕೆದನಾಯಿ ಚಲನಶೀಲ ಆಸೂಕಾ. ಚಲಚನಶೀಲತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಜೀವಂತ ಆಸಾತಿ ಮ್ಹಣಚೆ ಸೂಚನಾ. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ಪ್ರಾಯ ಜಾಲೆಲ್ಯಾನಿ ಜಾಲೆ ತಿತಲೆ ಚಮ್ಕೂಚೆ° ಕರಕಾ. 60 ವರಸ° ಜಾತರಿ ಎಕ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ದ್ಹರನು ಚಮಕೂಚೆ° ಬರೆ° ಮ್ಹಣು ತೊ ಡಾ. ಟಿ. ಎ. ಎ. ಪೈಲೆ ಉದಾಹರಣ ದಿತಾ.
ದುಸ್ರೆಂ, ಭೋಜನ. ತರನಾಟೆ ಆಸತನಾ ಫಾತೋರ ಖಾವನು ಜೀರ್ಣ ಕರಚಿ ಶಕ್ತಿ ಆಸತಾ. ಪ್ರಾಯ ಜಾತಾನ ತೀ ಶಕ್ತಿ ಊಣೆ ಜಾತಾ. ತಶಿಂ ಮ್ಹಣು ಕಸಲೆಂಯಿ ಸೊಡಚೆಂ ನ್ಹಹಿಂ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಶಿಯನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಹೈ ಫೈಬರ್ ಆಸೂಕಾ, ಉದಾಕ ಪಿವಕಾ, ಲಾಯಕ ಕರನು ನಿದೋಕಾ. ಎಕ ಲೇಖಾ ಪ್ರಮಾಣೆ 8 ಗಂಟೊ ಕಾಮ ಕರಕಾ, 8 ಗಂಟೊ ಕುಟುಂಬಾಕ ದೀವಕಾ ಆನಿ 8 ಗಂಟೊ ನಿದೋಕಾ. ವಗೀ ನಿದೊಚೆಂ ಆನಿ ವಗೀ ಉಟಾಚೆ° ಕರಕಾ. ಪ್ರಕೃತಿ ಸಾಂಗತ ಮೆಳಚೆ° ಕರಕಾ. ಅನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತು ದೂರ ದವರಕಾ. ಮೊಬೈಲ್ ಆನಿ ತಸಲೆ ಹೇರ ವಸ್ತು ದೂರ ಕರಚೆ°, ಖಂಚೆಯ ಗಾರ್ಡನಾಕ ವಚೆ° ಹಾಕಾ ಉದಾಹರಣ ಜಾತಾತಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಲೆ ಸಾಂಗತ ಮೇಳನು ಆಸಚೆಂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಜಾತಾ.
ಆಯಚೆ ದೀಸಾಂತ ಸಂಭoದ ಚೂಕುನ ವಚೆ° ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾಲಾ°. ಸಂಭoದ ವರೊನ ಹಾಡಚೆ° ಕರಕಾ. ದೋಸ್ತ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಕಾನ್ನಡಿ ಶೆಂ ಆಸತಾತಿ. ಮುಖಸ್ತುತಿ ಕರತಲೆ ನ್ಹಹಿ°. ಕೇದನಾಯಿ ಸಂಭoದ ಉದಾಕಶೆ° ಆಸೂಕಾ. ಉದಾಕ ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಸತಾ. ತಾನಿ ನಿವಯತಾ. ಆಮಿ ತಶೀಂಚಿ ಜಾವಕಾ. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ಜೀವನಾಂತು° ಚಲನ, ಭೋಜನ, ಶಯನ ಆನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವೀಲಿನಾಚೆ ಬದಲ ಚಡ ಮಹತ್ವ ದೀವಕಾ. ತ್ಯಾಚ ವೇಳಾರ ಸ್ನೇಹ ಪರಿಪಾಲನ ಕರಚೆ° ಕರಕಾ ಮ್ಹಣು ಸಾಂಗೂನು ತಾಣೆ ತಾಗೆಲೆ ಭಾಷಣ ಆಖೇರಿ ಕೆಲೆಲೆಂ ಆಸಾ.
ತಾಣೆ ಭಾಷಣಾಂತು° ಕಸಲೆ° ಸಾಂಗಲಾ° ತೆ° ತಾಣೆ ಜೀವನಾಂತು° ಪರಿಪಾಲನ ಕೆಲಾ° ಮ್ಹಣಯೆತ. ತಾಗೆಲೆ ಬದಲ ತಾಗೆಲೆ ದೋಸ್ತಾನಿ, ಪೇಶೆಂಟಾನಿ ಆನೆ ಹೇರಾನಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾರಿ ಫಾಯಸ ಕೆಲೆಲೆ ಸಂದೇಶ ಪಳೊವನು ಆಶೆಂ ಸಾಂಗಚಾಕ ಜಾತಾ.
ಡಾಕ್ಟಾçಲೊ ಮ್ಹಾಂತು ಜಿ. ಜಿ. ವಾಸುದೇವ ಪ್ರಭು ಹಾಂನಿ° ಮಂಗಳೂರಾoತು° ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆ ಖಾತೀರ ಸೇವಾ ದಿವಚೆ ನದರೇನ 1981ತು° ಶುರು ಕೆಲೆಲೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತೀಕ ಸಂಘ ಆಜಿಕಯೀ ತೀ ಸೇವಾ ದಿವೂನ ಆಸಾ. ಸಂಘಾನ ಆಪಯಿಲೆ ತೇದನಾ ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಯೆವನು ತಾಂಕಾ° ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದಿತಲೊ. ಉತ್ತಮ ವೈದ್ಯ, ವಾಘ್ಮಿ, ಸಂಘಟಕ, ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಬರೊ ಮನಿಸ್ ಆಶಿಲೆ ತಾಂಗೆಲೆ ಆತ್ಮಾಕ ಶಾಂತಿ ಮಾಘೂಯಾ°.

Shabdvihar

ಆಗ್ರೋ

ತಾಣೇ ಮಾಕಾ ಜೇವಣ ಕರನೂಚಿ ವಚೂಕಾ ಮ್ಹಣು ಆಗ್ರೋ ಕೆಲ್ಲೋ. ತಾಣೇ ಆಗ್ರೋ ಕೆಲೆಲ್ಯಾನ ಹಾಂವ ತಾಗೆಲೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಸಿನೇಮಾಕ ಗೇಲೊ.

ವಯಿಲೆ ಉದ್ಘೃತ ವಾಕ್ಯಾಂತು ಆಗ್ರೋ ಮ್ಹಣಚೋ ಜೋ ಶಬ್ದು ವಾಪರಲಾ ತೇ ಶಬ್ಧಾಚಿ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಸಮಜೂವ್ಯಾಂ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಂತು ವತ್ತಾಯ, ಬಲವಂತ ಮ್ಹಣಚೇ ಅಥರ್ಾಚೊ ಆಗ್ರಹ ಮ್ಹಣಚೊ ಜೋ ಶಬ್ದು ಆಸಾ. ತೇ ಶಬ್ದಾಚೇ ತದ್ಬವ ರೂಪ ಜಾವನು ಆಸಾ ಹೋ ಆಗ್ರೋ ಮ್ಹಣಚೋ ಶಬ್ದು. ಆಗ್ರಹ ಮ್ಹಣಚೇ ಶಬ್ದಾಂತೂಲೆ ಅಂತಿಮ ಅಕ್ಷರ ಹ ಕಾರ ಲೋಪ ಜಾವನು ಆಗ್ರ ಮ್ಹಣ ಉರಲೊ. ತೋ ಕೋಕಣೀಂತ ಪ್ರತ್ಯಯ ಮೆಳನು ಆಗ್ರೋ ಮ್ಹಣ ರೂಪ ಪಾವಲಾ.

An Appeal to the members of the GSB Community

  जेसन पींत, SDB, उद्यावर, उडुपी (MA कोंकणी)

ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಸಾನ ಕಾಣಿಯೊ ಬರೊವಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತು°

ಪರಬೆಕ ತಿಸ್ರೆ ಲ್ಹಾರಾಚೆ ಭಯ ವಿಶ್ವಾಕಚ ಕರೋನಾಚೆ ಭಯ

ನವೆಂಬರ ಮ್ಹಯನೊ ಸರನು ದಶಂಬರ ಪಾವಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ಲೋಕಾಂಕ

ಅಮ್ಚಿಗೆಲೆ ಪರ‍್ಬೆ ರಾಂದಪ ಅಮ್ಚಿ ರಾಂದಪ ಭಾರಿ ಸುಲಭಗೊ

ಪ್ರಾಕ ದಕೂನು ಪ್ರಸ್ತೂತಾಕ ಎತ್ತಾನ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಖಾಣಜವಣ,

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸು ಆನಿ ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ ಅಶ್ಶಿ ತಶ್ಶಿ ಪೊಳೊಚೆ

ಮನು ಕುಲ ಕಳನು ಕೀ ಕಳನಾಶಿ° ಚೂಕಿ ಕೆಲ್ಲಾರಿ ಆವಸು

कोरोना महामारी भारताक येवनु ६ महिने जाले.

ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಂತು ಸಾಬಾರ ಸಂಖ್ಯೆರಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ಭೊ

Home

Ad for Aruna Masala

ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಅಂಡಾರು ರಾಮದಾಸ ಕಿಣಿ

Featured Chandrika Mohan Pai KC Prabhu

 

Anniversaries

Shabdh Vihaar

Homage

 

Well Wishers

Has no content to show!

Most Read

Homage

Events

Who is Online?

We have 76 guests and no members online

Advertorial

Scroll to top