ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಾಕ ಗ್ರಹಣ


ವಿದ್ಯಾನಾಂ ನರಸ್ಯ ರೂಪಮಧಿಕಂ ಪುಚ್ಛನ್ನ ಗುಪ್ತಂ ಧನಮ್ |
ವಿದ್ಯಾ ಭೋಗಕರೀ ಯಶ: ದುಖಕರೀ ವಿದ್ಯಾ ಗುರೂಣಾಮ್ ಗುರು : ||


ಹೇº ಏಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸುಭಾಶಿತ ವಿದ್ಯೆಚೆ ಮಹತ್ವ ಸಾಂಗತಾ. ವಿದ್ಯೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ತೇº ಏಕ ಮನಶಾಕ ಗುಪ್ತಧನ ಆಶಿಲೆ ಸಾರಕೆ. ವಿಧ್ಯಾ ಆಶಿಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆ ರೂಪ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸುಂದರ ಜಾವನು ದಿಸತಾ. ವಿದ್ಯೇಚೆ ನಿಮಿತ ಸುಖ, ಸಂತೋಸ, ಯಶ ಮೆಳತಾ. ವಿದ್ಯಾ ಗುರೂಂಕ ಗುರು ಜಾವನು ಆಸಾ. ಖಂಡಿತ ಹೇº ಸತ್ಯಾಚೆ ಉತ್ತರ ಮ್ಹಣ್ಯೇತ. ಜಾಲ್ಯಾರಿ ‘ಆತಾº ಕಿತೆº ಜಾಲಾº ಶಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಾಕ” ಮ್ಹಣು ಸವಾಲ ನಿಮಗಿಲೆರಿ ಜವಾಭ ದಿವಚೆº ಕಷ್ಟ ಜಾತಾ. 
    ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಾಕ ಕೋವಿಡಾಚೆ ನಿಮಿತ ದೇಡ ವರಸಾ ದಾಕೂನ ಗ್ರಹಣ ಧರಲ್ಯಾಶೆº ದಿಸತಾ. ಅಶಿº ಸಾಂಗಚಾಕ ಕಾರಣ ಆಸಾ. ಗ್ರಹಣ ಧರಲೆರಿ ಸರ‍್ಯ, ಚಂದ್ರಾಲೆ ಚಲಚನವಲನಾಕಯಿ ಬಾದಾ ಜಾತಾ ಆಸತಾನಾ ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರಾಕ ಗ್ರಹಣ ಲಾಗಲೆರಿ ಆನಿಕ ಕಿತ್ತೆ ಜಾತಲೆº ಮ್ಹಣು ಚಿಕೆಶೆ ಊಹಾ ಆಸಾ.
    ಸುರುವೆಕ ವಿದ್ಯಾರಾಂಭ ಕರಕಾಶಿಲೆ ಚೆರಡಾಕ ಪಯಲೆ ಇಯತ್ತೆಕ ಶಾಳೆಕ ಪ್ರವೇಶ ದಿವೋನು, ವರ್ಣಮಾಲಾ, ಅಂಕಿ ಆಶಿº ಅಲ್ಪಜ್ಞಾನ ಮೆಳೊವಚಾಕ ಅವಕಾಶ ಮೇಳಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರಿ ಘೋಷಣಾ ಜಾಲೆಲೆ ಲಾಕ್ ಡೌನಾಚೆ ಪ್ರಭಾವಾನ ತಾಂಕಾ (ಸಾನ ಭುರಗೆಂಕ) ಶಾಳೆಚೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಆಕಾಶಾಚೆ ಫುಲಶೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ರೀತಿರಿ ಖೇಳು, ಘಾಣಾ, ಚಿತ್ರಕಲಾ, ಬರವಣಿಗಾ, ಊಲೊವಚೆº ಅಸಲೆ ಆರಂಭಿಕ ಚಟುವಟಿಕೇಚೆ ಮೂಲ ಜಾವನಾಶ್ಚೆ ಶಾಳಾ ಧಾಂಪುನು ಆಶಿಲೆಕ ಸಾನ್ನ ಚೆರಡುವಾಂಕ ಶಾಳಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ‘ಕಿತೆº’ ಅಸಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಜಾಚವೆ ತಶಿº ಜಾಲ್ಯಾ ! ಘರಾಂತ ಆವಸು ಬಾಪಸುನ ಶಿಕಯಿಲೆ ಶಿಕಪ ಚೆರಡು ಮನಾಕ ಘೇನಾ. ಶಾಳೆಂತು ಶಿಕ್ಷಕಾನಿ ಕರಚೆ ತಸಲೆ ಪಾಠ ಘರಾಂತ ಭುರಗೆಂಕ ಸಾಂಗಚಾಕ ಜಣ ಮೇಳನಾ. ಚರಡುಂವಾoಕ ಜಾವಕಾಶಿಲೆ ಸಹಪಾಠಿಂಕ ಖಂಯ ಸೊದೂಚೆº ? ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಜಾಯನಾಶಿಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಚೆ ಮುಕಾರ ಬಯಸೂನು ಆನ್ ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಖೂಕಾ ಮ್ಹಣು ದಬಾವ ಘಾಲ್ಯಾರಿ ವಿದ್ಯಾ ಯೆತಾವೆ ? 
    ಚರಡುವಾಲೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ನಷ್ಟ ಜಾವಚಾಖ ನಾ ಮ್ಹಣು ಸರ್ವ ಪೋಷಕ ಶಾಳೆಚೆ ಶುಲ್ಕ ಭರತ ಆಸಾತಿ. ಫೀ ಭರಲೆ ಕೂಡಲೆ ಕ್ಸಾಸ್ ರೂಮಾಚೆ ವಾತಾವರಣ ಆಮಕಾ ಘರಾಂತ ಯಾ ಆನ್ ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಾಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಕರಚಾಕ ಜಾಯನಾ. ಹೇº ಸಗಟ ವಿಷಯ ಕಳಿತಾಕ ಆಸೂನು ಆಮೀ ಆನ್ ಲೈನಾರಿ ಶಿಕಚೆ ಚರಡುವಾಂಕ ಪಳೊವನು ಆಮಗೆಲೆ ಕಾಲರ್ ಟೈಟ್ ಕರನು ಹಂಕಾರ ದಾಕಯತ ಆಸಾತಿ. ಹೊ ವಿಷಯು ಹಾಂಗಾ ಸೊಡಾ. 
ಆನಿ ಏಕ ಗಜಾಲಿ ಪಳಯಾ. ಚಾರ ತೆ ಪಾಂಚ ಮಹಿನೊ ಮೊಬೈಲಾರಿ ಪಾಠ ಶಿಕಲೆಲೆ ಚರಡುವಾಂಕ ಮುಕಾರಚೆ ಇಯತ್ತೆಕ ಪಾಸ್ ಕರಚೆ ವಿಧಾನಾನ ತಾಂಗೆಲೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆಮಕಾ ಕಿತ್ತೆ ಮ್ಹಣು ಕಳನಾ. ಆತಾಂ ದುಸರೆಂ ಇಯತ್ತೆಕ ಪ್ರವೇಶ ಘೆತಿಲೆ ಚೆರಡುವಾಂಕ ಥೊಡೆಶೆ ಗಂಭೀರ ವಿಷಯಾಚೆರಿ(ಮಗ್ಗಿ, ಗಣಿತ, ವಿಜ್ಞಾನ) ಪರಿಪೂರ್ಣತಾ ಮೆಳನಾ. ತೆದಾನಾ ತಾಂಗೆಲೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಾಚೆ ಅಡಿಪಾಯ ದುರ್ಬಳ ಜಾತಾ ವತಾ. ಆಶ್ಯಿಚಿ ಏಕ ಏಕ ಹಂತ ಮುಕಾರಿ ಗೆಲಿಲೆ ತೆದಾನಾ ನಷ್ಟ ಜಾಲಿಲೆ ದೋನ ವರಶಾಚೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪರತೂನ ಯೇನಾ. ಹಾಂಗಾಕ ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಥರಾರಿ ಆಶಿಲೆ ಚೆರಡುವಾಂಕ ಗ್ರಹಣ ಲಾಗುನು ತಾಂಗೆಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಕಲಾಂಗ ಜಾತಲೆº. 
    ಪ್ರೌಡ ಆನಿ ಕಾಲೇಜ ಸ್ತರಾಚೆ ಭುರಗೆಂಕ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಚೆ ನದರೆನ ಕಿತ್ತೆಂ ಜ್ಞಾನ ಮೆಳಕಾಶಿಲೆ, ತೆº ಮೆಳನಾಶಿº……..ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರಯನಾಶಿº ಶಂಬರಿಕ ಶಂಬರ ಅಂಕ ಘೆವನು “ಕೋವಿಡ್ ಕಾಲಾಚೆ ಕೋವಿದ್” (ಕೋವಿದ ಮ್ಹಣಚೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಾಕ ಪಂಡಿತ ಮ್ಹಣು ಅರ್ಥ ಆಸಾ.) ಪದವಿ ಮೇಳತಾ. ಹೇº ಕೋವಿದ ಲೋಕಾಂಕ ಮುಕಾರಿ ಚಾಂಗ ಉದ್ಯೋಗ ಮೆಳತಲೆº ಮ್ಹಣಚೊ ಭರವಸೊ ದೀಸನಾ. ಕೋವಿಡಾಚೆ ಕೋವಿದಾಂಕ ಬರೆº ಉದ್ಯೋಗ ಮೆಳೆರಿ……..ಹಾಜೆº ಫೂಡೆ ಸಾತ ಆಟ ವರಸಾ ದಾಕೂನ 90+ ಅಂಕ ಘೆತಿಲೆ ಬುದ್ವಂತಾಕ ಯಾ ಮುಕಾರಚೆ ಪಾಂಚ - ಸ ವರಸ 90+ ಅಂಕ ಘೆಇತಿಲೆಂಕ ಉದ್ಯೋಗಾಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರಿ ನೇಮಣೂಕಿ ಕರಪಾಕ ಖಂಚೆ ಮಾನದಂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಕರಕಾ ಮ್ಹಣಚೆº ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಶಿಕ್ಷಣವಲಯಾಂತ ಆಸಾ. 
    ಕಾಮ ಕರತ ಆಶಿಲೆ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ ಶಾಳಾ ಬಂದ ಜಾಲಿಲೆಲ ಖೂಬ ಲೋಕಾಳೆ ಉಯೋಗ ಗೆಲ್ಯಾ. ವರಸಪಶೆ ಚಡ ಸಾಂಬೋಳ ನಾತಿಲೆ ಶಿಕ್ಷಕ ತರಕಾರಿ ವಿಕ್ಚೆº, ಬೇಕರಿ ಚಲೊವಚೆº, ಉದ್ಯೋಗಾ ಖಾತ್ರಿ ಕಾಮ ಕರಚೆº ದಿಸತಾ. ಶಿಕ್ಷಕಾನಿ ತಾಂಗೆಲೆ ವೃತ್ತಿ ಸೋಣು ದುಸರೆ ವೃತ್ತಿಕ ಗೆಲಿಲೆ ತೆದನಾ ಜಾಲಿಲೆ ವೃತ್ತಿ ಅಸಮಾನತಾ ಸಮ ಜಾವನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಬರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮೆಳಚೆ ದೀಸ್ ಯೆವನು ಶೀಘ್ರ ಶಾಳಾರಂಭ ಜಾವೊ ಮ್ಹಣು ಆಶಾ ಕರೂಯಾº.             ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    

                                                                                                                                                                            -    ಡಾ| ಅರವಿಂದ ಶ್ಯಾನಭಾಗ, ಬಾಳೆರಿ.

 

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಂತು°

ಮುοಡ್ಕೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಭ ದೇವಳಾಂತು°

ಉದ್ಯೋಗ ಆನೀ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಡಾ| ಅರವಿಂದ

18:53:41 ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ  ಕೇಂದ್ರ ‘ಕ್ಷಮತಾ

This application is only for the poor

कोंकणिंतल्या अस्तुरी साहित्याचेर

ಮಂಗಳೂರು: ವಿಶಂತಿ ಸಂಭ್ರಮಾοತು ಆಸಚೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಚೆ ಗೌಡ

https://www.youtube.com/user/MrBaligavenkatesh

Editorial

ವರ್ಶಿಕ್ ! ಕಸಲೆ° ಜಾತಾ ಆಸಾ ?

ಭಾರತ ದೇಶಾಂತ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಚಡ ಜಾತಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣಚೆ° ಎಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಶಾಕಯಿ ಕಳೂಂಕ ಶುರು ಜಾಲಾ°. ಟ್ರೈನಾರ ವತನಾ ತಾಂಗೆಲೆ ಸಾಂಗತ ಪ್ರಯಾಣ ಕರತಲೆ ಚಾರ ಲೋಕಾಂಕ ರೈಲ್ವೆ ಪೋಲಿಸ್ ಕಾನ್ಸಟೇಬಲಾನ ಗುಂಡು ಘಾಲನು ಜಿವಶಿ ಮಾರಲೆ, ಮೆಲೆಲೆ ಪಯಕಿ ಎಕಲೊ ತ್ಯಾ ಪೋಲಿಸಾಲೊ ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್, ವರಲೆಲೆ ತೀನ ಲೋಕ ವ್ಹಿಂಗವ್ಹಿοಗಡ ಭೊಗಿಂತು ಆಶಿಲೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಾಚೆ, ಜೀವಶಿ ಮಾರತರಿ ತೊ ಪೋಲಿಸ್ ರಾಜಕೀಯ ಭಾಷಣ ಮಾರತಾ ಮ್ಹಳೆಲಿ ಖಬರ ಆಯಕತಾನ ಕೋಣಾಕ ಜಾಲ್ಯಾರಯಿ ಕೋಪ ಯೆವಚೆ° ಸಹಜ ಜಾತಾ. ತಾಣೆ ಸೊದೂನ ವಚೂನ ಮಾರಲೆಲೆ°, ತಾಗೆಲೆ ಭಾಷಣ ಆಯಕತನಾ ತಾಗೆಲೊ ಉದ್ಧೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಸಾ. ಯುನಿಫಾರ್ಮ ಘಾಲನು ಆಶಿಲೆ ತಾಣೆ ತಾಗೆಲೆ ಸೀನಿಯರಾಕ (ತೊವಯಿ ಯುನಿಫಾರ್ಮಾರಿ ಆಶಿಲೊ) ಮಾರತರಿ ಕಪಡೆ ಆನಿ ಚೆಹರೊ ಪಳೊವನು ಲೋಕಾಂಕ ವಿಂಚೂನ ವಿಂಚೂನ ಮಾರಲೆಲೆ ಪಳಯತಾನ ತಾಗೆಲೆ ಮನಾಂತ ಕಿತಲೊ ದ್ವೇಷ ಬರನು ಆಸಾ ಮ್ಹಣು ಅನುಭವ ಕರಯೆತ. ಥೊಡೆ ವರಸ ಮಾಕ್ಷಿ ಎಕ ಮಹಾನ ಮುಖೇಲಿನ "ಕಪಡೆ ಪಳೊವನು ಲೋಕಾಂಕ ಸಮಝುಂಕ ಜಾತಾ" ಮ್ಹಣು ಎಕ ಚುನಾವಿ ಭಾಷಣ ದಿಲೆಲೆ°. ಹ್ಯಾ ಪೋಲಿಸಾನ ತೆ° ಗಂಭಿರ ಜಾವನು ಘೆತಲಾ ಮ್ಹಣು ಸಾಂಗೂಯೆತ. ಹ್ಯಾ ರೈಲ್ವೇ ಘಡಣಿ ಪಳಯತರಿ ಹೆ° ಖಂಯ ವಚೂನ ರಾಬತ ಮ್ಹಣು ಸಾಂಗಚಾಕ ಜಾಯನಾ.

NEWS CLICK
ಥಂಡ ಮನಾನ ಚಿಂತನ ಕೆಲ್ಯಾರಿ ಹೆ° ಸಗಟ ಚೂಕಿ ಮ್ಹಣು ಎಕ ಚೆರಡಾಕಯಿ ಸಮಝತಾ. ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಕರಚೆ° ಕಸಲೆ° ? ಥಂಡ ಮನ ಆನಿ ಚಿಂತನ ಕರಚೆ° ಗುಣ ನಾ ಜಾಲಾ° ಯಾ ತಾಕಾ ಪುರುಸೊತ್ತ ಮೇಳನಾ. ಸಗಳೊ ದೀವಸ ವಾಟ್ಸಪಾರಿ ಯೆವಚೆ ಫಟಿಯೊ ವಾಚೂನ, ಪಳೊವನು, ಆಯಕುನು ಆಮಿ ನಿರ್ಲಜ್ಜ ಜಾವನು ತೆಂಚಿ ಬದ್ದ ಮ್ಹಣು ತಿ ಫಟ್ಟಿ ಆನಿ ಚಾರ ಲೋಕಾಂಕ ದಾಡಚೆ° ಕರತಾತಿ. ಹಾಜೆ ಮಧೆ° ಆಮಗೆಲಿ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಉಪೇಗ ಕರಚಾಕ ವಿಸರತಾತಿ.
ಆಜಿ ಇಂಟರನೆಟ್ ಆಸಾ. ಆಮಕಾ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ನಾ ಮ್ಹಣು ಜಾಲ್ಯಾರ ಇಂಟರನೆಟ್ ಮದದ ಕರತಾ. ಇಂಟರನೆಟ್ ಕಿತಲೆ° ವಾಯಟ ಮ್ಹಣು ಲೇಕಲಾಂಕಿ ತಾಜೆ ದ್ಹಾ ವಾಂಟೆನ ಚಾಂಗ ಆಸಾ ಮ್ಹಣಯೆತ. ಇಂಟರನೆಟಾರ ಆಸಚಿ ಸರ್ವ ಮಾಹಿತಿ ವಾಚೂಕಾ ಯಾ ಪಳೊವಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ ದ್ಹಾ ಜಲ್ಮು ಘೆತಲ್ಯಾರಯೀ ಪಾವನಾ ಮ್ಹಣು ಮೆಗೆಲೆ ಎಕ ದೋಸ್ತಾನ ಸಾಂಗಚೆ° ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕೂನ ಆಮಕಾ ವಾಟ್ಸಪಾರಿ ಆಯಿಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಬದಲ ಸಂದೇಹ ಆಸಲ್ಯಾರಿ ಆಮಿ ಪಾಂಚ ಯಾ ದ್ಹಾ ಮಿನಿಟ್ ಇಂಟರನೆಟಾಕ ವಚೂಕ.
ಉದಾಹರಣೆಕ ಆರತಾ° ತಿರುಪತಿ ಬಾಲಾಜಿ ದೇವಳಾಕ ಘೆವನು ಎಕ ಖಬರ ವಾಯರಲ್ ಜಾಲಿ. ತಾಂನಿ° ಲಾಡು ಕರಚಾಕ ಪನ್ನಾಸ ವರಸ ದಾಕೂನ ನಂದಿನಿ ತುಪ ವಾಪೂರತಲೆ° ಖಂಯ. ನವೀನ ಸರಕಾರ ಯೆತರಿ ಸರಕಾರಾನ ತಾಂಕಾ° ತುಪ ದಿವಚೆ° ರಾಬಯಲೆ° ಖಂಯ°. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಾಚೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನಾರ ಆಶಿಲೆ ಲೋಕಾನ ಸುತಾ ಹಿ ಖಬರ ವಾಯರಲ್ ಕೆಲಿ. ಉಪರಾಂತ ಕಳನು ಆಯಲೆ° ಕಸಲೆ° ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ದೇಡ ವರಸ ಮಾಕ್ಷಿಚಿ ಆಯಚೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಾನ ಸರಕಾರಾಂತ ಆಶಿಲೆ ವೇಳಾರಿಚಿ ತುಪ ದಿವಚೆ° ರಾಬಯಲಾ° ಖಂಯ°. ನಂದಿನಿ ತುಪಾಚೆ ಮ್ಹೊಲ ತಾಂಕಾ° ಚಡ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣು ತಾಂನಿ° ನಂದಿನಿ ತುಪ ಖರೀದಿ ಕರಚೆ° ರಾಬಯಲಾ°. ಅಸಲೆ ಫಟಿಯೊ ಸಾಂಗತಾನಾ "ಗೂಗಲ್" ಕರನು ಸತ್ಯ ಭಾಯರ ಹಾಡಚಾಕ ಜಾತಾ. ಸಂದೇಹ ಯೆವಚೆ° ಮುಖ್ಯ. ಸತ್ಯ ಸೊದುಚಾಂಚು ಆಸಚೆ ಮಝಾ, ಕುರುಡೆಶೆ ಆಯಿಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಪರತೂನ ಚಾರ ಲೋಕಾಂಕ ದಾಡಚಾಂತು° ನಾ.


ಸಮ ಪಳೊವಚಾಕ ಗೆಲ್ಯಾರಿ ಹ್ಯಾ ಫಟಿಯೊ ಫಾಯಸ ಕರಚೊ ಮೂಳ ಉದ್ಧೇಶ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಜಾಗೃತ ಕರಚೆ° ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಖಾಂಯ ಚೂಕಿ ನಾ. ಹೆ° ಆಜಿ ಕಾಳ ಥೊಡೆ ಲೋಕಾಂಕ ಸಮಝೂಚಾಕ ಶುರು ಜಾಲಾ°. ತಾಂಕಾ° ನ್ಯಾಯ ಆನಿ ಅನ್ಯಾಯಾ ಮಧೆ° ಫರಕ ಕರಚಾಕ ಕಳಚಾಕ ಶುರು ಜಾಲಾ°. ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆನ ಖಾಂಯ ಜಾವಚೆ° ನಾ, ಮೋಗಾನ ಆಸೂಕಾ ಮ್ಹಣು ತಾಂನಿ° ಸಾಂಗಚೆ° ಆಯಕೂಂಕ ಮೆಳತಾ. ಹಾಂಗೆಲೊ ಸಂಖೊ ಖೂಬ ಊಣೆ ಆಸಾ. ತೊ ಸಂಖೊ ಚಡ ಜಾಲೆ ತಶಿ° ಆಮಗೆಲೆ ದೇಶಾಕ ಬರೆಪಣ ಜಾತಾ.
ಆಮಗೆಲೆ ಭಾರತ ದೇಶಾಕ ಬಲಿಷ್ಠ ಇತಿಹಾಸ ಆಸಾ. ಕೋಣಕೋಣಕಿ ಯೆವನು ಗೆಲೆ. ಆಜಿಕಯೀ ಆಮಿ ಸುದೃಡ ಆಸಾತಿ. ಸಾಬಾರ ಯುದ್ಧ ಪಳಯಲ್ಯಾಂತಿ. ಜಿಕಲ್ಯಾಂತಿ. ಹ್ಯಾ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಪಸರತಲೆ ಲೋಕಾಂಕಯಿ ದ್ಹಾಂವಡಾಚಿ ಶಕ್ತಿ ಆಮಕಾ ಆಸಾ. ವಗೀಚ ಭಾರತ ದ್ವೇಷ ರಹಿತ ಭಾರತ ಜಾತಲೆ° !
ವಿಶ್ವಾಸ ದವರುಯಾ°.
ಭಾರತ ಮಾತಾ ಕೀ ಜೈ !

Shabdvihar

ಬಿಟ್ಟಿ

ತೋ ಕೆದನಾಯಿ ಕಾಮಾಂಚಾನ ಕಾಮ ಬಿಟ್ಟಿ ಕರೋವನು ಘೆತಾ. ಹಾಣೆ ತಾಗೆಲೆ ಸಕಡ ಕರಯಿಲೆ ಕಾಮ ಬಿಟ್ಟಿ ಜಾವನು ಆಸಾ. ವಯಲೇ ಉದ್ಘೃತ ವಾಕ್ಯಾಂತ ಬಿಟ್ಟಿ ಮ್ಹಣಚೊ ಜೋ ಶಬ್ದು ವಾಪರಲಲೊ ಆಸಾ ತೇ ಶಬ್ದಾಚೊ ಅರ್ಥ ಆನೀ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಸಮಜೂವ್ಯಾಂ.

ಹಾಂಗಾ ವಾಪರಲಲೋ ಬಿಟ್ಟಿ ಮ್ಹಣಚೇ ಶಬ್ದಾಚೊ ಅರ್ಥ ಸಕಡಯೀ ಜಾಣ. ಕಾಮ ಕೆಲೆಲ್ಯಾಕ ಕಾಮಾಂಚಿ ಮಜೂರಿ ದೀನಾಶಿ ಮುಫತ್ತ ಕಾಮ ಕರೋವಸೂನು ಘೆವಚೇ ಮ್ಹಣು ಜಾವನ ಆಸಾ ಮ್ಹಣು. ಹೆ ಅಥರ್ಾಚೊ ವಿಷ್ಟಿ ಮ್ಹಣಚೊ ಶಬ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಂತು ಆಸಾ. ಹೇ ವಿಷ್ಟಿ ಶಬ್ದಾಚೆ ತದ್ಬವ ರೂಪ ಜಾವನು ಆಸಾ. ಹೋ ಬಿಟ್ಟಿ ಮ್ಹಣಚೋ ಶಬ್ದು ವಿಷ್ಟಿ ಶಬ್ದು ತದ್ಬವ ರೂಪಾಂತು ವಿ ಅಕ್ಷರ ಬಿ ಮ್ಹಣು ಜಾತ್ತಾ ಆನೀಕ ಷ್ಟಿ ಮ್ಹಣಚೇ ವಿಜಾತೀಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ, ಸಜಾತೀಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಜಾತಾ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಷ್ಟಿ ಆಶಿಲೆ ಟ್ಟಿ ಮ್ಹಣ ಜಾತಾ. ಅಶೀ ವಿಷ್ಟಿ ಆಶಿಲೆ ಬಿಟ್ಟಿ ಜಾತಾ. ಅನೀಕ ತೇ ಶಬ್ದಾಚೊ ಅರ್ಥ ವಯರಿ ಸಾಂಗಲ್ಯಾವರಿ ಪೈಸೊ ಮಜೂರಿ ದೀನಾಶಿ ಫುಕ್ಕಟ ಕಾಮ ಕರೋವಸೂನ ಘೆವಚೆ ಮ್ಹಣ ಜಾವನು ಆಸಾ.

An Appeal to the members of the GSB Community

  जेसन पींत, SDB, उद्यावर, उडुपी (MA कोंकणी)

ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಸಾನ ಕಾಣಿಯೊ ಬರೊವಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತು°

ಪರಬೆಕ ತಿಸ್ರೆ ಲ್ಹಾರಾಚೆ ಭಯ ವಿಶ್ವಾಕಚ ಕರೋನಾಚೆ ಭಯ

ನವೆಂಬರ ಮ್ಹಯನೊ ಸರನು ದಶಂಬರ ಪಾವಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ಲೋಕಾಂಕ

ಅಮ್ಚಿಗೆಲೆ ಪರ‍್ಬೆ ರಾಂದಪ ಅಮ್ಚಿ ರಾಂದಪ ಭಾರಿ ಸುಲಭಗೊ

ಪ್ರಾಕ ದಕೂನು ಪ್ರಸ್ತೂತಾಕ ಎತ್ತಾನ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಖಾಣಜವಣ,

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸು ಆನಿ ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ ಅಶ್ಶಿ ತಶ್ಶಿ ಪೊಳೊಚೆ

ಮನು ಕುಲ ಕಳನು ಕೀ ಕಳನಾಶಿ° ಚೂಕಿ ಕೆಲ್ಲಾರಿ ಆವಸು

कोरोना महामारी भारताक येवनु ६ महिने जाले.

ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಂತು ಸಾಬಾರ ಸಂಖ್ಯೆರಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ಭೊ

Home

Ad for Aruna Masala

ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಅಂಡಾರು ರಾಮದಾಸ ಕಿಣಿ

Featured Chandrika Mohan Pai KC Prabhu

 

Anniversaries

Shabdh Vihaar

Homage

 

Well Wishers

Has no content to show!

Most Read

Homage

Events

Who is Online?

We have 77 guests and no members online

Advertorial

Scroll to top