ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಾಕ ಗ್ರಹಣ


ವಿದ್ಯಾನಾಂ ನರಸ್ಯ ರೂಪಮಧಿಕಂ ಪುಚ್ಛನ್ನ ಗುಪ್ತಂ ಧನಮ್ |
ವಿದ್ಯಾ ಭೋಗಕರೀ ಯಶ: ದುಖಕರೀ ವಿದ್ಯಾ ಗುರೂಣಾಮ್ ಗುರು : ||


ಹೇº ಏಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸುಭಾಶಿತ ವಿದ್ಯೆಚೆ ಮಹತ್ವ ಸಾಂಗತಾ. ವಿದ್ಯೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ತೇº ಏಕ ಮನಶಾಕ ಗುಪ್ತಧನ ಆಶಿಲೆ ಸಾರಕೆ. ವಿಧ್ಯಾ ಆಶಿಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆ ರೂಪ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸುಂದರ ಜಾವನು ದಿಸತಾ. ವಿದ್ಯೇಚೆ ನಿಮಿತ ಸುಖ, ಸಂತೋಸ, ಯಶ ಮೆಳತಾ. ವಿದ್ಯಾ ಗುರೂಂಕ ಗುರು ಜಾವನು ಆಸಾ. ಖಂಡಿತ ಹೇº ಸತ್ಯಾಚೆ ಉತ್ತರ ಮ್ಹಣ್ಯೇತ. ಜಾಲ್ಯಾರಿ ‘ಆತಾº ಕಿತೆº ಜಾಲಾº ಶಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಾಕ” ಮ್ಹಣು ಸವಾಲ ನಿಮಗಿಲೆರಿ ಜವಾಭ ದಿವಚೆº ಕಷ್ಟ ಜಾತಾ. 
    ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಾಕ ಕೋವಿಡಾಚೆ ನಿಮಿತ ದೇಡ ವರಸಾ ದಾಕೂನ ಗ್ರಹಣ ಧರಲ್ಯಾಶೆº ದಿಸತಾ. ಅಶಿº ಸಾಂಗಚಾಕ ಕಾರಣ ಆಸಾ. ಗ್ರಹಣ ಧರಲೆರಿ ಸರ‍್ಯ, ಚಂದ್ರಾಲೆ ಚಲಚನವಲನಾಕಯಿ ಬಾದಾ ಜಾತಾ ಆಸತಾನಾ ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರಾಕ ಗ್ರಹಣ ಲಾಗಲೆರಿ ಆನಿಕ ಕಿತ್ತೆ ಜಾತಲೆº ಮ್ಹಣು ಚಿಕೆಶೆ ಊಹಾ ಆಸಾ.
    ಸುರುವೆಕ ವಿದ್ಯಾರಾಂಭ ಕರಕಾಶಿಲೆ ಚೆರಡಾಕ ಪಯಲೆ ಇಯತ್ತೆಕ ಶಾಳೆಕ ಪ್ರವೇಶ ದಿವೋನು, ವರ್ಣಮಾಲಾ, ಅಂಕಿ ಆಶಿº ಅಲ್ಪಜ್ಞಾನ ಮೆಳೊವಚಾಕ ಅವಕಾಶ ಮೇಳಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರಿ ಘೋಷಣಾ ಜಾಲೆಲೆ ಲಾಕ್ ಡೌನಾಚೆ ಪ್ರಭಾವಾನ ತಾಂಕಾ (ಸಾನ ಭುರಗೆಂಕ) ಶಾಳೆಚೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಆಕಾಶಾಚೆ ಫುಲಶೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ರೀತಿರಿ ಖೇಳು, ಘಾಣಾ, ಚಿತ್ರಕಲಾ, ಬರವಣಿಗಾ, ಊಲೊವಚೆº ಅಸಲೆ ಆರಂಭಿಕ ಚಟುವಟಿಕೇಚೆ ಮೂಲ ಜಾವನಾಶ್ಚೆ ಶಾಳಾ ಧಾಂಪುನು ಆಶಿಲೆಕ ಸಾನ್ನ ಚೆರಡುವಾಂಕ ಶಾಳಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ‘ಕಿತೆº’ ಅಸಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಜಾಚವೆ ತಶಿº ಜಾಲ್ಯಾ ! ಘರಾಂತ ಆವಸು ಬಾಪಸುನ ಶಿಕಯಿಲೆ ಶಿಕಪ ಚೆರಡು ಮನಾಕ ಘೇನಾ. ಶಾಳೆಂತು ಶಿಕ್ಷಕಾನಿ ಕರಚೆ ತಸಲೆ ಪಾಠ ಘರಾಂತ ಭುರಗೆಂಕ ಸಾಂಗಚಾಕ ಜಣ ಮೇಳನಾ. ಚರಡುಂವಾoಕ ಜಾವಕಾಶಿಲೆ ಸಹಪಾಠಿಂಕ ಖಂಯ ಸೊದೂಚೆº ? ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಜಾಯನಾಶಿಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಚೆ ಮುಕಾರ ಬಯಸೂನು ಆನ್ ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಖೂಕಾ ಮ್ಹಣು ದಬಾವ ಘಾಲ್ಯಾರಿ ವಿದ್ಯಾ ಯೆತಾವೆ ? 
    ಚರಡುವಾಲೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ನಷ್ಟ ಜಾವಚಾಖ ನಾ ಮ್ಹಣು ಸರ್ವ ಪೋಷಕ ಶಾಳೆಚೆ ಶುಲ್ಕ ಭರತ ಆಸಾತಿ. ಫೀ ಭರಲೆ ಕೂಡಲೆ ಕ್ಸಾಸ್ ರೂಮಾಚೆ ವಾತಾವರಣ ಆಮಕಾ ಘರಾಂತ ಯಾ ಆನ್ ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಾಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಕರಚಾಕ ಜಾಯನಾ. ಹೇº ಸಗಟ ವಿಷಯ ಕಳಿತಾಕ ಆಸೂನು ಆಮೀ ಆನ್ ಲೈನಾರಿ ಶಿಕಚೆ ಚರಡುವಾಂಕ ಪಳೊವನು ಆಮಗೆಲೆ ಕಾಲರ್ ಟೈಟ್ ಕರನು ಹಂಕಾರ ದಾಕಯತ ಆಸಾತಿ. ಹೊ ವಿಷಯು ಹಾಂಗಾ ಸೊಡಾ. 
ಆನಿ ಏಕ ಗಜಾಲಿ ಪಳಯಾ. ಚಾರ ತೆ ಪಾಂಚ ಮಹಿನೊ ಮೊಬೈಲಾರಿ ಪಾಠ ಶಿಕಲೆಲೆ ಚರಡುವಾಂಕ ಮುಕಾರಚೆ ಇಯತ್ತೆಕ ಪಾಸ್ ಕರಚೆ ವಿಧಾನಾನ ತಾಂಗೆಲೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆಮಕಾ ಕಿತ್ತೆ ಮ್ಹಣು ಕಳನಾ. ಆತಾಂ ದುಸರೆಂ ಇಯತ್ತೆಕ ಪ್ರವೇಶ ಘೆತಿಲೆ ಚೆರಡುವಾಂಕ ಥೊಡೆಶೆ ಗಂಭೀರ ವಿಷಯಾಚೆರಿ(ಮಗ್ಗಿ, ಗಣಿತ, ವಿಜ್ಞಾನ) ಪರಿಪೂರ್ಣತಾ ಮೆಳನಾ. ತೆದಾನಾ ತಾಂಗೆಲೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಾಚೆ ಅಡಿಪಾಯ ದುರ್ಬಳ ಜಾತಾ ವತಾ. ಆಶ್ಯಿಚಿ ಏಕ ಏಕ ಹಂತ ಮುಕಾರಿ ಗೆಲಿಲೆ ತೆದಾನಾ ನಷ್ಟ ಜಾಲಿಲೆ ದೋನ ವರಶಾಚೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪರತೂನ ಯೇನಾ. ಹಾಂಗಾಕ ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಥರಾರಿ ಆಶಿಲೆ ಚೆರಡುವಾಂಕ ಗ್ರಹಣ ಲಾಗುನು ತಾಂಗೆಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಕಲಾಂಗ ಜಾತಲೆº. 
    ಪ್ರೌಡ ಆನಿ ಕಾಲೇಜ ಸ್ತರಾಚೆ ಭುರಗೆಂಕ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಚೆ ನದರೆನ ಕಿತ್ತೆಂ ಜ್ಞಾನ ಮೆಳಕಾಶಿಲೆ, ತೆº ಮೆಳನಾಶಿº……..ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರಯನಾಶಿº ಶಂಬರಿಕ ಶಂಬರ ಅಂಕ ಘೆವನು “ಕೋವಿಡ್ ಕಾಲಾಚೆ ಕೋವಿದ್” (ಕೋವಿದ ಮ್ಹಣಚೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಾಕ ಪಂಡಿತ ಮ್ಹಣು ಅರ್ಥ ಆಸಾ.) ಪದವಿ ಮೇಳತಾ. ಹೇº ಕೋವಿದ ಲೋಕಾಂಕ ಮುಕಾರಿ ಚಾಂಗ ಉದ್ಯೋಗ ಮೆಳತಲೆº ಮ್ಹಣಚೊ ಭರವಸೊ ದೀಸನಾ. ಕೋವಿಡಾಚೆ ಕೋವಿದಾಂಕ ಬರೆº ಉದ್ಯೋಗ ಮೆಳೆರಿ……..ಹಾಜೆº ಫೂಡೆ ಸಾತ ಆಟ ವರಸಾ ದಾಕೂನ 90+ ಅಂಕ ಘೆತಿಲೆ ಬುದ್ವಂತಾಕ ಯಾ ಮುಕಾರಚೆ ಪಾಂಚ - ಸ ವರಸ 90+ ಅಂಕ ಘೆಇತಿಲೆಂಕ ಉದ್ಯೋಗಾಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರಿ ನೇಮಣೂಕಿ ಕರಪಾಕ ಖಂಚೆ ಮಾನದಂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಕರಕಾ ಮ್ಹಣಚೆº ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಶಿಕ್ಷಣವಲಯಾಂತ ಆಸಾ. 
    ಕಾಮ ಕರತ ಆಶಿಲೆ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ ಶಾಳಾ ಬಂದ ಜಾಲಿಲೆಲ ಖೂಬ ಲೋಕಾಳೆ ಉಯೋಗ ಗೆಲ್ಯಾ. ವರಸಪಶೆ ಚಡ ಸಾಂಬೋಳ ನಾತಿಲೆ ಶಿಕ್ಷಕ ತರಕಾರಿ ವಿಕ್ಚೆº, ಬೇಕರಿ ಚಲೊವಚೆº, ಉದ್ಯೋಗಾ ಖಾತ್ರಿ ಕಾಮ ಕರಚೆº ದಿಸತಾ. ಶಿಕ್ಷಕಾನಿ ತಾಂಗೆಲೆ ವೃತ್ತಿ ಸೋಣು ದುಸರೆ ವೃತ್ತಿಕ ಗೆಲಿಲೆ ತೆದನಾ ಜಾಲಿಲೆ ವೃತ್ತಿ ಅಸಮಾನತಾ ಸಮ ಜಾವನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಬರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮೆಳಚೆ ದೀಸ್ ಯೆವನು ಶೀಘ್ರ ಶಾಳಾರಂಭ ಜಾವೊ ಮ್ಹಣು ಆಶಾ ಕರೂಯಾº.             ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    

                                                                                                                                                                            -    ಡಾ| ಅರವಿಂದ ಶ್ಯಾನಭಾಗ, ಬಾಳೆರಿ.

 

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಂತು°

ಮುοಡ್ಕೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಭ ದೇವಳಾಂತು°

ಉದ್ಯೋಗ ಆನೀ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಡಾ| ಅರವಿಂದ

18:53:41 ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ  ಕೇಂದ್ರ ‘ಕ್ಷಮತಾ

This application is only for the poor

कोंकणिंतल्या अस्तुरी साहित्याचेर

ಮಂಗಳೂರು: ವಿಶಂತಿ ಸಂಭ್ರಮಾοತು ಆಸಚೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಚೆ ಗೌಡ

https://www.youtube.com/user/MrBaligavenkatesh

Editorial

'ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ' ಜಾವಯೆತ ಕೀ 'ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ' ?

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಚಡ ಜಾಲಾ ! ತಾಜೆ ವಿರುದ್ಧ ಆಮಿ ಜುಝ ಕರಕಾ ! ಆಶೆ° ಸಾಂಗೂನ ಆಮಿ ಸರಕಾರ ಬದಲೂನ ಜಾಲೆ°. ತೊ ಎಕ ಕಾಳ ಆಶಿಲೊ. ಮ್ಹಾರಗಾಯಿ(ಇನಫ್ಲೇಶನ್), ಜಿನಸಿ ವಸ್ತುಚೆ° ಮ್ಹೊಲ ಚಡಚೆ°, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಗ್ಯಾಸ್, ಪಿಯಾವಾಚೆ ಮ್ಹೋಲ ಚಡಚೆ° ಚುನಾವಾಚೊ ವಿಷಯ ಜಾತಲೊ. ಆರತಾ° ಎಕ ದಶಕಾ ದಾಕೂನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ಜಾಲಾ. ಸ್ವೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ ದುಡು, ಕಾಳೊ ದುಡು ಹೊ ವಿಷಯ ಜಾಲಾ. ಹಾಕಾ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧಾ ಅಣ್ಣಾ ಹಾಜರೆಲೆ ಮುಖೇಲಪಣಾರ ಚಲೆಲೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ಆಂದೋಲನ. ತಾಜೆ ನಂತರ ಖೂಬ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವ ಜಾಲೊ. ಅಣ್ಣಾಲೆ ಅನ್ನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಾಂತ ದೇಶಾಚೆ ಖೂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾನ ವಾಂಟೊ ಘೆತಲೊ. ನವೆ ನವೆ ತೊಂಡ° ಅಣ್ಣಾಲೆ ಸಾಂಗತ ದಿಸೂಂಕ ಮೆಳೆ. ತೊ ಆಂದೋಲನ ರಾಜಕೀಯೆತರ ಆಶಿಲೊ. ತಾಂತು° ಖಂಚೆಯ ರಾಜಕಾರಣಿಕ ಪ್ರವೇಶ ದಿವಚಾಕ ಅಣ್ಣಾಲೆ ವಿರೋಧ ಆಶಿಲೆ°. ಉಪರಾಂತ ತಾಂತೂಲೆ ಥೋಡೆ ಲೋಕ ರಾಜಕೀಯಾಕ ಆಯಲೆ. ತಾಂನಿ° ತಾಂಗೆಲಿ ಪಾಡ್ತಿ ಬಾಂದಲಿ. ಚುನಾವಾಕ ರಾಬಲೆ. ಜೀಕಲೆ. ತಾಂಗೆಲೆ ಹಾತಾಂತೂಯಿ ಅಧಿಕಾರ ಆಯಲೊ. ಆರತಾ° ತಾಂಗೆಲೆ ಥೊಡೆ ಮಂತ್ರಿಯಾಲೆ ವಯರಯೀ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೊ ಆರೋಪ ಆಯಲಾ.
ಹೆಂ ಪಳಯತಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕಾಕ ಅಶೆ° ಭೋಗೂಂಕ ಶುರು ಜಾಲಾ° ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಚೂಕಿ ಜಾವಚೆ° ನಾ. "ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಖಂಚೆಯ ಪಾಡ್ತಿಕ ಸೋಡೂನ ನಾ", "ಖಂಚೆ ಫಾಡ್ತಿ ಆಯಲ್ಯಾರಯೀ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕರನಾಶಿ ಬಯಸನಾ", "ತಾಗೆಲೆ ಸಾಂಗತ ಆಶಿಲ್ಯಾನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೊ ಆರೋಪ ವ್ಹಂವತಾನ ಅಣ್ಣಾ ಇತ್ಯಾಕ ಉಲಯನಾ ?" ಆಶೆ° ಸಗಟ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾನ ಉಲೊವಚೆ° ಜಾಲಾ°. ಕೊಣಾಕ ನಂಬಗುಚೆ° ಮ್ಹಣು ಕಳತಾ ನಾ ಜಾಲಾ°.
ಆಮಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ಮ್ಹಣು ಜಿಕೊನ ಹಾಳೆಲೆ ಪಕ್ಷಾಚೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೆ ಆರೋಪಾಂತ ಶಿರಕಲ್ಯಾರಿ ತಾಂನಿ° ಸಮಝಣಗಿ ಅಶೆ° ದಿತಾತಿ. "ತಾಂನಿ° ಇತಲೆ ವರಸ ಕರನಿ ವೆ !" ಹೆಂ ಆಯಕತನಾ ಆಮಕಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎಕ ಹೋಡ ವಿಷಯ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಣು ಭೋಗುಂಕ ಶುರು ಜಾಲಾ°. ಅಸಲೆ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಚೆ ಉತ್ರ° ದಿತಲೆ ವ್ಹಿಂಗಡ ಪಕ್ಷಾಚೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಂಚೆ ಆರೋಪ ಸಿದ್ಧ ಕರಚೆ ಸೋಡೂನ ತಾಂನಿοಚೀ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೆ ಅರೋಪಾಕ ಶಿಕಾರ ಜಾವಚೆ° ದಿಸೂನ ಯೆತಾ ಆಸಾ.
'10% ಸರಕಾರ' ಮ್ಹಣು ಆರೋಪ ಘಾಲೆಲೆ ಲೋಕ '40% ಸರಕಾರ" ಮ್ಹಳೆಲೆ ಆರೋಪಾಕ ಶಿಕಾರ ಜಾಲ್ಯಾಂತಿ. ಆಮಿ ಪರಿಶುದ್ಧ, ಆಮಿ ನವೀನ ಮಾದರಿಚೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಚೆ ರಾಜಕಾರಣ ಕರತಾತಿ ಮ್ಹಳೆಲೆ ಲೋಕಾ ವಯರಿ ಸುತಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೊ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಆಯಲಾ.
ಆಜಿ 'ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ' ಮ್ಹಳೆಲೊ ವಿಷಯ ಖಾಂಯ ಹೋಡ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಣು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಶಾಕ ಭೋಗತಾ ಮ್ಹಣು ಜಾಲ್ಯಾರ ಖಾಂಯ ಚೂಕಿ ನಾ. ಸಗಟಾನ ರಾಜಕಾರಣಾಕ ವಚೆ° ದುಡು ಕರಚಾಕ ಆನಿ ಫಕತ ದುಡು ಆಶಿಲ್ಯಾನ ಚುನಾವಾಕ ರಾಬಚಾಕ ಸಾಧ್ಯ ಮ್ಹಳೆಲೆ° ಸಗಟಾಲಿ ಭಾವನಾ ಆಸಾ. ಫುಡೆ ಕಾಳಾಂತು° ಸರ್ವ ಪಕ್ಷಾಚೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಜಾವನು ಮುಕಾರ ಯೆತಲೆ ಮ್ಹಣು ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೆನಿ ಸಾಂಗಚೆ° ಆಸಾ. ರಾಜಕಾರಣಾ ಖಾತೀರ ಘರದಾರ ಹೋಡಗಾನ ಘೆತಿಲೆ ಆಯಕೂಂಕ ಮೆಳತಾ. ಆಜಿ ತಶಿ° ನ್ಹಹಿ°. ಆಜಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಯಾ ರ‍್ಯಾಲಿಕ ಯೆತಲೆ ಲೋಕಾಂಕ ದುಡು ದಿವಚೆ° ಶುರು ಜಾಲಾ°. ನವೀನ ಜಾವನು ರಾಜಕೀಯಾಕ ಆಯಿಲ್ಯಾಂಕ ಹೆ° ಆಶ್ಚರ್ಯಾಚೊ ವಿಷಯ ಆಸೂಂಕ ಶಕ್ಯ ಆಸಾ. ಜಾಲ್ಯಾರ ಲಾಗಿ ವಚೂನ ಪಳಯಲ್ಯಾರಿ ವಯಿ ಮ್ಹಳೆಲೆ° ಕಳತಾ. ಪಾರ್ಟಿ ನವೀ ಆಸತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಎದೋಳುಚಿ ವ್ಹಿಂಗಡ ಪಕ್ಷಾಂತ ಆಶಿಲೆ ಯೆತಾತ ದಾಕೂನ ತಾಂನಿ° ತಂಯಚಿ ರಿವಾಜ ಹಾಂಗಾ ಹಾಡತಾತಿ.
ರಾಜಕೀಯ ಝುಜ ಕರಚಾಕ ಸುಲಭಸಾಧ್ಯ ಕೆದನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಸಗಟ ಪಕ್ಷಾಂಕ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಮೆಳಕಾ. ಆಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಸಗಟಾನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕರಕಾ ಮ್ಹಳೆಲೆ ತಿತಲೆ ನೀಚ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಕ ಆಮಿ ಪಾವಿಲೆ° ದಿಸೂನ ಯೆತಾ.
ಫಕತ ದುಡ್ವಾನ ಚುನಾವ ಜೀಕಚಾಕ ಜಾಯನಾ. ತ್ಯಾ ದೇಕೂನ ಫುಡೆ ದಾಕೂನ ಜಾತಿ ಸಮಿಕರಣ ಚುನಾವಾ ವೇಳಾರ ಭಾಯರ ಯೆತಾ. ಎಕ ಮನಶಾಲಿ ಜಾತಿ ಪಳೊವನು ತಾಕಾ ಚುನಾವಾಕ ಉಮೇದ್ವಾರ ಕರಚೆ° ಜಾತಾ. ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ ಖಂಚೆ ಜಾತಿಚೆ ಲೋಕ ಚಡ ಆಸಾತಿ ಮ್ಹಳೆಲೆ° ಪಳೊವನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಲೆ ವಿಂಚಪ ಜಾತಾ. ತುಮಿ ಖಂಚೆ ಜಾತಿಚೆ ತಾಜೆ ವಯರಿ ತುಮಗೆಲೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹ್ಯಾ ವಿಷಯಾರಿ ವ್ಹಿಂಗವ್ಹಿοಗಡ ಆಸತಾ. ಹೆ° ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮೇಳತ ದಾಕೂನ ಜಾತಾ ಆಸಾ.
ಜಾತಿ ಜಾತರಿ ಭಾಸ ಯೆತಾ. ಆಮಗೆಲೆ ದೇಶಾಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮೆಳತಾನಾ ಆಮಿ ವೆಗವೆಗಳೆ ರಾಯಾಲೆ ರಾಜಭಾರಾಂತು° ವಾಂಟೂನ ಗೆಲೆಲೆ. ಆಮಕಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ ವಾಂಟತಾನ ಆಮಗೆಲೆ ಭಾಶೆಕ ಲಾಗೂನ ಕೆಲೆಲೆ° ಆಸಾ. ಆಜಿ ಸಗಟ ರಾಜ್ಯಾಂಕ ತಾಂಗೆಲೆ ಮ್ಹಳೆಲೆ ರಾಜ್ಯಭಾಸ ಆಸಾ. ಅಶೆ° ಆಮಿ ಭಾಸ ಆನಿ ಜಾತಿಚೆ ಆಧಾರಾರಿ ವಾಂಟೂನ ಗೆಲ್ಯಾಂತಿ. ಹೆ° ಸೋಡೂನ ಆನಿ ಎಕ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಆಮಗೆಲೊ ಧರ್ಮ. ಆಮಗೆಲೊ ದೇಶ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಾಚೆ ಚಡ ಲೋಕ ಆಸಚೊ ದೇಶ ಆಸಾ. ಹಾಂಗಾ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮಾಚೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಕ್ರೈಸ್ತ, ಮುಸಲ್ಮಾನ, ಜೈನ್, ಭೌದ ಧರ್ಮಾಚೆ ಲೋಕ ಸುತಾ ಖೂಬ ಸಂಖ್ಯಾನಿ ಆಸಾತಿ. ತ್ಯಾ ದೆಕೂನ ಆಮಕಾ ವಾಂಟೂನ ಪಳಯತಾನ ಆಮಿ ಧರ್ಮಾಚೆ, ಜಾತಿಚೆ ಆನಿ ಭಾಶೆಚೆ ಲೋಕ ಜಾವನು ದಿಸತಾತಿ.
ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಂಕ ಹಿ° ಅಸ್ತç ಜಾವನು ದಿಸತಾತಿ. ಆಮಕಾ ವಾಂಟೂನ ಘಾಲನು ತಾಂಗೆಲೆ ಕಾಮ ಸುಲಭ ಕರನು ಘೆತಾತಿ. ಚುನಾವಾ ವೇಳಾರ ಹೆ° ಚಡ ಚಡ ಜಾತಾ ಆಸಾ. ಆರತಾ° ಎಕ ದಶಕಾ ದಾಕೂನ ಆಮಕಾ ವಾಂಟೂನ ಘಾಲಚೆ ಉಮೇದಿನ ಆಮಗೆಲೆ ಮಧೆ° ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಜಾಗೊಚೆ° ಜಾತಾ ಆಸಾ. ಧರ್ಮ - ಧರ್ಮಾ ಮಧೆ°, ಜಾತಿ - ಜಾತಿ ಮಧೆ°, ಭಾಶೆ ಮಧೆ° ಅಶೆ° ಖಂಯ ಅವಕಾಶ ಮೆಳತಾ ಥಂಯ ಆಮಿ ಝಗಡಚೆ° ತಶಿ° ಕರತಾ ಆಸಾತಿ ಮ್ಹಳೆಲೆ° ಉದೇನು ದಿಸತಾ. ಫುಡೆ ಕಾಳಾಂತು° ರಾಜಕಾರಣಾಂತು° ವ್ಹಿಂಗವ್ಹಿσಗಡ ಪಕ್ಷಾಚೆ ಲೋಕಾ ಮಧೆ° ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಸತಲೊ. ಆಜಿ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಜಾಗೃತ ಜಾಲೆಲೆ° ದಿಸೂನ ಯೆತಾ ಆಸಾ. ತೊ ಆಮಗೆಲೆ ಪಕ್ಷಾಚೊ ನ್ಹಹಿ° ಜಾಲ್ಯಾರ ತೊ ಆಮಗೆಲೊ ದುಸ್ಮನ ಮ್ಹಣಚೆ ಜಾತಾ ಆಸಾ. ಹೆ° ಸಗಟ ಪಳಯತಾನ ಯಾ ಅನುಭವ ಕರತಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾಂಚಿ ತಕಲಿ ಫಿರತಾ ಆಸಾ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೆ ವಿರುದ್ಧ ಮತದಾನ ಕರೂಯಾ° ಮ್ಹಣು ಚಿಂತಲ್ಯಾರಿ ಸಗಟ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಂತು° ಬುಡಲ್ಯಾಂತಿ ಮ್ಹಳೆಲೆ ಭಾವನಾ ಯೆತಾ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೆ ಪ್ರಮುಖ ಗುಣ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ತೆ° ಕೋಣಾಕಯಿ ನುತ ಆಸಚಾಕ ಸೋಡನಾ. ತಾಜೆ ಪ್ರಭಾವಾನ ವಾಂಚೆ° ಕಷ್ಟಾಚೊ ವಿಷಯ ಆಸಾ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಶಾಕ ಕಳನುಕೀ ಯಾ ಕಳನಾಶಿಂ ತೊ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಂತು° ಭಾಗಿದಾರ ಜಾತಾ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾ ಜಾವಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ತೆಂ ಆಮಗೆಲೆ ನಿಮಿತಚೀ ಜಾವಕಾ. ಆಮಿ ಕೆದನಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕರನಾಚಿ ತ್ಯಾ ದಿವಸು ಹ್ಯಾ ದೇಶ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ದೇಶ ಜಾತಾ.
ಹೆಂ ಜಾವಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ ಆಮಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೊ ದುಡು ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಕಸಲೆ° ಮ್ಹಣು ಅರ್ಥ ಕರನು ಘೆವಕಾ. ಸುಲಭ ರೀತಿರಿ ಸಾಂಗಚೆ° ಜಾಲ್ಯಾರ ಸರಕಾರಾಕ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಿನಾಶಿ° ಖರ್ಚ ಕರಚೊ ದುಡು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೊ ದುಡು ಜಾತಾ. ಬಿಲ್ ನಾತಿಲೆ ವ್ಯಾರ ಕರಚೊ, ದುಡು ದಿವನು ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಲೇಕಾ ಭಾಯರ (ಸರಕಾರಿ ಶುಲ್ಕ ಸೋಡೂನ) ದುಡು ದಿವನು ಖಂಚೆಯ ಕಾಮ ಕರೋನ ಘೆವಚೆ° (ಸರಕಾರಿ ದಫ್ತರಾಂತು°) ಅಸಲೆ° ಸಂದರ್ಭಾರ ಎಕ ಹಾತಾ ದಾಕೂನ ಆನಿ ಎಕ ಹಾತಾಕ ದುಡು ವಚೆ° ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಕ ಕಾರಣ ಜಾತಾ. ಹೆ° ಕರಚೆ° ಆಮಿ ಕೆದನಾ ರಾಬಯತಾತಿ ಕಿ ತ್ಯಾ ದೀವಸು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಾ ಜಾತಾ. ತೆ° ಸಧ್ಯಾಕ ಜಾಯತವೆ ಮ್ಹಳೆಲೆ° ಹೋಡ ಸವಾಲ ಆಸಾ. ಆಮಿ ಕರನಾಶಿ° ಆಸಚಾಕ ಸಾಧ್ಯ ಆಸಾ. ಆಮಗೆಲೆ ಕಾರಣ ದಿವನು ಕೊಣಕಿ ಕರಚೆ° ರಾಬೋಚಾಕ ವೇಳು ವತಲೊ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎಕ ಹೋಡ ಚೂಕಿ ಮ್ಹಣು ಸಗಟಾನ ಚಿಂತೂοಕ ಶುರು ಕರತರಿ ಹೆ° ಸಾಧ್ಯ ಆಸಾ.
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೆ ತಿತಲೆಚಿ ವ್ಯಾಪಕ ಜಾವನು ವಾಡಿಲೊ ಆನಿ ಎಕ ವಿಷಯ ಆಸಾ. ತೆ° ಜಾವನು ಆಸಾ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಜಾಗೊವಚೆ° ಆನಿ ಆಮಿ ತಾಕಾ ಶಿಕಾರ ಜಾವಚೆ°. ಜಾತಿ ಜಾತಿ ಮಧೆ°, ಭಾಶೆ ಮಧೆ°, ಧರ್ಮಾ ಮಧೆ° ವಾಣ ಘಾಲತಾ ಆಸಚಿ. ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಹೋಡ ಎಕ ಬೋಡಾ ಉಸ್ಸಳಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಕೋಣ ಪಳಯಲ್ಯಾರಿ ಕೋಪಾನ ಆಸಾತಶೆ° ದಿಸೂನ ಯೆತಾ. ವಾಹನಾಂಚೆ ಮಾಕ್ಷಿ ಗ್ಲಾಸಾರ ಆಸಚೆ ದೇವಾಲೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರಾಚೊ ದೇವು ಸುತಾ ಉಗ್ರರೂಪಾರ ಆಸಾ. ಅನ್ಯ ಧರ್ಮಾಚಾಂಕ ಪಳಯತಾನ ಶಿಂಯ್ ಖಾವನು ಯೆತಾಶೆ° ಕರಚೆ° ಪಳೊವಚಾಕ ಮೆಳತಾ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಲೆ° ಸಬ್ ಕಾ ಸಾಥ್ ಸಬ್ ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ದ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ ಸುತಾ ಕಾಮಾಕ ಆಯಿಲೆ° ದಿಸನಾ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾಂಕ ಹೆಂ ಚಿಕೆ ಚಡ ಜಾತಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಳೆಲಿ ಭಾವನಾ ಯೆವಚಾಕ ಶುರು ಜಾಲಾಂ. ಮನಶಾಕ ದ್ವೇಷ ಕರಚಾಕ ಶಿಕೊವಚೆ° ಸುಲಭ, ತೆಂಚಿ ತಾಕಾ ವ್ಹಿಂಗಡಾοಕ ಕಶಿ° ಮೋಗು ಕರಕಾ ಮ್ಹಳೆಲೆ° ಶಿಕೊವಚೆ° ಕಷ್ಟಾಚೊ ವಿಷಯ ಆಸಾ. ಎಕ ಇಮಾರತ್ ಬಾಂದಚೆ° ಕಷ್ಟಾಚೆ ಕಾಮ, ತೆಂಚಿ ತೆ° ಇಮಾರತ್ ಮೊಡಚೆ° ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಮ್ಕಣಕೆ ಮೋಗು ಹಾಡೊಚೆಂ ಕಷ್ಟಾಚೆ° ಜಾಲ್ಯಾರ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಜಾಗೊವಚೆ° ಸುಲಭ ಆಸಾ. ಆಜಿ ಖಂಯ ಪಳಯಲ್ಯಾರಯಿ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಜಾಗೊವಚೆ° ದಿಸೂನ ಯೆತಾ.
ಹೆಂ ಸಗಟ ಪಳೊವನು ಸಂತಾಪ ಆಯಿಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾಂಕ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪುಣಿ ವಯಿ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಣು ಭೋಗುಂಕ ಶುರು ಜಾಲಾ° ಜಾಲ್ಯಾರ ತಾಂತು° ಖಾಂಯ ಚೂಕಿ ನಾ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಸಗಟ ಕಡೇನ ಆಸಾ, ಖಂಚೆಯ ಪಕ್ಷ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಸೋಡುನ ನಾ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಮಿ ರಾಬಯಲ್ಯಾರಿ ರಾಬತಾ ಇತಲೆ° ಆಮಕಾ ಕಳಾ°. ಆತ° ಜಾವಕಾ ಜಾಲೆಲೆ° ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಶಾಂತ ಕರಚೆ°. ಹೆಂವಯಿ ಆಮಿಚಿ ಕರಕಾ ಆನಿ ಹೆ° ಸುಲಭ ಆಸಾ. ದ್ವೇಷಭಾವನಾ ಪಾತಲಾಯತಲೆನ ಶುರುವೆಕ ಕರಚೆ° ಕಸಲೆ° ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಫೇಕ್ ಖಬರ ದಾಡಚೆ°. ತೆ° ಆಮಿ ನಂಬಗೂಚೆ°. ಹಾಕಾ ಶುರುವೆಕ ಅಂಕುಶ ಘಾಲಚೆಂ ಜಾವಕಾ. ಆಮಕಾ ಕೋಪು ಸಹಜ ಆಯಲ್ಯಾರ ಹೋಡನಾ. ತೋ ಕೋಪು ಥೊಡೆ ವೇಳಾನ ಶಾಂತ ಜಾತಾ. ಜಾಲ್ಯಾರ ಕೋಣಕಿ ಸಾಂಗಿಲಿ ಫಟ್ಟಿ ಖಬರ ಆಯಕೂನು ಯಾ ವಾಚೂನು ಆಮಿ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಜಾಗೃತ ಕರನು ಘೆತಲ್ಯಾರಿ ತೆ° ನಿವೊಚೆ ಆಮಗೆಲೆ ಹಾತಾಂತು° ನಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕೂನ ಆಮಿ ಶುರುವೇಕ ಕರಕಾ ಜಾಲೆಲೆ° ಕಸಲೆ° ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಆಮಿ ಆಯಕಲೆಲಿ ಯಾ ವಾಚಲೆಲಿ ಖಬರ ಸತ್ಯವೆ ಮ್ಹಳೆಲೆ° ಪರಕೂಚೆ°. ತೆ° ಕರಚೆಂ ಆಜಕಾಳ ಸುಲಭ ಆಸಾ. ಆಮಕಾ ಚಡಾವತ ಹಿ° ಫಟ್ಟಿ ಖಬರೊ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾರ ಯೆತಾತಿ. ತ್ಯಾಚ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾರಿ ಆಮಕಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಕರಚಾಕ ಅವಕಾಶ ಆಸಾ. ತೆ° ಕೆಲ್ಯಾರಿ ಆಮಕಾ ಸತ್ಯ ಆನಿ ಅಸತ್ಯಾ ಮಧೆ° ಆಸಚೆ ಫರಕ ಕಳತಾ. ಆಮೀ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಆಶಿಲೆ ಮೇಸೆಜ್ ವ್ಹಿಂಗಡಾοಕ ದಾಡಚೆ° ಸುತಾ ಕರಚಾಕ ನಜ. ಪ್ರಥಮ ಜಾವನು ತಶಿ° ಕರಚೆ° ಕಾನೂನು ವಿರೋಧಿ ಕಾಮ ನಂತಾ° ಆಮಿ ಆನಿ ಎಕಲೆಲೆ ಮನಾಂತ ದ್ವೇಷಭಾವನಾ ವಾಡೊಚೆ° ಕರಚೆ ತಸಲೆ ಪಾಪ ಕರಚೆ° ಜಾತಾ.
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ದಾಕೂನ ಆಮಿ ಆಜಿ ನ್ಹಹಿ° ಜಾಲ್ಯಾರ ಫಾಲ್ಯಾ ಮುಕ್ತ ಜಾತಾತಿ. ಆಜಿ ಮುಖ್ಯ ಜಾವಕಾ ಆಶಿಲೆ° ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ದ್ವೇಷಭಾವನಾ ದಾಕೂನ ಮುಕ್ತ ಜಾವಚೆ°.

ತುಮಗೆಲೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಾಂತು° ಕಳಯಾ.
ದೇವು ಬರೆ° ಕರೊ.

Shabdvihar

ಬಾರ, ಬಾರಾ, ಬಾರಸ

ಬಾರ ರೂಪಯೇಕ ಚಾರ ಆಂಬೆ ಘೆತಲೇ. ಏಕ ವರಸಾಕ ಬಾರ ಮ್ಹಹಿನೇ. ಆಜ ರಾಮಾಲೇ ಘರಕಡೇ ತಾಂಗೇಲೇ ಚಡರ್ಾಲೋ ಬಾರಸೋ.

ಹಾಂಗಾ ದಾಖಯಿಲೆ ವಾಕ್ಯಾಂತ ಬಾರ, ಬಾರಾ, ಬಾರಸೋ ಮ್ಹಣಚೋ ಶಬ್ದ ವಾಪರಲಲೋ ದಿಸತಾ. ಹೋ ಏಕ ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕ ಶಬ್ದು ಜಾವನು ಆಸಾ. ಧಾ + ದೋನ ಮ್ಹಣು ಹೇ ಆಮೀ ಬಾರ, ಬಾರಾ ಮ್ಹಣತಾತಿ . ಹೇ ಶಬ್ದಾಚೇ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಕಶ್ಶಿಂ ಪಳೊವಯಾಂ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಶೆಂತು ಬಾರಾ ಮ್ಹಣಚ್ಯಾಕ ದ್ವಾದಶ ಮ್ಹಣತಾತಿ. ಹಾಜೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಶಾ ರೂಪ ಬಾರಹ ಮ್ಹಣು ಸಂಸ್ಕೃತಾಚೆ ದ್ವಾದಶ ಮ್ಹಣಚೆ ಶಬ್ದಾಂತುಲೇ ದ್ಹಾ ಮ್ಹಣಚೇ ಬಾ ಮ್ಹಣು ಪ್ರಾಕೃತಾಂತು ಜಾತಾ. ದಶ ಮ್ಹಣಚೇಂ ದಹ, ರಹ ಮ್ಹಣ ಜಾತಾ. ಅಶ್ಶಿಂ ಜಾವನು ಬಾರಹ ಮ್ಹಣ ಜಾತಾ. ಬಾರಹ ಮ್ಹಣಚೇ ಶಬ್ದಾಂತೂಲೆ ರಹ ಮ್ಹಣಚೇ ರ=ರ್ ಮ್ಹಣ ಥೋಡೇ ಕಡೇನ ಜಾತಾ. ಅಶ್ಶಿಂ ಜಾವನು ದ್ವಾದಶ > ಬಾರಹ > ಬಾರಾ = ಬಾರ ಮ್ಹಣಚೇ ರೂಪ ಚಾಲ್ತಿಂತು ಆಯಿಲಾ. ಚಡರ್ಾಲೆ ಜಾಲೇಲೇ ಬಾರಾ ದೀಸು ಚಲಚೊ ಏಕ ಸಂಸ್ಕರಾಕ ಬಾರ + ದೀಸಾಚೋ ಮ್ಹಣತಾನಾ ದೀಸಾಚೋ ಮ್ಹಣಚೇ ಕೇವಲ ಸೋ ಮ್ಹಣ ಸಂಕ್ಷೇಪ ರೂಪ ಪಾವಚ್ಯಾನ ಬಾರಸೋ ಮ್ಹಣು ವಾಪರತಾತಿ.

An Appeal to the members of the GSB Community

  जेसन पींत, SDB, उद्यावर, उडुपी (MA कोंकणी)

ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಸಾನ ಕಾಣಿಯೊ ಬರೊವಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತು°

ಪರಬೆಕ ತಿಸ್ರೆ ಲ್ಹಾರಾಚೆ ಭಯ ವಿಶ್ವಾಕಚ ಕರೋನಾಚೆ ಭಯ

ನವೆಂಬರ ಮ್ಹಯನೊ ಸರನು ದಶಂಬರ ಪಾವಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ಲೋಕಾಂಕ

ಅಮ್ಚಿಗೆಲೆ ಪರ‍್ಬೆ ರಾಂದಪ ಅಮ್ಚಿ ರಾಂದಪ ಭಾರಿ ಸುಲಭಗೊ

ಸರ್ವಾಂಕοಯಿ ಮಾರ್ಚ್ - 8 ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭೇಶ್ವ. ಆಜಿ

ಮೆಗೆಲೆ ಆಮ್ಮಾಲೆ ಘರಾ ಸೆಜಾರ ಘರ ರಾಧ ಮಾಯಿ. ತಿಗೆಲೆ

ಮನು ಕುಲ ಕಳನು ಕೀ ಕಳನಾಶಿ° ಚೂಕಿ ಕೆಲ್ಲಾರಿ ಆವಸು

कोरोना महामारी भारताक येवनु ६ महिने जाले.

ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಂತು ಸಾಬಾರ ಸಂಖ್ಯೆರಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ಭೊ

Home

Ad for Aruna Masala

ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಅಂಡಾರು ರಾಮದಾಸ ಕಿಣಿ

Featured Chandrika Mohan Pai KC Prabhu

 

Anniversaries

Shabdh Vihaar

Homage

 

Well Wishers

Has no content to show!

Most Read

Homage

Events

Who is Online?

We have 50 guests and no members online

Advertorial

Scroll to top