ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಸಾನ ಕಾಣಿಯೊ ಬರೊವಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತುº ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ವಾಪರೂನ ಕಾಣಿ ಬರೊವನು ಪಯಲೆº ಇನಾº ಜೀಕಿಲಿ ಕಾಣಿ 

ರಚನಾ...
ದನ್ಪಾರಾ ಅಂಗ್ಡಿ ಮಾಲ್ಗಡೆ ಪುತ್ತಾಕ ಸೋಣುರ‍್ಕಡೆಜೆವ್ಣಾಆಯ್ಯಿಲೊ ಉಮೇಶ ಕಾಮ್ತೀಕ ಜೇವ್ನು ಹಾಂತ್ಲಾರಿ ಆಡ್ ಸರ್ಲ್ಯಾರಯಿ ಕುರ‍್ವಣಿ ಏನಿ. ಆರ್ತಾಚಿ ಮಸ್ತ ದೀಸ ದೊಕುನು ರಾತ್ರಿಚೇಯಿ ಸಮ ನೀದ್ ಪಡ್ತಾನಾ. ಮಾತ್ಯಾಂತು ಯೆಚ್ಚನಾ ಭರ‍್ನು ,ಚಿಂತ ಆಸ್ತಾನ ನೀದ್ ಕಶ್ಶಿ ಪಡ್ತಲಿ? ಆಡ್‌ಸರ‍್ನು ಹೆಕಡೆ ತೆಕಡೆ ದೃಷ್ಠಿ ಘಾಲ್ತನಾ ನಕ್ಕ ಮಳ್ಯಾವರೀ ತಾಗೆಲೆದೃಷ್ಠಿ ತಿಗೆಲೆ ಫೋಟೋ ವೈರಿ ಪಳ್ಳಿ. 
ತೀ ಚೆಲ್ಲಿ ರಚನಾ. ತೀನಿ ಮೈನ್ಯಾ ಪೂಡೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಾರಿ ತೀ ಗೆಲ್ಲಿ. ತೇ ಹಾಸ್ಮೂಕ ತೋಂಡ, ಸಾನಿ ಪ್ರಾಯ, ಮರ‍್ಚೆ ಪ್ರಾಯ ಖಂಡಿತ ನಂಯಿ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ದೇವಾನ್‌ ತಿಕ್ಕಾ ವೆಲ್ಲಿ. ಇತ್ಯಾಕ ಇತ್ಲೆ ವಗ್ಗಿ ವೆಲ್ಲಿ? ತೀನೆ ಜಾವೊ ಅಮ್ಮಿ ಕಸ್ಸನೆ ಚೂಕಿ ಕೆಲ್ಲಿ?  ಇತ್ಯಾ ಅಶ್ಶಿ ಜಾಲ್ಲೆ ?  ಕೆದನಾಯಿ ಹೋಚಿ ಪ್ರಶ್ನೊ. ಉತ್ತರ್ ನಾಂ. ಚೆಲ್ಯೆಲೆ ತೋಂಡ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಪೊಟ್ಟಾಕ ಉಜ್ಜೊ ಯೆತ್ತಾ. ನೀದ್ ಭೊಂಗೋ. ಮನಶ್ಯಾಂತಿ ನಾತ್ತಿಲೆ ಜೀವನ. ಅಶ್ಶಿ ಉಡ್ಗಾಸು ಏವ್ನು ಉಮೇಶ್ ಕಾಮ್ತೀಲೆ ದೋಳೆ ಭರ‍್ನುಆಯ್ಲೆ. ವಿಸರ‍್ಕಾ ಮೋಣು ಲೆಕ್ತಾ ಅಶ್ಶಿಲೆ ಪೂರಾ ಉಕ್ಕೇನು ಉಡ್ಗಾಸು ಆಯ್ಲೊ....
***
ರಚನಾ ಆಟ್ ವರ್ಸಾಚಿ ಚೆಂದಿ ಚೆಲ್ಲಿ. ತಿಗೆಲೆ ಬಾಲ್ಯ..ಆಟ್ ವರ್ಸಾ ಪೂಡೆ ಮೊಗಾ ಧುವ್ವೇನ ಪುಲ್ಲಟ ಬಾಳಾಂತೀರೇಕ ಗರ್ಕಡೇ  ಏವ್ನು, ಚಂದಾಯೇರಿ ಬಾಳಾಂತೀರೊ ಜಾವ್ನು ತೇ ಚರ‍್ಡಾಂಲೆ ತೊಂಡ ಹಾಸು, ಖೇಳು ಪೊಳೊನು ದೀಸ,ವರ್ಸ ಗೆಲ್ಲೆಲೆ ಕಳೈನಿ.  ವರ್ಸಾಚೆ, ದೋನಿ, ತೀನಿ ಅಶ್ಶಿ ಪಾಂಚ ವರ್ಸಾಚೆಜಲ್ಲಲೆ ದೀಸು ವೈಭವಾರಿ ಕೆಲ್ಲೆಂಲೆ ಕಶ್ಶಿ ವಿಸರ‍್ತಾ?  ಧೂವ ಅನಿಯೇಕ ಬಾಳಾಂತಿ ಜಾವ್ನು ದೊನ್ನಿಚೆ ಚರ‍್ಡು ಚೆಲ್ಲಿ ಘರಾ ಆಯ್ಲಿ. ಅಶ್ಶಿ ಧೂವ ಜಾವಂಯಿ ಸಕ್ಕಡ ಚಂದಾಯೇರಿ ಅಸ್ತಾನ.. ಏಕ ದಿವಸು...
ಆಯ್ತಾರಾ ಧೂವ ಜಾವಂಯಿ ತಾಂಗೆಲೆ ಗಾಂವಾಂತು ದೋನಿ ಚರ‍್ಡುಂವಾ ಸಮೇತ ಘೇವ್ನು ಸ್ಕೂಟರಾರಿ ಸಂಜ್ವಾಳಾ ಪೆಂಟಾ ವೊಚ್ಚೂನು ವಾಪಾಸ್‌ ಎತ್ತಾ ಆಸ್ತಾನ... ವಾಟ್ಟೇರಿ ಮೆಳ್ಳೆಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನಾಚೆ ಉತ್ಸವಾಂತು ಆರ್ತಿಅಕ್ಷತ ಘೇವ್ನು ಮುಕಾರಿ ಎತ್ತಾನಾ ಪಾವ್ಸಾ ಕಾಳೊಕು ಜಾಲ್ಲೊ. ದೋನಿ ಕೀಟಿ ಪಳ್ಳಿ.
ತೋಡೇ ವೇಳು ಮಾರ್ಗಾ ಬಗಲೆನ ಅಂಗ್ಡಿ ಬಾಗ್ಲಾಂತು ರಾಬ್ಬೂನು ಪಾವ್ಸುಊಣೆ ಜಾಲಾ ಜೋರು ಏವ್ಚೆ ಪೂಡೆ ಲಾಗ್ಗೀ ಅಸೂಚೆ ಘರಾಕ ಪಾವ್ಕಾ ಮೋಣು ಸ್ಕೂಟರಾರಿ ಬೈಸೂನು ಹಳೂಚಿ ಆಯ್ಯಿಲೆ ಗೊತ್ತಸ್ಸ. ವಾಟ್ಟೇರಿ ಮೆಲ್ಳಲೊ ಏಕ ಸಾನು ಪೋಂಡು ಮೋಣು ಸ್ಕೂಟರ್ ಹಳೂ ವ್ಹರ್ತಾನಾ ದಾವೆ ದಿಕ್ಕಾ ಆಯ್ಲೆ. ಎದ್ರಾ ರಾಬ್ಬೂನು ಅಶೀಲಿ ರಚನಾ ಉಜ್ವಾಕ್ ಪಳ್ಳಿ. ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರಾಂತು ಮುಕಾರಿ ಜಲ್ಲೆಂಲೆ ತೇ ಆಕಸ್ಮಿಕ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ. 
ಎದ್ರಾನಿ ಆಯಿಲಿ ಏಕ ಹೋಡ ಲಾರಿ ಲಾಗ್ಗೂನು ರಚನಾ ಮೌನ ಜಾಲ್ಲಿ. ಜ್ಯಾನ ಭರ್ಲೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೇಕ ಧಾವ್ಲಿಂತಿ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಡಾಕ್ಟರಾನ  ಪೊಳೊನು ಸಾಂಗ್ಲೆ ವಿ ಆರ್ ಸಾರಿ. ಶೀ ಈಸ್‌ ಡೆಡ್. 
ಲೆಕ್ಕನತೀಲೆ ಜಾವ್ನು ಗೆಲ್ಲೆ. ಕುಟುಂಬ ಪೂರ್ಣ ದುಖಾಂತು ಬುಡ್ಲೆ. ವಿಸೊರೂಂಕ ಜಾಯ್ನತ್ತಿಲೆ ದುಖ: ತೇಂ. ರಚನಾಕ ಅಕೇರಿಕ ಸಿಂಗರ‍್ಸೂನು ವೆಲ್ಲಿ. ತೀ ಪಂಚಭೂತಾಂತು ಲೀನ ಜಾಲ್ಲಿ. 
***
ರಚನಾನ ತೇಸು ಪೆಂಟಾ ವೊಚ್ಚಾಕ ಕಸ್ಸಲ್ಯಾಕ ಹಠ ಕೆಲ್ಲೆಂ? ತೇಸು ವೊಚ್ಚೆ ಫೂಡೆ ಭಾಯ್ರಿ ಪಳ್ಲೊಲೊ ಏಕು ನಾರಲು ಘರಾಂತು ಹಾಣು ತಿಗೆಲೆ ಕೂಡಾಂತು ಕಸ್ಸಲ್ಯಾಕ ದವರ್ಲೊ?  ಅನಿ ಆಲೋಚನ ಕರ‍್ನು ಪ್ರಯೋಜನ ನಾ. ಜಾಲ್ಯಾರೀಯಿ ತಿಕ್ಕ ವಿಸರ‍್ಚಾಕ ಜಾಯ್ನ. ಉಮೇಶ್ ಕಾಮ್ತೀಕ ನಾತ್ತಿಲೋ ಉಡ್ಗಾಸು ಏವ್ನು ದೋಳೆ ಭರ‍್ನು ಆಯ್ಲೆ. 
ಇತ್ಯಾಕ ಅಶ್ಶಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ? ಜಾತಕ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಾಚೆ ವೈರಿ ಮಸ್ತ ವಿಶ್ವಾಸು ದರ‍್ಲಲ್ಲೆಂ ಉಮೇಶ ಕಾಮ್ತೀಕ ಜೋಯ್ಸು ರಾಮಚಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯಾನ ತೇಸು ತಿಗೆಲೆ ಜಾತಕ ಕರ‍್ನು ಸಾಂಗಿಲೆ ಉಡ್ಗಾಸು ಯೇವ್ನು ಹಾಸು ಆಯ್ಲೊ..  'ಹೀ ಚೆಲ್ಲಿ ಆಜ್ಜಾಲಿ ಆಸ್ತಿ ಘೆತ್ತಾ!'

ಕಸ್ಸಲ್ಯಾಕ ಅಶ್ಶಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಹೇ? ಉಮೇಶ ಕಾಮ್ತೀಕ ಬೇಜಾರು, ಕೋಪು ಒಟ್ಟೂ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಆಜೀಚಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಆಚರ‍್ಯಾಲೆ ನಿಮ್ಗೂಕಾ ಮೋಣು ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ. " ಕಾಮತ್ರೇ.. ಹೀಗಾಗಬಾರದಿತ್ತು. ಕೆಲವೊಂದು ಹೇಳಬಾರದ ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಗೋಚರಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ನನಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಹೋದ ಹುಡುಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಖಃವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಳೋ ಅಷ್ಟೇ ಸಂತೋಷವನ್ನೂ ಕೊಡ್ತಾಳೆ .. ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ.." ಮಣ್ತಾನ ಕಸ್ಸಲೆ ಸಾಂಗ್ಚೆ. ಉಮೇಶ ಕಾಮತಿ ಜಾಯ್ತ ಮೋಣು ಘರಾ ಆಯ್ಲೊ. 
ತೊಡೇ ದಿಸಾನಿ ಉಮೇಶ ಕಾಮ್ತಿಲೋ ದಾಕ್ಲೊ ಪುತ್ತಾಕ ಹರಿದ್ವಾರಾಕ ವೊಚ್ಚೊ ಅವಕಾಶು ಮೆಳ್ಳೊ. ಆವ್ಸು ಬಾಪ್ಸೂನ ತಾಕ್ಕ ಸಾಂಗ್ಲೆ.."ವೈರೇ ಕಶೀ ತೂಂ ಹೋಡ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಾಕ ವತ್ತಾಅಸ್ಸ. ತಂಯಿ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂ ಲಾಗ್ಗಿ ಮಾಗ. ತುಗ್ಗೆಲೆ ಭೈಣೀಕ ರಾಮಚಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯಾನ ಮಳ್ಯಾವರೀ  ಸಂತೋಷು ಮೇಳೊ. ಹೇ ದುಖಃ ಭೊಗ್ಚಾಕ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆವ್ಸುಲೆ ದೋಳೆ ಭರ‍್ನು ಆಯ್ಲೆ. ಹರಿದ್ವಾರಾ ವೊಚ್ಚೂನು ಯೆತ್ತಾನ ಪುತ್ತಾನ ಮಾಗ್ಗುನು ಹಾಳ್ಳೆಲೆಂ ಗುರುಪ್ರಸಾದು ಧೂವ್ವೇಕ ಪೆಟೋನು ದೀವ್ನು ಕಾಮ್ತೀನ ಧೂವ್ವೇಕ ಧೈರ್ಯ ಸಾಂಗ್ಲೆ. 

***
ಸುಮಾರ್ ದೀಸ್‌ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಏಕ ದಿವಸು ಮಣ್ತಾ, ಅಮ್ಗೆಲಿ ಧೂವ ಗುರ್ಬಿಣಿ ಕೈಂ ಮ್ಹೋಣು ಬಾಯ್ಲೇನ ಸಾಂಗ್ತಾನ ಉಮೇಶ ಕಾಮ್ತೀಕ ಸಾನು ಸಂತೋಷು ದಿಸ್ಲೋ. ಚಾರಿ ಕಡೇನ ಸಾಂಗೂನು ಸಂತೋಷ ಪಾವ್ಚೆ ಸಂದರ್ಭು ನಂಯಿ ಅತ್ತ ಮ್ಹೋಣು ನುತ್ತ ರಾಬ್ಲೋ. 
ಮೈನೆ ಭೋರ್ನು ಧೂವ ಹ್ಯಾ ಪಟೀ ಬಾಮ್ಣಾಲೆ ಗಾವಾಂತು ಆಸ್ಪತ್ರೇAತು ಬಾಳಾಂತಿ ಜಾವ್ನು ಚರ‍್ಡು ಚೆಲ್ಲೊ ಮೊಣ್ಚೆ ಖಬರ ಮೇಳ್ನು ಉಮೇಶ ಕಾಮತೀಕ ನೆಲಾರಿ ಪಾಯ ರಬ್ಬನೀ. ಕಾರಣ ಧೂವೆಲೆ ಘರಾಂತು ತೆಗ್ಗ ಬಾಭ್ಬಾವಾಂಕಯಿ ಎದ್ದೋಳು ಪೂರಾ ಚೆಲ್ಯೋ. ಆತ  ಧಾಕ್ಲೆ ಸುನ್ನೇಂಕ ಸರ‍್ವೇಚೊ ಚೆಲ್ಲೊ.  ವಂಶೋದ್ಧಾರಕು ಆಯ್ಲೊ ಮೋಣು ಸಕ್ಡಾಂಕ ಸಂತೋಷ ಜಾಲ್ಲೊ. ಸಕ್ಕಡ ವೊಚ್ಚೂನು ಚರ‍್ಢಾ ಪೊಳೊನು ಖುಷೀರಿ ಆಯ್ಲೆ. 
ವಿಶೇಷ ಮಳ್ಯಾರಿ ಖಂಚೆ ಆಸ್ಪತ್ರೇಕ ರಚನಾಕ ಹಾಡ್ತನ ತೀಗೆಲ್ಲಿ ಕೀ, ತೇಚಿ ಆಸ್ಪತ್ರೇಂತು ಆಜಿ ಚೆಲ್ಲೊ ಜಲ್ಮಾ ಆಯ್ಲಾ.  ಚಾರಿ ದೀಸಾನಿ ಚರ‍್ಡು ಆವ್ಸು ಬಾಮ್ಣಾಂತೈ ಘರಾ ಎವ್ಚೆ ದೀಸು..ಅರೆ..! ಖಂಚೆ ದೀಸಾಕ ರಚನಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಕೀ... ತೇಚಿ ತಾರೀಖೇಕ ಸಾಂಜೇರಿ ಏಕ ವರ್ಷಾಚೆ ನಂತರ ಚೆಲ್ಲೊ ಚೆರ್ಡು ಸಮೇತ ಆವ್ಸು ಭಿತ್ತೇರಿ ಆಯ್ಯಿಲಿ ತೇ ಆಕಸ್ಮಿಕ!

ಹೋ ವಿಷಯು ಧುವ್ವೇನ ಘರಾ ಎತ್ತರೀ ಫೋನಾರಿ  ಆವ್ಸುಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಿಲೆ ಆಯ್ಕುನು ಉಮೇಶ ಕಾಮ್ತೀಕ ದಿಸ್ಲೆಂ... ಅರೆ..ಹೇಂ ಕಸ್ಸಲೆ ದೇವಾಲೆ ಖೇಳು?  ರಾಮಚಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯಾನ ಫೂಡೆ ಸಾಂಗೀಲೆ ತೀ ಅಜ್ಜಾಲಿ ಆಸ್ತಿ ಘೆತ್ತಾ... ಪೈರಿ ಸಾಂಗ್ಲೆ... ತಿತ್ಲೇಚಿ ಸಂತೋಷು ದಿತ್ತಾ...? ಹೇ ದೇವಾ...ಹೇ ಕಸ್ಸಲೆ ಖೇಳು ತುಗ್ಗೆಲೊ? ಉಮೇಶ ಕಾಮ್ತೀಕ ಸಂತೋಷು, ದುಖಃ ಮೇಳ್ನು ಹರ್ದೆ ಭರ‍್ನು ಆಯ್ಲೆ.  
ರೇಡಿಯೋಂತು ಚಿತ್ರಗೀತೆ ಜಾತ್ತಾ ಅಸ್ಸ.. ಈಗ ಅವಳ ಹೆಜ್ಜೆ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡು..ದೇವರ ಆಟ ಬಲ್ಲವರಾರು? ಆತನ ಇದಿರು ನಿಲ್ಲುವರಾರು? ಕೇಳದೆ ಸುಖವಾ ಕೊಡುವಾ.. ಹೇಳದೆ ದುಖಃವ ಕೊಡುವ... ತನ್ನ ಮನದಂತೆ...
ಉಮೇಶ ಕಾಮ್ತೀನ ಬಾಯ್ಲೇಕ ಸನ್ನಿ ಭಾಸ ಕೆಲ್ಲಿ... ಆಯ್ಕಗೋ...
***
- ಗಣೇಶ ಕಾಮತ್ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ. 


 

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಂತು°

ಮುοಡ್ಕೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಭ ದೇವಳಾಂತು°

ಉದ್ಯೋಗ ಆನೀ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಡಾ| ಅರವಿಂದ

18:53:41 ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ  ಕೇಂದ್ರ ‘ಕ್ಷಮತಾ

This application is only for the poor

कोंकणिंतल्या अस्तुरी साहित्याचेर

ಮಂಗಳೂರು: ವಿಶಂತಿ ಸಂಭ್ರಮಾοತು ಆಸಚೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಚೆ ಗೌಡ

https://www.youtube.com/user/MrBaligavenkatesh

Editorial

'ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ' ಜಾವಯೆತ ಕೀ 'ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ' ?

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಚಡ ಜಾಲಾ ! ತಾಜೆ ವಿರುದ್ಧ ಆಮಿ ಜುಝ ಕರಕಾ ! ಆಶೆ° ಸಾಂಗೂನ ಆಮಿ ಸರಕಾರ ಬದಲೂನ ಜಾಲೆ°. ತೊ ಎಕ ಕಾಳ ಆಶಿಲೊ. ಮ್ಹಾರಗಾಯಿ(ಇನಫ್ಲೇಶನ್), ಜಿನಸಿ ವಸ್ತುಚೆ° ಮ್ಹೊಲ ಚಡಚೆ°, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಗ್ಯಾಸ್, ಪಿಯಾವಾಚೆ ಮ್ಹೋಲ ಚಡಚೆ° ಚುನಾವಾಚೊ ವಿಷಯ ಜಾತಲೊ. ಆರತಾ° ಎಕ ದಶಕಾ ದಾಕೂನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ಜಾಲಾ. ಸ್ವೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ ದುಡು, ಕಾಳೊ ದುಡು ಹೊ ವಿಷಯ ಜಾಲಾ. ಹಾಕಾ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧಾ ಅಣ್ಣಾ ಹಾಜರೆಲೆ ಮುಖೇಲಪಣಾರ ಚಲೆಲೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ಆಂದೋಲನ. ತಾಜೆ ನಂತರ ಖೂಬ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವ ಜಾಲೊ. ಅಣ್ಣಾಲೆ ಅನ್ನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಾಂತ ದೇಶಾಚೆ ಖೂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾನ ವಾಂಟೊ ಘೆತಲೊ. ನವೆ ನವೆ ತೊಂಡ° ಅಣ್ಣಾಲೆ ಸಾಂಗತ ದಿಸೂಂಕ ಮೆಳೆ. ತೊ ಆಂದೋಲನ ರಾಜಕೀಯೆತರ ಆಶಿಲೊ. ತಾಂತು° ಖಂಚೆಯ ರಾಜಕಾರಣಿಕ ಪ್ರವೇಶ ದಿವಚಾಕ ಅಣ್ಣಾಲೆ ವಿರೋಧ ಆಶಿಲೆ°. ಉಪರಾಂತ ತಾಂತೂಲೆ ಥೋಡೆ ಲೋಕ ರಾಜಕೀಯಾಕ ಆಯಲೆ. ತಾಂನಿ° ತಾಂಗೆಲಿ ಪಾಡ್ತಿ ಬಾಂದಲಿ. ಚುನಾವಾಕ ರಾಬಲೆ. ಜೀಕಲೆ. ತಾಂಗೆಲೆ ಹಾತಾಂತೂಯಿ ಅಧಿಕಾರ ಆಯಲೊ. ಆರತಾ° ತಾಂಗೆಲೆ ಥೊಡೆ ಮಂತ್ರಿಯಾಲೆ ವಯರಯೀ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೊ ಆರೋಪ ಆಯಲಾ.
ಹೆಂ ಪಳಯತಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕಾಕ ಅಶೆ° ಭೋಗೂಂಕ ಶುರು ಜಾಲಾ° ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಚೂಕಿ ಜಾವಚೆ° ನಾ. "ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಖಂಚೆಯ ಪಾಡ್ತಿಕ ಸೋಡೂನ ನಾ", "ಖಂಚೆ ಫಾಡ್ತಿ ಆಯಲ್ಯಾರಯೀ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕರನಾಶಿ ಬಯಸನಾ", "ತಾಗೆಲೆ ಸಾಂಗತ ಆಶಿಲ್ಯಾನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೊ ಆರೋಪ ವ್ಹಂವತಾನ ಅಣ್ಣಾ ಇತ್ಯಾಕ ಉಲಯನಾ ?" ಆಶೆ° ಸಗಟ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾನ ಉಲೊವಚೆ° ಜಾಲಾ°. ಕೊಣಾಕ ನಂಬಗುಚೆ° ಮ್ಹಣು ಕಳತಾ ನಾ ಜಾಲಾ°.
ಆಮಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ಮ್ಹಣು ಜಿಕೊನ ಹಾಳೆಲೆ ಪಕ್ಷಾಚೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೆ ಆರೋಪಾಂತ ಶಿರಕಲ್ಯಾರಿ ತಾಂನಿ° ಸಮಝಣಗಿ ಅಶೆ° ದಿತಾತಿ. "ತಾಂನಿ° ಇತಲೆ ವರಸ ಕರನಿ ವೆ !" ಹೆಂ ಆಯಕತನಾ ಆಮಕಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎಕ ಹೋಡ ವಿಷಯ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಣು ಭೋಗುಂಕ ಶುರು ಜಾಲಾ°. ಅಸಲೆ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಚೆ ಉತ್ರ° ದಿತಲೆ ವ್ಹಿಂಗಡ ಪಕ್ಷಾಚೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಂಚೆ ಆರೋಪ ಸಿದ್ಧ ಕರಚೆ ಸೋಡೂನ ತಾಂನಿοಚೀ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೆ ಅರೋಪಾಕ ಶಿಕಾರ ಜಾವಚೆ° ದಿಸೂನ ಯೆತಾ ಆಸಾ.
'10% ಸರಕಾರ' ಮ್ಹಣು ಆರೋಪ ಘಾಲೆಲೆ ಲೋಕ '40% ಸರಕಾರ" ಮ್ಹಳೆಲೆ ಆರೋಪಾಕ ಶಿಕಾರ ಜಾಲ್ಯಾಂತಿ. ಆಮಿ ಪರಿಶುದ್ಧ, ಆಮಿ ನವೀನ ಮಾದರಿಚೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಚೆ ರಾಜಕಾರಣ ಕರತಾತಿ ಮ್ಹಳೆಲೆ ಲೋಕಾ ವಯರಿ ಸುತಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೊ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಆಯಲಾ.
ಆಜಿ 'ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ' ಮ್ಹಳೆಲೊ ವಿಷಯ ಖಾಂಯ ಹೋಡ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಣು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಶಾಕ ಭೋಗತಾ ಮ್ಹಣು ಜಾಲ್ಯಾರ ಖಾಂಯ ಚೂಕಿ ನಾ. ಸಗಟಾನ ರಾಜಕಾರಣಾಕ ವಚೆ° ದುಡು ಕರಚಾಕ ಆನಿ ಫಕತ ದುಡು ಆಶಿಲ್ಯಾನ ಚುನಾವಾಕ ರಾಬಚಾಕ ಸಾಧ್ಯ ಮ್ಹಳೆಲೆ° ಸಗಟಾಲಿ ಭಾವನಾ ಆಸಾ. ಫುಡೆ ಕಾಳಾಂತು° ಸರ್ವ ಪಕ್ಷಾಚೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಜಾವನು ಮುಕಾರ ಯೆತಲೆ ಮ್ಹಣು ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೆನಿ ಸಾಂಗಚೆ° ಆಸಾ. ರಾಜಕಾರಣಾ ಖಾತೀರ ಘರದಾರ ಹೋಡಗಾನ ಘೆತಿಲೆ ಆಯಕೂಂಕ ಮೆಳತಾ. ಆಜಿ ತಶಿ° ನ್ಹಹಿ°. ಆಜಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಯಾ ರ‍್ಯಾಲಿಕ ಯೆತಲೆ ಲೋಕಾಂಕ ದುಡು ದಿವಚೆ° ಶುರು ಜಾಲಾ°. ನವೀನ ಜಾವನು ರಾಜಕೀಯಾಕ ಆಯಿಲ್ಯಾಂಕ ಹೆ° ಆಶ್ಚರ್ಯಾಚೊ ವಿಷಯ ಆಸೂಂಕ ಶಕ್ಯ ಆಸಾ. ಜಾಲ್ಯಾರ ಲಾಗಿ ವಚೂನ ಪಳಯಲ್ಯಾರಿ ವಯಿ ಮ್ಹಳೆಲೆ° ಕಳತಾ. ಪಾರ್ಟಿ ನವೀ ಆಸತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಎದೋಳುಚಿ ವ್ಹಿಂಗಡ ಪಕ್ಷಾಂತ ಆಶಿಲೆ ಯೆತಾತ ದಾಕೂನ ತಾಂನಿ° ತಂಯಚಿ ರಿವಾಜ ಹಾಂಗಾ ಹಾಡತಾತಿ.
ರಾಜಕೀಯ ಝುಜ ಕರಚಾಕ ಸುಲಭಸಾಧ್ಯ ಕೆದನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಸಗಟ ಪಕ್ಷಾಂಕ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಮೆಳಕಾ. ಆಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಸಗಟಾನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕರಕಾ ಮ್ಹಳೆಲೆ ತಿತಲೆ ನೀಚ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಕ ಆಮಿ ಪಾವಿಲೆ° ದಿಸೂನ ಯೆತಾ.
ಫಕತ ದುಡ್ವಾನ ಚುನಾವ ಜೀಕಚಾಕ ಜಾಯನಾ. ತ್ಯಾ ದೇಕೂನ ಫುಡೆ ದಾಕೂನ ಜಾತಿ ಸಮಿಕರಣ ಚುನಾವಾ ವೇಳಾರ ಭಾಯರ ಯೆತಾ. ಎಕ ಮನಶಾಲಿ ಜಾತಿ ಪಳೊವನು ತಾಕಾ ಚುನಾವಾಕ ಉಮೇದ್ವಾರ ಕರಚೆ° ಜಾತಾ. ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ ಖಂಚೆ ಜಾತಿಚೆ ಲೋಕ ಚಡ ಆಸಾತಿ ಮ್ಹಳೆಲೆ° ಪಳೊವನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಲೆ ವಿಂಚಪ ಜಾತಾ. ತುಮಿ ಖಂಚೆ ಜಾತಿಚೆ ತಾಜೆ ವಯರಿ ತುಮಗೆಲೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹ್ಯಾ ವಿಷಯಾರಿ ವ್ಹಿಂಗವ್ಹಿοಗಡ ಆಸತಾ. ಹೆ° ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮೇಳತ ದಾಕೂನ ಜಾತಾ ಆಸಾ.
ಜಾತಿ ಜಾತರಿ ಭಾಸ ಯೆತಾ. ಆಮಗೆಲೆ ದೇಶಾಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮೆಳತಾನಾ ಆಮಿ ವೆಗವೆಗಳೆ ರಾಯಾಲೆ ರಾಜಭಾರಾಂತು° ವಾಂಟೂನ ಗೆಲೆಲೆ. ಆಮಕಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ ವಾಂಟತಾನ ಆಮಗೆಲೆ ಭಾಶೆಕ ಲಾಗೂನ ಕೆಲೆಲೆ° ಆಸಾ. ಆಜಿ ಸಗಟ ರಾಜ್ಯಾಂಕ ತಾಂಗೆಲೆ ಮ್ಹಳೆಲೆ ರಾಜ್ಯಭಾಸ ಆಸಾ. ಅಶೆ° ಆಮಿ ಭಾಸ ಆನಿ ಜಾತಿಚೆ ಆಧಾರಾರಿ ವಾಂಟೂನ ಗೆಲ್ಯಾಂತಿ. ಹೆ° ಸೋಡೂನ ಆನಿ ಎಕ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಆಮಗೆಲೊ ಧರ್ಮ. ಆಮಗೆಲೊ ದೇಶ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಾಚೆ ಚಡ ಲೋಕ ಆಸಚೊ ದೇಶ ಆಸಾ. ಹಾಂಗಾ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮಾಚೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಕ್ರೈಸ್ತ, ಮುಸಲ್ಮಾನ, ಜೈನ್, ಭೌದ ಧರ್ಮಾಚೆ ಲೋಕ ಸುತಾ ಖೂಬ ಸಂಖ್ಯಾನಿ ಆಸಾತಿ. ತ್ಯಾ ದೆಕೂನ ಆಮಕಾ ವಾಂಟೂನ ಪಳಯತಾನ ಆಮಿ ಧರ್ಮಾಚೆ, ಜಾತಿಚೆ ಆನಿ ಭಾಶೆಚೆ ಲೋಕ ಜಾವನು ದಿಸತಾತಿ.
ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಂಕ ಹಿ° ಅಸ್ತç ಜಾವನು ದಿಸತಾತಿ. ಆಮಕಾ ವಾಂಟೂನ ಘಾಲನು ತಾಂಗೆಲೆ ಕಾಮ ಸುಲಭ ಕರನು ಘೆತಾತಿ. ಚುನಾವಾ ವೇಳಾರ ಹೆ° ಚಡ ಚಡ ಜಾತಾ ಆಸಾ. ಆರತಾ° ಎಕ ದಶಕಾ ದಾಕೂನ ಆಮಕಾ ವಾಂಟೂನ ಘಾಲಚೆ ಉಮೇದಿನ ಆಮಗೆಲೆ ಮಧೆ° ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಜಾಗೊಚೆ° ಜಾತಾ ಆಸಾ. ಧರ್ಮ - ಧರ್ಮಾ ಮಧೆ°, ಜಾತಿ - ಜಾತಿ ಮಧೆ°, ಭಾಶೆ ಮಧೆ° ಅಶೆ° ಖಂಯ ಅವಕಾಶ ಮೆಳತಾ ಥಂಯ ಆಮಿ ಝಗಡಚೆ° ತಶಿ° ಕರತಾ ಆಸಾತಿ ಮ್ಹಳೆಲೆ° ಉದೇನು ದಿಸತಾ. ಫುಡೆ ಕಾಳಾಂತು° ರಾಜಕಾರಣಾಂತು° ವ್ಹಿಂಗವ್ಹಿσಗಡ ಪಕ್ಷಾಚೆ ಲೋಕಾ ಮಧೆ° ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಸತಲೊ. ಆಜಿ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಜಾಗೃತ ಜಾಲೆಲೆ° ದಿಸೂನ ಯೆತಾ ಆಸಾ. ತೊ ಆಮಗೆಲೆ ಪಕ್ಷಾಚೊ ನ್ಹಹಿ° ಜಾಲ್ಯಾರ ತೊ ಆಮಗೆಲೊ ದುಸ್ಮನ ಮ್ಹಣಚೆ ಜಾತಾ ಆಸಾ. ಹೆ° ಸಗಟ ಪಳಯತಾನ ಯಾ ಅನುಭವ ಕರತಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾಂಚಿ ತಕಲಿ ಫಿರತಾ ಆಸಾ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೆ ವಿರುದ್ಧ ಮತದಾನ ಕರೂಯಾ° ಮ್ಹಣು ಚಿಂತಲ್ಯಾರಿ ಸಗಟ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಂತು° ಬುಡಲ್ಯಾಂತಿ ಮ್ಹಳೆಲೆ ಭಾವನಾ ಯೆತಾ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೆ ಪ್ರಮುಖ ಗುಣ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ತೆ° ಕೋಣಾಕಯಿ ನುತ ಆಸಚಾಕ ಸೋಡನಾ. ತಾಜೆ ಪ್ರಭಾವಾನ ವಾಂಚೆ° ಕಷ್ಟಾಚೊ ವಿಷಯ ಆಸಾ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಶಾಕ ಕಳನುಕೀ ಯಾ ಕಳನಾಶಿಂ ತೊ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಂತು° ಭಾಗಿದಾರ ಜಾತಾ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾ ಜಾವಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ತೆಂ ಆಮಗೆಲೆ ನಿಮಿತಚೀ ಜಾವಕಾ. ಆಮಿ ಕೆದನಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕರನಾಚಿ ತ್ಯಾ ದಿವಸು ಹ್ಯಾ ದೇಶ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ದೇಶ ಜಾತಾ.
ಹೆಂ ಜಾವಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ ಆಮಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೊ ದುಡು ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಕಸಲೆ° ಮ್ಹಣು ಅರ್ಥ ಕರನು ಘೆವಕಾ. ಸುಲಭ ರೀತಿರಿ ಸಾಂಗಚೆ° ಜಾಲ್ಯಾರ ಸರಕಾರಾಕ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಿನಾಶಿ° ಖರ್ಚ ಕರಚೊ ದುಡು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೊ ದುಡು ಜಾತಾ. ಬಿಲ್ ನಾತಿಲೆ ವ್ಯಾರ ಕರಚೊ, ದುಡು ದಿವನು ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಲೇಕಾ ಭಾಯರ (ಸರಕಾರಿ ಶುಲ್ಕ ಸೋಡೂನ) ದುಡು ದಿವನು ಖಂಚೆಯ ಕಾಮ ಕರೋನ ಘೆವಚೆ° (ಸರಕಾರಿ ದಫ್ತರಾಂತು°) ಅಸಲೆ° ಸಂದರ್ಭಾರ ಎಕ ಹಾತಾ ದಾಕೂನ ಆನಿ ಎಕ ಹಾತಾಕ ದುಡು ವಚೆ° ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಕ ಕಾರಣ ಜಾತಾ. ಹೆ° ಕರಚೆ° ಆಮಿ ಕೆದನಾ ರಾಬಯತಾತಿ ಕಿ ತ್ಯಾ ದೀವಸು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಾ ಜಾತಾ. ತೆ° ಸಧ್ಯಾಕ ಜಾಯತವೆ ಮ್ಹಳೆಲೆ° ಹೋಡ ಸವಾಲ ಆಸಾ. ಆಮಿ ಕರನಾಶಿ° ಆಸಚಾಕ ಸಾಧ್ಯ ಆಸಾ. ಆಮಗೆಲೆ ಕಾರಣ ದಿವನು ಕೊಣಕಿ ಕರಚೆ° ರಾಬೋಚಾಕ ವೇಳು ವತಲೊ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎಕ ಹೋಡ ಚೂಕಿ ಮ್ಹಣು ಸಗಟಾನ ಚಿಂತೂοಕ ಶುರು ಕರತರಿ ಹೆ° ಸಾಧ್ಯ ಆಸಾ.
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೆ ತಿತಲೆಚಿ ವ್ಯಾಪಕ ಜಾವನು ವಾಡಿಲೊ ಆನಿ ಎಕ ವಿಷಯ ಆಸಾ. ತೆ° ಜಾವನು ಆಸಾ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಜಾಗೊವಚೆ° ಆನಿ ಆಮಿ ತಾಕಾ ಶಿಕಾರ ಜಾವಚೆ°. ಜಾತಿ ಜಾತಿ ಮಧೆ°, ಭಾಶೆ ಮಧೆ°, ಧರ್ಮಾ ಮಧೆ° ವಾಣ ಘಾಲತಾ ಆಸಚಿ. ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಹೋಡ ಎಕ ಬೋಡಾ ಉಸ್ಸಳಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಕೋಣ ಪಳಯಲ್ಯಾರಿ ಕೋಪಾನ ಆಸಾತಶೆ° ದಿಸೂನ ಯೆತಾ. ವಾಹನಾಂಚೆ ಮಾಕ್ಷಿ ಗ್ಲಾಸಾರ ಆಸಚೆ ದೇವಾಲೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರಾಚೊ ದೇವು ಸುತಾ ಉಗ್ರರೂಪಾರ ಆಸಾ. ಅನ್ಯ ಧರ್ಮಾಚಾಂಕ ಪಳಯತಾನ ಶಿಂಯ್ ಖಾವನು ಯೆತಾಶೆ° ಕರಚೆ° ಪಳೊವಚಾಕ ಮೆಳತಾ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಲೆ° ಸಬ್ ಕಾ ಸಾಥ್ ಸಬ್ ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ದ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ ಸುತಾ ಕಾಮಾಕ ಆಯಿಲೆ° ದಿಸನಾ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾಂಕ ಹೆಂ ಚಿಕೆ ಚಡ ಜಾತಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಳೆಲಿ ಭಾವನಾ ಯೆವಚಾಕ ಶುರು ಜಾಲಾಂ. ಮನಶಾಕ ದ್ವೇಷ ಕರಚಾಕ ಶಿಕೊವಚೆ° ಸುಲಭ, ತೆಂಚಿ ತಾಕಾ ವ್ಹಿಂಗಡಾοಕ ಕಶಿ° ಮೋಗು ಕರಕಾ ಮ್ಹಳೆಲೆ° ಶಿಕೊವಚೆ° ಕಷ್ಟಾಚೊ ವಿಷಯ ಆಸಾ. ಎಕ ಇಮಾರತ್ ಬಾಂದಚೆ° ಕಷ್ಟಾಚೆ ಕಾಮ, ತೆಂಚಿ ತೆ° ಇಮಾರತ್ ಮೊಡಚೆ° ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಮ್ಕಣಕೆ ಮೋಗು ಹಾಡೊಚೆಂ ಕಷ್ಟಾಚೆ° ಜಾಲ್ಯಾರ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಜಾಗೊವಚೆ° ಸುಲಭ ಆಸಾ. ಆಜಿ ಖಂಯ ಪಳಯಲ್ಯಾರಯಿ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಜಾಗೊವಚೆ° ದಿಸೂನ ಯೆತಾ.
ಹೆಂ ಸಗಟ ಪಳೊವನು ಸಂತಾಪ ಆಯಿಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾಂಕ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪುಣಿ ವಯಿ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಣು ಭೋಗುಂಕ ಶುರು ಜಾಲಾ° ಜಾಲ್ಯಾರ ತಾಂತು° ಖಾಂಯ ಚೂಕಿ ನಾ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಸಗಟ ಕಡೇನ ಆಸಾ, ಖಂಚೆಯ ಪಕ್ಷ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಸೋಡುನ ನಾ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಮಿ ರಾಬಯಲ್ಯಾರಿ ರಾಬತಾ ಇತಲೆ° ಆಮಕಾ ಕಳಾ°. ಆತ° ಜಾವಕಾ ಜಾಲೆಲೆ° ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಶಾಂತ ಕರಚೆ°. ಹೆಂವಯಿ ಆಮಿಚಿ ಕರಕಾ ಆನಿ ಹೆ° ಸುಲಭ ಆಸಾ. ದ್ವೇಷಭಾವನಾ ಪಾತಲಾಯತಲೆನ ಶುರುವೆಕ ಕರಚೆ° ಕಸಲೆ° ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಫೇಕ್ ಖಬರ ದಾಡಚೆ°. ತೆ° ಆಮಿ ನಂಬಗೂಚೆ°. ಹಾಕಾ ಶುರುವೆಕ ಅಂಕುಶ ಘಾಲಚೆಂ ಜಾವಕಾ. ಆಮಕಾ ಕೋಪು ಸಹಜ ಆಯಲ್ಯಾರ ಹೋಡನಾ. ತೋ ಕೋಪು ಥೊಡೆ ವೇಳಾನ ಶಾಂತ ಜಾತಾ. ಜಾಲ್ಯಾರ ಕೋಣಕಿ ಸಾಂಗಿಲಿ ಫಟ್ಟಿ ಖಬರ ಆಯಕೂನು ಯಾ ವಾಚೂನು ಆಮಿ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಜಾಗೃತ ಕರನು ಘೆತಲ್ಯಾರಿ ತೆ° ನಿವೊಚೆ ಆಮಗೆಲೆ ಹಾತಾಂತು° ನಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕೂನ ಆಮಿ ಶುರುವೇಕ ಕರಕಾ ಜಾಲೆಲೆ° ಕಸಲೆ° ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಆಮಿ ಆಯಕಲೆಲಿ ಯಾ ವಾಚಲೆಲಿ ಖಬರ ಸತ್ಯವೆ ಮ್ಹಳೆಲೆ° ಪರಕೂಚೆ°. ತೆ° ಕರಚೆಂ ಆಜಕಾಳ ಸುಲಭ ಆಸಾ. ಆಮಕಾ ಚಡಾವತ ಹಿ° ಫಟ್ಟಿ ಖಬರೊ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾರ ಯೆತಾತಿ. ತ್ಯಾಚ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾರಿ ಆಮಕಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಕರಚಾಕ ಅವಕಾಶ ಆಸಾ. ತೆ° ಕೆಲ್ಯಾರಿ ಆಮಕಾ ಸತ್ಯ ಆನಿ ಅಸತ್ಯಾ ಮಧೆ° ಆಸಚೆ ಫರಕ ಕಳತಾ. ಆಮೀ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಆಶಿಲೆ ಮೇಸೆಜ್ ವ್ಹಿಂಗಡಾοಕ ದಾಡಚೆ° ಸುತಾ ಕರಚಾಕ ನಜ. ಪ್ರಥಮ ಜಾವನು ತಶಿ° ಕರಚೆ° ಕಾನೂನು ವಿರೋಧಿ ಕಾಮ ನಂತಾ° ಆಮಿ ಆನಿ ಎಕಲೆಲೆ ಮನಾಂತ ದ್ವೇಷಭಾವನಾ ವಾಡೊಚೆ° ಕರಚೆ ತಸಲೆ ಪಾಪ ಕರಚೆ° ಜಾತಾ.
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ದಾಕೂನ ಆಮಿ ಆಜಿ ನ್ಹಹಿ° ಜಾಲ್ಯಾರ ಫಾಲ್ಯಾ ಮುಕ್ತ ಜಾತಾತಿ. ಆಜಿ ಮುಖ್ಯ ಜಾವಕಾ ಆಶಿಲೆ° ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ದ್ವೇಷಭಾವನಾ ದಾಕೂನ ಮುಕ್ತ ಜಾವಚೆ°.

ತುಮಗೆಲೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಾಂತು° ಕಳಯಾ.
ದೇವು ಬರೆ° ಕರೊ.

Shabdvihar

ಬಾರ, ಬಾರಾ, ಬಾರಸ

ಬಾರ ರೂಪಯೇಕ ಚಾರ ಆಂಬೆ ಘೆತಲೇ. ಏಕ ವರಸಾಕ ಬಾರ ಮ್ಹಹಿನೇ. ಆಜ ರಾಮಾಲೇ ಘರಕಡೇ ತಾಂಗೇಲೇ ಚಡರ್ಾಲೋ ಬಾರಸೋ.

ಹಾಂಗಾ ದಾಖಯಿಲೆ ವಾಕ್ಯಾಂತ ಬಾರ, ಬಾರಾ, ಬಾರಸೋ ಮ್ಹಣಚೋ ಶಬ್ದ ವಾಪರಲಲೋ ದಿಸತಾ. ಹೋ ಏಕ ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕ ಶಬ್ದು ಜಾವನು ಆಸಾ. ಧಾ + ದೋನ ಮ್ಹಣು ಹೇ ಆಮೀ ಬಾರ, ಬಾರಾ ಮ್ಹಣತಾತಿ . ಹೇ ಶಬ್ದಾಚೇ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಕಶ್ಶಿಂ ಪಳೊವಯಾಂ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಶೆಂತು ಬಾರಾ ಮ್ಹಣಚ್ಯಾಕ ದ್ವಾದಶ ಮ್ಹಣತಾತಿ. ಹಾಜೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಶಾ ರೂಪ ಬಾರಹ ಮ್ಹಣು ಸಂಸ್ಕೃತಾಚೆ ದ್ವಾದಶ ಮ್ಹಣಚೆ ಶಬ್ದಾಂತುಲೇ ದ್ಹಾ ಮ್ಹಣಚೇ ಬಾ ಮ್ಹಣು ಪ್ರಾಕೃತಾಂತು ಜಾತಾ. ದಶ ಮ್ಹಣಚೇಂ ದಹ, ರಹ ಮ್ಹಣ ಜಾತಾ. ಅಶ್ಶಿಂ ಜಾವನು ಬಾರಹ ಮ್ಹಣ ಜಾತಾ. ಬಾರಹ ಮ್ಹಣಚೇ ಶಬ್ದಾಂತೂಲೆ ರಹ ಮ್ಹಣಚೇ ರ=ರ್ ಮ್ಹಣ ಥೋಡೇ ಕಡೇನ ಜಾತಾ. ಅಶ್ಶಿಂ ಜಾವನು ದ್ವಾದಶ > ಬಾರಹ > ಬಾರಾ = ಬಾರ ಮ್ಹಣಚೇ ರೂಪ ಚಾಲ್ತಿಂತು ಆಯಿಲಾ. ಚಡರ್ಾಲೆ ಜಾಲೇಲೇ ಬಾರಾ ದೀಸು ಚಲಚೊ ಏಕ ಸಂಸ್ಕರಾಕ ಬಾರ + ದೀಸಾಚೋ ಮ್ಹಣತಾನಾ ದೀಸಾಚೋ ಮ್ಹಣಚೇ ಕೇವಲ ಸೋ ಮ್ಹಣ ಸಂಕ್ಷೇಪ ರೂಪ ಪಾವಚ್ಯಾನ ಬಾರಸೋ ಮ್ಹಣು ವಾಪರತಾತಿ.

An Appeal to the members of the GSB Community

  जेसन पींत, SDB, उद्यावर, उडुपी (MA कोंकणी)

ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಸಾನ ಕಾಣಿಯೊ ಬರೊವಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತು°

ಪರಬೆಕ ತಿಸ್ರೆ ಲ್ಹಾರಾಚೆ ಭಯ ವಿಶ್ವಾಕಚ ಕರೋನಾಚೆ ಭಯ

ನವೆಂಬರ ಮ್ಹಯನೊ ಸರನು ದಶಂಬರ ಪಾವಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ಲೋಕಾಂಕ

ಅಮ್ಚಿಗೆಲೆ ಪರ‍್ಬೆ ರಾಂದಪ ಅಮ್ಚಿ ರಾಂದಪ ಭಾರಿ ಸುಲಭಗೊ

ಸರ್ವಾಂಕοಯಿ ಮಾರ್ಚ್ - 8 ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭೇಶ್ವ. ಆಜಿ

ಮೆಗೆಲೆ ಆಮ್ಮಾಲೆ ಘರಾ ಸೆಜಾರ ಘರ ರಾಧ ಮಾಯಿ. ತಿಗೆಲೆ

ಮನು ಕುಲ ಕಳನು ಕೀ ಕಳನಾಶಿ° ಚೂಕಿ ಕೆಲ್ಲಾರಿ ಆವಸು

कोरोना महामारी भारताक येवनु ६ महिने जाले.

ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಂತು ಸಾಬಾರ ಸಂಖ್ಯೆರಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ಭೊ

Home

Ad for Aruna Masala

ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಅಂಡಾರು ರಾಮದಾಸ ಕಿಣಿ

Featured Chandrika Mohan Pai KC Prabhu

 

Anniversaries

Shabdh Vihaar

Homage

 

Well Wishers

Has no content to show!

Most Read

Homage

Events

Who is Online?

We have 47 guests and no members online

Advertorial

Scroll to top