Tags: Third wave  

ಪರಬೆಕ ತಿಸ್ರೆ ಲ್ಹಾರಾಚೆ ಭಯ

ವಿಶ್ವಾಕಚ ಕರೋನಾಚೆ ಭಯ ಆಸಾ. ಆಮ್ಮಿ ಆರತಾಂ ಕೋವಿಡಾಚೆ ದೋನ ಲ್ಹಾರಾ ಪಳಯ್ಲೆ. ತಿಸರೆ ಲ್ಹಾರಾಚೆ ಖಬರ ಪತ್ರಾಂತ್ ವಾಚತ ಆಸ್ತಾಚಿ. ತಶಿ ಆಸಲೆರಿವರಿ ಆಮಕಾ ಭಯ ನಾ. ಧೈರ್ಯಾನ ಆಮ್ಮಿ ದಿನಂಪ್ರತಿ ಮಾರ್ಕೆಟಾಕ, ದುಕಾನಾಕ ವತ್ತ ಉರತಾಚಿ. ಏಕ ಪಾವಟಿ ಭಾಯರಿ ಗೆಲ್ಲೆರಿ, ಸಾತ-ಆಟ ದಿವಸಾಚೆ ಕಾಮ ಸರೊವಚೆ ತಸಲೆ ಚಾಣಾಕ್ಷತನ ಜಾವಕಾಚಿಚಿ. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮುಕಾರಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಕರಕಾ ಜಾತ್ತಾ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಘೆತಲ್ಯಾ ಮೋಣು ಕಾಂಯಿ ಭೀತಿ ನಾಶಿ, ಲೊಕಾಲೆ ಗರ್ದಿ ಆಶಿಲೆ ಜಾಗೆರ್ ಭೊಂವತ ಉರಲೆರ್ ಅಪಾಯ ಆಸ್ಸೂಚೆ ಪಕ್ಕಾ. ಹೆಂ ವಿಷಯ ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗಚೆ ನೈ. ವೈದ್ಯ ಆನಿ ತಜ್ಞ ಲೋಕಾನಿ ಅಸಲೆ ಸೂಚೊವಣಿ ದಿಲ್ಲಿಲೆ ಆಸಾ. 
ತಿಸ್ರೆ ಲ್ಹಾರಾ ಯೆವಚೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವೆ? ಅಸಲೆ ಸವಾಲ್ ಖೂಬ್ ಜಣಾಲೆ ಮನಾಂತು ಆಸಾ. ಹಾಕ್ಕಾ ಜವಾಬ್ ಹೊಯಿ ಮೋಣು ಸಾಂಗುಕಾ ಜಾತ್ತಾ. ವಿದೇಶಾಂತು ಪಾಂಚವೆ ಲಾರಾ ಯವ್ನು ಗೆಲ್ಲಾ. ಭಾರತಾಂತು ಕರೋನಾಚೆ ಬಾಧಾ ಊಣೆ ಜಾಲ್ಲಿಲೆ ನಾ. ಕೊಡಿಯಾಲಾಂತು ಕರೋನಾ ಕೇಸ್ ಚಡ ಜಾತ್ತಾಸಾ. ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಾಚೆ ಲೊಕಾನಿಂ ರೈಲ್ ಆನಿ ಬಸ್ಸಾರಿ ವೆವೆಗಳೆ ಉದ್ದೇಶಾನ ಮಂಗಳೂರಾಕ ಯವಚೆ ಏಕ ಕಾರಣ ಆಸಲೆರಿ, ಪರಬೆಕ ಲೊಕಾನಿ ಜಮ್ಚೆ ದುಸ್ರೆ ಕಾರಣ ಮ್ಹೋಣು ಸಾಂಗ್ಯೇತ. ಅಗಸ್ಟ್ 25 ದಾಕೂನು 29 ಪರ್ಯಂತ ಕೇರಳಾಂತು ದಿವಸಾಕ ಅಜಮಾಸು 30000 ಕರೋನಾಚೆ ಕೇಸ್ ದಾಖಲ ಜಾಲ್ಲಿಲೆ ಆಸ್ಸಾ. ಕರ್ನಾಟಕಾಂತುವರಿ 1500 ಆಂಕಡೆಚೆ ಕರೋನಾ ಕೇಸ್ ದಿನಂಪ್ರತಿ ಚಡ ಜಾವಚೆ ಆತಂಕಾಚೆ ವಿಷಯ. 

ಕೇರಳಾಂತು ಕರೋನಾಚೆ ತಿಸರೆ ಲ್ಹಾರಾ ಆಯಲ್ಯಾ ಮ್ಹೋಣು ಥೋಡೆ ತಜ್ಞ ಸಾಂಗತಾತಿ. ಹೇº ವಿಷಯಾಂತು ಸರಕಾರ ಕಾಂಯಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಿತ್ತ ನಾ. ತರೀಪಣ ಲೊಕಾನಿ ಸಾಂಗಚೆ ವಿಚಾರ ಅಶಿ ಆಸಾ-‘ಬಕ್ರೀದ್, ಓಣಂ ಅಸಲೆ ಪರಬೆಕ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪಾಲನಾ ಕರನಾಶಿ ಜಣ ಭೊಂವಲ್ಯಾತಿ’. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ್ತ ರೋಗಪ್ರಸಾರ ಚಡ ಜಾಲ್ಯಾ. ಕರ್ನಾಟಕಾಂತು ಕಾಂಯ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಣಾoತು ಆಸಾ ಮೋಣು ಸಾಂಗಚಾಕ ಜಾಯನಾ. ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಆನಿ ದೇವಳಾಕ ಜಣಾಲೆ ಭೊಂವಡಿ ಚಡ ಜಾಲ್ಯಾ. ಕರ್ನಾಟಕಾಚೆ ಥೊಡೆ ಜಿಲ್ಲೆಂತು ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ನಾಂವಾಕ ಮಾತ್ರಶೆ ಆಸಾ. ಲೊಕಾಲೆ ಸಂಚಾರಾಕ ಖಂಚೆಯ್ ಪ್ರತಿಬಂಧ ಲಾಗಿಲೆ ನಾ. ನಾಗರಪಂಚಮಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಲೆ ಮಧ್ಯಾರಾಧನಾ ಆನಿ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿಕ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ಘೆವಚಾಕ ಮಾರ್ಕೆಟಾಂತ್ ಲೊಕಾಲೆ ಭೀಡ್ ಚಡ ಆಶಿಲೆ. ದೆವಳಾಚೆ ಭಿತ್ತೆರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ, ಮಾಸ್ಕ್ ನಾಶಿಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೆಲ್ಲಿಲೆ ಪಳಯಲ್ಯಾರಿ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿ ಆಶ್ಚೆ ದಿಸ್ತಾ.

ಶ್ರಾವಣ-ಭಾದ್ರಪದ ಪರಬೆಚೆ ಮಹಿನೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಸಾತ್. ಆಮ್ಮಿ ಅಸಲೆ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಜಾಗರೂಕತಾಯೆನ ವ್ಯವಹಾರ ಕರಕಾ. ಮುಕಾರ್ ಯವಚೆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ, ಅನಂತ ನೋಪಿ ಅಸಲೆ ಸಂಭ್ರಮಾಚೆ ಆಚರಣೆಕ ಥೊಡೆಶೆ ನಿಯಂತ್ರಣಾಚೆ ಗರಜ ಆಸ್ಸಾ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಘೆತಲ್ಯಾ ಮ್ಹೋಣು ರೋಗ ಯೇನಾ ಮೋಣು ಸಮಜೂಚೆ ನೈ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನಾಚೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಚಡಯ್ತಾ. ಅತಾಂ ಥೊಡೆ ಭಾಗಾಂತ್ ಶಾಳಾ-ಕಾಲೇಜ್ ಆರಂಭ ಜಾಲ್ಲಿಲೆ ಆಸಾ. ತಾಜೆ ಮಧೆಂ ಪರಬೆಚೆ ವಾತಾವರಣ. ಸಂಭ್ರಮಾoತು ಭಾಗ ಘೆವಚಾಕ ಆತುರ ನಾಕಾ. ಸದ್ಯಾ ಆಚರಣ ಕರಚೆ ತಸಲೆ ಪರಬೆಕ ಸ್ವನಿಯಂತ್ರಣ ಘಾಲ್ನು ಘೆವಚೆ ಬರೆ. 
ಸರ್ಕಾರಾಚೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಕಶಿ ಉರೊ.ಆಮ್ಮಿ ಸ್ವತಃ ಥೊಡೆ ನಿಯಮಾಚೆ ಪಾಲನ ಕೆಲ್ಲೆರಿ ರೋಗ ಪ್ರಸಾರ ಜಾವಚೆ ರಾಬ್ಬೊವಚಾಕ ಜಾತ್ತಾ. ತಶಿ ಆಸಲೆರಿ ಕಿತ್ತೆ ಕರಿಯೇತ? ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಘರಾಂತುಚ ಸರಳ ರೀತಿರ ಆಚರಣ ಕರಚೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ ವಚನಾಶಿ ಉರಚೆ ಬರೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಾರಂಭ, ಮೆರವಣಿಗಾ ಅಸಲೆ ಕಾರ್ಯಾವಳಿಚಾನ ದೂರ ಆಶ್ಚೆ. ಏಕ ಹಫ್ತೆಕ ಪಾವಚೆ ತಿತಲೆ ರೇಶನ್ ಸಾಮಗ್ರಿ ಯಾ ತರಕಾರಿ ಸಂಗ್ರಹ ಘರಾಂತು ದವರಚೆ. ಚಡ ಲೊಕಾಮಧೆಂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಾನಾರಿ ವಚೂನು ಆಯಲೆರಿ ತುರಂತ ನ್ಹಾವಚೆ. ತರಕಾರಿ ಆನಿ ಫಲವಸ್ತು ಧೂಯನು ಖಾವಚೆ. ಎನ್-95 ಮಾಸ್ಕ ವಾಪರಚೆ. ಭಯ ದೂರ ಕರ‍್ನು ಜಾಗರೂಕತಾಯೆನ ಉರಚೆ ಆನಿ ಲೊಕಾಂಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕರಚೆ. ಹಾಜ್ಜೆ ಪಶೆ ಹೋಡ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ನಾ. 

-    ಅರವಿಂದ ಶ್ಯಾನಭಾಗ, ಬಾಳೇರಿ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಂತು°

ಮುοಡ್ಕೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಭ ದೇವಳಾಂತು°

ಉದ್ಯೋಗ ಆನೀ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಡಾ| ಅರವಿಂದ

18:53:41 ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ  ಕೇಂದ್ರ ‘ಕ್ಷಮತಾ

This application is only for the poor

कोंकणिंतल्या अस्तुरी साहित्याचेर

ಮಂಗಳೂರು: ವಿಶಂತಿ ಸಂಭ್ರಮಾοತು ಆಸಚೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಚೆ ಗೌಡ

https://www.youtube.com/user/MrBaligavenkatesh

Editorial

ಡಾಕ್ಟರಾಲೆ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮಾಲೆ ಸಾಂಗತ ವಿಲೀನ ಜಾಲೆ°,,,

ಡಾ. ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಎಕ ನಾವಾದೀಕ ಡಾಕ್ಟರು ಆಶಿಲೊ. ಯುರಾಲಾಜಿ ತಾಗೆಲಿ ಸ್ಪೇಷಾಲಿಟಿ. ತೊ ಎಕ ಫಾಮಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂತಾ° ಎಕ ಬರೊ ಭಾಷಣಗಾರುಯೀ ಜಾವನು ಆಶಿಲೊ. ಸಾನ ಪ್ರಾಯೆರಿ ತೊ ಜನಾ ಮೋಗಾಳ ಜಾಲೆಲೊ. ತೊ ಅನೀರಿಕ್ಷಿತ ಜಾವನು ಅಂತರಲೊ ಮ್ಹಳೆಲಿ ಖಬರ ಆಯಕತನಾ ಸಾಬಾರ ಲೋಕಾಂಕ ತೆಂ ನಂಬಗೂಚಾಕ ಜಾಯನಿ. ಬ್ಯುಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಿಲೊ ತೊ ಕೆದನಾಯಿ ಕೊಡಿಯಾಲಚೆ ಕೆ. ಎಂ. ಸಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಾಂತ ಪಳೊವಚಾಕ ಮೆಳತಲೊ. ಸಕಾಳಿ ದಾಕೂನ ಸಾಂಜವೇಳಾ ತಾಂಯ ಆಪರೇಶನ್ ಥಿಯೇಟರಾಚೆ ಸಮವಸ್ತ್ರಾಂತು ತೊ ದಿಸತಲೊ ಮ್ಹಣು ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ ಗೆಲೆಲೆ ಸಾಂಗತಲೆ. ತಿತಲೊ ಬ್ಯುಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೊ. ತಾಣೆ ತಾಗೆಲೆ ಪೆಶೆಂಟಾoಕ ಪಳೊವಚಾಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೆ ರೌಂಡ್ಸಾರ ವತನಾ ತಾಗೆಲೊ ಹೋಡು ತಾಳೊ ಆಯಕೂನು ತ್ಯಾ ಮ್ಹಾಳ್ಯೆರಿ ಆಸಚೆ ಸಗಟ ರೂಮಾಂತುಲೆ° ಪೇಶೆಂಟಾoಕ ತೊ ಆಯಲೊ ಮ್ಹಣು ಕಳತಲೆ° ಖಂಯ. ಕುಶಾಲ ಉಲೊವನು ಪೇಶೆಂಟಾoಲಿ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಸಂತೋಸಮಯ ಕರಚೆಂ ತಾಗೆಲಿ ಸವಯ್ ಆಶಿಲಿ.
ನ. 9ಕ ಎಕ ಆಪರೇಶನ ಪೂರ್ಣ ಕರನು ಭಾಯರ ಆಯಿಲೆ ಡಾಕ್ಟರಾಕ ಕಠಿಣ ಹೃದಯಘಾತ ಜಾಲೆ°. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ತಾಕಾ ತುರ್ತಾನ ಶುಶ್ರುತಾ ಮೇಳಚಾಕ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಲೆ°. ತೊ ಐ.ಸಿ.ಯುಂತ 8 ದೀವಸ ಆಶಿಲೊ. ತಾಕಾ ಊಂಛ ಸ್ಥರಾಚೆ ಟ್ರಿಟಮೆಂಟ್ ಮೆಳೆ°. ಜಾಲ್ಯಾರ ದೈವಿಚ್ಛಾ ವ್ಹಿಂಗಡ ಆಶಿಲಿ. ನ.17 ಕ ತಾಗೆಲೆ ದೇಹಾಂತ್ಯ ಜಾಲೆ°.
ಡಾಕ್ಟರಾಕ ಫಕತ 60 ವರಸ°. ಸಾಬಾರ 30 ವರಸಾಚೊ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಣಭವ. ಡಾಕ್ಟರ ಮ್ಹಣು ನ್ಹಹಿ°, ಆರತಾ° ತರನಾಟೆ ಲೋಕಾನ ಹೃದಯಘಾತ ಜಾವನು ಮರಣ ಪಾವಚಿ ಖಬರ ಆಯಕೂಚೆ° ಚಡ ಜಾಲಾ°. ಸ್ವತ: ಡಾಕ್ಟರ ಆಶಿಲೆ ತಾಕಾ ಖಾಂಯ ಮುನ್ಸೂಚನಾ ಮೇಳನಿ ವೆ ? ತಾಣೆ ತಾತಾವಳಿ ತಾಗೆಲಿ ಆರೋಗ್ಯಾಚಿ ತಪಾಸಣಾ ಕರನು ಆಸಚೆ° ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ. ಎಕ ಫಾಮಾದ ಡಾಕ್ಟರಾಕಚೀ ಅಶಿ° ಜಾಲೆ ಮ್ಹಣತಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಶಾನ ತಾಗೆಲೆ ಆರೋಗ್ಯಾ ಬದಲ ಕಿತಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಘೆವಕಾ ? ಮನಶಾನ ತಾಗೆಲೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಆನಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಕಶಿ° ದವರಕಾ ? ವಿಜ್ಞಾನ ಇತಲೆ° ವಾಡಲಾ° ಕೀ, ವಿಜ್ಞಾನಿ ಲೋಕಾ° ಮಧೆಂತೂಚಿ ಆಮಿ ಘೆವಚೆ ವಕದ ಆನಿ ಹೇರ ವಿಷಯಾಚೆರಿ ಚರ್ಚಾ ಜಾವಚೆ° ಆಮಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾರಿ ವಾಚತಾತಿ ಆನಿ ಆಯಕತಾತಿ. ಆಮಿ ಘೆತಿಲೆ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನಾ ಬದಲಯಿ ಸಂದೇಹ ಉಲಯತಲೆ ಆಸಾತಿ. ಆಶೆ° ಸಾಬಾರ ಸವಾಲಾ° ಆಮಗೆಲೆ ಮುಕಾರ ಆಸಾತಿ.
ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲ ಖೂಬ ಚರ್ಚಾ ಜಾತಾ ಆಸಾ. ಆರತಾ° ಕ್ರಿಕೇಟರ್ ಕೊಹ್ಲಿನ ತಾಗೆಲೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲ ಸಾಂಗಿಲೊ ಎಕ ವಿಡೀಯೊ ಪಳೊವಚಾಕ ಮೆಳೊ. ತಾಂತು° ತೊ ಕಾರ್ಬ್ಸ ಊಣೆ ಕರಚೆ°, ಪ್ರೊಟಿನ್ ಚಡ ಕರಚೆ°, ಗೀನ್ ವೇಜಿಟೆಬಲ್ಸ್ ಖಾವಚೆ°, ಲೋಣಿ - ತುಪ ಖಾವಚೆ° ಸಾಂಗತಾ. ತಾಗೆಲೆ ಉತ್ರ° ಆಯಕತನಾ ಆಮಗೆಲೆ ಥೊಡೆ ಇಷ್ಟ ಲೋಕಾನ ಆಶೆ° ಕರಚೆ° ಚೂಕಿ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಣು ದಿಸತಾ. ಆಮಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರನು ಪಳೊವಯೆತ ಮ್ಹಣು ಭೊಗತಾ. ದೀವಸಾಕ ಉಣೆನಾ 30 ಮಿನೀಟ್ ಚಮಕಲೆರಿ ಬರೆ° ಮ್ಹಣು ಹರ ಎಕಲೊ ಡಾಕ್ಟರು ಸಾಂಗತಾ. ಆಮಗೆಲೆ ತರನಾಟೆನಿ ಸುತಾ ಸಾನ ಪ್ರಾಯೇರಿಚಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಸಮ ಕರನು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಸಮ ಕರಚಾಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರಕಾ.
ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಬರೊ ಡಾಕ್ಟರು ಆನಿ ಭಾಷಣಗಾರ ನಂತಾ° ಎಕ ಕವಿ ಸುತಾ ಆಶಿಲೊ. ತಾಣೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆನ ಖೂಬ ಕವಿತಾಂ ರಚನ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣು ತಾಣೆ ದೇವಾದಿನ ಜಾತರಿಚಿ ಲೋಕಾಂಕ ಕಳೆ°. ತಾಣೆ ಆರತಾ° ಎಕ ಸಮಾರಂಭಾoತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲೆಲೆ ಭಾಷಣ ಖೂಬ ವೈರಲ್ ಜಾಲಾ°. ತಾಂತು° ತೊ ಆತ್ಮ ಆನಿ ಪರಮಾತ್ಮಾ ವಿಷಯಾರಿ ಉಲಯತಾ.
"ಕ್ರಷ್ಣಾನ ಸಾಂಗಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣಕೆ ಪರಮಾತ್ಮಾಲೆ ಮ್ಹಣಕೆ ಆತ್ಮಾಕಯೀ ಆದಿ ನಾ ಯಾ ಅಂತ್ಯ ನಾ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಮರಣ ನಾ" ಮ್ಹಣು ತ್ಯಾ ಭಾಷಣಾಚೆ ಶುರುವಾತಾರಿ ಡಾಕ್ಟರು ಸಾಂಗತಾ. ಆಮಿ ಜೀವನಾಂತು° ಆಮಗೆಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಕಾ, ಕರತನಾ ಆಮಕಾ ಜಯ ಮೇಳತಾ ಯಾ ಸೋಲು ಮೇಳತಾ. ಆಮಗೆಲೆ ವಿಷಯಾರಿ ಕೋಣ ಕಸಲೆ° ಚಿಂತಾ ಕರತಾ ಮ್ಹಣು ಆಮಿ ಮನಾಂತ ದವರನು ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಚೆ° ಕಷ್ಟ ಜಾತಾ. ತಸಲೆ ಮನೋಸ್ಥಿತಿರಿ ತುಮಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಚೆ° ಸುಲಭ ಜಾಯನಾ ಆನಿ ಕರಚೆ ಕರ್ತವ್ಯಾಕ ನ್ಯಾಯ ದಿವಚಾಕ ಜಾಯನಾ ಮ್ಹಣು ತೊ ಸಾಂಗತಾ.
ಮುಕಾರ ತೊ ಅಶೆ° ಸಾಗತಾ ಕೀ, ಎಕ ಪಾವಟಿ ತಾಗೆಲೆ ಪ್ರೋಫೆಸರಾನ ಸಾಂಗಿಲೆ° ಖಂಯ, ತುವ° ತುಗೆಲೆ ವೃತ್ತಿಂತು° ಪ್ರಚಾರ ಘೆವಚಾಕ ಯಾ ನಾವಾದೀಕ ಜಾವಚಾಕ ಆಯಿಲೊ ನ್ಹಹಿ°. ತುಗೆಲೆ ಮನಾಕ ಖಂಚೆ ಸಮ ಮ್ಹಣ ದಿಸತಾ ತ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆ ಮಾನವಿಯತಾ ದೃಷ್ಠಿ ದವರನು ಕರ್ತವ್ಯಪಾಲನ ಕರಿ. ಕೋಣಾಕ ಅಭಿಮಾನ ಆಸಾಕೀ ತಾಗೆ ಲಾಗಿ ಮಾನವೀಯತಾ ಆಸತಾ. ಕೋಣಾಕಯಿ ಖುಷಿ ಕರಚಾಕ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಚಾಕ ಜಾಯನಾ. ಅಹಂ ಸೋಡಕಾ, ಶರೀರ ಆನಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಸ್ತು ಸೋಡಚೆ° ಕರಕಾ. ಶರೀರ ಆನಿ ಹೇರ ವಸ್ತು ಆಮಗೆಲೊ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಣು ಚಿಂತಲ್ಯಾರಿ ಸಹಜ ಜಾವನು ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಜಾತಾತಿ. ಆತ್ಮ ವ್ಹಂವಚಾಕ ಶರೀರ ಶಿವಾಯ, ಶರೀರ ವ್ಹವಂಚಾಕ ಆತ್ಮ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಳೆಲೆ ಉಡಗಾಸ ದವರಕಾ. ಆತ್ಮಾನ ಶರೀರ ವ್ಹಂವಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯಲ್ಯಾರಿ ಶರೀರ ಸೋಡಕಾ ಮ್ಹಣು ತೊ ಸಾಂಗತಾ.
ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಂಬಾಳಚಾಕ ಕಸಲೆ° ಕರಕಾ ಮ್ಹಣೂಯಿ ಡಾಕ್ಟರಾನ ತಾಗೆಲೆ ಭಾಷಣಾಂತು° ಸಾಂಗಲಾ°. ಜೀವನಾಂತು° ಚಲನ, ಭೋಜನ, ಶಯನ ಆನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವೀಲಿನಾಚೆ ಬದಲ ಜ್ಞಾನ ಆಸೂಕಾ ಮ್ಹಣು ತೊ ಸಾಂಗತಾ.
ಆಮಿ ಕೆದನಾಯಿ ಚಲನಶೀಲ ಆಸೂಕಾ. ಚಲಚನಶೀಲತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಜೀವಂತ ಆಸಾತಿ ಮ್ಹಣಚೆ ಸೂಚನಾ. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ಪ್ರಾಯ ಜಾಲೆಲ್ಯಾನಿ ಜಾಲೆ ತಿತಲೆ ಚಮ್ಕೂಚೆ° ಕರಕಾ. 60 ವರಸ° ಜಾತರಿ ಎಕ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ದ್ಹರನು ಚಮಕೂಚೆ° ಬರೆ° ಮ್ಹಣು ತೊ ಡಾ. ಟಿ. ಎ. ಎ. ಪೈಲೆ ಉದಾಹರಣ ದಿತಾ.
ದುಸ್ರೆಂ, ಭೋಜನ. ತರನಾಟೆ ಆಸತನಾ ಫಾತೋರ ಖಾವನು ಜೀರ್ಣ ಕರಚಿ ಶಕ್ತಿ ಆಸತಾ. ಪ್ರಾಯ ಜಾತಾನ ತೀ ಶಕ್ತಿ ಊಣೆ ಜಾತಾ. ತಶಿಂ ಮ್ಹಣು ಕಸಲೆಂಯಿ ಸೊಡಚೆಂ ನ್ಹಹಿಂ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಶಿಯನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಹೈ ಫೈಬರ್ ಆಸೂಕಾ, ಉದಾಕ ಪಿವಕಾ, ಲಾಯಕ ಕರನು ನಿದೋಕಾ. ಎಕ ಲೇಖಾ ಪ್ರಮಾಣೆ 8 ಗಂಟೊ ಕಾಮ ಕರಕಾ, 8 ಗಂಟೊ ಕುಟುಂಬಾಕ ದೀವಕಾ ಆನಿ 8 ಗಂಟೊ ನಿದೋಕಾ. ವಗೀ ನಿದೊಚೆಂ ಆನಿ ವಗೀ ಉಟಾಚೆ° ಕರಕಾ. ಪ್ರಕೃತಿ ಸಾಂಗತ ಮೆಳಚೆ° ಕರಕಾ. ಅನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತು ದೂರ ದವರಕಾ. ಮೊಬೈಲ್ ಆನಿ ತಸಲೆ ಹೇರ ವಸ್ತು ದೂರ ಕರಚೆ°, ಖಂಚೆಯ ಗಾರ್ಡನಾಕ ವಚೆ° ಹಾಕಾ ಉದಾಹರಣ ಜಾತಾತಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಲೆ ಸಾಂಗತ ಮೇಳನು ಆಸಚೆಂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಜಾತಾ.
ಆಯಚೆ ದೀಸಾಂತ ಸಂಭoದ ಚೂಕುನ ವಚೆ° ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾಲಾ°. ಸಂಭoದ ವರೊನ ಹಾಡಚೆ° ಕರಕಾ. ದೋಸ್ತ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಕಾನ್ನಡಿ ಶೆಂ ಆಸತಾತಿ. ಮುಖಸ್ತುತಿ ಕರತಲೆ ನ್ಹಹಿ°. ಕೇದನಾಯಿ ಸಂಭoದ ಉದಾಕಶೆ° ಆಸೂಕಾ. ಉದಾಕ ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಸತಾ. ತಾನಿ ನಿವಯತಾ. ಆಮಿ ತಶೀಂಚಿ ಜಾವಕಾ. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ಜೀವನಾಂತು° ಚಲನ, ಭೋಜನ, ಶಯನ ಆನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವೀಲಿನಾಚೆ ಬದಲ ಚಡ ಮಹತ್ವ ದೀವಕಾ. ತ್ಯಾಚ ವೇಳಾರ ಸ್ನೇಹ ಪರಿಪಾಲನ ಕರಚೆ° ಕರಕಾ ಮ್ಹಣು ಸಾಂಗೂನು ತಾಣೆ ತಾಗೆಲೆ ಭಾಷಣ ಆಖೇರಿ ಕೆಲೆಲೆಂ ಆಸಾ.
ತಾಣೆ ಭಾಷಣಾಂತು° ಕಸಲೆ° ಸಾಂಗಲಾ° ತೆ° ತಾಣೆ ಜೀವನಾಂತು° ಪರಿಪಾಲನ ಕೆಲಾ° ಮ್ಹಣಯೆತ. ತಾಗೆಲೆ ಬದಲ ತಾಗೆಲೆ ದೋಸ್ತಾನಿ, ಪೇಶೆಂಟಾನಿ ಆನೆ ಹೇರಾನಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾರಿ ಫಾಯಸ ಕೆಲೆಲೆ ಸಂದೇಶ ಪಳೊವನು ಆಶೆಂ ಸಾಂಗಚಾಕ ಜಾತಾ.
ಡಾಕ್ಟಾçಲೊ ಮ್ಹಾಂತು ಜಿ. ಜಿ. ವಾಸುದೇವ ಪ್ರಭು ಹಾಂನಿ° ಮಂಗಳೂರಾoತು° ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆ ಖಾತೀರ ಸೇವಾ ದಿವಚೆ ನದರೇನ 1981ತು° ಶುರು ಕೆಲೆಲೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತೀಕ ಸಂಘ ಆಜಿಕಯೀ ತೀ ಸೇವಾ ದಿವೂನ ಆಸಾ. ಸಂಘಾನ ಆಪಯಿಲೆ ತೇದನಾ ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಯೆವನು ತಾಂಕಾ° ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದಿತಲೊ. ಉತ್ತಮ ವೈದ್ಯ, ವಾಘ್ಮಿ, ಸಂಘಟಕ, ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಬರೊ ಮನಿಸ್ ಆಶಿಲೆ ತಾಂಗೆಲೆ ಆತ್ಮಾಕ ಶಾಂತಿ ಮಾಘೂಯಾ°.

Shabdvihar

ಪೋಫಳ

ಕಪರ್ೂರ ಸಹಿತ ಪೋಫಳ, ಚುನ್ನೊ ಲಾಯಿಲೆಂ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಪಾನಾ ಜವಳ ಆಸೂಚೆ ಹೆಂ ತಾಂಬೂಲ ಅತಿಮನೋಹರ ಮ್ಹಣಚೀ ಏಕಿ ಸೂಕ್ತಿ ಆಸಾ. ಪಾನಾ ಸಾಂಗಾತಿ ಪೋಫಳಾ ಫೋಡಿ ದವರೂನ ದಿವಚಾಕ ವೀಡೊ ದಿವಚೊ ಮ್ಹಣತಾತಿ. ಆರತಾಂ ಪೋಫಳಾನ ಚಾ ಸುದಾ ಕರತಾತಿ.

ಉದ್ಗೃತ ವಾಕ್ಯಾಂಕ ಪೋಫಳ ಮ್ಹಣಚೊ ಶಬ್ದ ವಾಪರಲಲೋ ಆಸಾ ತೆ ಶಬ್ದಾಚೊ ಅರ್ಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾವನ ಸಕಡಯೀ ಜಾಣತಾತಿ. ತೆಂ ಏಕ ಪಾನಾ ಸಾಂಗಾತಿ ಖಾವಚೊ ವಸ್ತು ಮ್ಹಣ ಜಾವನ ಆಸಾ. ಅಶಿಂ ಅರ್ಥ ಆಸೂಚೇ ಹೆ ಶಬ್ದಾಚೀ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಸಮಜೂವ್ಯಾಂ.

ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಶೆಂತು ಪೋಪಳ ಮ್ಹಣಚೊ ಅರ್ಥ ಆಸಚೊ ಪೂಗಫಳ ಮ್ಹಣಚೊ ಏಕ ಶಬ್ದ ಆಸಾ. ಹೇ ಪೂಗಫಳ ಮ್ಹಣಚೆ ಶಬ್ದಾಚೆ ತದ್ಬವ ರೂಪ ಜಾವನು ಆಸಾ ಹೋ ಪೊಫಳ ಮ್ಹಣಚೋ ಶಬ್ದು. ಹೆ ಪೂಗಫಳ ಮ್ಹಣಚೆ ಶಬ್ದಯಾಚೆ ತದ್ಬವಾ ಜಾತಾನಾ ಗ ಅಕ್ಷರ ಲೋಪ ಜಾವನು ಪೊಫಳ ಮ್ಹಣ ರೂಪ ಪಾವತಾ. ಹೇ ಪೂಫಳ ಮ್ಹಣಚೊ ಶಬ್ದು ಜನಾಲೇ ತೊಂಡಾಂತ ಪೂ ಆಶಿಲೆ ಪೋ ಜಾವನು ಪೋಫಳ ಜಾಲೆಂ. ಪೂಗ>ಪೂಅ ಆಶಿಲೆಂ ಊ ಆನೀ ಅ ಮೆಳನು ಔ ಜಾವನು ಪೋ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪೋ+ ಫಳ ಪೋಪಳ ಜಾಲ್ಲಾ.
ಹೆಂ ತಾಂಬೂಲಾಂತ ವಾಪರಚೋ ಏಕು ವಸ್ತು ಜಾವನು ಆಸಾ. ಶುಭ ಸಂಕೇತ ಜಾವನೂಯಿ ಆಸಾ.

An Appeal to the members of the GSB Community

  जेसन पींत, SDB, उद्यावर, उडुपी (MA कोंकणी)

ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಸಾನ ಕಾಣಿಯೊ ಬರೊವಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತು°

ಪರಬೆಕ ತಿಸ್ರೆ ಲ್ಹಾರಾಚೆ ಭಯ ವಿಶ್ವಾಕಚ ಕರೋನಾಚೆ ಭಯ

ನವೆಂಬರ ಮ್ಹಯನೊ ಸರನು ದಶಂಬರ ಪಾವಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ಲೋಕಾಂಕ

ಅಮ್ಚಿಗೆಲೆ ಪರ‍್ಬೆ ರಾಂದಪ ಅಮ್ಚಿ ರಾಂದಪ ಭಾರಿ ಸುಲಭಗೊ

ಪ್ರಾಕ ದಕೂನು ಪ್ರಸ್ತೂತಾಕ ಎತ್ತಾನ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಖಾಣಜವಣ,

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸು ಆನಿ ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ ಅಶ್ಶಿ ತಶ್ಶಿ ಪೊಳೊಚೆ

ಮನು ಕುಲ ಕಳನು ಕೀ ಕಳನಾಶಿ° ಚೂಕಿ ಕೆಲ್ಲಾರಿ ಆವಸು

कोरोना महामारी भारताक येवनु ६ महिने जाले.

ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಂತು ಸಾಬಾರ ಸಂಖ್ಯೆರಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ಭೊ

Home

Ad for Aruna Masala

ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಅಂಡಾರು ರಾಮದಾಸ ಕಿಣಿ

Featured Chandrika Mohan Pai KC Prabhu

 

Anniversaries

Shabdh Vihaar

Homage

Jobs Finders

 

 

Well Wishers

Has no content to show!

Most Read

Homage

Events

Who is Online?

We have 116 guests and no members online

Advertorial

Scroll to top