ನವೆಂಬರ ಮ್ಹಯನೊ ಸರನು ದಶಂಬರ ಪಾವಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ಲೋಕಾಂಕ ಕಂಠಾಳೊ ಯೆವಚೆ ತಶಿ° ಪಾವಸಾಚೆ ತ್ರಾಸ ಚಡ ಜಾಲ್ಯಾ. ಕೋಣಾಲೆ ತೊಂಡಾoತು° ಪಳಯಲೆಶಿ ಆತಾ° ಏಕ ಹಪ್ತೊ ದಾಕೂನ ಪಾವಸಾಚೆ ಜಪ ಚಲತ ಆಸಾ. ಸಕಡಾನಿ ಸಾಂಗಚೆ° ಕೆತೆಂಕಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ “ಫುಡೆ ಅಶಿ° ನಾ ಆಶಿಲೆ°, ಆತಾ° ವರಸ ಭರ ಪಾವಸ ಪಡತಾ”. ಹೆ° ವಿಚಾರ ಸತ್ಯ ಆಸಾ. ಫುಡೆ ಚಾರ ಮ್ಹಯನೆಕ ಎಕ ಪಾವಟಿ ಪಾವಸು, ಶಿಯ° ಆನೀ ಧಗು ಅಶಿ° ತೀನ ಕಾಳ ವೇಳಾಕ ತಕೀತ ಯೆತಾಶಿಲೆ. ಆತಾ° ಸಕಾಳಿಕ ಶಿಯ°, ದೋನಪಾರಾ ಧಗು ಆನೀ ಸಾಂಜವೇಳಾ ಪಾವಸು. ವಾತಾವರಣಾಂತು° ಮಸ್ತ ಬದಲಾವಣ ಜಾಲಿಲೆ ಪಳೊವಚಾಕ ಮೆಳತಾ. ಹೆ° ಪರಿವರ್ತನ ಕಿತಲೆ ಸಾರಕೆ°? ಅಶಿ° ವೆಳು ಚೂಕುನು ಪಾವಸು ಕಿತ್ಯಾಕ ಯೆತಾ? ಅಸಲೆ ಅಕಾಲಿಕ ಪಾವಸಾನ ಮುಕಾರ ಕಿತೆ° ಅನಾಹುತ ಘಡಚೆ° ಆಸ ಖಾಯ? ಹಾಕ ಪರಿಹಾರ ಕಿತೆ°? ಅಸಲೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಶಾಲೆ ಆಲೋಚನೆಂತು° ಯೆತಾ. ಹೆ° ಸರ್ವ ಸವಲಾಂಕ ಜಬಾಬ ಸೊದಿಲೆಶಿ ಥೊಡೆ ಆತಂಕ ಜಾತಾ. 
‘ಹವಾಮಾನ ವೈಪರಿತ್ಯ’ ಮ್ಹಣಚೆ ಅಶೆ° ಆಯಚೆ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಘಟ್ಟಾಂತು ನಿತ್ಯಾಚೆಶೆ° ಜಾಲ್ಯಾ. ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೆಂಜಾಕ ಆನೀ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ‍್ಮಿಂಗಾಕ ಅನ್ಯೋಯ ಸಂಬoಧ° ಆಶಚೆ ದಿಸುನು ಯೆತಾ. ಕೆನ್ನಾ ವಾತಾವರಣ ಪರಿವರ್ತನ ಜಾತ ರಾಬತಾ ತೆದಾನಾ ಜಾಗತೀಕ ತಾಪಮಾನ ಮ್ಹಣಚೆ ವಿಚಾರ ಮುಕಾವಯಲೆ ಪಂಕ್ತಿoತು° ಉರತಾ. 
ಆಮಿ ವಸತಿ ಆಶ್ಚೆ ಕೊಂಕಣ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾoತು° ಜೂನ ಥಾವನು ಸಪ್ಟಂಬರ ಪರ್ಯಂತ ಪಾವಸು ಪಡಚೆ ರೂಡಿಘತ ಆಸಾ. ಹೊ ವೆಳು ಸೋಣು ನವಂಬರ್ ಯಾ ಜನವರಿಂತು° ಪಾವಸು ಆಯಲೆರಿ ಬಂಗಳಕೊಲ್ಲಿoತು° ವಾಯುಭಾರ ನಶ್ಟ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣಚೆ ಖಬರ ಟಿವಿಂತು° ಯೆತಾ. ಸಮುದ್ರಾಂತು° ಆನೀ ವಾರೆಂತು ಅಸಲೆ ವಾಯುಭಾರ ಪ್ರಮಾಣ ಚಡ-ಕಮ್ಮಿ ಜಾಲ್ಲೆಶಿ ಚಡಾವತ ಪಾವಸು, ಚಂಡಮಾರುತ, ವಾರೆಝಡ, ಪ್ರವಾಹ ಯೆವನು ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಜಾತಾ. ತೆನ್ನಾ ತಜ್ಞ ಲೋಕ ಅಸಲೆ ಪ್ರಾಕೃತೀಕ ವಿಕೋಪಾಕ ಕಾರಣ ಶೋಧ ಕರನು ವರದಿ ದಿತಾತ. ತಾಜೆ ಪಾಲನ ಕರಕಾಶಿಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾ ಖಂಚೆಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೊ ತಜ್ಞ ಲೋಕಾಲೆ ಸುಚೋವಣಿ ಫೈಲಾಂತು° ದವರೂನ ಅನುಷ್ಠಾನಾಕ ಹಾಣಾಶಿಂಚಿ ಆಶಿಲೆಕ ಆಜಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯಾ ಉದ್ಭವ ಜಾಲಿಲೆ ಪಳೊವಚಾಕ ಮೆಳತಾ. 
ದೆಹಲಿಂತು ಮಾಲಿನ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಚಡಿಲೆಕ ಶಾಳಾ ಕಾಲೇಜಾಕ ಸುಟಿ ದಿವಚೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಜಾಲ್ಯಾ. ಸುಪ್ರಿಂ ಕೋರ್ಟಾನ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರಾಕ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕರಕಾ ಮ್ಹಣೂನ ಸಾಂಗಿಲೆ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕೂನ ದೇಶಾಚೆ ರಾಜಧಾನಿತು° ವರ್ಕ ಫ್ರಾಂ ಹೋಮ್ ಪರತ ಶುರು ಕೆಲ್ಯಾ. ವಾತಾವರಣಾಚೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ಚಡ ಕರಚೆ ತಸಲೆ ಉದ್ಯಮ ಥೊಡೆ ದಿವಸ ಬಂದ ದವರಚೆ°, 50% ಉಷ್ಣವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಾಚೆ ಕಾಮ ರಾಬೊವಚೆ, 10 ವರಶಾ ಪಶೆ ಚಡ ಧಾಂವಿಲೆ ವಾಹನಾಕ ನಿರ್ಬಂಧ. ಹೆ° ಸಗಟ ಪಳಯಲ್ಯಾರಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ಜಾಲಿಲೆಕ ದೆಹಲಿಂತು ಲಾಕಡೌನ್ ತಸಲೆ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಜಾಲ್ಯಾ. ಅಶಿ° ಮಾಲಿನ್ಯ, ತಾಪಮಾನ ಚಡಚೆ° ಆನೀ ಅಕಾಲಿಕ ಪಾವಸು ಆತಾಚೆ ಪಾಂಚ - ಸ್ಹ ವರಸಾ ದಾಕೂನ ಪರತೂನ ಪರತೂನ ಘಡತಾ ಆಸಾ. 
ಕೊವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭೇರಿ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಲಾಕಡೌನ್ ಆಶಿಲೆಕ ತೆದನಾ ಜಗತ್ಯಾಂತು° ಮಾಲಿನ್ಯ ಊಣೆ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣು ಹವಮಾನ ಇಲಾಖೆನ ಮಾಹಿತಿ ದಿಲ್ಲಿಲೆ. ಹೋಡ ಹೋಡ ಶಹರಾಂತು° ರಾನ್ನಾಚೆ ಪಕ್ಷಿ-ಪ್ರಾಣಿ ಭೊಂವಚೆ ಚಿತ್ರಾ° ಸಾಮಾಜಿಕ  ಮಾಧ್ಯಮಾಂತು° ವೈರಲ್ ಜಾಲಿಲೆ. ಸುಮಾರ ವರಸಾಚೆ ಮಾಲಿನ್ಯ 7% ತಿತಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಜಾವನು ಪರಿಸರಾಂತು° ನವೆ ಚೈತನ್ಯ ಆಯಿಲೆ ಪಳೊವನು ಆನಂದ ಜಾಲಿಲೆ. ಎಕ ವರಸಾಂತು° ಹೆ°ಸಗಟ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಜಾಲ್ಯಾ. ಕೊವಿಡ್ ನಿರ್ಭಂದ ಊಣೆ ಕೆಲ್ಲೆ ಉಪರಾಂತ ಮಾರ್ಗಾರ ವಾಹನಾಚೆ ಸಂಚಾರ ಚಡ ಜಾಲೆ. ಸಕಾರಾಚೆ ವೆವೆಗಳೆ ಯೋಜನೆಂತು° ಅಭಿವೃದ್ಧಿಚೆ ನಾಂವಾರಿ ಸುಮಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭ ಜಾವನು ತ್ಯಾ ಉದ್ಧೇಶಾನ ಸುಮಾರ ರೂಕ ಖಂಡಲೆ. 
ಅಧಿಕಾರಿ ಲೋಕಾಲೊ ಪಾಕಿಟ್ ಭರಚೆ ಲೋಕಾಂಕ ಅಕ್ರಮ ರೆಂವ ಕಾಡಚೆ, ಫಾತರಾಚೆ ಕಣಿ ಚಲೋವಚಾಕ ಅವಕಾಶ ದಿವಚೆ, ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶಾಂತು° ಡೈನಾಮೈಟ್ ಘಾಲನು ಶಿಲೆಚೆ ಫಾತೋರು ಭೆತ್ತುಚೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡಿಸೇಲ್ ವಾಹನಾಚೆ ಸಂಚಾರ ಅತ್ಯಧೀಕ ಪ್ರಮಾಣಾರಿ ಜಾಲ್ಲಿಲೆ ನಿಮಿತ ಪರಿಸರ ಆನೀಕ ಆನೀಕ ಮಾಲಿನ್ಯ ಜಾತಾ ಆಸಾ. ವಾತಾವರಣಾಂತು° ವೈಪರಿತ್ಯ ಜಾವನು ವೆಳು ನಾಶಿ ಪಾವಸು, ಪ್ರವಾಹ ಯೆವನು ವ್ಯಯಕ್ತಿಕ ಆನಿ ತಶಿ° ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಜಾತಾ ಆಸಾ. ಪರಿಸರಾಕ ಮಾರಕ ಆಶ್ಚೆ ಕಾನೂನ ಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕಾ ರಾಬಕಾ. ರೂಕ ಖಾಂಡಚೆ°, ಹೋಡ ಹೋಡ ಅಪಾರ್ಟಮೆಂಟ್ ಬಾಂದೂಚೆ°, ಇಂಧನಾಚೆ ವಾಪರಾಕ ಬ್ರೇಕ್ ಘಾಲ್ಲೆರಿ ಯೆವಚೆ ದಿಸಾತುಂ ಮಾಲಿನ್ಯಾಚೆ ಆನೀ ವಾತಾವರಣಾಚೆ ವೈಪರಿತ್ಯ ರಾಬೋವಚಾಕ ಜಾತಾ.  

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಂತು°

ಮುοಡ್ಕೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಭ ದೇವಳಾಂತು°

ಉದ್ಯೋಗ ಆನೀ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಡಾ| ಅರವಿಂದ

18:53:41 ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ  ಕೇಂದ್ರ ‘ಕ್ಷಮತಾ

This application is only for the poor

कोंकणिंतल्या अस्तुरी साहित्याचेर

ಮಂಗಳೂರು: ವಿಶಂತಿ ಸಂಭ್ರಮಾοತು ಆಸಚೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಚೆ ಗೌಡ

https://www.youtube.com/user/MrBaligavenkatesh

Editorial

ವರ್ಶಿಕ್ ! ಕಸಲೆ° ಜಾತಾ ಆಸಾ ?

ಭಾರತ ದೇಶಾಂತ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಚಡ ಜಾತಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣಚೆ° ಎಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಶಾಕಯಿ ಕಳೂಂಕ ಶುರು ಜಾಲಾ°. ಟ್ರೈನಾರ ವತನಾ ತಾಂಗೆಲೆ ಸಾಂಗತ ಪ್ರಯಾಣ ಕರತಲೆ ಚಾರ ಲೋಕಾಂಕ ರೈಲ್ವೆ ಪೋಲಿಸ್ ಕಾನ್ಸಟೇಬಲಾನ ಗುಂಡು ಘಾಲನು ಜಿವಶಿ ಮಾರಲೆ, ಮೆಲೆಲೆ ಪಯಕಿ ಎಕಲೊ ತ್ಯಾ ಪೋಲಿಸಾಲೊ ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್, ವರಲೆಲೆ ತೀನ ಲೋಕ ವ್ಹಿಂಗವ್ಹಿοಗಡ ಭೊಗಿಂತು ಆಶಿಲೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಾಚೆ, ಜೀವಶಿ ಮಾರತರಿ ತೊ ಪೋಲಿಸ್ ರಾಜಕೀಯ ಭಾಷಣ ಮಾರತಾ ಮ್ಹಳೆಲಿ ಖಬರ ಆಯಕತಾನ ಕೋಣಾಕ ಜಾಲ್ಯಾರಯಿ ಕೋಪ ಯೆವಚೆ° ಸಹಜ ಜಾತಾ. ತಾಣೆ ಸೊದೂನ ವಚೂನ ಮಾರಲೆಲೆ°, ತಾಗೆಲೆ ಭಾಷಣ ಆಯಕತನಾ ತಾಗೆಲೊ ಉದ್ಧೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಸಾ. ಯುನಿಫಾರ್ಮ ಘಾಲನು ಆಶಿಲೆ ತಾಣೆ ತಾಗೆಲೆ ಸೀನಿಯರಾಕ (ತೊವಯಿ ಯುನಿಫಾರ್ಮಾರಿ ಆಶಿಲೊ) ಮಾರತರಿ ಕಪಡೆ ಆನಿ ಚೆಹರೊ ಪಳೊವನು ಲೋಕಾಂಕ ವಿಂಚೂನ ವಿಂಚೂನ ಮಾರಲೆಲೆ ಪಳಯತಾನ ತಾಗೆಲೆ ಮನಾಂತ ಕಿತಲೊ ದ್ವೇಷ ಬರನು ಆಸಾ ಮ್ಹಣು ಅನುಭವ ಕರಯೆತ. ಥೊಡೆ ವರಸ ಮಾಕ್ಷಿ ಎಕ ಮಹಾನ ಮುಖೇಲಿನ "ಕಪಡೆ ಪಳೊವನು ಲೋಕಾಂಕ ಸಮಝುಂಕ ಜಾತಾ" ಮ್ಹಣು ಎಕ ಚುನಾವಿ ಭಾಷಣ ದಿಲೆಲೆ°. ಹ್ಯಾ ಪೋಲಿಸಾನ ತೆ° ಗಂಭಿರ ಜಾವನು ಘೆತಲಾ ಮ್ಹಣು ಸಾಂಗೂಯೆತ. ಹ್ಯಾ ರೈಲ್ವೇ ಘಡಣಿ ಪಳಯತರಿ ಹೆ° ಖಂಯ ವಚೂನ ರಾಬತ ಮ್ಹಣು ಸಾಂಗಚಾಕ ಜಾಯನಾ.

NEWS CLICK
ಥಂಡ ಮನಾನ ಚಿಂತನ ಕೆಲ್ಯಾರಿ ಹೆ° ಸಗಟ ಚೂಕಿ ಮ್ಹಣು ಎಕ ಚೆರಡಾಕಯಿ ಸಮಝತಾ. ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಕರಚೆ° ಕಸಲೆ° ? ಥಂಡ ಮನ ಆನಿ ಚಿಂತನ ಕರಚೆ° ಗುಣ ನಾ ಜಾಲಾ° ಯಾ ತಾಕಾ ಪುರುಸೊತ್ತ ಮೇಳನಾ. ಸಗಳೊ ದೀವಸ ವಾಟ್ಸಪಾರಿ ಯೆವಚೆ ಫಟಿಯೊ ವಾಚೂನ, ಪಳೊವನು, ಆಯಕುನು ಆಮಿ ನಿರ್ಲಜ್ಜ ಜಾವನು ತೆಂಚಿ ಬದ್ದ ಮ್ಹಣು ತಿ ಫಟ್ಟಿ ಆನಿ ಚಾರ ಲೋಕಾಂಕ ದಾಡಚೆ° ಕರತಾತಿ. ಹಾಜೆ ಮಧೆ° ಆಮಗೆಲಿ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಉಪೇಗ ಕರಚಾಕ ವಿಸರತಾತಿ.
ಆಜಿ ಇಂಟರನೆಟ್ ಆಸಾ. ಆಮಕಾ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ನಾ ಮ್ಹಣು ಜಾಲ್ಯಾರ ಇಂಟರನೆಟ್ ಮದದ ಕರತಾ. ಇಂಟರನೆಟ್ ಕಿತಲೆ° ವಾಯಟ ಮ್ಹಣು ಲೇಕಲಾಂಕಿ ತಾಜೆ ದ್ಹಾ ವಾಂಟೆನ ಚಾಂಗ ಆಸಾ ಮ್ಹಣಯೆತ. ಇಂಟರನೆಟಾರ ಆಸಚಿ ಸರ್ವ ಮಾಹಿತಿ ವಾಚೂಕಾ ಯಾ ಪಳೊವಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ ದ್ಹಾ ಜಲ್ಮು ಘೆತಲ್ಯಾರಯೀ ಪಾವನಾ ಮ್ಹಣು ಮೆಗೆಲೆ ಎಕ ದೋಸ್ತಾನ ಸಾಂಗಚೆ° ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕೂನ ಆಮಕಾ ವಾಟ್ಸಪಾರಿ ಆಯಿಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಬದಲ ಸಂದೇಹ ಆಸಲ್ಯಾರಿ ಆಮಿ ಪಾಂಚ ಯಾ ದ್ಹಾ ಮಿನಿಟ್ ಇಂಟರನೆಟಾಕ ವಚೂಕ.
ಉದಾಹರಣೆಕ ಆರತಾ° ತಿರುಪತಿ ಬಾಲಾಜಿ ದೇವಳಾಕ ಘೆವನು ಎಕ ಖಬರ ವಾಯರಲ್ ಜಾಲಿ. ತಾಂನಿ° ಲಾಡು ಕರಚಾಕ ಪನ್ನಾಸ ವರಸ ದಾಕೂನ ನಂದಿನಿ ತುಪ ವಾಪೂರತಲೆ° ಖಂಯ. ನವೀನ ಸರಕಾರ ಯೆತರಿ ಸರಕಾರಾನ ತಾಂಕಾ° ತುಪ ದಿವಚೆ° ರಾಬಯಲೆ° ಖಂಯ°. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಾಚೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನಾರ ಆಶಿಲೆ ಲೋಕಾನ ಸುತಾ ಹಿ ಖಬರ ವಾಯರಲ್ ಕೆಲಿ. ಉಪರಾಂತ ಕಳನು ಆಯಲೆ° ಕಸಲೆ° ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ದೇಡ ವರಸ ಮಾಕ್ಷಿಚಿ ಆಯಚೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಾನ ಸರಕಾರಾಂತ ಆಶಿಲೆ ವೇಳಾರಿಚಿ ತುಪ ದಿವಚೆ° ರಾಬಯಲಾ° ಖಂಯ°. ನಂದಿನಿ ತುಪಾಚೆ ಮ್ಹೊಲ ತಾಂಕಾ° ಚಡ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣು ತಾಂನಿ° ನಂದಿನಿ ತುಪ ಖರೀದಿ ಕರಚೆ° ರಾಬಯಲಾ°. ಅಸಲೆ ಫಟಿಯೊ ಸಾಂಗತಾನಾ "ಗೂಗಲ್" ಕರನು ಸತ್ಯ ಭಾಯರ ಹಾಡಚಾಕ ಜಾತಾ. ಸಂದೇಹ ಯೆವಚೆ° ಮುಖ್ಯ. ಸತ್ಯ ಸೊದುಚಾಂಚು ಆಸಚೆ ಮಝಾ, ಕುರುಡೆಶೆ ಆಯಿಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಪರತೂನ ಚಾರ ಲೋಕಾಂಕ ದಾಡಚಾಂತು° ನಾ.


ಸಮ ಪಳೊವಚಾಕ ಗೆಲ್ಯಾರಿ ಹ್ಯಾ ಫಟಿಯೊ ಫಾಯಸ ಕರಚೊ ಮೂಳ ಉದ್ಧೇಶ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಜಾಗೃತ ಕರಚೆ° ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಖಾಂಯ ಚೂಕಿ ನಾ. ಹೆ° ಆಜಿ ಕಾಳ ಥೊಡೆ ಲೋಕಾಂಕ ಸಮಝೂಚಾಕ ಶುರು ಜಾಲಾ°. ತಾಂಕಾ° ನ್ಯಾಯ ಆನಿ ಅನ್ಯಾಯಾ ಮಧೆ° ಫರಕ ಕರಚಾಕ ಕಳಚಾಕ ಶುರು ಜಾಲಾ°. ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆನ ಖಾಂಯ ಜಾವಚೆ° ನಾ, ಮೋಗಾನ ಆಸೂಕಾ ಮ್ಹಣು ತಾಂನಿ° ಸಾಂಗಚೆ° ಆಯಕೂಂಕ ಮೆಳತಾ. ಹಾಂಗೆಲೊ ಸಂಖೊ ಖೂಬ ಊಣೆ ಆಸಾ. ತೊ ಸಂಖೊ ಚಡ ಜಾಲೆ ತಶಿ° ಆಮಗೆಲೆ ದೇಶಾಕ ಬರೆಪಣ ಜಾತಾ.
ಆಮಗೆಲೆ ಭಾರತ ದೇಶಾಕ ಬಲಿಷ್ಠ ಇತಿಹಾಸ ಆಸಾ. ಕೋಣಕೋಣಕಿ ಯೆವನು ಗೆಲೆ. ಆಜಿಕಯೀ ಆಮಿ ಸುದೃಡ ಆಸಾತಿ. ಸಾಬಾರ ಯುದ್ಧ ಪಳಯಲ್ಯಾಂತಿ. ಜಿಕಲ್ಯಾಂತಿ. ಹ್ಯಾ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಪಸರತಲೆ ಲೋಕಾಂಕಯಿ ದ್ಹಾಂವಡಾಚಿ ಶಕ್ತಿ ಆಮಕಾ ಆಸಾ. ವಗೀಚ ಭಾರತ ದ್ವೇಷ ರಹಿತ ಭಾರತ ಜಾತಲೆ° !
ವಿಶ್ವಾಸ ದವರುಯಾ°.
ಭಾರತ ಮಾತಾ ಕೀ ಜೈ !

Shabdvihar

ಕೋತಂಬರಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ದ್ಹನಿಯಾ

ಸುಕ್ಯಾಕ ಉಡಿದು ಕೋತಂಬರಿ ಬಾಜೂನು ಘಾಲತಾತಿ. ಕಾಫೀ ಬದಲಾಕ ಥೂಡೊ ಲೋಕು ಕೊತಂಬರೀ ಕಷಾಯ ಕರನು ಪೀತಾತಿ. ಹೇ ಉದ್ಘೃತ ವಾಕ್ಯಾಂತು ಕೋತಂಬರಿ ಮ್ಹಣಚೊ ಜೋ ಏಕು ಶಬ್ದು ವಾಪರಲಲೊ ಆಸಾ ತೇ ಶಬ್ದಾಚೆ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಸಮಜೂವ್ಯಾಂ.

ಕೋತಂಬರಿ ಹೋ ಏಕ ಸಾಂಬಾರ ವಸ್ತು ಜಾವನು ಆಸಾ. ಅನೀಕ ತೇ ವಾಪಾರಲೇಲಿ ರಂದಾಯೇಚಿ ರೂಚಿಯಿ ಆಮಕಾ ಜಾಣ ಆಸಾ. ಹೋ ಶಬ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಶೆಚೊ ಕುಸ್ತುಂಬರಿ ಮ್ಹಣಚೆ ಶಬ್ದಾಚಿ ತದ್ಬವ ರೂಪ ಜಾವನು ಆಸಾ. ಕುಸ್ತುಂಬರೀ ಮ್ಹಣಚೊ ಹೋ ಶಬ್ದು ತದ್ಭವ ಜಾತನಾ ಶಬ್ದಾಚೆ ಪಯಲೆ ಅಕ್ಷರ ಕು ಮ್ಹಣಚೊ ಕೊ ಜಾತ್ತಾ ಅನಿಕ ದೊನಿಂಚೆ ವಿಜಾತೀಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಸಜಾತೀಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಜಾತಾ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಸ್ತು ಅಶಿಲೆ ತ್ತು ಜಾತಾ. ಅಶೆಂ ಕುಸ್ತುಂಬರಿ ಆಶಿಲೊ ಶಬ್ದು ಕುತ್ತುಂಬರೀ ಜಾತಾ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಂತು ಶಬ್ದಾಚೆ ಪಯಲೆ ಅಕ್ಷರ ಓಕಾರ ಸಹಿತ ಉಚ್ಛಾರ ಕರಚೇ ನಿಮಿತ್ತ ಕುತ್ತುಂಬರಿ ಆಶಿಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮ್ಹಣು ಜಾಲ್ಲಾ. ಶಬ್ದಾಂತೂಲೇ ಪಯಲೇ ಅಕ್ಷರ ದೀರ್ಘ ಅಸಲ್ಯಾರ ತಾಜೆ ಮುಖಾವಯಿಲೇ ಅಕ್ಷರ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಆಶಿಲೆ ಏಕಾಕ್ಷರ ಜಾತಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ -> ಕೋತಂಬರೀ

ಕೋತಂಬರಿಕ ಧನಿಯಾ ಮ್ಹಣೂಯಿ ಸಾಂಗತಾತಿ. ಧನಿಯಾ ಮ್ಹಣಚೊ ಶಬ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಶೆಚೊ ಧನ್ಯಾಕ, ಧನಿಕಾ ಮ್ಹಣಚೆ ಶಬ್ದಾಚೆ ತದ್ಭವ ರೂಪ ಜಾವನು ಆಸಾ. ಧನ್ಯಾಕ ಮ್ಹಣಚೊ ಶಬ್ದು ತದ್ಬವ ರೂಪ ಜಾತಾನಾ ಶಬ್ದಾಂತೂಲೇ ವಿಜಾತೀಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಾಂತೂಲೆ ಯ ಕಾರ ಲೋಪ ಜಾತ್ತಾ. ಧನಾಕ ಮ್ಹಣು ಜಾವನು ಧನಿಯಾ ಮ್ಹಣು ಜಾಲಾ. ಆನಿ ಧನಿಕಚೆ ತದ್ಭವ ರೂಪ ಮ್ಹಣು ಜಾಲ್ಯಾರ ಶಬ್ದಾಚೇ ಅಂತಿಮ ಅಕ್ಷರ ಕಾ ಮ್ಹಣಚೆ ಪಯಲೆೆ ಕ ವ್ಯಂಜನ ಲೋಪ ಜಾವನು ಆ ಮ್ಹಣು ಉರತಾ. ಆನೀ ತೇ ಆ ಯಾ ಜಾವನು ಧನಿ ಕಾ ಧನಿ ಆ ಧನಿಯಾ ಜಾತಾ.

An Appeal to the members of the GSB Community

  जेसन पींत, SDB, उद्यावर, उडुपी (MA कोंकणी)

ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಸಾನ ಕಾಣಿಯೊ ಬರೊವಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತು°

ಪರಬೆಕ ತಿಸ್ರೆ ಲ್ಹಾರಾಚೆ ಭಯ ವಿಶ್ವಾಕಚ ಕರೋನಾಚೆ ಭಯ

ನವೆಂಬರ ಮ್ಹಯನೊ ಸರನು ದಶಂಬರ ಪಾವಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ಲೋಕಾಂಕ

ಅಮ್ಚಿಗೆಲೆ ಪರ‍್ಬೆ ರಾಂದಪ ಅಮ್ಚಿ ರಾಂದಪ ಭಾರಿ ಸುಲಭಗೊ

ಪ್ರಾಕ ದಕೂನು ಪ್ರಸ್ತೂತಾಕ ಎತ್ತಾನ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಖಾಣಜವಣ,

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸು ಆನಿ ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ ಅಶ್ಶಿ ತಶ್ಶಿ ಪೊಳೊಚೆ

ಮನು ಕುಲ ಕಳನು ಕೀ ಕಳನಾಶಿ° ಚೂಕಿ ಕೆಲ್ಲಾರಿ ಆವಸು

कोरोना महामारी भारताक येवनु ६ महिने जाले.

ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಂತು ಸಾಬಾರ ಸಂಖ್ಯೆರಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ಭೊ

Home

Ad for Aruna Masala

ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಅಂಡಾರು ರಾಮದಾಸ ಕಿಣಿ

Featured Chandrika Mohan Pai KC Prabhu

 

Anniversaries

Shabdh Vihaar

Homage

 

Well Wishers

Has no content to show!

Most Read

Homage

Events

Who is Online?

We have 64 guests and no members online

Advertorial

Scroll to top