ಪ್ರಾಕ ದಕೂನು ಪ್ರಸ್ತೂತಾಕ ಎತ್ತಾನ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಖಾಣಜವಣ, ಆಚಾರು ವಿಚಾರು, ನೆಸಣ, ಸಂಪ್ರದಾಯು ಅಶ್ಯೀ ಮಸ್ತ್ ಬದಲ್ ಜಾಲ್ಲಾ, ಜೀವನ್ ಮಳ್ಯಾರಿ ಹೊಳ್ಚೆ ನಂಯಿοಚೆ ವರಿ. ಉದ್ದಾ ರಬ್ಬೀಲ್ ಕಡೇಂತು ರಾಬಲ್ಯಾರಿ ಗಲೀಜ್ ಜಾವ್ನೂ ಕೀಡೋ ಜಾತ್ತಾ. ತಶ್ಯಿ ಬದಲ್ ಜಾವ್ಚೊ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮು. ಶಿಕ್ ವಣ ಚೆ ಜಾಲ್ಲೇಲ್ ತಶ್ಯೀ ಆಚಾರು ವಿಚಾರು ಬದಲ್ ಜಾಲ್ಲೋ. ನೆಸಣ ಬದಲ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಧೋತಿ, ಮುಂಡ ವಚ್ಚೂನು ಪಾಯಿಜಾಮ್, ಪ್ಯಾಂಟ್, ಅಯ್ಯಿಲೆ ಆತ್ತಾ ಜೀನ್ಸ್, ರ‍್ಮುಡಾ, ಕುರ್ತಾ ಪೈಜಾಮ್. ಬಾಯ್ಲಾಂಕ ಆಪ್ಸಾರಿ, ಕರ‍್ಗಿ ವಚ್ಚೂನು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ, ಚೂಡಿದಾರ ಅಯ್ಲಿಲಿ. ಆತ್ತಾ ಜೀನ್ಸ್,shorts, T-shirts, frock, ಗೌನ್ ಚಳವಲಾ. ಚೌಲು, ಮೂಂಜಿ, ರ‍್ಡಿಕ್ ಸೀಮಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯಾοತೂಯಿ ಗೌಜಿ, ಗಮ್ಮತ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೈಲ್ ಅಯಿಲಾ. ಸಕಾಳಿ ಊಠಾನು ನಾಂವ್ನೂ ದೇವಾ ಪಾಂಯ್ ಪೊಡ್ಚೆ, ಶ್ಲೋಕ ಪಠನ, ಸಂಧ್ಯಾವದನ, ದೇವಾ ಫುಲ ಕಾಡ್ಚೆ, ಗಂತೂಚೆ, ಅಂಗಣಾοತು ರಂಗೋಲಿ, ಹುಂಬರಾ ಚೋಕು, ತುಳಸಿ ಉದ್ದಾಕ ಘಾಲ್ಚೆ ರಿವಾಜ್ ಸೋಣುಗೆಲ್ಯಾ, ದಿವಲಾಣೆ ವೇಳಾ. ಭಜನ್ ವಿಸೊರುನು ಗೆಲ್ಯಾ. ಸಕಾಣಿ ಪೆಜ್ಜೆ ಜವಣ ಆಯುಕೂನು ಗೊತ್ನಾ. ಬೆಡ್ ಕಾಫಿ, ಬ್ರೆಡ್ ಜಾಮ್, ಬಿಸ್ಕಿಟ್, ಮೂಸಲಿ, ಕೆಲೋಗ್ಸ್ ಜವಣಾ ಮಜೇರಿ ಅಯಿಲಾ. ಪೋಳೋ, ಇಡ್ಲಿ ಪೋವು ಮಳ್ಯಾರಿ ನಾಂಕ್ ಕವಳ್ತಾಚಿ. ಘಶಿ, ತಳಾಸಣಿ, ಅಂಬಟ, ಹುಮ್ಮಣಾ ಜಾಗೇರಿ, ಮಶ್‌ರೂಮ್, ಪನೀರ್, ದಾಲ್ ತಡಕಾ, ಮಂಚೂರಿ, ಘಿರೈಸ್, ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್, ಬಟರ್ ನಾನ್, ರೋಟಿ ಅಯಿಲಾ. ಉಜ್ಜಾ ರನ್ನಣಿ ವೋಚುನು, ಸ್ಟವ್ ಅಯಿಲೆ ಆತ್ತಾ ಗ್ಯಾಸ್, ಕರೆಂಟಾ Induction cooker, Oven. ಘರಾ ಜವಣಾ ಸೊಯರೆ ಎತ್ತಾಚಿ ಮಣ್ತಾನ. ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಬುಲಾವ್, Swigy order ಜತ್ತಾ ರೆಡಿ ಟು ಈಟ್ ಮೇಳ್ತಾ. ಅಶ್ಯಿ ಬದಲ್ ಜಾತ್ತಾನಾ ಆಮ್ಗೇಲೆ ವಾಸರಿತುಂಲೇ ಆಯಿದನಯಿ ಬದಲ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಭಾಸಯಿ ಜಲ್ಲಿ. ವಾಸರಿ ವಚ್ಚೂನು Kitchen ಜಲ್ಲೆ. ಆಯಿದನ ವಚ್ಚೂನು utensils. ತಾಂಬೇಚೆ ಪಿತಲೇಚೆ ಆಯಿದನ್ ದೋನಿ ಮುಕ್ಕಾಲಾಕ ವಿಕ್ಕೂನು ಸ್ಟೀಲ್ ಆಯಿದನ್ ಘೆತ್ಲೆ. ರನ್ನಿ ಉಜ್ಜಾ ಕರಿ ಮಾಂಡ್ತಾ ವ್ಹೋಣು ಹಿಂಡಾಲಿಯಮ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಯಿದನ್ ಘೆತ್ಲೆ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಯಿದನಾಕ ಕಾಳೇ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಳ್ಯಾರಿ ವಿಷ ವ್ಹೋಣು stainless steel ಘೆತ್ಲೆ. ತೇಲ್ ಖಾಲ್ಯಾರಿ ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್ ಚಡ್ತಾ ವ್ಹೋಣು non-stick ಆಯಿದನ್ ಘೆತ್ಲೆ. ಆತ್ತ ವಾಪಾಸ್ ಮಣ್ತಾಚಿ ಲೊಕಂಡಾ ಕಾಯ್ಲೇರಿ ರಾಂದಪ ಕೆಲ್ಯಾರಿ ಚಾಂಗ್, ತಾಂಬೆ ಆಯಿದನಾ ಉದ್ದಾ ದವರ‍್ನು ಪೀವೂಕಾ, ರುಪ್ಪೆ ವಾಟೇರಿ ಜೆವಲ್ಯಾರಿ ಚಾಂಗ, ಮತ್ತಿಯ ಬುಡುಕೊಲ್ಯಾಂತು ರಾಂದಪ ಕೆಲ್ಯಾರಿ ಬೆಸ್ಟ್ Old is Gold. ಅಮ್ಗೆಲೆ ಮಲ್ಲಡೆ ತಂದ್ಲೂ ಪಿತ್ಲೆ ಮಡಿಕೆ/ಅಡಸಳಿ ರುಕ್ಕಾ ಕಳಶೆಂತು ದವ್ತರಲಿ. ಶೀತಾಕ ತಂಬೆ ಬುಡುಕುಲ್ಲೊ, ವಾಳನೂ ಘಾಲೂಕು ತಂಬೆ ಮಂಡೊ/ರುಕ್ಕಾ ಅಡಸಳಿ. ದಂಕುಕಶೀತಾಮಾAಡಿ, ಕಾಯಿಲೇಕ ಬಾವುಡೆ, ಜವಣಾಕ ವಚ್ಚೆ ವಟೋಳಿ ಖಾಣಾಕ ಪೋಳೇರು. ಶೀತಾ ದಾಯಿ ಹಾತ್ತೊ ರಂದಯಿ ದವಲೊ, ತೋಳುಕ ಒಟ್ಟೆ ದಾಯಿ, ಪೋಳೊ ಕಾಡುಕ ಕಾಯಿಲತೊ, ಪಿವೂಚಾಕ ಲೋಟೋ/ದೊಣ್ಣೊ, ತೆಲ್ಲಾಕ್ ಮಿಳ್ಳಿ, ಉದ್ಕಾಕ, ಧಾರೇಕ ತಂಬಿಯೊ, ರ‍್ಡುವಾಂಕ ಶೀತ್ ಗುರುಡಾಚಾಕ ತಾಟ್ಟೊ, ಗುರುಡಣೋ, ದೂದ್ ಹುನ ಕೋರುಕ ಉರ್ವಳಿ, ರಾಂದಯೀಕ ರೂಂದ್ ತೋಪು, ಸಾರಾಕ ದೀಗ್ ತೋಪು, ಪೊಳೇ ಕಾಯಿಲಿ, ಪಣ್ಣಾ ಕಾಯ್ಲಿ, ತಳ್ಪಾ ಕಾಯ್ಲಿ, ಆಳಾಚಿ ಕಾಯ್ಲಿ, ಆಪ್ಪೆ ಕಾಯ್ಲಿ, ಶೇವಂಯಿ ದಾಂತೆ ದೊಳ್ಚೆ ದಾಂತೆ, ಚಾಳಣಿ, ಅಡ್ಡೋಳಿ, ಕೊಯ್ತಿ, ಕಾಂತಾಣಿ, ತಂದೂಲು ಮೆಜ್ಕೂಕ ಪಾವು, ತಂಬೆ ಶೇರು, ರುಕ್ಕಾ ಕಳಶಿ, ದೂದ್ ಮೆಜ್ಜೂಕ್ ಕುಡ್ತೆ ತಂದೂಲು ವಾಣಾಚಿ ರ‍್ಲಿ, ತಾಂದೂಲ್ ಆಸುಡುಚಿ ಗೆರೆಶಿ, ಭಾತ್ ಖಂಡ್ಚೆ ಖಂಡಣ, ವಾನ, ರಗಡೋ, ರುಕ್ಕಾ ಕೊಳಂಬಿ, ಭಲಯಿ, ತಾಕ್ಕಾ ಬುಡುಕುಲೋ, ತಾಕಾ ಖವಲೋ, ಲಾಟಪಳೇ, ಲಟ್ಟೋಣಿ, ಗುಳಿಂಬ, ಕುಟ್ಟಣಿ, ಪೆಡಾವಣ ಆಶ್ಯಿ ಭರಪೂರ ಆಯಿದನ. ಆಯ್ಚಿಚೆ ದಿವಸಾಂತು cooker, pan, stapulla, steamer, spoon, ceramic utensils, copper plated ತೋಪು ಆಯ್ಲಾ. ಉಷ್ಟೆ, ಖರಕಟ, ಮಾಸಲಿ ಮ್ಹೋಣು ಅರಸಪರಸ ನಾ. ಲಸೂಣ, ಪಿಯಾಂವ್ ನಾಂಶಿ ರಂದಯಿ ನಾ. ಫೂರಕಾಯಿ ತೇಂಚಿ ಆಯಿದನ. ಆಮ್ಗೆಲೆ ಮಲ್ಗಡ್ಯಾಂಕ ಜಾತ್ರೇಕ, ಸಂತೇಕ ಚಮಕಲ್ಯಾರಿ ಆಯಿದನ ಘೆವುಚೆ ಪಿಶ್ಯೆ ಅಶ್ಯೀಲೆ. ಏಕ ಪಾವ ಬುಡುಕುಲೋ, ಅರ್ಧಶೇರಿ ಬುಡುಕುಲೋ, ಶೆರಾ ಬುಡುಕುಲೋ, ದೋನಿ ಶೇರಾ, ಪಾಂಚ್ ಶೇರಾ ಬುಡುಕುಲೋ ಅಶ್ಯೀಲೋ, ರಾಂದಾಯಿ ತೋಪಾ ಸೆಟ್, ಹೋಡ್ ರಂದಾಪಾಕ ಕಟಾರ್ ಅಶ್ಯಿ ನಮುನವಾರ ಆಯಿದನ. ಆತ್ ಯಿ ಧೋಡೆ ಘರವಾಂದಾತು ಚೌತಿ, ಮ್ಹಾಳು ಅಶ್ಯೀಲ್ ಕಡೆ ಹೇ ಅಯಿದನ ಪೋಳೋಚಾ ಮೇಳ್ತಾ. ಪೇಂಟೆ ಘರಾಂತು show piece ಜಾವ್ನೂ ದವರ‍್ನು ಘೆವುಚೆ ಅತ್ತ್ trend ಅಯಿಲಾ. ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟಾοತು ತಂಬೆ ಲೋಟೋ, ವಾಟ್ಟೆ, ಸಾನ ಸಾನ serving bowls ಟೇಬಲಾರಿ ಅಯಿಲಾ. ಕ್ರಮೇಣ ಘರವಂದಾ ಯವುಚಾ ಪುರೋ. ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟಾ ನಾಂವಯಿ ಬಾಪಮಾಲಿ ವಸರಿ, ಚೂಲಾ ಚೌಕಿ ಡಾಬಾ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆ ಊಟ, organic food corner, ರೊಟ್ಟಿ ಮನೆ, ಬಾಳೆಲೆ ಊಟ, ಗಂಜಿ ಊಟ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಾತ್ತಾ ಆಸ್ಸ. ಕೊರೊನಾ ಅಯಿಲ್ ವಳೇರಿ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್, Swigy order, ready to eat ಕಂಚೆಯಿ ಮೇಳ್ನಿ. ಮ್ಯಾಗಿ, ನೂಡಲ್ಸ್ ಘರಾಂತು ಸರ್ಲಾ ಪಿಜ್ಜಾ, ಬರ್ಗರ್ ಬಂದ್. ತೇ ವೆಳೇರಿ ಅಮ್ಮಾ internet connection ಘೇ, ಅಮ್ಮಿ ಗಾಂವಾ ಎತ್ತಾಚಿ ಮ್ಹೋಣು ರಾಗ ತಂಡಿಲೇ ಅಶ್ಯೀಲೆ. ಅಮ್ಮಾನ ಕೆಲ್ಲೆಲಿ ಸಾಲ್ಲಾ ಉಪ್ಕರಿ, ಖಳಂಜೆ ಗೊಜ್ಜು, ಬಿರಿಂಡಾ ಸಾರು, ಅವಳೇ ತೋಯ್, ಕಿಲ್ಲಾ ಕಿಸ್ಮುರಿ, ಅಂಕ್ರೆ ಗುಳಿ, ವಾಳಿ ಬೆಂದಿ, ಪಿಯಾವ ತಂಬೂಳಿ ವಾಹ್! ಸೂಪರ್ ಪಿಯಾವ್ ಘಾಲ್ನೂ ಪೋವು, ರುಲಾಮು, ಪೋಳೊ ಭಾರಿ ರುಚಿ. I love home food ಮ್ಹೋಣು ಜಿಬ್ಬೇರಿ ಎತ್ತನಾ Old is Gold, self substances ಪಾಠು ಶಿಕ್ಕೂ ಜಾಲ್ಲೆ.

ಕಾಲಾಯಾ ತಸ್ಮೆ ನಮಃ

- ವಿದ್ಯಾ ನಾಯಕ್ ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ 

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಂತು°

ಮುοಡ್ಕೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಭ ದೇವಳಾಂತು°

ಉದ್ಯೋಗ ಆನೀ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಡಾ| ಅರವಿಂದ

18:53:41 ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ  ಕೇಂದ್ರ ‘ಕ್ಷಮತಾ

This application is only for the poor

कोंकणिंतल्या अस्तुरी साहित्याचेर

ಮಂಗಳೂರು: ವಿಶಂತಿ ಸಂಭ್ರಮಾοತು ಆಸಚೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಚೆ ಗೌಡ

https://www.youtube.com/user/MrBaligavenkatesh

Editorial

ಡಾಕ್ಟರಾಲೆ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮಾಲೆ ಸಾಂಗತ ವಿಲೀನ ಜಾಲೆ°,,,

ಡಾ. ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಎಕ ನಾವಾದೀಕ ಡಾಕ್ಟರು ಆಶಿಲೊ. ಯುರಾಲಾಜಿ ತಾಗೆಲಿ ಸ್ಪೇಷಾಲಿಟಿ. ತೊ ಎಕ ಫಾಮಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂತಾ° ಎಕ ಬರೊ ಭಾಷಣಗಾರುಯೀ ಜಾವನು ಆಶಿಲೊ. ಸಾನ ಪ್ರಾಯೆರಿ ತೊ ಜನಾ ಮೋಗಾಳ ಜಾಲೆಲೊ. ತೊ ಅನೀರಿಕ್ಷಿತ ಜಾವನು ಅಂತರಲೊ ಮ್ಹಳೆಲಿ ಖಬರ ಆಯಕತನಾ ಸಾಬಾರ ಲೋಕಾಂಕ ತೆಂ ನಂಬಗೂಚಾಕ ಜಾಯನಿ. ಬ್ಯುಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಿಲೊ ತೊ ಕೆದನಾಯಿ ಕೊಡಿಯಾಲಚೆ ಕೆ. ಎಂ. ಸಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಾಂತ ಪಳೊವಚಾಕ ಮೆಳತಲೊ. ಸಕಾಳಿ ದಾಕೂನ ಸಾಂಜವೇಳಾ ತಾಂಯ ಆಪರೇಶನ್ ಥಿಯೇಟರಾಚೆ ಸಮವಸ್ತ್ರಾಂತು ತೊ ದಿಸತಲೊ ಮ್ಹಣು ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ ಗೆಲೆಲೆ ಸಾಂಗತಲೆ. ತಿತಲೊ ಬ್ಯುಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೊ. ತಾಣೆ ತಾಗೆಲೆ ಪೆಶೆಂಟಾoಕ ಪಳೊವಚಾಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೆ ರೌಂಡ್ಸಾರ ವತನಾ ತಾಗೆಲೊ ಹೋಡು ತಾಳೊ ಆಯಕೂನು ತ್ಯಾ ಮ್ಹಾಳ್ಯೆರಿ ಆಸಚೆ ಸಗಟ ರೂಮಾಂತುಲೆ° ಪೇಶೆಂಟಾoಕ ತೊ ಆಯಲೊ ಮ್ಹಣು ಕಳತಲೆ° ಖಂಯ. ಕುಶಾಲ ಉಲೊವನು ಪೇಶೆಂಟಾoಲಿ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಸಂತೋಸಮಯ ಕರಚೆಂ ತಾಗೆಲಿ ಸವಯ್ ಆಶಿಲಿ.
ನ. 9ಕ ಎಕ ಆಪರೇಶನ ಪೂರ್ಣ ಕರನು ಭಾಯರ ಆಯಿಲೆ ಡಾಕ್ಟರಾಕ ಕಠಿಣ ಹೃದಯಘಾತ ಜಾಲೆ°. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ತಾಕಾ ತುರ್ತಾನ ಶುಶ್ರುತಾ ಮೇಳಚಾಕ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಲೆ°. ತೊ ಐ.ಸಿ.ಯುಂತ 8 ದೀವಸ ಆಶಿಲೊ. ತಾಕಾ ಊಂಛ ಸ್ಥರಾಚೆ ಟ್ರಿಟಮೆಂಟ್ ಮೆಳೆ°. ಜಾಲ್ಯಾರ ದೈವಿಚ್ಛಾ ವ್ಹಿಂಗಡ ಆಶಿಲಿ. ನ.17 ಕ ತಾಗೆಲೆ ದೇಹಾಂತ್ಯ ಜಾಲೆ°.
ಡಾಕ್ಟರಾಕ ಫಕತ 60 ವರಸ°. ಸಾಬಾರ 30 ವರಸಾಚೊ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಣಭವ. ಡಾಕ್ಟರ ಮ್ಹಣು ನ್ಹಹಿ°, ಆರತಾ° ತರನಾಟೆ ಲೋಕಾನ ಹೃದಯಘಾತ ಜಾವನು ಮರಣ ಪಾವಚಿ ಖಬರ ಆಯಕೂಚೆ° ಚಡ ಜಾಲಾ°. ಸ್ವತ: ಡಾಕ್ಟರ ಆಶಿಲೆ ತಾಕಾ ಖಾಂಯ ಮುನ್ಸೂಚನಾ ಮೇಳನಿ ವೆ ? ತಾಣೆ ತಾತಾವಳಿ ತಾಗೆಲಿ ಆರೋಗ್ಯಾಚಿ ತಪಾಸಣಾ ಕರನು ಆಸಚೆ° ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ. ಎಕ ಫಾಮಾದ ಡಾಕ್ಟರಾಕಚೀ ಅಶಿ° ಜಾಲೆ ಮ್ಹಣತಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಶಾನ ತಾಗೆಲೆ ಆರೋಗ್ಯಾ ಬದಲ ಕಿತಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಘೆವಕಾ ? ಮನಶಾನ ತಾಗೆಲೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಆನಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಕಶಿ° ದವರಕಾ ? ವಿಜ್ಞಾನ ಇತಲೆ° ವಾಡಲಾ° ಕೀ, ವಿಜ್ಞಾನಿ ಲೋಕಾ° ಮಧೆಂತೂಚಿ ಆಮಿ ಘೆವಚೆ ವಕದ ಆನಿ ಹೇರ ವಿಷಯಾಚೆರಿ ಚರ್ಚಾ ಜಾವಚೆ° ಆಮಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾರಿ ವಾಚತಾತಿ ಆನಿ ಆಯಕತಾತಿ. ಆಮಿ ಘೆತಿಲೆ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನಾ ಬದಲಯಿ ಸಂದೇಹ ಉಲಯತಲೆ ಆಸಾತಿ. ಆಶೆ° ಸಾಬಾರ ಸವಾಲಾ° ಆಮಗೆಲೆ ಮುಕಾರ ಆಸಾತಿ.
ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲ ಖೂಬ ಚರ್ಚಾ ಜಾತಾ ಆಸಾ. ಆರತಾ° ಕ್ರಿಕೇಟರ್ ಕೊಹ್ಲಿನ ತಾಗೆಲೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲ ಸಾಂಗಿಲೊ ಎಕ ವಿಡೀಯೊ ಪಳೊವಚಾಕ ಮೆಳೊ. ತಾಂತು° ತೊ ಕಾರ್ಬ್ಸ ಊಣೆ ಕರಚೆ°, ಪ್ರೊಟಿನ್ ಚಡ ಕರಚೆ°, ಗೀನ್ ವೇಜಿಟೆಬಲ್ಸ್ ಖಾವಚೆ°, ಲೋಣಿ - ತುಪ ಖಾವಚೆ° ಸಾಂಗತಾ. ತಾಗೆಲೆ ಉತ್ರ° ಆಯಕತನಾ ಆಮಗೆಲೆ ಥೊಡೆ ಇಷ್ಟ ಲೋಕಾನ ಆಶೆ° ಕರಚೆ° ಚೂಕಿ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಣು ದಿಸತಾ. ಆಮಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರನು ಪಳೊವಯೆತ ಮ್ಹಣು ಭೊಗತಾ. ದೀವಸಾಕ ಉಣೆನಾ 30 ಮಿನೀಟ್ ಚಮಕಲೆರಿ ಬರೆ° ಮ್ಹಣು ಹರ ಎಕಲೊ ಡಾಕ್ಟರು ಸಾಂಗತಾ. ಆಮಗೆಲೆ ತರನಾಟೆನಿ ಸುತಾ ಸಾನ ಪ್ರಾಯೇರಿಚಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಸಮ ಕರನು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಸಮ ಕರಚಾಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರಕಾ.
ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಬರೊ ಡಾಕ್ಟರು ಆನಿ ಭಾಷಣಗಾರ ನಂತಾ° ಎಕ ಕವಿ ಸುತಾ ಆಶಿಲೊ. ತಾಣೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆನ ಖೂಬ ಕವಿತಾಂ ರಚನ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣು ತಾಣೆ ದೇವಾದಿನ ಜಾತರಿಚಿ ಲೋಕಾಂಕ ಕಳೆ°. ತಾಣೆ ಆರತಾ° ಎಕ ಸಮಾರಂಭಾoತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲೆಲೆ ಭಾಷಣ ಖೂಬ ವೈರಲ್ ಜಾಲಾ°. ತಾಂತು° ತೊ ಆತ್ಮ ಆನಿ ಪರಮಾತ್ಮಾ ವಿಷಯಾರಿ ಉಲಯತಾ.
"ಕ್ರಷ್ಣಾನ ಸಾಂಗಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣಕೆ ಪರಮಾತ್ಮಾಲೆ ಮ್ಹಣಕೆ ಆತ್ಮಾಕಯೀ ಆದಿ ನಾ ಯಾ ಅಂತ್ಯ ನಾ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಮರಣ ನಾ" ಮ್ಹಣು ತ್ಯಾ ಭಾಷಣಾಚೆ ಶುರುವಾತಾರಿ ಡಾಕ್ಟರು ಸಾಂಗತಾ. ಆಮಿ ಜೀವನಾಂತು° ಆಮಗೆಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಕಾ, ಕರತನಾ ಆಮಕಾ ಜಯ ಮೇಳತಾ ಯಾ ಸೋಲು ಮೇಳತಾ. ಆಮಗೆಲೆ ವಿಷಯಾರಿ ಕೋಣ ಕಸಲೆ° ಚಿಂತಾ ಕರತಾ ಮ್ಹಣು ಆಮಿ ಮನಾಂತ ದವರನು ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಚೆ° ಕಷ್ಟ ಜಾತಾ. ತಸಲೆ ಮನೋಸ್ಥಿತಿರಿ ತುಮಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಚೆ° ಸುಲಭ ಜಾಯನಾ ಆನಿ ಕರಚೆ ಕರ್ತವ್ಯಾಕ ನ್ಯಾಯ ದಿವಚಾಕ ಜಾಯನಾ ಮ್ಹಣು ತೊ ಸಾಂಗತಾ.
ಮುಕಾರ ತೊ ಅಶೆ° ಸಾಗತಾ ಕೀ, ಎಕ ಪಾವಟಿ ತಾಗೆಲೆ ಪ್ರೋಫೆಸರಾನ ಸಾಂಗಿಲೆ° ಖಂಯ, ತುವ° ತುಗೆಲೆ ವೃತ್ತಿಂತು° ಪ್ರಚಾರ ಘೆವಚಾಕ ಯಾ ನಾವಾದೀಕ ಜಾವಚಾಕ ಆಯಿಲೊ ನ್ಹಹಿ°. ತುಗೆಲೆ ಮನಾಕ ಖಂಚೆ ಸಮ ಮ್ಹಣ ದಿಸತಾ ತ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆ ಮಾನವಿಯತಾ ದೃಷ್ಠಿ ದವರನು ಕರ್ತವ್ಯಪಾಲನ ಕರಿ. ಕೋಣಾಕ ಅಭಿಮಾನ ಆಸಾಕೀ ತಾಗೆ ಲಾಗಿ ಮಾನವೀಯತಾ ಆಸತಾ. ಕೋಣಾಕಯಿ ಖುಷಿ ಕರಚಾಕ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಚಾಕ ಜಾಯನಾ. ಅಹಂ ಸೋಡಕಾ, ಶರೀರ ಆನಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಸ್ತು ಸೋಡಚೆ° ಕರಕಾ. ಶರೀರ ಆನಿ ಹೇರ ವಸ್ತು ಆಮಗೆಲೊ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಣು ಚಿಂತಲ್ಯಾರಿ ಸಹಜ ಜಾವನು ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಜಾತಾತಿ. ಆತ್ಮ ವ್ಹಂವಚಾಕ ಶರೀರ ಶಿವಾಯ, ಶರೀರ ವ್ಹವಂಚಾಕ ಆತ್ಮ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಳೆಲೆ ಉಡಗಾಸ ದವರಕಾ. ಆತ್ಮಾನ ಶರೀರ ವ್ಹಂವಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯಲ್ಯಾರಿ ಶರೀರ ಸೋಡಕಾ ಮ್ಹಣು ತೊ ಸಾಂಗತಾ.
ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಂಬಾಳಚಾಕ ಕಸಲೆ° ಕರಕಾ ಮ್ಹಣೂಯಿ ಡಾಕ್ಟರಾನ ತಾಗೆಲೆ ಭಾಷಣಾಂತು° ಸಾಂಗಲಾ°. ಜೀವನಾಂತು° ಚಲನ, ಭೋಜನ, ಶಯನ ಆನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವೀಲಿನಾಚೆ ಬದಲ ಜ್ಞಾನ ಆಸೂಕಾ ಮ್ಹಣು ತೊ ಸಾಂಗತಾ.
ಆಮಿ ಕೆದನಾಯಿ ಚಲನಶೀಲ ಆಸೂಕಾ. ಚಲಚನಶೀಲತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಜೀವಂತ ಆಸಾತಿ ಮ್ಹಣಚೆ ಸೂಚನಾ. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ಪ್ರಾಯ ಜಾಲೆಲ್ಯಾನಿ ಜಾಲೆ ತಿತಲೆ ಚಮ್ಕೂಚೆ° ಕರಕಾ. 60 ವರಸ° ಜಾತರಿ ಎಕ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ದ್ಹರನು ಚಮಕೂಚೆ° ಬರೆ° ಮ್ಹಣು ತೊ ಡಾ. ಟಿ. ಎ. ಎ. ಪೈಲೆ ಉದಾಹರಣ ದಿತಾ.
ದುಸ್ರೆಂ, ಭೋಜನ. ತರನಾಟೆ ಆಸತನಾ ಫಾತೋರ ಖಾವನು ಜೀರ್ಣ ಕರಚಿ ಶಕ್ತಿ ಆಸತಾ. ಪ್ರಾಯ ಜಾತಾನ ತೀ ಶಕ್ತಿ ಊಣೆ ಜಾತಾ. ತಶಿಂ ಮ್ಹಣು ಕಸಲೆಂಯಿ ಸೊಡಚೆಂ ನ್ಹಹಿಂ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಶಿಯನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಹೈ ಫೈಬರ್ ಆಸೂಕಾ, ಉದಾಕ ಪಿವಕಾ, ಲಾಯಕ ಕರನು ನಿದೋಕಾ. ಎಕ ಲೇಖಾ ಪ್ರಮಾಣೆ 8 ಗಂಟೊ ಕಾಮ ಕರಕಾ, 8 ಗಂಟೊ ಕುಟುಂಬಾಕ ದೀವಕಾ ಆನಿ 8 ಗಂಟೊ ನಿದೋಕಾ. ವಗೀ ನಿದೊಚೆಂ ಆನಿ ವಗೀ ಉಟಾಚೆ° ಕರಕಾ. ಪ್ರಕೃತಿ ಸಾಂಗತ ಮೆಳಚೆ° ಕರಕಾ. ಅನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತು ದೂರ ದವರಕಾ. ಮೊಬೈಲ್ ಆನಿ ತಸಲೆ ಹೇರ ವಸ್ತು ದೂರ ಕರಚೆ°, ಖಂಚೆಯ ಗಾರ್ಡನಾಕ ವಚೆ° ಹಾಕಾ ಉದಾಹರಣ ಜಾತಾತಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಲೆ ಸಾಂಗತ ಮೇಳನು ಆಸಚೆಂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಜಾತಾ.
ಆಯಚೆ ದೀಸಾಂತ ಸಂಭoದ ಚೂಕುನ ವಚೆ° ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾಲಾ°. ಸಂಭoದ ವರೊನ ಹಾಡಚೆ° ಕರಕಾ. ದೋಸ್ತ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಕಾನ್ನಡಿ ಶೆಂ ಆಸತಾತಿ. ಮುಖಸ್ತುತಿ ಕರತಲೆ ನ್ಹಹಿ°. ಕೇದನಾಯಿ ಸಂಭoದ ಉದಾಕಶೆ° ಆಸೂಕಾ. ಉದಾಕ ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಸತಾ. ತಾನಿ ನಿವಯತಾ. ಆಮಿ ತಶೀಂಚಿ ಜಾವಕಾ. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ಜೀವನಾಂತು° ಚಲನ, ಭೋಜನ, ಶಯನ ಆನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವೀಲಿನಾಚೆ ಬದಲ ಚಡ ಮಹತ್ವ ದೀವಕಾ. ತ್ಯಾಚ ವೇಳಾರ ಸ್ನೇಹ ಪರಿಪಾಲನ ಕರಚೆ° ಕರಕಾ ಮ್ಹಣು ಸಾಂಗೂನು ತಾಣೆ ತಾಗೆಲೆ ಭಾಷಣ ಆಖೇರಿ ಕೆಲೆಲೆಂ ಆಸಾ.
ತಾಣೆ ಭಾಷಣಾಂತು° ಕಸಲೆ° ಸಾಂಗಲಾ° ತೆ° ತಾಣೆ ಜೀವನಾಂತು° ಪರಿಪಾಲನ ಕೆಲಾ° ಮ್ಹಣಯೆತ. ತಾಗೆಲೆ ಬದಲ ತಾಗೆಲೆ ದೋಸ್ತಾನಿ, ಪೇಶೆಂಟಾನಿ ಆನೆ ಹೇರಾನಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾರಿ ಫಾಯಸ ಕೆಲೆಲೆ ಸಂದೇಶ ಪಳೊವನು ಆಶೆಂ ಸಾಂಗಚಾಕ ಜಾತಾ.
ಡಾಕ್ಟಾçಲೊ ಮ್ಹಾಂತು ಜಿ. ಜಿ. ವಾಸುದೇವ ಪ್ರಭು ಹಾಂನಿ° ಮಂಗಳೂರಾoತು° ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆ ಖಾತೀರ ಸೇವಾ ದಿವಚೆ ನದರೇನ 1981ತು° ಶುರು ಕೆಲೆಲೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತೀಕ ಸಂಘ ಆಜಿಕಯೀ ತೀ ಸೇವಾ ದಿವೂನ ಆಸಾ. ಸಂಘಾನ ಆಪಯಿಲೆ ತೇದನಾ ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಯೆವನು ತಾಂಕಾ° ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದಿತಲೊ. ಉತ್ತಮ ವೈದ್ಯ, ವಾಘ್ಮಿ, ಸಂಘಟಕ, ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಬರೊ ಮನಿಸ್ ಆಶಿಲೆ ತಾಂಗೆಲೆ ಆತ್ಮಾಕ ಶಾಂತಿ ಮಾಘೂಯಾ°.

Shabdvihar

ಭಾಜ

ತೂಪ ಘಾಲನ ಫೋಳೋ ಚರಚರೀ ಭಾಜೂಕಾ. ಕಾಯಿಲೇರಿ ಪೋಡಿ ಭಾಜಿತಾತಿ. ಕಣಂಗ ಮುಂಬರಾಂತ ಭಾಜಿತಾತಿ.
ಹೇ ಉದ್ದೃತ ವಾಕ್ಯಾಂತ ಭಾಜ ಮ್ಹಣಚೊ ಜೋ ಏಕ ಶಬ್ದ ವಾಪರಲಾ ತಾಜೋ ಅಥರ್ು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರ್ವಯೀ ಜಾಣ. ಉದಾಕ ಘಾಲನು ಆಯದನಾಂತ ಶೀಜೋವಚೇ ಜಾಲ್ಯಾರ ತೇಲ ಜಾವೋ ತೂಪ ಜಾವೋ ಘಾಲನ ಕಾಯಿಲೆರಿ ಖಾವಚಾಕ ಜಾವಚೇ ತಶೀಂ ಸಿದ್ದ ಕರಚೇ ಜೋ ಆಸಾ ತಾಕಾ ಭಾಜೂಚೆ ಮ್ಹಣತಾತಿ. ಆಶೀಂ ಆಸೂಚೆ ಶಬ್ದಾಚೀ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಅಶೇಂ ಅಸಾ.

ಭಾಜೂಚೇ ಮ್ಹಣಚೇ ಅಥರ್ಾರಿ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಶೇಂತು ಭಜ್ಜ, ಭಜ್ಜಣ ಮ್ಹಣಚೊ ಶಬ್ದು ಆಸಾ. ಹೋ ಶಬ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಶೇಚೊ ಭಜನ , ಭರ್ಜನ ಮ್ಹಣಚೊ ಜೋ ಶಬ್ದು ಆಸಾ ತಾಜೇ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಶಾ ರೂಪ ಭಜ, ಭಜ್ಜಣ ಮ್ಹಣು. ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೇಚೋ ಹೋಚೀ ಶಬ್ದು ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೇಂತು ಭಾಜ ಮ್ಹಣು ಜಾಲಾ. ಹೇ ಭಜ್ಜ ಮ್ಹಣಚೇ ಶಬ್ದಾಚೆ ಪಯಲೇ ಅಕ್ಷರ ದೀರ್ಘ ಉಚ್ಛಾರ ಕೆಲೇಲೇ ನಿಮಿತ್ತ ಭಜ್ಜ > ಭಾಜ್ಜ ಜಾತಾ. ಪಯಲೇ ಅಕ್ಷರ ದೀರ್ಘ ಜಾಲ್ಯಾರ ದೂಸರೇ ದೊಟ್ಟಿ ಅಕ್ಷರ ಏಕಾಕ್ಷರ ಜಾವಚೆ ನಿಮಿತ್ತ ಭಜ್ಜ > ಭಾಜ್ಜ > ಭಾಜ ಮ್ಹಣು ಕೊಂಕಣಿಂತ ರೂಪ ಪಾವಲಾ.

An Appeal to the members of the GSB Community

  जेसन पींत, SDB, उद्यावर, उडुपी (MA कोंकणी)

ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಸಾನ ಕಾಣಿಯೊ ಬರೊವಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತು°

ಪರಬೆಕ ತಿಸ್ರೆ ಲ್ಹಾರಾಚೆ ಭಯ ವಿಶ್ವಾಕಚ ಕರೋನಾಚೆ ಭಯ

ನವೆಂಬರ ಮ್ಹಯನೊ ಸರನು ದಶಂಬರ ಪಾವಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ಲೋಕಾಂಕ

ಅಮ್ಚಿಗೆಲೆ ಪರ‍್ಬೆ ರಾಂದಪ ಅಮ್ಚಿ ರಾಂದಪ ಭಾರಿ ಸುಲಭಗೊ

ಪ್ರಾಕ ದಕೂನು ಪ್ರಸ್ತೂತಾಕ ಎತ್ತಾನ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಖಾಣಜವಣ,

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸು ಆನಿ ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ ಅಶ್ಶಿ ತಶ್ಶಿ ಪೊಳೊಚೆ

ಮನು ಕುಲ ಕಳನು ಕೀ ಕಳನಾಶಿ° ಚೂಕಿ ಕೆಲ್ಲಾರಿ ಆವಸು

कोरोना महामारी भारताक येवनु ६ महिने जाले.

ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಂತು ಸಾಬಾರ ಸಂಖ್ಯೆರಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ಭೊ

Home

Ad for Aruna Masala

ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಅಂಡಾರು ರಾಮದಾಸ ಕಿಣಿ

Featured Chandrika Mohan Pai KC Prabhu

 

Anniversaries

Shabdh Vihaar

Homage

 

Well Wishers

Has no content to show!

Most Read

Homage

Events

Who is Online?

We have 97 guests and no members online

Advertorial

Scroll to top