ಉದ್ಯೋಗ ಆನೀ ನಿರುದ್ಯೋಗ

ಡಾ| ಅರವಿಂದ ಶ್ಯಾನಭಾಗ, ಬಾಳೇರಿ

‘ಉದ್ಯೋಗಂ ಪುರುಷ ಲಕ್ಷಣಮ್’ ಮ್ಹಣಚೆ ಸಾಂಗಣಿoತು ರ‍್ಯೇಕ ಮನಶಾನ ತಾಗೆಲೆ ಜೀವಿತಾಂತು ಕಾಂಯಿತರಿ ಕಾಮ ಕರಕಾ ಮ್ಹಣು ಸಾಂಗಿಲೆ ದಿಸತಾ. ಹೇ° ಉದ್ಯೋಗ ಮ್ಹಣಚೆ° ಆಯಚೆ ದಿವಸಾಂತು° ಏಕ ಹೋಡ ಪೀಡಾಶೆ ದಿಸತ ಆಸಾ. ಹಾಕಾ ಕಾರಣ ಕಿತೆ° ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಆಮಗೆಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥಾ. ಅಶಿ° ಕಿತ್ಯಾಕ ಮ್ಹಣು ಪಳಯಲ್ಯಾರಿ ‘ಥೊಡೆ ಉದ್ಯೋಗಾಕ ತಾಜೆಚಿ ಅರ್ಹತಾ’ ಮ್ಹಣು ಆಸತಾ. ಅರ್ಹತಾ ನಾಆಶಿಲೆಂಕ ಉದ್ಯೋಗ ದಿವಚಾಕ ಜಾಯನಾ. ಅಶಿ° ಆಸ್ತಾನಾ ಚಡ ಶಿಕಿಲೆಂಕ ಉದ್ಯೋಗ ದಿವಚಾಕ ಜಾಯನಾ. ಅಶಿ ಆಸ್ತಾನಾ ಚಡ ಶಿಕಿಲೆಂಕ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳನಾಶಿ° ಆಸೂಚೆ ಯಾ ತಾಂಗೆಲೆ ವಿಧ್ಯಾರ್ಹತಾ ಬಾಜೂನ ದವರುನು ದುಸರೆ ಖಂಚೆತರಿ ಕಾಮ ಕರಚೆ° ಅನಿವಾರ್ಯತಾ ಯೆತಾ ಆಸಾ. 

ಕಾಂಯತರಿ ಕಾಮ ಕರಕಾ ಮ್ಹಣು ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಯಾ ವೃತ್ತಿಪರ ಪದವಿ ಘೆವಚೆ ನ್ಹಹಿ°. ಆಮೀ ಅರ್ಜನ ಕೆಲಿಲೆ ಪದವಿನ ಆಮಕಾ ಉದ್ಯೋಗಾಂತು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮೆಳಕಾ. ಏಕ ವಿದ್ಯಾವಂತಾಕ ಬರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮೆಳನಾಶಿ ಆಸೂಚೆ ಆನಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಊಣೆ ಆಶಿಲೆಕ ವಿದ್ಯಾವಂತಾಲೆ ಪಶೆ ಚಡ ಸಾಂಬೊಳ ಘೆವಚೆ ಕಾಮ ಮೆಳಚೆ ಸಗಟ ಆಯಚೆ ಸಮಾಜಾಂತು° ಗಡತ ಆಶಿಲೆ ಅನಿಷ್ಠ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಚೂಕ ನಾ. 

ಥೊಡೆ ಸರಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಾಂತು ಆನಿಕ ನಿವೃತ್ತ ಜಾಲಿಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ ಕಾಮ ಕರಚಾಕ ಅವಕಾಶ ದಿವಚೆ ನಿಮಿತ್ತ ತರನಾಟೆಂಕ ಅನ್ಯಾಯ ಜಾತಾ ಆಸಾ. ಸರ್ಕಾರಾಚೆ ವೆವೆಗಳೆ ಸಂಸ್ಥಾ, ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯಾಂತು ಕಾಮ ಕರತ ಆಶಿಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಿವೃತ್ತ ಜಾಲೆ ಉಪರಾಂತ ಆನಿಕ ಚಾರ ಪಾಂಚ ವರಸ ತಾಂಕಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಾ ಪೂರ್ಣಾವಧಿಕ ಸೇವೆಕ ದವರನು ಘೆವಚೆ ಪದ್ಧತಿ ಶುರು ಜಾಲ್ಯಾ. ಹಾಜೆ ನಿಮಿತ್ತ ಬುದ್ವಂತ ತರನಾಟೆಂಕ ಉದ್ಯೋಗ ಮೆಳನಾ. ಉದ್ಯೋಗಾಂತು ಆಶಿಲೆ ಸಕಾರಿ ನೌಕರಾನ ಜೀವಿತಾವಧಿಂತು ಸಂಪಾದನ ಕೆಲಿಲೆ ಸಾಂಬಳಾ ಪಶೆ ಚಡ ಮೋಲಾಚೆ ಪಗಾರ ಆನಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ (ಪೆನ್ಶನ್) ದೋನಯಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧನೆನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸ್ಥಿರತಾ ಘಡತ ಆಸಾ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಧರಚಾಕ ಕಾಡಚೆ ತ್ರಾಸ ಏಕ ಬದಿನ ಆಸಲೆರಿ, ಉದ್ಯೋಗಾ ಥಾವನು ನಿವೃತ್ತ ಜಾಲಿಲೆನ ಪರತೂನ ಆನಿ ಸರಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆoತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹುದ್ದೆರ ಕಾಮ ಕರಚಾಕ ಸ್ಪರ್ಧೊ ದಿವಚೆ ಆನ್ಯೇಕ ದಿಕಾನ ದಿಸತ ಆಸಾ. 

ಸ್ವಉದ್ಯೋಗ ಕರತಲ್ಯಾಂಕ ಖಂಚೆಯ ಮಿತಿ ನಾ. ತಾಂನಿ ತಾಂಗೆಲೆ ಜೀವಿತಾವಧಿ ರ‍್ಯಂತ ತಾಂಗೆಲೆ ವ್ಯಾರ ಚಲೊವ್ಯೆತ. ಸಕಾರಿ ಸೇವೆಂತು ಕಾಮ ಕರತ ಆಶಿಲೆ ಲೊಕಾನಿ ನಿವೃತ್ತ ಜಾಲೆ ಉಪರಾಂತ ವಿಶ್ರಾಂತ ಜೀವನ ಯಾ ಸ್ವಉದ್ಯೋಗ ಕರಚೆ ಬರೆ°. ಪರತೂನು ಆನ್ಯೇಕ ಸರಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆoತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೌಕರ ಮ್ಹಣು ಕಾಮ ಕರಚೆ° ನಿಮಿತ್ತಾನ ಖೂಬ ತರನಾಟೆ ಲೋಕು ಉದ್ಯೋಗ ವಂಚಿತ ಜಾತಾ ಆಸಾತಿ. ಏಕ ಬರೆ ಶಿಕಿಲೊ ಮನಶಾಕ ತಾಗೆಲೆ ಜೀವಿತಾವಧಿಚೆ 30-40 ವರಸ ರ‍್ಯಂತ ಬರೆ ನೌಕರಿ ಮೇಳನಾ ಜಾಲೆರಿ ತೆದನಾ ತಸಲೆ ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಮನಶಾಲೆ ವಿಚಾರಲಹರಿ ಬದಲ ಜಾತಾ. ಆಮಗೆಲೆ ದೇಶಾಂತ ಚಲತ ಆಸೂಚೆ ಸುಮಾರಶೆ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಾಂತು ಚಡ ಶಿಕಿಲೆ ಜಣ (ಎಂಜಿನಿಯರ್, ಡಾಕ್ಟರ್, ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಆನಿ ಉನ್ನತ ಪದವಿಧರ) ಉರತಾಚಿ. ತಾಂಗೆಲೆ ಜೀವನಾಕ ಆನಿ ಸಂಸಾರ ಧುಂಕುಳಚಾಕ ಕಾನೂನಬಾಹಿರ ಕಾಮ ಕರನು ಅಪರಾಧಿ ಜಾವಚೆ ಆಮೀ ಪಳಯತಾತ.

ತಶಿ° ಜಾಲ್ಯಾರ ಹೇ° ಸಮಸ್ಯಾಕ ಪರಿಹಾರ ನಾವೆ ? ಖಂಡಿತ ಆಸಾ. ಸರಕಾರಿ ಕಾಮಾಂತು° ಆಶಿಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿನ 50 ವರಸಾರಿ ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೆವನು ದುಸರೆ ಜಣಾಂಕ ತ್ಯಾ ಹುದ್ದೆರ್ ಕಾಮ ಕರಚಾಕ ಯೆವಚೆ ಅವಕಾಶ ಕರನು ದಿವಕಾ. “ಸ್ವ ಹಿತಾರ್ಥಾಯ” ಚಿಂತನ ಸೋಣು “ಪರಹೀತಾಯ” ಆಲೋಚನ ಕರಕಾ. ಉದ್ಯೋಗಾಂತು ಆಶಿಲೆ ಅಧಿಕಾರಸ್ಥ ಲೊಕಾನಿ ಮನ ಕೆಲ್ಲೆರಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ವಿದ್ಯಾವಂತಾoಕ ಬರೆ° ಸ್ಥಾನ ದಿವಚಾಕ ಜಾತಾ. “ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಮ್” ಶ್ಲೋಕ ರೂಪಾರಿ ಆಸಚೆ ನೈಜ ಜೀವನಾಂತು ಖರೆ ಕರಕಾ. ತೆನ್ನಾ ಉದ್ಯೋಗ ಆನೀ ನಿರುದ್ಯೋಗಾಚೆ ಅಂತರ ಊಣೆ ಜಾತಲೆ. 

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಂತು°

ಮುοಡ್ಕೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಭ ದೇವಳಾಂತು°

ಉದ್ಯೋಗ ಆನೀ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಡಾ| ಅರವಿಂದ

18:53:41 ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ  ಕೇಂದ್ರ ‘ಕ್ಷಮತಾ

This application is only for the poor

कोंकणिंतल्या अस्तुरी साहित्याचेर

ಮಂಗಳೂರು: ವಿಶಂತಿ ಸಂಭ್ರಮಾοತು ಆಸಚೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಚೆ ಗೌಡ

https://www.youtube.com/user/MrBaligavenkatesh

Editorial

ಡಾಕ್ಟರಾಲೆ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮಾಲೆ ಸಾಂಗತ ವಿಲೀನ ಜಾಲೆ°,,,

ಡಾ. ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಎಕ ನಾವಾದೀಕ ಡಾಕ್ಟರು ಆಶಿಲೊ. ಯುರಾಲಾಜಿ ತಾಗೆಲಿ ಸ್ಪೇಷಾಲಿಟಿ. ತೊ ಎಕ ಫಾಮಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂತಾ° ಎಕ ಬರೊ ಭಾಷಣಗಾರುಯೀ ಜಾವನು ಆಶಿಲೊ. ಸಾನ ಪ್ರಾಯೆರಿ ತೊ ಜನಾ ಮೋಗಾಳ ಜಾಲೆಲೊ. ತೊ ಅನೀರಿಕ್ಷಿತ ಜಾವನು ಅಂತರಲೊ ಮ್ಹಳೆಲಿ ಖಬರ ಆಯಕತನಾ ಸಾಬಾರ ಲೋಕಾಂಕ ತೆಂ ನಂಬಗೂಚಾಕ ಜಾಯನಿ. ಬ್ಯುಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಿಲೊ ತೊ ಕೆದನಾಯಿ ಕೊಡಿಯಾಲಚೆ ಕೆ. ಎಂ. ಸಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಾಂತ ಪಳೊವಚಾಕ ಮೆಳತಲೊ. ಸಕಾಳಿ ದಾಕೂನ ಸಾಂಜವೇಳಾ ತಾಂಯ ಆಪರೇಶನ್ ಥಿಯೇಟರಾಚೆ ಸಮವಸ್ತ್ರಾಂತು ತೊ ದಿಸತಲೊ ಮ್ಹಣು ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ ಗೆಲೆಲೆ ಸಾಂಗತಲೆ. ತಿತಲೊ ಬ್ಯುಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೊ. ತಾಣೆ ತಾಗೆಲೆ ಪೆಶೆಂಟಾoಕ ಪಳೊವಚಾಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೆ ರೌಂಡ್ಸಾರ ವತನಾ ತಾಗೆಲೊ ಹೋಡು ತಾಳೊ ಆಯಕೂನು ತ್ಯಾ ಮ್ಹಾಳ್ಯೆರಿ ಆಸಚೆ ಸಗಟ ರೂಮಾಂತುಲೆ° ಪೇಶೆಂಟಾoಕ ತೊ ಆಯಲೊ ಮ್ಹಣು ಕಳತಲೆ° ಖಂಯ. ಕುಶಾಲ ಉಲೊವನು ಪೇಶೆಂಟಾoಲಿ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಸಂತೋಸಮಯ ಕರಚೆಂ ತಾಗೆಲಿ ಸವಯ್ ಆಶಿಲಿ.
ನ. 9ಕ ಎಕ ಆಪರೇಶನ ಪೂರ್ಣ ಕರನು ಭಾಯರ ಆಯಿಲೆ ಡಾಕ್ಟರಾಕ ಕಠಿಣ ಹೃದಯಘಾತ ಜಾಲೆ°. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ತಾಕಾ ತುರ್ತಾನ ಶುಶ್ರುತಾ ಮೇಳಚಾಕ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಲೆ°. ತೊ ಐ.ಸಿ.ಯುಂತ 8 ದೀವಸ ಆಶಿಲೊ. ತಾಕಾ ಊಂಛ ಸ್ಥರಾಚೆ ಟ್ರಿಟಮೆಂಟ್ ಮೆಳೆ°. ಜಾಲ್ಯಾರ ದೈವಿಚ್ಛಾ ವ್ಹಿಂಗಡ ಆಶಿಲಿ. ನ.17 ಕ ತಾಗೆಲೆ ದೇಹಾಂತ್ಯ ಜಾಲೆ°.
ಡಾಕ್ಟರಾಕ ಫಕತ 60 ವರಸ°. ಸಾಬಾರ 30 ವರಸಾಚೊ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಣಭವ. ಡಾಕ್ಟರ ಮ್ಹಣು ನ್ಹಹಿ°, ಆರತಾ° ತರನಾಟೆ ಲೋಕಾನ ಹೃದಯಘಾತ ಜಾವನು ಮರಣ ಪಾವಚಿ ಖಬರ ಆಯಕೂಚೆ° ಚಡ ಜಾಲಾ°. ಸ್ವತ: ಡಾಕ್ಟರ ಆಶಿಲೆ ತಾಕಾ ಖಾಂಯ ಮುನ್ಸೂಚನಾ ಮೇಳನಿ ವೆ ? ತಾಣೆ ತಾತಾವಳಿ ತಾಗೆಲಿ ಆರೋಗ್ಯಾಚಿ ತಪಾಸಣಾ ಕರನು ಆಸಚೆ° ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ. ಎಕ ಫಾಮಾದ ಡಾಕ್ಟರಾಕಚೀ ಅಶಿ° ಜಾಲೆ ಮ್ಹಣತಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಶಾನ ತಾಗೆಲೆ ಆರೋಗ್ಯಾ ಬದಲ ಕಿತಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಘೆವಕಾ ? ಮನಶಾನ ತಾಗೆಲೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಆನಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಕಶಿ° ದವರಕಾ ? ವಿಜ್ಞಾನ ಇತಲೆ° ವಾಡಲಾ° ಕೀ, ವಿಜ್ಞಾನಿ ಲೋಕಾ° ಮಧೆಂತೂಚಿ ಆಮಿ ಘೆವಚೆ ವಕದ ಆನಿ ಹೇರ ವಿಷಯಾಚೆರಿ ಚರ್ಚಾ ಜಾವಚೆ° ಆಮಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾರಿ ವಾಚತಾತಿ ಆನಿ ಆಯಕತಾತಿ. ಆಮಿ ಘೆತಿಲೆ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನಾ ಬದಲಯಿ ಸಂದೇಹ ಉಲಯತಲೆ ಆಸಾತಿ. ಆಶೆ° ಸಾಬಾರ ಸವಾಲಾ° ಆಮಗೆಲೆ ಮುಕಾರ ಆಸಾತಿ.
ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲ ಖೂಬ ಚರ್ಚಾ ಜಾತಾ ಆಸಾ. ಆರತಾ° ಕ್ರಿಕೇಟರ್ ಕೊಹ್ಲಿನ ತಾಗೆಲೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲ ಸಾಂಗಿಲೊ ಎಕ ವಿಡೀಯೊ ಪಳೊವಚಾಕ ಮೆಳೊ. ತಾಂತು° ತೊ ಕಾರ್ಬ್ಸ ಊಣೆ ಕರಚೆ°, ಪ್ರೊಟಿನ್ ಚಡ ಕರಚೆ°, ಗೀನ್ ವೇಜಿಟೆಬಲ್ಸ್ ಖಾವಚೆ°, ಲೋಣಿ - ತುಪ ಖಾವಚೆ° ಸಾಂಗತಾ. ತಾಗೆಲೆ ಉತ್ರ° ಆಯಕತನಾ ಆಮಗೆಲೆ ಥೊಡೆ ಇಷ್ಟ ಲೋಕಾನ ಆಶೆ° ಕರಚೆ° ಚೂಕಿ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಣು ದಿಸತಾ. ಆಮಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರನು ಪಳೊವಯೆತ ಮ್ಹಣು ಭೊಗತಾ. ದೀವಸಾಕ ಉಣೆನಾ 30 ಮಿನೀಟ್ ಚಮಕಲೆರಿ ಬರೆ° ಮ್ಹಣು ಹರ ಎಕಲೊ ಡಾಕ್ಟರು ಸಾಂಗತಾ. ಆಮಗೆಲೆ ತರನಾಟೆನಿ ಸುತಾ ಸಾನ ಪ್ರಾಯೇರಿಚಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಸಮ ಕರನು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಸಮ ಕರಚಾಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರಕಾ.
ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಬರೊ ಡಾಕ್ಟರು ಆನಿ ಭಾಷಣಗಾರ ನಂತಾ° ಎಕ ಕವಿ ಸುತಾ ಆಶಿಲೊ. ತಾಣೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆನ ಖೂಬ ಕವಿತಾಂ ರಚನ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣು ತಾಣೆ ದೇವಾದಿನ ಜಾತರಿಚಿ ಲೋಕಾಂಕ ಕಳೆ°. ತಾಣೆ ಆರತಾ° ಎಕ ಸಮಾರಂಭಾoತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲೆಲೆ ಭಾಷಣ ಖೂಬ ವೈರಲ್ ಜಾಲಾ°. ತಾಂತು° ತೊ ಆತ್ಮ ಆನಿ ಪರಮಾತ್ಮಾ ವಿಷಯಾರಿ ಉಲಯತಾ.
"ಕ್ರಷ್ಣಾನ ಸಾಂಗಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣಕೆ ಪರಮಾತ್ಮಾಲೆ ಮ್ಹಣಕೆ ಆತ್ಮಾಕಯೀ ಆದಿ ನಾ ಯಾ ಅಂತ್ಯ ನಾ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಮರಣ ನಾ" ಮ್ಹಣು ತ್ಯಾ ಭಾಷಣಾಚೆ ಶುರುವಾತಾರಿ ಡಾಕ್ಟರು ಸಾಂಗತಾ. ಆಮಿ ಜೀವನಾಂತು° ಆಮಗೆಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಕಾ, ಕರತನಾ ಆಮಕಾ ಜಯ ಮೇಳತಾ ಯಾ ಸೋಲು ಮೇಳತಾ. ಆಮಗೆಲೆ ವಿಷಯಾರಿ ಕೋಣ ಕಸಲೆ° ಚಿಂತಾ ಕರತಾ ಮ್ಹಣು ಆಮಿ ಮನಾಂತ ದವರನು ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಚೆ° ಕಷ್ಟ ಜಾತಾ. ತಸಲೆ ಮನೋಸ್ಥಿತಿರಿ ತುಮಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಚೆ° ಸುಲಭ ಜಾಯನಾ ಆನಿ ಕರಚೆ ಕರ್ತವ್ಯಾಕ ನ್ಯಾಯ ದಿವಚಾಕ ಜಾಯನಾ ಮ್ಹಣು ತೊ ಸಾಂಗತಾ.
ಮುಕಾರ ತೊ ಅಶೆ° ಸಾಗತಾ ಕೀ, ಎಕ ಪಾವಟಿ ತಾಗೆಲೆ ಪ್ರೋಫೆಸರಾನ ಸಾಂಗಿಲೆ° ಖಂಯ, ತುವ° ತುಗೆಲೆ ವೃತ್ತಿಂತು° ಪ್ರಚಾರ ಘೆವಚಾಕ ಯಾ ನಾವಾದೀಕ ಜಾವಚಾಕ ಆಯಿಲೊ ನ್ಹಹಿ°. ತುಗೆಲೆ ಮನಾಕ ಖಂಚೆ ಸಮ ಮ್ಹಣ ದಿಸತಾ ತ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆ ಮಾನವಿಯತಾ ದೃಷ್ಠಿ ದವರನು ಕರ್ತವ್ಯಪಾಲನ ಕರಿ. ಕೋಣಾಕ ಅಭಿಮಾನ ಆಸಾಕೀ ತಾಗೆ ಲಾಗಿ ಮಾನವೀಯತಾ ಆಸತಾ. ಕೋಣಾಕಯಿ ಖುಷಿ ಕರಚಾಕ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಚಾಕ ಜಾಯನಾ. ಅಹಂ ಸೋಡಕಾ, ಶರೀರ ಆನಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಸ್ತು ಸೋಡಚೆ° ಕರಕಾ. ಶರೀರ ಆನಿ ಹೇರ ವಸ್ತು ಆಮಗೆಲೊ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಣು ಚಿಂತಲ್ಯಾರಿ ಸಹಜ ಜಾವನು ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಜಾತಾತಿ. ಆತ್ಮ ವ್ಹಂವಚಾಕ ಶರೀರ ಶಿವಾಯ, ಶರೀರ ವ್ಹವಂಚಾಕ ಆತ್ಮ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಳೆಲೆ ಉಡಗಾಸ ದವರಕಾ. ಆತ್ಮಾನ ಶರೀರ ವ್ಹಂವಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯಲ್ಯಾರಿ ಶರೀರ ಸೋಡಕಾ ಮ್ಹಣು ತೊ ಸಾಂಗತಾ.
ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಂಬಾಳಚಾಕ ಕಸಲೆ° ಕರಕಾ ಮ್ಹಣೂಯಿ ಡಾಕ್ಟರಾನ ತಾಗೆಲೆ ಭಾಷಣಾಂತು° ಸಾಂಗಲಾ°. ಜೀವನಾಂತು° ಚಲನ, ಭೋಜನ, ಶಯನ ಆನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವೀಲಿನಾಚೆ ಬದಲ ಜ್ಞಾನ ಆಸೂಕಾ ಮ್ಹಣು ತೊ ಸಾಂಗತಾ.
ಆಮಿ ಕೆದನಾಯಿ ಚಲನಶೀಲ ಆಸೂಕಾ. ಚಲಚನಶೀಲತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಜೀವಂತ ಆಸಾತಿ ಮ್ಹಣಚೆ ಸೂಚನಾ. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ಪ್ರಾಯ ಜಾಲೆಲ್ಯಾನಿ ಜಾಲೆ ತಿತಲೆ ಚಮ್ಕೂಚೆ° ಕರಕಾ. 60 ವರಸ° ಜಾತರಿ ಎಕ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ದ್ಹರನು ಚಮಕೂಚೆ° ಬರೆ° ಮ್ಹಣು ತೊ ಡಾ. ಟಿ. ಎ. ಎ. ಪೈಲೆ ಉದಾಹರಣ ದಿತಾ.
ದುಸ್ರೆಂ, ಭೋಜನ. ತರನಾಟೆ ಆಸತನಾ ಫಾತೋರ ಖಾವನು ಜೀರ್ಣ ಕರಚಿ ಶಕ್ತಿ ಆಸತಾ. ಪ್ರಾಯ ಜಾತಾನ ತೀ ಶಕ್ತಿ ಊಣೆ ಜಾತಾ. ತಶಿಂ ಮ್ಹಣು ಕಸಲೆಂಯಿ ಸೊಡಚೆಂ ನ್ಹಹಿಂ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಶಿಯನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಹೈ ಫೈಬರ್ ಆಸೂಕಾ, ಉದಾಕ ಪಿವಕಾ, ಲಾಯಕ ಕರನು ನಿದೋಕಾ. ಎಕ ಲೇಖಾ ಪ್ರಮಾಣೆ 8 ಗಂಟೊ ಕಾಮ ಕರಕಾ, 8 ಗಂಟೊ ಕುಟುಂಬಾಕ ದೀವಕಾ ಆನಿ 8 ಗಂಟೊ ನಿದೋಕಾ. ವಗೀ ನಿದೊಚೆಂ ಆನಿ ವಗೀ ಉಟಾಚೆ° ಕರಕಾ. ಪ್ರಕೃತಿ ಸಾಂಗತ ಮೆಳಚೆ° ಕರಕಾ. ಅನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತು ದೂರ ದವರಕಾ. ಮೊಬೈಲ್ ಆನಿ ತಸಲೆ ಹೇರ ವಸ್ತು ದೂರ ಕರಚೆ°, ಖಂಚೆಯ ಗಾರ್ಡನಾಕ ವಚೆ° ಹಾಕಾ ಉದಾಹರಣ ಜಾತಾತಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಲೆ ಸಾಂಗತ ಮೇಳನು ಆಸಚೆಂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಜಾತಾ.
ಆಯಚೆ ದೀಸಾಂತ ಸಂಭoದ ಚೂಕುನ ವಚೆ° ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾಲಾ°. ಸಂಭoದ ವರೊನ ಹಾಡಚೆ° ಕರಕಾ. ದೋಸ್ತ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಕಾನ್ನಡಿ ಶೆಂ ಆಸತಾತಿ. ಮುಖಸ್ತುತಿ ಕರತಲೆ ನ್ಹಹಿ°. ಕೇದನಾಯಿ ಸಂಭoದ ಉದಾಕಶೆ° ಆಸೂಕಾ. ಉದಾಕ ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಸತಾ. ತಾನಿ ನಿವಯತಾ. ಆಮಿ ತಶೀಂಚಿ ಜಾವಕಾ. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ಜೀವನಾಂತು° ಚಲನ, ಭೋಜನ, ಶಯನ ಆನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವೀಲಿನಾಚೆ ಬದಲ ಚಡ ಮಹತ್ವ ದೀವಕಾ. ತ್ಯಾಚ ವೇಳಾರ ಸ್ನೇಹ ಪರಿಪಾಲನ ಕರಚೆ° ಕರಕಾ ಮ್ಹಣು ಸಾಂಗೂನು ತಾಣೆ ತಾಗೆಲೆ ಭಾಷಣ ಆಖೇರಿ ಕೆಲೆಲೆಂ ಆಸಾ.
ತಾಣೆ ಭಾಷಣಾಂತು° ಕಸಲೆ° ಸಾಂಗಲಾ° ತೆ° ತಾಣೆ ಜೀವನಾಂತು° ಪರಿಪಾಲನ ಕೆಲಾ° ಮ್ಹಣಯೆತ. ತಾಗೆಲೆ ಬದಲ ತಾಗೆಲೆ ದೋಸ್ತಾನಿ, ಪೇಶೆಂಟಾನಿ ಆನೆ ಹೇರಾನಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾರಿ ಫಾಯಸ ಕೆಲೆಲೆ ಸಂದೇಶ ಪಳೊವನು ಆಶೆಂ ಸಾಂಗಚಾಕ ಜಾತಾ.
ಡಾಕ್ಟಾçಲೊ ಮ್ಹಾಂತು ಜಿ. ಜಿ. ವಾಸುದೇವ ಪ್ರಭು ಹಾಂನಿ° ಮಂಗಳೂರಾoತು° ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆ ಖಾತೀರ ಸೇವಾ ದಿವಚೆ ನದರೇನ 1981ತು° ಶುರು ಕೆಲೆಲೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತೀಕ ಸಂಘ ಆಜಿಕಯೀ ತೀ ಸೇವಾ ದಿವೂನ ಆಸಾ. ಸಂಘಾನ ಆಪಯಿಲೆ ತೇದನಾ ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಯೆವನು ತಾಂಕಾ° ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದಿತಲೊ. ಉತ್ತಮ ವೈದ್ಯ, ವಾಘ್ಮಿ, ಸಂಘಟಕ, ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಬರೊ ಮನಿಸ್ ಆಶಿಲೆ ತಾಂಗೆಲೆ ಆತ್ಮಾಕ ಶಾಂತಿ ಮಾಘೂಯಾ°.

Shabdvihar

248. ವೇರ

ವಣತೀಕ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲೇಪಿಲೆ ಕಡೆ ವೇರ ಆಯಲ್ಯಾ. ತ್ಯಾ ಆರಸ್ಯಾಕ ಕಸಲೀಂಕೀ ಲಾಗೂನ ವೇರ ಆಯಲಾ. ಹೇ ಉಧ್ಘೃತ ವಾಕ್ಯಾಂತ ವೇರ ಮ್ಹಣಚೊ ಏಕ ಶಬ್ದ ವಾಪರಲಲೊ ಆಸಾ. ವೇರ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಕಸಲೆ, ಆನಿ ತೇ ಶಬ್ದಾಚಿ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಕಶ್ಶಿಂ ಮ್ಹಣಚೆ ಸಮಜೂವ್ಯಾಂ. ಖ್ಹಂಚೇಯ ಎಕ ಫುಟಚ್ಯಾನ, ಭೆತಚ್ಯಾನ, ಥಂಯ ಮಧೆಂ ಆಸಚೇ ಖಾಲಿ ಥಳಾಕ್ ಜೋ ಆಸಾ ತಾಕಾ ವೇರ ಆಯಲಾ ಮಣತಾತಿ. ಹೋ ಅಥರ್ು ದಿವಚೊ ಜೋ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದ ವಿಧಾರ, ವಿದೀರ್ಣ ಮ್ಹಣು ಆಸಾ ತೇ ಅಪಭ್ರಂಶ ರೂಪ ಜಾವನ ಆಸಾ ಹೋ ವೇರ ಮ್ಹಣಚೋ ಶಬ್ದು ವಿದಾರ ಮ್ಹಣಚೇ ಶಬ್ದಾಂತೂಲೇಂ ಮದ್ದೇಚೆ ಅಕ್ಷರ ಜೋ ದಾ ಮ್ಹಣಚೇ ಆಸಾ ತೇಂ ಲೋಪ ಜಾವನ ವಿದಾರ > ವಿಆರ ಮ್ಹಣು ಜಾತಾ. ಪಯಲೇ ಅಕ್ಷರ ವಿ ಕಾರಾಂತೂಲೇ "ಇ" ಆನೀ ತಾಚೆ ಮುಖಾವಯಲೇ "ಆ"(ಇ+ಆ) ಮೇಳೂನ ಏ ಜಾಲ್ಲಾ. ಅಶ್ಶಿಂ ವಿದಾರ > ವಿಆರ > ವೇರ ಮ್ಹಣ ಜಾಲಾಂ. ಆನೀ ಹಾಜೋ ಅರ್ಥ ಫುಟಿಲೇ, ಭೆತಿಲೇ, ಕಡೇನ ಆಸಚೋ(ದಿಸಚಿ) ಮೇಕಳಿ ಸುವಾತ ಮ್ಹಣು ಜಾವುನು ಆಸಾ.

An Appeal to the members of the GSB Community

  जेसन पींत, SDB, उद्यावर, उडुपी (MA कोंकणी)

ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಸಾನ ಕಾಣಿಯೊ ಬರೊವಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತು°

ಪರಬೆಕ ತಿಸ್ರೆ ಲ್ಹಾರಾಚೆ ಭಯ ವಿಶ್ವಾಕಚ ಕರೋನಾಚೆ ಭಯ

ನವೆಂಬರ ಮ್ಹಯನೊ ಸರನು ದಶಂಬರ ಪಾವಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ಲೋಕಾಂಕ

ಅಮ್ಚಿಗೆಲೆ ಪರ‍್ಬೆ ರಾಂದಪ ಅಮ್ಚಿ ರಾಂದಪ ಭಾರಿ ಸುಲಭಗೊ

ಪ್ರಾಕ ದಕೂನು ಪ್ರಸ್ತೂತಾಕ ಎತ್ತಾನ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಖಾಣಜವಣ,

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸು ಆನಿ ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ ಅಶ್ಶಿ ತಶ್ಶಿ ಪೊಳೊಚೆ

ಮನು ಕುಲ ಕಳನು ಕೀ ಕಳನಾಶಿ° ಚೂಕಿ ಕೆಲ್ಲಾರಿ ಆವಸು

कोरोना महामारी भारताक येवनु ६ महिने जाले.

ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಂತು ಸಾಬಾರ ಸಂಖ್ಯೆರಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ಭೊ

Home

Ad for Aruna Masala

ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಅಂಡಾರು ರಾಮದಾಸ ಕಿಣಿ

Featured Chandrika Mohan Pai KC Prabhu

 

Anniversaries

Shabdh Vihaar

Homage

Jobs Finders

 

 

Well Wishers

Has no content to show!

Most Read

Homage

Events

Who is Online?

We have 86 guests and no members online

Advertorial

Scroll to top