ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಂತು°

ಮುοಡ್ಕೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಭ ದೇವಳಾಂತು°

ಉದ್ಯೋಗ ಆನೀ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಡಾ| ಅರವಿಂದ

18:53:41 ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ  ಕೇಂದ್ರ ‘ಕ್ಷಮತಾ

This application is only for the poor

कोंकणिंतल्या अस्तुरी साहित्याचेर

ಮಂಗಳೂರು: ವಿಶಂತಿ ಸಂಭ್ರಮಾοತು ಆಸಚೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಚೆ ಗೌಡ

https://www.youtube.com/user/MrBaligavenkatesh

Shabdvihar

ಆಗ್ರೋ

ತಾಣೇ ಮಾಕಾ ಜೇವಣ ಕರನೂಚಿ ವಚೂಕಾ ಮ್ಹಣು ಆಗ್ರೋ ಕೆಲ್ಲೋ. ತಾಣೇ ಆಗ್ರೋ ಕೆಲೆಲ್ಯಾನ ಹಾಂವ ತಾಗೆಲೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಸಿನೇಮಾಕ ಗೇಲೊ.

ವಯಿಲೆ ಉದ್ಘೃತ ವಾಕ್ಯಾಂತು ಆಗ್ರೋ ಮ್ಹಣಚೋ ಜೋ ಶಬ್ದು ವಾಪರಲಾ ತೇ ಶಬ್ಧಾಚಿ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಸಮಜೂವ್ಯಾಂ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಂತು ವತ್ತಾಯ, ಬಲವಂತ ಮ್ಹಣಚೇ ಅಥರ್ಾಚೊ ಆಗ್ರಹ ಮ್ಹಣಚೊ ಜೋ ಶಬ್ದು ಆಸಾ. ತೇ ಶಬ್ದಾಚೇ ತದ್ಬವ ರೂಪ ಜಾವನು ಆಸಾ ಹೋ ಆಗ್ರೋ ಮ್ಹಣಚೋ ಶಬ್ದು. ಆಗ್ರಹ ಮ್ಹಣಚೇ ಶಬ್ದಾಂತೂಲೆ ಅಂತಿಮ ಅಕ್ಷರ ಹ ಕಾರ ಲೋಪ ಜಾವನು ಆಗ್ರ ಮ್ಹಣ ಉರಲೊ. ತೋ ಕೋಕಣೀಂತ ಪ್ರತ್ಯಯ ಮೆಳನು ಆಗ್ರೋ ಮ್ಹಣ ರೂಪ ಪಾವಲಾ.

An Appeal to the members of the GSB Community

  जेसन पींत, SDB, उद्यावर, उडुपी (MA कोंकणी)

ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಸಾನ ಕಾಣಿಯೊ ಬರೊವಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತು°

ಪರಬೆಕ ತಿಸ್ರೆ ಲ್ಹಾರಾಚೆ ಭಯ ವಿಶ್ವಾಕಚ ಕರೋನಾಚೆ ಭಯ

ನವೆಂಬರ ಮ್ಹಯನೊ ಸರನು ದಶಂಬರ ಪಾವಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ಲೋಕಾಂಕ

ಅಮ್ಚಿಗೆಲೆ ಪರ‍್ಬೆ ರಾಂದಪ ಅಮ್ಚಿ ರಾಂದಪ ಭಾರಿ ಸುಲಭಗೊ

ಪ್ರಾಕ ದಕೂನು ಪ್ರಸ್ತೂತಾಕ ಎತ್ತಾನ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಖಾಣಜವಣ,

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸು ಆನಿ ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ ಅಶ್ಶಿ ತಶ್ಶಿ ಪೊಳೊಚೆ

ಮನು ಕುಲ ಕಳನು ಕೀ ಕಳನಾಶಿ° ಚೂಕಿ ಕೆಲ್ಲಾರಿ ಆವಸು

कोरोना महामारी भारताक येवनु ६ महिने जाले.

ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಂತು ಸಾಬಾರ ಸಂಖ್ಯೆರಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ಭೊ

Home

Ad for Aruna Masala

ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಅಂಡಾರು ರಾಮದಾಸ ಕಿಣಿ

Featured Chandrika Mohan Pai KC Prabhu

 

Anniversaries

Shabdh Vihaar

Homage

 

Well Wishers

Has no content to show!

Most Read

Homage

Events

Who is Online?

We have 178 guests and no members online

Advertorial

Scroll to top