ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಂತು°

ಮುοಡ್ಕೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಭ ದೇವಳಾಂತು°

ಉದ್ಯೋಗ ಆನೀ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಡಾ| ಅರವಿಂದ

18:53:41 ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ  ಕೇಂದ್ರ ‘ಕ್ಷಮತಾ

This application is only for the poor

कोंकणिंतल्या अस्तुरी साहित्याचेर

ಮಂಗಳೂರು: ವಿಶಂತಿ ಸಂಭ್ರಮಾοತು ಆಸಚೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಚೆ ಗೌಡ

https://www.youtube.com/user/MrBaligavenkatesh

Shabdvihar

ಮಾಥೇಂ

ಮಾಥ್ಯಾರ ರಖಯಿಲೆ ಉದಾಕ ಪಾವಲಾಂಕ ದೇಂವತಾ. ಮಾಥೇ ಘಟ್ಟಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣು ಖಡಪೀಕ ಧಾಡಾಚಾಕ ಜಾತ್ತಾವೇ? ಹೆ ವಾಕ್ಯಾಂತ ಪ್ರಯೋಗ ಜಾಲಲೊ ಮಾಥೇಂ ಮ್ಹಣಚೊ ಶಬ್ದು ಕಶ್ಶಿ ಆಯಿಲಾ ಪಳೊವಯಾಂ.

ಮಾಥೇಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ದೇಹಾಚೆ ಉತ್ತಮಾಂಗ ಜೊ ಆಸಾ ತೇಂ. ದೇಹಾಚೆ ಉಂಚಾರ ಆಸೂಚೆ ಅಂಗ ಮ್ಹಣಚೇ ತೂಮಿ ಜಾಣಾ. ಹೆ ಅಥರ್ಾಚೆ ಹೆ ಶಬ್ದಾಚೇ ಮೂಳ ರೂಪ ಕಸಲೆ ಮ್ಹಣು ಪಳೊವಯಾಂ.

ಮಾಥೇಂ ಮ್ಹಣಚೊ ಹೋ ಶಬ್ದ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಶೆಚೊ ಮತ್ಥಓ ಮ್ಹಣಚೇ ಕೊಂಕಣಿ ರೂಪ ಜಾವನು ಆಸಾ. ಪ್ರಾಕೃತ ಶಬ್ದ ಮತ್ಥಓ ಮ್ಹಣಚೊ ಶಬ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಶೆಚೊ ಮಸ್ತಕ ಮ್ಹಣಚೇ ಶಬ್ದಾಚೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಶಾ ರೂಪ ಜಾವನು ಆಸಾ. ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಶೆಚೊ ಮತ್ಥಓ ಮ್ಹಣಚೆ ಶಬ್ದಾಂತೂಲೆ ದೊಟ್ಟಿ ಅಕ್ಷರ ತ್ಥ ಮ್ಹಣಚೆ ಜೋ ಆಸಾ, ತಾಂತೂಲೆ ತ ಮ್ಹಣಚೆ ಅಕ್ಷರ ಲೋಪ ಜಾವನು ಮಥಓ ಮ್ಹಣು ಜಾತಾ. ದೊಟ್ಟಿ ಅಕ್ಷರಾಂತ ಏಕ ಅಕ್ಷರ ಲೋಪ ಜಾಲೆಲ್ಯಾನ ತೋ ಊಣಾವ ಪುರವಣ ಕರಚ್ಯಾಕ ಪಯಲೇ ಅಕ್ಷರ ದೀರ್ಘ ಜಾಲೆಂ ಆನೀ ಮತ್ಥಓ > ಮಥಓ > ಮಾಥರ್ ಮಾಥೇ ಮ್ಹಣ ರೂಪ ಪಾವಲಾ ಆನೀ ಹಾಜೋ ಅರ್ಥ ದೇಹಾಚೆ ಉತ್ತಮ (ಉನ್ಮತ, ಉಚ್ಚ) ಜಾವನು ಆಸೂಚೆ ಅಂಗ, ಶಿರ, ತಕಲಿ ಮ್ಹಣು ಜಾವನು ಆಸಾ. ಹೋ ಮಾಥೇಂ ಮ್ಹಣಚೊ ಶಬ್ದು ಮಾತ್ತೆ, ಮಾತೆಂ ಮ್ಹಣ ಉಚ್ಚಾರತಾತಿ, ಬರಯತಾತಿ, ಹೆ ಸಮ ನ್ಹಹಿಂ.

An Appeal to the members of the GSB Community

  जेसन पींत, SDB, उद्यावर, उडुपी (MA कोंकणी)

ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಸಾನ ಕಾಣಿಯೊ ಬರೊವಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತು°

ಪರಬೆಕ ತಿಸ್ರೆ ಲ್ಹಾರಾಚೆ ಭಯ ವಿಶ್ವಾಕಚ ಕರೋನಾಚೆ ಭಯ

ನವೆಂಬರ ಮ್ಹಯನೊ ಸರನು ದಶಂಬರ ಪಾವಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ಲೋಕಾಂಕ

ಅಮ್ಚಿಗೆಲೆ ಪರ‍್ಬೆ ರಾಂದಪ ಅಮ್ಚಿ ರಾಂದಪ ಭಾರಿ ಸುಲಭಗೊ

ಪ್ರಾಕ ದಕೂನು ಪ್ರಸ್ತೂತಾಕ ಎತ್ತಾನ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಖಾಣಜವಣ,

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸು ಆನಿ ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ ಅಶ್ಶಿ ತಶ್ಶಿ ಪೊಳೊಚೆ

ಮನು ಕುಲ ಕಳನು ಕೀ ಕಳನಾಶಿ° ಚೂಕಿ ಕೆಲ್ಲಾರಿ ಆವಸು

कोरोना महामारी भारताक येवनु ६ महिने जाले.

ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಂತು ಸಾಬಾರ ಸಂಖ್ಯೆರಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ಭೊ

Home

Ad for Aruna Masala

ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಅಂಡಾರು ರಾಮದಾಸ ಕಿಣಿ

Featured Chandrika Mohan Pai KC Prabhu

 

Anniversaries

Shabdh Vihaar

Homage

 

Well Wishers

Has no content to show!

Most Read

Homage

Events

Who is Online?

We have 83 guests and no members online

Advertorial

Scroll to top