ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಂತು°

ಮುοಡ್ಕೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಭ ದೇವಳಾಂತು°

ಉದ್ಯೋಗ ಆನೀ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಡಾ| ಅರವಿಂದ

18:53:41 ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ  ಕೇಂದ್ರ ‘ಕ್ಷಮತಾ

This application is only for the poor

कोंकणिंतल्या अस्तुरी साहित्याचेर

ಮಂಗಳೂರು: ವಿಶಂತಿ ಸಂಭ್ರಮಾοತು ಆಸಚೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಚೆ ಗೌಡ

https://www.youtube.com/user/MrBaligavenkatesh

Shabdvihar

ಪೋಫಳ

ಕಪರ್ೂರ ಸಹಿತ ಪೋಫಳ, ಚುನ್ನೊ ಲಾಯಿಲೆಂ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಪಾನಾ ಜವಳ ಆಸೂಚೆ ಹೆಂ ತಾಂಬೂಲ ಅತಿಮನೋಹರ ಮ್ಹಣಚೀ ಏಕಿ ಸೂಕ್ತಿ ಆಸಾ. ಪಾನಾ ಸಾಂಗಾತಿ ಪೋಫಳಾ ಫೋಡಿ ದವರೂನ ದಿವಚಾಕ ವೀಡೊ ದಿವಚೊ ಮ್ಹಣತಾತಿ. ಆರತಾಂ ಪೋಫಳಾನ ಚಾ ಸುದಾ ಕರತಾತಿ.

ಉದ್ಗೃತ ವಾಕ್ಯಾಂಕ ಪೋಫಳ ಮ್ಹಣಚೊ ಶಬ್ದ ವಾಪರಲಲೋ ಆಸಾ ತೆ ಶಬ್ದಾಚೊ ಅರ್ಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾವನ ಸಕಡಯೀ ಜಾಣತಾತಿ. ತೆಂ ಏಕ ಪಾನಾ ಸಾಂಗಾತಿ ಖಾವಚೊ ವಸ್ತು ಮ್ಹಣ ಜಾವನ ಆಸಾ. ಅಶಿಂ ಅರ್ಥ ಆಸೂಚೇ ಹೆ ಶಬ್ದಾಚೀ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಸಮಜೂವ್ಯಾಂ.

ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಶೆಂತು ಪೋಪಳ ಮ್ಹಣಚೊ ಅರ್ಥ ಆಸಚೊ ಪೂಗಫಳ ಮ್ಹಣಚೊ ಏಕ ಶಬ್ದ ಆಸಾ. ಹೇ ಪೂಗಫಳ ಮ್ಹಣಚೆ ಶಬ್ದಾಚೆ ತದ್ಬವ ರೂಪ ಜಾವನು ಆಸಾ ಹೋ ಪೊಫಳ ಮ್ಹಣಚೋ ಶಬ್ದು. ಹೆ ಪೂಗಫಳ ಮ್ಹಣಚೆ ಶಬ್ದಯಾಚೆ ತದ್ಬವಾ ಜಾತಾನಾ ಗ ಅಕ್ಷರ ಲೋಪ ಜಾವನು ಪೊಫಳ ಮ್ಹಣ ರೂಪ ಪಾವತಾ. ಹೇ ಪೂಫಳ ಮ್ಹಣಚೊ ಶಬ್ದು ಜನಾಲೇ ತೊಂಡಾಂತ ಪೂ ಆಶಿಲೆ ಪೋ ಜಾವನು ಪೋಫಳ ಜಾಲೆಂ. ಪೂಗ>ಪೂಅ ಆಶಿಲೆಂ ಊ ಆನೀ ಅ ಮೆಳನು ಔ ಜಾವನು ಪೋ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪೋ+ ಫಳ ಪೋಪಳ ಜಾಲ್ಲಾ.
ಹೆಂ ತಾಂಬೂಲಾಂತ ವಾಪರಚೋ ಏಕು ವಸ್ತು ಜಾವನು ಆಸಾ. ಶುಭ ಸಂಕೇತ ಜಾವನೂಯಿ ಆಸಾ.

An Appeal to the members of the GSB Community

  जेसन पींत, SDB, उद्यावर, उडुपी (MA कोंकणी)

ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಸಾನ ಕಾಣಿಯೊ ಬರೊವಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತು°

ಪರಬೆಕ ತಿಸ್ರೆ ಲ್ಹಾರಾಚೆ ಭಯ ವಿಶ್ವಾಕಚ ಕರೋನಾಚೆ ಭಯ

ನವೆಂಬರ ಮ್ಹಯನೊ ಸರನು ದಶಂಬರ ಪಾವಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ಲೋಕಾಂಕ

ಅಮ್ಚಿಗೆಲೆ ಪರ‍್ಬೆ ರಾಂದಪ ಅಮ್ಚಿ ರಾಂದಪ ಭಾರಿ ಸುಲಭಗೊ

ಪ್ರಾಕ ದಕೂನು ಪ್ರಸ್ತೂತಾಕ ಎತ್ತಾನ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಖಾಣಜವಣ,

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸು ಆನಿ ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ ಅಶ್ಶಿ ತಶ್ಶಿ ಪೊಳೊಚೆ

ಮನು ಕುಲ ಕಳನು ಕೀ ಕಳನಾಶಿ° ಚೂಕಿ ಕೆಲ್ಲಾರಿ ಆವಸು

कोरोना महामारी भारताक येवनु ६ महिने जाले.

ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಂತು ಸಾಬಾರ ಸಂಖ್ಯೆರಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ಭೊ

Home

Ad for Aruna Masala

ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಅಂಡಾರು ರಾಮದಾಸ ಕಿಣಿ

Featured Chandrika Mohan Pai KC Prabhu

 

Anniversaries

Shabdh Vihaar

Homage

 

Well Wishers

Has no content to show!

Most Read

Homage

Events

Who is Online?

We have 82 guests and no members online

Advertorial

Scroll to top