Advertise With Us

Thank you for deciding to advertise in Kodial Khaber Konkani News Portal. You may opt for any of the following options to advertise and support us.

Advertisement content may be provided in the image or text format.
Designs / artworks may be provided in PNG / JPEG format.
Name and address of the advertiser.
Contact Number and Email ID
GST Number if any .
Note: Advertisement starting time is 10.00 a.m.

Display Ads in Top of Header (Prime 400x150) 10,500.00
(Including GST) per month.

The Advertisement will appear at the at the top of the portal both in PC as well as Mobile mode. 

External site can be linked to this advertisement. Rotator Banner  (500x250)                                    3,150.00
(Including GST) per month. 

The Advertisement will appear along with the logo header of the portal in PC and will appear just after the logo Header in Mobile Mode. 

External site can be linked to this advertisement. Main Column (Leader Board - 700x110)               5,250.00
(Including GST) per month. 

The Advertisement will appear at various vantage points both in PC as well as Mobile Mode. External site can be linked to this advertisement. 


Left Column (350x350)                                          2,100.00
(Including GST) per month. 

The Advertisement will appear at the left side column of the screen in PC and in Mobile Mode will appear at random places. 

External site can be linked to this advertisement. 

Right column 350x350                                          3,150.00
(Including GST) per month. 

The Advertisement will appear at the right hand side of the screen in PC format and at various places in the Mobile Mode. 

External site can be linked to this advertisement. Footer Ads/ Panels (in different sizes)                1,000.00  
(Including GST) per month. 

The Advertisements will appear at the end of the portal in PC and Mobile Mode. 


Advertorial Scroll                                                  5,000.00
(Including GST) per month. 

The image will lead to the page in the site both in PC and Mobile Mode.

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಂತು°

ಮುοಡ್ಕೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಭ ದೇವಳಾಂತು°

ಉದ್ಯೋಗ ಆನೀ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಡಾ| ಅರವಿಂದ

18:53:41 ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ  ಕೇಂದ್ರ ‘ಕ್ಷಮತಾ

This application is only for the poor

कोंकणिंतल्या अस्तुरी साहित्याचेर

ಮಂಗಳೂರು: ವಿಶಂತಿ ಸಂಭ್ರಮಾοತು ಆಸಚೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಚೆ ಗೌಡ

https://www.youtube.com/user/MrBaligavenkatesh

Shabdvihar

ಫರ್ಕಟ

ಫರ್ಕಟ ಆಂಗವಲೇ ನೆಸೂನ ಗಾಂವ ಭರೀ ಭೋಂವತಾ. ಫರ್ಕಟ ಆಶಿಲೇ ಪೂರಾಯ ಕಾಡೂನ ಭಾಯರ ಉಡಯ. ಹಾಂಗಾಚೇ ಉದ್ಘೃತ ವಾಕ್ಯಾಂತ ಜೋ ಫರ್ಕಟ ಮ್ಹಣಚೊ ಶಬ್ದು ವಾಪರಲಾ ತ್ಯಾ ಶಬ್ದಾ ವಿಶಿ ಸಮಜೂವ್ಯಾಂ. ಫರ್ಕಟ ಮ್ಹಣಚೊ ಹೊ ಶಬ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೇಚೊ ಕರ್ಪಟ ಮ್ಹಣಚೊ ಶಬ್ದು ಆಸಾ ತಾಚೆ ಅಪಭ್ರಂಶ ರೂಪ ಜಾವುನು ಆಸಾ. ಕರ್ಪಟ ಮ್ಹಣಚೆ ಹೇ ಶಬ್ದಾಂತುಲೆ ಅಕ್ಷರ ಪಲ್ಲಟ ಜಾವುನು ಪರ್ಕಟ ಮ್ಹಣ ಜಾಲಾ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೇಂತು ಪಯಲೆ ಅಕ್ಷರ ಹ ಕಾರ ಸಹಿತ ಉಚ್ಚಾರ ಕರಚಿ ರೀತಿ ಆಶಿಲ್ಯಾನ ಪ ಮ್ಹಣಚೆ ಅಕ್ಷರ ಪ್ಹ>ಫ ಮ್ಹಣ ಉಚ್ಚಾರ ಪಾವಲಾ ಆನಿ ಪರ್ಕಟ>ಫರ್ಕಟ್ ಮ್ಹಣ ರೂಪ ಪಾವಲಾ ಆನಿ ಹಾಜೊ ಅರ್ಥ ಪಿಂದಿಲೇ, ಫತ್ತೆ ಮಾರಲೇಲೇ, ಝಿರಝಿರೇಲೇ ಅಂಗವಲೇ ಮ್ಹಣು ಜಾವನು ಆಸಾ.

An Appeal to the members of the GSB Community

  जेसन पींत, SDB, उद्यावर, उडुपी (MA कोंकणी)

ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಸಾನ ಕಾಣಿಯೊ ಬರೊವಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತು°

ಪರಬೆಕ ತಿಸ್ರೆ ಲ್ಹಾರಾಚೆ ಭಯ ವಿಶ್ವಾಕಚ ಕರೋನಾಚೆ ಭಯ

ನವೆಂಬರ ಮ್ಹಯನೊ ಸರನು ದಶಂಬರ ಪಾವಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ಲೋಕಾಂಕ

ಅಮ್ಚಿಗೆಲೆ ಪರ‍್ಬೆ ರಾಂದಪ ಅಮ್ಚಿ ರಾಂದಪ ಭಾರಿ ಸುಲಭಗೊ

ಪ್ರಾಕ ದಕೂನು ಪ್ರಸ್ತೂತಾಕ ಎತ್ತಾನ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಖಾಣಜವಣ,

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸು ಆನಿ ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ ಅಶ್ಶಿ ತಶ್ಶಿ ಪೊಳೊಚೆ

ಮನು ಕುಲ ಕಳನು ಕೀ ಕಳನಾಶಿ° ಚೂಕಿ ಕೆಲ್ಲಾರಿ ಆವಸು

कोरोना महामारी भारताक येवनु ६ महिने जाले.

ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಂತು ಸಾಬಾರ ಸಂಖ್ಯೆರಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ಭೊ

Home

Ad for Aruna Masala

ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಅಂಡಾರು ರಾಮದಾಸ ಕಿಣಿ

Featured Chandrika Mohan Pai KC Prabhu

 

Anniversaries

Shabdh Vihaar

Homage

 

Well Wishers

Has no content to show!

Most Read

Homage

Events

Who is Online?

We have 192 guests and no members online

Advertorial

Scroll to top