Education

 

जेसन पींत, SDB, उद्यावर, उडुपी (MA कोंकणी)

प्रस्तावना

ह्या मोटव्या लेखनांत हांवें कोंकणी भाशेंत, कोंकणी लोका विशीं आनी आमगेले भाशे विशीं संशोधन कसल्या पांवड्यार (हंतार) आसा आनी खंय मेरेन पावूंक जाय म्हळ्ळें विशीं म्हगेले विचार मांडल्यात. गोंयांत कोंकणीचे नामनेचे साहित्यकार महाबळेश्वर सैल हांणी आपल्या एका उलोवपांत एक भोव म्हत्वाचो विशय मांडलो – कोंकणींत साहित्य आतां खूब (मस्तू) आसा, गरज आसा आतां संशोधनाची. आमच्या शेजारच्या मराठी, कन्नड, मल्याळ भासां कडे तुळा केल्यार कोंकणी भाशेचें आनी आमगेल्या समाजाच्या इतिहासाच्या विशयाचेर कितल्या उणें पांवड्याचें संशोधन जालां म्हळ्ळें आमकां स्पश्ट दिसता. संशोधन करूंक जायते दाखले वा स्त्रोत (resources) जाय. कोंकणी भास, लोक आनी दायज (heritage) म्हणटना पौराणीक (scriptural), संग्रहीत (archival), संशोधनात्मक पुस्तकां आनी मुखार करच्या संशोधन विशयाचेर हांगा दिलां.

पौराणीक दाखले (scriptural sources)

पुराणांचेर आधारून (हिंदूं समाजांत वेद, पुराण आनी हेर, क्रिस्तांवां मदें बायबलाचेर) आमकां कांय संकेत (pointers) मेळटात. जशें जाग्यांचीं नांवां, ताणीं केल्लो वावर. कोंकणी भास आनी लोकांलो इतिहास समजूंक आमकां तीं उपकाराक पडटात. पूण ताचेर खोलायेन अभ्यास जांवक जाय. विज्ञानाचे नदरेन त्यो गजाली आमी पळेंवच्यो पडटल्यो. श्री परशुरामान बाण मारून कोंकण रचलें, बायबलांत देवान स दिसां भितर संवसार रचलो, हें धार्मीक नदरेन खरें जायत, लोकालो विस्वासूय जायत, पूण विज्ञानाचे नदरेन मनशाची उत्पत्ती कशी जाली? हाका जाप कितें? पुराणीक दाखले वाचतना निमगिलें, तो चमकलो, आशिल्लो/ नाशिल्लो, चेरडूं, रामु, सीते हीं उतरां गोंयांतूय प्रचलीत आशिल्लीं म्हळ्ळें स्पश्ट जाता. पोरणे कोंकणींत करि (कर – do), सांगि (सांग – tell), हाडि (हाड – bring ) आनी असलीं क्रियापदां अशीं गोळटालीं. देखून, आधुनीक कोंकणींत तांचें नकारात्मक रूप – करिना, सांगिना, हाडिना अशें जाता. करना, सांगना, हाडना न्हय. असले संशोधन जांवक जाय. कोंकणी समाजाक लागू जांवचीं कांय पुस्तकां हांगा दिल्यांत. पुराणीक (पौराणीक) तशींच सांप्रदायीक पुस्तकां हांगा हांवें दिल्यांत.

 1. जुजे जेर्सन द कुन्हान संपादीत केल्लो – स्कंद पुराणांतलो, सह्याद्री खंड (1877)
 2. श्रीपाद व्यंकटेश वाघळे हांणी संपादीत केल्लें – कोंकणाख्यान (1909)
 3. दो. ऑलोविन्यु गॉमेशान संपादीत केल्लें – सोळाव्या शेंकड्या आदलें कोंकणी रामायण (1996)
 4. दो. रॉकी मिरांदान संपादीत केल्लो – कोंकणी भारता (सोळाव्या शेंकड्या आदली हात बरपां, 2011 उजवाडायिल्लीं)

 संग्रहीत दाखले (archival sources)

कोंकणी लोकांक आनी आमगेले भाशेक संबंदीत भारतांत सोळाव्या शेंकड्या थावन संग्रहीत केल्ले जायते दाखले आसात. ते आतां लोकांच्या उपयोगा खातीर उपलब्द आसात. भारतीय रायांनी, तुर्की फार्सी नवाबांनी, युरोपियन अधिकारींनी हें पुंजयलां. तांच्या आधारान आमकां आमचो इतिहास समजूंक जायतो आदार मेळटा. हालींच आलन प्रभूलें Goa’s Inquisition, Facts, fiction and factoids हांतूं संग्रहीत दाखल्यांच्या आदारान गोंयच्या उच्च वर्गीय लोकांनी (हिंदू वेपारी, क्रिस्तांव सेनापती) सयत पुर्तुगेजांक कसो पाटिंबो/ तेंको दिल्लो म्हळ्ळें स्पश्ट जाता. पिसुर्लेंकाराच्या आनी वि. एन. कुडवाच्या पुस्तकांनी पुर्तुगेज सरकारा खातीर काम करतल्या थळाव्या कोंकणी सरदार, सुभेदार, दुभाशीक, वैद्य, सोनार, वेपारी, सामंत हांची एक लांब वळेरीच/ पट्टीच आसा. आख्ख्या भारतांत कृष्ण शणै पुर्तगालाक वचून पयलो सरदारकी (knighthood) पदवी जोडिल्लो कोंकणी मनीस. फ्रेंक कोन्लोनान आनी उर्मिळा पाटीलान GSB समाजाच्या इतिहासा विशीं कांय रोमांचक इतिहासीक आनी वास्तवीक गजाली आपल्या पुस्तकांनी दिल्यात. गोंयांत पुर्तुगेजांचो आदार घेवन थळाव्या बामणांनी देवस्थानांत कशी वेवस्था हाडली म्हळ्ळें आमकां त्या काळांत दिसता. ह्या संदर्भाचीं कांय पुस्तकां हांगा दिल्यांत.

 1. Arquivos Nacionais da Torre do Tombo. ‘Armário Jesuítico’, Maço 89b. Biblioteca Nacional de Lisboa, Cod. 846.
 2. Baião, António, ed., A Inquisição de Goa: Correspondência dos inquisidores da Índia 1500–1630, 1930.
 3. Kudva, V. N. History of the Dakshinatya Saraswats, Chennai, 1972.
 4. Machado (Prabhu), Alan, Goa’s Inquisition, Facts, fiction and factoids, ATC Publications, 2022.
 5. Pissurlencar, Panduronga S. S., Agentes da Diplomacia Portuguese na India (Hindus, Muculmanos, Judeus e Parses), Bastora, 1952.
 6. Pissurlencar, Panduronga S.S., ed., Tombo da ilha de Goa e das terras de Salcete e Bardez, Bastorá, 1952.
 7. Regulamento da Mazanias, Devasthan regulation, Portuguese Government of Goa, (English translation – 1933) 1886.

 आतां मेरेन जाल्लें संशोधन

संशोधकांचीं संशोधनां आमकां आतां मेरेन उजवाडाक हाडिल्ल्या पुस्तकांनी आमगेले भाशेची आनी लोकाल्या इतिहासाची बरी म्हायती दितात. GSB सामाजाचेर वास्तवीक रितीन केल्ले दोन व्यक्ती उर्मिळा पाटील आनी फ्रेंक कोन्लोन. हिंदू समाजांत बामण न्हय आशिल्ल्या बहुजन समाजाचो इतिहास पराग परबो आमकां दिता. गोंयांत सुरवातेक क्रिस्तांव धर्माचो प्रसार मिशनरी लोकांनी कसो केल्लो, हे विशीं आंतोनी देकोस्ताच्या पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा. असलीं सबार पुस्तकां आमकां आमच्या लोका विशीं आनी भाशे विशीं म्हायती दितात.

 1. Patil, Urmila Rajshekhar, “Conflict, Identity and Narratives: The Brahman Communities of Western Indian from the Seventeenth through Nineteenth Centuries”, 2010.
 2. Conlon, Frank F., “Caste by Association: The Gauda Sarasvata Brahmana Unification Movement”, The Journal of Asian Studies, 33(3), 351-365, 1974.
 3. Parobo, Parag D., India’s First Democratic Revolution: Dayanand Bandodkar and the Rise of Bahujan in Goa. New Perspectives in South Asian History series, vol. 2. New Delhi: Orient Blackswan Private Limited, 2015
 4. D’Costa, Anthony, The Christianization of the Goan Islands 1510-1567, 1965.

 सोंपणी

कोंकणी लोकांलो इतिहास एक उत्तम रोमांचक इतिहास. आमी राय नासतानाय अधिकार केलो. राज्य नासतानाय राजवट चलयली. रायाळ आसरो नासतना आमगेली भास तिगयली/ उरयली. पूण आमगेल्या ह्या इतिहासांत आमी चड म्हत्व पुर्तुगेजांक दिलो. आमगेल्या वीर योधांक, आड नदर केल्या. भाशेचेरूच नदर घाल्यार पि. जी. कामत, प्रो. जनार्धन, माधव पै हीं नांवां आनी तांच्या वावरा विशीं आमकां आयकूंक मेळना. कित्याक?  कृष्ण शणै, म्हाल पै, तिमय्या नायक, आबे फारिया, कांदोळेचे पींत आनी हेर कितलेशे कोंकणी विरांची कथा आनी व्यथा, इतिहासाच्या पानांनीच लिपून उरल्या. नवे कोंकणी पिळगेन हाचेर अभ्यास करून आमगेल्या गिरेस्त इतिहासा विशीं आमकां उजवाडांवक जाय.

ऊठ रे कोंकणी मनशा!

लांब जियेंव कोंकणी, जय कोंकणी!

An Appeal to the members of the GSB Community

Mahatman,

Namaskar.

We are happy to informyou that a new Library named "Shrimad Sudhindra

Tirtha Saraswata Library" has been started in Sukrtindra Oriental Research Institute

founded by our Dharma Guru Shrimad Sudhindra Tirtha Swamiji. The Library,

inaugurated by the divine hands of Shri Kashi Mathadhipati Shrimad Samyamindra

Tirtha Swamiji on 26th May 2022 in the Sabhakaryakram organised in connection

with the Golden Jubilee celebrations of the Institute, is meant exclusively for books,

journals, magazines, souvenirs, manuscripts, CDs, etc on Lord Vyasa, Shri

Madhvacharya and Dvaita Vedanta, History and Culture of GSB Community, Shri

Kashi Math Samsthan and Guruparampara, Konkani Language and Literature, and so

on.

We request you to contribute your best for the development of the Library by

providing Books, Souvenirs and other printed material, and also Manuscripts and CDs

on the subjects mentioned above. You may also donate funds for purchasing books.

Financial donations are eligible for tax exemption under section 80G of Income Tax

Act of 1961.

Expecting your cooperation,

Yours sincerely,

For Sukrtindra Oriental Research Institute

Dr. V. Nithyanantha Bhat

Director

Books, etc. may be sent to

The Director,

Sukrtindra Oriental Research Institute,

Thammanam P.O.

Kochi – 682 032

Our Bank Account details for remittance of financial contributions:

Name of A/c - SUKRTINDRA ORIENTAL RESEARCH INSTITUTE,

IFSC – UBIN0542377,

Account No - SB A/C 423702010007827

For details contact – Director – 9895181570

ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಸಾನ ಕಾಣಿಯೊ ಬರೊವಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತು° ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿ ವಾಪರೂನ ಕಾಣಿ ಬರೊವನು ಪಯಲೆ° ಇನಾ° ಜೀಕಿಲಿ ಕಾಣಿ 

तुळशी काट्टो

नव्व घंटॅ जव्नूघेल्ले. राम कामत मामु अनि गायत्रि मायि रेडि जाव्नु एक घन्टो जल्ले, अनिकै क़ॉणाई ओंन्लाइन अय्यिले ना.

इत्ते म्हण्ता अनि कित्ले राक्चे? एक फोन करे पोळॉया.

बाब्बा पोळोनु हफ्तो जल्ले, बोळा पिट्टी केल्ला, चोगो शिवैंला. सक्कडी दकोका नवे.

{कामत मम्माक अंदजो जल्लेले कि अनि कोण्णै ओंलैने येनचि म्होणू) 

कामत मामः वैगो अमेरिकान्तु मेगेलो पूतु सून अस्सचि म्होणू सक्कडलेग्गि कत्तर्लेले आइले, अम्का सुरेशाले एक फोन एना. वर्सा एक पंता एव्चे कश्टारि.  

अस्सो तंकाइ कसन कश्ट कि. मुक्कयिले आयितारा फोन केल्लेसाइ... 

गायत्रि मय्येले तोंड बाव्विले फूल् शे जल्ले.  

गयत्रि मायिः अम्मि चेर्डूव म्होणु जीवाक जीवु दिइव्नु होड केल्लेले आइले, फोरिन्नान्त काम मेळ्ळे म्होणू आंग्वाण तिर्शिलेले आयिले , प्रायि जल्लेले आउसु बाप्पुसु अस्स म्होणू उड्ग़ासू अस्सनावे?

कामत मामः सुरेशान अप्पैला नवे? flight tickets book कर्ता ओच्चुन यो.

गायत्रि मायिः नक्काबा तुम्का हाव नात्लेरि हाथु पायु चल्न अनि हावेन FOREIGN वोचुनु हंगा कसने चड ऊणॅ जव्चाक वे?

कामत मामः तश्शी जलरि हंगा नुत बैस, तुगेले  महिळा मण्डळि अनि भजना मणाडाळी, पंचादिक मण्डाळी मोणू time pass करि. 

गायत्रि मय्येक एक आशी जाल्लि. इत्ते म्ह्ण्ता एक पंता शिराली वोचून एव्व्या... मस्त वर्स जल्लि अम्गेले म्ह्ल्गडेले घर पोळोनु.  

कमत मम्माक पूड्दोर्नु आशि अशिलि अप्प्णेन जाल्लेली घर आंगण पोळोका म्होणू. बेंका कामांतु कित्ले busy जल्लो म्हळेरि आव्सुन अप्पैलेरि वोचचे पुर्सत ना जाल्लि.

आव्सूले एक आशी अशिलि ..... सुन्नेल हात्ता तुळ्शि पूजा कोरोका म्होणू मस्त आशि दवर्लेलि. पाप उड्गास काणु काणु सर्लि. 

कमत मम्माक गुजरातांतु transfer जल्लेले. कित्ले try केल्लेरी मुख़ग्नि दिव्चाक जाय्निशिले. 

हे पश्चात्ताप केदन्नै अट्टाईता अशिले. मन्ना समाधानू ना, mostly karma is playing its game now. हावे मेघेल म्हल्ग़डे केल्लेले मक्का अत्ता चेर्डुवा निम्ति मेळ्त अस्स. 

कमत माम्मान शिन्ना phone कोर्नु शिरालि एव्चे विशयु तिळ्सुनु सोळ्ळॅले. 

शिरालि वोच्चे, माम्मायि गणपति पाय पोड्चे अनी घर पोळोचे अनि हेर्दुसु बायसोर्चे plan आशिले. 

गयत्रि माय्येक एक तुळ्शी ज़ाड वोव्का म्होणूय़ अशि अशिलि. 

शिराली पाव्लिचि देवाले दर्शनायि  जाल्ले, चित्रापुर मट जाव्नु चिके मुक्कारि गेल्लेरि मेळ्चेचि  कामत निवास.  

बर्लेले घर ,तीन बाब्बाव तांगेले बाइलो चेर्डुव, अम्मा अणी आनु, घरा येव्चे वोच्चे  जानाक तन्नि कापि मोणु सुन्नो ख़ुशेरि घर सामबाळ्ता अशिलीन्चि. 

कामत माम्मा सक्डालो उड्गसु एव्नु धोळे भोर्नु आइले. अम्मा,,आनु, म्हांतु, म्हाव, पाच्ची, बाप्पा, अज्जो ,बापामा, भावु, बय्णीय़ॉ....सकडान जव्ना बोश्चे, निद्दोचे,ख़ेळ्चे अट्टॉनू मना भारी खूशि जल्लि. 

शिन्न मामः वयिरे रामु अम्मान वत्तरि घरा कोणयि रब्बनिचि, एक्केक्क्ले दूर जाल्लिंचि. घर पाडारि पळ्ळे.  

अत्त एकाएकि तुम्मि आय्यिले खुशी जल्लि पळे . 

कमत मामः शिन्ना अनि मुकारि सक्कडै सम्म जत्ता पळे. 

वयिगो गयत्रि तुळ्शी अनी सद उद्दा दीव्का इत्ते..... अम्मि केल्लेलि चूकि अनि अम्गेले नात्रान , पोण्तेन कोरूनज्ज. 

सुरेशान  रजेरि चेर्डूवान अनि मुकारि हंगा हाड्का. 

शिन्ना घर REPAIRI काम शुरु कोर्का रे. अनी अम्गेले पुळ्ळे freinds कोणै अस्सरे? सक्कडांक मेळ्का... 

अम्गेलो गाद्दो तोट पूरा पोळोका, नत्रान एव्चे भितरि घर सम्म कोरोका. 

गयत्रि... सुरेशाक, वीणाक़ मेसेज कोर्नु  नवे अड्रेस्स सांग.  

कामत माम्माले अनि गयत्रि मय्येले तोंडारि एक नमूने समधानु , धन्यता भाव , खुशि अनि संत्रप्ति दिस्ता. 

- ಆರುಂದತಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

 

 

ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಸಾನ ಕಾಣಿಯೊ ಬರೊವಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತುº ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ವಾಪರೂನ ಕಾಣಿ ಬರೊವನು ಪಯಲೆº ಇನಾº ಜೀಕಿಲಿ ಕಾಣಿ 

ರಚನಾ...
ದನ್ಪಾರಾ ಅಂಗ್ಡಿ ಮಾಲ್ಗಡೆ ಪುತ್ತಾಕ ಸೋಣುರ‍್ಕಡೆಜೆವ್ಣಾಆಯ್ಯಿಲೊ ಉಮೇಶ ಕಾಮ್ತೀಕ ಜೇವ್ನು ಹಾಂತ್ಲಾರಿ ಆಡ್ ಸರ್ಲ್ಯಾರಯಿ ಕುರ‍್ವಣಿ ಏನಿ. ಆರ್ತಾಚಿ ಮಸ್ತ ದೀಸ ದೊಕುನು ರಾತ್ರಿಚೇಯಿ ಸಮ ನೀದ್ ಪಡ್ತಾನಾ. ಮಾತ್ಯಾಂತು ಯೆಚ್ಚನಾ ಭರ‍್ನು ,ಚಿಂತ ಆಸ್ತಾನ ನೀದ್ ಕಶ್ಶಿ ಪಡ್ತಲಿ? ಆಡ್‌ಸರ‍್ನು ಹೆಕಡೆ ತೆಕಡೆ ದೃಷ್ಠಿ ಘಾಲ್ತನಾ ನಕ್ಕ ಮಳ್ಯಾವರೀ ತಾಗೆಲೆದೃಷ್ಠಿ ತಿಗೆಲೆ ಫೋಟೋ ವೈರಿ ಪಳ್ಳಿ. 
ತೀ ಚೆಲ್ಲಿ ರಚನಾ. ತೀನಿ ಮೈನ್ಯಾ ಪೂಡೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಾರಿ ತೀ ಗೆಲ್ಲಿ. ತೇ ಹಾಸ್ಮೂಕ ತೋಂಡ, ಸಾನಿ ಪ್ರಾಯ, ಮರ‍್ಚೆ ಪ್ರಾಯ ಖಂಡಿತ ನಂಯಿ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ದೇವಾನ್‌ ತಿಕ್ಕಾ ವೆಲ್ಲಿ. ಇತ್ಯಾಕ ಇತ್ಲೆ ವಗ್ಗಿ ವೆಲ್ಲಿ? ತೀನೆ ಜಾವೊ ಅಮ್ಮಿ ಕಸ್ಸನೆ ಚೂಕಿ ಕೆಲ್ಲಿ?  ಇತ್ಯಾ ಅಶ್ಶಿ ಜಾಲ್ಲೆ ?  ಕೆದನಾಯಿ ಹೋಚಿ ಪ್ರಶ್ನೊ. ಉತ್ತರ್ ನಾಂ. ಚೆಲ್ಯೆಲೆ ತೋಂಡ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಪೊಟ್ಟಾಕ ಉಜ್ಜೊ ಯೆತ್ತಾ. ನೀದ್ ಭೊಂಗೋ. ಮನಶ್ಯಾಂತಿ ನಾತ್ತಿಲೆ ಜೀವನ. ಅಶ್ಶಿ ಉಡ್ಗಾಸು ಏವ್ನು ಉಮೇಶ್ ಕಾಮ್ತೀಲೆ ದೋಳೆ ಭರ‍್ನುಆಯ್ಲೆ. ವಿಸರ‍್ಕಾ ಮೋಣು ಲೆಕ್ತಾ ಅಶ್ಶಿಲೆ ಪೂರಾ ಉಕ್ಕೇನು ಉಡ್ಗಾಸು ಆಯ್ಲೊ....
***
ರಚನಾ ಆಟ್ ವರ್ಸಾಚಿ ಚೆಂದಿ ಚೆಲ್ಲಿ. ತಿಗೆಲೆ ಬಾಲ್ಯ..ಆಟ್ ವರ್ಸಾ ಪೂಡೆ ಮೊಗಾ ಧುವ್ವೇನ ಪುಲ್ಲಟ ಬಾಳಾಂತೀರೇಕ ಗರ್ಕಡೇ  ಏವ್ನು, ಚಂದಾಯೇರಿ ಬಾಳಾಂತೀರೊ ಜಾವ್ನು ತೇ ಚರ‍್ಡಾಂಲೆ ತೊಂಡ ಹಾಸು, ಖೇಳು ಪೊಳೊನು ದೀಸ,ವರ್ಸ ಗೆಲ್ಲೆಲೆ ಕಳೈನಿ.  ವರ್ಸಾಚೆ, ದೋನಿ, ತೀನಿ ಅಶ್ಶಿ ಪಾಂಚ ವರ್ಸಾಚೆಜಲ್ಲಲೆ ದೀಸು ವೈಭವಾರಿ ಕೆಲ್ಲೆಂಲೆ ಕಶ್ಶಿ ವಿಸರ‍್ತಾ?  ಧೂವ ಅನಿಯೇಕ ಬಾಳಾಂತಿ ಜಾವ್ನು ದೊನ್ನಿಚೆ ಚರ‍್ಡು ಚೆಲ್ಲಿ ಘರಾ ಆಯ್ಲಿ. ಅಶ್ಶಿ ಧೂವ ಜಾವಂಯಿ ಸಕ್ಕಡ ಚಂದಾಯೇರಿ ಅಸ್ತಾನ.. ಏಕ ದಿವಸು...
ಆಯ್ತಾರಾ ಧೂವ ಜಾವಂಯಿ ತಾಂಗೆಲೆ ಗಾಂವಾಂತು ದೋನಿ ಚರ‍್ಡುಂವಾ ಸಮೇತ ಘೇವ್ನು ಸ್ಕೂಟರಾರಿ ಸಂಜ್ವಾಳಾ ಪೆಂಟಾ ವೊಚ್ಚೂನು ವಾಪಾಸ್‌ ಎತ್ತಾ ಆಸ್ತಾನ... ವಾಟ್ಟೇರಿ ಮೆಳ್ಳೆಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನಾಚೆ ಉತ್ಸವಾಂತು ಆರ್ತಿಅಕ್ಷತ ಘೇವ್ನು ಮುಕಾರಿ ಎತ್ತಾನಾ ಪಾವ್ಸಾ ಕಾಳೊಕು ಜಾಲ್ಲೊ. ದೋನಿ ಕೀಟಿ ಪಳ್ಳಿ.
ತೋಡೇ ವೇಳು ಮಾರ್ಗಾ ಬಗಲೆನ ಅಂಗ್ಡಿ ಬಾಗ್ಲಾಂತು ರಾಬ್ಬೂನು ಪಾವ್ಸುಊಣೆ ಜಾಲಾ ಜೋರು ಏವ್ಚೆ ಪೂಡೆ ಲಾಗ್ಗೀ ಅಸೂಚೆ ಘರಾಕ ಪಾವ್ಕಾ ಮೋಣು ಸ್ಕೂಟರಾರಿ ಬೈಸೂನು ಹಳೂಚಿ ಆಯ್ಯಿಲೆ ಗೊತ್ತಸ್ಸ. ವಾಟ್ಟೇರಿ ಮೆಲ್ಳಲೊ ಏಕ ಸಾನು ಪೋಂಡು ಮೋಣು ಸ್ಕೂಟರ್ ಹಳೂ ವ್ಹರ್ತಾನಾ ದಾವೆ ದಿಕ್ಕಾ ಆಯ್ಲೆ. ಎದ್ರಾ ರಾಬ್ಬೂನು ಅಶೀಲಿ ರಚನಾ ಉಜ್ವಾಕ್ ಪಳ್ಳಿ. ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರಾಂತು ಮುಕಾರಿ ಜಲ್ಲೆಂಲೆ ತೇ ಆಕಸ್ಮಿಕ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ. 
ಎದ್ರಾನಿ ಆಯಿಲಿ ಏಕ ಹೋಡ ಲಾರಿ ಲಾಗ್ಗೂನು ರಚನಾ ಮೌನ ಜಾಲ್ಲಿ. ಜ್ಯಾನ ಭರ್ಲೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೇಕ ಧಾವ್ಲಿಂತಿ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಡಾಕ್ಟರಾನ  ಪೊಳೊನು ಸಾಂಗ್ಲೆ ವಿ ಆರ್ ಸಾರಿ. ಶೀ ಈಸ್‌ ಡೆಡ್. 
ಲೆಕ್ಕನತೀಲೆ ಜಾವ್ನು ಗೆಲ್ಲೆ. ಕುಟುಂಬ ಪೂರ್ಣ ದುಖಾಂತು ಬುಡ್ಲೆ. ವಿಸೊರೂಂಕ ಜಾಯ್ನತ್ತಿಲೆ ದುಖ: ತೇಂ. ರಚನಾಕ ಅಕೇರಿಕ ಸಿಂಗರ‍್ಸೂನು ವೆಲ್ಲಿ. ತೀ ಪಂಚಭೂತಾಂತು ಲೀನ ಜಾಲ್ಲಿ. 
***
ರಚನಾನ ತೇಸು ಪೆಂಟಾ ವೊಚ್ಚಾಕ ಕಸ್ಸಲ್ಯಾಕ ಹಠ ಕೆಲ್ಲೆಂ? ತೇಸು ವೊಚ್ಚೆ ಫೂಡೆ ಭಾಯ್ರಿ ಪಳ್ಲೊಲೊ ಏಕು ನಾರಲು ಘರಾಂತು ಹಾಣು ತಿಗೆಲೆ ಕೂಡಾಂತು ಕಸ್ಸಲ್ಯಾಕ ದವರ್ಲೊ?  ಅನಿ ಆಲೋಚನ ಕರ‍್ನು ಪ್ರಯೋಜನ ನಾ. ಜಾಲ್ಯಾರೀಯಿ ತಿಕ್ಕ ವಿಸರ‍್ಚಾಕ ಜಾಯ್ನ. ಉಮೇಶ್ ಕಾಮ್ತೀಕ ನಾತ್ತಿಲೋ ಉಡ್ಗಾಸು ಏವ್ನು ದೋಳೆ ಭರ‍್ನು ಆಯ್ಲೆ. 
ಇತ್ಯಾಕ ಅಶ್ಶಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ? ಜಾತಕ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಾಚೆ ವೈರಿ ಮಸ್ತ ವಿಶ್ವಾಸು ದರ‍್ಲಲ್ಲೆಂ ಉಮೇಶ ಕಾಮ್ತೀಕ ಜೋಯ್ಸು ರಾಮಚಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯಾನ ತೇಸು ತಿಗೆಲೆ ಜಾತಕ ಕರ‍್ನು ಸಾಂಗಿಲೆ ಉಡ್ಗಾಸು ಯೇವ್ನು ಹಾಸು ಆಯ್ಲೊ..  'ಹೀ ಚೆಲ್ಲಿ ಆಜ್ಜಾಲಿ ಆಸ್ತಿ ಘೆತ್ತಾ!'

ಕಸ್ಸಲ್ಯಾಕ ಅಶ್ಶಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಹೇ? ಉಮೇಶ ಕಾಮ್ತೀಕ ಬೇಜಾರು, ಕೋಪು ಒಟ್ಟೂ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಆಜೀಚಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಆಚರ‍್ಯಾಲೆ ನಿಮ್ಗೂಕಾ ಮೋಣು ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ. " ಕಾಮತ್ರೇ.. ಹೀಗಾಗಬಾರದಿತ್ತು. ಕೆಲವೊಂದು ಹೇಳಬಾರದ ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಗೋಚರಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ನನಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಹೋದ ಹುಡುಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಖಃವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಳೋ ಅಷ್ಟೇ ಸಂತೋಷವನ್ನೂ ಕೊಡ್ತಾಳೆ .. ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ.." ಮಣ್ತಾನ ಕಸ್ಸಲೆ ಸಾಂಗ್ಚೆ. ಉಮೇಶ ಕಾಮತಿ ಜಾಯ್ತ ಮೋಣು ಘರಾ ಆಯ್ಲೊ. 
ತೊಡೇ ದಿಸಾನಿ ಉಮೇಶ ಕಾಮ್ತಿಲೋ ದಾಕ್ಲೊ ಪುತ್ತಾಕ ಹರಿದ್ವಾರಾಕ ವೊಚ್ಚೊ ಅವಕಾಶು ಮೆಳ್ಳೊ. ಆವ್ಸು ಬಾಪ್ಸೂನ ತಾಕ್ಕ ಸಾಂಗ್ಲೆ.."ವೈರೇ ಕಶೀ ತೂಂ ಹೋಡ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಾಕ ವತ್ತಾಅಸ್ಸ. ತಂಯಿ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂ ಲಾಗ್ಗಿ ಮಾಗ. ತುಗ್ಗೆಲೆ ಭೈಣೀಕ ರಾಮಚಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯಾನ ಮಳ್ಯಾವರೀ  ಸಂತೋಷು ಮೇಳೊ. ಹೇ ದುಖಃ ಭೊಗ್ಚಾಕ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆವ್ಸುಲೆ ದೋಳೆ ಭರ‍್ನು ಆಯ್ಲೆ. ಹರಿದ್ವಾರಾ ವೊಚ್ಚೂನು ಯೆತ್ತಾನ ಪುತ್ತಾನ ಮಾಗ್ಗುನು ಹಾಳ್ಳೆಲೆಂ ಗುರುಪ್ರಸಾದು ಧೂವ್ವೇಕ ಪೆಟೋನು ದೀವ್ನು ಕಾಮ್ತೀನ ಧೂವ್ವೇಕ ಧೈರ್ಯ ಸಾಂಗ್ಲೆ. 

***
ಸುಮಾರ್ ದೀಸ್‌ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಏಕ ದಿವಸು ಮಣ್ತಾ, ಅಮ್ಗೆಲಿ ಧೂವ ಗುರ್ಬಿಣಿ ಕೈಂ ಮ್ಹೋಣು ಬಾಯ್ಲೇನ ಸಾಂಗ್ತಾನ ಉಮೇಶ ಕಾಮ್ತೀಕ ಸಾನು ಸಂತೋಷು ದಿಸ್ಲೋ. ಚಾರಿ ಕಡೇನ ಸಾಂಗೂನು ಸಂತೋಷ ಪಾವ್ಚೆ ಸಂದರ್ಭು ನಂಯಿ ಅತ್ತ ಮ್ಹೋಣು ನುತ್ತ ರಾಬ್ಲೋ. 
ಮೈನೆ ಭೋರ್ನು ಧೂವ ಹ್ಯಾ ಪಟೀ ಬಾಮ್ಣಾಲೆ ಗಾವಾಂತು ಆಸ್ಪತ್ರೇAತು ಬಾಳಾಂತಿ ಜಾವ್ನು ಚರ‍್ಡು ಚೆಲ್ಲೊ ಮೊಣ್ಚೆ ಖಬರ ಮೇಳ್ನು ಉಮೇಶ ಕಾಮತೀಕ ನೆಲಾರಿ ಪಾಯ ರಬ್ಬನೀ. ಕಾರಣ ಧೂವೆಲೆ ಘರಾಂತು ತೆಗ್ಗ ಬಾಭ್ಬಾವಾಂಕಯಿ ಎದ್ದೋಳು ಪೂರಾ ಚೆಲ್ಯೋ. ಆತ  ಧಾಕ್ಲೆ ಸುನ್ನೇಂಕ ಸರ‍್ವೇಚೊ ಚೆಲ್ಲೊ.  ವಂಶೋದ್ಧಾರಕು ಆಯ್ಲೊ ಮೋಣು ಸಕ್ಡಾಂಕ ಸಂತೋಷ ಜಾಲ್ಲೊ. ಸಕ್ಕಡ ವೊಚ್ಚೂನು ಚರ‍್ಢಾ ಪೊಳೊನು ಖುಷೀರಿ ಆಯ್ಲೆ. 
ವಿಶೇಷ ಮಳ್ಯಾರಿ ಖಂಚೆ ಆಸ್ಪತ್ರೇಕ ರಚನಾಕ ಹಾಡ್ತನ ತೀಗೆಲ್ಲಿ ಕೀ, ತೇಚಿ ಆಸ್ಪತ್ರೇಂತು ಆಜಿ ಚೆಲ್ಲೊ ಜಲ್ಮಾ ಆಯ್ಲಾ.  ಚಾರಿ ದೀಸಾನಿ ಚರ‍್ಡು ಆವ್ಸು ಬಾಮ್ಣಾಂತೈ ಘರಾ ಎವ್ಚೆ ದೀಸು..ಅರೆ..! ಖಂಚೆ ದೀಸಾಕ ರಚನಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಕೀ... ತೇಚಿ ತಾರೀಖೇಕ ಸಾಂಜೇರಿ ಏಕ ವರ್ಷಾಚೆ ನಂತರ ಚೆಲ್ಲೊ ಚೆರ್ಡು ಸಮೇತ ಆವ್ಸು ಭಿತ್ತೇರಿ ಆಯ್ಯಿಲಿ ತೇ ಆಕಸ್ಮಿಕ!

ಹೋ ವಿಷಯು ಧುವ್ವೇನ ಘರಾ ಎತ್ತರೀ ಫೋನಾರಿ  ಆವ್ಸುಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಿಲೆ ಆಯ್ಕುನು ಉಮೇಶ ಕಾಮ್ತೀಕ ದಿಸ್ಲೆಂ... ಅರೆ..ಹೇಂ ಕಸ್ಸಲೆ ದೇವಾಲೆ ಖೇಳು?  ರಾಮಚಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯಾನ ಫೂಡೆ ಸಾಂಗೀಲೆ ತೀ ಅಜ್ಜಾಲಿ ಆಸ್ತಿ ಘೆತ್ತಾ... ಪೈರಿ ಸಾಂಗ್ಲೆ... ತಿತ್ಲೇಚಿ ಸಂತೋಷು ದಿತ್ತಾ...? ಹೇ ದೇವಾ...ಹೇ ಕಸ್ಸಲೆ ಖೇಳು ತುಗ್ಗೆಲೊ? ಉಮೇಶ ಕಾಮ್ತೀಕ ಸಂತೋಷು, ದುಖಃ ಮೇಳ್ನು ಹರ್ದೆ ಭರ‍್ನು ಆಯ್ಲೆ.  
ರೇಡಿಯೋಂತು ಚಿತ್ರಗೀತೆ ಜಾತ್ತಾ ಅಸ್ಸ.. ಈಗ ಅವಳ ಹೆಜ್ಜೆ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡು..ದೇವರ ಆಟ ಬಲ್ಲವರಾರು? ಆತನ ಇದಿರು ನಿಲ್ಲುವರಾರು? ಕೇಳದೆ ಸುಖವಾ ಕೊಡುವಾ.. ಹೇಳದೆ ದುಖಃವ ಕೊಡುವ... ತನ್ನ ಮನದಂತೆ...
ಉಮೇಶ ಕಾಮ್ತೀನ ಬಾಯ್ಲೇಕ ಸನ್ನಿ ಭಾಸ ಕೆಲ್ಲಿ... ಆಯ್ಕಗೋ...
***
- ಗಣೇಶ ಕಾಮತ್ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ. 


 

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಂತು°

ಮುοಡ್ಕೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಭ ದೇವಳಾಂತು°

ಉದ್ಯೋಗ ಆನೀ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಡಾ| ಅರವಿಂದ

18:53:41 ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ  ಕೇಂದ್ರ ‘ಕ್ಷಮತಾ

This application is only for the poor

कोंकणिंतल्या अस्तुरी साहित्याचेर

ಮಂಗಳೂರು: ವಿಶಂತಿ ಸಂಭ್ರಮಾοತು ಆಸಚೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಚೆ ಗೌಡ

https://www.youtube.com/user/MrBaligavenkatesh

Editorial

ವರ್ಶಿಕ್ ! ಕಸಲೆ° ಜಾತಾ ಆಸಾ ?

ಭಾರತ ದೇಶಾಂತ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಚಡ ಜಾತಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣಚೆ° ಎಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಶಾಕಯಿ ಕಳೂಂಕ ಶುರು ಜಾಲಾ°. ಟ್ರೈನಾರ ವತನಾ ತಾಂಗೆಲೆ ಸಾಂಗತ ಪ್ರಯಾಣ ಕರತಲೆ ಚಾರ ಲೋಕಾಂಕ ರೈಲ್ವೆ ಪೋಲಿಸ್ ಕಾನ್ಸಟೇಬಲಾನ ಗುಂಡು ಘಾಲನು ಜಿವಶಿ ಮಾರಲೆ, ಮೆಲೆಲೆ ಪಯಕಿ ಎಕಲೊ ತ್ಯಾ ಪೋಲಿಸಾಲೊ ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್, ವರಲೆಲೆ ತೀನ ಲೋಕ ವ್ಹಿಂಗವ್ಹಿοಗಡ ಭೊಗಿಂತು ಆಶಿಲೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಾಚೆ, ಜೀವಶಿ ಮಾರತರಿ ತೊ ಪೋಲಿಸ್ ರಾಜಕೀಯ ಭಾಷಣ ಮಾರತಾ ಮ್ಹಳೆಲಿ ಖಬರ ಆಯಕತಾನ ಕೋಣಾಕ ಜಾಲ್ಯಾರಯಿ ಕೋಪ ಯೆವಚೆ° ಸಹಜ ಜಾತಾ. ತಾಣೆ ಸೊದೂನ ವಚೂನ ಮಾರಲೆಲೆ°, ತಾಗೆಲೆ ಭಾಷಣ ಆಯಕತನಾ ತಾಗೆಲೊ ಉದ್ಧೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಸಾ. ಯುನಿಫಾರ್ಮ ಘಾಲನು ಆಶಿಲೆ ತಾಣೆ ತಾಗೆಲೆ ಸೀನಿಯರಾಕ (ತೊವಯಿ ಯುನಿಫಾರ್ಮಾರಿ ಆಶಿಲೊ) ಮಾರತರಿ ಕಪಡೆ ಆನಿ ಚೆಹರೊ ಪಳೊವನು ಲೋಕಾಂಕ ವಿಂಚೂನ ವಿಂಚೂನ ಮಾರಲೆಲೆ ಪಳಯತಾನ ತಾಗೆಲೆ ಮನಾಂತ ಕಿತಲೊ ದ್ವೇಷ ಬರನು ಆಸಾ ಮ್ಹಣು ಅನುಭವ ಕರಯೆತ. ಥೊಡೆ ವರಸ ಮಾಕ್ಷಿ ಎಕ ಮಹಾನ ಮುಖೇಲಿನ "ಕಪಡೆ ಪಳೊವನು ಲೋಕಾಂಕ ಸಮಝುಂಕ ಜಾತಾ" ಮ್ಹಣು ಎಕ ಚುನಾವಿ ಭಾಷಣ ದಿಲೆಲೆ°. ಹ್ಯಾ ಪೋಲಿಸಾನ ತೆ° ಗಂಭಿರ ಜಾವನು ಘೆತಲಾ ಮ್ಹಣು ಸಾಂಗೂಯೆತ. ಹ್ಯಾ ರೈಲ್ವೇ ಘಡಣಿ ಪಳಯತರಿ ಹೆ° ಖಂಯ ವಚೂನ ರಾಬತ ಮ್ಹಣು ಸಾಂಗಚಾಕ ಜಾಯನಾ.

NEWS CLICK
ಥಂಡ ಮನಾನ ಚಿಂತನ ಕೆಲ್ಯಾರಿ ಹೆ° ಸಗಟ ಚೂಕಿ ಮ್ಹಣು ಎಕ ಚೆರಡಾಕಯಿ ಸಮಝತಾ. ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಕರಚೆ° ಕಸಲೆ° ? ಥಂಡ ಮನ ಆನಿ ಚಿಂತನ ಕರಚೆ° ಗುಣ ನಾ ಜಾಲಾ° ಯಾ ತಾಕಾ ಪುರುಸೊತ್ತ ಮೇಳನಾ. ಸಗಳೊ ದೀವಸ ವಾಟ್ಸಪಾರಿ ಯೆವಚೆ ಫಟಿಯೊ ವಾಚೂನ, ಪಳೊವನು, ಆಯಕುನು ಆಮಿ ನಿರ್ಲಜ್ಜ ಜಾವನು ತೆಂಚಿ ಬದ್ದ ಮ್ಹಣು ತಿ ಫಟ್ಟಿ ಆನಿ ಚಾರ ಲೋಕಾಂಕ ದಾಡಚೆ° ಕರತಾತಿ. ಹಾಜೆ ಮಧೆ° ಆಮಗೆಲಿ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಉಪೇಗ ಕರಚಾಕ ವಿಸರತಾತಿ.
ಆಜಿ ಇಂಟರನೆಟ್ ಆಸಾ. ಆಮಕಾ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ನಾ ಮ್ಹಣು ಜಾಲ್ಯಾರ ಇಂಟರನೆಟ್ ಮದದ ಕರತಾ. ಇಂಟರನೆಟ್ ಕಿತಲೆ° ವಾಯಟ ಮ್ಹಣು ಲೇಕಲಾಂಕಿ ತಾಜೆ ದ್ಹಾ ವಾಂಟೆನ ಚಾಂಗ ಆಸಾ ಮ್ಹಣಯೆತ. ಇಂಟರನೆಟಾರ ಆಸಚಿ ಸರ್ವ ಮಾಹಿತಿ ವಾಚೂಕಾ ಯಾ ಪಳೊವಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ ದ್ಹಾ ಜಲ್ಮು ಘೆತಲ್ಯಾರಯೀ ಪಾವನಾ ಮ್ಹಣು ಮೆಗೆಲೆ ಎಕ ದೋಸ್ತಾನ ಸಾಂಗಚೆ° ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕೂನ ಆಮಕಾ ವಾಟ್ಸಪಾರಿ ಆಯಿಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಬದಲ ಸಂದೇಹ ಆಸಲ್ಯಾರಿ ಆಮಿ ಪಾಂಚ ಯಾ ದ್ಹಾ ಮಿನಿಟ್ ಇಂಟರನೆಟಾಕ ವಚೂಕ.
ಉದಾಹರಣೆಕ ಆರತಾ° ತಿರುಪತಿ ಬಾಲಾಜಿ ದೇವಳಾಕ ಘೆವನು ಎಕ ಖಬರ ವಾಯರಲ್ ಜಾಲಿ. ತಾಂನಿ° ಲಾಡು ಕರಚಾಕ ಪನ್ನಾಸ ವರಸ ದಾಕೂನ ನಂದಿನಿ ತುಪ ವಾಪೂರತಲೆ° ಖಂಯ. ನವೀನ ಸರಕಾರ ಯೆತರಿ ಸರಕಾರಾನ ತಾಂಕಾ° ತುಪ ದಿವಚೆ° ರಾಬಯಲೆ° ಖಂಯ°. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಾಚೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನಾರ ಆಶಿಲೆ ಲೋಕಾನ ಸುತಾ ಹಿ ಖಬರ ವಾಯರಲ್ ಕೆಲಿ. ಉಪರಾಂತ ಕಳನು ಆಯಲೆ° ಕಸಲೆ° ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ದೇಡ ವರಸ ಮಾಕ್ಷಿಚಿ ಆಯಚೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಾನ ಸರಕಾರಾಂತ ಆಶಿಲೆ ವೇಳಾರಿಚಿ ತುಪ ದಿವಚೆ° ರಾಬಯಲಾ° ಖಂಯ°. ನಂದಿನಿ ತುಪಾಚೆ ಮ್ಹೊಲ ತಾಂಕಾ° ಚಡ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣು ತಾಂನಿ° ನಂದಿನಿ ತುಪ ಖರೀದಿ ಕರಚೆ° ರಾಬಯಲಾ°. ಅಸಲೆ ಫಟಿಯೊ ಸಾಂಗತಾನಾ "ಗೂಗಲ್" ಕರನು ಸತ್ಯ ಭಾಯರ ಹಾಡಚಾಕ ಜಾತಾ. ಸಂದೇಹ ಯೆವಚೆ° ಮುಖ್ಯ. ಸತ್ಯ ಸೊದುಚಾಂಚು ಆಸಚೆ ಮಝಾ, ಕುರುಡೆಶೆ ಆಯಿಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಪರತೂನ ಚಾರ ಲೋಕಾಂಕ ದಾಡಚಾಂತು° ನಾ.


ಸಮ ಪಳೊವಚಾಕ ಗೆಲ್ಯಾರಿ ಹ್ಯಾ ಫಟಿಯೊ ಫಾಯಸ ಕರಚೊ ಮೂಳ ಉದ್ಧೇಶ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಜಾಗೃತ ಕರಚೆ° ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಖಾಂಯ ಚೂಕಿ ನಾ. ಹೆ° ಆಜಿ ಕಾಳ ಥೊಡೆ ಲೋಕಾಂಕ ಸಮಝೂಚಾಕ ಶುರು ಜಾಲಾ°. ತಾಂಕಾ° ನ್ಯಾಯ ಆನಿ ಅನ್ಯಾಯಾ ಮಧೆ° ಫರಕ ಕರಚಾಕ ಕಳಚಾಕ ಶುರು ಜಾಲಾ°. ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆನ ಖಾಂಯ ಜಾವಚೆ° ನಾ, ಮೋಗಾನ ಆಸೂಕಾ ಮ್ಹಣು ತಾಂನಿ° ಸಾಂಗಚೆ° ಆಯಕೂಂಕ ಮೆಳತಾ. ಹಾಂಗೆಲೊ ಸಂಖೊ ಖೂಬ ಊಣೆ ಆಸಾ. ತೊ ಸಂಖೊ ಚಡ ಜಾಲೆ ತಶಿ° ಆಮಗೆಲೆ ದೇಶಾಕ ಬರೆಪಣ ಜಾತಾ.
ಆಮಗೆಲೆ ಭಾರತ ದೇಶಾಕ ಬಲಿಷ್ಠ ಇತಿಹಾಸ ಆಸಾ. ಕೋಣಕೋಣಕಿ ಯೆವನು ಗೆಲೆ. ಆಜಿಕಯೀ ಆಮಿ ಸುದೃಡ ಆಸಾತಿ. ಸಾಬಾರ ಯುದ್ಧ ಪಳಯಲ್ಯಾಂತಿ. ಜಿಕಲ್ಯಾಂತಿ. ಹ್ಯಾ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಪಸರತಲೆ ಲೋಕಾಂಕಯಿ ದ್ಹಾಂವಡಾಚಿ ಶಕ್ತಿ ಆಮಕಾ ಆಸಾ. ವಗೀಚ ಭಾರತ ದ್ವೇಷ ರಹಿತ ಭಾರತ ಜಾತಲೆ° !
ವಿಶ್ವಾಸ ದವರುಯಾ°.
ಭಾರತ ಮಾತಾ ಕೀ ಜೈ !

Shabdvihar

ಬಿಟ್ಟಿ

ತೋ ಕೆದನಾಯಿ ಕಾಮಾಂಚಾನ ಕಾಮ ಬಿಟ್ಟಿ ಕರೋವನು ಘೆತಾ. ಹಾಣೆ ತಾಗೆಲೆ ಸಕಡ ಕರಯಿಲೆ ಕಾಮ ಬಿಟ್ಟಿ ಜಾವನು ಆಸಾ. ವಯಲೇ ಉದ್ಘೃತ ವಾಕ್ಯಾಂತ ಬಿಟ್ಟಿ ಮ್ಹಣಚೊ ಜೋ ಶಬ್ದು ವಾಪರಲಲೊ ಆಸಾ ತೇ ಶಬ್ದಾಚೊ ಅರ್ಥ ಆನೀ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಸಮಜೂವ್ಯಾಂ.

ಹಾಂಗಾ ವಾಪರಲಲೋ ಬಿಟ್ಟಿ ಮ್ಹಣಚೇ ಶಬ್ದಾಚೊ ಅರ್ಥ ಸಕಡಯೀ ಜಾಣ. ಕಾಮ ಕೆಲೆಲ್ಯಾಕ ಕಾಮಾಂಚಿ ಮಜೂರಿ ದೀನಾಶಿ ಮುಫತ್ತ ಕಾಮ ಕರೋವಸೂನು ಘೆವಚೇ ಮ್ಹಣು ಜಾವನ ಆಸಾ ಮ್ಹಣು. ಹೆ ಅಥರ್ಾಚೊ ವಿಷ್ಟಿ ಮ್ಹಣಚೊ ಶಬ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಂತು ಆಸಾ. ಹೇ ವಿಷ್ಟಿ ಶಬ್ದಾಚೆ ತದ್ಬವ ರೂಪ ಜಾವನು ಆಸಾ. ಹೋ ಬಿಟ್ಟಿ ಮ್ಹಣಚೋ ಶಬ್ದು ವಿಷ್ಟಿ ಶಬ್ದು ತದ್ಬವ ರೂಪಾಂತು ವಿ ಅಕ್ಷರ ಬಿ ಮ್ಹಣು ಜಾತ್ತಾ ಆನೀಕ ಷ್ಟಿ ಮ್ಹಣಚೇ ವಿಜಾತೀಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ, ಸಜಾತೀಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಜಾತಾ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಷ್ಟಿ ಆಶಿಲೆ ಟ್ಟಿ ಮ್ಹಣ ಜಾತಾ. ಅಶೀ ವಿಷ್ಟಿ ಆಶಿಲೆ ಬಿಟ್ಟಿ ಜಾತಾ. ಅನೀಕ ತೇ ಶಬ್ದಾಚೊ ಅರ್ಥ ವಯರಿ ಸಾಂಗಲ್ಯಾವರಿ ಪೈಸೊ ಮಜೂರಿ ದೀನಾಶಿ ಫುಕ್ಕಟ ಕಾಮ ಕರೋವಸೂನ ಘೆವಚೆ ಮ್ಹಣ ಜಾವನು ಆಸಾ.

An Appeal to the members of the GSB Community

  जेसन पींत, SDB, उद्यावर, उडुपी (MA कोंकणी)

ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಸಾನ ಕಾಣಿಯೊ ಬರೊವಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತು°

ಪರಬೆಕ ತಿಸ್ರೆ ಲ್ಹಾರಾಚೆ ಭಯ ವಿಶ್ವಾಕಚ ಕರೋನಾಚೆ ಭಯ

ನವೆಂಬರ ಮ್ಹಯನೊ ಸರನು ದಶಂಬರ ಪಾವಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ಲೋಕಾಂಕ

ಅಮ್ಚಿಗೆಲೆ ಪರ‍್ಬೆ ರಾಂದಪ ಅಮ್ಚಿ ರಾಂದಪ ಭಾರಿ ಸುಲಭಗೊ

ಪ್ರಾಕ ದಕೂನು ಪ್ರಸ್ತೂತಾಕ ಎತ್ತಾನ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಖಾಣಜವಣ,

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸು ಆನಿ ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ ಅಶ್ಶಿ ತಶ್ಶಿ ಪೊಳೊಚೆ

ಮನು ಕುಲ ಕಳನು ಕೀ ಕಳನಾಶಿ° ಚೂಕಿ ಕೆಲ್ಲಾರಿ ಆವಸು

कोरोना महामारी भारताक येवनु ६ महिने जाले.

ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಂತು ಸಾಬಾರ ಸಂಖ್ಯೆರಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ಭೊ

Home

Ad for Aruna Masala

ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಅಂಡಾರು ರಾಮದಾಸ ಕಿಣಿ

Featured Chandrika Mohan Pai KC Prabhu

 

Anniversaries

Shabdh Vihaar

Homage

 

Well Wishers

Has no content to show!

Most Read

Homage

Events

Who is Online?

We have 58 guests and no members online

Advertorial

Scroll to top