Goa
Thursday, 22 June 2023 12:43

ಪಣಜಿ: "ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಚೆ ಉದರಗತಿ ಖಾತಿರ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕೊಂಕಣಿ ಭವನ ಬಾಂದಪಾಚಿ ಯೋಜನಾ ಸರಕಾರಾ ಮುಕಾರ ಆಸಾ. ಕೊಂಕಣಿ ಭವನಾ ಬದಲ ಕೊಂಕಣಿ ಮೋಗಿನ ಭಿವಚೆ ಗರಜ ನಾ" ಮ್ಹಣು ಗೊಂಯಚೊ ಮುಖೇಲ ಮಂತ್ರಿ ಡಾ. ಪ್ರಮೋದ ಸಾವಂತ ಹಾಂನಿ° ಸಾಂಗಲಾ°. ಗೊಂಯ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿತ ದಫ್ತರಾಚೆ ಉಗ್ತಾವಣ ಕರನು ತಾಂನಿ° ಅಶೆ° ಸಾಂಗಲೆ°. ಸರಕಾರಾಚೆ ತರಪೇನ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕರಚೆ° ಠರಯಲಾ° ಆನಿ ತಾಜೆ ಖಾತಿರ ನಿಧಿಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣೂಯೀ ತಾಣೆ ಸಾಂಗಲೆ°.


ಪಟ್ಟಾಚೆ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್ ಇಮಾರಾತಾಚೆ ಪಾಂಚ್ವೆ ಮ್ಹಾಳಯೆರ ಆಸಚೆ ಹ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಚೆ ಉಗ್ತಾವಣ ಸುವಾಳ್ಯಾಂತು° ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಾ. ಅರುಣ್ ಸಾಖರದಾಂಡೆ, ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಮ್ಮಾನಿತ ದಾಮೋದರ ಮೌಜೊ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಸಂತ ಸಾವಂತ, ಸಚಿವ ಮೆಘನಾ ಶೇಟಗಾಂವಕರ್ ಆನಿ ಹೇರ ಮಾನೇಸ್ತ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಶಿಲೆ. ಹ್ಯಾಚ ವೇಳಾರ ದಾಮೋದರ ಮೌಜೊ ಹಾಂಕಾ° ಸನ್ಮಾನ ಚಲೊ. ಪ್ರಾ. ಅರುಣ್ ಸಾಖರದಾಂಡೆ ಹಾಂನಿ ಸ್ವಾಗತಾಚೆ ಉತ್ರ° ಸಾಂಗಲಿ°. ದಾಮೋದರ ಮೌಜೊ ಹಾಂನಿ° ಇಂಕ್ವಜಿಸಾοವಾ ಬದಲ ಉಲಯಲೆ. ವಸಂತ ನಾಯಕ ಹಾಂನಿ° ಸೂತ್ರ ಸಂಚಾಲನ ಕೆಲೆ°.

Monday, 29 May 2023 13:36

ಪಣಜಿ: ನಾಮಾನೆಚೊ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿ ದಾಮೋದರ ಮೌಜೊ ಹಾಂಕಾ° ದೇಶಾಚಿ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ಸಾಹಿತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 'ಜ್ಞಾನಪೀಠ' ಪ್ರಧಾನ ಆರತಾ° ಹಾಂಗಾಚೆ ರಾಜಭವನಾಂತು° ಜಾಲೆ°. ಗೋಂಯ್ ರಾಜ್ಯಾಚೊ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಪಿ. ಎಸ್. ಶ್ರೀಧರನ್ ಪಿಳೈ ಹಾಂನಿ° ಹೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕೆಲಿ. 19ವೆ° ಶೇಖಡೆಂತು° ಡಿಕಿನ್ಸಾನ ಸಮಾಜಾಕ ಆಸ್ರೊ ದಾಕಯಿಲೆ ಮ್ಹಣಕೆ ಆಜಿ ದಾಮೋದರ ಮೌಜೊನ ಸಮಾಜಾಕ ದಾಕೊವಚೆ° ಕೆಲಾ°. ಆಯಚೆ ದಿವಸಾಂತು° ಸಗಟಾನ ಶ್ರದ್ಧೇನ ಆನಿ ಗಂಭಿರಾಯತೆನ ಜೀವನ ಕರಚೆ° ಗರಜೆಚೆ° ಆಸಾ ಮ್ಹಣು ರಾಜ್ಯಪಾಲಾನ ಸಾಂಗಲೆ°.
ದಾಮೋದರ ಮೌಜೊ ಹಾಂನಿ° ಪುರಸ್ಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಕರನು ತಾಂಗೆಲೆ ಮನಾಚೆ ವಿಚಾರ ಪ್ರಕಟ ಕೆಲೆ. "ಗೊಂಯಚಿ, ಭಾರತಾಚಿ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಪಂಚಾಚಿ ಮಾನವತಾ ಇತಲಿ ವೈವಿದ್ಯಮಯ ಆಸಾಕಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಕ ಖೂಬ ಅವಕಾಸ ಆಸಾ ಆನಿ ಸಾಬಾರ ಶತಮಾನ ಕಾಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ರಚನ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣು ತಾಂನಿ° ಸಾಂಗಲೆ°. ಹ್ಯಾಚ ವೇಳಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಚೆ ವಾಟೇರ ಯೆವಚೆ ಅಡಕಳ ನಿವಾರಣ ಕರಚೆಂಯೀ ಜಾವಕಾ ಮ್ಹಣು ತಾಂನಿ° ಉಲೋ ದಿಲೊ.


"ಆಮಗೆಲೊ ಮಂತ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಾಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಕರಚೆ° ನದರೇನ ಬರೆ° ಕಾಮ ಕರತ ಆಸಾ. ತ್ಯಾಚ ವೇಳಾರ ಆಮಕಾ ಆನಿ ಎಕ ನಮೂನ್ಯಾಚೆ ಮಹಾಮಾರ್ಗಾಚೆ ಗರಜ ಆಸಾ. ತಾಜೇನ ಆಮಗೆಲೆ ಲೇಖಕಾಂಚೆ ಮನಾಂತ ಆಸಚೆ ಅಡಕಳ ವಚೂನ, ವೆಗವೆಗಳೆ ಭಾಶೆ° ಮಧೆ° ಆಸಚೊ ಸಾಂಕೋವ ಗಟ್ಟ ಜಾವನು ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆನಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಸಚೆ° ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಜಾವಕಾ" ಮ್ಹಣು ತಾಂನಿ° ಸಾಂಗಲೆ°.
ಆಯಚಿ ಪಿಳಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ದಾಕೂನ ದೂರ ವತಾ ಮ್ಹಣು ಮಾಕಾ ಭೊಗನಾ. ಆಮಿ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಕೆಲ್ಯಾರಿ ಕಳತಾ ಕೀ ಆಮಗೆಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಾ ದಾಕೂನ ಫಾಯಸ ವತಾ ಆಸಾ. ಲೋಕಾಂಕ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆ ಸಾಂಗತ ವಳಕೂಂಕ ಜಾವಚೆ ತಸಲೆ° ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನ ಕೆಲ್ಯಾರಿ ತಾಂನಿ° ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಲಾಗಿ ಯೆತಾತಿ ಮ್ಹಣು ತಾಂನಿ° ಸಾಂಗಲೆ°.
ಗೊಂಯ್ ರಾಜ್ಯಾಚೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಂತ್ರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೌಡೆ, ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನಪೀಠಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಸ್ಟಿಸ್ ವಿಜೇಂದ್ರ ಜೈನ್, ನಿವಡ ಮಂಡಳಿಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾ ಪ್ರತಿಭಾ ರಾಯ್, ಕವಿ ಆನಿ ಸಿನೆಮಾನಿರ್ಮಾತಾ ಗುಲ್ಜಾರ್ ಉಸಸ್ಥಿತ ಆಶಿಲೆ. ಹೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2020 ವರಸಾಚೆ ವರಸಾಚಿ ಜಾವನು ಆಸಾ ಆನಿ ಹಾಜೆ ಪಯಲೆ° ಹೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಂಕಣಿಚೊ ನಾವಾದಿಕ ಸಾಹಿತಿ ರವೀಂದ್ರ ಬಾಬಾ ಕೇಳೆಕರ್ ಹಾಂಕಾ° ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ.

Tuesday, 21 February 2023 20:11

ಕಾರವಾರ: ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಗೋಕರ್ಣ ಪರ್ತಗಾಳಿ ಮಠಾಚೆ ತರಪೇನ ದಿವಚೆ "ಜಿವೋತ್ತಮ ಪುರಸ್ಕಾರ" ಹ್ಯಾ ವರಸ ಮಠಾಚೊ ಸಕ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಯಲ್ಲಾಪುರಚೊ ಮಹೇಶ ಸುಂದರ ನಾಯಕ ಹಾಂಕಾ° ಫಾವೊ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣು ಕಳನು ಆಯಲಾ°. ಮಾರ್ಚ 23ಕ ಪರ್ತಗಾಳಿಂತು° ಚಲಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತು° ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣ ಮಠಾಧೀಶ ಶ್ರೀಮದ್ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದ ವಡೇಯರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಂನಿ° ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರದಾನ ಕರತಾತಿ. ತ್ಯಾಚ ದೀವಸು ದೋಗ ಲೋಕಾಂಕ "ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಪುರಸ್ಕಾರ", ಮಹೇಶ ನಾಯಕ ಸಹಿತ ದೋಗ ಲೋಕಾಂಕ "ಜೀವೋತ್ತಮ ಪುರಸ್ಕಾರ" ಆನೀ ದೋಗ ಲೋಕಾಂಕ "ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪುರಸ್ಕಾರ" ಪ್ರದಾನ ಜಾವಚೊ ಆಸಾ.
1956 ಇಸವಿಂತು° ಸುಂದರ ಆನಿ ಮೋಹಿನಿ ಹಾಂಗೆಲೊ ಸುಪುತ್ರ ಜಾವನು ಜಲ್ಮಾಕ ಆಯಿಲೆ ಮಹೇಶ ಸುಂದರ ನಾಯಕ ಹಾಂಗೆಲೆ° ಮುಳಾವೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಆನಿ ಶಿರಸಿಂತು° ಜಾತರಿ ಕಾಲೇಜ ಶಿಕ್ಷಣ ದಾರವಾಡಾಂತು° ಜಾಲೆ°. ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಇಲೆಕ್ಟಿçಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರೆಕ್ಟರ್ ಜಾವನು ಉದ್ಯಮ ಕರತ ಆಸಚೆ ಹಾಂನಿ° ಸಮಾಜಸೇವೆಂತುಯೀ ಮಕಾರ ಆಸಾತಿ. ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಹಾಜೊ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಸಾಂದೊ, ಜೀವೋತ್ತಮ ಜೀವನಸಾಥಿ ಸಾಫ್ಟವೇರ್ ತಯಾರಿ, ಪರ್ತಗಾಳಿ ಮಠಾಚೆ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ತಯಾರಿ, ವೈ.ಟಿ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಾಚೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಚೊ ಸಾಂದೊ, ಮಹಾವೀರ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಳಾ ಹಾಜೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಚೊ ಸಾಂದೊ ಅಶೆ° ಸಾಬಾರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆοತು° ಹಾಂನಿ° ಸೇವಾ ದಿಲ್ಯಾ.
ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣ ಮಠಾಚೆ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಸಮಿತಿಚೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವನು ಯಲ್ಲಾಪುರ(2002), ಪಂಡರಾಪುರ(2004), ಅಯೋದ್ಯಾ(2011), ಪರ್ತಗಾಳಿ(2017), ಬದರಿನಾಥ(2019) ಆನಿ ಪರ್ತಗಾಳಿ(2020) ಹಾಂಗಾ° ಸಕ್ರೀಯ ಸೇವಾ ದಿಲೆಲಿ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ನಂತಾ° 2017 ಇಸವಿಂತು° ಘಡಲೆಲೆ ಶ್ರೀಮದ್ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಹಾಂಗೆಲೆ ಶಿಷ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 2020 ಇಸವಿಂತುA ಶ್ರೀಮದ್ ವಿದ್ಯಾಧೀರಾಜ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಂಗೆಲೆ ವೃಂದಾವನ ಪ್ರವೇಶ ಆನಿ ಶ್ರೀಮದ್ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಹಾಂಗೆಲೆ ಪೀಠಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತೂಯೀ ಹಾಂನಿ° ಸಕ್ರೀಯ ವಾಂಟೊ ಘೆತಿಲೊ ಆಸಾ.
1986 ಇಸವಿಂತು° ಶುಭಾ ನಾಯಕ ಹಾಂಗೆಲೆ ಸಾಂಗತ ಲಗ್ನ ಜಾಲೆಲೆ ಹಾಂಕಾ° ಎಕ ಪೂತು (ನಿತಿನ್) ಆಣಿ ಎಕ ದ್ಹುವ (ಸ್ನೇಹಾ) ಆಸಾತಿ.
ಹಾಂನಿ° ಸಮಾಜಾಕ ಆನಿ ಮಠಾಕ ದಿಲೆಲಿ ಸೇವಾ ಮಾನೂನ ಘೆವನು ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ ತಾಂಕಾ° ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಹಾಜೆ ಪಯಲೆ° ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಮಾಜಾಚೆ ಗಣ್ಯ ಲೋಕ ಜಾವನು ಆಸಚೆ ಗಜಾನನ್ ಬಾಬುರಾವ್ ಭಟ್(2011), ಹನುಮಂತ ಮ್ಹಾಳಪ್ಪಾ ಪೈ (ಪುತ್ತು ಪೈ - 2011), ಸುಧಾಕರ ದಾಸಪ್ಪ ಶ್ಯಾನುಭಾಗ (2012), ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ ನಾಗಪ್ಪ ಪೈ(2012), ಶಿವಾನಂದ ವಾಸುದೇವ ಸಳಗಾಂವ್ಕರ್(2013), ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ(2013), ಎಸ್. ಪ್ರಭಾಕರ ಕಾಮತ(2014), ಜಿ. ಎಸ್. ಕಾಮತ (2014), ಶಿವಾನಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕಾಮತ(2015) ಆನಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಬಾಬಾ ಪೈ(2015) ಹಾಂಕಾ° ಫಾವೊ ಜಾಲೆಲೊ ಆಸಾ.

 

Monday, 09 January 2023 11:08

आत्मसोद: शिक्षण मौल्यांची लेखन तुराय. लेखक: श्री अनंत अग्नी

मडगांव रवीन्द्र केळेकार ज्ञानमंदिर शिक्षण संस्थेचो लोकप्रिय शिक्षक आनी संस्था चालक श्री अनंत अग्नी हांगेलें भोप्रभावी पुस्तक. ह्या पुस्तकांतलो एकेक लेख पालक, शिक्षक, संस्था चालक आनी छात्रां खातिर आसिल्लो वस्तुपाठ हें पुस्तक एक मोलाचो गायड आनी तांचे व्यक्तिमत उदरगती कडेन सगळ्या घटकांची अभ्यास, परिक्षा आनी सकारात्मक दिष्टी तयार करचें एक अमूल्य पुस्तक. कोंकणी भासेंचे व्हळख आसचे सगळेय शिक्षक आनी पालकांक एक मार्गद्र्शी पुस्तक सगळ्यान वाचुंक जाय.

मोल: Rs. 200/-    

Publishers: Sanjana Publications, 39 Dattavadi, Sanguem, Goa 403704 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thursday, 29 December 2022 12:56

"ಮಹಾಪ್ರಸ್ಥಾನ" ಕಾದಂಬರೆಚೊ ಲೋಕಾರ್ಪಣ ಸುವಾಳೊ
ಮಡಗಾಂವ: ಡಾ. ಕಸ್ತೂರಿ ಮೋಹನ ಪೈ ಹಾಂಣಿ° ಮಹಾಪ್ರಸ್ಥಾನ ಹೆ ಕಾದಂಬರೇತ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೊಂಯ ಆನೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಂಚೆ° ನಾತೆ° ಅಧಿಕ ಬಲಿಷ್ಠ ಕೆಲಾ°. ತೆ ಜರಿ ಮಂಗಳೂರ ಪಾವಲೆ ತರಿ ತೆ ಆಪಲೆ ಆವಯಸಭಾಶೆಕ ವಿಸೋರೂಂಕ ನಾತ ಅಶೆ° ನಾಮಾನೆಚೆ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರ ಆನಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕಾರ ಜೈತಿವಂತ ದಾಮೋದರ ಮೌಜೊ ಹಾಂಣಿ ಸಾಂಗಲೆ°.
ನಾಮಾನಚೆ ವೈದ್ಯ ಡಾ. ಕಸ್ತೂರಿ ಮೋಹನ ಪೈ ಹಾಂಚೆ° "ಮಹಾಪ್ರಸ್ಥಾನ" ಕಾದಂಬರೆಚೊ ಲೋಕಾರ್ಪಣ ಸುವಾಳೊ ಡಿ. 26ಕ ಮಡಗಾಂವಚ್ಯಾ ರವೀಂದ್ರ ಭವನಾಚ್ಯಾ ಸಭಾಘರಾಂತ ಜಾಲೊ. ತ್ಯಾ ವೇಳಾರ ಮುಖೇಲ ಸೊಯ್ರೆ ನಾತ್ಯಾನ ಭಾಈ ಮೌಜೊ ಉಲಯತಲೊ.
ಹ್ಯಾ ವೇಳಾರ ಭಾಈ ಮೌಜೊ ಹಾಂಚೆ ವಾಂಗಡಾ ಮಾಚ್ಯೆರ ಮಾನಾಆಚೆ ಸೊಯ್ರೆ ಮ್ಹಣೂನ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಸಾಹಿತ್ಯೀಕ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿಚೆ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೆ ಅಡ್ವೋಕೇಟ್ ಉದಯ್ ಭೇಂಬ್ರೆ, ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಕವಯಿತ್ರಿ ನೂತನ ಸಾಖರದಾಂಡೆ ಆನಿ ಲೇಖಕ ಡಾ. ಕಸ್ತೂರಿ ಮೋಹನ ಪೈ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಶಿಲೆ.
ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಕಡೆನ ಮರಾಠಿ, ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ ಅಶೆ° ಕಿತಲ್ಯಾಶಾಚ ಭಾಶೆಂಚೊ ಸಂಭοದ ಆಯಿಲ್ಯಾನ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ ಗಿರೇಸ್ತ ಜಾವೂಂಕ ಪಾವಲಿ. ಭಾಶಾ ಸೈಲಿ ಜರಿ ವೆಗಳಿ ಆಸಲಿ ತರಿ ತೆ ಶೈಲಿಂತಲ್ಯಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ತಯಾರ ಜಾತಾ ಆನಿ ಹೆ° ಕೊಂಕಣಿಚೆ ಬಾಬ್ತಿಂತ ಘಡತಾ. ಕರ್ನಾಟಕಾಂತಲ್ಯಾನ ಕಿತಲೆಶೆಚ ಲೇಖಕ ಕೊಂಕಣಿತಲ್ಯಾನ ಬರಯತಾತ. ಡಾ. ಕಸ್ತೂರಿ ಮೋಹನ ಪೈ ಹಾಂಣಿ ಕೊಂಕಣಿಕ ಎಕ ಬರಿ ಇತಿಹಾಸಿಕ ಕಾದಂಬರಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಹೀ ಕಾದಂಬರಿ ಗೊಂಯಚೊ ಇತಿಹಾಸ ಮ್ಹಣೂನ ವಾಚ್ಚಿ. ಗೊಂಯ್ ಮುಕ್ತಿ ಆದೀ° ಲೋಕಾಂಚೀ ಮಾನಸಿಕತಾ ಕಶಿ° ಆಸಲಿ ತೆ° ಜಾಣೂನ ಘೆವಪಾಚೆ° ಆಸಲ್ಯಾರ ಹೀ ಕಾದಂಬರಿ ವಾಚ್ಚಿ ಅಶೆ° ದಾಮೋದರ ಮೌಜೊ ಹಾಂಣಿ° ಸಾಂಗಲೆ°.
ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ ಉಲೊವಪಿ ಲೋಕ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ, ಮಹಾರಾಷ್ಟಾçಂತ, ಕೇರಳಾಂತ ಖೂಬ ಆಸಾತ ಪೂಣ ಹೆ° ಆಮಚ್ಯಾ ಗೊಂಯಚ್ಯಾ ರಾಜಕಾರಣಾಕ ಖಬರ ನಾ. ದೆಖೂನ ಡಾ. ಕಸ್ತೂರಿ ಮೋಹನ ಪೈ ಹಾಂಣಿ° ತಶೆ° ಹೇರ ಲೇಖಕಾನಿ ವ್ಹಡ ಪ್ರಮಾಣಾಂತ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕರೂನ ತೆ° ಗೊಂಯಚ್ಯಾ ರಾಜಕಾರಣ್ಯಾ ಮೇರೇನ ಪಾವೋವೂಂಕ ಜಾಯ. ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕಾಂಚೊ ಇತಿಹಾಸ ಲೋಕಾಂಕ ಕಳಪಾಚಿ ಗರಜ ಆಸಾ. ಇತಿಹಾಸಾಚಿ ಆವಡ ಕಾಯಂ ಮೆಜಕ್ಯಾಚ ಲೋಕಾಂಕ ಆಸತಾ. ಇತಿಹಾಸ ಕಾದಂಬರೆಚ್ಯಾ ರೂಪಾಂತ ಯೆವಪ ಮಹತ್ವಾಚೆ°. ಡಾ. ಕಸ್ತೂರಿ ಮೋಹನ ಪೈ ಜರಿ ಕಾಳಜಾಚೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಸಲೆ ತರಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಮತ್ವಾಂತ ಇತಿಹಾಸಾಚೊ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಲಿಪಲಾ. ತಾಂಣಿ° ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಘಡಣೂಕ ಥಳಾಚೆರ ವಚೂನ ಅಭ್ಯಾಸ ಕರೂನ ಹೀ ಕಾದಂಬರಿ ಬರಯಲ್ಯಾ ಅಶೆ° ಅಡ. ಉದಯ ಭೇಂಬ್ರೆ ಹಾಂಣಿ° ಸಾಂಗಲೆ°.
ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಕವಯತ್ರಿ ನೂತನ ಸಾಖರದಾಂಡೆ ಹಾಂಣಿ° ಡಾ. ಕಸ್ತೂರಿ ಮೋಹನ ಪೈ ಹಾಂಣಿ° ಆಪಲೊ ಕಾದಂಬರಿತಲ್ಯಾನ ಕಸ್ತೂರಿ ಲೋಕಾ ಮೇರೆನ ಪಾವೋಪಾಚೊ ಯತ್ನ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣಪಾಚೆಂ ಸಾಂಗಲೆ°.
ದಿನೇಶ ಮಣಿರಕಾರ ಹಾಂಣಿ° ಯೆವಕಾರ ದಿಲೊ. ಕಾರ್ಯಾವಳಿಚೆ° ಸೂತ್ರ ಸಂಚಾಲನ ಗೋವಿಂದ ಮೋಪಕಾರ ಹಾಂನಿ° ಕೆಲೆ°. ಲೇಖಕ ಡಾ. ಕಸ್ತೂರಿ ಮೋಹನ ಪೈ ಹಾಂನಿ° ಉಪಕಾರ ಮಾನಲೊ.

 

Saturday, 17 December 2022 12:35

४५० वरसां फ़ाटी तांचे पूर्वजांची भूंय गोमांतक पुर्तुगेसान काणघेतिल्ले कालांत स्वताची अस्मिताय आनी कोंकणी भास दवरून घेवुंक भोगिल्या त्रास घेतिलो वावंट प्रो. डा. कस्तुरी मोहन पै हांनी मार्मिक आनी रोचक शब्दांत बरयल्ली महा प्रस्थान ही कादंबरी मडगांवचे रवींद्र भवनांत दशंबर २६क सांजवॆळ ५.०० क. गोंयचे संजना पब्लिकेशन प्रगट करता. पुर्तुगेसांचे कपिमुष्टे सावुन हजारानी लोकांक वाटोवुन केनरा जिल्लेचे सुरक्षित प्रदेशाक स्थळांतर केलेले ब्रह्म पुरीच्या छात्रांची साहसी कथाची हें पुस्तक चंद्रकांत कॆणी उत्कृष्ट पत्रकारीका पुरस्कार विजेत उदयबाब भेंब्रे हांच्या अध्यक्षपणार भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कृत दामोदर मावजो उग्तावण करतले.

ದಶಂಬರ್ 26 - ಮಹಾ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಹೀ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾದಂಬರಿ ಉಗ್ತಾವಣ

450 ವರಸಾ° ಫ಼ಾಟಿ ತಾಂಚೆ ಪೂರ್ವಜಾಂಚಿ ಭೂಂಯ ಗೋಮಾಂತಕ ಪುರ್ತಗೆಸಾನ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಕೆಲ್ಲೆ ಕಾಲಾಂತ ಸ್ವತಾಚಿ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಚಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ ರಾಕಪಾಕ ಭೊಗಿಲಿ ತ್ರಾಸ ಆನಿ ಕೆಲಲೊ ವಾವಂಟ ಪ್ರೊ.ಡಾ. ಕಸ್ತೂರಿ ಮೊಹನ ಪೈ ಹಾಂನಿ ಮಾರ್ಮಿಕ ಆನೀ ರೋಚಕ ಶಬ್ದಾಂತ ಬರಯಲಿ ಮಹಾ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಹೀ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾದಂಬರಿ ಮಡಗಾಂವಚೆ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾ ಭವನಾಂತ ದಶಂಬರ್ 26 ತಾರೀಕೆಕ ಸಾಂಜವೇಳ 5.೦೦ ಕ ಗೊಂಯಚೆ ಸಂಜನಾ ಪಬ್ಲಿಕೆಶನ್ ಪ್ರಕಟ ಕರತಾ.

ಪುರ್ತುಗೆಸಾಂಚೆ ಇಂಕ್ವಿಜಿಶೆನಾಚೆ ಕಬಜೆ ಸಾವುನ ಹಜಾರಾನಿ ಲೋಕಾಂಕ ವಾಂಚೊವುನ ಕೆನರಾ ಜಿಲ್ಲೆಚ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಕೆಲೆಲೆ ಬೃಹ್ಮ ಪುರಿಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಲೆ° ಸಾಹಸಾಚಿ ಹೀ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾದಂಬರಿ ಕೊಂಕಣಿಚೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕೆಣಿ ಪತ್ರಕಾರಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ವಿಜೇತ ಉದಯ ಭೇಂಬ್ರೆ ಹಾಂಗೆಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷಪಣಾರಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕೃತ ಶ್ರೀ ದಾಮೋದರ ಮಾವಜೊ ಹಾನಿ ಉಗ್ತಾವಣ ಕರತಾಚಿ.

Friday, 08 July 2022 15:51

ಕಾಣಕೋಣ: ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಗೋಕರ್ಣ ಪರ್ತಗಾಲಿ ಮಠಾಚೆ 23ವೆ° ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀಮದ್ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದ ವಡೇರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಂಗೆಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಆಚರಣ ಗೊಂಯಚೆ ಪರ್ತಗಾಲಿಚೆ ಮೂಳ ಮಠಾಂತು° ಆಜಿ (ಜುಲೈ 8) ಶುರು ಜಾಲಿ. ಸಾಬಾರ 54 ವರಸ° ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜಾಕ ಶಿಸ್ತು, ಆದ್ಯಾತ್ಮಿಕತಾ, ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಆನೀ ಹೇರ ವಿಷಯಾರಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದಿಲೆಲೆ ಗುರುವರ್ಯಾಂಕ ದೇಶ ವಿದೇಶಾಂತು° ಶಿಷ್ಯವರ್ಗಾಚೆ ಆಸಾತಿ.

 

ಜು. 8ಕ ಸಕಾಳಿ 5.30ಕ ನಿರ್ಮಲ ವಿಸರ್ಜನ ಕರನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಠಾಧೀಶ ಶ್ರೀಮದ್ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಂನಿ° ವೆಗವೆಗಳೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಕ ಚಾಲನ ದಿಲೆ°. ಹ್ಯಾಚ ಸಂದರ್ಭಾರಿ ಗುರುವರ್ಯಾನಿ ನವೀನ ಜಾವನು ಬಾಂದಿಲೆ° ವಸತಿ ಕೂಡಾಂಚೆ° ಉಗ್ತಾವಣ ಕೆಲೆ°. ಹ್ಯಾ ತೀನ ದೀವಸಾಂತು° ವ್ಹಿಂಗವ್ಹಿಂಗಡ ರಾಜ್ಯಾಚೆ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಚಾನಿ ಭಜನ ಸೇವಾ ದಿಲಿ.

ಹ್ಯಾ ನಂತಾ° ಶಿರಾಲಿಚೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭಟ್ ಆನಿ ಮಂಜೇಶ್ವರಚೆ ಶಾಂತೇರಿ ಕಾಮತ ಆನೀ ಪಂಗಡಾಚೆ ಭಜನಾಮೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ರಘುನಂದನ ಭಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆನಿ ಅಕ್ಷಯ ನಾಯಕ ಗೋಂಯ ಹಾಂಗೆಲೆ ಫ್ಯೂಷನ್ ಸಂಗೀತಾಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆನಂದ ಭಟೇ ಆನಿ ರಾಹುಲ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಹಾಂಗೆಲಿ ಅಭಂಗವಾಣಿ ಆನಿ ನಾಟ್ಯ ಸಂಗೀತ ಜುಗಲಬಂದಿ ಆನೀ ವಿಲಾಸ ನಾಯಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಂಗೆಲೆ ಲೈವ್ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಚಲಚೆ ಆಸಾ.

ಜುಲೈ 9ಕ ಸ್ವಾಮಿ ವಿದ್ಯಾಧೀರಾಜ ಭವನಾಚೆ ಉಗ್ತಾವಣ, ಗುರುವರ್ಯಾಲೆ ವೃಂದಾವನಾಂತು° ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಚಲಚೆ° ಆಸಾ. ದೋನಪಾರ 3.00 ಗಂಟ್ಯಾಕ ಜೀವೋತ್ತಮ ಸಭಾಮಂಟಪಾಂತು° ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಲಚೊ ಆಸಾ. ದೇಶ ವಿದೇಶಾ ದಾಕೂನ ಆಯಿಲೆ ಶಿಷ್ಯ ವರ್ಗಾಚೆ ಲೋಕ ಗೋಂಯಚೆ ವೆಗವೆಗಳೆ ದೇವಳಾಂತು° ಆಸೂನ ಹ್ಯಾ ತೀನ ದೀವಸಾಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತು ವಾಂಟೊ ಗೆತಾ ಆಸಾತಿ.  

Tuesday, 21 December 2021 17:46

ಮಡಗಾಂವ್: ಶ್ರೀ ರಾಮನಾಥ ದಾಮೋದರ ಸಂಸ್ಥಾನ, ಜಾಂಬವಲಿ, ಗೋವಾ ಹಾಂಗಾ ಆರತಾ° (ಡಿ.20)ಕ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಗೋಕರ್ಣ ಪರ್ತಗಾಲಿ ಜಿವೊತ್ತಮ ಮಠಾಧೀಶ ಶ್ರೀಮದ್ ವಿದ್ಯಾಧಿಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದ ವಡೆರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಂನಿ ಭಾಂಗರಾ ಪಾಲ್ಲಂಕಿ ಸಮರ್ಪಣ ಕೆಲೆ°.


ಪರ್ತಾಗಾಲಿ ದಾಕುನ  ದೋನಪಾರ 1.45ಕ ಜಾಂಬವಲಿಕ ಯೇವನು ಪಾವಿಲೆ ಗುರುವರ್ಯಾಂಕ ದೇವಳಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಕಾಶ ಕುಂಡೆ ಆನೀ ಹೇರಾನಿ ವಾಧ್ಯಘೋಷ ಆನೀ ವೈದಿಕ ಲೋಕಾಲೆ ವೇದಘೋಷ ಸಹಿತ ಸ್ವಾಗತ ಜಾಲೆ°.
ದೇವಾಲೆ ಗರ್ಭಗುಡಿಚೆ ಮುಕಾರ ಮಾಂಡಯಿಲೆ ಆಸನ ಸ್ವೀಕಾರ ಕೆಲೆಲೆ ಗುರುವರ್ಯಾನಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಇಂದಿರಾಕಾ0ತ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಶ್ರೀ ದಾಮೋದರ ದೇವಾಕ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಆನೀ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಕ 5 ಗ್ರಾಮ್ ಭಾಂಗರ ಭೆಂಟ್ ದಿಲೆಲೋ ಉಡಗಾಸ ಕಾಡಲೊ. ಆಜಿ ಭಾಂಗರಾ ಪಾಲ್ಲಂಕಿ ಸಾಕಾರ ಜಾಲೆಲೆ ವಿಷಯಾರಿ ತಾಂನಿ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತ ಕೆಲೊ. ದಾನಿ ಲೋಕಾಂಕ ಫಲ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತ ಆನೀ ಯಾದಸ್ತಿಕಾ ದಿವನು ಸನ್ಮಾನ ಜಾಲೊ. ದಾಮು ಅಣ್ಣಾ, ಸತೀಶ ಪ್ರಭು, ಗೋವಾಚೆ ಆದಲೆ ಮುಖೇಲ ಮಂತ್ರಿ ದಿಗಂಬರ ಕಾಮತ, ಆದಲೆ ಉಪ ಮುಖೇಲ ಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ ಸರದೇಸಾಯಿ ಆನೀ ಹೇರ ಮಹಾಜನ, ಕುಳಾವಿ ಲೋಕ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಶಿಲೆ.


ಜು 4.30 ಕ ದಾಮ್ ಬಾಬಾಲೆ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಚೆ ಮುಕಾರ ಗುರುವರ್ಯಾನಿ ವೈದಿಕ ವರ್ಗಾಚೆ  ಉಪಸ್ಥಿತಿರಿ ಪಲ್ಲಂಕಿಚೆ ಶುದ್ದಿಕರಣ ವಿಧಿ ಸಂಪನ್ನ ಕೆಲಿ. ಉಪರಾಂತ ಗೊಂಯ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ ಆನೀ ಹೇರ ಪ್ರದೇಶಾ ದಾಕೂನ ಆಯಿಲೆ ಸಾಬಾರ 1500 ಲೋಕಾಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿರಿ ಸಾಂಜವೆಳಾ 5.45 ತಾಂಯ ಉತ್ಸವ ಚಲೊ. 
ಗುರುವರ್ಯಾನ ಜಮೀಲೆ ಸಗಟಾಂಕ ಫಲ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತ ದಿಲೆ°.

दाम् बाबाक भाँगरा पाल्लँकि समर्पण

मडगाँव्: श्री रामनाथ दामोदर सँस्थान, जाँबवलि, गोवा हाँगा आरताँ (डि.20) श्री सँस्थान गोकर्ण पर्तगालि जिवॉत्तम मठाधीश श्रीमद् विद्याधिश तीर्थ श्रीपाद वडॅर स्वामीजि हाँनि भाँगरा पाल्लँकि समर्पण कॅलॅँपर्तागालि दाकुन  दोनपार 1.45 जाँबवलिक येवनु पाविलॅ गुरुवर्याँक देवळाचॅ ऄध्यक्ष प्रकाश कुँडॅ आनी हेरानि वाध्यघोष आनी वैदिक लोकालॅ वेदघोष सहित स्वागत जालॅँदेवालॅ गर्भगुडिचॅ मुकार माँडयिलॅ आसन स्वीकार कॅललॅ गुरुवर्यानि श्रीमद् इँदिराकाA स्वामीजिन श्री दामोदर देवाक 10 ग्राम् आनी श्री लक्ष्मी नारायण देवाक 5 ग्राम् भाँगर भॅँट् दिलॅलो उडगास काडलॉ. आजि भाँगरा पाल्लँकि साकार जालॅलॅ विषयारि ताँनि सँतोष व्यक्त कॅलॉ. दानि लोकाँक फल मँत्राक्षत आनी यादस्तिका दिवनु सन्मान जालॉ.

दामु ऄण्णा, सतीश प्रभु, गोवाचॅ आदलॅ मुखेल मँत्रि दिगँबर कामत, आदलॅ उप मुखेल मँत्रि विजय सरदेसायि आनी हेर महाजन, कुळावि लोक उपस्थित आशिलॅ.जु 4.30 दाम् बाबालॅ उत्सव मूर्तिचॅ मुकार गुरुवर्यानि वैदिक वर्गाचॅ  उपस्थितिरि पल्लँकिचॅ शुद्दिकरण विधि सँपन्न कॅलि. उपराँत गॉँय, कर्नाटक, केरळ आनी हेर प्रदेशा दाकून आयिलॅ साबार 1500 लोकालॅ उपस्थितिरि साँजवॅळा 5.45 ताँय उत्सव चलॉ.

गुरुवर्यान जमीलॅ सगटाँक फल मँत्राक्षत दिलॅँ.

Tuesday, 07 December 2021 19:09

ಕೊಂಕಣಿoತುಲೊ ಜೇಷ್ಠ ಸಾಹಿತಿ ದಾಮೋದರ ಮೌಜೊ ಹಾಂನಿ° 57ವಿ° ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೀಕಲ್ಯಾ. 77 ವರಸಾಚೆ ಮೌಜೊ ಗೋಯಾಂತು° ಜಲ್ಮಲೆ ಆನೀ ಮಾಕ್ಷಿಚೆ ತೀನ ದಶಕ ದಾಕೂನ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಂತು° ಸಾನ ಕಾಣಿಯೊ ಬರವೊಚೆ°, ಲೇಖನಾ ಬರೊವಚೆ° ಆನೀ ಚಲನಚಿತ್ರಾಂಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೆ  ಬರೊವನು ನಾವಾದಿಕ ಜಾಲೆಲೆ. ಹಾಂನಿ° ದೋನ ಕಾದಂಬರಿ, ಚಾರ ಸಾನ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆ ಸಂಗ್ರಹ ಆನೀ ತೀನ ಪುಸ್ತಕ° ಬರಯಲ್ಯಾಂತಿ. ಸಾಬಾರ ಭಾಶೆಂಕ ಭಾಷಾಂತರ ಜಾಲೆಲಿ ಹಾಂಗೆಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ‘ಕಾರ್ಮೆಲಿನ’ ಹಾಕಾ 1983 ಇಸವಿಂತು° ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಜಾಲ್ಯಾ. ಹಾಂಗೆಲಿ ಕಾಣಿಯೊ ದೇಶಾಚೆ ವ್ಹಿಂಗವ್ಹಿoಗಡ ಭಾಶೆಂಕ ಅಣಕಾರ ಜಾಲ್ಯಾಂತಿ ಆನಿ ಥೊಡಿ ಕಾಣಿಯೊ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆನೀ ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಶೆಂಕ ಅಣಕಾರ ಜಾಲ್ಯಾಂತಿ. 
    1998 ಇಸವಿಂತು° ಹಾಂಗೆಲಿ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಕೃತಿಕ ಕಥಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 1997 ಇಸವಿಂತು° ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯ ಸಿನೆಮಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಂತು° ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಭಾಷಣಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಗೋವಾ ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 2011-12 ವರಸಾಂತ ಭಾರತ ಸರಕಾರಾಚೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಫೆಲೊಶಿಪ್, 2011 ವರಸಾಂತ ಹಾಂಗೆಲಿ ಕೃತಿ ತ್ಸುನಾಮಿ ಸೈಮನಾಕ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ಹಾಂಕಾ ಲಾಭಲ್ಯಾ. 
2015 ವರಸಾಂತ ಹಾಂಗೆಲಿ ಸಾನ ಕಾಣಿಯೆಚೆ ಸಂಗ್ರಹ “ತೆರೆಸಾಸ ಮ್ಯಾನ್ ಎಂಡ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೋರಿಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಗೋವಾ” ಫ್ರಾಂಕ್ ಒಕೊನರ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರಿಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಕ ನೆಮಣೂಕ ಜಾಲೆಲಿ. ಮೌಜೊ ಎಕ ಝುಜಾರಿ ಸುತಾ ಆಸಾತಿ ಆನೀ 2015 ವರಸಾಂತ ಪ್ರೋ. ಎಂ. ಎಂ. ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಹಾಂಗೆಲೆ ಹತ್ಯಾ ಜಾಲೆಲೆ ವೇಳಾರ ಹಾಂನಿ° ಭಾರತಾಂತ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಭಾಗತಾ ಆಸಚೆ ಬದಲ ತಾಳೊ ಕಾಳೊಲೊ.  ಹಾಂಗೆಲ ಜೀವಾಕ ಭಂಯ ಆಸಾ ಮ್ಹಣು ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ ಹತ್ಯಾ ತನಿಖಾ ಕರತ ಆಶಿಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೋಲಿಸಾನ ತಾಕಿತ ಕೆಲೆಲೆ° ಆಸಾ.  ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ ಹಾಜೆ° ಪಯಲೆ° 2008 ವರಸಾಂತ ರವೀಂದ್ರ ಕೇಳೆಕರ್ ಹಾಂಕಾ° ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಾಭಲ್ಯಾ.   

Sunday, 26 September 2021 22:43

 

 

 

ಆಜಿ ಸಾಂಜವೇಳಾ 4 ಗಂಟ್ಯಾಕ ಗೌಡಪಾದಾಚಾರ್ಯ ಮಠ ಕವಲೆ ಗೋಂಯ ಹಾಜೆ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಶಿವಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಹಾಂನಿº ಪರ್ತಗಾಲಿಚೆ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣ ಮಠಾಕ ಯೆವನು ಗೋಕರ್ಣ ಮಠಾಧೀಶ ಶ್ರೀಮದ್ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಶ್ರೀಪಾದ ವಡೇರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಂಗೆಲಿ ಭೇಟಿ ಕೆಲಿ. ಗೋಕರ್ಣ ಮಠಾಧೀಶಾನಿ ಕೈವಲ್ಯ ಮಠಾಧೀಶಾಂಕ ಪರ್ತಗಾಲಿಚೊ ಮಠ ದಾಕಯಲೊ. ಶ್ರೀಮದ್ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಶ್ರೀಪಾದ ವಡೇರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಂನಿº ಪೀಠಾರೋಹಣ ಕರತರಿ ಉಭಯ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಂಗೆಲಿ ಹೀ ಪ್ರಥಮ ಭೇಟಿ ಜಾವನು ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ವೇಳಾರ ಉಭಯ ಕುಶಲೋಪರಿ ಕೆಲೆಲೆ ಗುರುವರ್ಯಾನಿ ಉಪರಾಂತ ಮಠಾಂತ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ ದವರಲೆಲೆ ಎದೊಳು ಘಡಲೆಲೆ ಚಾತುರ್ಮಾಸಾಚೆ ತಸ್ವಿರº ಪಳಯಲಿº. ಹ್ಯಾ ವೇಳಾರ ಯೊಗೀಶ ಕಾಮತ ಕುಮಟಾ, ಮಹೇಶ ನಾಯಕ ಯಲ್ಲಾಪುರ, ಶ್ರಿಕಾಂತ ಶ್ಯಾನಭಾಗ ಗೋಕರ್ಣ, ಗಣೇಶ ಕಾಮತ ಗೋಕರ್ಣ, ನಿಲೇಶ ಬೋರ್ಕರ್ ಕುಮಟಾ, ಕಮಲೇಶ ಬೋರ್ಕರ್, ಸುನಿಲ್ ಗಾಯತೊಂಡೆ, ನವೀನ ನಾಡಕರ್ಣಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ ಶ್ಯಾನಭಾಗ್  ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಶಿಲೆ. 

Thursday, 23 September 2021 16:51

ಪರ್ತಗಾಳಿ ಮಠಾಚೆ ಶ್ರೀಮದ್ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಲೆ ಸುರವೆಚೆ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಸಂಪನ್ನ ಜಾಲ್ಲೆ. ಕುಶಾವತಿ ನದಿತೀರಾಂತು ಮೃತ್ತಿಕಾ ವಿಸರ್ಜನ ಕೋರನು ಪ್ಲವ ಸಂವತ್ಸರಾಚೆ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವೃತ ಕೈದ ಕೆಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠಾಚೆ ಮೊಕ್ತೇಸರ ಆನಿ ವೈದಿಕ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಶಿಲೆ.

Sunday, 08 August 2021 12:07

ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣ ಪರ್ತಗಾಳಿ ಮಠಾಚೆ 24ವೇ ಯತಿವರ್ಯ ಜಾವನು ಶ್ರೀಮದ್ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದ ವಡೇರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ  ಪೀಠಾರೋಹಣ
ಕಾನಕೋಣ (ಗೊಂಯ): ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣ ಪರ್ತಗಾಳಿ ಮಠಾಚೆ 23ವೇ ಯತಿವರ್ಯ ಜಾವನು ಆಶಿಲೆ ಶ್ರೀಮದ್ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಂನಿo ಜುಲೇ 19ಕ ವಿಷ್ಣುಸಾಯುಜ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕೆಲಿಲ್ಯಾವೆಲ್ಯಾನ ಶ್ರೀ ಮಠಾಚೆ 24ವೇ ಮಠಾಧೀಶ ಜಾವನು ಶ್ರೀಮದ್ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಂನಿo ಜುಲೈ 30ಕ ಗೊಂಯಚೆ ಪರ್ತಗಾಳಿ ಮಠಾಂತು ಪೀಠಾರೋಹಣ ಕೆಲೆo. ಹೋ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭ ಪಳೋವಚ್ಯಾಕ ರಾಜ್ಯ ಪರರಾಜ್ಯಾಚೇ ಸಾಬಾರ ಶಿಷ್ಯ ಜನಾನಿ ಪರ್ತಗಾಳೀಕ ಯೆವನು ಭಾಗ ಘೆತ್ಲೊ. ಕೋವಿಡ್ 19 ಕಾರಣಾನ ಇತರ ಜನಾನಿ ಅಂತರ್ಜಾಲಾಚೇರ ತೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಳಯಲೊ. ಶ್ರೀಮದ್ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಲೆo ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮಾಚೆ ಜನ್ಮ ನಾಂವ ಉದಯ ಲಕ್ಷಿ÷್ಮನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ ಶರ್ಮಾ. ಉ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆಚೆ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕೇಚೆ ಕಾಸರಕೋಡ ಗ್ರಾಮಾಂತ ಅ.1 6, 1995 ದಿವಸ ತಾನ್ನಿ ಜನ್ಮ ಘೆತಲೊ. ತಾಂಗೆಲ ಬಾಪಾಯ್ಲೆo ನಾಂವ ಲಕ್ಷಿö್ಮನಾರಾಯಣ ಅನಂತ ಭಟ್ಟ, ಆನಿ ಆವಯ್ಲೆo ನಾಂವ ಪದ್ಮಾವತಿ ಭಟ್ಟ. ತೇ ಮೂಲತಃ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಹೆಚೆ ಭಟ್ಕಳಾಂತ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೆವಳಾಚೆ ಅರ್ಚಕ ಜಾವನು ಆಶಿಲೆ. 1996 ಇಸವೀಂತ ಬೆಳಗಾಂವಾoತ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಭವನ ಬಾಂದೂನು ಜಾಯನಾಪುಡೆ ಪರ್ತಗಾಳೀ ಮಠಾಧೀಶ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಲೇ ಆಜ್ಞಾ ಅನುಸಾರ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷಿö್ಮನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ ಹಾಂನಿo ವೈದಿಕ ಜಾವನು  ಬೆಳಗಾಂವಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಭವನಾಂತ ವಚೂನ ರಾಬಲೆ. ಉದಯ ಶರ್ಮಾಕ ಎ. 17, 2006ಕ ಉಪನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಜಾಲೊ. ಉದಯ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೆಲೆo ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೆಳಗಾಂವಚ್ಯಾ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತ ಆನಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಗೋವಿಂದರಾಮ ಸಕ್ಸಾರಿಯಾ ಪಿ.ಯು. ಕಾಲೇಜಾಂತ ಜಾಲೊ. ನಂತರ ತೋ ಬೆಳಗಾಂವಚ್ಯಾ ಮರಾಠಾಮಂಡಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿoಗ್ ಕಾಲೇಜಿಂತ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷಾಚೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿoಗ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ತನಾ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೋ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷ ತಾಜೇರ ಪಡಲೊ. ಪೂರ್ವಭಾವೀ ಜಾವನು ಘರಾಣೇ, ದೈಹಿಕ ಸ್ವಾಸ್ತö್ಯ, ಮಾನಸಿಕ ಸ್ವಾಸ್ತ, ಬುದ್ದಿಮತ್ತಾ, ಚಾಲ ಚಲಾವಣ, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ಯಾದಿ ಸರ್ವಗುಣ ಸೂಕ್ಷ÷್ಮ ಜಾವನು ಪಳೋವನು, ನಂತರ ಜಾತಕಾಚಿ ಪರಾಮರ್ಶಾ ಕರನು ತೇo ಘಡೂನ ಯೆನಾಪುಡೆ ಶ್ರೀರಾಮದೇವಾ ಲಾಗ್ಗಿ ಕೌಲಪ್ರಸಾದ ವಿಚಾರಲೊ. ದೇವಾನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಸಾದ ದಿಲೋ. ತೆನ್ನಾ  ಮಠಾಚೆ ನಿಯೋಜಿತ ಮಂಡಳಿಚೆ ಭಕ್ತಾನಿ ವಟುಲೇ ಆವಯ ಬಾಪಯ ಆನಿಕ ವಟೂಲಿ ಸಹಮತಿ ಘೇವನು ಜಯ ಸಂವತ್ಸರಾಚೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠಶುಕ್ಲ ದ್ವಿತೀಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಮೆ. 30, 2014ಕ   ವಟೂಕ ಪರ್ತಗಾಳಿಕ ಆಪೋವನು ಹಾಡಲೆo. ತ್ಯಾ ದಿವಸ ಮಠ ಪರಂಪರೇಚೆ 18ವೇ ಯತಿವರ್ಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಲೋ ಆರಾಧನೆಚೊ ದಿವಸ ಆಶಿಲೊ ಏಕ ಯೋಗಾಯೋಗ ಮ್ಹಣಯೇತ. 
ಶ್ರೀ ಉದಯ ಶರ್ಮಾ ಹಾಕಾ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕೊಂಕಣಿಚೆ ಬರೋಬರ ಕನ್ನಡ, ಮರಾಠಿ, ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ ಭಾಷಾಜ್ಞಾನ ಆಸಾ. ಲ್ಹಾನಪಣಾ ಧರನು ಬಾಪಾಯ್ಕ ವೈದಿಕ ವೃತ್ತಿಂತು ಸಹಾಯ ಕರ್ತಾ ಆಶಿಲ್ಯಾನ ದೇವಪೂಜಾ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆನಿ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕಾರಾoತು ತಾಕಾ ಅನುಭವ ಆಶಿಲೊ. ದೇವಾಕ ವಿವಿಧ ಫುಲ್ಲಾನ್ನೀ ಅಲಂಕಾರ ಕರಚಾಂತುo ತಾಕಾ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಜಾತಾ. ಹೋ  ಸ್ವಭಾವತಃ ಮೃದುಭಾಷಿ, ಮಿತಭಾಷಿ, ಸರಳಜೀವಿ. ದೇವ ಗುರೂಂಕ ಗೌರವ, ಸದ್ಗುಣ ಆನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಲ್ಹಾನಪಣಾ ಧರನು ಆಯಿಲಿ. ಪರ್ತಗಾಳಿಂತು ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾನಿ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶುಕ್ಲ ಪಂಚಮಿಚೇ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರಾಚೆ ವೃದ್ಧಿ ಯೋಗಾಂತು ಮಠ ಪರಂಪರೇಚೆ ಸರ್ವ ಗುರುವರ್ಯಾಂಲೆ ವೃಂದಾವನಾo  ಆಶಿಲೆ ವಠಾರಾಂತು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಾಚೀ ಶುರುವಾತ ಕೆಲೆಲೆಂ ಏಕ ಸುಯೋಗ ಅಶಿo ಮ್ಹಣಯೇತ. ದೋಗ ಜಣ ಪಂಡಿತೋತ್ತಮಾಲೆ ಕಡೇಚ್ಯಾನ ಸಂಸ್ಕೃತ, ವ್ಯಾಕರಣ, ಕಾವ್ಯ, ಸಾಹಿತ್ಯ ವೇದ-ವೇದಾಂಗ ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳೆ ವಿಷಯಾಂತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಚಲೊ. ವಟೂಂಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಾಂತು ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಆಶಿಲಿ ಪಳೊವನು ಶಿಕ್ಷಕಭೀ ಖುಷಿ ಜಾಲೆ. ತಾಂನಿo ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಮುಹೂರ್ತಾಂತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೆಲ್ಯಾರಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಮೆಳತಾ ಮ್ಹಣು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೇನ ಗುರು ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ತೀರ್ಥಾಂ ಕಡೇನ ಅನುಮತಿ ಘೇವನು ಸಕಾಳಿo 4-30 ಘಂಟ್ಯಾಕ ಉಟೂನು ಶಿಕ್ಷಣ ಘೆತ್ತಾಶಿಲೆ. ದಿವಸಾಕ ಪಾಂಚ ಪಂತಾಕ ಪಾಠ ಚಲ್ತಾಲೆ. ಸ್ವತಃ ಗುರುಮಹಾರಾಜ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಾಂತು ಉಪಸ್ಥಿತ ಊರ್ನು ದೇಖರೇಖ ಕರತಾಲೆ. ಪಾಠ ಪಠನ ಜಾಲೆ ನಂತರ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದಿವಸಾಚೇ ಪಠ್ಯ ವಿಷಯಾ ಬದ್ದಲ ಚರ್ಚಾ ಕರಚಿ, ಆಪಣ್ಯಾಕ ಕಳ್ನಾಶಿಲ್ಲೆ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಗುರು ಮಹಾರಾಜಾಂ ಕಡೇನ  ವಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಂ ಕಡೇನ ವಿಚಾರನು ಧೃಡ ಕರನು ಘೆತಾಲೆ. ತಾಂಗೆಲೀ ಉಮೇದಿ ಪಳೊವನು ಶ್ರೀ ಮಠಾಚೆ ಆರಾಧದೈವ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಲೆ ಅನುಗ್ರಹಾನ ಮಠಾಕ ಯೋಗ್ಯ ವಟೂ ಲಭ್ಯ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣು ಗುರುವರ್ಯಾಂಕ ಆನಿ ಮಠಾನುಯಾಯಿ ಜನಾಂಕ ಸಂತ್ರಪ್ತಿ ಜಾಲಿ.
ಶಿಷ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭು ಗೋಮಾಂತಕಾಚೆ ಪರ್ತಗಾಳಿ ಮಠಾಂತು ಮಾಘ ಶುಕ್ಲ ದ್ವಾದಶೀ ಬುಧವಾರ ಫೆ. 8, 2017ಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಜಾವನು ದುಸರೇ ದಿವಸು ಸಕಾಳಿಂ  9.22 ಘoಟ್ಯಾಕo ಪ್ರಣವ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶ ದಿಲೊ. ಹ್ಯಾ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತಾಂತು ಉದಯ ಭಟ್ಟ ಹಾಕಾ ‘ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಶ್ರೀಪಾದ ವಡೇರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ’ ಮ್ಹಣೂ ಪುನರ್ನಾಮಕರಣ ಕೆಲೆo. ಹೋ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭ ಪಳೋವಚಾಕ ರಾಜ್ಯ ಪರರಾಜ್ಯಾಚೇ ಅಪಾರ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗ ಪರ್ತಗಾಳೀಕ ಆಯಿಲೆ. ತ್ಯಾ ನಂತರ ಗೆಲ್ಲಿಲ್ಯಾ 4 ವರ್ಷ ಪರ್ಯಂತ ನಿರಂತರ ಜಾವನು ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಲೇ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕಾoತು ಆಸೂನು ಶ್ರೀ ಮಠಾಚೀ ಪರಂಪರಾ, ಅನುಸರಣ ಕರಚೆ ನೀತಿ-ನಿಯಮ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹ್ಯಾ ಸಗಳೆ ವಿಷಯ ತಾಂನಿo ಸಮಝೂನು ಘೆತಲೆ. 2017 ಇಸವೀಂತು ಪರ್ತಗಾಳಿಂತು, 2018 ಇಸ್ವೀಂತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಂತು, 2019 ಇಸ್ವೀಂತು ಬದರೀನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತು ಘಡಿಲ್ಯಾ ಗುರುಮಹಾರಾಜಾಂಲೋ ಸುವರ್ಣ ಚಾತುರ್ಮಾಸ, 2020 ಇಸ್ವೀಂತು ಪುನಃ ಪರ್ತಗಾಳಿಂತು ಜಾಲಿಲೊ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಆಶಿo ಸಗಲೆ ಕಡೇನ ಗುರುವರ್ಯಾo ಬರ್ಶಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ಊರ್ನು ಚಾತುರ್ಮಾಸ ವ್ರತಾಚೀ ವೃತಾಚರಣಾ ಪಳೊವನು ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧೀಶಾನೀ ಅನುಭವ ಘೆತ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಷ ಪರ್ತಗಾಳಿ ಮೂಲ ಮಠಾಂತು ಜು. 31, 2021 ದಾಕೂನ ತಾಂನಿo ಚಾತುರ್ಮಾಸ ವೃತದೀಕ್ಷಾ ಘೇವನು ಆಚರಣ ಕರ್ತಾಚಿ.

ಲೇಖಕ : ವಾಸುದೇವ ಶಾನಭಾಗ, ಶಿರಸಿ. 

Page 1 of 2

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಂತು°

ಮುοಡ್ಕೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಭ ದೇವಳಾಂತು°

ಉದ್ಯೋಗ ಆನೀ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಡಾ| ಅರವಿಂದ

18:53:41 ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ  ಕೇಂದ್ರ ‘ಕ್ಷಮತಾ

This application is only for the poor

कोंकणिंतल्या अस्तुरी साहित्याचेर

ಮಂಗಳೂರು: ವಿಶಂತಿ ಸಂಭ್ರಮಾοತು ಆಸಚೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಚೆ ಗೌಡ

https://www.youtube.com/user/MrBaligavenkatesh

Editorial

ವರ್ಶಿಕ್ ! ಕಸಲೆ° ಜಾತಾ ಆಸಾ ?

ಭಾರತ ದೇಶಾಂತ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಚಡ ಜಾತಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣಚೆ° ಎಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಶಾಕಯಿ ಕಳೂಂಕ ಶುರು ಜಾಲಾ°. ಟ್ರೈನಾರ ವತನಾ ತಾಂಗೆಲೆ ಸಾಂಗತ ಪ್ರಯಾಣ ಕರತಲೆ ಚಾರ ಲೋಕಾಂಕ ರೈಲ್ವೆ ಪೋಲಿಸ್ ಕಾನ್ಸಟೇಬಲಾನ ಗುಂಡು ಘಾಲನು ಜಿವಶಿ ಮಾರಲೆ, ಮೆಲೆಲೆ ಪಯಕಿ ಎಕಲೊ ತ್ಯಾ ಪೋಲಿಸಾಲೊ ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್, ವರಲೆಲೆ ತೀನ ಲೋಕ ವ್ಹಿಂಗವ್ಹಿοಗಡ ಭೊಗಿಂತು ಆಶಿಲೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಾಚೆ, ಜೀವಶಿ ಮಾರತರಿ ತೊ ಪೋಲಿಸ್ ರಾಜಕೀಯ ಭಾಷಣ ಮಾರತಾ ಮ್ಹಳೆಲಿ ಖಬರ ಆಯಕತಾನ ಕೋಣಾಕ ಜಾಲ್ಯಾರಯಿ ಕೋಪ ಯೆವಚೆ° ಸಹಜ ಜಾತಾ. ತಾಣೆ ಸೊದೂನ ವಚೂನ ಮಾರಲೆಲೆ°, ತಾಗೆಲೆ ಭಾಷಣ ಆಯಕತನಾ ತಾಗೆಲೊ ಉದ್ಧೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಸಾ. ಯುನಿಫಾರ್ಮ ಘಾಲನು ಆಶಿಲೆ ತಾಣೆ ತಾಗೆಲೆ ಸೀನಿಯರಾಕ (ತೊವಯಿ ಯುನಿಫಾರ್ಮಾರಿ ಆಶಿಲೊ) ಮಾರತರಿ ಕಪಡೆ ಆನಿ ಚೆಹರೊ ಪಳೊವನು ಲೋಕಾಂಕ ವಿಂಚೂನ ವಿಂಚೂನ ಮಾರಲೆಲೆ ಪಳಯತಾನ ತಾಗೆಲೆ ಮನಾಂತ ಕಿತಲೊ ದ್ವೇಷ ಬರನು ಆಸಾ ಮ್ಹಣು ಅನುಭವ ಕರಯೆತ. ಥೊಡೆ ವರಸ ಮಾಕ್ಷಿ ಎಕ ಮಹಾನ ಮುಖೇಲಿನ "ಕಪಡೆ ಪಳೊವನು ಲೋಕಾಂಕ ಸಮಝುಂಕ ಜಾತಾ" ಮ್ಹಣು ಎಕ ಚುನಾವಿ ಭಾಷಣ ದಿಲೆಲೆ°. ಹ್ಯಾ ಪೋಲಿಸಾನ ತೆ° ಗಂಭಿರ ಜಾವನು ಘೆತಲಾ ಮ್ಹಣು ಸಾಂಗೂಯೆತ. ಹ್ಯಾ ರೈಲ್ವೇ ಘಡಣಿ ಪಳಯತರಿ ಹೆ° ಖಂಯ ವಚೂನ ರಾಬತ ಮ್ಹಣು ಸಾಂಗಚಾಕ ಜಾಯನಾ.

NEWS CLICK
ಥಂಡ ಮನಾನ ಚಿಂತನ ಕೆಲ್ಯಾರಿ ಹೆ° ಸಗಟ ಚೂಕಿ ಮ್ಹಣು ಎಕ ಚೆರಡಾಕಯಿ ಸಮಝತಾ. ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಕರಚೆ° ಕಸಲೆ° ? ಥಂಡ ಮನ ಆನಿ ಚಿಂತನ ಕರಚೆ° ಗುಣ ನಾ ಜಾಲಾ° ಯಾ ತಾಕಾ ಪುರುಸೊತ್ತ ಮೇಳನಾ. ಸಗಳೊ ದೀವಸ ವಾಟ್ಸಪಾರಿ ಯೆವಚೆ ಫಟಿಯೊ ವಾಚೂನ, ಪಳೊವನು, ಆಯಕುನು ಆಮಿ ನಿರ್ಲಜ್ಜ ಜಾವನು ತೆಂಚಿ ಬದ್ದ ಮ್ಹಣು ತಿ ಫಟ್ಟಿ ಆನಿ ಚಾರ ಲೋಕಾಂಕ ದಾಡಚೆ° ಕರತಾತಿ. ಹಾಜೆ ಮಧೆ° ಆಮಗೆಲಿ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಉಪೇಗ ಕರಚಾಕ ವಿಸರತಾತಿ.
ಆಜಿ ಇಂಟರನೆಟ್ ಆಸಾ. ಆಮಕಾ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ನಾ ಮ್ಹಣು ಜಾಲ್ಯಾರ ಇಂಟರನೆಟ್ ಮದದ ಕರತಾ. ಇಂಟರನೆಟ್ ಕಿತಲೆ° ವಾಯಟ ಮ್ಹಣು ಲೇಕಲಾಂಕಿ ತಾಜೆ ದ್ಹಾ ವಾಂಟೆನ ಚಾಂಗ ಆಸಾ ಮ್ಹಣಯೆತ. ಇಂಟರನೆಟಾರ ಆಸಚಿ ಸರ್ವ ಮಾಹಿತಿ ವಾಚೂಕಾ ಯಾ ಪಳೊವಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ ದ್ಹಾ ಜಲ್ಮು ಘೆತಲ್ಯಾರಯೀ ಪಾವನಾ ಮ್ಹಣು ಮೆಗೆಲೆ ಎಕ ದೋಸ್ತಾನ ಸಾಂಗಚೆ° ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕೂನ ಆಮಕಾ ವಾಟ್ಸಪಾರಿ ಆಯಿಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಬದಲ ಸಂದೇಹ ಆಸಲ್ಯಾರಿ ಆಮಿ ಪಾಂಚ ಯಾ ದ್ಹಾ ಮಿನಿಟ್ ಇಂಟರನೆಟಾಕ ವಚೂಕ.
ಉದಾಹರಣೆಕ ಆರತಾ° ತಿರುಪತಿ ಬಾಲಾಜಿ ದೇವಳಾಕ ಘೆವನು ಎಕ ಖಬರ ವಾಯರಲ್ ಜಾಲಿ. ತಾಂನಿ° ಲಾಡು ಕರಚಾಕ ಪನ್ನಾಸ ವರಸ ದಾಕೂನ ನಂದಿನಿ ತುಪ ವಾಪೂರತಲೆ° ಖಂಯ. ನವೀನ ಸರಕಾರ ಯೆತರಿ ಸರಕಾರಾನ ತಾಂಕಾ° ತುಪ ದಿವಚೆ° ರಾಬಯಲೆ° ಖಂಯ°. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಾಚೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನಾರ ಆಶಿಲೆ ಲೋಕಾನ ಸುತಾ ಹಿ ಖಬರ ವಾಯರಲ್ ಕೆಲಿ. ಉಪರಾಂತ ಕಳನು ಆಯಲೆ° ಕಸಲೆ° ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ದೇಡ ವರಸ ಮಾಕ್ಷಿಚಿ ಆಯಚೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಾನ ಸರಕಾರಾಂತ ಆಶಿಲೆ ವೇಳಾರಿಚಿ ತುಪ ದಿವಚೆ° ರಾಬಯಲಾ° ಖಂಯ°. ನಂದಿನಿ ತುಪಾಚೆ ಮ್ಹೊಲ ತಾಂಕಾ° ಚಡ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣು ತಾಂನಿ° ನಂದಿನಿ ತುಪ ಖರೀದಿ ಕರಚೆ° ರಾಬಯಲಾ°. ಅಸಲೆ ಫಟಿಯೊ ಸಾಂಗತಾನಾ "ಗೂಗಲ್" ಕರನು ಸತ್ಯ ಭಾಯರ ಹಾಡಚಾಕ ಜಾತಾ. ಸಂದೇಹ ಯೆವಚೆ° ಮುಖ್ಯ. ಸತ್ಯ ಸೊದುಚಾಂಚು ಆಸಚೆ ಮಝಾ, ಕುರುಡೆಶೆ ಆಯಿಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಪರತೂನ ಚಾರ ಲೋಕಾಂಕ ದಾಡಚಾಂತು° ನಾ.


ಸಮ ಪಳೊವಚಾಕ ಗೆಲ್ಯಾರಿ ಹ್ಯಾ ಫಟಿಯೊ ಫಾಯಸ ಕರಚೊ ಮೂಳ ಉದ್ಧೇಶ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಜಾಗೃತ ಕರಚೆ° ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಖಾಂಯ ಚೂಕಿ ನಾ. ಹೆ° ಆಜಿ ಕಾಳ ಥೊಡೆ ಲೋಕಾಂಕ ಸಮಝೂಚಾಕ ಶುರು ಜಾಲಾ°. ತಾಂಕಾ° ನ್ಯಾಯ ಆನಿ ಅನ್ಯಾಯಾ ಮಧೆ° ಫರಕ ಕರಚಾಕ ಕಳಚಾಕ ಶುರು ಜಾಲಾ°. ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆನ ಖಾಂಯ ಜಾವಚೆ° ನಾ, ಮೋಗಾನ ಆಸೂಕಾ ಮ್ಹಣು ತಾಂನಿ° ಸಾಂಗಚೆ° ಆಯಕೂಂಕ ಮೆಳತಾ. ಹಾಂಗೆಲೊ ಸಂಖೊ ಖೂಬ ಊಣೆ ಆಸಾ. ತೊ ಸಂಖೊ ಚಡ ಜಾಲೆ ತಶಿ° ಆಮಗೆಲೆ ದೇಶಾಕ ಬರೆಪಣ ಜಾತಾ.
ಆಮಗೆಲೆ ಭಾರತ ದೇಶಾಕ ಬಲಿಷ್ಠ ಇತಿಹಾಸ ಆಸಾ. ಕೋಣಕೋಣಕಿ ಯೆವನು ಗೆಲೆ. ಆಜಿಕಯೀ ಆಮಿ ಸುದೃಡ ಆಸಾತಿ. ಸಾಬಾರ ಯುದ್ಧ ಪಳಯಲ್ಯಾಂತಿ. ಜಿಕಲ್ಯಾಂತಿ. ಹ್ಯಾ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಪಸರತಲೆ ಲೋಕಾಂಕಯಿ ದ್ಹಾಂವಡಾಚಿ ಶಕ್ತಿ ಆಮಕಾ ಆಸಾ. ವಗೀಚ ಭಾರತ ದ್ವೇಷ ರಹಿತ ಭಾರತ ಜಾತಲೆ° !
ವಿಶ್ವಾಸ ದವರುಯಾ°.
ಭಾರತ ಮಾತಾ ಕೀ ಜೈ !

Shabdvihar

ಘೋಳಾಚೆಂ, ಘೋಳಾಯಿ

ಭುಗರ್ಿಂ ಚಾಕಲೇಟ್ ತೊಂಡಾಂತ ಘೋಳಯತಾತಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಘಟ್ಟಿ ಆಸಚೆಂ ಖಾದ್ಯ ಘೋಳಾನ ಖಾತಾತಿ. ಕಾಮೇಲಿ ತೊಂಡಾಂತ ಕಸಲೇಂಯಿ ಘೊಳಯತಚ ಕಾಮ ಕರತಾತಿ.
ವಯಿಲೆ ಉದ್ಗೃತ ವಾಕ್ಯಾಂತು ಘೋಳಾಯಿ ಮ್ಹಣಚೊ ಜೋ ಶಬ್ದ ವಾಪರಲಲೋ ಆಸಾ ತಾಜೇ ಮೂಲ ಆನಿ ಆನೀಕ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಸಮಜೂವ್ಯಾಂ.

ಘೋಳಾಚೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಘಟ್ಟ ಆಸಚೇ ಖಾದ್ಯ ತೊಂಡಾಂತ ದವರೂನ ಘೆವನು ತಾಂತು ಘುಂವಡತಾಚ ಆಸತಾತಿ. ಅಶೀಂ ತೊಂಡಾಂತ ಘುಂವಡಾಯತಾಚಿ ಆಸೂಚಾಕ ಘೋಳಾಚೆ ಮ್ಹಣ ಸಾಂಗತಾತಿ. ಹಾಜೋ ಅರ್ಥ ಘಟ್ಟಿ ಆಶಿಲೆ ಖಾದ್ಯ ದ್ರವರೂಪ ಕರಚೇ ಮ್ಹಣು ಜಾವನು ಆಸಾ. ಹೊ ಅರ್ಥ ದಿವಚೊ ಹೋ ಶಬ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಶಾಚೇ ಘೂರ್ಣನ ಮ್ಹಣಚೇ ಶಬ್ದಾಚೇ ತದ್ಬವ ರೂಪ ಜಾವನು ಆಸಾ. ಘೂರ್ಣನ ಮ್ಹಣಚೆ ಶಬ್ದಾಚೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಶಾರೂಪ ಘಲನ ಮ್ಹಣು. ಹೆಂ ಘಲನ ಮ್ಹಣಚೊ ಶಬ್ದು ಕೊಂಕಣೀಂತ ಆದ್ಯ ಅಕ್ಷರ ಓಕಾರ ಜಾವನು ಘೋಲನ ರೂಪ ಪಾವಲೆಂ. ಘೊಲನ ಮ್ಹಣಚೆ ಶಬ್ದಾಂತೂಲೆ ಲ ಕಾರ ಳ ಕಾರ ಜಾವನು ನ ಕಾರ ಲೋಪ ಜಾವನು ಘೋಳ ಮ್ಹಣು ಜಾಲ್ಲೆ. ಹಾಕಾ ಕೊಂಕಣಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಮೇಳನು ಘೋಳಯಿ ಮ್ಹಣ ಜಾಲೆಂ. ಆನೀಕ ಹಾಜೊ ಅರ್ಥ ತೊಂಡಾಂತ ದವರೂನ ಘೇವನ ಹಳೂ ಹಳೂ ಘುಂವಡಾನು ದ್ರವಿತ ಕರಚೆ ಆನೀಕ ತೇ ದ್ರವ (ರೋಸು) ಪಿವಚೆ ಮ್ಹಣು ಜಾವನು ಆಸಾ. ಘೋಳಾಯಿ ಮ್ಹಣು ಜೊ ಶಬ್ದು ಗೋಳಾಯಿ ಮ್ಹಣ ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣ ರೂಪ ಜಾವನು ವಾಪರಚ್ಯಾಕ ನಜ್ಜ.

An Appeal to the members of the GSB Community

  जेसन पींत, SDB, उद्यावर, उडुपी (MA कोंकणी)

ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಸಾನ ಕಾಣಿಯೊ ಬರೊವಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತು°

ಪರಬೆಕ ತಿಸ್ರೆ ಲ್ಹಾರಾಚೆ ಭಯ ವಿಶ್ವಾಕಚ ಕರೋನಾಚೆ ಭಯ

ನವೆಂಬರ ಮ್ಹಯನೊ ಸರನು ದಶಂಬರ ಪಾವಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ಲೋಕಾಂಕ

ಅಮ್ಚಿಗೆಲೆ ಪರ‍್ಬೆ ರಾಂದಪ ಅಮ್ಚಿ ರಾಂದಪ ಭಾರಿ ಸುಲಭಗೊ

ಪ್ರಾಕ ದಕೂನು ಪ್ರಸ್ತೂತಾಕ ಎತ್ತಾನ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಖಾಣಜವಣ,

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸು ಆನಿ ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ ಅಶ್ಶಿ ತಶ್ಶಿ ಪೊಳೊಚೆ

ಮನು ಕುಲ ಕಳನು ಕೀ ಕಳನಾಶಿ° ಚೂಕಿ ಕೆಲ್ಲಾರಿ ಆವಸು

कोरोना महामारी भारताक येवनु ६ महिने जाले.

ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಂತು ಸಾಬಾರ ಸಂಖ್ಯೆರಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ಭೊ

Home

Ad for Aruna Masala

ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಅಂಡಾರು ರಾಮದಾಸ ಕಿಣಿ

Featured Chandrika Mohan Pai KC Prabhu

 

Anniversaries

Shabdh Vihaar

Homage

 

Well Wishers

Has no content to show!

Most Read

Homage

Events

Who is Online?

We have 139 guests and no members online

Advertorial

Scroll to top