ಮನು ಕುಲ ಕಳನು ಕೀ ಕಳನಾಶಿ° ಚೂಕಿ ಕೆಲ್ಲಾರಿ ಆವಸು ಕಶಿ° ತಿಗೆಲೆ ಚೆರಡಾನ ಕೆಲೆಲಿ ಚೂಕಿ ಮಾಫಿ ಕರತಾ ತಶಿಂಚೀ ಭೂದೇವಿನ ತೇ ಹೊಡ ಏಕ ಅಪರಾಧು ಮ್ಹಣು ಘೇನಿ. ಆತ° ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಯೆವನು ಸಗಳೆ ಮನು ಕುಲ ಘಾಬರೆನ ಘೆಲಾ°. ಸಮಾಜಾಚೆ ಹರ ಏಕಲೊ ದರ‍್ಬಳೊ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಾಚೊ ಆನಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಮ್ಹಣು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕರನಾಶಿ° ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಕ ಶಿಖಾರ ಜಾಲಾ. ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ವಾಡಚೆ° ಕ್ರಮೇಣ ಸುಧಾರಣೆಕ ಹಾಡಚೆ° ಖಾತಿರ ಜಾವನು ಥೊಡೆ ಕಾಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಾವನು ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಕೆಲೆ°. ಉಪರಾಂತ ಫಕತ ಶನಿವಾರ ಆನೀ ಆಯ್ತಾರ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಕೆಲೆ°. ಇತಲೆ° ಜಾತಾನಾ ಆನೀ ಮುಕಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಕರತಾ ಕೀ ಅನ್‌ಲಾಕ್ ಕರತಾ ಮ್ಹಣು ಲೋಕಾನ ಚಿಂತನ ಕರತ ಆಸತಾನಾ ಜುಲೈ ೨೧ಕ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾಚೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ. ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸರಕಾರಾನ ಅನ್ಲಾಕ್ ಕರಚೆ° ಮ್ಹಣು ನಿರ್ಧಾರ ಘೆತಲೊ.

Read more ...