ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಂತು ಸಾಬಾರ ಸಂಖ್ಯೆರಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ಭೊ ಮಾಕಶಿ ಧೋರ್ನು ಜೀವನ ಕರತ ಆಯಿಲೆಂಚಿ. ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಂತು ಹರ ಏಕ ಜಿಲೆಂತು ಗಾವಾಂತು ಜೈನ ಮಂದಿರ ದೇವಳ ಆನಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಜೈನ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಆಸಚಿ. ಅಹಿಂಸಾ ಪಾಲನ ಕರಚೆ ಹೆ ಜೈನ ಸಮಾಜ ವ್ಯಾಪಾರಾಂತು ಉದ್ಯೋಗಾಂತು ಆನಿ ದಾನಧರ್ಮ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಂತು ಭೊ ಮುಕಾರಸುನು ಆಸಚಿ.

ಲಿಟಾನ ಗುಜರಾತಾಂತು ಸ್ಥಿತ ಏಕ ಪ್ರಮುಖ ಪುರಾತನ ಜೈನ ಸಮುದಾಯಚೆ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಭಾವನಗರ ದಾಕೂನು ೫೦ಕಿಮೀ ದೂರ. ಹೆ ಕ್ಷೇತ್ರಾಕ “ಶತ್ರುಂಜಯ ಪರ್ವತ” ಮ್ಹಣುಯಿ ನಾಂವ ಆಸ. ಪ್ರತೀ ಏಕ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠ ಜೈನಬಂಧು ಜೀವಮಾನಂತು ಏಕ ಪಾವಟಿ ಪಾಲಿಟಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾತ್ರ ಕರಕಾ ಮ್ಹಣು ಇಚ್ಛಾ ಪಾವತಾ. ಪರ್ವತ ವಯರಿ ಸ್ಥಿತ ಹೆ ದೇವಳ ಸಮೂಹ ದರ್ಶನ ಘೆವಚಾಕಾ ಸಾಬಾರ ೩೯೦೦ ಮೆಟ್ಟ ಆರೋಹಣ ಕರುನು ವಚಕಾ. ಪರ್ವತಾರಿ ಸಾನ ಹೊಡ ಮ್ಹಣು ಸಾಬಾರ ೯೦೦ ದೇವಳ ಆಸಚಿ. ಇತಿಹಾಸ ಉಲ್ಲೇಖ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಥಮ ಜೈನ ತೀರ್ಥಂಕರು ಆದಿನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಶತ್ರುಂಜಯ ಪರ್ವತ ವಯರಿ ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತ ಜಾತಾ. ತಾಜೆ ನಂತರ ಪರ್ವತ ವಯರಿ ಜೈನ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಶುರು ಕರತಾಚಿ. ಆನಿ ಏಕ ಅಂದಾಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಹೆ ಪರ್ವತ ದೇವಾಲಯ ಸಂಕೀಣಾAತು ೩೦೦೦ ದೇವಳ ಆಸಚಿ ಮ್ಹಣತಾಚಿ. ಪರ್ವತ ವಯರಿ ಮುಖ್ಯ ದೇವಳ ರಿಷಭ ದೇವ ತೀರ್ಥಂಕರಾಕ ಸಮರ್ಪಣ ಜಾವುನು ಆಸ. ಶ್ವೇತ ಅಮೃತ ಶಿಲೆಚೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಭೊ ಸುಂದರ ಆನಿ ಆಕರ್ಷಕ ಜಾವುನು ಆಸಚಿ. ೯೦೦ ವರಸ ಮಾಕಶಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಕೆಲೆಲೆ ಹೆ ದೇವಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಅನುಚಾನ ಜಾವುನು ಚಲತ ಆಯಲಾ.

ಜೈನ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥ ಪ್ರಕಾರ ಆನಿ ನಂಬಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಪರ್ವತ ವ್ಹಯಿರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಜಾಲೆಲೆ ೯೦೦ ದೇವಳಾ ಕಯಿ ತೊ ಪರ್ವತು ಭೊ ಪವಿತ್ರ. ಸಗಳೊ ಶತ್ರುಂಜಯ ಪರ್ವತು ಸಕಲ ಧೋರ್ನು ವಯರಿ ಥಾಂಯಿ ಭೊ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ ಜಾವುನು ಆಸ. ಸೂರ್ಯಾಸ್ಥ ಜಾತರಿ ಪರ್ವತ ವ್ಹಯರಿ ಯಾತ್ರಿಕ ರಾಬನಾಚಿ. ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶಾರಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆರಿ ಯಾತ್ರಿಕಾನಿ, ಭಕ್ತಾನಿ ಮೊಕ್ಕಾಂ ಕರಚೆ° ನಿಷೀಧ. ಸಾಂಜವೇಳ ಜಾಲೆ ಕೂಡಲೆ ಪರ್ವತ ವಯರಿ ದರ್ಶನ ಗೆಲೆಲೆ ಯಾತ್ರಿ ಸರ್ವ ಜನಾನಿ ಕಾಳೊಕು ಜಾವಚೆ ಫುಡೆ ಸಕಲ ಯೆವುನು ಪಾವಕಾ.

ಸಾಬಾರ ೩೯೦೦ ಮೆಟ್ಟ° ಆರೋಹಣ ಕರನು ವಚಾಕ ೨ ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಲಾಗತಾ. ಚಮಕುನು ವಚಾಕ ಅಸಾಧ್ಯ ಜಾಲೆರಿ “ಧೋಲಿ” ಭಾಡೆಕ ಕೊರುನು ವಚೆತ. ಸುಸಜ್ಜಿತ ವ್ಯವಸ್ಥ ಶಿಸ್ತು ಬದ್ಧ ಯಾತ್ರಾ. ವತಾನಾ ಯಾತ್ರಿನಿ ಖಾಣಜೇವಣ ಘೇವನು ವಚಾಕ ನಾ. ರಾತ್ರಿ ಸಮಯ ದೇವ ಪುರುಷ ಪರ್ವತ ವಯರಿ ದೇವುನು ಯೆತಾಚಿ ಮ್ಹಣು ನಂಬಿಕಾ.

ಸಗಳೆ ಜಗತ್ಯಾಂತು ಕಾನೂನು ಬದ್ಧ ಜಾವುನು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಜಾವುನು ಆಸುಚೆ ದೋನಿ ಶಹರ ಪಯಕಿ ಪಾಲಿಟಾನ ಏಕ ಶಹರ. ಗಾವಾಂತು ಮಾಸ, ಮೊಟ್ಟೊ, ಮತ್ಸö್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧ ಜಾವುನು ನಿಷೀಧ. “ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್” ಕ್ಷೇತ್ರ. ದರ್ಶನಾಕ ಆಯಿಲೆ ಯಾತ್ರಿಕಾಂಕ ಪರ್ವತಾಕ ವಚೆ ಫುಡೆ ಖಾಣ ಪಾನ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಜಾವುನು ವ್ಯವಸ್ಥ ಕೆಲೆಲೆ ಆಸ.

ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಡಳಿತ ಗುಜರಾತಚೆ ಅತೀ ಪುರಾತನ ಆನಿ ಹೊಡ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಜಾವುನು ಆಶಿಲೆ “ಆನಂದಜೀ ಕಲ್ಯಾಣಜೀ ಟ್ರಸ್ಟ” ಚಲಯತಾ. ಗುಜರಾತಚೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ “ಕಸ್ತೂರ್ಭಾ ಲಾಲ್ ಭಾಯಿ” ಗ್ರೂಪಾಚೆ ಕುಟುಂಬಾಚಾಲೆ ಟ್ರಸ್ಟ ಹೆ°.

ಜೈನ ಸಮುದಾಯಾοಕ ಪಾಲಿಟಾನ ಏಕ ಪ್ರಮುಖ ಸಿದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಹಜಾರ ಕಟಲೆನಿ ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷ ಜೈನ ಆಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ತಿ ಪಾವಿಲೊ ಪಾವನ ಭೂಮಿ. ಪರ್ವತ ಸಕಲ “ಶತ್ರುಂಜಿ” ನಾಂವಾಚೆ ಪುಣ್ಯ ನ್ಹಂಯಿ ಆಸ. ತೆ “ಶತ್ರುಂಜಿ” ನ್ಹಂಯಚೆ ನಿಮಿತ್ತ ಶತ್ರುಂಜಯ ಪರ್ವತ ಮ್ಹಣು ನಾಮಾಂಕಿತ ಜಾತಾ. ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಆಚರಣ ಭೊ ವಿಜೃಂಭಣೆರಿ ಕರತಾಚಿ. ಜೂನ್ ಮಹಿನೆಂತು ಸಪ್ಟಂಬರ ಥಾಂಯಿ ಪಾಲಿಟಾನ ಯಾತ್ರ ಬಂದ ಆಸತಾ.

ಆಫೀಸ್ ಡ್ಯೂಟಿರಿ ಭಾವನಗರಂತು ಚಾರಿ ದಿವಸ ಮೊಕ್ಕಾಂ ಕರುನು ಆಶಿಲೆ ಸಮಯಾರಿ ಮಧ್ಯೆಂತು ಏಕು ದಿವಸು ರಜಾ, ಹೊಚಿ ಸುಸಂದರ್ಭ ಮ್ಹಣು ಲೆಕೂನು ಪಾಲಿಟಾನ ಬದಲ ಮಾಹಿತಿ ಘೇವುನು ಹೆ ದಿವಸು ಸಕಾಳಿ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಕರನು ಪಾಲಿಟಾನ ದರ್ಶನ ಕರೂಂಕ ಚಮಕಲೊ. ಸಾಬಾರ ದೇಡ ಗಂಟೆ ಪ್ರಯಾಣ, ಮೆಗೆಲೆ ಒಟ್ಟು ಕೊಣಯಿ ನಾಚಿ. ಹಾಂವ ಎಕಲೊಚಿ ೩೯೦೦ ಮೆಟ್ಟ ಆರೋಹಣ ಕರನು ಸಾವಕಾಶ ಜಾವುನು ಪರ್ವತ ವಯರಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಶಿಲೆ ತಿತ್ಲೆ ದೇವಳ, ಮಂದಿರ ದರ್ಶನ ಕೆಲೆ. ಥೊಡೆ ದೇವಳ ಸಾನ ಕೆಲವು ಹೋಡ. ಶ್ವೇತ ಅಮೃತ ಶಿಲೆನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲೆಲೆ ದೇವಳ. ಅದ್ಭುತ ಶಿಲ್ಪ ಕಲಾ ವೈಭವು. ಪರ್ವತ ವಯರಿ ತೆ ಭವ್ಯ ಮಂದಿರ ಪಳೊವನು ಭೊ ಸಂತೋಷ ಪಾವಲೊ.

ಮುಖಾವಯಿಲೆ ಸಂಚಿಕೆοತು “ರಾನಿ ಕಿ ವಾವ್”

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಂತು°

ಮುοಡ್ಕೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಭ ದೇವಳಾಂತು°

ಉದ್ಯೋಗ ಆನೀ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಡಾ| ಅರವಿಂದ

18:53:41 ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ  ಕೇಂದ್ರ ‘ಕ್ಷಮತಾ

This application is only for the poor

कोंकणिंतल्या अस्तुरी साहित्याचेर

ಮಂಗಳೂರು: ವಿಶಂತಿ ಸಂಭ್ರಮಾοತು ಆಸಚೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಚೆ ಗೌಡ

https://www.youtube.com/user/MrBaligavenkatesh

Editorial

ಡಾಕ್ಟರಾಲೆ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮಾಲೆ ಸಾಂಗತ ವಿಲೀನ ಜಾಲೆ°,,,

ಡಾ. ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಎಕ ನಾವಾದೀಕ ಡಾಕ್ಟರು ಆಶಿಲೊ. ಯುರಾಲಾಜಿ ತಾಗೆಲಿ ಸ್ಪೇಷಾಲಿಟಿ. ತೊ ಎಕ ಫಾಮಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂತಾ° ಎಕ ಬರೊ ಭಾಷಣಗಾರುಯೀ ಜಾವನು ಆಶಿಲೊ. ಸಾನ ಪ್ರಾಯೆರಿ ತೊ ಜನಾ ಮೋಗಾಳ ಜಾಲೆಲೊ. ತೊ ಅನೀರಿಕ್ಷಿತ ಜಾವನು ಅಂತರಲೊ ಮ್ಹಳೆಲಿ ಖಬರ ಆಯಕತನಾ ಸಾಬಾರ ಲೋಕಾಂಕ ತೆಂ ನಂಬಗೂಚಾಕ ಜಾಯನಿ. ಬ್ಯುಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಿಲೊ ತೊ ಕೆದನಾಯಿ ಕೊಡಿಯಾಲಚೆ ಕೆ. ಎಂ. ಸಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಾಂತ ಪಳೊವಚಾಕ ಮೆಳತಲೊ. ಸಕಾಳಿ ದಾಕೂನ ಸಾಂಜವೇಳಾ ತಾಂಯ ಆಪರೇಶನ್ ಥಿಯೇಟರಾಚೆ ಸಮವಸ್ತ್ರಾಂತು ತೊ ದಿಸತಲೊ ಮ್ಹಣು ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ ಗೆಲೆಲೆ ಸಾಂಗತಲೆ. ತಿತಲೊ ಬ್ಯುಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೊ. ತಾಣೆ ತಾಗೆಲೆ ಪೆಶೆಂಟಾoಕ ಪಳೊವಚಾಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೆ ರೌಂಡ್ಸಾರ ವತನಾ ತಾಗೆಲೊ ಹೋಡು ತಾಳೊ ಆಯಕೂನು ತ್ಯಾ ಮ್ಹಾಳ್ಯೆರಿ ಆಸಚೆ ಸಗಟ ರೂಮಾಂತುಲೆ° ಪೇಶೆಂಟಾoಕ ತೊ ಆಯಲೊ ಮ್ಹಣು ಕಳತಲೆ° ಖಂಯ. ಕುಶಾಲ ಉಲೊವನು ಪೇಶೆಂಟಾoಲಿ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಸಂತೋಸಮಯ ಕರಚೆಂ ತಾಗೆಲಿ ಸವಯ್ ಆಶಿಲಿ.
ನ. 9ಕ ಎಕ ಆಪರೇಶನ ಪೂರ್ಣ ಕರನು ಭಾಯರ ಆಯಿಲೆ ಡಾಕ್ಟರಾಕ ಕಠಿಣ ಹೃದಯಘಾತ ಜಾಲೆ°. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ತಾಕಾ ತುರ್ತಾನ ಶುಶ್ರುತಾ ಮೇಳಚಾಕ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಲೆ°. ತೊ ಐ.ಸಿ.ಯುಂತ 8 ದೀವಸ ಆಶಿಲೊ. ತಾಕಾ ಊಂಛ ಸ್ಥರಾಚೆ ಟ್ರಿಟಮೆಂಟ್ ಮೆಳೆ°. ಜಾಲ್ಯಾರ ದೈವಿಚ್ಛಾ ವ್ಹಿಂಗಡ ಆಶಿಲಿ. ನ.17 ಕ ತಾಗೆಲೆ ದೇಹಾಂತ್ಯ ಜಾಲೆ°.
ಡಾಕ್ಟರಾಕ ಫಕತ 60 ವರಸ°. ಸಾಬಾರ 30 ವರಸಾಚೊ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಣಭವ. ಡಾಕ್ಟರ ಮ್ಹಣು ನ್ಹಹಿ°, ಆರತಾ° ತರನಾಟೆ ಲೋಕಾನ ಹೃದಯಘಾತ ಜಾವನು ಮರಣ ಪಾವಚಿ ಖಬರ ಆಯಕೂಚೆ° ಚಡ ಜಾಲಾ°. ಸ್ವತ: ಡಾಕ್ಟರ ಆಶಿಲೆ ತಾಕಾ ಖಾಂಯ ಮುನ್ಸೂಚನಾ ಮೇಳನಿ ವೆ ? ತಾಣೆ ತಾತಾವಳಿ ತಾಗೆಲಿ ಆರೋಗ್ಯಾಚಿ ತಪಾಸಣಾ ಕರನು ಆಸಚೆ° ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ. ಎಕ ಫಾಮಾದ ಡಾಕ್ಟರಾಕಚೀ ಅಶಿ° ಜಾಲೆ ಮ್ಹಣತಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಶಾನ ತಾಗೆಲೆ ಆರೋಗ್ಯಾ ಬದಲ ಕಿತಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಘೆವಕಾ ? ಮನಶಾನ ತಾಗೆಲೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಆನಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಕಶಿ° ದವರಕಾ ? ವಿಜ್ಞಾನ ಇತಲೆ° ವಾಡಲಾ° ಕೀ, ವಿಜ್ಞಾನಿ ಲೋಕಾ° ಮಧೆಂತೂಚಿ ಆಮಿ ಘೆವಚೆ ವಕದ ಆನಿ ಹೇರ ವಿಷಯಾಚೆರಿ ಚರ್ಚಾ ಜಾವಚೆ° ಆಮಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾರಿ ವಾಚತಾತಿ ಆನಿ ಆಯಕತಾತಿ. ಆಮಿ ಘೆತಿಲೆ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನಾ ಬದಲಯಿ ಸಂದೇಹ ಉಲಯತಲೆ ಆಸಾತಿ. ಆಶೆ° ಸಾಬಾರ ಸವಾಲಾ° ಆಮಗೆಲೆ ಮುಕಾರ ಆಸಾತಿ.
ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲ ಖೂಬ ಚರ್ಚಾ ಜಾತಾ ಆಸಾ. ಆರತಾ° ಕ್ರಿಕೇಟರ್ ಕೊಹ್ಲಿನ ತಾಗೆಲೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲ ಸಾಂಗಿಲೊ ಎಕ ವಿಡೀಯೊ ಪಳೊವಚಾಕ ಮೆಳೊ. ತಾಂತು° ತೊ ಕಾರ್ಬ್ಸ ಊಣೆ ಕರಚೆ°, ಪ್ರೊಟಿನ್ ಚಡ ಕರಚೆ°, ಗೀನ್ ವೇಜಿಟೆಬಲ್ಸ್ ಖಾವಚೆ°, ಲೋಣಿ - ತುಪ ಖಾವಚೆ° ಸಾಂಗತಾ. ತಾಗೆಲೆ ಉತ್ರ° ಆಯಕತನಾ ಆಮಗೆಲೆ ಥೊಡೆ ಇಷ್ಟ ಲೋಕಾನ ಆಶೆ° ಕರಚೆ° ಚೂಕಿ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಣು ದಿಸತಾ. ಆಮಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರನು ಪಳೊವಯೆತ ಮ್ಹಣು ಭೊಗತಾ. ದೀವಸಾಕ ಉಣೆನಾ 30 ಮಿನೀಟ್ ಚಮಕಲೆರಿ ಬರೆ° ಮ್ಹಣು ಹರ ಎಕಲೊ ಡಾಕ್ಟರು ಸಾಂಗತಾ. ಆಮಗೆಲೆ ತರನಾಟೆನಿ ಸುತಾ ಸಾನ ಪ್ರಾಯೇರಿಚಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಸಮ ಕರನು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಸಮ ಕರಚಾಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರಕಾ.
ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಬರೊ ಡಾಕ್ಟರು ಆನಿ ಭಾಷಣಗಾರ ನಂತಾ° ಎಕ ಕವಿ ಸುತಾ ಆಶಿಲೊ. ತಾಣೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆನ ಖೂಬ ಕವಿತಾಂ ರಚನ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣು ತಾಣೆ ದೇವಾದಿನ ಜಾತರಿಚಿ ಲೋಕಾಂಕ ಕಳೆ°. ತಾಣೆ ಆರತಾ° ಎಕ ಸಮಾರಂಭಾoತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲೆಲೆ ಭಾಷಣ ಖೂಬ ವೈರಲ್ ಜಾಲಾ°. ತಾಂತು° ತೊ ಆತ್ಮ ಆನಿ ಪರಮಾತ್ಮಾ ವಿಷಯಾರಿ ಉಲಯತಾ.
"ಕ್ರಷ್ಣಾನ ಸಾಂಗಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣಕೆ ಪರಮಾತ್ಮಾಲೆ ಮ್ಹಣಕೆ ಆತ್ಮಾಕಯೀ ಆದಿ ನಾ ಯಾ ಅಂತ್ಯ ನಾ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಮರಣ ನಾ" ಮ್ಹಣು ತ್ಯಾ ಭಾಷಣಾಚೆ ಶುರುವಾತಾರಿ ಡಾಕ್ಟರು ಸಾಂಗತಾ. ಆಮಿ ಜೀವನಾಂತು° ಆಮಗೆಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಕಾ, ಕರತನಾ ಆಮಕಾ ಜಯ ಮೇಳತಾ ಯಾ ಸೋಲು ಮೇಳತಾ. ಆಮಗೆಲೆ ವಿಷಯಾರಿ ಕೋಣ ಕಸಲೆ° ಚಿಂತಾ ಕರತಾ ಮ್ಹಣು ಆಮಿ ಮನಾಂತ ದವರನು ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಚೆ° ಕಷ್ಟ ಜಾತಾ. ತಸಲೆ ಮನೋಸ್ಥಿತಿರಿ ತುಮಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಚೆ° ಸುಲಭ ಜಾಯನಾ ಆನಿ ಕರಚೆ ಕರ್ತವ್ಯಾಕ ನ್ಯಾಯ ದಿವಚಾಕ ಜಾಯನಾ ಮ್ಹಣು ತೊ ಸಾಂಗತಾ.
ಮುಕಾರ ತೊ ಅಶೆ° ಸಾಗತಾ ಕೀ, ಎಕ ಪಾವಟಿ ತಾಗೆಲೆ ಪ್ರೋಫೆಸರಾನ ಸಾಂಗಿಲೆ° ಖಂಯ, ತುವ° ತುಗೆಲೆ ವೃತ್ತಿಂತು° ಪ್ರಚಾರ ಘೆವಚಾಕ ಯಾ ನಾವಾದೀಕ ಜಾವಚಾಕ ಆಯಿಲೊ ನ್ಹಹಿ°. ತುಗೆಲೆ ಮನಾಕ ಖಂಚೆ ಸಮ ಮ್ಹಣ ದಿಸತಾ ತ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆ ಮಾನವಿಯತಾ ದೃಷ್ಠಿ ದವರನು ಕರ್ತವ್ಯಪಾಲನ ಕರಿ. ಕೋಣಾಕ ಅಭಿಮಾನ ಆಸಾಕೀ ತಾಗೆ ಲಾಗಿ ಮಾನವೀಯತಾ ಆಸತಾ. ಕೋಣಾಕಯಿ ಖುಷಿ ಕರಚಾಕ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಚಾಕ ಜಾಯನಾ. ಅಹಂ ಸೋಡಕಾ, ಶರೀರ ಆನಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಸ್ತು ಸೋಡಚೆ° ಕರಕಾ. ಶರೀರ ಆನಿ ಹೇರ ವಸ್ತು ಆಮಗೆಲೊ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಣು ಚಿಂತಲ್ಯಾರಿ ಸಹಜ ಜಾವನು ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಜಾತಾತಿ. ಆತ್ಮ ವ್ಹಂವಚಾಕ ಶರೀರ ಶಿವಾಯ, ಶರೀರ ವ್ಹವಂಚಾಕ ಆತ್ಮ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಳೆಲೆ ಉಡಗಾಸ ದವರಕಾ. ಆತ್ಮಾನ ಶರೀರ ವ್ಹಂವಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯಲ್ಯಾರಿ ಶರೀರ ಸೋಡಕಾ ಮ್ಹಣು ತೊ ಸಾಂಗತಾ.
ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಂಬಾಳಚಾಕ ಕಸಲೆ° ಕರಕಾ ಮ್ಹಣೂಯಿ ಡಾಕ್ಟರಾನ ತಾಗೆಲೆ ಭಾಷಣಾಂತು° ಸಾಂಗಲಾ°. ಜೀವನಾಂತು° ಚಲನ, ಭೋಜನ, ಶಯನ ಆನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವೀಲಿನಾಚೆ ಬದಲ ಜ್ಞಾನ ಆಸೂಕಾ ಮ್ಹಣು ತೊ ಸಾಂಗತಾ.
ಆಮಿ ಕೆದನಾಯಿ ಚಲನಶೀಲ ಆಸೂಕಾ. ಚಲಚನಶೀಲತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಜೀವಂತ ಆಸಾತಿ ಮ್ಹಣಚೆ ಸೂಚನಾ. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ಪ್ರಾಯ ಜಾಲೆಲ್ಯಾನಿ ಜಾಲೆ ತಿತಲೆ ಚಮ್ಕೂಚೆ° ಕರಕಾ. 60 ವರಸ° ಜಾತರಿ ಎಕ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ದ್ಹರನು ಚಮಕೂಚೆ° ಬರೆ° ಮ್ಹಣು ತೊ ಡಾ. ಟಿ. ಎ. ಎ. ಪೈಲೆ ಉದಾಹರಣ ದಿತಾ.
ದುಸ್ರೆಂ, ಭೋಜನ. ತರನಾಟೆ ಆಸತನಾ ಫಾತೋರ ಖಾವನು ಜೀರ್ಣ ಕರಚಿ ಶಕ್ತಿ ಆಸತಾ. ಪ್ರಾಯ ಜಾತಾನ ತೀ ಶಕ್ತಿ ಊಣೆ ಜಾತಾ. ತಶಿಂ ಮ್ಹಣು ಕಸಲೆಂಯಿ ಸೊಡಚೆಂ ನ್ಹಹಿಂ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಶಿಯನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಹೈ ಫೈಬರ್ ಆಸೂಕಾ, ಉದಾಕ ಪಿವಕಾ, ಲಾಯಕ ಕರನು ನಿದೋಕಾ. ಎಕ ಲೇಖಾ ಪ್ರಮಾಣೆ 8 ಗಂಟೊ ಕಾಮ ಕರಕಾ, 8 ಗಂಟೊ ಕುಟುಂಬಾಕ ದೀವಕಾ ಆನಿ 8 ಗಂಟೊ ನಿದೋಕಾ. ವಗೀ ನಿದೊಚೆಂ ಆನಿ ವಗೀ ಉಟಾಚೆ° ಕರಕಾ. ಪ್ರಕೃತಿ ಸಾಂಗತ ಮೆಳಚೆ° ಕರಕಾ. ಅನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತು ದೂರ ದವರಕಾ. ಮೊಬೈಲ್ ಆನಿ ತಸಲೆ ಹೇರ ವಸ್ತು ದೂರ ಕರಚೆ°, ಖಂಚೆಯ ಗಾರ್ಡನಾಕ ವಚೆ° ಹಾಕಾ ಉದಾಹರಣ ಜಾತಾತಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಲೆ ಸಾಂಗತ ಮೇಳನು ಆಸಚೆಂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಜಾತಾ.
ಆಯಚೆ ದೀಸಾಂತ ಸಂಭoದ ಚೂಕುನ ವಚೆ° ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾಲಾ°. ಸಂಭoದ ವರೊನ ಹಾಡಚೆ° ಕರಕಾ. ದೋಸ್ತ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಕಾನ್ನಡಿ ಶೆಂ ಆಸತಾತಿ. ಮುಖಸ್ತುತಿ ಕರತಲೆ ನ್ಹಹಿ°. ಕೇದನಾಯಿ ಸಂಭoದ ಉದಾಕಶೆ° ಆಸೂಕಾ. ಉದಾಕ ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಸತಾ. ತಾನಿ ನಿವಯತಾ. ಆಮಿ ತಶೀಂಚಿ ಜಾವಕಾ. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ಜೀವನಾಂತು° ಚಲನ, ಭೋಜನ, ಶಯನ ಆನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವೀಲಿನಾಚೆ ಬದಲ ಚಡ ಮಹತ್ವ ದೀವಕಾ. ತ್ಯಾಚ ವೇಳಾರ ಸ್ನೇಹ ಪರಿಪಾಲನ ಕರಚೆ° ಕರಕಾ ಮ್ಹಣು ಸಾಂಗೂನು ತಾಣೆ ತಾಗೆಲೆ ಭಾಷಣ ಆಖೇರಿ ಕೆಲೆಲೆಂ ಆಸಾ.
ತಾಣೆ ಭಾಷಣಾಂತು° ಕಸಲೆ° ಸಾಂಗಲಾ° ತೆ° ತಾಣೆ ಜೀವನಾಂತು° ಪರಿಪಾಲನ ಕೆಲಾ° ಮ್ಹಣಯೆತ. ತಾಗೆಲೆ ಬದಲ ತಾಗೆಲೆ ದೋಸ್ತಾನಿ, ಪೇಶೆಂಟಾನಿ ಆನೆ ಹೇರಾನಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾರಿ ಫಾಯಸ ಕೆಲೆಲೆ ಸಂದೇಶ ಪಳೊವನು ಆಶೆಂ ಸಾಂಗಚಾಕ ಜಾತಾ.
ಡಾಕ್ಟಾçಲೊ ಮ್ಹಾಂತು ಜಿ. ಜಿ. ವಾಸುದೇವ ಪ್ರಭು ಹಾಂನಿ° ಮಂಗಳೂರಾoತು° ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆ ಖಾತೀರ ಸೇವಾ ದಿವಚೆ ನದರೇನ 1981ತು° ಶುರು ಕೆಲೆಲೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತೀಕ ಸಂಘ ಆಜಿಕಯೀ ತೀ ಸೇವಾ ದಿವೂನ ಆಸಾ. ಸಂಘಾನ ಆಪಯಿಲೆ ತೇದನಾ ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಯೆವನು ತಾಂಕಾ° ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದಿತಲೊ. ಉತ್ತಮ ವೈದ್ಯ, ವಾಘ್ಮಿ, ಸಂಘಟಕ, ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಬರೊ ಮನಿಸ್ ಆಶಿಲೆ ತಾಂಗೆಲೆ ಆತ್ಮಾಕ ಶಾಂತಿ ಮಾಘೂಯಾ°.

Shabdvihar

ಮಾಡೋವಪ ಮಾಡ್ಡಪ

ತೋ ವಾಟೇರಿ ಶೇಣ ಮಾಡೋವನು ಆಯಿಲೊ, ಶೇಣ ಮಾಡ್ಡಯಿಲೇ ಕಾರಣಾನ ತಾಗೆಲೆ ಪಾವಲ ಭರ ಶೇಣ ಜಾಲ್ಲೆ. ಹೆ ಉದ್ಘೃತ ವಾಕ್ಯಾಂತ ಮಾಡೋವನ ಮ್ಹಣಚೊ ಜೋ ಶಬ್ದು ವಾಪರಲಾ ತೇ ಶಬ್ದಾ ವಿಶಿಂ ಸಮಜೂವ್ಯಾಂ.

ಮಾಡ್ಡಪ, ಮಾಡೋವಪ್ಪ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಜೊ ವಸ್ತುಚೆರಿ ಸಹಸಾ ಪಾವಲಾಂಚೆ ದಾಮಾಟಪಣ ಜಾತಾ ಅನೀ ತೋ ವಸ್ತು ಚಟ್ಟೆ ನ್ಹಹಿಂವೆ ವಿಕೃತ ಜಾತಾ ತಾಕಾ ಮರ್ಧನ ಮ್ಹಣು ಸಂಸ್ಕೃತಾಂತು ಸಾಂಗತಾತಿ. ಹೆಂ ಮರ್ದನ ಮ್ಹಣಚೆಚಿ ತದ್ಬವ ರೂಪ ಮಾಡ್ಡಪ ಮ್ಹಣು ಜಾತಾ. ಶಬ್ದಾಂತೂಲೆ ದೋನಿಂಚೆ ವಿಜಾತೀಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಸ್ವಜಾತೀಯ ಜಾತಾ. ಶುದ್ಧ ಜಾವನು ಮಡ್ಡಪ ಜಾತ್ತಾ. ಆನೀ ತೋ ಶಬ್ದು ಉಚ್ಛಾರ ದೋಶಾನ ಮಾಡ್ಡಪ ಜಾಲ್ಲಾ. ಸಂಸ್ಕೃತಾಚೆ ಮರ್ದನ ಮ್ಹಣಚೇ ಶಬ್ದಾಕ ರಗೊವಡಚೆಂ ಆದಿ ಮಸ್ತ ಅರ್ಥ ಆಸತಿ. ತಾಂತು ಏಕ ಅಥರ್ು ಮಾಡ್ಡಪ ಮ್ಹಣ ಜಾವನು ಆಸಾ. ತೇ ಅಥರ್ಾರಿ ಹೋ ಶಬ್ದು ಆಸಾ

An Appeal to the members of the GSB Community

  जेसन पींत, SDB, उद्यावर, उडुपी (MA कोंकणी)

ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಸಾನ ಕಾಣಿಯೊ ಬರೊವಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತು°

ಪರಬೆಕ ತಿಸ್ರೆ ಲ್ಹಾರಾಚೆ ಭಯ ವಿಶ್ವಾಕಚ ಕರೋನಾಚೆ ಭಯ

ನವೆಂಬರ ಮ್ಹಯನೊ ಸರನು ದಶಂಬರ ಪಾವಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ಲೋಕಾಂಕ

ಅಮ್ಚಿಗೆಲೆ ಪರ‍್ಬೆ ರಾಂದಪ ಅಮ್ಚಿ ರಾಂದಪ ಭಾರಿ ಸುಲಭಗೊ

ಪ್ರಾಕ ದಕೂನು ಪ್ರಸ್ತೂತಾಕ ಎತ್ತಾನ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಖಾಣಜವಣ,

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸು ಆನಿ ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ ಅಶ್ಶಿ ತಶ್ಶಿ ಪೊಳೊಚೆ

ಮನು ಕುಲ ಕಳನು ಕೀ ಕಳನಾಶಿ° ಚೂಕಿ ಕೆಲ್ಲಾರಿ ಆವಸು

कोरोना महामारी भारताक येवनु ६ महिने जाले.

ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಂತು ಸಾಬಾರ ಸಂಖ್ಯೆರಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ಭೊ

Home

Ad for Aruna Masala

ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಅಂಡಾರು ರಾಮದಾಸ ಕಿಣಿ

Featured Chandrika Mohan Pai KC Prabhu

 

Anniversaries

Shabdh Vihaar

Homage

Jobs Finders

 

 

Well Wishers

Has no content to show!

Most Read

Homage

Events

Who is Online?

We have 119 guests and no members online

Advertorial

Scroll to top