Bangalore

Bangalore (13)

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮೂಳಾವೆ ದಾಕೂನ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಚಿ ಆತ° ಬೆಂಗಳೂರಾoತು ವಾಸ ಕರನು ಆಸಚಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲಾ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಹಾಂಗಾಚಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನಂದಿತಾ ನಾಯಕ್ ಹೀಣೆ ಆರತಾ° ಚಲೆಲೆ ಎಸ್. ಎಸ್. ಎಲ್. ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಂತು° 619/625 ಅಂಕ ಜೋಡೂನ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆಕ ಪಯಲೆ° ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಫಾವೊ ಕೆಲಾ°.
ಬೆಂಗಳೂರಾಚೆ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಣಾವರಾಚೆ ಲಾಗಿ ಗಾಣಿಗ ಹಳ್ಳಿಂತು° ನಿವಾಸ ಕರನು ಆಸಚೆ ಅಟೋ ಚಾಲಕ ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯಕ ಆನಿ ಬೆಂಗಳೂರಾoತುಚಿ ಸಿಲ್ವರಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇಂಟರನ್ಯಾಶನಲ್ ಶಾಳೆಂತು° ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ ಜಾವನು ಆಸಚಿ ವೀಣಾ ನಾಯಕ ಹಾಂಗೆಲಿ ದ್ಹಾಕಲಿ ದ್ಹುವ ಜಾವನು ಆಸಚಿ ನಂದಿತಾ ಸಾನಪಣೆ ದಾಕೂನೂಚಿ ಶೀಖವಣೆಂತು° ಮುಕಾರ ಆಶಿಲಿ ಮ್ಹಣು ತಿಗೆಲಿ ಆವಸು ಸಾಂಗತಾ. ಹ್ಯಾ ದಂಪತಿಲಿ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡಿ ದ್ಹುವ ನಂದಿನಿ ಬೆಂಗಳೂರಾoತುಚಿ ಬಿ. ಅರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿoಗ್ ಕಾಲೇಜಾಂತು° ಇ. ಸಿ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕರತ ಆಸಾ.


ನಂದಿತಾನ ತಿಗೆಲೆ ಮುಳಾವೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೆಂಗಳೂರಚೆ ಎಕ ಖಾಸಗಿ ಶಾಳೆಂತು° ರೈಟ್ ಟೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ವಾಪರೂನ ಕೆಲೆ° ಮ್ಹಣು ತಿ ಸಾಂಗತಾ. ಘರಾಂತ ಆಸಚೆ ಕಷ್ಟಚೀ ತೀಕಾ ಬರೆ° ಶಿಕ್ಷಣ ಫಾವೊ ಕರೂಂಕ ಪ್ರೇರಣ ಮ್ಹಣೂಯಿ ತಿ ಸಾಂಗತಾ. ಪಿ.ಯು.ಸಿತು° ಪಿ.ಸಿ.ಎಂ.ಬಿ ಕರನು ಉಪರಾಂತ ಬಾಯೊಟೆಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿoಗ್ ಜಾತರಿ ಯು.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರೋವಚೆ ಸೋಪನ ತಿಗೆಲೆ° ಜಾವನು ಆಸಾ. ಜೀವನಾಂತು° ಸಫಲತಾ ಫಾವೊ ಕರನು ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ ಸಂತೋಷ ದಿವಕಾ ಮ್ಹಳೆಲೆ° ತಿಗೆಲೆ° ಲಕ್ಷ್ಯ ಜಾವನು ಆಸಾ ಮ್ಹಣು ತಿ ಸಾಂಗತಾ.
ಬೆಂಗಳೂರಾoತು° ತೀಣೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಾವೊ ಕರಚೆ ಶಾಳೆಂತು° ಬೆಂಗಳೂರು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಚೆ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಸೇವಕ ಸಮಾಜ ಹಾಂನಿ° ಆನ್ನದಾನ ಸೇವಾ ಕರತ ಆಸಾತಿ ಆನಿ ತಂಯಚೆ ವಾಂಗಡಿoಕ ಹಿಗೆಲೆ ಸಾಧನಾ ಬದಲ ಕಳನು ತಿಕಾ ತಾಂಗೆಲೆ ದಫ್ತರಾಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ. ಜಿ. ಶೆಣೈ ಹಾಂನಿ° ಆಪಯಲಾ° ಮ್ಹಣು ತಿಣೆ ಕಳಯಲಾ°.

To Support Kodial Khaber click the following button.

 

 

ಬೆಂಗಳೂರು: ಶ್ರೀ ಕಾಶಿಮಠಾಧೀಶ ಶ್ರೀಮದ್ ಸಂಯಮೀoಧ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಂಗೆಲೆ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವೃತಾಚಾರಾಣೆಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರಿ ಹಾಂಗಾಚೆ ಮಲ್ಲೆಶ್ವರಂಚೆ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿ ಮಠಾಂತು° ಮಂಗಳೂರಚೆ ಸಾಧನಾ ಬಳಗ ಹಾಂನಿ° ಕೊಂಕಣಿ ಹಾಸ್ಯಮಯ ನಾಟಕ "ಘೊಟಾಳೊ" ಖೆಳತಾತಿ ಮ್ಹಣು ಕಳವಣಿಂತು° ಸಾಂಗಲಾ°. ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚೆ ರಚನಾ ಆನಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಯು. ಪ್ರಕಾಶ ಶೆಣೈ ಹಾಂನಿ° ಕೆಲಾ°. ಉಜ್ವಾಡು ಆನಿ ರಂಗ ಸಜ್ಜಿಕಾ ಕೋಣಿ ಶೇಷಗಿರಿ ನಾಯಕ ಆನಿ ದೀಪಕ ಕಾಮತ ಹಾಂನಿ° ಸಾಂಬಾಳಾ°. ಸಂಗೀತ ಆನಿ ಸೌಂಡ್ ರಕ್ಷಾ ರಾವ್ ಆನಿ ಭಾವನಾ ಪ್ರಭು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಕಾರ ಗಣೇಶ ಭಟ್ ಕೊಡಿಕಲ್ ಆನಿ ಯೋಗಿಷ ಪೈ, ಪ್ರಸಾದನ ಎ. ಪ್ರಕಾಶ ನಾಯಕ ಹಾಂನಿ° ಸಾಂಬಾಳಾ°. ಪಾತ್ರವರ್ಗಾಂತು° ಎ. ಪ್ರಕಾಶ ನಾಯಕ, ಮರೋಳಿ ಸಬಿತಾ ಕಾಮತ, ಪುಷ್ಪಲತಾ ಭಟ್, ಎನ್. ಕೃಷ್ಣ ಕಾಮತ, ಸುನಿತಾ ಎಂ. ಪೈ, ಗಜಾನನ ಶೆಣೈ ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ ಕಾಮತ, ಪಂಡರಿನಾಥ ಪ್ರಭು, ಸಬಿತಾ ರಾವ್, ಅಪೂರ್ವಾ ಕಿಣಿ ಆನಿ ಬೇಬಿ ಅಕ್ಷರ ಕಿಣಿ ಆಸಾತಿ. 'ಘೊಟಾಳೊ' ನಾಟಕಾಚೊ ಹೊ ಇಕ್ರಾಂವೊ ಪ್ರಯೋಗ ಜಾವನು ಆಸಾ ಮ್ಹಣು ಕಳವಣಿ ಸಾಂಗತಾ.

 

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಚೆ ಕಾಶಿಮಠಾಂತ ಚಲತ ಆಸಚೆ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿಮಠಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಸಂಯಮಿಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಂಗೆಲೆ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಸಂದರ್ಭಾರಿ ಶನಿವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14, 2023 ದಿವಸು ಮುಂಬಯಿಚೆ 'ಆಮ್ಮಿ ರಂಗಕರ್ಮಿ' ಹಾಂನಿ° ಕೊಂಕಣಿ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನ, ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ 'ಲಗ್ನಾ ಪಿಶೆ°' ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರತಾ ಆಸಾತಿ. ಹ್ಯಾ ನಾಟಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪುರಾಣಿಕ್, ಕಾಸರಕೊಡ್ ಹಾಂನಿ° ಬರೋವನು ಲಿಮ್ಕಾ ಬುಕ್ಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ ಖ್ಯಾತಿ ಪಾವಿಲೊ ಡಾ. ಚಂದ್ರಶೇಕರ ಶೆಣೈ ಹಾಂನಿ° ನಿರ್ದೇಶನ ಕೆಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತು ಮುಂಬಯಿಚೆ ನಾವಾದೀಕ ಕಲಾಕಾರ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಸರಾಫ್, ಹರೀಶ್ ಚಂದಾವರ್, ತೋನ್ಸೆ ವೆಂಕಟೇಶ ಶೆಣೈ, ಅಕ್ಷತಾ ಕಾಮತ್, ಪ್ರಮೋದ್ ಮಲ್ಯ ಆನಿ ಹೇರ ಕಲಾಕಾರ ಅಭಿನಯ ಕರತಲೆ. ಕೃಷ್ಣ ಚಂದಾವರ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಸಾತಿ.

ಬೆಂಗಳೂರು: ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಸೇವಕ ಸಮಾಜ ಚ್ಯಾರಿಟೇಬಲ್ ಫೌಂಡೆಶನ್ ಹಾಂನಿ° ಆರತಾ° "ಅನ್ನದಾತಾ ಸುಖಿಭವ ಸೇವಾ" ಶುರು ಕೆಲೆಲಿ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಯೋಜನೆಚೆ ಸಕಳ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಚೆ ಸರಕಾರಿ ಪಿ. ಯು. ಕಾಲೇಜಾಚೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಂಕ ಸಕಾಳಿಚೊ ಫಳಾರಾಚಿ ಸೇವಾ ಶುರು ಕೆಲಿ. ಆ. 2ಕ ಸಕಾಳಿ 9 ಗಂಟ್ಯಾಕ ಶಾಸಕ ಆನಿ ಆದಲೊ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾ| ಸಿ. ಎನ್. ಅಶ್ವಥ ನಾರಾಯಣ ಹಾಂನಿ° ಹ್ಯಾ ಯೋಜನೆಚೆ ಉಗ್ತಾವಣ ಕೆಲೆ°. ಜಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಚ್ಯಾರಿಟೆಬಲ್ ಫೌಂಡೆಶನ್ ಹಾಜೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ. ಜಿ. ಶೆಣೈ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶರತಚಂದ್ರ ಬಾಳಿಗಾ ಆನೀ ಪ್ರಕಾಶ ಕಿಣಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗಣೇಶ ನಾಯಕ, ಡಿ.ಇ.ಓ ರಂಗನಾಥ ಆನೀ ಹೇರ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಶಿಲೆ. ಸಾಬಾರ ದೊನಶೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಂಕ ಕೆದನಾಯಿ ಸಕಾಳಿಚೊ ಫಳಾರ ವಾಂಟಚೆ° ಕರತಾತಿ ಮ್ಹಣು ಜಿ. ಜಿ. ಶೆಣೈ ಹಾಂನಿ° ಹ್ಯಾ ವೇಳಾರ ಕಳಯಲೆ°.

 

 ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಸೇವಕ ಸಮಾಜ ಚ್ಯಾರಿಟೇಬಲ್ ಫೌಂಡೆಶನ್ ಹಾಜೆ ಘಟನಾ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಚೆ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಸೇವಕ ಸಮಾಜ ಹಾಂನಿ° 2008 ವರಸಾಚೆ ಫೆ. 13ಕ ಕೆಲೆಲೆ°. ಸಮಾಜಾಂತ ಆಸಚೆ ಆರ್ಥಿಕ ಜಾವನು ಅಶಕ್ತ ಲೋಕಾಂಕ ಸೇವಾ ದಿವಚೆ ನದರೇನ ಶುರು ಜಾಲೆಲೆ ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆನ ಮಾಕ್ಷಿಚೆ ಎಕ ದಶಕಾಂತ ಖೂಬ ಲೋಕಾಂಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ದಿವಚೆ° ಆನಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮದದ ಕರಚೆ° ಕೆಲಾ°. ದಾನಿ ಲೋಕಾಲ ಮದದ ಘೆವನು "ಸಿನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಎನ್ಕ್ಲೇವ್" ಯೋಜನಾ ಹಾಂನಿ ಘಾಲೆಲಿ ಆಸಾ.

 

ಬೆಂಗಳೂರು: ನವೀನ ಜಾವನು ಘಟನ ಜಾಲೆಲೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾ ಸರಕಾರಾನ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ ಪಕ್ಷಾಚೆ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿοಕ 52 ಹಜಾರ್ ಕೋಟಿ ರುಪಯೊ ಅನುದಾನ ದಿಲಾ°. ತ್ಯಾಚ ವೇಳಾ ಅಬಕಾರಿ ಕರ ಖೂಬ ಚಡ ಕೆಲಾ. ಕರ ಚಡ ಸಂಖ್ಯಾನ ಸಂಗ್ರಹ ಕರಚೆ° ದ್ಯೇಯ ದಿಸುನ ಯೆತಾ.

ಹೈಲೈಟ್ಸ್:
♦ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಜೆಟ್ 2023-24 ಹಾಜೆ° ಗಾತ್ರ: 3 ಲಾಖ 27 ಹಜಾರ ಕೋಟಿ ರೂಪಯೊ.
♦ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಂಕ 52 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಯೊ ಆರಕ್ಷಿತ ಕೆಲಾ.
♦ ಅಬಕಾರಿ ಕರ 20 ಠಕೊ ತಾಂಯ ಚಡ ಜಾಲಾ. ಬಿಯರಾಚೆರಿ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ 10 ಠಕೊ ತಿತಲೊ ಚಡ ಜಾಲಾ.
♦ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನಾಕ 100 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನ
♦ ಬೆಂಗಳೂರಾಕ 45 ಹಜಾರ ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನ
♦ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಆನಿ ಉಪನಗರ ರೈಲು ಯೋಜನೆಂಕ 30 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನ
♦ ಬೆಂಗಳೂರಚೆ ಬೈಯ್ಯಪ್ಪನ ಹಳ್ಳಿಂತು° ಸರ್. ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಲಾಗಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.
♦ ಮೈಸೂರಾಂತು° ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರಚನ ಕರಚಾಕ ನಿರ್ಧಾರ.
♦ ಗಾಯಿ, ಬೈಲು, ಮಶಿ ಮೆಲ್ಯಾರಿ 10 ಸಾವಿರ ರೂ. ಪರಿಹಾರ - 'ಅನುಗ್ರಹ ಯೋಜನೆ' ಮರು ಜಾರಿ
♦ ಶೇತಗಾರಾಲೆ° ಉತ್ಪನ್ನಾಂಕ ಏಕೀಕೃತ ಬ್ರಾಂಡಿοಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ 10 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆರಕ್ಷಿತ.
♦ ಎಪಿಎಂಸಿ ಕಾಯ್ದೆ ವಾಪಸ ಘೆವಚಾಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ನಿರ್ಧಾರ
♦ ರಾಮನಗರ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಹಾಂಗಾ ರೇಷ್ಮೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಾಪನಾ: 75 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನ
♦ ಕಾಫಿ ಟೂರಿಸಂ, ಪೋಡಿಪಾನ, ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆಕ ಬ್ರಾಂಡಿοಗ್
♦ 'ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ'ಕ ನರೇಗಾ ಸಕಳ 100 ಕೋಟಿ ರೂ.
♦ ಜಳಕೆ ಉದ್ಯಮಾಚೆ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ ದಿವಚೆ ರೀಣಾಚಿ ಮಿತಿ 50 ಸಾವಿರ ರೂ. ದಾಕೂನ 3 ಲಾಖಾಕ ಚಡಯಲಾ.
♦ ಕೊಪ್ಪಳ, ಕಾರವಾರ, ಕೊಡಗು ಹಾಂಗಾಚೆ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರಾ ಉನ್ನತೀಕರಣ
♦ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಾಂತು° ನವೀನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ.
♦ ಮೈಸೂರು, ಬೆಳಗಾವಿ, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಂತು° ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರಿ
♦ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ - ಮಗು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ - 70 ಕೋಟಿ ರೂ.
♦ ಮಾಕ್ಷಿ ಸರ್ಕಾರಾಚೆ ಪಠ್ಯ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಕರಚೊ ನಿರ್ಧಾರ: ಪರಿಷ್ಕರಣ ಕೆಲೆಲೆ° ಪಠ್ಯ ಸೊಡೂಂಕ ನಿರ್ಣಯ.
♦ ಸರ್ಕಾರಿ, ಅನುದಾನಿತ ಶಾಳೆಂಚೆ° 1 ದಾಕೂನ 10ವೆ° ಕಕ್ಷಾಚೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ವಾರಾಕ 2 ಪಾವಟಿ ಮೊಟ್ಟೆ, ಶೇಂಗಾ ಚಿಕ್ಕಿ ಯಾ ಕೆಳೆ° ವಿತರಣ.
♦ 1 ಲಾಖ 62 ಹಜಾರ ಕೋಟಿ ರೂ. ಕರ ಸಂಗ್ರಹಾಚೊ ಉದ್ಧೇಶ.
♦ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಕ 1,01,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕರ ಸಂಗ್ರಹಾಚೊ ಲಕ್ಷ್ಯ.
♦ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಕ 36 ಹಜಾರ ಕೋಟಿ ರೂ. ಕರ ಸಂಗ್ರಹಾಚೆ ಲಕ್ಷ್ಯ.
♦ ನೋಂದಣಿ ಆನಿ ಮುದ್ರಾಂಕ ಇಲಾಖೆಕ 25 ಹಜಾರ ಕೋಟಿ ರೂ. ಕರ ಸಂಗ್ರಹಾಚೊ ಲಕ್ಷ್ಯ.

ಬೆಂಗಳೂರು: ಪಯರಿ ಆಯ್ತಾರಾ ಜುಲೈ 2ಕ ಹಾಂಗಾಚೆ ಬಸವನಗುಡಿಚೆ ದ್ವಾರಕನಾಥ ಭವನಾಂತು° ಎಕ ಸುಂದರ ಆನಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಲ್ಲೊ. ಆಮ್ಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸ್ಥೆನ ಆಯೋಜನ ಕೆಲೆಲೊ "ಕೊಂಕಣಿ ಉತ್ಸವ - 2023". ಸಕಾಳಿ ಸಾತ ಗಂಟೆ ದಾಕೂನ ರಾತಿ ಣವ್ ತಾಂಯ ಎಕಾ ಮಾಕ್ಷಿ ಎಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಲೆ. ಸುಂದರ ಭಜನ, ಸಾಂಸ್ಕೃತೀಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಭಾ, ವೈದ್ಯ ಲೋಕಾಂಚಿ ಸಭಾ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬೈಠಕ್, ನ್ಥತ್ಯ, ನಾಟ್ಕುಳೆ° ನಂತಾ° ಕೊಂಕಣಿ ಖಾಣ ಜೇವಣಾಚೊ ಅನುಭವ ಜಾಲೊ. ಸಕಾಳಿಚಿ ಚಂಡೆವಾದನಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೆ ಶುರುವಾತ ಜಾಲೆ°. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹಾಂಗೆಲೆ ಸ್ಯಾಕ್ಸಾಫೋನ ವಾದನ ಆಶಿಲೆ°. ಆಟ ಗಂಟ್ಯಾಕ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ಹಾಂಗೆಲೆ "ಗೀತ ಪ್ರಭಾತ" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಲೊ. ಣವ ಗಂಟ್ಯಾಕ ಶೋಭಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಆನಿ ಸಾಂಗಡ್ಯಾಲೆ "ಹಾಸ್ಯ ಲಾಸ್ಯ" ಮ್ಹಳೆಲೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಲೊ. ಉಪರಾಂತ ನಾವಾದೀಕ ಕೊಂಕಣಿ ಕಲಾಕಾರ ಶಂಕರ ಶ್ಯಾನಭಾಗ ಹಾಂಗೆಲೆ "ಭಕ್ತಿ ಸಿಂಚನ" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಲೊ. ತಾಜೆ ನಂತರ ರಾಜಾಪುರ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮಾಜಾಚೆ ಜ್ಯೋತಿ ಆರ್. ನಾಯಕ ಆನಿ ಸಾಂಗಡ್ಯಾನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತೀಕ ಕಾಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲೆ°.

ಜುಸ್ತ ಬಾರಾ ಗಂಟ್ಯಾಕ ಉಗ್ತಾವಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಲೊ. ಸಾರಸ್ವತ ಸಮಾಜಾಚೆ ಆನಂದ ನಗರಕರ್, ದೈವಜ್ಙ ಸಮಾಜಾಚೆ ಅಶೋಕ ಶೇಟ್, ಆರ್. ಎಸ್. ಬಿ. ಸಮಾಜಾಚೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕುಡೇಲು ಆನೀ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಸಮಾಜಾಚೆ ಮುಖೇಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಶಿಲೆ. ಉಪರಾಂತ ಚಲೆಲೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತು° ಉದ್ಯಮಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಕಾಮತ, ಡಾ| ದಿನೇಶ ವಿ. ಕಾಮತ, ಕಲಾ ಕುಡ್ವ ಆನಿ ಡಾ| ಪ್ರಸಾದ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಹಾಂನಿ° ತರನಾಟ್ಯಾಂಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದಿಲೆ°.
ದೋನಪಾರ ಜೇವಣ ಜಾತರಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನಾ ಹಾಂಗೆಲೆ ಸಾರಥ್ಯಾರಿ ಕೊಂಕಣಿ ಗೋಷ್ಠಿ ಚಲಿ. ಸಾರಸ್ವತ ಸಮಾಜ, ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಸಮಾಜ, ದೈವಜ್ಞ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜ, ರಾಜಾಪುರಿ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮಾಜಾಚೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿನಿ ವಿಚಾರ ಮಂಡನ ಕೆಲೆ°. ಉಪರಾಂತ ಚಲೆಲೆ "ಸಂಗೀತ - ಕವಯತ್ರಿಲೆ ಸಾಂಗತ" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತು° ಶಕುಂತಳಾ ಕಿಣಿ, ಮುರಳಿಧರ ಕಾಮತ, ಡಾ| ವೈಷ್ಣವಿ ಕಿಣಿ ಆನಿ ಮೇಘಾ ಪೈ ಹಾಂನಿ° ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲೆ°.


ಸಾಂಜವೇಳಾ ಘಡಲೆಲೆ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತು° ಡಾ| ಪಿ. ದಯಾನಂದ ಪೈ, ಮೋಹಿನಿ ಡಿ. ಪೈ, ಸಬಿತಾ ಪೈ, ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನಾ, ಶಾಸಕ ಪ್ರತಾಪಸಿಂಹ ನಾಯಕ, ಶಾಲಿನಿ ಪ್ರಭು, ವಿವೇಕ ಪ್ರಭು, ಬಿ. ಸುಧಾಕರ ಪೈ, ನಾಗೇಂದ್ರ ನಾಯಕ ಹಾಂನಿ° ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಶಿಲೆ. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೆ ಉಪರಾಂತ ಪೂತ್ತೂರು ನರಸಿಂಹ ನಾಯಕ ಹಾಂಗೆಲೆ "ಕೊಂಕಣಿ ಗೀತ ಗುಚ್ಛ" ಆನಿ ಪಂಡಿತ ಉಪೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಹಾಂಗೆಲೆ "ಭಕ್ತಿ ಸಿಂಚನ" ಅಭಂಗವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಲೊ. ತಾಜೆ ನಂತರ ಚಿತ್ರಾ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಆನಿ ಸಾಂಗಡ್ಯಾನಿ "ಆಮ್ಚಿ ನೃತ್ಯ ಪ್ರತಿಭಾ" ಮ್ಹಳೆಲೆ ಭರತ ನಾಟ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲೊ. ಆಖೇರಿಕ ಅಶ್ವಿನ್ ಪ್ರಭು ಹಾಂಗೆಲೆ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಲೊ.
ಸಕಾಳಿ ದಾಕೂನ ಸಾಂಜವೇಳ ತಾಂಯ ಸಾಬಾರ ಪಾಂಚ ಹಜಾರ ಲೋಕಾನ ಹ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಉತ್ಸವಾಂತು° ವಾಂಟೊ ಘೆತಲಾ ಆನಿ ಸಗಟಾಂಕ ಅಪೂಟ ಕೊಂಕಣಿ ಖಾಣ ಜೇವಣಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಆಶಿಲಿ ಮ್ಹಣು ಆಯೋಜಕ ಸೋನಾ ಗಣೇಶ ನಾಯಕ ಹಾಂನಿ° ಕಳಯಲಾ°.

 

ಬೆಂಗಳೂರು: ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜ ಅನಾದಿ ಕಾಳಾ ದಾಕೂನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮ್ಹಣೂನ ಘೆವಚಾಕ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಆಮಕಾ ದೇವಾರ ಆಸಚೊ ವಿಶ್ವಾಸ, ಚಲನು ಆಯಿಲಿ ವಾಟ, ರೀತಿ ರಿವಾಜ, ಧರ್ಮಾಚೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮ್ಹಣು ಸಾಂಗಲ್ಯಾರಿ ಖಾಂಯ ಚೂಕಿ ಜಾಯನಾ. ಮಠ ಪರಂಪರಾ, ಇಷ್ಠ ದೇವು, ಗ್ರಾಮ ದೇವು ಅಶಿ° ಮಾನೂನ ಆಯಿಲೆ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜಾಂತು° ವಿದ್ವತ್ ಊಣೆ ಜಾತಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಳೆಲಿ ಭಾವನಾ ಯೆತಾ ಆಸತನಾ ತೀಸ ವರಸಾಚೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಹಾಂನಿ° “ಶ್ರೀಮನ್‌ನ್ಯಾಯಸುಧಾ” ಹಾಜೆಂ ಮಂಗಲ ಕರನು ಸಮಾಜಾಚಿ ಭರಮ ವಾಡಯಲ್ಯಾ.  

Ramakrishna Bhat

ಉಡುಪಿ ಪೇಜಾವರ ಮಠಾಚೆ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ, ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಂಗಾ ಇಕ್ರ ವರಸ ದಾಕೂನ ವ್ಯಾಕರಣ, ನ್ಯಾಯ ಆನೀ ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂಚೆ  ಅಧ್ಯಯನ ಕೆಲೆಲೆ ಹಾಂಕಾ° ಪೇಜಾವರ ಮಠಾಚೆ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀಮದ್ ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆನೀ ಶ್ರೀಮದ್ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಂಗೆಲೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮೆಳೆಲೆ° ಆಸಾ. ಆಖೇರಿಚೆ ದೋನ ವರಸಾಂತು° ದೇಡ ವರಸ ಶ್ರೀಮದ್ ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಂಗೆಲೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾರಿ ಕಠಿಣ ಅಧ್ಯಯನ ಕೆಲೆಲೆ ಹಾಂನಿ° ಜ. 1ಕ ಬೆಂಗಳೂರಾಂತು° ಚಲೆಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆಂತು° ಅತೀ ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿರಿ (ಸಗಟಾ ಪಶಿ ಚಡ ಅಂಕ ಜೋಡೂನ) ಶ್ರೀಮನ್‌ನ್ಯಾಯ ಸುಧಾ ಪರೀಕ್ಷೆಂತು° ಉತ್ತೀರ್ಣ ಜಾಲ್ಯಾಂತಿ°. ಪೇಜಾವರ ಮಠಾಚೆ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀಮದ್ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆನೀ ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠಾಚೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಸತ್ಯಾತ್ಮ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಂಗೆಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿರಿ ಚಲೆಲೆ ಹ್ಯಾ ಪರೀಕ್ಷೆಂತು° ಪಂಡಿತ ಲೋಕಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಂಕ ಸವಾಲ ಘಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಖಾತಿರ ಗುರುವರ್ಯಾನಿ ಹಾಂಕಾ° ಪನ್ನಾಸ ಹಜಾರ ರುಪಯೋ ನಗದ ಇನಾಮ ದಿವನು ಸನ್ಮಾನ ಕೆಲಾ.

Ramakrishna Bhat

 

Ramakrishna Bhat

ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಹಾಂನಿ° 2018 ಇಸವಿಂತು° ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯಾ ದಾಕೂನ ‘ನವೀನ ನ್ಯಾಯ’ ವಿಷಯಾರಿ ‘ವಿದ್ವಾನ ಮಾಧ್ಯಮ’ (ಬಿ.ಎ.) ಪದವಿ ಫಾವೊ ಕೆಲಿ. 2020 ಇಸವಿಂತು° ‘ನವೀನ ನ್ಯಾಯ’ ವಿಷಯಾರಿ ‘ಆಚಾರ್ಯ’ (ಎಂ.ಎ) ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಪದವಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕೆಲೆಲಿ ಆಸಾ. ಎಂ.ಎ ಪದವಿಚೆ ಸಾಂಗತ ಹಾಂಕಾ ದೋನ ಭಾಂಗರಾ ಪದಕಯೀ ಮೆಳ್ಯಾಂತಿ.

ಹಾಂಗೆಲೆ ಶಿಕ್ಷಣಾಚೆ ವೇಳಾರಿ ಹಾಂನಿ° ಖೂಬ ಹೇರ ಸಾಧನಾಯಿ ಕೆಲೆಲೆ ಆಸಾ. 2015-16 ವರಸಾಂತು° ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯಾನ ಆಯೋಜನ ಕೆಲೆಲೆ ‘ವೇದಾಂತ ಶಲಕಾ’ಪರೀಕ್ಷೆಂತು° ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥರಾರಿ ಪಯಲೆ° ಸ್ಥಾನ, 2016-17 (ಉಡುಪಿ), 2018-19 (ಮೇಲುಕೋಟೆ) ಆನೀ 2019-20 (ಮೈಸೂರು) ತು° ಚಲೆಲೆ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥರಾಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತು° ಹರ ಎಕ ಪಾವಟಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, 2018-19 ವರಸಾಂತು° ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ದೆಹಲಿನ ತ್ರಿಪುರಾಚೆ ಅಗರ್ತಾಲಾಂತು° ಆಯೋಜನ ಕೆಲೆಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಥರಾಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತು° ‘ನ್ಯಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಭಾಷಣಂ’ವಿಷಯಾಂತು° ಪಯಲೆ° ರೇಂಕ್ ಆನೀ ಭಾಂಗರಾಚೆ ಪದಕ ಫಾವೊ ಕೆಲಾ°.

Ramakrishna Bhat

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಚೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಭಟ್ ಕುಟುಂಬೆಚೆ ಜಾವನು ಆಸಚೆ ಹಾಂಗೆಲೆ ಜನ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಚೆ ಹೊನ್ನಾವರಚೆ ಆವಸುಲೆ ಘರಾಕಡೆನ ಜನವರಿ 1, 1992ಕ ಜಾಲೆ°. ಆತ° ತಾಂನಿ° ಬಾಪುಸು ನಾವದೀಕ ಪುರೋಹಿತ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಉಮಾನಾಥ ಭಟ್, ಆವಸು ಬಿ. ವೇದಾವತಿ ಭಟ್ ಆನೀ ಬ್ಹಾವು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಹಾಂಗೆಲೆ ಸಾಂಗತ ಬೆಂಗಳೂರಚೆ ಬಸವನಗುಡಿಂತು° ನಿವಾಸ ಆಸಾತಿ. ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಶ್ಮೀ  ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಳಾಚೆ ಅನುವಂಶಿಕ ಪರ್ಯಾಯ ಸಾಂಬಾಳನು ಆಸಚೆ ಹಾಂಗೆಲೊ ಬಾಪ್ಪಾ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಪಾಂಡುರಂಗ ಭಟ್ ಹಾಂನಿ° ಆಜಿಕಯೀ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ದೇವಳಾಚೆ ಅರ್ಚಕ ಆಸಾತಿ. ಬ್ರಹ್ಮಾವರಾಂತು° ಆಸಚೆ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೆಲೆ ಘರಾಕ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ತಾತಾವಳಿ ಯೆತಾತಿ ಮ್ಹಣು ಪಾಂಡುರಂಗ ಭಟ್ ಸಾಂಗತಾತಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಹಾಂಗೆಲೊ ಮ್ಹಾಂತು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ದೇವಾದಿನ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಹಾಂನಿ 1958 ಇಸವಿಂತ ಬೆಂಗಳೂರಾಕ ಗೆಲೆಲೆ. ತಾಂಕಾ° ಗೋಕರ್ಣ್ ಪರ್ತಗಾಳಿ ಜಿವೋತ್ತಮ ಮಠಾಧೀಶ ಶ್ರೀಮದ್ ದ್ವಾರಕನಾಥ ಶ್ರೀಪಾದ ವಡೇರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಂನಿ ಬಸವನಗುಡಿಚೆ ಮಾಠಾಚೆ ದೇವಾಳಾಚಿ ಜಬಾಬದಾರಿ ದಿಲೆಲಿ. ಉಪರಾಂತ ತಾಂನಿ° ಬ್ಹಾಂವಡಾಂಕ ಥಂಯ ವೆಲೆ ಆನೀ ಆಜೀ ತಾಂನಿ° ಬೆಂಗಳೂರಚೆ ನಾವಾದೀಕ ಪುರೋಹಿತ ಆಸಾತಿ. ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಶ್ಮೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಳಾಚೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಂತುಂಯೀ ಹಾಂಗೆಲೊ ಹೋಡು ವಾಂಟೊ ಆಸಾ.

ಶ್ರೀಮನ್‌ನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಪರೀಕ್ಷೆಂತು° ಉತ್ತೀರ್ಣ ಜಾವಚೆ° ಸುಲಭ ನಾ ಆನೀ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಸಮಾಜಾಂತು° ಹಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಜಾಲೆಲೆ ಲೋಕ ಊಣೇಚಿ ಆಸಾತಿ ಮ್ಹಣು ಅನುಭವ ಜಾತಾ. ದೇವಾದಿನ ಕಾರ್ಕಳ ಪದ್ಮನಾಬ ಪುರಾಣಿಕ ಆನೀ ಗೋಕರ್ಣ ಮಾಧವ ಭಟ್ ಹಾಂನಿ°  ಹಾಜೆ ಪಯಲೆ° ಹಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಜಾಲ್ಯಾಂತಿ ಮ್ಹಣು ಕಳನು ಯೆತಾ.

ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಹಾಂಗೆಲಿ ಹ್ಯಾ ಸಾಧನೆ ನಿಮಿತ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣು ವಿಶ್ವಾಸ ಕರೂಯಾ°.   

ಬೆಂಗಳೂರು: ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣ ಪರ್ತಗಾಲಿ ಜಿವೋತ್ತಮ ಮಠಾಧೀಶ ಶ್ರೀಮದ್ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದ ವಡೇರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಂನಿ° ಆಜೀ (ಡಿ. 17) ಸಕಾಳಿ ಬೆಂಗಳೂರ ಮೊಕ್ಕಾಂ ದಾಕೂನ ಪರ್ತಗಾಲಿಚೆ ಕೇಂದ್ರ ಮಠಾಕ ವಚೆ ವಾಟೇರಿ ನೈಸ ರಸ್ತೆಚೆ ಬಗಲೇನ ಕಾರ ರಾಬೋನ ಮಠಾಚೊ ಮ್ಹಲ್ಗಡೊ ಅನುಯಾಯಿ ದಂಪತಿoಕ ಪ್ರಸಾದ ದೀವನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕರಚೆ° ಜಾಲೆ°. 


ಶುರುವೇಕಚಿ ಗುರುವರ್ಯಾಂಕ ಮಾಘಣಿ ಕೆಲೆಲೆ ಪ್ರಮಾಣೆ ಸಕಾಳಿ ಸಾಬಾರ 11 ಗಂಟ್ಯಾಕ ಬೆಂಗಳೂರ ಜಯನಗರ ನಿವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ಗ್ರೂಪಾಚೆ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೆ ಮನೀಸ ಕಟಪಾಡಿ ಕಮಲದಾಸ ಶೆಣೈ ಆನಿ ತಾಂಗೆಲಿ ಬಾಯಲ ಶೀಲಾ ಶೆಣೈ ನೈಸ್ ರಸ್ತೆಚೆ ಬಗಲೇನ ಗುರುವರ್ಯಾಂಕ ರಾಖತ ಆಶಿಲೆ. ವೇಳಾರ ಆಯಿಲೆ ಗುರುವರ್ಯಾನಿ ರಸ್ತೆ ಬಗಲೇನ ಕಾರ ರಾಬೋವನು ಮಠಾಚೆ ಪರಮ ಅನುಯಾಯಿ ದಂಪತಿಲೊ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಕೆಲೊ ಆನೀ ತಾಂಕಾ° ಆಶೀರ್ವಾದ ದಿಲೊ. ಆಜೀ ಶೀಲಾ ಶೆಣೈ ಹಾಂಗೆಲೊ 80ವೊ ಜಲ್ಮ ದೀವಸ ಜಾವನು ಆಸಚೆ° ವಿಶೇಷ ಜಾವನು ಆಸಾ.   

ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಮೂಳಾಚೊ ವಕೀಲ ಎನ್. ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಕಾಮತ ಹಾಂಕಾ° ರಾಜ್ಯ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯಾನ 14.12.2021ಕ ಅಧಿಸೂಚನಾ ಕರನು ಸೀನಿಯರ್ ಕೌನ್ಸೆಲ್ ಮ್ಹಣು ಪದೋನ್ನತಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಹಾಂನಿ° ಮೂಳಾವೆ° ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವಿರಾಜಪೇಟೆಂತು° ಜಾತರಿ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಉಜಿರೆಚೆ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಮ್. ಕಾಲೇಜಾಂತು° ಕರನು 1985 ದಾಕೂನ 1990 ತಾಂಯ ಮಂಗಳೂರುಚೆ ಎಸ್. ಡಿ. ಎಮ್. ಲಾ ಕಾಲೇಜಾಂತು° ಕಾನೂನು ಶಿಕ್ಷಣ ಫಾವೊ ಕೆಲೆ°. 1990 ಉಸವಿಂತು° ವಿರಾಜಪೇಟೆಂತು° ಕಾನೂನು ವೃತ್ತಿ ಶುರು ಕೆಲೆಲೆ ಹಾಂನಿ° 2002 ಇಸವಿಂತು° ಬೆಂಗಳೂರಾಕ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಜಾಲೆ ಆನೀ ರಾಜ್ಯ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯಾಂತು° ವೃತ್ತಿ ಮುಕಾರಶಿಲಿ. ಆಜಿ ತಾಂನಿ° ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ದೆಹಲಿಂತು° ದೇಶಾಚೆ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಂತಾ° ದೇಶಾಚೆ ವೆಗವೆಗಳೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಾಂತ ತಾಂಗೆಲೆ ಕಕ್ಷಿಗಾರಾಂಕ ಕಾನೂನ ಸೇವಾ ದಿವನು ಆಸಾತಿ. 2012 ಇಸವಿಂತು° ಲಂಡನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಾ0ತು ಭಾಷಣ ದಿಲೆಲೆ ಹಾಂನಿ° ಎದೋಳು ಪ್ರಪಂಚಾಚೆ ವೆಗವೆಗಳೆ ದೇಶಾಂತ ವ್ಹಿಂವ್ಹಿಂಗಡ ಸೇಮಿನರ‍್ಸಾಂತು° ಪ್ರಭಂದ ಮಂಡನ ಕೆಲೆಲೆ° ಆಸಾ. ಎದೋಳು ಥಾಂಯ ಖೂಬ ಸನಸನಿ ಕೇಸ° ಸಾಂಬಾಳನು ಹಾಡಲೆಲೆ ಹಾಂನಿ° ಶ್ರೀ ಕಾಶಿಮಠಾಚೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತರಪೇನ ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಹಾಂಗೆಲೆ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಪತಿ, ಕಡಪಾ, ಎರ‍್ನಾಕುಲಂ, ಹೈದರಾಬಾದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಾಂತು° ಆನೀ ದೆಹಲಿಚೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಾಂತ ಕಾನೂನ ಝುಜ ಕರನು ಸ್ವಾಮೀಜಿಂಗೆಲೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವಾದನ ಫಾವೊ ಕೆಲಾ°. 
ಸದ್ಯಾಕ ತಾಂನಿ° ಆರ್.ಟಿ.ಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ವಿನಾಯಕ ಬಾಳಿಗಾ ಹತ್ಯಾ ಕೇಸಾಂತು° ಅನುರಾಧಾ ಬಾಳಿಗಾಲೆ ಕುಟುಂಬೆಚೆ ತರಪೇನ ಕಾನೂನ ಸೇವಾ ದಿವನು ಆಸಾತಿ. ಸರಕಾರಾನ ಹ್ಯಾ ಕೇಸಾಂತು° ತಾಂಕಾ° ಸ್ಪೆಶಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಜಾವನು ನೇಮಣೂಕ ಕೆಲೆಲೆ° ಟ್ರಾಯಲ್ ಕೋರ್ಟಾನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಾಕ ಲಾಗೂನ ರದ್ಧ ಕೆಲೆಲೆ° ಆಸಾ. 'ಹಿಂದು ಲಾ’ ಆನೀ 'ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಲಾ’ ಹಾಂತು° ಪ್ರವೀಣ ಆಸಚೆ ಹಾಂನಿ° ಸಾಂಬಾಳನು ಹಾಡಲೆಲೆ ಸಾಬಾರ ಕೇಸ° ಲಾ ಜರ್ನಲ್ಸಾಂತು° ಪ್ರಕಟ ಜಾಲ್ಯಾಂತಿ. ರಾಜ್ಯಾಚೆ ನಾವಾದಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಚೆ ತರಪೇನ ಹಾಂನಿ° ಯಶಸ್ವಿ ತರಾನ ಕೇಸ° ಝುಜಲ್ಯಾಂತಿ. 
2010 ಇಸವಿಂತು° ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯಾನ ಹಾಂಕಾ° ‘ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ’ ಹಾಜೊ ಸಾಂದೊ° ಜಾವನು ನೆಮಣೂಕ ಕೆಲೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ಅನುಭವಾನ ಹಾಂನಿ° ಬರಯಿಲೆ° ಪುಸ್ತಕ ‘ಮ್ಯಾನ್ ಎಂಡ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಕಾನಫ್ಲಿಕ್ಟ್’ ವಗೀಚ ಪ್ರಕಟ ಜಾವಚೆ° ಆಸಾ. ವಿರಾಜಪೇಟೆಚೆ ಎನ್. ವೆಂಕಟೇಶ ಕಾಮತ ಆನೀ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಕಾಮತ ಹಾಂಗೆಲೊ ಪೂತು ಜಾವನು ಆಸಚೆ ಹಾಂಗೆಲೆ° ಜಲ್ಮ 1968 ಎಪ್ರಿಲ್ 14ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಚೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿoತು° ಜಾಲೆಲೆ°.        

ಬೆಂಗಳೂರು: ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಗೋಕರ್ಣ ಪರ್ತಗಾಲಿ ಮಠ, ಗೊಂಯ ಹಾಂಗೆಲಿ ಯೋಜನಾ ಜಾವನು ಆಸಚೆ 68 ಕೂಡಾಂಚೆ° ವಸತಿ ನಿಲಯಾಚೆ ಉಗ್ತಾವಣ ಶ್ರೀಮದ್ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದ ವಡೇರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಂನಿ° ಡಿ. 10 ತಾರೀಕೆಕ ಬೆಂಗಳೂರಚೆ ಇಲೆಕ್ಟಾçನಿಕ್ ಸಿಟಿಕ ಲಾಗಿ ಆಸಚೆ ಶ್ರೀ ಅನಂತನಗರಾಚೆ ಹೆಬ್ಬಾಗೋಡಿಂತು° ಕರನು ಆಶೀರ್ವಚನ ದಿಲೆ°. 

ದೋಗ ಲೋಕಾನ ಎಕ ಕೂಡಾಂತ ವಸತಿ ಕರೂಂಕ ಅವಕಶ ಆಸಚೆ ಹೆ° ವಸತಿ ಗೃಹ ಬೆಂಗಳೂರಾoತ ನೌಕರಿ ಕರೂಂಕ ಯೆವಚೆ ಸಮಾಜಾಚೆ ಸ್ತ್ರೀಯಾ° ಖಾತಿರ ಬಾಂದಿಲೆ° ಆಸಾ. ಸರ್ವ ಸೌಕರ್ಯ ಆಸಚೆ ಹ್ಯ ವಸತಿ ನಿಲಯಂತು° ವಸತಿ ಕರತಲೆನ ರಾಂದಪ ಕರಚಾಕಯೀ ಅವಕಾಶ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ ಗೋಕರ್ಣ ಮಠ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೆಂಪೊ, ಕಾಮತ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ಫ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಹಾಜೊ ಆರ್. ಆರ್. ಕಾಮತ, ಪಿ. ಎನ್. ಬಿಚೊ ಆದಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ಆರ್. ಕಾಮತ, ಯು. ರಾಮದಾಸ ಕಾಮತ, ಗೋಕರ್ಣ ಮಠ ವಡಾಲಾ ಹಾಜೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಕುಂದ ಕಾಮತ ಆನೀ ಗೋಕರ್ಣ ಮಠ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮರನಾಥ ಕಾಮತ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಶಿಲೆ.

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಂತು°

ಮುοಡ್ಕೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಭ ದೇವಳಾಂತು°

ಉದ್ಯೋಗ ಆನೀ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಡಾ| ಅರವಿಂದ

18:53:41 ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ  ಕೇಂದ್ರ ‘ಕ್ಷಮತಾ

This application is only for the poor

कोंकणिंतल्या अस्तुरी साहित्याचेर

ಮಂಗಳೂರು: ವಿಶಂತಿ ಸಂಭ್ರಮಾοತು ಆಸಚೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಚೆ ಗೌಡ

https://www.youtube.com/user/MrBaligavenkatesh

Editorial

ಡಾಕ್ಟರಾಲೆ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮಾಲೆ ಸಾಂಗತ ವಿಲೀನ ಜಾಲೆ°,,,

ಡಾ. ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಎಕ ನಾವಾದೀಕ ಡಾಕ್ಟರು ಆಶಿಲೊ. ಯುರಾಲಾಜಿ ತಾಗೆಲಿ ಸ್ಪೇಷಾಲಿಟಿ. ತೊ ಎಕ ಫಾಮಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂತಾ° ಎಕ ಬರೊ ಭಾಷಣಗಾರುಯೀ ಜಾವನು ಆಶಿಲೊ. ಸಾನ ಪ್ರಾಯೆರಿ ತೊ ಜನಾ ಮೋಗಾಳ ಜಾಲೆಲೊ. ತೊ ಅನೀರಿಕ್ಷಿತ ಜಾವನು ಅಂತರಲೊ ಮ್ಹಳೆಲಿ ಖಬರ ಆಯಕತನಾ ಸಾಬಾರ ಲೋಕಾಂಕ ತೆಂ ನಂಬಗೂಚಾಕ ಜಾಯನಿ. ಬ್ಯುಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಿಲೊ ತೊ ಕೆದನಾಯಿ ಕೊಡಿಯಾಲಚೆ ಕೆ. ಎಂ. ಸಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಾಂತ ಪಳೊವಚಾಕ ಮೆಳತಲೊ. ಸಕಾಳಿ ದಾಕೂನ ಸಾಂಜವೇಳಾ ತಾಂಯ ಆಪರೇಶನ್ ಥಿಯೇಟರಾಚೆ ಸಮವಸ್ತ್ರಾಂತು ತೊ ದಿಸತಲೊ ಮ್ಹಣು ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ ಗೆಲೆಲೆ ಸಾಂಗತಲೆ. ತಿತಲೊ ಬ್ಯುಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೊ. ತಾಣೆ ತಾಗೆಲೆ ಪೆಶೆಂಟಾoಕ ಪಳೊವಚಾಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೆ ರೌಂಡ್ಸಾರ ವತನಾ ತಾಗೆಲೊ ಹೋಡು ತಾಳೊ ಆಯಕೂನು ತ್ಯಾ ಮ್ಹಾಳ್ಯೆರಿ ಆಸಚೆ ಸಗಟ ರೂಮಾಂತುಲೆ° ಪೇಶೆಂಟಾoಕ ತೊ ಆಯಲೊ ಮ್ಹಣು ಕಳತಲೆ° ಖಂಯ. ಕುಶಾಲ ಉಲೊವನು ಪೇಶೆಂಟಾoಲಿ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಸಂತೋಸಮಯ ಕರಚೆಂ ತಾಗೆಲಿ ಸವಯ್ ಆಶಿಲಿ.
ನ. 9ಕ ಎಕ ಆಪರೇಶನ ಪೂರ್ಣ ಕರನು ಭಾಯರ ಆಯಿಲೆ ಡಾಕ್ಟರಾಕ ಕಠಿಣ ಹೃದಯಘಾತ ಜಾಲೆ°. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ತಾಕಾ ತುರ್ತಾನ ಶುಶ್ರುತಾ ಮೇಳಚಾಕ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಲೆ°. ತೊ ಐ.ಸಿ.ಯುಂತ 8 ದೀವಸ ಆಶಿಲೊ. ತಾಕಾ ಊಂಛ ಸ್ಥರಾಚೆ ಟ್ರಿಟಮೆಂಟ್ ಮೆಳೆ°. ಜಾಲ್ಯಾರ ದೈವಿಚ್ಛಾ ವ್ಹಿಂಗಡ ಆಶಿಲಿ. ನ.17 ಕ ತಾಗೆಲೆ ದೇಹಾಂತ್ಯ ಜಾಲೆ°.
ಡಾಕ್ಟರಾಕ ಫಕತ 60 ವರಸ°. ಸಾಬಾರ 30 ವರಸಾಚೊ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಣಭವ. ಡಾಕ್ಟರ ಮ್ಹಣು ನ್ಹಹಿ°, ಆರತಾ° ತರನಾಟೆ ಲೋಕಾನ ಹೃದಯಘಾತ ಜಾವನು ಮರಣ ಪಾವಚಿ ಖಬರ ಆಯಕೂಚೆ° ಚಡ ಜಾಲಾ°. ಸ್ವತ: ಡಾಕ್ಟರ ಆಶಿಲೆ ತಾಕಾ ಖಾಂಯ ಮುನ್ಸೂಚನಾ ಮೇಳನಿ ವೆ ? ತಾಣೆ ತಾತಾವಳಿ ತಾಗೆಲಿ ಆರೋಗ್ಯಾಚಿ ತಪಾಸಣಾ ಕರನು ಆಸಚೆ° ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ. ಎಕ ಫಾಮಾದ ಡಾಕ್ಟರಾಕಚೀ ಅಶಿ° ಜಾಲೆ ಮ್ಹಣತಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಶಾನ ತಾಗೆಲೆ ಆರೋಗ್ಯಾ ಬದಲ ಕಿತಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಘೆವಕಾ ? ಮನಶಾನ ತಾಗೆಲೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಆನಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಕಶಿ° ದವರಕಾ ? ವಿಜ್ಞಾನ ಇತಲೆ° ವಾಡಲಾ° ಕೀ, ವಿಜ್ಞಾನಿ ಲೋಕಾ° ಮಧೆಂತೂಚಿ ಆಮಿ ಘೆವಚೆ ವಕದ ಆನಿ ಹೇರ ವಿಷಯಾಚೆರಿ ಚರ್ಚಾ ಜಾವಚೆ° ಆಮಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾರಿ ವಾಚತಾತಿ ಆನಿ ಆಯಕತಾತಿ. ಆಮಿ ಘೆತಿಲೆ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನಾ ಬದಲಯಿ ಸಂದೇಹ ಉಲಯತಲೆ ಆಸಾತಿ. ಆಶೆ° ಸಾಬಾರ ಸವಾಲಾ° ಆಮಗೆಲೆ ಮುಕಾರ ಆಸಾತಿ.
ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲ ಖೂಬ ಚರ್ಚಾ ಜಾತಾ ಆಸಾ. ಆರತಾ° ಕ್ರಿಕೇಟರ್ ಕೊಹ್ಲಿನ ತಾಗೆಲೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲ ಸಾಂಗಿಲೊ ಎಕ ವಿಡೀಯೊ ಪಳೊವಚಾಕ ಮೆಳೊ. ತಾಂತು° ತೊ ಕಾರ್ಬ್ಸ ಊಣೆ ಕರಚೆ°, ಪ್ರೊಟಿನ್ ಚಡ ಕರಚೆ°, ಗೀನ್ ವೇಜಿಟೆಬಲ್ಸ್ ಖಾವಚೆ°, ಲೋಣಿ - ತುಪ ಖಾವಚೆ° ಸಾಂಗತಾ. ತಾಗೆಲೆ ಉತ್ರ° ಆಯಕತನಾ ಆಮಗೆಲೆ ಥೊಡೆ ಇಷ್ಟ ಲೋಕಾನ ಆಶೆ° ಕರಚೆ° ಚೂಕಿ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಣು ದಿಸತಾ. ಆಮಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರನು ಪಳೊವಯೆತ ಮ್ಹಣು ಭೊಗತಾ. ದೀವಸಾಕ ಉಣೆನಾ 30 ಮಿನೀಟ್ ಚಮಕಲೆರಿ ಬರೆ° ಮ್ಹಣು ಹರ ಎಕಲೊ ಡಾಕ್ಟರು ಸಾಂಗತಾ. ಆಮಗೆಲೆ ತರನಾಟೆನಿ ಸುತಾ ಸಾನ ಪ್ರಾಯೇರಿಚಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಸಮ ಕರನು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಸಮ ಕರಚಾಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರಕಾ.
ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಬರೊ ಡಾಕ್ಟರು ಆನಿ ಭಾಷಣಗಾರ ನಂತಾ° ಎಕ ಕವಿ ಸುತಾ ಆಶಿಲೊ. ತಾಣೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆನ ಖೂಬ ಕವಿತಾಂ ರಚನ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣು ತಾಣೆ ದೇವಾದಿನ ಜಾತರಿಚಿ ಲೋಕಾಂಕ ಕಳೆ°. ತಾಣೆ ಆರತಾ° ಎಕ ಸಮಾರಂಭಾoತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲೆಲೆ ಭಾಷಣ ಖೂಬ ವೈರಲ್ ಜಾಲಾ°. ತಾಂತು° ತೊ ಆತ್ಮ ಆನಿ ಪರಮಾತ್ಮಾ ವಿಷಯಾರಿ ಉಲಯತಾ.
"ಕ್ರಷ್ಣಾನ ಸಾಂಗಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣಕೆ ಪರಮಾತ್ಮಾಲೆ ಮ್ಹಣಕೆ ಆತ್ಮಾಕಯೀ ಆದಿ ನಾ ಯಾ ಅಂತ್ಯ ನಾ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಮರಣ ನಾ" ಮ್ಹಣು ತ್ಯಾ ಭಾಷಣಾಚೆ ಶುರುವಾತಾರಿ ಡಾಕ್ಟರು ಸಾಂಗತಾ. ಆಮಿ ಜೀವನಾಂತು° ಆಮಗೆಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಕಾ, ಕರತನಾ ಆಮಕಾ ಜಯ ಮೇಳತಾ ಯಾ ಸೋಲು ಮೇಳತಾ. ಆಮಗೆಲೆ ವಿಷಯಾರಿ ಕೋಣ ಕಸಲೆ° ಚಿಂತಾ ಕರತಾ ಮ್ಹಣು ಆಮಿ ಮನಾಂತ ದವರನು ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಚೆ° ಕಷ್ಟ ಜಾತಾ. ತಸಲೆ ಮನೋಸ್ಥಿತಿರಿ ತುಮಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಚೆ° ಸುಲಭ ಜಾಯನಾ ಆನಿ ಕರಚೆ ಕರ್ತವ್ಯಾಕ ನ್ಯಾಯ ದಿವಚಾಕ ಜಾಯನಾ ಮ್ಹಣು ತೊ ಸಾಂಗತಾ.
ಮುಕಾರ ತೊ ಅಶೆ° ಸಾಗತಾ ಕೀ, ಎಕ ಪಾವಟಿ ತಾಗೆಲೆ ಪ್ರೋಫೆಸರಾನ ಸಾಂಗಿಲೆ° ಖಂಯ, ತುವ° ತುಗೆಲೆ ವೃತ್ತಿಂತು° ಪ್ರಚಾರ ಘೆವಚಾಕ ಯಾ ನಾವಾದೀಕ ಜಾವಚಾಕ ಆಯಿಲೊ ನ್ಹಹಿ°. ತುಗೆಲೆ ಮನಾಕ ಖಂಚೆ ಸಮ ಮ್ಹಣ ದಿಸತಾ ತ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆ ಮಾನವಿಯತಾ ದೃಷ್ಠಿ ದವರನು ಕರ್ತವ್ಯಪಾಲನ ಕರಿ. ಕೋಣಾಕ ಅಭಿಮಾನ ಆಸಾಕೀ ತಾಗೆ ಲಾಗಿ ಮಾನವೀಯತಾ ಆಸತಾ. ಕೋಣಾಕಯಿ ಖುಷಿ ಕರಚಾಕ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಚಾಕ ಜಾಯನಾ. ಅಹಂ ಸೋಡಕಾ, ಶರೀರ ಆನಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಸ್ತು ಸೋಡಚೆ° ಕರಕಾ. ಶರೀರ ಆನಿ ಹೇರ ವಸ್ತು ಆಮಗೆಲೊ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಣು ಚಿಂತಲ್ಯಾರಿ ಸಹಜ ಜಾವನು ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಜಾತಾತಿ. ಆತ್ಮ ವ್ಹಂವಚಾಕ ಶರೀರ ಶಿವಾಯ, ಶರೀರ ವ್ಹವಂಚಾಕ ಆತ್ಮ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಳೆಲೆ ಉಡಗಾಸ ದವರಕಾ. ಆತ್ಮಾನ ಶರೀರ ವ್ಹಂವಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯಲ್ಯಾರಿ ಶರೀರ ಸೋಡಕಾ ಮ್ಹಣು ತೊ ಸಾಂಗತಾ.
ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಂಬಾಳಚಾಕ ಕಸಲೆ° ಕರಕಾ ಮ್ಹಣೂಯಿ ಡಾಕ್ಟರಾನ ತಾಗೆಲೆ ಭಾಷಣಾಂತು° ಸಾಂಗಲಾ°. ಜೀವನಾಂತು° ಚಲನ, ಭೋಜನ, ಶಯನ ಆನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವೀಲಿನಾಚೆ ಬದಲ ಜ್ಞಾನ ಆಸೂಕಾ ಮ್ಹಣು ತೊ ಸಾಂಗತಾ.
ಆಮಿ ಕೆದನಾಯಿ ಚಲನಶೀಲ ಆಸೂಕಾ. ಚಲಚನಶೀಲತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಜೀವಂತ ಆಸಾತಿ ಮ್ಹಣಚೆ ಸೂಚನಾ. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ಪ್ರಾಯ ಜಾಲೆಲ್ಯಾನಿ ಜಾಲೆ ತಿತಲೆ ಚಮ್ಕೂಚೆ° ಕರಕಾ. 60 ವರಸ° ಜಾತರಿ ಎಕ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ದ್ಹರನು ಚಮಕೂಚೆ° ಬರೆ° ಮ್ಹಣು ತೊ ಡಾ. ಟಿ. ಎ. ಎ. ಪೈಲೆ ಉದಾಹರಣ ದಿತಾ.
ದುಸ್ರೆಂ, ಭೋಜನ. ತರನಾಟೆ ಆಸತನಾ ಫಾತೋರ ಖಾವನು ಜೀರ್ಣ ಕರಚಿ ಶಕ್ತಿ ಆಸತಾ. ಪ್ರಾಯ ಜಾತಾನ ತೀ ಶಕ್ತಿ ಊಣೆ ಜಾತಾ. ತಶಿಂ ಮ್ಹಣು ಕಸಲೆಂಯಿ ಸೊಡಚೆಂ ನ್ಹಹಿಂ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಶಿಯನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಹೈ ಫೈಬರ್ ಆಸೂಕಾ, ಉದಾಕ ಪಿವಕಾ, ಲಾಯಕ ಕರನು ನಿದೋಕಾ. ಎಕ ಲೇಖಾ ಪ್ರಮಾಣೆ 8 ಗಂಟೊ ಕಾಮ ಕರಕಾ, 8 ಗಂಟೊ ಕುಟುಂಬಾಕ ದೀವಕಾ ಆನಿ 8 ಗಂಟೊ ನಿದೋಕಾ. ವಗೀ ನಿದೊಚೆಂ ಆನಿ ವಗೀ ಉಟಾಚೆ° ಕರಕಾ. ಪ್ರಕೃತಿ ಸಾಂಗತ ಮೆಳಚೆ° ಕರಕಾ. ಅನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತು ದೂರ ದವರಕಾ. ಮೊಬೈಲ್ ಆನಿ ತಸಲೆ ಹೇರ ವಸ್ತು ದೂರ ಕರಚೆ°, ಖಂಚೆಯ ಗಾರ್ಡನಾಕ ವಚೆ° ಹಾಕಾ ಉದಾಹರಣ ಜಾತಾತಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಲೆ ಸಾಂಗತ ಮೇಳನು ಆಸಚೆಂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಜಾತಾ.
ಆಯಚೆ ದೀಸಾಂತ ಸಂಭoದ ಚೂಕುನ ವಚೆ° ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾಲಾ°. ಸಂಭoದ ವರೊನ ಹಾಡಚೆ° ಕರಕಾ. ದೋಸ್ತ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಕಾನ್ನಡಿ ಶೆಂ ಆಸತಾತಿ. ಮುಖಸ್ತುತಿ ಕರತಲೆ ನ್ಹಹಿ°. ಕೇದನಾಯಿ ಸಂಭoದ ಉದಾಕಶೆ° ಆಸೂಕಾ. ಉದಾಕ ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಸತಾ. ತಾನಿ ನಿವಯತಾ. ಆಮಿ ತಶೀಂಚಿ ಜಾವಕಾ. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ಜೀವನಾಂತು° ಚಲನ, ಭೋಜನ, ಶಯನ ಆನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವೀಲಿನಾಚೆ ಬದಲ ಚಡ ಮಹತ್ವ ದೀವಕಾ. ತ್ಯಾಚ ವೇಳಾರ ಸ್ನೇಹ ಪರಿಪಾಲನ ಕರಚೆ° ಕರಕಾ ಮ್ಹಣು ಸಾಂಗೂನು ತಾಣೆ ತಾಗೆಲೆ ಭಾಷಣ ಆಖೇರಿ ಕೆಲೆಲೆಂ ಆಸಾ.
ತಾಣೆ ಭಾಷಣಾಂತು° ಕಸಲೆ° ಸಾಂಗಲಾ° ತೆ° ತಾಣೆ ಜೀವನಾಂತು° ಪರಿಪಾಲನ ಕೆಲಾ° ಮ್ಹಣಯೆತ. ತಾಗೆಲೆ ಬದಲ ತಾಗೆಲೆ ದೋಸ್ತಾನಿ, ಪೇಶೆಂಟಾನಿ ಆನೆ ಹೇರಾನಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾರಿ ಫಾಯಸ ಕೆಲೆಲೆ ಸಂದೇಶ ಪಳೊವನು ಆಶೆಂ ಸಾಂಗಚಾಕ ಜಾತಾ.
ಡಾಕ್ಟಾçಲೊ ಮ್ಹಾಂತು ಜಿ. ಜಿ. ವಾಸುದೇವ ಪ್ರಭು ಹಾಂನಿ° ಮಂಗಳೂರಾoತು° ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆ ಖಾತೀರ ಸೇವಾ ದಿವಚೆ ನದರೇನ 1981ತು° ಶುರು ಕೆಲೆಲೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತೀಕ ಸಂಘ ಆಜಿಕಯೀ ತೀ ಸೇವಾ ದಿವೂನ ಆಸಾ. ಸಂಘಾನ ಆಪಯಿಲೆ ತೇದನಾ ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಯೆವನು ತಾಂಕಾ° ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದಿತಲೊ. ಉತ್ತಮ ವೈದ್ಯ, ವಾಘ್ಮಿ, ಸಂಘಟಕ, ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಬರೊ ಮನಿಸ್ ಆಶಿಲೆ ತಾಂಗೆಲೆ ಆತ್ಮಾಕ ಶಾಂತಿ ಮಾಘೂಯಾ°.

Shabdvihar

247. ಅಂದಾಜೋ

ಮೆಗೇಲೆ ಅಂದಾಜಾನ್ ತೆ ವಸ್ತುಕ ಶಂಬರ ರೂಪಾಯಿ ಆಸೂ ಪೂರೊ. ತಾಣೇ ಏಕ್ ಅಂದಾಜ್ಯಾರಿ ದೋನ್ಶೆ ಜನಾಂಚೆ ಪೇಟಿ ಕರಯಿಲಿ. ಹೇ ಉದ್ಘೃತ ವಾಕ್ಯಾಂತ ಅಂದಾಜೋ ಮ್ಹಣಚೋ ಜೋ ಶಬ್ದ ವಾಪರಲಾ ತಾಚೇ ವಿಷಿ ಸಮಜೂಯಾ. ಅಂದಾಜೋ ಮ್ಹಣಚೋ ಹೋ ಶಬ್ದ ಖ್ಹಂಚೇಯ ಏಕ ಅನುಮಾನಾನ ನಿಕ್ಕಿ ಕರಚೆ ವೇಳಾರಿ ವಾಪರಚೋ ಜಾವನು ಆಸೂನು, ಹೋ ಶಬ್ದ ಪಾಸರ್ಿ ಭಾಷೆಚೊ ಜಾವನು ಆಸಾ. ಅನ್ಯ ಭಾಷಾ ಶಬ್ದ ಸ್ವೀಕಾರ ನೇಮಾನ ಹೋ ಪಾಸರ್ಿ ಶಬ್ದ ಕೊಂಕಣೀಕ ಸ್ವೀಕಾರ ಕೆಲ್ಲಾ.

ಆನಿ ಹೋ ಶಬ್ದ ವಸ್ತುಚೆ ಮೌಲ್ಯ, ಸಂಖೋ, ಪರಿಮಾಣ ಸಾಂಗಚ್ಯಾಕ್ ಸಂಭವ ನಾಶಿಲ್ಯ ತೆದನಾ ಅನುಮಾನಾನ ಸಾಂಗಚೆ ವೇಳಾರಿ ಹೇ ವಾಪರತಾತಿ.

An Appeal to the members of the GSB Community

  जेसन पींत, SDB, उद्यावर, उडुपी (MA कोंकणी)

ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಸಾನ ಕಾಣಿಯೊ ಬರೊವಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತು°

ಪರಬೆಕ ತಿಸ್ರೆ ಲ್ಹಾರಾಚೆ ಭಯ ವಿಶ್ವಾಕಚ ಕರೋನಾಚೆ ಭಯ

ನವೆಂಬರ ಮ್ಹಯನೊ ಸರನು ದಶಂಬರ ಪಾವಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ಲೋಕಾಂಕ

ಅಮ್ಚಿಗೆಲೆ ಪರ‍್ಬೆ ರಾಂದಪ ಅಮ್ಚಿ ರಾಂದಪ ಭಾರಿ ಸುಲಭಗೊ

ಪ್ರಾಕ ದಕೂನು ಪ್ರಸ್ತೂತಾಕ ಎತ್ತಾನ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಖಾಣಜವಣ,

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸು ಆನಿ ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ ಅಶ್ಶಿ ತಶ್ಶಿ ಪೊಳೊಚೆ

ಮನು ಕುಲ ಕಳನು ಕೀ ಕಳನಾಶಿ° ಚೂಕಿ ಕೆಲ್ಲಾರಿ ಆವಸು

कोरोना महामारी भारताक येवनु ६ महिने जाले.

ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಂತು ಸಾಬಾರ ಸಂಖ್ಯೆರಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ಭೊ

Home

Ad for Aruna Masala

ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಅಂಡಾರು ರಾಮದಾಸ ಕಿಣಿ

Featured Chandrika Mohan Pai KC Prabhu

 

Anniversaries

Shabdh Vihaar

Homage

 

Well Wishers

Has no content to show!

Most Read

Homage

Events

Who is Online?

We have 126 guests and no members online

Advertorial

Scroll to top