Bangalore

Bangalore (7)

ಬೆಂಗಳೂರು: ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜ ಅನಾದಿ ಕಾಳಾ ದಾಕೂನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮ್ಹಣೂನ ಘೆವಚಾಕ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಆಮಕಾ ದೇವಾರ ಆಸಚೊ ವಿಶ್ವಾಸ, ಚಲನು ಆಯಿಲಿ ವಾಟ, ರೀತಿ ರಿವಾಜ, ಧರ್ಮಾಚೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮ್ಹಣು ಸಾಂಗಲ್ಯಾರಿ ಖಾಂಯ ಚೂಕಿ ಜಾಯನಾ. ಮಠ ಪರಂಪರಾ, ಇಷ್ಠ ದೇವು, ಗ್ರಾಮ ದೇವು ಅಶಿ° ಮಾನೂನ ಆಯಿಲೆ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜಾಂತು° ವಿದ್ವತ್ ಊಣೆ ಜಾತಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಳೆಲಿ ಭಾವನಾ ಯೆತಾ ಆಸತನಾ ತೀಸ ವರಸಾಚೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಹಾಂನಿ° “ಶ್ರೀಮನ್‌ನ್ಯಾಯಸುಧಾ” ಹಾಜೆಂ ಮಂಗಲ ಕರನು ಸಮಾಜಾಚಿ ಭರಮ ವಾಡಯಲ್ಯಾ.  

Ramakrishna Bhat

ಉಡುಪಿ ಪೇಜಾವರ ಮಠಾಚೆ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ, ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಂಗಾ ಇಕ್ರ ವರಸ ದಾಕೂನ ವ್ಯಾಕರಣ, ನ್ಯಾಯ ಆನೀ ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂಚೆ  ಅಧ್ಯಯನ ಕೆಲೆಲೆ ಹಾಂಕಾ° ಪೇಜಾವರ ಮಠಾಚೆ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀಮದ್ ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆನೀ ಶ್ರೀಮದ್ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಂಗೆಲೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮೆಳೆಲೆ° ಆಸಾ. ಆಖೇರಿಚೆ ದೋನ ವರಸಾಂತು° ದೇಡ ವರಸ ಶ್ರೀಮದ್ ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಂಗೆಲೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾರಿ ಕಠಿಣ ಅಧ್ಯಯನ ಕೆಲೆಲೆ ಹಾಂನಿ° ಜ. 1ಕ ಬೆಂಗಳೂರಾಂತು° ಚಲೆಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆಂತು° ಅತೀ ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿರಿ (ಸಗಟಾ ಪಶಿ ಚಡ ಅಂಕ ಜೋಡೂನ) ಶ್ರೀಮನ್‌ನ್ಯಾಯ ಸುಧಾ ಪರೀಕ್ಷೆಂತು° ಉತ್ತೀರ್ಣ ಜಾಲ್ಯಾಂತಿ°. ಪೇಜಾವರ ಮಠಾಚೆ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀಮದ್ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆನೀ ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠಾಚೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಸತ್ಯಾತ್ಮ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಂಗೆಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿರಿ ಚಲೆಲೆ ಹ್ಯಾ ಪರೀಕ್ಷೆಂತು° ಪಂಡಿತ ಲೋಕಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಂಕ ಸವಾಲ ಘಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಖಾತಿರ ಗುರುವರ್ಯಾನಿ ಹಾಂಕಾ° ಪನ್ನಾಸ ಹಜಾರ ರುಪಯೋ ನಗದ ಇನಾಮ ದಿವನು ಸನ್ಮಾನ ಕೆಲಾ.

Ramakrishna Bhat

 

Ramakrishna Bhat

ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಹಾಂನಿ° 2018 ಇಸವಿಂತು° ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯಾ ದಾಕೂನ ‘ನವೀನ ನ್ಯಾಯ’ ವಿಷಯಾರಿ ‘ವಿದ್ವಾನ ಮಾಧ್ಯಮ’ (ಬಿ.ಎ.) ಪದವಿ ಫಾವೊ ಕೆಲಿ. 2020 ಇಸವಿಂತು° ‘ನವೀನ ನ್ಯಾಯ’ ವಿಷಯಾರಿ ‘ಆಚಾರ್ಯ’ (ಎಂ.ಎ) ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಪದವಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕೆಲೆಲಿ ಆಸಾ. ಎಂ.ಎ ಪದವಿಚೆ ಸಾಂಗತ ಹಾಂಕಾ ದೋನ ಭಾಂಗರಾ ಪದಕಯೀ ಮೆಳ್ಯಾಂತಿ.

ಹಾಂಗೆಲೆ ಶಿಕ್ಷಣಾಚೆ ವೇಳಾರಿ ಹಾಂನಿ° ಖೂಬ ಹೇರ ಸಾಧನಾಯಿ ಕೆಲೆಲೆ ಆಸಾ. 2015-16 ವರಸಾಂತು° ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯಾನ ಆಯೋಜನ ಕೆಲೆಲೆ ‘ವೇದಾಂತ ಶಲಕಾ’ಪರೀಕ್ಷೆಂತು° ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥರಾರಿ ಪಯಲೆ° ಸ್ಥಾನ, 2016-17 (ಉಡುಪಿ), 2018-19 (ಮೇಲುಕೋಟೆ) ಆನೀ 2019-20 (ಮೈಸೂರು) ತು° ಚಲೆಲೆ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥರಾಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತು° ಹರ ಎಕ ಪಾವಟಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, 2018-19 ವರಸಾಂತು° ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ದೆಹಲಿನ ತ್ರಿಪುರಾಚೆ ಅಗರ್ತಾಲಾಂತು° ಆಯೋಜನ ಕೆಲೆಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಥರಾಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತು° ‘ನ್ಯಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಭಾಷಣಂ’ವಿಷಯಾಂತು° ಪಯಲೆ° ರೇಂಕ್ ಆನೀ ಭಾಂಗರಾಚೆ ಪದಕ ಫಾವೊ ಕೆಲಾ°.

Ramakrishna Bhat

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಚೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಭಟ್ ಕುಟುಂಬೆಚೆ ಜಾವನು ಆಸಚೆ ಹಾಂಗೆಲೆ ಜನ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಚೆ ಹೊನ್ನಾವರಚೆ ಆವಸುಲೆ ಘರಾಕಡೆನ ಜನವರಿ 1, 1992ಕ ಜಾಲೆ°. ಆತ° ತಾಂನಿ° ಬಾಪುಸು ನಾವದೀಕ ಪುರೋಹಿತ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಉಮಾನಾಥ ಭಟ್, ಆವಸು ಬಿ. ವೇದಾವತಿ ಭಟ್ ಆನೀ ಬ್ಹಾವು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಹಾಂಗೆಲೆ ಸಾಂಗತ ಬೆಂಗಳೂರಚೆ ಬಸವನಗುಡಿಂತು° ನಿವಾಸ ಆಸಾತಿ. ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಶ್ಮೀ  ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಳಾಚೆ ಅನುವಂಶಿಕ ಪರ್ಯಾಯ ಸಾಂಬಾಳನು ಆಸಚೆ ಹಾಂಗೆಲೊ ಬಾಪ್ಪಾ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಪಾಂಡುರಂಗ ಭಟ್ ಹಾಂನಿ° ಆಜಿಕಯೀ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ದೇವಳಾಚೆ ಅರ್ಚಕ ಆಸಾತಿ. ಬ್ರಹ್ಮಾವರಾಂತು° ಆಸಚೆ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೆಲೆ ಘರಾಕ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ತಾತಾವಳಿ ಯೆತಾತಿ ಮ್ಹಣು ಪಾಂಡುರಂಗ ಭಟ್ ಸಾಂಗತಾತಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಹಾಂಗೆಲೊ ಮ್ಹಾಂತು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ದೇವಾದಿನ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಹಾಂನಿ 1958 ಇಸವಿಂತ ಬೆಂಗಳೂರಾಕ ಗೆಲೆಲೆ. ತಾಂಕಾ° ಗೋಕರ್ಣ್ ಪರ್ತಗಾಳಿ ಜಿವೋತ್ತಮ ಮಠಾಧೀಶ ಶ್ರೀಮದ್ ದ್ವಾರಕನಾಥ ಶ್ರೀಪಾದ ವಡೇರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಂನಿ ಬಸವನಗುಡಿಚೆ ಮಾಠಾಚೆ ದೇವಾಳಾಚಿ ಜಬಾಬದಾರಿ ದಿಲೆಲಿ. ಉಪರಾಂತ ತಾಂನಿ° ಬ್ಹಾಂವಡಾಂಕ ಥಂಯ ವೆಲೆ ಆನೀ ಆಜೀ ತಾಂನಿ° ಬೆಂಗಳೂರಚೆ ನಾವಾದೀಕ ಪುರೋಹಿತ ಆಸಾತಿ. ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಶ್ಮೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಳಾಚೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಂತುಂಯೀ ಹಾಂಗೆಲೊ ಹೋಡು ವಾಂಟೊ ಆಸಾ.

ಶ್ರೀಮನ್‌ನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಪರೀಕ್ಷೆಂತು° ಉತ್ತೀರ್ಣ ಜಾವಚೆ° ಸುಲಭ ನಾ ಆನೀ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಸಮಾಜಾಂತು° ಹಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಜಾಲೆಲೆ ಲೋಕ ಊಣೇಚಿ ಆಸಾತಿ ಮ್ಹಣು ಅನುಭವ ಜಾತಾ. ದೇವಾದಿನ ಕಾರ್ಕಳ ಪದ್ಮನಾಬ ಪುರಾಣಿಕ ಆನೀ ಗೋಕರ್ಣ ಮಾಧವ ಭಟ್ ಹಾಂನಿ°  ಹಾಜೆ ಪಯಲೆ° ಹಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಜಾಲ್ಯಾಂತಿ ಮ್ಹಣು ಕಳನು ಯೆತಾ.

ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಹಾಂಗೆಲಿ ಹ್ಯಾ ಸಾಧನೆ ನಿಮಿತ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣು ವಿಶ್ವಾಸ ಕರೂಯಾ°.   

ಬೆಂಗಳೂರು: ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣ ಪರ್ತಗಾಲಿ ಜಿವೋತ್ತಮ ಮಠಾಧೀಶ ಶ್ರೀಮದ್ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದ ವಡೇರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಂನಿ° ಆಜೀ (ಡಿ. 17) ಸಕಾಳಿ ಬೆಂಗಳೂರ ಮೊಕ್ಕಾಂ ದಾಕೂನ ಪರ್ತಗಾಲಿಚೆ ಕೇಂದ್ರ ಮಠಾಕ ವಚೆ ವಾಟೇರಿ ನೈಸ ರಸ್ತೆಚೆ ಬಗಲೇನ ಕಾರ ರಾಬೋನ ಮಠಾಚೊ ಮ್ಹಲ್ಗಡೊ ಅನುಯಾಯಿ ದಂಪತಿoಕ ಪ್ರಸಾದ ದೀವನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕರಚೆ° ಜಾಲೆ°. 


ಶುರುವೇಕಚಿ ಗುರುವರ್ಯಾಂಕ ಮಾಘಣಿ ಕೆಲೆಲೆ ಪ್ರಮಾಣೆ ಸಕಾಳಿ ಸಾಬಾರ 11 ಗಂಟ್ಯಾಕ ಬೆಂಗಳೂರ ಜಯನಗರ ನಿವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ಗ್ರೂಪಾಚೆ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೆ ಮನೀಸ ಕಟಪಾಡಿ ಕಮಲದಾಸ ಶೆಣೈ ಆನಿ ತಾಂಗೆಲಿ ಬಾಯಲ ಶೀಲಾ ಶೆಣೈ ನೈಸ್ ರಸ್ತೆಚೆ ಬಗಲೇನ ಗುರುವರ್ಯಾಂಕ ರಾಖತ ಆಶಿಲೆ. ವೇಳಾರ ಆಯಿಲೆ ಗುರುವರ್ಯಾನಿ ರಸ್ತೆ ಬಗಲೇನ ಕಾರ ರಾಬೋವನು ಮಠಾಚೆ ಪರಮ ಅನುಯಾಯಿ ದಂಪತಿಲೊ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಕೆಲೊ ಆನೀ ತಾಂಕಾ° ಆಶೀರ್ವಾದ ದಿಲೊ. ಆಜೀ ಶೀಲಾ ಶೆಣೈ ಹಾಂಗೆಲೊ 80ವೊ ಜಲ್ಮ ದೀವಸ ಜಾವನು ಆಸಚೆ° ವಿಶೇಷ ಜಾವನು ಆಸಾ.   

ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಮೂಳಾಚೊ ವಕೀಲ ಎನ್. ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಕಾಮತ ಹಾಂಕಾ° ರಾಜ್ಯ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯಾನ 14.12.2021ಕ ಅಧಿಸೂಚನಾ ಕರನು ಸೀನಿಯರ್ ಕೌನ್ಸೆಲ್ ಮ್ಹಣು ಪದೋನ್ನತಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಹಾಂನಿ° ಮೂಳಾವೆ° ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವಿರಾಜಪೇಟೆಂತು° ಜಾತರಿ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಉಜಿರೆಚೆ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಮ್. ಕಾಲೇಜಾಂತು° ಕರನು 1985 ದಾಕೂನ 1990 ತಾಂಯ ಮಂಗಳೂರುಚೆ ಎಸ್. ಡಿ. ಎಮ್. ಲಾ ಕಾಲೇಜಾಂತು° ಕಾನೂನು ಶಿಕ್ಷಣ ಫಾವೊ ಕೆಲೆ°. 1990 ಉಸವಿಂತು° ವಿರಾಜಪೇಟೆಂತು° ಕಾನೂನು ವೃತ್ತಿ ಶುರು ಕೆಲೆಲೆ ಹಾಂನಿ° 2002 ಇಸವಿಂತು° ಬೆಂಗಳೂರಾಕ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಜಾಲೆ ಆನೀ ರಾಜ್ಯ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯಾಂತು° ವೃತ್ತಿ ಮುಕಾರಶಿಲಿ. ಆಜಿ ತಾಂನಿ° ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ದೆಹಲಿಂತು° ದೇಶಾಚೆ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಂತಾ° ದೇಶಾಚೆ ವೆಗವೆಗಳೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಾಂತ ತಾಂಗೆಲೆ ಕಕ್ಷಿಗಾರಾಂಕ ಕಾನೂನ ಸೇವಾ ದಿವನು ಆಸಾತಿ. 2012 ಇಸವಿಂತು° ಲಂಡನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಾ0ತು ಭಾಷಣ ದಿಲೆಲೆ ಹಾಂನಿ° ಎದೋಳು ಪ್ರಪಂಚಾಚೆ ವೆಗವೆಗಳೆ ದೇಶಾಂತ ವ್ಹಿಂವ್ಹಿಂಗಡ ಸೇಮಿನರ‍್ಸಾಂತು° ಪ್ರಭಂದ ಮಂಡನ ಕೆಲೆಲೆ° ಆಸಾ. ಎದೋಳು ಥಾಂಯ ಖೂಬ ಸನಸನಿ ಕೇಸ° ಸಾಂಬಾಳನು ಹಾಡಲೆಲೆ ಹಾಂನಿ° ಶ್ರೀ ಕಾಶಿಮಠಾಚೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತರಪೇನ ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಹಾಂಗೆಲೆ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಪತಿ, ಕಡಪಾ, ಎರ‍್ನಾಕುಲಂ, ಹೈದರಾಬಾದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಾಂತು° ಆನೀ ದೆಹಲಿಚೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಾಂತ ಕಾನೂನ ಝುಜ ಕರನು ಸ್ವಾಮೀಜಿಂಗೆಲೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವಾದನ ಫಾವೊ ಕೆಲಾ°. 
ಸದ್ಯಾಕ ತಾಂನಿ° ಆರ್.ಟಿ.ಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ವಿನಾಯಕ ಬಾಳಿಗಾ ಹತ್ಯಾ ಕೇಸಾಂತು° ಅನುರಾಧಾ ಬಾಳಿಗಾಲೆ ಕುಟುಂಬೆಚೆ ತರಪೇನ ಕಾನೂನ ಸೇವಾ ದಿವನು ಆಸಾತಿ. ಸರಕಾರಾನ ಹ್ಯಾ ಕೇಸಾಂತು° ತಾಂಕಾ° ಸ್ಪೆಶಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಜಾವನು ನೇಮಣೂಕ ಕೆಲೆಲೆ° ಟ್ರಾಯಲ್ ಕೋರ್ಟಾನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಾಕ ಲಾಗೂನ ರದ್ಧ ಕೆಲೆಲೆ° ಆಸಾ. 'ಹಿಂದು ಲಾ’ ಆನೀ 'ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಲಾ’ ಹಾಂತು° ಪ್ರವೀಣ ಆಸಚೆ ಹಾಂನಿ° ಸಾಂಬಾಳನು ಹಾಡಲೆಲೆ ಸಾಬಾರ ಕೇಸ° ಲಾ ಜರ್ನಲ್ಸಾಂತು° ಪ್ರಕಟ ಜಾಲ್ಯಾಂತಿ. ರಾಜ್ಯಾಚೆ ನಾವಾದಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಚೆ ತರಪೇನ ಹಾಂನಿ° ಯಶಸ್ವಿ ತರಾನ ಕೇಸ° ಝುಜಲ್ಯಾಂತಿ. 
2010 ಇಸವಿಂತು° ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯಾನ ಹಾಂಕಾ° ‘ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ’ ಹಾಜೊ ಸಾಂದೊ° ಜಾವನು ನೆಮಣೂಕ ಕೆಲೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ಅನುಭವಾನ ಹಾಂನಿ° ಬರಯಿಲೆ° ಪುಸ್ತಕ ‘ಮ್ಯಾನ್ ಎಂಡ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಕಾನಫ್ಲಿಕ್ಟ್’ ವಗೀಚ ಪ್ರಕಟ ಜಾವಚೆ° ಆಸಾ. ವಿರಾಜಪೇಟೆಚೆ ಎನ್. ವೆಂಕಟೇಶ ಕಾಮತ ಆನೀ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಕಾಮತ ಹಾಂಗೆಲೊ ಪೂತು ಜಾವನು ಆಸಚೆ ಹಾಂಗೆಲೆ° ಜಲ್ಮ 1968 ಎಪ್ರಿಲ್ 14ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಚೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿoತು° ಜಾಲೆಲೆ°.        

ಬೆಂಗಳೂರು: ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಗೋಕರ್ಣ ಪರ್ತಗಾಲಿ ಮಠ, ಗೊಂಯ ಹಾಂಗೆಲಿ ಯೋಜನಾ ಜಾವನು ಆಸಚೆ 68 ಕೂಡಾಂಚೆ° ವಸತಿ ನಿಲಯಾಚೆ ಉಗ್ತಾವಣ ಶ್ರೀಮದ್ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದ ವಡೇರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಂನಿ° ಡಿ. 10 ತಾರೀಕೆಕ ಬೆಂಗಳೂರಚೆ ಇಲೆಕ್ಟಾçನಿಕ್ ಸಿಟಿಕ ಲಾಗಿ ಆಸಚೆ ಶ್ರೀ ಅನಂತನಗರಾಚೆ ಹೆಬ್ಬಾಗೋಡಿಂತು° ಕರನು ಆಶೀರ್ವಚನ ದಿಲೆ°. 

ದೋಗ ಲೋಕಾನ ಎಕ ಕೂಡಾಂತ ವಸತಿ ಕರೂಂಕ ಅವಕಶ ಆಸಚೆ ಹೆ° ವಸತಿ ಗೃಹ ಬೆಂಗಳೂರಾoತ ನೌಕರಿ ಕರೂಂಕ ಯೆವಚೆ ಸಮಾಜಾಚೆ ಸ್ತ್ರೀಯಾ° ಖಾತಿರ ಬಾಂದಿಲೆ° ಆಸಾ. ಸರ್ವ ಸೌಕರ್ಯ ಆಸಚೆ ಹ್ಯ ವಸತಿ ನಿಲಯಂತು° ವಸತಿ ಕರತಲೆನ ರಾಂದಪ ಕರಚಾಕಯೀ ಅವಕಾಶ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ ಗೋಕರ್ಣ ಮಠ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೆಂಪೊ, ಕಾಮತ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ಫ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಹಾಜೊ ಆರ್. ಆರ್. ಕಾಮತ, ಪಿ. ಎನ್. ಬಿಚೊ ಆದಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ಆರ್. ಕಾಮತ, ಯು. ರಾಮದಾಸ ಕಾಮತ, ಗೋಕರ್ಣ ಮಠ ವಡಾಲಾ ಹಾಜೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಕುಂದ ಕಾಮತ ಆನೀ ಗೋಕರ್ಣ ಮಠ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮರನಾಥ ಕಾಮತ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಶಿಲೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಿವ್ರತ್ತ ಬ್ಯಾಂಕರ್ 86 ವರಸಾಚೆ ತಲ್ಲೂರು ಪಾಂಡುರಂಗ ಪ್ರಭು ಹಾಂಗೆಲಿ ಫುಲ್ಲಟ ಕ್ರತಿ "ಜೀವನ ಯಾತ್ರೆ" ಆರತಾ° ಮೊಕಳಿಕ ಜಾಲ್ಯಾ. ಆಟ್ರ ವರಸ ಪ್ರಾಯೇರಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಚೆ ಮೈಸೂರು ಶಾಖೆಂತು° ಸೇವಾ ಶುರು ಕೆಲೆಲೆ ಹಾಂನಿ° 58 ವರಸ ಥಾಂಯ ದೇಶಾಚೆ ವೆಗವೆಗಳೆ ಶಾಖೆಂತು° ಸೇವಾ ದಿತಾನಾ ಜೋಡಿಲೊ ಅನುಭವ ತಾಂನಿ° ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತು° ವಾಂಟೂನ ಗೆತಲಾ. ಮೂಳತ: ಕ್ರಷಿ ಕುಟುಂಬಾಂತು° ಜಲ್ಮಾಕ ಆಯಿಲೆ ಹಾಂನಿ° ಸಾನ ಪ್ರಾಯೆರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಾಚೆ ಲೋಕಾಂಕ ಲಾಗಿ ದಾಕೂನ ಪಳಯಿಲೆ ಹಾಂಗೆಲೆ ಕ್ರತಿಂತು° ವಾಚೂಚಾಕ ಮೇಳತಾ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಾಚೆ ಲೋಕಾಲೆ° ಸರಳ ಜೀವನ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತಾ, ಸಾಂಗತ ಮೇಳನು ಪರಬ ಆಚರಣ ಕರಚೆ°, ದೋನ ಜೇವಣ ಜೇವಚಾಕ ಕಷ್ಟ ಆಸಚೆ ಕಷ್ಟಿಕ ಲೋಕಾಂಕ ತಾಂನಿ° ಪಳಯಿಲೆ° ತಾಂಗೆಲೆ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತು° ಅನುಭವ ಜಾತಾ.

ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶಾಚೆ ಲೋಕಾಂಕ ಮೆಳಚೆ ಸವಲತ್ತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಾಚೆ ಲೋಕಾಂಕ ಮೇಳನಾ ಮ್ಹಳೆಲಿ ತಾಂಗೆಲಿ ಮನಾಚಿ ದೂಕಿ ಆಮಕಾ ವಾಚತಾನಾ ಕಳತಾ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಾಚೆ ಮೌನ ಲೋಕಾಂಕ ತಾಳೊ ಜಾವಚೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಲೇಖಕಾನ ಹ್ಯಾ ಕ್ರತಿಂತು° ಕೆಲಾ°. 75 % ಲೋಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಾಂತು° ಆಸೂನ ಸರಕಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕರಚಾಂತು° ತಾಂಗೆಲೊ ವಾಂಟೊ ಪ್ರಮುಖ ಆಸಲ್ಯಾರಯೀ ರಾಜಕೀಯ ಲೋಕಾನ ಹೆ° ಮಾನೂನ ಘೆವಾಚಾಕ ವೇಳು ಕಾಡೂಂಕ ನಜ ಮ್ಹಳೆಲೆ ಸಲ್ಲಾ ಸುತಾ ಹಾಂತು° ಲೇಖಕ ದಿತಾ. ತಾಗೆಲೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚೆ ಜೀವನಾನುಭವಚೀ "ಜೀವನ ಯಾತ್ರೆ" ಮುಕಾಂತರ ಆಮಕಾ ವಾಚೂಚಾಕ ಮೇಳತಾ. 

 ಪಾಂಡುರಂಗ ಪ್ರಭು ಚೆರಡುವಾಂಕ ಕಾಣಿಯೊ ಸಾಂಗಚೆ° ಸವಯಿ ದವರೂನ ಆಸಾತಿ ಮ್ಹಣು ತಾಗೆಲೆ ಇಷ್ಟ ಸಾಂಗತಾತಿ. 

ಡಾ. ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಣೈ ಕೆ. ಹಾಂನಿo ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಂತ ರಚನ ಕೆಲೆಲೆ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜಾಲೆ ಜೀವನಾಚೆ ನದರ "ಧ್ಯೇಯ ಜೀವಿ ಸಮ್ರಾಟ" ಹಾಜೆo ಮೊಕಳಿಕ ಆರತಾಂ ಜಾಲೆo​​​​​​​. ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತುo ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜಾಲೆ ಜೀವನಾಂತ ಘಡಲೆಲೆ ಖೂಬ ಘಡಣಿಚೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಜಾಲಾ. ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚೆ ವಳಕ ಕರಚಾಕ  ಸಾಬಾರ ಜಿಲ್ಲಾ-ತಾಲೂಕ ಕೇಂದ್ರಾoತ ಸಂಘ-ಸoಸ್ಥೆoಚೆ ಆಶ್ರಯಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನ ಕೆಲ್ಯಾಂತಿ ಮ್ಹಣು ಆದೇಶ ಶೆಣೈನ ಕಳಯಲಾo​​​​​​​. ಸಂಪರ್ಕ ಕರಾ - 9481019816. 

ಬೆಂಗಳೂರು: ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಮಹಿಳಾ ವೃಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಂನಿ° ಮಾ. ೮ ಕ ಹಾಂಗಾಚೆ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿಮಠಾಂತು° ಅಂತರಾಷ್ಟೀಯ ವನಿತಾ ದಿವಸ ಆಚರಣ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ವೇಳಾರ ಮಂಗಳೂರಾಚೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹಾಜೀ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ|| ಉಷಾ ಪ್ರಭಾ ನಾಯಕ, ಎಂ.ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಂತು ಅವಲ್ ಅಂಕ ಜೋಡಿಲಿ ಅಂಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕಾವ್ಯಾ ಭಟ್, ಪಾಕ ತಜ್ಞಾ ಗೀತಾ ಆರ್. ನಾಯಕ ಹಾಂಕಾ° ಸನ್ಮಾನ ಚಲೊ.

ಡಾ|| ಪಿ. ದಯಾನಂದ ಪೈ ಹಾಂನಿ° ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಬದಲ್ ಮಾಹಿತಿ ದಿಲಿ. ಜಿ. ಜಿ. ಶೆಣೈ ಹಾಂನಿ° ಶುಭಾಷಯ ಪಾಟಯಲೊ. ಮಹಿಳಾ ವೃಂದಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾ ವಸುಧಾ ಕಾಮತ ಹಾಂನಿ° ಸ್ವಾಗತಾಚೆ ಉತ್ರಂ ಸಾಂಗಲಿ°. ಮೋಹಿನಿ ಡಿ.ಪೈ ವೇದಿಕೆರಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಶಿಲಿಂತಿ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೀರಾ ಜಿ. ಶ್ಯಾನುಭೋಗ ಹಾಂನಿ° ಆಭಾರ ಮಾನಲೊ.

ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೆ ಉಪರಾಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತೀಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಲೊ. ಶೀಲಾ ನಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಿತ ‘ಶ್ರವಣ ಕುಮಾರ’, ಡಾ|| ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ ಹಾಂಗೆಲೆ° ‘ದಾಸರ ಪದಗಳು’ ಪ್ರತಿಭಾ ನಾಟ್ಯಾಲಯಾಚೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಲೆ° ‘ಅಪ್ರಮೇಯ ಕೃಷ್ಣ’ ನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಜಾಲೆ°. ಶ್ರೀ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿಕ ಪೂಜಾ ಜಾತರಿ ಪ್ರಸಾದ ವಾಂಟಪ ಜಾಲೆ°.

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಂತು°

ಮುοಡ್ಕೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಭ ದೇವಳಾಂತು°

ಉದ್ಯೋಗ ಆನೀ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಡಾ| ಅರವಿಂದ

18:53:41 ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ  ಕೇಂದ್ರ ‘ಕ್ಷಮತಾ

This application is only for the poor

कोंकणिंतल्या अस्तुरी साहित्याचेर

ಮಂಗಳೂರು: ವಿಶಂತಿ ಸಂಭ್ರಮಾοತು ಆಸಚೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಚೆ ಗೌಡ

https://www.youtube.com/user/MrBaligavenkatesh

Editorial

'ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ' ಜಾವಯೆತ ಕೀ 'ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ' ?

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಚಡ ಜಾಲಾ ! ತಾಜೆ ವಿರುದ್ಧ ಆಮಿ ಜುಝ ಕರಕಾ ! ಆಶೆ° ಸಾಂಗೂನ ಆಮಿ ಸರಕಾರ ಬದಲೂನ ಜಾಲೆ°. ತೊ ಎಕ ಕಾಳ ಆಶಿಲೊ. ಮ್ಹಾರಗಾಯಿ(ಇನಫ್ಲೇಶನ್), ಜಿನಸಿ ವಸ್ತುಚೆ° ಮ್ಹೊಲ ಚಡಚೆ°, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಗ್ಯಾಸ್, ಪಿಯಾವಾಚೆ ಮ್ಹೋಲ ಚಡಚೆ° ಚುನಾವಾಚೊ ವಿಷಯ ಜಾತಲೊ. ಆರತಾ° ಎಕ ದಶಕಾ ದಾಕೂನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ಜಾಲಾ. ಸ್ವೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ ದುಡು, ಕಾಳೊ ದುಡು ಹೊ ವಿಷಯ ಜಾಲಾ. ಹಾಕಾ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧಾ ಅಣ್ಣಾ ಹಾಜರೆಲೆ ಮುಖೇಲಪಣಾರ ಚಲೆಲೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ಆಂದೋಲನ. ತಾಜೆ ನಂತರ ಖೂಬ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವ ಜಾಲೊ. ಅಣ್ಣಾಲೆ ಅನ್ನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಾಂತ ದೇಶಾಚೆ ಖೂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾನ ವಾಂಟೊ ಘೆತಲೊ. ನವೆ ನವೆ ತೊಂಡ° ಅಣ್ಣಾಲೆ ಸಾಂಗತ ದಿಸೂಂಕ ಮೆಳೆ. ತೊ ಆಂದೋಲನ ರಾಜಕೀಯೆತರ ಆಶಿಲೊ. ತಾಂತು° ಖಂಚೆಯ ರಾಜಕಾರಣಿಕ ಪ್ರವೇಶ ದಿವಚಾಕ ಅಣ್ಣಾಲೆ ವಿರೋಧ ಆಶಿಲೆ°. ಉಪರಾಂತ ತಾಂತೂಲೆ ಥೋಡೆ ಲೋಕ ರಾಜಕೀಯಾಕ ಆಯಲೆ. ತಾಂನಿ° ತಾಂಗೆಲಿ ಪಾಡ್ತಿ ಬಾಂದಲಿ. ಚುನಾವಾಕ ರಾಬಲೆ. ಜೀಕಲೆ. ತಾಂಗೆಲೆ ಹಾತಾಂತೂಯಿ ಅಧಿಕಾರ ಆಯಲೊ. ಆರತಾ° ತಾಂಗೆಲೆ ಥೊಡೆ ಮಂತ್ರಿಯಾಲೆ ವಯರಯೀ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೊ ಆರೋಪ ಆಯಲಾ.
ಹೆಂ ಪಳಯತಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕಾಕ ಅಶೆ° ಭೋಗೂಂಕ ಶುರು ಜಾಲಾ° ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಚೂಕಿ ಜಾವಚೆ° ನಾ. "ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಖಂಚೆಯ ಪಾಡ್ತಿಕ ಸೋಡೂನ ನಾ", "ಖಂಚೆ ಫಾಡ್ತಿ ಆಯಲ್ಯಾರಯೀ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕರನಾಶಿ ಬಯಸನಾ", "ತಾಗೆಲೆ ಸಾಂಗತ ಆಶಿಲ್ಯಾನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೊ ಆರೋಪ ವ್ಹಂವತಾನ ಅಣ್ಣಾ ಇತ್ಯಾಕ ಉಲಯನಾ ?" ಆಶೆ° ಸಗಟ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾನ ಉಲೊವಚೆ° ಜಾಲಾ°. ಕೊಣಾಕ ನಂಬಗುಚೆ° ಮ್ಹಣು ಕಳತಾ ನಾ ಜಾಲಾ°.
ಆಮಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ಮ್ಹಣು ಜಿಕೊನ ಹಾಳೆಲೆ ಪಕ್ಷಾಚೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೆ ಆರೋಪಾಂತ ಶಿರಕಲ್ಯಾರಿ ತಾಂನಿ° ಸಮಝಣಗಿ ಅಶೆ° ದಿತಾತಿ. "ತಾಂನಿ° ಇತಲೆ ವರಸ ಕರನಿ ವೆ !" ಹೆಂ ಆಯಕತನಾ ಆಮಕಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎಕ ಹೋಡ ವಿಷಯ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಣು ಭೋಗುಂಕ ಶುರು ಜಾಲಾ°. ಅಸಲೆ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಚೆ ಉತ್ರ° ದಿತಲೆ ವ್ಹಿಂಗಡ ಪಕ್ಷಾಚೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಂಚೆ ಆರೋಪ ಸಿದ್ಧ ಕರಚೆ ಸೋಡೂನ ತಾಂನಿοಚೀ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೆ ಅರೋಪಾಕ ಶಿಕಾರ ಜಾವಚೆ° ದಿಸೂನ ಯೆತಾ ಆಸಾ.
'10% ಸರಕಾರ' ಮ್ಹಣು ಆರೋಪ ಘಾಲೆಲೆ ಲೋಕ '40% ಸರಕಾರ" ಮ್ಹಳೆಲೆ ಆರೋಪಾಕ ಶಿಕಾರ ಜಾಲ್ಯಾಂತಿ. ಆಮಿ ಪರಿಶುದ್ಧ, ಆಮಿ ನವೀನ ಮಾದರಿಚೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಚೆ ರಾಜಕಾರಣ ಕರತಾತಿ ಮ್ಹಳೆಲೆ ಲೋಕಾ ವಯರಿ ಸುತಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೊ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಆಯಲಾ.
ಆಜಿ 'ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ' ಮ್ಹಳೆಲೊ ವಿಷಯ ಖಾಂಯ ಹೋಡ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಣು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಶಾಕ ಭೋಗತಾ ಮ್ಹಣು ಜಾಲ್ಯಾರ ಖಾಂಯ ಚೂಕಿ ನಾ. ಸಗಟಾನ ರಾಜಕಾರಣಾಕ ವಚೆ° ದುಡು ಕರಚಾಕ ಆನಿ ಫಕತ ದುಡು ಆಶಿಲ್ಯಾನ ಚುನಾವಾಕ ರಾಬಚಾಕ ಸಾಧ್ಯ ಮ್ಹಳೆಲೆ° ಸಗಟಾಲಿ ಭಾವನಾ ಆಸಾ. ಫುಡೆ ಕಾಳಾಂತು° ಸರ್ವ ಪಕ್ಷಾಚೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಜಾವನು ಮುಕಾರ ಯೆತಲೆ ಮ್ಹಣು ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೆನಿ ಸಾಂಗಚೆ° ಆಸಾ. ರಾಜಕಾರಣಾ ಖಾತೀರ ಘರದಾರ ಹೋಡಗಾನ ಘೆತಿಲೆ ಆಯಕೂಂಕ ಮೆಳತಾ. ಆಜಿ ತಶಿ° ನ್ಹಹಿ°. ಆಜಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಯಾ ರ‍್ಯಾಲಿಕ ಯೆತಲೆ ಲೋಕಾಂಕ ದುಡು ದಿವಚೆ° ಶುರು ಜಾಲಾ°. ನವೀನ ಜಾವನು ರಾಜಕೀಯಾಕ ಆಯಿಲ್ಯಾಂಕ ಹೆ° ಆಶ್ಚರ್ಯಾಚೊ ವಿಷಯ ಆಸೂಂಕ ಶಕ್ಯ ಆಸಾ. ಜಾಲ್ಯಾರ ಲಾಗಿ ವಚೂನ ಪಳಯಲ್ಯಾರಿ ವಯಿ ಮ್ಹಳೆಲೆ° ಕಳತಾ. ಪಾರ್ಟಿ ನವೀ ಆಸತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಎದೋಳುಚಿ ವ್ಹಿಂಗಡ ಪಕ್ಷಾಂತ ಆಶಿಲೆ ಯೆತಾತ ದಾಕೂನ ತಾಂನಿ° ತಂಯಚಿ ರಿವಾಜ ಹಾಂಗಾ ಹಾಡತಾತಿ.
ರಾಜಕೀಯ ಝುಜ ಕರಚಾಕ ಸುಲಭಸಾಧ್ಯ ಕೆದನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಸಗಟ ಪಕ್ಷಾಂಕ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಮೆಳಕಾ. ಆಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಸಗಟಾನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕರಕಾ ಮ್ಹಳೆಲೆ ತಿತಲೆ ನೀಚ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಕ ಆಮಿ ಪಾವಿಲೆ° ದಿಸೂನ ಯೆತಾ.
ಫಕತ ದುಡ್ವಾನ ಚುನಾವ ಜೀಕಚಾಕ ಜಾಯನಾ. ತ್ಯಾ ದೇಕೂನ ಫುಡೆ ದಾಕೂನ ಜಾತಿ ಸಮಿಕರಣ ಚುನಾವಾ ವೇಳಾರ ಭಾಯರ ಯೆತಾ. ಎಕ ಮನಶಾಲಿ ಜಾತಿ ಪಳೊವನು ತಾಕಾ ಚುನಾವಾಕ ಉಮೇದ್ವಾರ ಕರಚೆ° ಜಾತಾ. ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ ಖಂಚೆ ಜಾತಿಚೆ ಲೋಕ ಚಡ ಆಸಾತಿ ಮ್ಹಳೆಲೆ° ಪಳೊವನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಲೆ ವಿಂಚಪ ಜಾತಾ. ತುಮಿ ಖಂಚೆ ಜಾತಿಚೆ ತಾಜೆ ವಯರಿ ತುಮಗೆಲೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹ್ಯಾ ವಿಷಯಾರಿ ವ್ಹಿಂಗವ್ಹಿοಗಡ ಆಸತಾ. ಹೆ° ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮೇಳತ ದಾಕೂನ ಜಾತಾ ಆಸಾ.
ಜಾತಿ ಜಾತರಿ ಭಾಸ ಯೆತಾ. ಆಮಗೆಲೆ ದೇಶಾಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮೆಳತಾನಾ ಆಮಿ ವೆಗವೆಗಳೆ ರಾಯಾಲೆ ರಾಜಭಾರಾಂತು° ವಾಂಟೂನ ಗೆಲೆಲೆ. ಆಮಕಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ ವಾಂಟತಾನ ಆಮಗೆಲೆ ಭಾಶೆಕ ಲಾಗೂನ ಕೆಲೆಲೆ° ಆಸಾ. ಆಜಿ ಸಗಟ ರಾಜ್ಯಾಂಕ ತಾಂಗೆಲೆ ಮ್ಹಳೆಲೆ ರಾಜ್ಯಭಾಸ ಆಸಾ. ಅಶೆ° ಆಮಿ ಭಾಸ ಆನಿ ಜಾತಿಚೆ ಆಧಾರಾರಿ ವಾಂಟೂನ ಗೆಲ್ಯಾಂತಿ. ಹೆ° ಸೋಡೂನ ಆನಿ ಎಕ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಆಮಗೆಲೊ ಧರ್ಮ. ಆಮಗೆಲೊ ದೇಶ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಾಚೆ ಚಡ ಲೋಕ ಆಸಚೊ ದೇಶ ಆಸಾ. ಹಾಂಗಾ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮಾಚೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಕ್ರೈಸ್ತ, ಮುಸಲ್ಮಾನ, ಜೈನ್, ಭೌದ ಧರ್ಮಾಚೆ ಲೋಕ ಸುತಾ ಖೂಬ ಸಂಖ್ಯಾನಿ ಆಸಾತಿ. ತ್ಯಾ ದೆಕೂನ ಆಮಕಾ ವಾಂಟೂನ ಪಳಯತಾನ ಆಮಿ ಧರ್ಮಾಚೆ, ಜಾತಿಚೆ ಆನಿ ಭಾಶೆಚೆ ಲೋಕ ಜಾವನು ದಿಸತಾತಿ.
ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಂಕ ಹಿ° ಅಸ್ತç ಜಾವನು ದಿಸತಾತಿ. ಆಮಕಾ ವಾಂಟೂನ ಘಾಲನು ತಾಂಗೆಲೆ ಕಾಮ ಸುಲಭ ಕರನು ಘೆತಾತಿ. ಚುನಾವಾ ವೇಳಾರ ಹೆ° ಚಡ ಚಡ ಜಾತಾ ಆಸಾ. ಆರತಾ° ಎಕ ದಶಕಾ ದಾಕೂನ ಆಮಕಾ ವಾಂಟೂನ ಘಾಲಚೆ ಉಮೇದಿನ ಆಮಗೆಲೆ ಮಧೆ° ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಜಾಗೊಚೆ° ಜಾತಾ ಆಸಾ. ಧರ್ಮ - ಧರ್ಮಾ ಮಧೆ°, ಜಾತಿ - ಜಾತಿ ಮಧೆ°, ಭಾಶೆ ಮಧೆ° ಅಶೆ° ಖಂಯ ಅವಕಾಶ ಮೆಳತಾ ಥಂಯ ಆಮಿ ಝಗಡಚೆ° ತಶಿ° ಕರತಾ ಆಸಾತಿ ಮ್ಹಳೆಲೆ° ಉದೇನು ದಿಸತಾ. ಫುಡೆ ಕಾಳಾಂತು° ರಾಜಕಾರಣಾಂತು° ವ್ಹಿಂಗವ್ಹಿσಗಡ ಪಕ್ಷಾಚೆ ಲೋಕಾ ಮಧೆ° ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಸತಲೊ. ಆಜಿ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಜಾಗೃತ ಜಾಲೆಲೆ° ದಿಸೂನ ಯೆತಾ ಆಸಾ. ತೊ ಆಮಗೆಲೆ ಪಕ್ಷಾಚೊ ನ್ಹಹಿ° ಜಾಲ್ಯಾರ ತೊ ಆಮಗೆಲೊ ದುಸ್ಮನ ಮ್ಹಣಚೆ ಜಾತಾ ಆಸಾ. ಹೆ° ಸಗಟ ಪಳಯತಾನ ಯಾ ಅನುಭವ ಕರತಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾಂಚಿ ತಕಲಿ ಫಿರತಾ ಆಸಾ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೆ ವಿರುದ್ಧ ಮತದಾನ ಕರೂಯಾ° ಮ್ಹಣು ಚಿಂತಲ್ಯಾರಿ ಸಗಟ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಂತು° ಬುಡಲ್ಯಾಂತಿ ಮ್ಹಳೆಲೆ ಭಾವನಾ ಯೆತಾ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೆ ಪ್ರಮುಖ ಗುಣ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ತೆ° ಕೋಣಾಕಯಿ ನುತ ಆಸಚಾಕ ಸೋಡನಾ. ತಾಜೆ ಪ್ರಭಾವಾನ ವಾಂಚೆ° ಕಷ್ಟಾಚೊ ವಿಷಯ ಆಸಾ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಶಾಕ ಕಳನುಕೀ ಯಾ ಕಳನಾಶಿಂ ತೊ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಂತು° ಭಾಗಿದಾರ ಜಾತಾ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾ ಜಾವಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ತೆಂ ಆಮಗೆಲೆ ನಿಮಿತಚೀ ಜಾವಕಾ. ಆಮಿ ಕೆದನಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕರನಾಚಿ ತ್ಯಾ ದಿವಸು ಹ್ಯಾ ದೇಶ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ದೇಶ ಜಾತಾ.
ಹೆಂ ಜಾವಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ ಆಮಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೊ ದುಡು ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಕಸಲೆ° ಮ್ಹಣು ಅರ್ಥ ಕರನು ಘೆವಕಾ. ಸುಲಭ ರೀತಿರಿ ಸಾಂಗಚೆ° ಜಾಲ್ಯಾರ ಸರಕಾರಾಕ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಿನಾಶಿ° ಖರ್ಚ ಕರಚೊ ದುಡು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೊ ದುಡು ಜಾತಾ. ಬಿಲ್ ನಾತಿಲೆ ವ್ಯಾರ ಕರಚೊ, ದುಡು ದಿವನು ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಲೇಕಾ ಭಾಯರ (ಸರಕಾರಿ ಶುಲ್ಕ ಸೋಡೂನ) ದುಡು ದಿವನು ಖಂಚೆಯ ಕಾಮ ಕರೋನ ಘೆವಚೆ° (ಸರಕಾರಿ ದಫ್ತರಾಂತು°) ಅಸಲೆ° ಸಂದರ್ಭಾರ ಎಕ ಹಾತಾ ದಾಕೂನ ಆನಿ ಎಕ ಹಾತಾಕ ದುಡು ವಚೆ° ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಕ ಕಾರಣ ಜಾತಾ. ಹೆ° ಕರಚೆ° ಆಮಿ ಕೆದನಾ ರಾಬಯತಾತಿ ಕಿ ತ್ಯಾ ದೀವಸು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಾ ಜಾತಾ. ತೆ° ಸಧ್ಯಾಕ ಜಾಯತವೆ ಮ್ಹಳೆಲೆ° ಹೋಡ ಸವಾಲ ಆಸಾ. ಆಮಿ ಕರನಾಶಿ° ಆಸಚಾಕ ಸಾಧ್ಯ ಆಸಾ. ಆಮಗೆಲೆ ಕಾರಣ ದಿವನು ಕೊಣಕಿ ಕರಚೆ° ರಾಬೋಚಾಕ ವೇಳು ವತಲೊ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎಕ ಹೋಡ ಚೂಕಿ ಮ್ಹಣು ಸಗಟಾನ ಚಿಂತೂοಕ ಶುರು ಕರತರಿ ಹೆ° ಸಾಧ್ಯ ಆಸಾ.
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೆ ತಿತಲೆಚಿ ವ್ಯಾಪಕ ಜಾವನು ವಾಡಿಲೊ ಆನಿ ಎಕ ವಿಷಯ ಆಸಾ. ತೆ° ಜಾವನು ಆಸಾ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಜಾಗೊವಚೆ° ಆನಿ ಆಮಿ ತಾಕಾ ಶಿಕಾರ ಜಾವಚೆ°. ಜಾತಿ ಜಾತಿ ಮಧೆ°, ಭಾಶೆ ಮಧೆ°, ಧರ್ಮಾ ಮಧೆ° ವಾಣ ಘಾಲತಾ ಆಸಚಿ. ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಹೋಡ ಎಕ ಬೋಡಾ ಉಸ್ಸಳಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಕೋಣ ಪಳಯಲ್ಯಾರಿ ಕೋಪಾನ ಆಸಾತಶೆ° ದಿಸೂನ ಯೆತಾ. ವಾಹನಾಂಚೆ ಮಾಕ್ಷಿ ಗ್ಲಾಸಾರ ಆಸಚೆ ದೇವಾಲೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರಾಚೊ ದೇವು ಸುತಾ ಉಗ್ರರೂಪಾರ ಆಸಾ. ಅನ್ಯ ಧರ್ಮಾಚಾಂಕ ಪಳಯತಾನ ಶಿಂಯ್ ಖಾವನು ಯೆತಾಶೆ° ಕರಚೆ° ಪಳೊವಚಾಕ ಮೆಳತಾ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಲೆ° ಸಬ್ ಕಾ ಸಾಥ್ ಸಬ್ ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ದ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ ಸುತಾ ಕಾಮಾಕ ಆಯಿಲೆ° ದಿಸನಾ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾಂಕ ಹೆಂ ಚಿಕೆ ಚಡ ಜಾತಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಳೆಲಿ ಭಾವನಾ ಯೆವಚಾಕ ಶುರು ಜಾಲಾಂ. ಮನಶಾಕ ದ್ವೇಷ ಕರಚಾಕ ಶಿಕೊವಚೆ° ಸುಲಭ, ತೆಂಚಿ ತಾಕಾ ವ್ಹಿಂಗಡಾοಕ ಕಶಿ° ಮೋಗು ಕರಕಾ ಮ್ಹಳೆಲೆ° ಶಿಕೊವಚೆ° ಕಷ್ಟಾಚೊ ವಿಷಯ ಆಸಾ. ಎಕ ಇಮಾರತ್ ಬಾಂದಚೆ° ಕಷ್ಟಾಚೆ ಕಾಮ, ತೆಂಚಿ ತೆ° ಇಮಾರತ್ ಮೊಡಚೆ° ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಮ್ಕಣಕೆ ಮೋಗು ಹಾಡೊಚೆಂ ಕಷ್ಟಾಚೆ° ಜಾಲ್ಯಾರ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಜಾಗೊವಚೆ° ಸುಲಭ ಆಸಾ. ಆಜಿ ಖಂಯ ಪಳಯಲ್ಯಾರಯಿ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಜಾಗೊವಚೆ° ದಿಸೂನ ಯೆತಾ.
ಹೆಂ ಸಗಟ ಪಳೊವನು ಸಂತಾಪ ಆಯಿಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾಂಕ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪುಣಿ ವಯಿ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಣು ಭೋಗುಂಕ ಶುರು ಜಾಲಾ° ಜಾಲ್ಯಾರ ತಾಂತು° ಖಾಂಯ ಚೂಕಿ ನಾ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಸಗಟ ಕಡೇನ ಆಸಾ, ಖಂಚೆಯ ಪಕ್ಷ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಸೋಡುನ ನಾ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಮಿ ರಾಬಯಲ್ಯಾರಿ ರಾಬತಾ ಇತಲೆ° ಆಮಕಾ ಕಳಾ°. ಆತ° ಜಾವಕಾ ಜಾಲೆಲೆ° ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಶಾಂತ ಕರಚೆ°. ಹೆಂವಯಿ ಆಮಿಚಿ ಕರಕಾ ಆನಿ ಹೆ° ಸುಲಭ ಆಸಾ. ದ್ವೇಷಭಾವನಾ ಪಾತಲಾಯತಲೆನ ಶುರುವೆಕ ಕರಚೆ° ಕಸಲೆ° ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಫೇಕ್ ಖಬರ ದಾಡಚೆ°. ತೆ° ಆಮಿ ನಂಬಗೂಚೆ°. ಹಾಕಾ ಶುರುವೆಕ ಅಂಕುಶ ಘಾಲಚೆಂ ಜಾವಕಾ. ಆಮಕಾ ಕೋಪು ಸಹಜ ಆಯಲ್ಯಾರ ಹೋಡನಾ. ತೋ ಕೋಪು ಥೊಡೆ ವೇಳಾನ ಶಾಂತ ಜಾತಾ. ಜಾಲ್ಯಾರ ಕೋಣಕಿ ಸಾಂಗಿಲಿ ಫಟ್ಟಿ ಖಬರ ಆಯಕೂನು ಯಾ ವಾಚೂನು ಆಮಿ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಜಾಗೃತ ಕರನು ಘೆತಲ್ಯಾರಿ ತೆ° ನಿವೊಚೆ ಆಮಗೆಲೆ ಹಾತಾಂತು° ನಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕೂನ ಆಮಿ ಶುರುವೇಕ ಕರಕಾ ಜಾಲೆಲೆ° ಕಸಲೆ° ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಆಮಿ ಆಯಕಲೆಲಿ ಯಾ ವಾಚಲೆಲಿ ಖಬರ ಸತ್ಯವೆ ಮ್ಹಳೆಲೆ° ಪರಕೂಚೆ°. ತೆ° ಕರಚೆಂ ಆಜಕಾಳ ಸುಲಭ ಆಸಾ. ಆಮಕಾ ಚಡಾವತ ಹಿ° ಫಟ್ಟಿ ಖಬರೊ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾರ ಯೆತಾತಿ. ತ್ಯಾಚ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾರಿ ಆಮಕಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಕರಚಾಕ ಅವಕಾಶ ಆಸಾ. ತೆ° ಕೆಲ್ಯಾರಿ ಆಮಕಾ ಸತ್ಯ ಆನಿ ಅಸತ್ಯಾ ಮಧೆ° ಆಸಚೆ ಫರಕ ಕಳತಾ. ಆಮೀ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಆಶಿಲೆ ಮೇಸೆಜ್ ವ್ಹಿಂಗಡಾοಕ ದಾಡಚೆ° ಸುತಾ ಕರಚಾಕ ನಜ. ಪ್ರಥಮ ಜಾವನು ತಶಿ° ಕರಚೆ° ಕಾನೂನು ವಿರೋಧಿ ಕಾಮ ನಂತಾ° ಆಮಿ ಆನಿ ಎಕಲೆಲೆ ಮನಾಂತ ದ್ವೇಷಭಾವನಾ ವಾಡೊಚೆ° ಕರಚೆ ತಸಲೆ ಪಾಪ ಕರಚೆ° ಜಾತಾ.
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ದಾಕೂನ ಆಮಿ ಆಜಿ ನ್ಹಹಿ° ಜಾಲ್ಯಾರ ಫಾಲ್ಯಾ ಮುಕ್ತ ಜಾತಾತಿ. ಆಜಿ ಮುಖ್ಯ ಜಾವಕಾ ಆಶಿಲೆ° ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ದ್ವೇಷಭಾವನಾ ದಾಕೂನ ಮುಕ್ತ ಜಾವಚೆ°.

ತುಮಗೆಲೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಾಂತು° ಕಳಯಾ.
ದೇವು ಬರೆ° ಕರೊ.

Shabdvihar

ಬತ್ತೀಸ

ಪ್ರಾಕಾಂತ ಜೂಜಾಂತ ಬತ್ತೀಸ ಆಯುಧ ವಾಪರಲೀಂತೀ ಖ್ಹಂಯ. ಹೇ ಬತ್ತೀಸ ಮೋತ್ಯಾಂಚೀ ಕಂಠೀ ಸುಂದರ ಆಸಾ. ಹೇ ಉದ್ದೃತ ವಾಕ್ಯಾಂತ ಬತ್ತೀಸ ಮ್ಹಣಚೋ ಜೋ ಏಕ ಶಬ್ದ ವಾಪರಲಾ ತಾಜೋ ಅರ್ಥ ಅನೀ ನಿಷ್ಪತಿ ಅಶಿಂ ಆಸಾ. ಬತ್ತೀಸ ಮ್ಹಣಚೊ ಸಂಖ್ಯಾಸೂಚಕ ಜಾವನ ಆಸೂನ ದೋನಿ ಆನೀ ತೀಸ ಮ್ಹಣ ಅಥರ್ು. ಅಶಿಂ ಅಥರ್ಾಚೋ ಹೋ ಶಬ್ದ ಬತ್ತೀಸ ಕಶ್ಶಿ ಜಾಲೋ ಪಳೊವಯಾಂ.

ದೋನಿ ಆನೀ ತೀಸ ಮ್ಹಣಚ್ಯಾಕ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಶೆಂತು ಬತ್ತೀಸ ಮ್ಹಣಚೋ ಹೋ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಶೆಚೋ ಶಬ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಶೆಚೋ ದ್ವಾತ್ರಿಂಶತ್ ಮ್ಹಣಚೇ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಶಾರೂಪ ಜಾವನ ಆಸಾ. ದ್ವಾ ತ್ರಿಂಶತ್ ಮ್ಹಣಚೇ ಹ್ಯಾ ಶಬ್ದಾಂತೂಲೆ ಪಯಲೇ ಸಾಂಗಲ್ಯಾವರಿ ದ್ವಾ ಮ್ಹಣಚೇ ಬಾ ಮ್ಹಣು ಜಾತಾ, ತ್ರಿಂಶತ್ ಮ್ಹಣಚೇ ತೀಸ ಮ್ಹಣ ಜಾತಾ. ಆಶ್ಶಿಂ ಜಾವನು ಬಾತೀಸ ಜಾತ್ತಾ. ಹೆ ಶಬ್ದಾಂತೂಲೆ ದೋನೀಂಚೆ ಅಕ್ಷರ ದೊಟ್ಟಿ ಅಕ್ಷರ ಜಾವನ ಉಚ್ಚಾರಣ ಕರಚ್ಯಾನ ಶಬ್ದಾಂತೂಲೆ ಪಯಲೇ ಅಕ್ಷರ ದೀರ್ಘ ಆಶಿಲೇ ಹೃಸ್ವ ಜಾತಾ ಆಶ್ಶಿಂ ದ್ವಾ ತ್ರಿಂಶತ್ > ಬಾತೀಸ > ಬತ್ತೀಸ ಮ್ಹಣು ಚಾಲ್ತಿಂತು ಆಯಲಾಂ.
ಅಠಡಿಡಿಜಛಿಣಠಟಿ ಕಜಟಿಜಟಿರ

An Appeal to the members of the GSB Community

  जेसन पींत, SDB, उद्यावर, उडुपी (MA कोंकणी)

ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಸಾನ ಕಾಣಿಯೊ ಬರೊವಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತು°

ಪರಬೆಕ ತಿಸ್ರೆ ಲ್ಹಾರಾಚೆ ಭಯ ವಿಶ್ವಾಕಚ ಕರೋನಾಚೆ ಭಯ

ನವೆಂಬರ ಮ್ಹಯನೊ ಸರನು ದಶಂಬರ ಪಾವಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ಲೋಕಾಂಕ

ಅಮ್ಚಿಗೆಲೆ ಪರ‍್ಬೆ ರಾಂದಪ ಅಮ್ಚಿ ರಾಂದಪ ಭಾರಿ ಸುಲಭಗೊ

ಸರ್ವಾಂಕοಯಿ ಮಾರ್ಚ್ - 8 ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭೇಶ್ವ. ಆಜಿ

ಮೆಗೆಲೆ ಆಮ್ಮಾಲೆ ಘರಾ ಸೆಜಾರ ಘರ ರಾಧ ಮಾಯಿ. ತಿಗೆಲೆ

ಮನು ಕುಲ ಕಳನು ಕೀ ಕಳನಾಶಿ° ಚೂಕಿ ಕೆಲ್ಲಾರಿ ಆವಸು

कोरोना महामारी भारताक येवनु ६ महिने जाले.

ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಂತು ಸಾಬಾರ ಸಂಖ್ಯೆರಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ಭೊ

Home

Ad for Aruna Masala

ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಅಂಡಾರು ರಾಮದಾಸ ಕಿಣಿ

Featured Chandrika Mohan Pai KC Prabhu

 

Anniversaries

Shabdh Vihaar

Homage

 

Well Wishers

Has no content to show!

Most Read

Homage

Events

Who is Online?

We have 225 guests and no members online

Advertorial

Scroll to top