ಪಾರದರ್ಶಕ ಪ್ರಶಾಸನಾಕ ಮಾಹೆತ್ ಕಾನೂನ್ ಮ್ಹತ್ವಾಚೆ : ರವೀಂದ್ರ ಧಾಕಪ್ಪ

ಸಂದರ್ಶಕ : ಡಾ. ಅರವಿಂದ ಶ್ಯಾನಭಾಗ, ಬಾಳೇರಿ

ಆರತಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗಾಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತ ಮೋಣು ನೇಮಣೂಕಿ ಜಾಲಿಲೊ ಕೊಂಕಣಿ ಮನೀಸ ಮಾನೆಸ್ತ ರವೀಂದ್ರ ಗುರುನಾಥ ಧಾಕಪ್ಪ. ಹಾನ್ನಿ ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಚೆ ಶಿರಸಿಚೆ. ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಳಾಚೆ ನಿರ್ಮಾಣ 1689ತು ಹಾಂಗೆಲೆ ಪೂರ್ವಿಕಾನಿ ಕೆಲ್ಲಿಲೆ. ತಸಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾಸಕ್ತ ಧಾಕಪ್ಪ ಘರಾಣೆಚೆ ವ್ಯಕ್ತಿಕ ರಾಜ್ಯಾಚೆ ಹೋಡ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೊ ಮೆಳಿಲೆ ಸರ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಲೊಕಾಂಕ ಭರಮ. ತಾಂಗೆಲೆ ವಾಂಗಡಾ ಪತ್ರಿಕೆ ತರಪೆನ ಚಲಯಿಲ್ಲೆ ಏಕ ಲಾನ ಸಂದರ್ಶನ.

ಸುರವೆಕ ತುಮಕಾ  ಅಭಿನಂದನ.

ಧನ್ಯವಾದ.

ಬೆಂಗಳೂರಾಚೆ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗಾಕ ತುಮ್ಮಿ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತ ಜಾತ್ತಾ ಮ್ಹೋಣು ನಿರೀಕ್ಷಾ ಕೆಲ್ಲಿಲೆವೆ ? ಹೇಂ ಕಶಿ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಲ್ಲೆ ?

ನಾ. ಎಂ.ಬಿ.ಎ. ಪದವಿಚೆ ವಾಂಗಡಾ ಕಾನೂನ್ ಸಂಬಂಧಿ ಜ್ಞಾನ ಆನಿ ತಾಂತು ಮಾಕ್ಕಾ ಆಶಿಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಪಳೊವನು ಸರ್ಕಾರಾನ ಹೇಂ ಜಬಾಬದಾರಿ ಮಾಕ್ಕಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಮಾಕ್ಷಿ ಹಾಂವು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉದಕಾಚೆ ನಿರ್ವಹಣ ಕರಚೆ ಇಲಾಖೆಂತು ಕಾಮ ಕೆಲಾ. ಮಾಗಿರ 10 ವರಸ ವೆವೆಗಳೆ ಕಂಪನಿಕ ಸಲ್ಲಾಗಾರ ಮ್ಹೋಣು ಕಾಮ ಕರತ ಕರ್ನಾಟಕಾಕ ಎ.ಡಿ.ಬಿ. ಮದದ ಹಾಡೊನು ದಿಲಾ.

ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತು ತುಮಗೆಲೆ ಘರಾಣೆಚೆ ಲೊಕಾಲೆ ದೇಣಿಗಾ ಹೋಡ ಆಸಾ. ಶಿರಸಿ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಳಾಚೆ ನಿರ್ಮಾಣಾಚೆ ಮಾಕ್ಷಿ ತುಮಗೆಲೆ ವಡೀಲಾಲೆ ತ್ಯಾಗ ಖೂಬ ಆಸಾ. ಏಕ ವಾಟೆನ ಧರ್ಮ, ಆನ್ಯೇಕ ಬದಿನ ಆತ್ತ ತುಮ್ಮಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಕೆಲ್ಲಿಲೊ ಹುದ್ದೊ ನ್ಯಾಯದಾನ ತಸಲೆ ಮ್ಹತ್ವಾಚೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಾಂಗಾ ತುಮ್ಮಿ ಖಂಚೆ ರೀತಿರ ಕಾಮ ಕರಚಾಕ ಶಕ್ತಲೆ?

ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಆನಿ ವ್ಯವಹಾರಾಚೆ ಜಾಗೊ ಜಾವ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಸಾ. ದೇವಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಂತು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜಾವನು ಆಮ್ಮಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪಳೊವಯೇತ. ಖಂಯಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉರತಾ, ಥಂಯಿ ಲೊಕಾಲೆ ನದರ ಪಡತಾ. ಲೇಕ ಸಮ ದವರಪಿ ಏಕ ಖಜಾನದಾರ್ ದೇವಸ್ಥಾನಾಚೆ ಸರ್ವ ಮಾಹೆತ್ ರಾಕೂನು ದವರಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ. ಫೂಡೆ ಆಮಗೆಲೆ ಕುಟುಂಬೀಯ ಶಿರಸಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಳಾಚೆ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಮ್ಹೋಣು ವಾವುರತಾಶಿಲೆ. ದೇವಾಲೆ ದುಡ್ವಾಚೆ ಜಮಾಖರ್ಚು ಲಾವೊನು ದವರಚೆ ಆನಿ ದುಡ್ಡು ಖಂಯಿ ದವರಕಾ, ಕಶಿ ದವರಕಾ, ದುರುಪೇಗ ಜಾಲ್ಲೆರಿ ಕಿತ್ತೆ ಕರಕಾ ಮ್ಹಣಚೆ ವಿಶಯಾಂತು ತೀರ್ಮಾನ ಘೆತ್ತಾಶಿಲೆ. ಧರ್ಮ ಆನಿ ನ್ಯಾಯ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಹಕಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಾಂವೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಕೆಲಿಲೊ ಹುದ್ದೊ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಆನಿ ನ್ಯಾಯಿಕ ಆಶಿಲೆ ನಿಮಿತ್ತಾನ ಸ್ವತಂತ್ರ ರೀತಿರ ಕಾಮ ಕರಚೆ ಅವಕಾಶ ಆಸಾ.

ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ದೇವಳಾಚೆ ವಿಶಯಾರಿ ಮಾಹೆತ್ ವಿಚಾರಿಲೆ ವಿನಾಯಕ ಬಾಳಿಗಾಲೆ ಹತ್ಯಾ ಜಾಲ್ಲೆ. ಮಾಹೆತ್ ಘೆವಚೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಂಗೆಲೆ ಜೀವಾಘಾತ ಜಾಯ್ನಾತಶೆ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗ ರಕ್ಷಣ ದಿತ್ತವೆ ?

ಖಂಡಿತ ದಿತ್ತಾ. ಹತ್ಯಾ ಕರಚೆ ಚೂಕ. ಮಾಹೆತ್ ವಿಚಾರಚೆ ಆನಿ ಘೆವಚೆ ಹಕ್ ಹರ್ಯೇಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕಾಲೆ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಾಂಗಾ ದೋನ ವಿಚಾರ ಗಮನಾಕ ಘೆವಕಾ. ಮಾಧ್ಯಮಾಚೆ ವಿಶ್ಲೇಶಣ ತಾಂಗೆಲೆ ಇತಿಮಿತಿಂತ್ ಉರತಾ. ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆ ಹತ್ಯೆಚೆ ತನಿಖೆಕ ವೆವೆಗಳೆ ಆಯಾಮ ಆಸಾ. ತೇಂ ಹತ್ಯಾ ಮಾಹೆತ್ ವಿಚಾರಿಲೆಕ ಘಡಿಲೆಕಿ ಅನ್ಯ ವಿಚಾರಾಕ (ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್) ಸಂಬಂಧ ಪಾವಿಲೆಕಿ ಮ್ಹಣಚೆ ಆನಿಕ ಕಳ್ನು ಯವಕಾ. ವಿನಾಯಕ ಬಾಳಿಗಾ ವಿಚಾರಾಚೆರ್ ಮಾಕಾ ಚಡ ಗೊತ್ನಾಶಿಲೆ ನಿಮಿತ್ತಾನ ಹಾಂವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದೀನಾ. ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನು ತ್ರಾಸಾಂತು ಆಶ್ಚೆ ಏಕ ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಲೆ  ಯಾ ಖಂಯಚೆಯ್ ನಾಗರೀಕಾಲೆ ಜೀವ ಭದ್ರತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರಕ್ಷಣ ದಿವಚೆ ಜಬಾಬದಾರಿ ಆಯೋಗಾಚೆ ಆನಿ ಸ್ಥಾನಿಕ ಆರಕ್ಷಣ ಠಾಣೆಚೆ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗಾಂತು ತುಮಗೆಲೆ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಕಶಿ ಉರತಲೆ?

ಆತ್ತ ಮಾಕ್ಕಾ ತೀನ ವರಸಾಚೆ ಅವಧಿಕ ಆಯುಕ್ತ ಮ್ಹೋಣು ನೇಮಕ ಕೆಲಿಲೆ ಆಸಾ. ಥೊಡೆ ಮಹಿನೆ ಕಾಮ ಬೆಂಗಳೂರ ದಫ್ತರಾ ಥಾವನು ಸಾಂಬಾಳಚೆ ಜಾತ್ತಾ. ಮೆಗೆಲೆ ನೇಮಣೂಕಿ ಗುಲ್ಬುರ್ಗಾ ಪೀಠಾಕ ಮ್ಹೋಣು ಕೆಲ್ಯಾ. ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಗುಲ್ಬುರ್ಗಾಂತು ಮಾಹಿತಿ ಪೀಠ ನಾ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗಾಚೆ ಲೊಕಾಖಾತೀರ ಹೇಂ ಪೀಠಾಚೆ ಸ್ಥಾಪನಾ ಜಾಲ್ಯಾ. ನವೀನ ಬೇಂಚ್ ದೆಕೂನು ಆತ್ತ ಥಂಯಿಚೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಾಸನಾಚೆ ವಾಂಗಡಾ ಉಲೊವನು ಆಫೀಸಾಚೆ ಜಾಗೆಚೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕರಕಾ. ಥಂಯಿ ಪರ್ಯಂತ ಪ್ರಕರಣಾಚೆ ವಿಚಾರಣಾ ಬೆಂಗಳೂರ ಥಾವ್ನುಚ ಚಲತಾ.

ತುಮ್ಮಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಕರಚೆ ಕೆದಾನಾ?

ಕರ್ನಾಟಕಾಚೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಮಾನೆಸ್ತ ಥಾವರಸಿಂಗ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಹಾಂಗೆಲೆ ಸಮ್ಮುಖಾಂತು ಮೇ 7 ಕ ಹಾಂವೆ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಕೆಲ್ಯಾ. ಜೂನ್ 1 ಕ ಗುಲ್ಬುರ್ಗಾ ಪೀಠಾಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತ ಮ್ಹೋಣು ಕಾಮ ಶೂರು ಕರಚೆ ಆಸಾ.

ಹೋಡ ಸವಾಲ ತುಮಗೆಲೆ ಎದರಾಕ ಆಸಾ. ತೀನ ವರಸಾಂತು ಹೇಂ ಸಗಟ ಕರಚಾಕ ಜಾತ್ತಾಶೆ ದಿಸ್ತಾವೆ?

ಹಾಂವು ಸಾನ ಮನೀಸ. ಕಿತಲೆ ಚಡ ಕಾಮ ಜಾತ್ತಾ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರತಾ. ಆಯೋಗಾಕ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಾಚೆ ಅಭಾವ ಆಸಾ. ಔಟಸೋರ್ಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಕ ಘೇವ್ನು ಹೇಂ ಕಾಮ ಸಾಂಬಾಳಕಾ. ಆರ್.ಟಿ.ಆಯ್. ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಂಕ ತರಬೇತ ದಿವಚೆ  ಆನಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಲೊಕಾಲೆ ಮಧೆಂ ಸಮನ್ವಯ ಹಾಡಚೆ ತಸಲೆ ಮ್ಹತ್ವಾಚೆ ಕಾಮ ಕರಕಾ. ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಂಗೆಲೆ ವಿರುದ್ಧ (ದುಡ್ಡು ಕರತಾತಿ ಮ್ಹಣಚೆ) ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆರೋಪ ಆಸ್ಸಾ. ತಸಲೆ ವಾಯ್ಟ ವಿಚಾರ ದೂರ ಕೋರನು ತಾಂಗೆಲೆ ಜ್ಞಾನವರ್ಧನಾಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಘಾಲನು ಘೆವಚೆ ಅಗತ್ಯ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕೂನು ಮೆಗೆಲೆ ಕಾಮಾಚೆ ಮಧೆಂ ಹಾಕ್ಕಾ ವೇಳು ಕಶಿ ದಿವಚಾಕ ಜಾತ್ತಾ ಮ್ಹೋಣು ಪಳೊವಕಾ.

ಮಾಹಿತಿ ಕಾನೂನಾಚೆ ದುರುಪೇಗ ಚಡ ಜಾತ್ತಾಸಾ ನೈವೆ?

ಹೊಯಿ. ಹೇಂ ಮನಶಾಲೆ ಸಹಜ ಗೂಣ. ಖಂಯಚೆಯ್ ಕಾನೂನ್ ಆಯಲೆರ್ ಬಿ ತಾಜೆ ಬರೆ ಉಪೇಗ ಕರತ ದುರುಪೇಗ ಕರಚೆ ಜಣಯಿ ಉರತಾ. ಕಾನೂನ್ ವಾಯ್ಟಾಕ ವಾಪರಚೆ ಪಶೆಂ ಬರೆ ಉದ್ದೇಶಾಕ ವಾಪರಚೆ ತಶಿ ಉತ್ತೇಜಿತ ಕರಕಾ. ಪಾರದರ್ಶಕತಾ ಆಸಲೆರಿ ಖಂಚೆಯ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕೊಣಾಕಯ್ ಭಿವಚೆ ಅಗತ್ಯ ನಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕೂನು ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗಚೆ, ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಂತು ಸರ್ಕಾರಾಚೆ ಕಾಮಾವಿಶಿಂ ಅನುಮಾನ ಯೇನಾತಶಿ ಸಗಟ ಮಾಹೆತ್ ವೆಬ್ ಸೈಟಾಕ ಘಾಲ್ಲೆರಿ ಹೆಂ ಕಾನೂನಾಚೆ ಉದ್ದೇಶ ಸಾಕಾರ ಜಾತ್ತಾ.

ಮಾಹಿತಿ ಕಾನೂನಾಚೆ ಭಯ ಆಸಲೆರಿವರಿ ಸುಮಾರಶೆ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿವಪಾಕ ಸಾತ-ಆಟ ಮಹಿನೊ ಸಾರ್ವಜನಿಕಾಂಕ ವಾವಂಟ ದಿತ್ತಾತ್.  ಅಸಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಬದಲಿ ಕರಚೆ ಕಶೆಂ?

ಮಾಹೆತ್ ವೆಬ್ ಸೈಟಾಕ ಘಾಲ್ಲೆರಿ ಅಸಲೆ ಸಮಸ್ಯಾ ನಿವಾರಣ ಜಾತ್ತಾ. ಥೋಡೆ ಪ್ರಕರಣಾಂತು ತುಮ್ಮಿ ಸಾಂಗಿಲೆ ತಶಿ ಕಾಲವಿಳಂಬ ಜಾಲ್ಲಿಲೆ ಹಾಂವು ಪಳಯಲಾ. ವಿಚಾರಿಲೆ ಮಾಹೆತ್ ದೀನಾಶಿ ದುಸರೆ ಮಾಹೆತ್ ದಿವಚೆ, ಅನಗತ್ಯ ಅರ್ಜಿ ವರ್ಗ ಕರಚೆ, ಅಧಿಕಾರಿ ಲೊಕಾಂಕ ಮಾಹಿತಿ ಕಾನೂನಾಚೆ ಸ್ಪಶ್ಟ ಜ್ಞಾನ ನಾಶಿ ಆಸ್ಸೂಚೆ ನಿಮಿತ್ತ ಅಸಲೆ ಸಮಸ್ಯಾ ಯೆತ್ತಾ. ಮಾಹಿತಿ ಅರ್ಜಿಕ ಪತ್ರಮುಖೇನ ದಿವಚೆ ಜವಾಬ ತುರಂತ ದಿಲ್ಲೆರಿ ಕಾಲವಿಳಂಬ ಜಾಯನಾ. ಉದಾಹರಣೆಕ ಏಕ ಅರ್ಜಿಂತು 10-20 ವಿಚಾರಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ವಿಚಾರಿಲ್ಲೆ ತೆದಾನಾ ಅಧಿಕಾರಿನ ನಿಯಮ 14 ತು ಸಾಂಗಿಲೆತಶಿ ಏಕ ವರಶಾಕ ಸಂಬಂಧ ಪಾವಿಲ್ಲೆ ಆನಿ ಫಕ್ತ ಏಕ ವಸ್ತುವಿಶಯಾಕ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲ್ಲೆರಿ ಜಾಲ್ಲೆ. ಹೇಂ ಕಾಮ 30 ದಿವಸಾಂತು ಕರಚಾಕ ಜಾತ್ತಾ. ಹಾಕ್ಕಾ ಹೋಡ ಪ್ರಮಾಣಾಚೆ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಕರಚೆ ಗರಜೆಚೆ ಮ್ಹೋಣು ಮಾಕಾ ದಿಸತಾ. ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾನಿ ಸಹಕಾರ ದಿಲ್ಲೆರಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ ಘೇವನು ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಕರಚಾಕ ಜಾತ್ತಾ.

ಕರ್ನಾಟಕಾಂತು 50000 ಪಶೆಂ ಚಡ ಮೇಲ್ಮನವಿ(ದುಸರೆ ಅಪೀಲ) ಅರ್ಜಿ ಇತ್ಯರ್ಥ ಕರಚಾಕ ಬಾಕಿ ಆಸ್ಸಾ. ಹಾಜ್ಜೆ ಅರ್ಥ ಮಾಹಿತಿ ಕಾನೂನಾಚೆ ಜಾಗೃತಿ ಚಡ ಜಾಲ್ಯಾ ಆನಿ ಆಯೋಗ ಪ್ರಭಾವಿ ಜಾವ್ನು ಕಾಮ ಕರತ ನಾ ಮ್ಹೋಣು ಆಮ್ಮಿ ಚಿಂತುಯೇತಕಿ?

ಹೇಂ ಚೂಕ ಮಾಹೆತ್. ತಿತ್ಲೆ ಹೋಡ ಆಂಕಡೆಚೆ ಅಪೀಲ ನಾ. ಆಯೋಗಾಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಚೊ ಅಭಾವ ಆಸಾ. ಔಟಸೋರ್ಸ ನೌಕರಾಂಕ ಘೇವನು ಕಾಮ ಚಲತ ಆಸ್ಸಾ. ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯಾ ಬಿ ಆಸಾ.  ಹೆಂ ಸರ್ವ ನಿವಾರಣ ಜಾಲ್ಲೆರಿ ಏಕ ಮಾಹಿತಿ  ಆಯುಕ್ತಾನ ದಿವಸಾ 90 ಪ್ರಕರಣಾಚೆ ವಿಚಾರಣಾ ಕರಯೇತ.

ತುಮಗೆಲೆ ಅಮೂಲ್ಯ ವೇಳು ಆಮಕಾ ದಿಲ್ಲೆಲೆಕ ಖೂಬ ಆಭಾರಿ. ಧನ್ಯವಾದ.

 

 

ಸಂಧಿವಾತ ಜಾವನು ತಾಕಾ ಬರೊ ವೈದ್ಯ ಮೆಳನಾಶಿಂ ಕಂಟಾಳೊ ಯೆವನು ಖುದ್ಧ ವೈದ್ಯ ಜಾಲಿ ಸಫಲ ಸಾಫ್ಟವೆರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್.
47 ವರಸ ಪ್ರಾಯೆರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ದಾಕೂನ ವೈದ್ಯ ಜಾಲಿ...ಜ್ಹಾನವಿ ರಾವ್ 


ತುಮೀ ವಿಂಚಿಲೆ ವೃತ್ತಿಂತು ಶಿಖರಾಕ ಪಾವಿಲೆ ವೇಳಾರ ತೆo ಸೊಡೂನ ತುಮೀ ಪರತೂನ ಶಾಳೆಕ ವತೀತ ವೆ ? ಹೆo ಏಕ ಸೋಪನ ಶೆo ದಿಸಲ್ಯಾರಯೀ ಆಮಗೆಲೆ ಮಧೆo ತಸಲೆ ಲೋಕ ಆಜೂನಯೀ ಆಸಾತಿ. 

ಜ್ಹಾನವಿ ಅಜಿತ್ ರಾವ್ ಹಿಕಾ ಮೆಳೂಯಾo. ಬೆಂಗಳೂರ ಮಹಾದೇವಪುರಾಂತುo ವಾಸ ಕರನು ಆಸಚೆ ಹೀಣೆ 18 ವರಸo ಸಾಫ್ಟವೆರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವೃತ್ತಿ ಕರನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಾಕ ದೆಂವಚೆo ಕೆಲಾo

2003 ಇಸವಿಂತುo ಜ್ಹಾನವಿ ರಾವಾಕ ಏಕ ಸ್ವಯಂ ನಿರೋಧಕ ಖಾಯಲೊ (ಆಟೊಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸಿಸ್) ಆಯಲೊ ಮ್ಹಣು ಕಳೆo. ತ್ಯಾ ವೇಳಾರ ತೀ ತಿಗೆಲೆ ಸಾಫ್ಟವೆರ್ ವೃತ್ತಿಚೆ ಮಧ್ಯಮ ಸ್ಥರಾಕ ಪಾವಿಲಿ ಆನೀ ನವೀನ ಜಾವನು ಆವಸು ಜಾಲೆಲಿ. ತಿಗೆಲೊ ಖಾಯಲೊ ರೋಗ ನಿರ್ಣಯ (ಡಾಯಾಗ್ನಾಸಿಸ್) ಕರಚೆo ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಲೆo ಆನೀ ವರಸo ಗೆಲಿಂತಿ. ತೀಣೆ ಹೋಡ ಹೋಡ ವೈದ್ಯಾಂಕ ಮೆಳನು ಹ್ಯಾ ದೀರ್ಘಕಾಲಿನ ಖಾಯಲೆಕ ಸಮಾಧಾನ ಸೊದೂಚೆo ಕೆಲೆo. ತ್ಯಾ ವೇಳಾರ ತಿಗೆಲೆ ತಸಲೆ ಲೋಕಾಲಿ ದೂಕಿ ಶಮನ ಕರಕಾ ಮ್ಹಳೆಲೆo ಚಿಂತನ ತಿಗೆಲೆ ಮನಾಂತ ಆಯಲೆo. 2013 ವರಸಾಂತುo ತೀಣೆ ತಿಗೆಲೆ ಸಫಲ ವೃತ್ತಿ ಸೊಡೂನ ವೈದ್ಯ ಜಾವಚೆo ಮ್ಹಣು ನಿರ್ಣಯ ಘೆತಲೊ. 

ಆತಂ 8 ವರಸಾನ, ಜ್ಹಾನವಿ ಎಂ. ಬಿ. ಬಿ. ಎಸ್ ಪದವಿಧರಾ ಜಾವನು ಎಂ.ಡಿ. ಕರತಾ ಆಸಾ. ಮಹಾರಾಷ್ಟಾçಚೆ ಔರಂಗಾಬಾದಾoತುo ಜಲ್ಮಾಕ ಯೆವನು ಮುಳಾವೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಫಾವೊ ಕರನು ಅಮೇರಿಕಾಚೆ ಸ್ಯಾಡಿಯಾಗೊಚೆ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲಿಫಾರ್ನಿಯಾಂತುo ಇಲೆಕ್ಟಿçಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿoಗ್ ಕರತರಿ ತೀಣೆ ಸಾಂತಾ ಬಾರಬಾರಾಂತುo ಮಾಸ್ರ‍್ಸ್ ಕೆಲೆo. 2002 ವರಸಾಂತುಬೆಂಗಳೂರಾಕ ಯೆವಚೆ ಪಯಲೆಂ ತೀಣೆ ಅಮೇರಿಕಾಂತುo ಖೂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಫ್ಟವೇರ್ ಕಂಪನಿoತುo ಸೇವಾ ದಿಲೆಲಿ ಆಸಾ. ಭಾರತಾಕ ಯೆತರಿ ತೀಣೆ ಆನೀ ತಿಗೆಲೆ ಬ್ಹಾಮಣಾನ ಸ್ಹ ವರಸo ವೆಗವೆಗಲೆ ಕಂಪನಿoತುo ಸೇವಾ ದಿಲಿ. ಉಪರಾಂತ ತೀಣೆ ರಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗಾಚೆ ಇಲೆಕ್ಟಾçನಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತುo ಸ್ವಯಂ ಕಂಪನಿ ಶುರು ಕೆಲಿ. ಜಾಲ್ಯಾರ 2003 ವರಸಾಂತ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ತೀಣೆ ತಿಗೆಲೆ ಚೆಲೆಕ ಜಲ್ಮ ದೀವನು ಆಟ ಮ್ಹಯನ್ಯಾನ ತೀಕಾ ಗಾಂಟಿ ದೂಕಿ ಆನೀ ಸೂಜಿ ಶುರು ಜಾಲಿ. ಹಾಕಾ ದೂಕಿ ಮಾರಚಿ ಗುಳಿಯೊ (ಪೈನ್ ಕಿಲ್ಲರ್) ದೀವನು ಸಮಾಧಾನ ದಿತಲೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಧಿವಾತ ಸಂಸ್ಥೊ (ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯೂಮಾಟಾಲಾಜಿ ಅಸೊಸಿಯೆಶನ್) ಹಾಜೊ ಆದಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆನೀ ಬೋನ್ ಎಂಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡಿಕೆಡ್ – ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಜೊ ರಾಷ್ಟಾçಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ| ಕೆ. ಎಂ. ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ ಹಾಣೆ ಸಾಂಗಚೆ ಪ್ರಮಾಣೆ ಜ್ಹಾನವಿನ ತಿಗೆಲೆ ಹ್ಯಾ ಖಾಯಲೊ ಶಮನ ಕರಚಾಕ ಸಾಬಾರ ವೈದ್ಯಾಂಕ ಮೆಳಚೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರಯೀ ಆಖೇರಿಕ ಹಾಂವೆo ತೊ ಖಾಯಲೊ ಏಕ ನಮೂನ್ಯಾಚೊ ‘ಸಂಧಿವಾತ’ ಮ್ಹಣು ರೋಗ ನಿರ್ಣಯ(ಡಾಯಾಗ್ನಾಸಿಸ್) ಕರಚೆo ಜಾಲೆo. ಉಪರಾಂತ ತೀಣೆ ತಾಜೆ ಖಾತಿರ ವಕದ ಶುರು ಕೆಲೆo. ಹ್ಯಾ ರೋಗ ನಿರ್ಣಯಾನ ಜ್ಹಾನವಿಲೆo ಚಿಂತನ ಬದಲ ಕೆಲೆo. “ಅಮೇರಿಕೆಂತುo ಆನೀ ಭಾರತಾಂತ ಯಶಸ್ವಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಪಾವಿಲೆ ಮಾಕಾ, ಕೆದನಾಯೀ ಸಮಾಜಾ ಖಾತೀರ ಖಾಂಯಪುಣಿ ಕರಕಾ ಮ್ಹಳೆಲೆಂ ಅನುಭವ ಜಾತಲೆಂ. ಏಕ ಪಾವಟಿ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಖಾಯಲೊ ಭೊಗತ ಆಶಿಲೆ ಏಕ ಸಂಭoದಿಕ ತಿಗೆಲೆ ವೈದ್ಯಾನ ತೊ ಖಾಯಲೊ ಸಾಂಬಾಳನು ಹಾಡಚಾಕ ಮದದ ಕೆಲೆಲೆo ಪಳಯತಾನಾ ಮೆಗೆಲೆ ಚಿಂತನೆ ವಯರಿ ಪ್ರಭಾವ ಪಳೊ. ಡೆಸ್ಕಟಾಪ್ ವೃತ್ತಿ ಸೊಡೂನ ಡಾಕ್ಟಾçಲೊ ಕೋಟು ಘಾಲಚೊ ವೇಳು ಆಯಲಾ ಮ್ಹಣು ಹಾಂವೆo ತೇದನಾ ಚಿಂತಲೆo. ಆಖೇರಿಕ, 2013 ಇಸವಿಂತುo ಹಾಂವೆo ಇಂಜಿನಿಯರಿoಗ್ ವೃತ್ತಿ ಸೊಡೂನ ಎಂ. ಬಿ. ಬಿ. ಎಸ್. ಶಿಖಚಾಕ ನೊಂದಣಿ ಕೆಲಿ” ಮ್ಹಣತಾ ಜ್ಹಾನವಿ. 

ಕುಟುಂಬೆಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ: ಚಡಾವತ ಕುಟುಂಬo ಅರ್ಧಾರಿ ಸಫಲ ವೃತ್ತಿ ಸೊಡೂನ ಅಸಲೆ ನಿರ್ಣಯ ಘೆವಚಾಕ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿನಾತಿ. ಜಾಲ್ಯಾರ ಜ್ಹಾನವಿಲೆ ಕುಟುಂಬೆನ ತಿಗೆಲಿ ಉಮೇದಿ ವಾಡಯಲಿ ಆನೀ ತೀಣೆ 2013 ವರಸಾಚೆ ಅಗಸ್ಟ್ ಮ್ಹಯನ್ಯಾಂತುo ಚಾಳಿಸ ವರಸ ಪ್ರಾಯೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರಚೆ ಎಂ. ಎಸ್. ರಾಮಯ್ಯಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಾಂತುo ಎಂ. ಬಿ. ಬಿ. ಎಸ್ ಪದವಿ ಶಿಖಚಾಕ ಮೆಳಚೆಂ ಕೆಲೆಂ. 

    ಜ್ಹಾನವಿಕ ಹೊ ಏಕ ವಿಷೇಶ ಆನೀ ವಿಚಿತ್ರ ಅನುಭವ ಜಾಲೊ ಕೀ ತಿಗೆಲೆ ಸಹಪಾಟಿ ಸಗಟ ಆನಿ ಚಡಾವತ ಅದ್ಯಾಪಕ ತಿಗೆಲೆ ಪಶಿ ಪ್ರಾಯೆನ ಸಾನ ಆಶಿಲೆ. “ಹಾಂವo ಚಿಕೆ ಬಹಿರ್ಮುಖಿ ಆಶಿಲ್ಯಾನ ಮಾಕಾ ದೋಸ್ತ ವಗೀಚ ಜಾತಲೆ. ಪ್ರಾಯ ಮಾಕಾ ಕೆದನಾಯಿ ಬಾಧಾ ಜಾಯನಿ, ಮಾಕಾ ಸಗಟ ಸಹಪಾಟಿನ ತಾಂಗೆಲೆ ಪ್ರಾಯೆಚಿಶಿ ಸ್ವಿಕಾರ ಕೆಲಿ. ಮಾಕಾ ಏಕ ಘಡಣಿ ಯಾದ ಯೆತಾ. ಏಕ ಪಾವಟಿ ಏಕ ಅದ್ಯಾಪಕಾನ ಕ್ಲಾಸಾಂತುo ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೆಂಕ ಮರ್ಯಾದ ದಿವಚೆ ಆನೀ ತಾಂಗೆಲೊ ಸಲ್ಲಾ ಮಾನ್ಯ ಕರಚೆ ವಿಷಯಾರಿ ಉಲಯತಚೀ ಮೆಗೆಲೆ ದಿಕ್ಕಾನ ಪಳೊವನು ವ್ಹಾರ್ಡಿಕ ಜಾತಾನಾ ತುಗೆಲೊ ವ್ಹಡಿಲಾಲೊ ಅನುಮತಿ ಘೆತವೆ ಮ್ಹಣು ವಿಚಾರಲೆo. ಹಾಂವೆo ತಾಕಾ ಮೆಗೆಲೆ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ದಾಕೊವನು ಮಾಕಾ ಎದೊಳೂಚಿ ವ್ಹಾರ್ಡಿಕ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣು ಸಾಂಗಚೆಜಾಲೆo.” ಮ್ಹಣು ಡಾ| ಜ್ಹಾನವಿ ಸಾಂಗತಾ. ಚಡಾವತ ಲೋಕಾಂಕ ತೀ ಪಳೋವಚಾಕಯೀ ಚಡ ಪ್ರಾಯೆಚಿ ಮ್ಹಣು ಕಳನಾಶಿಲೆo

ತೇದನಾಚೆ ಸವಾಲಾo
ತೀಣೆ ಎಂ. ಬಿ. ಬಿ. ಎಸ್. ಕರಚಾಕ ಶುರು ಕರತಾನಾ ಆಯಿಲೆ ಸವಾಲಾo ಬಹುಮುಖಿ ಆಶಿಲಿಂತಿ. “ಶಿಖಚೆಂ, ಆವಸುಲಿ ಜಬಾಬದಾರಿ ಸಾಂಬಾಳಚೆo, ಬಾಯಲ ಆನೀ ಸುನೆಲಿ ಭೂಮಿಕಾ ನಿರ್ವಹಣ ಕರಚೆo ಹೋಡ ಸವಾಲ ಆಶಿಲೆ. ಕ್ಲಾಸ್‌o, ಲ್ಯಾಬ್ಸ್o ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನಂತಾo ಮೆಡಿಸಿನ್ ಶಿಖಚೆo ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ದಿವಸಾಕ ಥೊಡೆ ಗಂಟೆ ಪೂಣಿ ವಾಚೂಚಾಕ ಜಾಯ ಜಾಲೆಲೆ ನಿಮಿತ ಜೀವನಾಂತುo ಶಿಸ್ತು ಆನೀ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೆಜಮೆಂಟ್ ಮುಖ್ಯ ಜಾತಲೆo. ಡಾಕ್ಟಾçಲೆ ಕ್ಲಿನಿಕಾಂತ್ ಯಾ ಶಾಳೆಂತುo ಚೆರಡಾಕ ರಾಖತಾನಾ ಯಾ ದೋನ ಕ್ಲಾಸ್ ಹರ‍್ಸಾ ಮಧೆಂ ವೇಳ ಮೆಳತಾನಾ ಹಾಂವo ವಾಚೂಚೆo ಕರತಲಿ. ಸಗಟಾನ ನಿದತರಿ ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣಾಂತುo ಹಾಂವo ವಾಚೂಚೆo ಕರತಲಿ. ಹಾಜೆನ ಮಾಕಾ ಏಕಾಗ್ರತಾ ಮೆಳತಲೆ. ಶುರಶುರುವೇಕ ಹೆo ಏಕ ಗಂಭೀರ ಸವಾಲ ಆಶಿಲೊ, ಇತ್ಯಾಕ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಮೆಗೆಲೆ ಚಡಾವತ ಶಿಕ್ಷಣ ಭಾರತಾಚೆ ಭಾಯರ ಜಾಲೆಲೆo. ಅಮೇರಿಕೆಂತುo ಇಂಜಿನಿಯರಿoಗ್ ಕರತಾನಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಾನ ಆಸತಲಿ. ಚಡಾವತ ಸಮಸ್ಯಾ ಆಧಾರಿತ ಆಸೂನ ಪ್ರಭಂದ ಬರೊವಚಾಕ ನಾ ಆಶಿಲೆo. ಖರೆo ಸಾಂಗಚೆo ಜಾಲ್ಯಾರ ಪಯಲೆ ಇಂಟರನಲ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರಯತಾನಾ, ತೀನ ಗಂಟೊ ಬಯಸೂನ ಬರೋವಚೆo ಧೈರ್ಯ ಮಾಕಾ ನಾ ಆಶಿಲೆo. 12ವೆo ಕಕ್ಷಾಚೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಜಾತರಿ 23 ವರಸಾಂತುo ಹಾಂವೆo ತೀನ ಗಂಟೊ ಬಯಸೂನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರಯನಿ ಆಶಿಲಿ. ಉಪರಾಂತ ತೆo ಮಾಕಾ ಆಭ್ಯಾಸಾರ ಪಡಲೆo ಆನೀ ಹಾಂವo ಹರ ಏಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪಾಸ ಜಾತಾ ಗೆಲಿ.” ಮ್ಹಣು ತೀಣೆ ಸಾಂಗಲೆo. ಜಾಲ್ಯಾರ ಥಂಯ ಆನಿ ಏಕ ತೊಂದರೆ ಆಯಲೆ. ವೆಗವೆಗಳೆ ಕ್ಲಾಸಾಕ ವ್ಹಿಂವ್ಹಿoಗಡ ಮ್ಹಾಳಯೆರಿ ಆಸಚೆ ಕ್ಲಾಸಾಕ ವಚಾಕ ಆಶಿಲೆಂ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾನಿ ಲಿಫ್ಟ್ ವಾಪರೂಂಕ ನಾ ಮ್ಹಲೆಲೊ ನಿಯಮ ಆಶಿಲ್ಯಾನ ಹೀಕಾ ಕಷ್ಟ ಜಾತಲೆo. ಜಾಲ್ಯಾರ ಡಾ| ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ ಹಾಂನಿo ವಿಶೇಷ ಅನುಮತಿ ಪತ್ರ ದಿಲೆಲ್ಯಾನ ಹೀಕಾ ಲಿಫ್ಟ್ ವಾಪೂರಚಾಕ ಅನುಮತಿ ಮೆಳಿ. ಇಂಟರಶಿಪ್ ಕರತಾನಾ ತಿಕಾ ಖೂಬ ಕಷ್ಟ ಜಾಲೆ. ಸತತ 32-36 ತಾಸ ಡ್ಯೂಟಿ ಕರಚೆo ಹೋಡ ಸವಾಲ ಜಾಲೊ. “ತೀ ಖೂಬ ಉಮೇದಿನ ತಿಗೆಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರತಲಿ. ನವೀನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಶಿಕೊವಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ತೀಕಾ ಖೂಬ ಆವಡತಲೆo. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ತೀಕಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತುo ಯಶ ಮೆಳೆo.” ಮ್ಹಣತಾ ಎಂ. ಎಸ್. ರಾಮಯ್ಯಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಾಚೊ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ (ಜನರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್). 

ಜ್ಹಾನವಿನ 2020 ಇಸವಿಂತುo ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಶ್ರೇಣಿ ಫಾವೊ ಕರನು ಎಂ. ಬಿ. ಬಿ. ಎಸ್ ಪಾಸ ಕೆಲೆo. ಉಪರಾಂತ ತೀಣೆ ಅಮೇರಿಕೆಂತುo ಔಟ್ ಪೇಶೆಂಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕಾಂತುಕಾಮ ಕೆಲೆo ಆನೀ ಮಾಕ್ಷಿ ವರಸ ದಾಕೂನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಶುರು ಕರನು ಸ್ಥಳಿಯ ಲೋಕಾಂಕ ಮದದ ಕರಚಾಕ ಶುರು ಕೆಲಾo. ಆತo ರಿವರಸೈಡ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೀಸ್ಟಮ್, ಕ್ಯಾಲಿಫೊರ್ನಿಯಾ ಹಾಂಗಾ ಎಂ. ಖ. ಶಿಕ್ಷಣ ಫಾವೊ ಕರತ ಆಸಾ. 

Tags: Jhanavi  

ಮಂಗಳೂರು: ಶಿಕ್ಷಿತ, ಸಂಸ್ಕಾರಿ ಲೋಕಾನ ರಾಜಕಾರಣಾಂತು° ಯೆವಕಾ, ತೇದನಾ ದೇಶಾಚೆ° ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣು ಝಾಂಟೆ ಲೋಕಾನ ಸಾಂಗಚೆ ಆಸಾ. ತಾಕಾ ಸಮ ಜಾವನು ಮೂಲತ: ಭಟ್ಕಳ ಗಾಂವಚೊ ಮಾಕ್ಷಿಚೆ ದೋನ ದಶಕಾ ದಾಕೂನ ಮಂಗಳೂರಾοತು° ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮ ಕರನು ಆಸಚೊ ಪ್ರದೀಪ ಜಿ. ಪೈ (ಹಾಂಗ್ಯೋ) ಹಾಂನಿ° ಅಧಿಕೃತ ಜಾವನು ರಾಜಕಾರಣಾಕ ಪ್ರವೇಶ ಕೆಲಾ°. ಹಾಂಕಾ° ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಾಚೊ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಳೀನಕುಮಾರ ಕಟೀಲ್ ಹಾಂನಿ° ಪಕ್ಷಾಚೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರಕೋಸ್ಟ ಹಾಜೊ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ ಜಾವನು ನೇಮಣೂಕ ಕೆಲಾ. ಇಂಜಿನಿಯರಿοಗ್ ಪದವಿದರ ಜಾವನು ಆಸಚೆ ಹಾಂನಿ° ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಿಲ್ಕ ಆನೀ ಹಾಂಗ್ಯೋ ಐಸಕ್ರೀಮ್ ತಸಲೆ ಉದ್ಯಮಾಚೆ ಸ್ಥಾಪಕ ಪಂಗಡಾοತು ಆಸೂನ ಆಜೀ ದೇಶಾಚೆ ಸಾಬಾರ ರಾಜ್ಯಾಂತು° ಉದ್ಯಮ ಕರನು ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ ಮ್ಹಣು ನಾಂವ° ಫಾವೊ ಕರನು ಆತ° ರಾಜಕಾರಣಾಕ ಪಾದಾರ್ಪಣ ಕೆಲಾ°. ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಚೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆಸಚೆ ಹಾಂಗೆಲೆ ಸಾಂಗತ ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರೆನ ಭಾಸಾಭಾಸ ಕೆಲೆ°.

Read more ...

ಸಚಿನ್ ಶೆಣೈ ಉಧ್ಯಮಶೀಲತಾಚೊ ಉದಾಹರಣ
ಎಚ್.ಸಿ.ಎಲ್ ದಾಕೂನ ಗೂಗಲ್ - ಉಧ್ಯಮಿ !
‘ಹೆಲ್ದಿಫೈಮಿ’ ಹಾಜೊ ಸಚಿನ್ ಶೆಣೈ ಸಾಂಗತಾ, ತೋ ತಾಗೆಲೆ ಚೆರಡುಪಣಾಚೆ ಸೋಪನ್ ಭೊಗತ ಆಸಾ. “ಆಮಗೆಲಾಗಿ ಆಸಚೆ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟಲಿಜೆನ್ಸ್ (ಎ.ಐ) ಸಹಾಯಕಿ, ರೀಯಾ ತೆ° ಆಮಗೆಲೆ ಆ್ಯಪಾರಿ ಸಂವಾದ ಕರತಾ. ಹೆ° ಏಕ ಸರ್ಕಲ್ ಪೂರ್ಣ ಜಾಲೆ° ಮ್ಹಣಯೆತ. ಮಾಕಾ ಚೌದಾ ವರಸ ಮ್ಹಣತಾನಾ ಬಿ.ಬಿ.ಸಿ.ರಿ “ಥಿಂಕಿoಗ್ ಮೇಷಿನ್ಸ್” ಫಾಯಸ ಜಾತಲೆ°. ತಾಂತು° ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾನಿ ತಯಾರ ಕೆಲೆಲೆ° ಮೆಷಿನ್ ಮಾನವಾಲೆ ಸಾಂಗತ ಸಂವಾದ ಕರಚೆ° ವಿಷಯಾರಿ ಉಲಯತಲೆ. ಮಾಕಾ ಹ್ಯಾ ವಿಷಯಾರಿ ಉಮೇದಿ ವಾಡಲಿ ಆನೀ ತ್ಯಾ ಬದಲ್ ಪಿಸೊ ಜಾಲೊ. ಆಜೀ ರೀಯಾಚೆ ಸಾಂಗತ ಆಮೀ ತೇಂಚಿ ಕರತ ಆಸಾತಿ.

Read more ...

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಂತು°

ಮುοಡ್ಕೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಭ ದೇವಳಾಂತು°

ಉದ್ಯೋಗ ಆನೀ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಡಾ| ಅರವಿಂದ

18:53:41 ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ  ಕೇಂದ್ರ ‘ಕ್ಷಮತಾ

This application is only for the poor

कोंकणिंतल्या अस्तुरी साहित्याचेर

ಮಂಗಳೂರು: ವಿಶಂತಿ ಸಂಭ್ರಮಾοತು ಆಸಚೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಚೆ ಗೌಡ

https://www.youtube.com/user/MrBaligavenkatesh

Editorial

'ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ' ಜಾವಯೆತ ಕೀ 'ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ' ?

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಚಡ ಜಾಲಾ ! ತಾಜೆ ವಿರುದ್ಧ ಆಮಿ ಜುಝ ಕರಕಾ ! ಆಶೆ° ಸಾಂಗೂನ ಆಮಿ ಸರಕಾರ ಬದಲೂನ ಜಾಲೆ°. ತೊ ಎಕ ಕಾಳ ಆಶಿಲೊ. ಮ್ಹಾರಗಾಯಿ(ಇನಫ್ಲೇಶನ್), ಜಿನಸಿ ವಸ್ತುಚೆ° ಮ್ಹೊಲ ಚಡಚೆ°, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಗ್ಯಾಸ್, ಪಿಯಾವಾಚೆ ಮ್ಹೋಲ ಚಡಚೆ° ಚುನಾವಾಚೊ ವಿಷಯ ಜಾತಲೊ. ಆರತಾ° ಎಕ ದಶಕಾ ದಾಕೂನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ಜಾಲಾ. ಸ್ವೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ ದುಡು, ಕಾಳೊ ದುಡು ಹೊ ವಿಷಯ ಜಾಲಾ. ಹಾಕಾ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧಾ ಅಣ್ಣಾ ಹಾಜರೆಲೆ ಮುಖೇಲಪಣಾರ ಚಲೆಲೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ಆಂದೋಲನ. ತಾಜೆ ನಂತರ ಖೂಬ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವ ಜಾಲೊ. ಅಣ್ಣಾಲೆ ಅನ್ನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಾಂತ ದೇಶಾಚೆ ಖೂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾನ ವಾಂಟೊ ಘೆತಲೊ. ನವೆ ನವೆ ತೊಂಡ° ಅಣ್ಣಾಲೆ ಸಾಂಗತ ದಿಸೂಂಕ ಮೆಳೆ. ತೊ ಆಂದೋಲನ ರಾಜಕೀಯೆತರ ಆಶಿಲೊ. ತಾಂತು° ಖಂಚೆಯ ರಾಜಕಾರಣಿಕ ಪ್ರವೇಶ ದಿವಚಾಕ ಅಣ್ಣಾಲೆ ವಿರೋಧ ಆಶಿಲೆ°. ಉಪರಾಂತ ತಾಂತೂಲೆ ಥೋಡೆ ಲೋಕ ರಾಜಕೀಯಾಕ ಆಯಲೆ. ತಾಂನಿ° ತಾಂಗೆಲಿ ಪಾಡ್ತಿ ಬಾಂದಲಿ. ಚುನಾವಾಕ ರಾಬಲೆ. ಜೀಕಲೆ. ತಾಂಗೆಲೆ ಹಾತಾಂತೂಯಿ ಅಧಿಕಾರ ಆಯಲೊ. ಆರತಾ° ತಾಂಗೆಲೆ ಥೊಡೆ ಮಂತ್ರಿಯಾಲೆ ವಯರಯೀ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೊ ಆರೋಪ ಆಯಲಾ.
ಹೆಂ ಪಳಯತಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕಾಕ ಅಶೆ° ಭೋಗೂಂಕ ಶುರು ಜಾಲಾ° ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಚೂಕಿ ಜಾವಚೆ° ನಾ. "ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಖಂಚೆಯ ಪಾಡ್ತಿಕ ಸೋಡೂನ ನಾ", "ಖಂಚೆ ಫಾಡ್ತಿ ಆಯಲ್ಯಾರಯೀ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕರನಾಶಿ ಬಯಸನಾ", "ತಾಗೆಲೆ ಸಾಂಗತ ಆಶಿಲ್ಯಾನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೊ ಆರೋಪ ವ್ಹಂವತಾನ ಅಣ್ಣಾ ಇತ್ಯಾಕ ಉಲಯನಾ ?" ಆಶೆ° ಸಗಟ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾನ ಉಲೊವಚೆ° ಜಾಲಾ°. ಕೊಣಾಕ ನಂಬಗುಚೆ° ಮ್ಹಣು ಕಳತಾ ನಾ ಜಾಲಾ°.
ಆಮಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ಮ್ಹಣು ಜಿಕೊನ ಹಾಳೆಲೆ ಪಕ್ಷಾಚೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೆ ಆರೋಪಾಂತ ಶಿರಕಲ್ಯಾರಿ ತಾಂನಿ° ಸಮಝಣಗಿ ಅಶೆ° ದಿತಾತಿ. "ತಾಂನಿ° ಇತಲೆ ವರಸ ಕರನಿ ವೆ !" ಹೆಂ ಆಯಕತನಾ ಆಮಕಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎಕ ಹೋಡ ವಿಷಯ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಣು ಭೋಗುಂಕ ಶುರು ಜಾಲಾ°. ಅಸಲೆ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಚೆ ಉತ್ರ° ದಿತಲೆ ವ್ಹಿಂಗಡ ಪಕ್ಷಾಚೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಂಚೆ ಆರೋಪ ಸಿದ್ಧ ಕರಚೆ ಸೋಡೂನ ತಾಂನಿοಚೀ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೆ ಅರೋಪಾಕ ಶಿಕಾರ ಜಾವಚೆ° ದಿಸೂನ ಯೆತಾ ಆಸಾ.
'10% ಸರಕಾರ' ಮ್ಹಣು ಆರೋಪ ಘಾಲೆಲೆ ಲೋಕ '40% ಸರಕಾರ" ಮ್ಹಳೆಲೆ ಆರೋಪಾಕ ಶಿಕಾರ ಜಾಲ್ಯಾಂತಿ. ಆಮಿ ಪರಿಶುದ್ಧ, ಆಮಿ ನವೀನ ಮಾದರಿಚೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಚೆ ರಾಜಕಾರಣ ಕರತಾತಿ ಮ್ಹಳೆಲೆ ಲೋಕಾ ವಯರಿ ಸುತಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೊ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಆಯಲಾ.
ಆಜಿ 'ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ' ಮ್ಹಳೆಲೊ ವಿಷಯ ಖಾಂಯ ಹೋಡ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಣು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಶಾಕ ಭೋಗತಾ ಮ್ಹಣು ಜಾಲ್ಯಾರ ಖಾಂಯ ಚೂಕಿ ನಾ. ಸಗಟಾನ ರಾಜಕಾರಣಾಕ ವಚೆ° ದುಡು ಕರಚಾಕ ಆನಿ ಫಕತ ದುಡು ಆಶಿಲ್ಯಾನ ಚುನಾವಾಕ ರಾಬಚಾಕ ಸಾಧ್ಯ ಮ್ಹಳೆಲೆ° ಸಗಟಾಲಿ ಭಾವನಾ ಆಸಾ. ಫುಡೆ ಕಾಳಾಂತು° ಸರ್ವ ಪಕ್ಷಾಚೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಜಾವನು ಮುಕಾರ ಯೆತಲೆ ಮ್ಹಣು ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೆನಿ ಸಾಂಗಚೆ° ಆಸಾ. ರಾಜಕಾರಣಾ ಖಾತೀರ ಘರದಾರ ಹೋಡಗಾನ ಘೆತಿಲೆ ಆಯಕೂಂಕ ಮೆಳತಾ. ಆಜಿ ತಶಿ° ನ್ಹಹಿ°. ಆಜಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಯಾ ರ‍್ಯಾಲಿಕ ಯೆತಲೆ ಲೋಕಾಂಕ ದುಡು ದಿವಚೆ° ಶುರು ಜಾಲಾ°. ನವೀನ ಜಾವನು ರಾಜಕೀಯಾಕ ಆಯಿಲ್ಯಾಂಕ ಹೆ° ಆಶ್ಚರ್ಯಾಚೊ ವಿಷಯ ಆಸೂಂಕ ಶಕ್ಯ ಆಸಾ. ಜಾಲ್ಯಾರ ಲಾಗಿ ವಚೂನ ಪಳಯಲ್ಯಾರಿ ವಯಿ ಮ್ಹಳೆಲೆ° ಕಳತಾ. ಪಾರ್ಟಿ ನವೀ ಆಸತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಎದೋಳುಚಿ ವ್ಹಿಂಗಡ ಪಕ್ಷಾಂತ ಆಶಿಲೆ ಯೆತಾತ ದಾಕೂನ ತಾಂನಿ° ತಂಯಚಿ ರಿವಾಜ ಹಾಂಗಾ ಹಾಡತಾತಿ.
ರಾಜಕೀಯ ಝುಜ ಕರಚಾಕ ಸುಲಭಸಾಧ್ಯ ಕೆದನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಸಗಟ ಪಕ್ಷಾಂಕ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಮೆಳಕಾ. ಆಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಸಗಟಾನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕರಕಾ ಮ್ಹಳೆಲೆ ತಿತಲೆ ನೀಚ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಕ ಆಮಿ ಪಾವಿಲೆ° ದಿಸೂನ ಯೆತಾ.
ಫಕತ ದುಡ್ವಾನ ಚುನಾವ ಜೀಕಚಾಕ ಜಾಯನಾ. ತ್ಯಾ ದೇಕೂನ ಫುಡೆ ದಾಕೂನ ಜಾತಿ ಸಮಿಕರಣ ಚುನಾವಾ ವೇಳಾರ ಭಾಯರ ಯೆತಾ. ಎಕ ಮನಶಾಲಿ ಜಾತಿ ಪಳೊವನು ತಾಕಾ ಚುನಾವಾಕ ಉಮೇದ್ವಾರ ಕರಚೆ° ಜಾತಾ. ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ ಖಂಚೆ ಜಾತಿಚೆ ಲೋಕ ಚಡ ಆಸಾತಿ ಮ್ಹಳೆಲೆ° ಪಳೊವನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಲೆ ವಿಂಚಪ ಜಾತಾ. ತುಮಿ ಖಂಚೆ ಜಾತಿಚೆ ತಾಜೆ ವಯರಿ ತುಮಗೆಲೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹ್ಯಾ ವಿಷಯಾರಿ ವ್ಹಿಂಗವ್ಹಿοಗಡ ಆಸತಾ. ಹೆ° ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮೇಳತ ದಾಕೂನ ಜಾತಾ ಆಸಾ.
ಜಾತಿ ಜಾತರಿ ಭಾಸ ಯೆತಾ. ಆಮಗೆಲೆ ದೇಶಾಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮೆಳತಾನಾ ಆಮಿ ವೆಗವೆಗಳೆ ರಾಯಾಲೆ ರಾಜಭಾರಾಂತು° ವಾಂಟೂನ ಗೆಲೆಲೆ. ಆಮಕಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ ವಾಂಟತಾನ ಆಮಗೆಲೆ ಭಾಶೆಕ ಲಾಗೂನ ಕೆಲೆಲೆ° ಆಸಾ. ಆಜಿ ಸಗಟ ರಾಜ್ಯಾಂಕ ತಾಂಗೆಲೆ ಮ್ಹಳೆಲೆ ರಾಜ್ಯಭಾಸ ಆಸಾ. ಅಶೆ° ಆಮಿ ಭಾಸ ಆನಿ ಜಾತಿಚೆ ಆಧಾರಾರಿ ವಾಂಟೂನ ಗೆಲ್ಯಾಂತಿ. ಹೆ° ಸೋಡೂನ ಆನಿ ಎಕ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಆಮಗೆಲೊ ಧರ್ಮ. ಆಮಗೆಲೊ ದೇಶ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಾಚೆ ಚಡ ಲೋಕ ಆಸಚೊ ದೇಶ ಆಸಾ. ಹಾಂಗಾ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮಾಚೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಕ್ರೈಸ್ತ, ಮುಸಲ್ಮಾನ, ಜೈನ್, ಭೌದ ಧರ್ಮಾಚೆ ಲೋಕ ಸುತಾ ಖೂಬ ಸಂಖ್ಯಾನಿ ಆಸಾತಿ. ತ್ಯಾ ದೆಕೂನ ಆಮಕಾ ವಾಂಟೂನ ಪಳಯತಾನ ಆಮಿ ಧರ್ಮಾಚೆ, ಜಾತಿಚೆ ಆನಿ ಭಾಶೆಚೆ ಲೋಕ ಜಾವನು ದಿಸತಾತಿ.
ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಂಕ ಹಿ° ಅಸ್ತç ಜಾವನು ದಿಸತಾತಿ. ಆಮಕಾ ವಾಂಟೂನ ಘಾಲನು ತಾಂಗೆಲೆ ಕಾಮ ಸುಲಭ ಕರನು ಘೆತಾತಿ. ಚುನಾವಾ ವೇಳಾರ ಹೆ° ಚಡ ಚಡ ಜಾತಾ ಆಸಾ. ಆರತಾ° ಎಕ ದಶಕಾ ದಾಕೂನ ಆಮಕಾ ವಾಂಟೂನ ಘಾಲಚೆ ಉಮೇದಿನ ಆಮಗೆಲೆ ಮಧೆ° ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಜಾಗೊಚೆ° ಜಾತಾ ಆಸಾ. ಧರ್ಮ - ಧರ್ಮಾ ಮಧೆ°, ಜಾತಿ - ಜಾತಿ ಮಧೆ°, ಭಾಶೆ ಮಧೆ° ಅಶೆ° ಖಂಯ ಅವಕಾಶ ಮೆಳತಾ ಥಂಯ ಆಮಿ ಝಗಡಚೆ° ತಶಿ° ಕರತಾ ಆಸಾತಿ ಮ್ಹಳೆಲೆ° ಉದೇನು ದಿಸತಾ. ಫುಡೆ ಕಾಳಾಂತು° ರಾಜಕಾರಣಾಂತು° ವ್ಹಿಂಗವ್ಹಿσಗಡ ಪಕ್ಷಾಚೆ ಲೋಕಾ ಮಧೆ° ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಸತಲೊ. ಆಜಿ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಜಾಗೃತ ಜಾಲೆಲೆ° ದಿಸೂನ ಯೆತಾ ಆಸಾ. ತೊ ಆಮಗೆಲೆ ಪಕ್ಷಾಚೊ ನ್ಹಹಿ° ಜಾಲ್ಯಾರ ತೊ ಆಮಗೆಲೊ ದುಸ್ಮನ ಮ್ಹಣಚೆ ಜಾತಾ ಆಸಾ. ಹೆ° ಸಗಟ ಪಳಯತಾನ ಯಾ ಅನುಭವ ಕರತಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾಂಚಿ ತಕಲಿ ಫಿರತಾ ಆಸಾ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೆ ವಿರುದ್ಧ ಮತದಾನ ಕರೂಯಾ° ಮ್ಹಣು ಚಿಂತಲ್ಯಾರಿ ಸಗಟ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಂತು° ಬುಡಲ್ಯಾಂತಿ ಮ್ಹಳೆಲೆ ಭಾವನಾ ಯೆತಾ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೆ ಪ್ರಮುಖ ಗುಣ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ತೆ° ಕೋಣಾಕಯಿ ನುತ ಆಸಚಾಕ ಸೋಡನಾ. ತಾಜೆ ಪ್ರಭಾವಾನ ವಾಂಚೆ° ಕಷ್ಟಾಚೊ ವಿಷಯ ಆಸಾ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಶಾಕ ಕಳನುಕೀ ಯಾ ಕಳನಾಶಿಂ ತೊ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಂತು° ಭಾಗಿದಾರ ಜಾತಾ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾ ಜಾವಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ತೆಂ ಆಮಗೆಲೆ ನಿಮಿತಚೀ ಜಾವಕಾ. ಆಮಿ ಕೆದನಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕರನಾಚಿ ತ್ಯಾ ದಿವಸು ಹ್ಯಾ ದೇಶ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ದೇಶ ಜಾತಾ.
ಹೆಂ ಜಾವಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ ಆಮಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೊ ದುಡು ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಕಸಲೆ° ಮ್ಹಣು ಅರ್ಥ ಕರನು ಘೆವಕಾ. ಸುಲಭ ರೀತಿರಿ ಸಾಂಗಚೆ° ಜಾಲ್ಯಾರ ಸರಕಾರಾಕ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಿನಾಶಿ° ಖರ್ಚ ಕರಚೊ ದುಡು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೊ ದುಡು ಜಾತಾ. ಬಿಲ್ ನಾತಿಲೆ ವ್ಯಾರ ಕರಚೊ, ದುಡು ದಿವನು ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಲೇಕಾ ಭಾಯರ (ಸರಕಾರಿ ಶುಲ್ಕ ಸೋಡೂನ) ದುಡು ದಿವನು ಖಂಚೆಯ ಕಾಮ ಕರೋನ ಘೆವಚೆ° (ಸರಕಾರಿ ದಫ್ತರಾಂತು°) ಅಸಲೆ° ಸಂದರ್ಭಾರ ಎಕ ಹಾತಾ ದಾಕೂನ ಆನಿ ಎಕ ಹಾತಾಕ ದುಡು ವಚೆ° ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಕ ಕಾರಣ ಜಾತಾ. ಹೆ° ಕರಚೆ° ಆಮಿ ಕೆದನಾ ರಾಬಯತಾತಿ ಕಿ ತ್ಯಾ ದೀವಸು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಾ ಜಾತಾ. ತೆ° ಸಧ್ಯಾಕ ಜಾಯತವೆ ಮ್ಹಳೆಲೆ° ಹೋಡ ಸವಾಲ ಆಸಾ. ಆಮಿ ಕರನಾಶಿ° ಆಸಚಾಕ ಸಾಧ್ಯ ಆಸಾ. ಆಮಗೆಲೆ ಕಾರಣ ದಿವನು ಕೊಣಕಿ ಕರಚೆ° ರಾಬೋಚಾಕ ವೇಳು ವತಲೊ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎಕ ಹೋಡ ಚೂಕಿ ಮ್ಹಣು ಸಗಟಾನ ಚಿಂತೂοಕ ಶುರು ಕರತರಿ ಹೆ° ಸಾಧ್ಯ ಆಸಾ.
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೆ ತಿತಲೆಚಿ ವ್ಯಾಪಕ ಜಾವನು ವಾಡಿಲೊ ಆನಿ ಎಕ ವಿಷಯ ಆಸಾ. ತೆ° ಜಾವನು ಆಸಾ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಜಾಗೊವಚೆ° ಆನಿ ಆಮಿ ತಾಕಾ ಶಿಕಾರ ಜಾವಚೆ°. ಜಾತಿ ಜಾತಿ ಮಧೆ°, ಭಾಶೆ ಮಧೆ°, ಧರ್ಮಾ ಮಧೆ° ವಾಣ ಘಾಲತಾ ಆಸಚಿ. ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಹೋಡ ಎಕ ಬೋಡಾ ಉಸ್ಸಳಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಕೋಣ ಪಳಯಲ್ಯಾರಿ ಕೋಪಾನ ಆಸಾತಶೆ° ದಿಸೂನ ಯೆತಾ. ವಾಹನಾಂಚೆ ಮಾಕ್ಷಿ ಗ್ಲಾಸಾರ ಆಸಚೆ ದೇವಾಲೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರಾಚೊ ದೇವು ಸುತಾ ಉಗ್ರರೂಪಾರ ಆಸಾ. ಅನ್ಯ ಧರ್ಮಾಚಾಂಕ ಪಳಯತಾನ ಶಿಂಯ್ ಖಾವನು ಯೆತಾಶೆ° ಕರಚೆ° ಪಳೊವಚಾಕ ಮೆಳತಾ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಲೆ° ಸಬ್ ಕಾ ಸಾಥ್ ಸಬ್ ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ದ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ ಸುತಾ ಕಾಮಾಕ ಆಯಿಲೆ° ದಿಸನಾ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾಂಕ ಹೆಂ ಚಿಕೆ ಚಡ ಜಾತಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಳೆಲಿ ಭಾವನಾ ಯೆವಚಾಕ ಶುರು ಜಾಲಾಂ. ಮನಶಾಕ ದ್ವೇಷ ಕರಚಾಕ ಶಿಕೊವಚೆ° ಸುಲಭ, ತೆಂಚಿ ತಾಕಾ ವ್ಹಿಂಗಡಾοಕ ಕಶಿ° ಮೋಗು ಕರಕಾ ಮ್ಹಳೆಲೆ° ಶಿಕೊವಚೆ° ಕಷ್ಟಾಚೊ ವಿಷಯ ಆಸಾ. ಎಕ ಇಮಾರತ್ ಬಾಂದಚೆ° ಕಷ್ಟಾಚೆ ಕಾಮ, ತೆಂಚಿ ತೆ° ಇಮಾರತ್ ಮೊಡಚೆ° ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಮ್ಕಣಕೆ ಮೋಗು ಹಾಡೊಚೆಂ ಕಷ್ಟಾಚೆ° ಜಾಲ್ಯಾರ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಜಾಗೊವಚೆ° ಸುಲಭ ಆಸಾ. ಆಜಿ ಖಂಯ ಪಳಯಲ್ಯಾರಯಿ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಜಾಗೊವಚೆ° ದಿಸೂನ ಯೆತಾ.
ಹೆಂ ಸಗಟ ಪಳೊವನು ಸಂತಾಪ ಆಯಿಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾಂಕ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪುಣಿ ವಯಿ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಣು ಭೋಗುಂಕ ಶುರು ಜಾಲಾ° ಜಾಲ್ಯಾರ ತಾಂತು° ಖಾಂಯ ಚೂಕಿ ನಾ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಸಗಟ ಕಡೇನ ಆಸಾ, ಖಂಚೆಯ ಪಕ್ಷ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಸೋಡುನ ನಾ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಮಿ ರಾಬಯಲ್ಯಾರಿ ರಾಬತಾ ಇತಲೆ° ಆಮಕಾ ಕಳಾ°. ಆತ° ಜಾವಕಾ ಜಾಲೆಲೆ° ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಶಾಂತ ಕರಚೆ°. ಹೆಂವಯಿ ಆಮಿಚಿ ಕರಕಾ ಆನಿ ಹೆ° ಸುಲಭ ಆಸಾ. ದ್ವೇಷಭಾವನಾ ಪಾತಲಾಯತಲೆನ ಶುರುವೆಕ ಕರಚೆ° ಕಸಲೆ° ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಫೇಕ್ ಖಬರ ದಾಡಚೆ°. ತೆ° ಆಮಿ ನಂಬಗೂಚೆ°. ಹಾಕಾ ಶುರುವೆಕ ಅಂಕುಶ ಘಾಲಚೆಂ ಜಾವಕಾ. ಆಮಕಾ ಕೋಪು ಸಹಜ ಆಯಲ್ಯಾರ ಹೋಡನಾ. ತೋ ಕೋಪು ಥೊಡೆ ವೇಳಾನ ಶಾಂತ ಜಾತಾ. ಜಾಲ್ಯಾರ ಕೋಣಕಿ ಸಾಂಗಿಲಿ ಫಟ್ಟಿ ಖಬರ ಆಯಕೂನು ಯಾ ವಾಚೂನು ಆಮಿ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಜಾಗೃತ ಕರನು ಘೆತಲ್ಯಾರಿ ತೆ° ನಿವೊಚೆ ಆಮಗೆಲೆ ಹಾತಾಂತು° ನಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕೂನ ಆಮಿ ಶುರುವೇಕ ಕರಕಾ ಜಾಲೆಲೆ° ಕಸಲೆ° ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಆಮಿ ಆಯಕಲೆಲಿ ಯಾ ವಾಚಲೆಲಿ ಖಬರ ಸತ್ಯವೆ ಮ್ಹಳೆಲೆ° ಪರಕೂಚೆ°. ತೆ° ಕರಚೆಂ ಆಜಕಾಳ ಸುಲಭ ಆಸಾ. ಆಮಕಾ ಚಡಾವತ ಹಿ° ಫಟ್ಟಿ ಖಬರೊ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾರ ಯೆತಾತಿ. ತ್ಯಾಚ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾರಿ ಆಮಕಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಕರಚಾಕ ಅವಕಾಶ ಆಸಾ. ತೆ° ಕೆಲ್ಯಾರಿ ಆಮಕಾ ಸತ್ಯ ಆನಿ ಅಸತ್ಯಾ ಮಧೆ° ಆಸಚೆ ಫರಕ ಕಳತಾ. ಆಮೀ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಆಶಿಲೆ ಮೇಸೆಜ್ ವ್ಹಿಂಗಡಾοಕ ದಾಡಚೆ° ಸುತಾ ಕರಚಾಕ ನಜ. ಪ್ರಥಮ ಜಾವನು ತಶಿ° ಕರಚೆ° ಕಾನೂನು ವಿರೋಧಿ ಕಾಮ ನಂತಾ° ಆಮಿ ಆನಿ ಎಕಲೆಲೆ ಮನಾಂತ ದ್ವೇಷಭಾವನಾ ವಾಡೊಚೆ° ಕರಚೆ ತಸಲೆ ಪಾಪ ಕರಚೆ° ಜಾತಾ.
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ದಾಕೂನ ಆಮಿ ಆಜಿ ನ್ಹಹಿ° ಜಾಲ್ಯಾರ ಫಾಲ್ಯಾ ಮುಕ್ತ ಜಾತಾತಿ. ಆಜಿ ಮುಖ್ಯ ಜಾವಕಾ ಆಶಿಲೆ° ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ದ್ವೇಷಭಾವನಾ ದಾಕೂನ ಮುಕ್ತ ಜಾವಚೆ°.

ತುಮಗೆಲೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಾಂತು° ಕಳಯಾ.
ದೇವು ಬರೆ° ಕರೊ.

Shabdvihar

ಪಿಟ್ಟಿ

ತೇ ಸೂಕ್ಯಾಕ ಥೋಡಿ ಮಿಸರ್ಾಂಗ ಪಿಟ್ಟಿ ಘಾಲಿ. ಕಾಫೀಕ ಕಾಫಿ ಬೀಯೇಚಿ ಪಿಟ್ಟಿ ವಾಪರತಾತಿ. ಹಾಂಗಾಚೇ ಉದ್ಗೃತ ವಾಕ್ಯಾಂತು ಪಿಟ್ಟಿ ಮ್ಹಣಚೊ ಜೋ ಏಕ ಶಬ್ದು ವಾಪರಲಾ, ತಾಜೇ ವಿಶಿ ಸಮಜೂವ್ಯಾಂ.

ಖಂಚೋಯ ಏಕ ವಸ್ತು ಧಾಡಾನು ತೋ ನಯ ಕೆಲ್ಯಾರಿ ತಾಕಾ ಪಿಟ್ಟಿ ಮ್ಹಣು ಆಮಿ ಸಾಂಗತಾತಿ. ಅಶ್ಶಿಂ ಅಥರ್ಾಚೊ ಹೋ ಶಬ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಶೇಚೇ ಪಿಷ್ಟ ಮ್ಹಣಚೆ ಶಬ್ದಾಚೆ ತದ್ಭವ ರೂಪ ಜಾವನು ಆಸಾ. ಪಿಷ್ಟಿ-ಪಿಟ್ಟಿ ಮ್ಹಣು ತದ್ಬವ ರೂಪ ಜಾತನಾ ಷ್ಟಿ ಮ್ಹಣಚೇ ವಿಜಾತಿ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಸಜಾತಿ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಜಾತಾ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಷ್ಟಿ ಮ್ಹಣಚೇ ಹೇ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಾಂತ ಆನೀ ಟಿ ದೋನಿ ವಿಜಾತಿ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಆಶಿಲೆ ಸಜಾತಿ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಜಾತಾ ಷ್ಟಿ ಟ್ಟಿ ಅಶಿ ಜಾವನು ಪಿಷ್ಟಿ ಆಶಿಲೆ ಪಿಟ್ಟಿ ಜಾಲ್ಲೆ. ಹೇಚೀ ಪಿಷ್ಟ ಆಶಿಲೇ ಪಿಟ್ಟೊ ಜಾತಾ.

An Appeal to the members of the GSB Community

  जेसन पींत, SDB, उद्यावर, उडुपी (MA कोंकणी)

ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಸಾನ ಕಾಣಿಯೊ ಬರೊವಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತು°

ಪರಬೆಕ ತಿಸ್ರೆ ಲ್ಹಾರಾಚೆ ಭಯ ವಿಶ್ವಾಕಚ ಕರೋನಾಚೆ ಭಯ

ನವೆಂಬರ ಮ್ಹಯನೊ ಸರನು ದಶಂಬರ ಪಾವಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ಲೋಕಾಂಕ

ಅಮ್ಚಿಗೆಲೆ ಪರ‍್ಬೆ ರಾಂದಪ ಅಮ್ಚಿ ರಾಂದಪ ಭಾರಿ ಸುಲಭಗೊ

ಸರ್ವಾಂಕοಯಿ ಮಾರ್ಚ್ - 8 ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭೇಶ್ವ. ಆಜಿ

ಮೆಗೆಲೆ ಆಮ್ಮಾಲೆ ಘರಾ ಸೆಜಾರ ಘರ ರಾಧ ಮಾಯಿ. ತಿಗೆಲೆ

ಮನು ಕುಲ ಕಳನು ಕೀ ಕಳನಾಶಿ° ಚೂಕಿ ಕೆಲ್ಲಾರಿ ಆವಸು

कोरोना महामारी भारताक येवनु ६ महिने जाले.

ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಂತು ಸಾಬಾರ ಸಂಖ್ಯೆರಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ಭೊ

Home

Ad for Aruna Masala

ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಅಂಡಾರು ರಾಮದಾಸ ಕಿಣಿ

Featured Chandrika Mohan Pai KC Prabhu

 

Anniversaries

Shabdh Vihaar

Homage

 

Well Wishers

Has no content to show!

Most Read

Homage

Events

Who is Online?

We have 259 guests and no members online

Advertorial

Scroll to top