ಪಾರದರ್ಶಕ ಪ್ರಶಾಸನಾಕ ಮಾಹೆತ್ ಕಾನೂನ್ ಮ್ಹತ್ವಾಚೆ : ರವೀಂದ್ರ ಧಾಕಪ್ಪ

ಸಂದರ್ಶಕ : ಡಾ. ಅರವಿಂದ ಶ್ಯಾನಭಾಗ, ಬಾಳೇರಿ

ಆರತಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗಾಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತ ಮೋಣು ನೇಮಣೂಕಿ ಜಾಲಿಲೊ ಕೊಂಕಣಿ ಮನೀಸ ಮಾನೆಸ್ತ ರವೀಂದ್ರ ಗುರುನಾಥ ಧಾಕಪ್ಪ. ಹಾನ್ನಿ ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಚೆ ಶಿರಸಿಚೆ. ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಳಾಚೆ ನಿರ್ಮಾಣ 1689ತು ಹಾಂಗೆಲೆ ಪೂರ್ವಿಕಾನಿ ಕೆಲ್ಲಿಲೆ. ತಸಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾಸಕ್ತ ಧಾಕಪ್ಪ ಘರಾಣೆಚೆ ವ್ಯಕ್ತಿಕ ರಾಜ್ಯಾಚೆ ಹೋಡ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೊ ಮೆಳಿಲೆ ಸರ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಲೊಕಾಂಕ ಭರಮ. ತಾಂಗೆಲೆ ವಾಂಗಡಾ ಪತ್ರಿಕೆ ತರಪೆನ ಚಲಯಿಲ್ಲೆ ಏಕ ಲಾನ ಸಂದರ್ಶನ.

ಸುರವೆಕ ತುಮಕಾ  ಅಭಿನಂದನ.

ಧನ್ಯವಾದ.

ಬೆಂಗಳೂರಾಚೆ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗಾಕ ತುಮ್ಮಿ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತ ಜಾತ್ತಾ ಮ್ಹೋಣು ನಿರೀಕ್ಷಾ ಕೆಲ್ಲಿಲೆವೆ ? ಹೇಂ ಕಶಿ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಲ್ಲೆ ?

ನಾ. ಎಂ.ಬಿ.ಎ. ಪದವಿಚೆ ವಾಂಗಡಾ ಕಾನೂನ್ ಸಂಬಂಧಿ ಜ್ಞಾನ ಆನಿ ತಾಂತು ಮಾಕ್ಕಾ ಆಶಿಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಪಳೊವನು ಸರ್ಕಾರಾನ ಹೇಂ ಜಬಾಬದಾರಿ ಮಾಕ್ಕಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಮಾಕ್ಷಿ ಹಾಂವು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉದಕಾಚೆ ನಿರ್ವಹಣ ಕರಚೆ ಇಲಾಖೆಂತು ಕಾಮ ಕೆಲಾ. ಮಾಗಿರ 10 ವರಸ ವೆವೆಗಳೆ ಕಂಪನಿಕ ಸಲ್ಲಾಗಾರ ಮ್ಹೋಣು ಕಾಮ ಕರತ ಕರ್ನಾಟಕಾಕ ಎ.ಡಿ.ಬಿ. ಮದದ ಹಾಡೊನು ದಿಲಾ.

ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತು ತುಮಗೆಲೆ ಘರಾಣೆಚೆ ಲೊಕಾಲೆ ದೇಣಿಗಾ ಹೋಡ ಆಸಾ. ಶಿರಸಿ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಳಾಚೆ ನಿರ್ಮಾಣಾಚೆ ಮಾಕ್ಷಿ ತುಮಗೆಲೆ ವಡೀಲಾಲೆ ತ್ಯಾಗ ಖೂಬ ಆಸಾ. ಏಕ ವಾಟೆನ ಧರ್ಮ, ಆನ್ಯೇಕ ಬದಿನ ಆತ್ತ ತುಮ್ಮಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಕೆಲ್ಲಿಲೊ ಹುದ್ದೊ ನ್ಯಾಯದಾನ ತಸಲೆ ಮ್ಹತ್ವಾಚೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಾಂಗಾ ತುಮ್ಮಿ ಖಂಚೆ ರೀತಿರ ಕಾಮ ಕರಚಾಕ ಶಕ್ತಲೆ?

ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಆನಿ ವ್ಯವಹಾರಾಚೆ ಜಾಗೊ ಜಾವ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಸಾ. ದೇವಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಂತು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜಾವನು ಆಮ್ಮಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪಳೊವಯೇತ. ಖಂಯಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉರತಾ, ಥಂಯಿ ಲೊಕಾಲೆ ನದರ ಪಡತಾ. ಲೇಕ ಸಮ ದವರಪಿ ಏಕ ಖಜಾನದಾರ್ ದೇವಸ್ಥಾನಾಚೆ ಸರ್ವ ಮಾಹೆತ್ ರಾಕೂನು ದವರಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ. ಫೂಡೆ ಆಮಗೆಲೆ ಕುಟುಂಬೀಯ ಶಿರಸಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಳಾಚೆ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಮ್ಹೋಣು ವಾವುರತಾಶಿಲೆ. ದೇವಾಲೆ ದುಡ್ವಾಚೆ ಜಮಾಖರ್ಚು ಲಾವೊನು ದವರಚೆ ಆನಿ ದುಡ್ಡು ಖಂಯಿ ದವರಕಾ, ಕಶಿ ದವರಕಾ, ದುರುಪೇಗ ಜಾಲ್ಲೆರಿ ಕಿತ್ತೆ ಕರಕಾ ಮ್ಹಣಚೆ ವಿಶಯಾಂತು ತೀರ್ಮಾನ ಘೆತ್ತಾಶಿಲೆ. ಧರ್ಮ ಆನಿ ನ್ಯಾಯ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಹಕಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಾಂವೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಕೆಲಿಲೊ ಹುದ್ದೊ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಆನಿ ನ್ಯಾಯಿಕ ಆಶಿಲೆ ನಿಮಿತ್ತಾನ ಸ್ವತಂತ್ರ ರೀತಿರ ಕಾಮ ಕರಚೆ ಅವಕಾಶ ಆಸಾ.

ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ದೇವಳಾಚೆ ವಿಶಯಾರಿ ಮಾಹೆತ್ ವಿಚಾರಿಲೆ ವಿನಾಯಕ ಬಾಳಿಗಾಲೆ ಹತ್ಯಾ ಜಾಲ್ಲೆ. ಮಾಹೆತ್ ಘೆವಚೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಂಗೆಲೆ ಜೀವಾಘಾತ ಜಾಯ್ನಾತಶೆ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗ ರಕ್ಷಣ ದಿತ್ತವೆ ?

ಖಂಡಿತ ದಿತ್ತಾ. ಹತ್ಯಾ ಕರಚೆ ಚೂಕ. ಮಾಹೆತ್ ವಿಚಾರಚೆ ಆನಿ ಘೆವಚೆ ಹಕ್ ಹರ್ಯೇಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕಾಲೆ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಾಂಗಾ ದೋನ ವಿಚಾರ ಗಮನಾಕ ಘೆವಕಾ. ಮಾಧ್ಯಮಾಚೆ ವಿಶ್ಲೇಶಣ ತಾಂಗೆಲೆ ಇತಿಮಿತಿಂತ್ ಉರತಾ. ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆ ಹತ್ಯೆಚೆ ತನಿಖೆಕ ವೆವೆಗಳೆ ಆಯಾಮ ಆಸಾ. ತೇಂ ಹತ್ಯಾ ಮಾಹೆತ್ ವಿಚಾರಿಲೆಕ ಘಡಿಲೆಕಿ ಅನ್ಯ ವಿಚಾರಾಕ (ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್) ಸಂಬಂಧ ಪಾವಿಲೆಕಿ ಮ್ಹಣಚೆ ಆನಿಕ ಕಳ್ನು ಯವಕಾ. ವಿನಾಯಕ ಬಾಳಿಗಾ ವಿಚಾರಾಚೆರ್ ಮಾಕಾ ಚಡ ಗೊತ್ನಾಶಿಲೆ ನಿಮಿತ್ತಾನ ಹಾಂವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದೀನಾ. ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನು ತ್ರಾಸಾಂತು ಆಶ್ಚೆ ಏಕ ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಲೆ  ಯಾ ಖಂಯಚೆಯ್ ನಾಗರೀಕಾಲೆ ಜೀವ ಭದ್ರತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರಕ್ಷಣ ದಿವಚೆ ಜಬಾಬದಾರಿ ಆಯೋಗಾಚೆ ಆನಿ ಸ್ಥಾನಿಕ ಆರಕ್ಷಣ ಠಾಣೆಚೆ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗಾಂತು ತುಮಗೆಲೆ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಕಶಿ ಉರತಲೆ?

ಆತ್ತ ಮಾಕ್ಕಾ ತೀನ ವರಸಾಚೆ ಅವಧಿಕ ಆಯುಕ್ತ ಮ್ಹೋಣು ನೇಮಕ ಕೆಲಿಲೆ ಆಸಾ. ಥೊಡೆ ಮಹಿನೆ ಕಾಮ ಬೆಂಗಳೂರ ದಫ್ತರಾ ಥಾವನು ಸಾಂಬಾಳಚೆ ಜಾತ್ತಾ. ಮೆಗೆಲೆ ನೇಮಣೂಕಿ ಗುಲ್ಬುರ್ಗಾ ಪೀಠಾಕ ಮ್ಹೋಣು ಕೆಲ್ಯಾ. ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಗುಲ್ಬುರ್ಗಾಂತು ಮಾಹಿತಿ ಪೀಠ ನಾ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗಾಚೆ ಲೊಕಾಖಾತೀರ ಹೇಂ ಪೀಠಾಚೆ ಸ್ಥಾಪನಾ ಜಾಲ್ಯಾ. ನವೀನ ಬೇಂಚ್ ದೆಕೂನು ಆತ್ತ ಥಂಯಿಚೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಾಸನಾಚೆ ವಾಂಗಡಾ ಉಲೊವನು ಆಫೀಸಾಚೆ ಜಾಗೆಚೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕರಕಾ. ಥಂಯಿ ಪರ್ಯಂತ ಪ್ರಕರಣಾಚೆ ವಿಚಾರಣಾ ಬೆಂಗಳೂರ ಥಾವ್ನುಚ ಚಲತಾ.

ತುಮ್ಮಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಕರಚೆ ಕೆದಾನಾ?

ಕರ್ನಾಟಕಾಚೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಮಾನೆಸ್ತ ಥಾವರಸಿಂಗ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಹಾಂಗೆಲೆ ಸಮ್ಮುಖಾಂತು ಮೇ 7 ಕ ಹಾಂವೆ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಕೆಲ್ಯಾ. ಜೂನ್ 1 ಕ ಗುಲ್ಬುರ್ಗಾ ಪೀಠಾಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತ ಮ್ಹೋಣು ಕಾಮ ಶೂರು ಕರಚೆ ಆಸಾ.

ಹೋಡ ಸವಾಲ ತುಮಗೆಲೆ ಎದರಾಕ ಆಸಾ. ತೀನ ವರಸಾಂತು ಹೇಂ ಸಗಟ ಕರಚಾಕ ಜಾತ್ತಾಶೆ ದಿಸ್ತಾವೆ?

ಹಾಂವು ಸಾನ ಮನೀಸ. ಕಿತಲೆ ಚಡ ಕಾಮ ಜಾತ್ತಾ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರತಾ. ಆಯೋಗಾಕ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಾಚೆ ಅಭಾವ ಆಸಾ. ಔಟಸೋರ್ಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಕ ಘೇವ್ನು ಹೇಂ ಕಾಮ ಸಾಂಬಾಳಕಾ. ಆರ್.ಟಿ.ಆಯ್. ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಂಕ ತರಬೇತ ದಿವಚೆ  ಆನಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಲೊಕಾಲೆ ಮಧೆಂ ಸಮನ್ವಯ ಹಾಡಚೆ ತಸಲೆ ಮ್ಹತ್ವಾಚೆ ಕಾಮ ಕರಕಾ. ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಂಗೆಲೆ ವಿರುದ್ಧ (ದುಡ್ಡು ಕರತಾತಿ ಮ್ಹಣಚೆ) ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆರೋಪ ಆಸ್ಸಾ. ತಸಲೆ ವಾಯ್ಟ ವಿಚಾರ ದೂರ ಕೋರನು ತಾಂಗೆಲೆ ಜ್ಞಾನವರ್ಧನಾಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಘಾಲನು ಘೆವಚೆ ಅಗತ್ಯ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕೂನು ಮೆಗೆಲೆ ಕಾಮಾಚೆ ಮಧೆಂ ಹಾಕ್ಕಾ ವೇಳು ಕಶಿ ದಿವಚಾಕ ಜಾತ್ತಾ ಮ್ಹೋಣು ಪಳೊವಕಾ.

ಮಾಹಿತಿ ಕಾನೂನಾಚೆ ದುರುಪೇಗ ಚಡ ಜಾತ್ತಾಸಾ ನೈವೆ?

ಹೊಯಿ. ಹೇಂ ಮನಶಾಲೆ ಸಹಜ ಗೂಣ. ಖಂಯಚೆಯ್ ಕಾನೂನ್ ಆಯಲೆರ್ ಬಿ ತಾಜೆ ಬರೆ ಉಪೇಗ ಕರತ ದುರುಪೇಗ ಕರಚೆ ಜಣಯಿ ಉರತಾ. ಕಾನೂನ್ ವಾಯ್ಟಾಕ ವಾಪರಚೆ ಪಶೆಂ ಬರೆ ಉದ್ದೇಶಾಕ ವಾಪರಚೆ ತಶಿ ಉತ್ತೇಜಿತ ಕರಕಾ. ಪಾರದರ್ಶಕತಾ ಆಸಲೆರಿ ಖಂಚೆಯ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕೊಣಾಕಯ್ ಭಿವಚೆ ಅಗತ್ಯ ನಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕೂನು ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗಚೆ, ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಂತು ಸರ್ಕಾರಾಚೆ ಕಾಮಾವಿಶಿಂ ಅನುಮಾನ ಯೇನಾತಶಿ ಸಗಟ ಮಾಹೆತ್ ವೆಬ್ ಸೈಟಾಕ ಘಾಲ್ಲೆರಿ ಹೆಂ ಕಾನೂನಾಚೆ ಉದ್ದೇಶ ಸಾಕಾರ ಜಾತ್ತಾ.

ಮಾಹಿತಿ ಕಾನೂನಾಚೆ ಭಯ ಆಸಲೆರಿವರಿ ಸುಮಾರಶೆ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿವಪಾಕ ಸಾತ-ಆಟ ಮಹಿನೊ ಸಾರ್ವಜನಿಕಾಂಕ ವಾವಂಟ ದಿತ್ತಾತ್.  ಅಸಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಬದಲಿ ಕರಚೆ ಕಶೆಂ?

ಮಾಹೆತ್ ವೆಬ್ ಸೈಟಾಕ ಘಾಲ್ಲೆರಿ ಅಸಲೆ ಸಮಸ್ಯಾ ನಿವಾರಣ ಜಾತ್ತಾ. ಥೋಡೆ ಪ್ರಕರಣಾಂತು ತುಮ್ಮಿ ಸಾಂಗಿಲೆ ತಶಿ ಕಾಲವಿಳಂಬ ಜಾಲ್ಲಿಲೆ ಹಾಂವು ಪಳಯಲಾ. ವಿಚಾರಿಲೆ ಮಾಹೆತ್ ದೀನಾಶಿ ದುಸರೆ ಮಾಹೆತ್ ದಿವಚೆ, ಅನಗತ್ಯ ಅರ್ಜಿ ವರ್ಗ ಕರಚೆ, ಅಧಿಕಾರಿ ಲೊಕಾಂಕ ಮಾಹಿತಿ ಕಾನೂನಾಚೆ ಸ್ಪಶ್ಟ ಜ್ಞಾನ ನಾಶಿ ಆಸ್ಸೂಚೆ ನಿಮಿತ್ತ ಅಸಲೆ ಸಮಸ್ಯಾ ಯೆತ್ತಾ. ಮಾಹಿತಿ ಅರ್ಜಿಕ ಪತ್ರಮುಖೇನ ದಿವಚೆ ಜವಾಬ ತುರಂತ ದಿಲ್ಲೆರಿ ಕಾಲವಿಳಂಬ ಜಾಯನಾ. ಉದಾಹರಣೆಕ ಏಕ ಅರ್ಜಿಂತು 10-20 ವಿಚಾರಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ವಿಚಾರಿಲ್ಲೆ ತೆದಾನಾ ಅಧಿಕಾರಿನ ನಿಯಮ 14 ತು ಸಾಂಗಿಲೆತಶಿ ಏಕ ವರಶಾಕ ಸಂಬಂಧ ಪಾವಿಲ್ಲೆ ಆನಿ ಫಕ್ತ ಏಕ ವಸ್ತುವಿಶಯಾಕ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲ್ಲೆರಿ ಜಾಲ್ಲೆ. ಹೇಂ ಕಾಮ 30 ದಿವಸಾಂತು ಕರಚಾಕ ಜಾತ್ತಾ. ಹಾಕ್ಕಾ ಹೋಡ ಪ್ರಮಾಣಾಚೆ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಕರಚೆ ಗರಜೆಚೆ ಮ್ಹೋಣು ಮಾಕಾ ದಿಸತಾ. ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾನಿ ಸಹಕಾರ ದಿಲ್ಲೆರಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ ಘೇವನು ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಕರಚಾಕ ಜಾತ್ತಾ.

ಕರ್ನಾಟಕಾಂತು 50000 ಪಶೆಂ ಚಡ ಮೇಲ್ಮನವಿ(ದುಸರೆ ಅಪೀಲ) ಅರ್ಜಿ ಇತ್ಯರ್ಥ ಕರಚಾಕ ಬಾಕಿ ಆಸ್ಸಾ. ಹಾಜ್ಜೆ ಅರ್ಥ ಮಾಹಿತಿ ಕಾನೂನಾಚೆ ಜಾಗೃತಿ ಚಡ ಜಾಲ್ಯಾ ಆನಿ ಆಯೋಗ ಪ್ರಭಾವಿ ಜಾವ್ನು ಕಾಮ ಕರತ ನಾ ಮ್ಹೋಣು ಆಮ್ಮಿ ಚಿಂತುಯೇತಕಿ?

ಹೇಂ ಚೂಕ ಮಾಹೆತ್. ತಿತ್ಲೆ ಹೋಡ ಆಂಕಡೆಚೆ ಅಪೀಲ ನಾ. ಆಯೋಗಾಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಚೊ ಅಭಾವ ಆಸಾ. ಔಟಸೋರ್ಸ ನೌಕರಾಂಕ ಘೇವನು ಕಾಮ ಚಲತ ಆಸ್ಸಾ. ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯಾ ಬಿ ಆಸಾ.  ಹೆಂ ಸರ್ವ ನಿವಾರಣ ಜಾಲ್ಲೆರಿ ಏಕ ಮಾಹಿತಿ  ಆಯುಕ್ತಾನ ದಿವಸಾ 90 ಪ್ರಕರಣಾಚೆ ವಿಚಾರಣಾ ಕರಯೇತ.

ತುಮಗೆಲೆ ಅಮೂಲ್ಯ ವೇಳು ಆಮಕಾ ದಿಲ್ಲೆಲೆಕ ಖೂಬ ಆಭಾರಿ. ಧನ್ಯವಾದ.

 

 

ಸಂಧಿವಾತ ಜಾವನು ತಾಕಾ ಬರೊ ವೈದ್ಯ ಮೆಳನಾಶಿಂ ಕಂಟಾಳೊ ಯೆವನು ಖುದ್ಧ ವೈದ್ಯ ಜಾಲಿ ಸಫಲ ಸಾಫ್ಟವೆರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್.
47 ವರಸ ಪ್ರಾಯೆರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ದಾಕೂನ ವೈದ್ಯ ಜಾಲಿ...ಜ್ಹಾನವಿ ರಾವ್ 


ತುಮೀ ವಿಂಚಿಲೆ ವೃತ್ತಿಂತು ಶಿಖರಾಕ ಪಾವಿಲೆ ವೇಳಾರ ತೆo ಸೊಡೂನ ತುಮೀ ಪರತೂನ ಶಾಳೆಕ ವತೀತ ವೆ ? ಹೆo ಏಕ ಸೋಪನ ಶೆo ದಿಸಲ್ಯಾರಯೀ ಆಮಗೆಲೆ ಮಧೆo ತಸಲೆ ಲೋಕ ಆಜೂನಯೀ ಆಸಾತಿ. 

ಜ್ಹಾನವಿ ಅಜಿತ್ ರಾವ್ ಹಿಕಾ ಮೆಳೂಯಾo. ಬೆಂಗಳೂರ ಮಹಾದೇವಪುರಾಂತುo ವಾಸ ಕರನು ಆಸಚೆ ಹೀಣೆ 18 ವರಸo ಸಾಫ್ಟವೆರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವೃತ್ತಿ ಕರನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಾಕ ದೆಂವಚೆo ಕೆಲಾo

2003 ಇಸವಿಂತುo ಜ್ಹಾನವಿ ರಾವಾಕ ಏಕ ಸ್ವಯಂ ನಿರೋಧಕ ಖಾಯಲೊ (ಆಟೊಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸಿಸ್) ಆಯಲೊ ಮ್ಹಣು ಕಳೆo. ತ್ಯಾ ವೇಳಾರ ತೀ ತಿಗೆಲೆ ಸಾಫ್ಟವೆರ್ ವೃತ್ತಿಚೆ ಮಧ್ಯಮ ಸ್ಥರಾಕ ಪಾವಿಲಿ ಆನೀ ನವೀನ ಜಾವನು ಆವಸು ಜಾಲೆಲಿ. ತಿಗೆಲೊ ಖಾಯಲೊ ರೋಗ ನಿರ್ಣಯ (ಡಾಯಾಗ್ನಾಸಿಸ್) ಕರಚೆo ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಲೆo ಆನೀ ವರಸo ಗೆಲಿಂತಿ. ತೀಣೆ ಹೋಡ ಹೋಡ ವೈದ್ಯಾಂಕ ಮೆಳನು ಹ್ಯಾ ದೀರ್ಘಕಾಲಿನ ಖಾಯಲೆಕ ಸಮಾಧಾನ ಸೊದೂಚೆo ಕೆಲೆo. ತ್ಯಾ ವೇಳಾರ ತಿಗೆಲೆ ತಸಲೆ ಲೋಕಾಲಿ ದೂಕಿ ಶಮನ ಕರಕಾ ಮ್ಹಳೆಲೆo ಚಿಂತನ ತಿಗೆಲೆ ಮನಾಂತ ಆಯಲೆo. 2013 ವರಸಾಂತುo ತೀಣೆ ತಿಗೆಲೆ ಸಫಲ ವೃತ್ತಿ ಸೊಡೂನ ವೈದ್ಯ ಜಾವಚೆo ಮ್ಹಣು ನಿರ್ಣಯ ಘೆತಲೊ. 

ಆತಂ 8 ವರಸಾನ, ಜ್ಹಾನವಿ ಎಂ. ಬಿ. ಬಿ. ಎಸ್ ಪದವಿಧರಾ ಜಾವನು ಎಂ.ಡಿ. ಕರತಾ ಆಸಾ. ಮಹಾರಾಷ್ಟಾçಚೆ ಔರಂಗಾಬಾದಾoತುo ಜಲ್ಮಾಕ ಯೆವನು ಮುಳಾವೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಫಾವೊ ಕರನು ಅಮೇರಿಕಾಚೆ ಸ್ಯಾಡಿಯಾಗೊಚೆ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲಿಫಾರ್ನಿಯಾಂತುo ಇಲೆಕ್ಟಿçಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿoಗ್ ಕರತರಿ ತೀಣೆ ಸಾಂತಾ ಬಾರಬಾರಾಂತುo ಮಾಸ್ರ‍್ಸ್ ಕೆಲೆo. 2002 ವರಸಾಂತುಬೆಂಗಳೂರಾಕ ಯೆವಚೆ ಪಯಲೆಂ ತೀಣೆ ಅಮೇರಿಕಾಂತುo ಖೂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಫ್ಟವೇರ್ ಕಂಪನಿoತುo ಸೇವಾ ದಿಲೆಲಿ ಆಸಾ. ಭಾರತಾಕ ಯೆತರಿ ತೀಣೆ ಆನೀ ತಿಗೆಲೆ ಬ್ಹಾಮಣಾನ ಸ್ಹ ವರಸo ವೆಗವೆಗಲೆ ಕಂಪನಿoತುo ಸೇವಾ ದಿಲಿ. ಉಪರಾಂತ ತೀಣೆ ರಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗಾಚೆ ಇಲೆಕ್ಟಾçನಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತುo ಸ್ವಯಂ ಕಂಪನಿ ಶುರು ಕೆಲಿ. ಜಾಲ್ಯಾರ 2003 ವರಸಾಂತ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ತೀಣೆ ತಿಗೆಲೆ ಚೆಲೆಕ ಜಲ್ಮ ದೀವನು ಆಟ ಮ್ಹಯನ್ಯಾನ ತೀಕಾ ಗಾಂಟಿ ದೂಕಿ ಆನೀ ಸೂಜಿ ಶುರು ಜಾಲಿ. ಹಾಕಾ ದೂಕಿ ಮಾರಚಿ ಗುಳಿಯೊ (ಪೈನ್ ಕಿಲ್ಲರ್) ದೀವನು ಸಮಾಧಾನ ದಿತಲೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಧಿವಾತ ಸಂಸ್ಥೊ (ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯೂಮಾಟಾಲಾಜಿ ಅಸೊಸಿಯೆಶನ್) ಹಾಜೊ ಆದಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆನೀ ಬೋನ್ ಎಂಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡಿಕೆಡ್ – ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಜೊ ರಾಷ್ಟಾçಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ| ಕೆ. ಎಂ. ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ ಹಾಣೆ ಸಾಂಗಚೆ ಪ್ರಮಾಣೆ ಜ್ಹಾನವಿನ ತಿಗೆಲೆ ಹ್ಯಾ ಖಾಯಲೊ ಶಮನ ಕರಚಾಕ ಸಾಬಾರ ವೈದ್ಯಾಂಕ ಮೆಳಚೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರಯೀ ಆಖೇರಿಕ ಹಾಂವೆo ತೊ ಖಾಯಲೊ ಏಕ ನಮೂನ್ಯಾಚೊ ‘ಸಂಧಿವಾತ’ ಮ್ಹಣು ರೋಗ ನಿರ್ಣಯ(ಡಾಯಾಗ್ನಾಸಿಸ್) ಕರಚೆo ಜಾಲೆo. ಉಪರಾಂತ ತೀಣೆ ತಾಜೆ ಖಾತಿರ ವಕದ ಶುರು ಕೆಲೆo. ಹ್ಯಾ ರೋಗ ನಿರ್ಣಯಾನ ಜ್ಹಾನವಿಲೆo ಚಿಂತನ ಬದಲ ಕೆಲೆo. “ಅಮೇರಿಕೆಂತುo ಆನೀ ಭಾರತಾಂತ ಯಶಸ್ವಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಪಾವಿಲೆ ಮಾಕಾ, ಕೆದನಾಯೀ ಸಮಾಜಾ ಖಾತೀರ ಖಾಂಯಪುಣಿ ಕರಕಾ ಮ್ಹಳೆಲೆಂ ಅನುಭವ ಜಾತಲೆಂ. ಏಕ ಪಾವಟಿ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಖಾಯಲೊ ಭೊಗತ ಆಶಿಲೆ ಏಕ ಸಂಭoದಿಕ ತಿಗೆಲೆ ವೈದ್ಯಾನ ತೊ ಖಾಯಲೊ ಸಾಂಬಾಳನು ಹಾಡಚಾಕ ಮದದ ಕೆಲೆಲೆo ಪಳಯತಾನಾ ಮೆಗೆಲೆ ಚಿಂತನೆ ವಯರಿ ಪ್ರಭಾವ ಪಳೊ. ಡೆಸ್ಕಟಾಪ್ ವೃತ್ತಿ ಸೊಡೂನ ಡಾಕ್ಟಾçಲೊ ಕೋಟು ಘಾಲಚೊ ವೇಳು ಆಯಲಾ ಮ್ಹಣು ಹಾಂವೆo ತೇದನಾ ಚಿಂತಲೆo. ಆಖೇರಿಕ, 2013 ಇಸವಿಂತುo ಹಾಂವೆo ಇಂಜಿನಿಯರಿoಗ್ ವೃತ್ತಿ ಸೊಡೂನ ಎಂ. ಬಿ. ಬಿ. ಎಸ್. ಶಿಖಚಾಕ ನೊಂದಣಿ ಕೆಲಿ” ಮ್ಹಣತಾ ಜ್ಹಾನವಿ. 

ಕುಟುಂಬೆಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ: ಚಡಾವತ ಕುಟುಂಬo ಅರ್ಧಾರಿ ಸಫಲ ವೃತ್ತಿ ಸೊಡೂನ ಅಸಲೆ ನಿರ್ಣಯ ಘೆವಚಾಕ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿನಾತಿ. ಜಾಲ್ಯಾರ ಜ್ಹಾನವಿಲೆ ಕುಟುಂಬೆನ ತಿಗೆಲಿ ಉಮೇದಿ ವಾಡಯಲಿ ಆನೀ ತೀಣೆ 2013 ವರಸಾಚೆ ಅಗಸ್ಟ್ ಮ್ಹಯನ್ಯಾಂತುo ಚಾಳಿಸ ವರಸ ಪ್ರಾಯೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರಚೆ ಎಂ. ಎಸ್. ರಾಮಯ್ಯಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಾಂತುo ಎಂ. ಬಿ. ಬಿ. ಎಸ್ ಪದವಿ ಶಿಖಚಾಕ ಮೆಳಚೆಂ ಕೆಲೆಂ. 

    ಜ್ಹಾನವಿಕ ಹೊ ಏಕ ವಿಷೇಶ ಆನೀ ವಿಚಿತ್ರ ಅನುಭವ ಜಾಲೊ ಕೀ ತಿಗೆಲೆ ಸಹಪಾಟಿ ಸಗಟ ಆನಿ ಚಡಾವತ ಅದ್ಯಾಪಕ ತಿಗೆಲೆ ಪಶಿ ಪ್ರಾಯೆನ ಸಾನ ಆಶಿಲೆ. “ಹಾಂವo ಚಿಕೆ ಬಹಿರ್ಮುಖಿ ಆಶಿಲ್ಯಾನ ಮಾಕಾ ದೋಸ್ತ ವಗೀಚ ಜಾತಲೆ. ಪ್ರಾಯ ಮಾಕಾ ಕೆದನಾಯಿ ಬಾಧಾ ಜಾಯನಿ, ಮಾಕಾ ಸಗಟ ಸಹಪಾಟಿನ ತಾಂಗೆಲೆ ಪ್ರಾಯೆಚಿಶಿ ಸ್ವಿಕಾರ ಕೆಲಿ. ಮಾಕಾ ಏಕ ಘಡಣಿ ಯಾದ ಯೆತಾ. ಏಕ ಪಾವಟಿ ಏಕ ಅದ್ಯಾಪಕಾನ ಕ್ಲಾಸಾಂತುo ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೆಂಕ ಮರ್ಯಾದ ದಿವಚೆ ಆನೀ ತಾಂಗೆಲೊ ಸಲ್ಲಾ ಮಾನ್ಯ ಕರಚೆ ವಿಷಯಾರಿ ಉಲಯತಚೀ ಮೆಗೆಲೆ ದಿಕ್ಕಾನ ಪಳೊವನು ವ್ಹಾರ್ಡಿಕ ಜಾತಾನಾ ತುಗೆಲೊ ವ್ಹಡಿಲಾಲೊ ಅನುಮತಿ ಘೆತವೆ ಮ್ಹಣು ವಿಚಾರಲೆo. ಹಾಂವೆo ತಾಕಾ ಮೆಗೆಲೆ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ದಾಕೊವನು ಮಾಕಾ ಎದೊಳೂಚಿ ವ್ಹಾರ್ಡಿಕ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣು ಸಾಂಗಚೆಜಾಲೆo.” ಮ್ಹಣು ಡಾ| ಜ್ಹಾನವಿ ಸಾಂಗತಾ. ಚಡಾವತ ಲೋಕಾಂಕ ತೀ ಪಳೋವಚಾಕಯೀ ಚಡ ಪ್ರಾಯೆಚಿ ಮ್ಹಣು ಕಳನಾಶಿಲೆo

ತೇದನಾಚೆ ಸವಾಲಾo
ತೀಣೆ ಎಂ. ಬಿ. ಬಿ. ಎಸ್. ಕರಚಾಕ ಶುರು ಕರತಾನಾ ಆಯಿಲೆ ಸವಾಲಾo ಬಹುಮುಖಿ ಆಶಿಲಿಂತಿ. “ಶಿಖಚೆಂ, ಆವಸುಲಿ ಜಬಾಬದಾರಿ ಸಾಂಬಾಳಚೆo, ಬಾಯಲ ಆನೀ ಸುನೆಲಿ ಭೂಮಿಕಾ ನಿರ್ವಹಣ ಕರಚೆo ಹೋಡ ಸವಾಲ ಆಶಿಲೆ. ಕ್ಲಾಸ್‌o, ಲ್ಯಾಬ್ಸ್o ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನಂತಾo ಮೆಡಿಸಿನ್ ಶಿಖಚೆo ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ದಿವಸಾಕ ಥೊಡೆ ಗಂಟೆ ಪೂಣಿ ವಾಚೂಚಾಕ ಜಾಯ ಜಾಲೆಲೆ ನಿಮಿತ ಜೀವನಾಂತುo ಶಿಸ್ತು ಆನೀ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೆಜಮೆಂಟ್ ಮುಖ್ಯ ಜಾತಲೆo. ಡಾಕ್ಟಾçಲೆ ಕ್ಲಿನಿಕಾಂತ್ ಯಾ ಶಾಳೆಂತುo ಚೆರಡಾಕ ರಾಖತಾನಾ ಯಾ ದೋನ ಕ್ಲಾಸ್ ಹರ‍್ಸಾ ಮಧೆಂ ವೇಳ ಮೆಳತಾನಾ ಹಾಂವo ವಾಚೂಚೆo ಕರತಲಿ. ಸಗಟಾನ ನಿದತರಿ ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣಾಂತುo ಹಾಂವo ವಾಚೂಚೆo ಕರತಲಿ. ಹಾಜೆನ ಮಾಕಾ ಏಕಾಗ್ರತಾ ಮೆಳತಲೆ. ಶುರಶುರುವೇಕ ಹೆo ಏಕ ಗಂಭೀರ ಸವಾಲ ಆಶಿಲೊ, ಇತ್ಯಾಕ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಮೆಗೆಲೆ ಚಡಾವತ ಶಿಕ್ಷಣ ಭಾರತಾಚೆ ಭಾಯರ ಜಾಲೆಲೆo. ಅಮೇರಿಕೆಂತುo ಇಂಜಿನಿಯರಿoಗ್ ಕರತಾನಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಾನ ಆಸತಲಿ. ಚಡಾವತ ಸಮಸ್ಯಾ ಆಧಾರಿತ ಆಸೂನ ಪ್ರಭಂದ ಬರೊವಚಾಕ ನಾ ಆಶಿಲೆo. ಖರೆo ಸಾಂಗಚೆo ಜಾಲ್ಯಾರ ಪಯಲೆ ಇಂಟರನಲ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರಯತಾನಾ, ತೀನ ಗಂಟೊ ಬಯಸೂನ ಬರೋವಚೆo ಧೈರ್ಯ ಮಾಕಾ ನಾ ಆಶಿಲೆo. 12ವೆo ಕಕ್ಷಾಚೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಜಾತರಿ 23 ವರಸಾಂತುo ಹಾಂವೆo ತೀನ ಗಂಟೊ ಬಯಸೂನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರಯನಿ ಆಶಿಲಿ. ಉಪರಾಂತ ತೆo ಮಾಕಾ ಆಭ್ಯಾಸಾರ ಪಡಲೆo ಆನೀ ಹಾಂವo ಹರ ಏಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪಾಸ ಜಾತಾ ಗೆಲಿ.” ಮ್ಹಣು ತೀಣೆ ಸಾಂಗಲೆo. ಜಾಲ್ಯಾರ ಥಂಯ ಆನಿ ಏಕ ತೊಂದರೆ ಆಯಲೆ. ವೆಗವೆಗಳೆ ಕ್ಲಾಸಾಕ ವ್ಹಿಂವ್ಹಿoಗಡ ಮ್ಹಾಳಯೆರಿ ಆಸಚೆ ಕ್ಲಾಸಾಕ ವಚಾಕ ಆಶಿಲೆಂ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾನಿ ಲಿಫ್ಟ್ ವಾಪರೂಂಕ ನಾ ಮ್ಹಲೆಲೊ ನಿಯಮ ಆಶಿಲ್ಯಾನ ಹೀಕಾ ಕಷ್ಟ ಜಾತಲೆo. ಜಾಲ್ಯಾರ ಡಾ| ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ ಹಾಂನಿo ವಿಶೇಷ ಅನುಮತಿ ಪತ್ರ ದಿಲೆಲ್ಯಾನ ಹೀಕಾ ಲಿಫ್ಟ್ ವಾಪೂರಚಾಕ ಅನುಮತಿ ಮೆಳಿ. ಇಂಟರಶಿಪ್ ಕರತಾನಾ ತಿಕಾ ಖೂಬ ಕಷ್ಟ ಜಾಲೆ. ಸತತ 32-36 ತಾಸ ಡ್ಯೂಟಿ ಕರಚೆo ಹೋಡ ಸವಾಲ ಜಾಲೊ. “ತೀ ಖೂಬ ಉಮೇದಿನ ತಿಗೆಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರತಲಿ. ನವೀನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಶಿಕೊವಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ತೀಕಾ ಖೂಬ ಆವಡತಲೆo. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ತೀಕಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತುo ಯಶ ಮೆಳೆo.” ಮ್ಹಣತಾ ಎಂ. ಎಸ್. ರಾಮಯ್ಯಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಾಚೊ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ (ಜನರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್). 

ಜ್ಹಾನವಿನ 2020 ಇಸವಿಂತುo ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಶ್ರೇಣಿ ಫಾವೊ ಕರನು ಎಂ. ಬಿ. ಬಿ. ಎಸ್ ಪಾಸ ಕೆಲೆo. ಉಪರಾಂತ ತೀಣೆ ಅಮೇರಿಕೆಂತುo ಔಟ್ ಪೇಶೆಂಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕಾಂತುಕಾಮ ಕೆಲೆo ಆನೀ ಮಾಕ್ಷಿ ವರಸ ದಾಕೂನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಶುರು ಕರನು ಸ್ಥಳಿಯ ಲೋಕಾಂಕ ಮದದ ಕರಚಾಕ ಶುರು ಕೆಲಾo. ಆತo ರಿವರಸೈಡ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೀಸ್ಟಮ್, ಕ್ಯಾಲಿಫೊರ್ನಿಯಾ ಹಾಂಗಾ ಎಂ. ಖ. ಶಿಕ್ಷಣ ಫಾವೊ ಕರತ ಆಸಾ. 

Tags: Jhanavi  

ಮಂಗಳೂರು: ಶಿಕ್ಷಿತ, ಸಂಸ್ಕಾರಿ ಲೋಕಾನ ರಾಜಕಾರಣಾಂತು° ಯೆವಕಾ, ತೇದನಾ ದೇಶಾಚೆ° ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣು ಝಾಂಟೆ ಲೋಕಾನ ಸಾಂಗಚೆ ಆಸಾ. ತಾಕಾ ಸಮ ಜಾವನು ಮೂಲತ: ಭಟ್ಕಳ ಗಾಂವಚೊ ಮಾಕ್ಷಿಚೆ ದೋನ ದಶಕಾ ದಾಕೂನ ಮಂಗಳೂರಾοತು° ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮ ಕರನು ಆಸಚೊ ಪ್ರದೀಪ ಜಿ. ಪೈ (ಹಾಂಗ್ಯೋ) ಹಾಂನಿ° ಅಧಿಕೃತ ಜಾವನು ರಾಜಕಾರಣಾಕ ಪ್ರವೇಶ ಕೆಲಾ°. ಹಾಂಕಾ° ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಾಚೊ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಳೀನಕುಮಾರ ಕಟೀಲ್ ಹಾಂನಿ° ಪಕ್ಷಾಚೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರಕೋಸ್ಟ ಹಾಜೊ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ ಜಾವನು ನೇಮಣೂಕ ಕೆಲಾ. ಇಂಜಿನಿಯರಿοಗ್ ಪದವಿದರ ಜಾವನು ಆಸಚೆ ಹಾಂನಿ° ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಿಲ್ಕ ಆನೀ ಹಾಂಗ್ಯೋ ಐಸಕ್ರೀಮ್ ತಸಲೆ ಉದ್ಯಮಾಚೆ ಸ್ಥಾಪಕ ಪಂಗಡಾοತು ಆಸೂನ ಆಜೀ ದೇಶಾಚೆ ಸಾಬಾರ ರಾಜ್ಯಾಂತು° ಉದ್ಯಮ ಕರನು ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ ಮ್ಹಣು ನಾಂವ° ಫಾವೊ ಕರನು ಆತ° ರಾಜಕಾರಣಾಕ ಪಾದಾರ್ಪಣ ಕೆಲಾ°. ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಚೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆಸಚೆ ಹಾಂಗೆಲೆ ಸಾಂಗತ ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರೆನ ಭಾಸಾಭಾಸ ಕೆಲೆ°.

Read more ...

ಸಚಿನ್ ಶೆಣೈ ಉಧ್ಯಮಶೀಲತಾಚೊ ಉದಾಹರಣ
ಎಚ್.ಸಿ.ಎಲ್ ದಾಕೂನ ಗೂಗಲ್ - ಉಧ್ಯಮಿ !
‘ಹೆಲ್ದಿಫೈಮಿ’ ಹಾಜೊ ಸಚಿನ್ ಶೆಣೈ ಸಾಂಗತಾ, ತೋ ತಾಗೆಲೆ ಚೆರಡುಪಣಾಚೆ ಸೋಪನ್ ಭೊಗತ ಆಸಾ. “ಆಮಗೆಲಾಗಿ ಆಸಚೆ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟಲಿಜೆನ್ಸ್ (ಎ.ಐ) ಸಹಾಯಕಿ, ರೀಯಾ ತೆ° ಆಮಗೆಲೆ ಆ್ಯಪಾರಿ ಸಂವಾದ ಕರತಾ. ಹೆ° ಏಕ ಸರ್ಕಲ್ ಪೂರ್ಣ ಜಾಲೆ° ಮ್ಹಣಯೆತ. ಮಾಕಾ ಚೌದಾ ವರಸ ಮ್ಹಣತಾನಾ ಬಿ.ಬಿ.ಸಿ.ರಿ “ಥಿಂಕಿoಗ್ ಮೇಷಿನ್ಸ್” ಫಾಯಸ ಜಾತಲೆ°. ತಾಂತು° ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾನಿ ತಯಾರ ಕೆಲೆಲೆ° ಮೆಷಿನ್ ಮಾನವಾಲೆ ಸಾಂಗತ ಸಂವಾದ ಕರಚೆ° ವಿಷಯಾರಿ ಉಲಯತಲೆ. ಮಾಕಾ ಹ್ಯಾ ವಿಷಯಾರಿ ಉಮೇದಿ ವಾಡಲಿ ಆನೀ ತ್ಯಾ ಬದಲ್ ಪಿಸೊ ಜಾಲೊ. ಆಜೀ ರೀಯಾಚೆ ಸಾಂಗತ ಆಮೀ ತೇಂಚಿ ಕರತ ಆಸಾತಿ.

Read more ...

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಂತು°

ಮುοಡ್ಕೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಭ ದೇವಳಾಂತು°

ಉದ್ಯೋಗ ಆನೀ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಡಾ| ಅರವಿಂದ

18:53:41 ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ  ಕೇಂದ್ರ ‘ಕ್ಷಮತಾ

This application is only for the poor

कोंकणिंतल्या अस्तुरी साहित्याचेर

ಮಂಗಳೂರು: ವಿಶಂತಿ ಸಂಭ್ರಮಾοತು ಆಸಚೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಚೆ ಗೌಡ

https://www.youtube.com/user/MrBaligavenkatesh

Editorial

ಡಾಕ್ಟರಾಲೆ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮಾಲೆ ಸಾಂಗತ ವಿಲೀನ ಜಾಲೆ°,,,

ಡಾ. ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಎಕ ನಾವಾದೀಕ ಡಾಕ್ಟರು ಆಶಿಲೊ. ಯುರಾಲಾಜಿ ತಾಗೆಲಿ ಸ್ಪೇಷಾಲಿಟಿ. ತೊ ಎಕ ಫಾಮಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂತಾ° ಎಕ ಬರೊ ಭಾಷಣಗಾರುಯೀ ಜಾವನು ಆಶಿಲೊ. ಸಾನ ಪ್ರಾಯೆರಿ ತೊ ಜನಾ ಮೋಗಾಳ ಜಾಲೆಲೊ. ತೊ ಅನೀರಿಕ್ಷಿತ ಜಾವನು ಅಂತರಲೊ ಮ್ಹಳೆಲಿ ಖಬರ ಆಯಕತನಾ ಸಾಬಾರ ಲೋಕಾಂಕ ತೆಂ ನಂಬಗೂಚಾಕ ಜಾಯನಿ. ಬ್ಯುಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಿಲೊ ತೊ ಕೆದನಾಯಿ ಕೊಡಿಯಾಲಚೆ ಕೆ. ಎಂ. ಸಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಾಂತ ಪಳೊವಚಾಕ ಮೆಳತಲೊ. ಸಕಾಳಿ ದಾಕೂನ ಸಾಂಜವೇಳಾ ತಾಂಯ ಆಪರೇಶನ್ ಥಿಯೇಟರಾಚೆ ಸಮವಸ್ತ್ರಾಂತು ತೊ ದಿಸತಲೊ ಮ್ಹಣು ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ ಗೆಲೆಲೆ ಸಾಂಗತಲೆ. ತಿತಲೊ ಬ್ಯುಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೊ. ತಾಣೆ ತಾಗೆಲೆ ಪೆಶೆಂಟಾoಕ ಪಳೊವಚಾಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೆ ರೌಂಡ್ಸಾರ ವತನಾ ತಾಗೆಲೊ ಹೋಡು ತಾಳೊ ಆಯಕೂನು ತ್ಯಾ ಮ್ಹಾಳ್ಯೆರಿ ಆಸಚೆ ಸಗಟ ರೂಮಾಂತುಲೆ° ಪೇಶೆಂಟಾoಕ ತೊ ಆಯಲೊ ಮ್ಹಣು ಕಳತಲೆ° ಖಂಯ. ಕುಶಾಲ ಉಲೊವನು ಪೇಶೆಂಟಾoಲಿ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಸಂತೋಸಮಯ ಕರಚೆಂ ತಾಗೆಲಿ ಸವಯ್ ಆಶಿಲಿ.
ನ. 9ಕ ಎಕ ಆಪರೇಶನ ಪೂರ್ಣ ಕರನು ಭಾಯರ ಆಯಿಲೆ ಡಾಕ್ಟರಾಕ ಕಠಿಣ ಹೃದಯಘಾತ ಜಾಲೆ°. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ತಾಕಾ ತುರ್ತಾನ ಶುಶ್ರುತಾ ಮೇಳಚಾಕ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಲೆ°. ತೊ ಐ.ಸಿ.ಯುಂತ 8 ದೀವಸ ಆಶಿಲೊ. ತಾಕಾ ಊಂಛ ಸ್ಥರಾಚೆ ಟ್ರಿಟಮೆಂಟ್ ಮೆಳೆ°. ಜಾಲ್ಯಾರ ದೈವಿಚ್ಛಾ ವ್ಹಿಂಗಡ ಆಶಿಲಿ. ನ.17 ಕ ತಾಗೆಲೆ ದೇಹಾಂತ್ಯ ಜಾಲೆ°.
ಡಾಕ್ಟರಾಕ ಫಕತ 60 ವರಸ°. ಸಾಬಾರ 30 ವರಸಾಚೊ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಣಭವ. ಡಾಕ್ಟರ ಮ್ಹಣು ನ್ಹಹಿ°, ಆರತಾ° ತರನಾಟೆ ಲೋಕಾನ ಹೃದಯಘಾತ ಜಾವನು ಮರಣ ಪಾವಚಿ ಖಬರ ಆಯಕೂಚೆ° ಚಡ ಜಾಲಾ°. ಸ್ವತ: ಡಾಕ್ಟರ ಆಶಿಲೆ ತಾಕಾ ಖಾಂಯ ಮುನ್ಸೂಚನಾ ಮೇಳನಿ ವೆ ? ತಾಣೆ ತಾತಾವಳಿ ತಾಗೆಲಿ ಆರೋಗ್ಯಾಚಿ ತಪಾಸಣಾ ಕರನು ಆಸಚೆ° ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ. ಎಕ ಫಾಮಾದ ಡಾಕ್ಟರಾಕಚೀ ಅಶಿ° ಜಾಲೆ ಮ್ಹಣತಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಶಾನ ತಾಗೆಲೆ ಆರೋಗ್ಯಾ ಬದಲ ಕಿತಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಘೆವಕಾ ? ಮನಶಾನ ತಾಗೆಲೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಆನಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಕಶಿ° ದವರಕಾ ? ವಿಜ್ಞಾನ ಇತಲೆ° ವಾಡಲಾ° ಕೀ, ವಿಜ್ಞಾನಿ ಲೋಕಾ° ಮಧೆಂತೂಚಿ ಆಮಿ ಘೆವಚೆ ವಕದ ಆನಿ ಹೇರ ವಿಷಯಾಚೆರಿ ಚರ್ಚಾ ಜಾವಚೆ° ಆಮಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾರಿ ವಾಚತಾತಿ ಆನಿ ಆಯಕತಾತಿ. ಆಮಿ ಘೆತಿಲೆ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನಾ ಬದಲಯಿ ಸಂದೇಹ ಉಲಯತಲೆ ಆಸಾತಿ. ಆಶೆ° ಸಾಬಾರ ಸವಾಲಾ° ಆಮಗೆಲೆ ಮುಕಾರ ಆಸಾತಿ.
ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲ ಖೂಬ ಚರ್ಚಾ ಜಾತಾ ಆಸಾ. ಆರತಾ° ಕ್ರಿಕೇಟರ್ ಕೊಹ್ಲಿನ ತಾಗೆಲೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲ ಸಾಂಗಿಲೊ ಎಕ ವಿಡೀಯೊ ಪಳೊವಚಾಕ ಮೆಳೊ. ತಾಂತು° ತೊ ಕಾರ್ಬ್ಸ ಊಣೆ ಕರಚೆ°, ಪ್ರೊಟಿನ್ ಚಡ ಕರಚೆ°, ಗೀನ್ ವೇಜಿಟೆಬಲ್ಸ್ ಖಾವಚೆ°, ಲೋಣಿ - ತುಪ ಖಾವಚೆ° ಸಾಂಗತಾ. ತಾಗೆಲೆ ಉತ್ರ° ಆಯಕತನಾ ಆಮಗೆಲೆ ಥೊಡೆ ಇಷ್ಟ ಲೋಕಾನ ಆಶೆ° ಕರಚೆ° ಚೂಕಿ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಣು ದಿಸತಾ. ಆಮಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರನು ಪಳೊವಯೆತ ಮ್ಹಣು ಭೊಗತಾ. ದೀವಸಾಕ ಉಣೆನಾ 30 ಮಿನೀಟ್ ಚಮಕಲೆರಿ ಬರೆ° ಮ್ಹಣು ಹರ ಎಕಲೊ ಡಾಕ್ಟರು ಸಾಂಗತಾ. ಆಮಗೆಲೆ ತರನಾಟೆನಿ ಸುತಾ ಸಾನ ಪ್ರಾಯೇರಿಚಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಸಮ ಕರನು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಸಮ ಕರಚಾಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರಕಾ.
ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಬರೊ ಡಾಕ್ಟರು ಆನಿ ಭಾಷಣಗಾರ ನಂತಾ° ಎಕ ಕವಿ ಸುತಾ ಆಶಿಲೊ. ತಾಣೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆನ ಖೂಬ ಕವಿತಾಂ ರಚನ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣು ತಾಣೆ ದೇವಾದಿನ ಜಾತರಿಚಿ ಲೋಕಾಂಕ ಕಳೆ°. ತಾಣೆ ಆರತಾ° ಎಕ ಸಮಾರಂಭಾoತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲೆಲೆ ಭಾಷಣ ಖೂಬ ವೈರಲ್ ಜಾಲಾ°. ತಾಂತು° ತೊ ಆತ್ಮ ಆನಿ ಪರಮಾತ್ಮಾ ವಿಷಯಾರಿ ಉಲಯತಾ.
"ಕ್ರಷ್ಣಾನ ಸಾಂಗಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣಕೆ ಪರಮಾತ್ಮಾಲೆ ಮ್ಹಣಕೆ ಆತ್ಮಾಕಯೀ ಆದಿ ನಾ ಯಾ ಅಂತ್ಯ ನಾ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಮರಣ ನಾ" ಮ್ಹಣು ತ್ಯಾ ಭಾಷಣಾಚೆ ಶುರುವಾತಾರಿ ಡಾಕ್ಟರು ಸಾಂಗತಾ. ಆಮಿ ಜೀವನಾಂತು° ಆಮಗೆಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಕಾ, ಕರತನಾ ಆಮಕಾ ಜಯ ಮೇಳತಾ ಯಾ ಸೋಲು ಮೇಳತಾ. ಆಮಗೆಲೆ ವಿಷಯಾರಿ ಕೋಣ ಕಸಲೆ° ಚಿಂತಾ ಕರತಾ ಮ್ಹಣು ಆಮಿ ಮನಾಂತ ದವರನು ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಚೆ° ಕಷ್ಟ ಜಾತಾ. ತಸಲೆ ಮನೋಸ್ಥಿತಿರಿ ತುಮಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಚೆ° ಸುಲಭ ಜಾಯನಾ ಆನಿ ಕರಚೆ ಕರ್ತವ್ಯಾಕ ನ್ಯಾಯ ದಿವಚಾಕ ಜಾಯನಾ ಮ್ಹಣು ತೊ ಸಾಂಗತಾ.
ಮುಕಾರ ತೊ ಅಶೆ° ಸಾಗತಾ ಕೀ, ಎಕ ಪಾವಟಿ ತಾಗೆಲೆ ಪ್ರೋಫೆಸರಾನ ಸಾಂಗಿಲೆ° ಖಂಯ, ತುವ° ತುಗೆಲೆ ವೃತ್ತಿಂತು° ಪ್ರಚಾರ ಘೆವಚಾಕ ಯಾ ನಾವಾದೀಕ ಜಾವಚಾಕ ಆಯಿಲೊ ನ್ಹಹಿ°. ತುಗೆಲೆ ಮನಾಕ ಖಂಚೆ ಸಮ ಮ್ಹಣ ದಿಸತಾ ತ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆ ಮಾನವಿಯತಾ ದೃಷ್ಠಿ ದವರನು ಕರ್ತವ್ಯಪಾಲನ ಕರಿ. ಕೋಣಾಕ ಅಭಿಮಾನ ಆಸಾಕೀ ತಾಗೆ ಲಾಗಿ ಮಾನವೀಯತಾ ಆಸತಾ. ಕೋಣಾಕಯಿ ಖುಷಿ ಕರಚಾಕ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಚಾಕ ಜಾಯನಾ. ಅಹಂ ಸೋಡಕಾ, ಶರೀರ ಆನಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಸ್ತು ಸೋಡಚೆ° ಕರಕಾ. ಶರೀರ ಆನಿ ಹೇರ ವಸ್ತು ಆಮಗೆಲೊ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಣು ಚಿಂತಲ್ಯಾರಿ ಸಹಜ ಜಾವನು ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಜಾತಾತಿ. ಆತ್ಮ ವ್ಹಂವಚಾಕ ಶರೀರ ಶಿವಾಯ, ಶರೀರ ವ್ಹವಂಚಾಕ ಆತ್ಮ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಳೆಲೆ ಉಡಗಾಸ ದವರಕಾ. ಆತ್ಮಾನ ಶರೀರ ವ್ಹಂವಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯಲ್ಯಾರಿ ಶರೀರ ಸೋಡಕಾ ಮ್ಹಣು ತೊ ಸಾಂಗತಾ.
ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಂಬಾಳಚಾಕ ಕಸಲೆ° ಕರಕಾ ಮ್ಹಣೂಯಿ ಡಾಕ್ಟರಾನ ತಾಗೆಲೆ ಭಾಷಣಾಂತು° ಸಾಂಗಲಾ°. ಜೀವನಾಂತು° ಚಲನ, ಭೋಜನ, ಶಯನ ಆನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವೀಲಿನಾಚೆ ಬದಲ ಜ್ಞಾನ ಆಸೂಕಾ ಮ್ಹಣು ತೊ ಸಾಂಗತಾ.
ಆಮಿ ಕೆದನಾಯಿ ಚಲನಶೀಲ ಆಸೂಕಾ. ಚಲಚನಶೀಲತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಜೀವಂತ ಆಸಾತಿ ಮ್ಹಣಚೆ ಸೂಚನಾ. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ಪ್ರಾಯ ಜಾಲೆಲ್ಯಾನಿ ಜಾಲೆ ತಿತಲೆ ಚಮ್ಕೂಚೆ° ಕರಕಾ. 60 ವರಸ° ಜಾತರಿ ಎಕ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ದ್ಹರನು ಚಮಕೂಚೆ° ಬರೆ° ಮ್ಹಣು ತೊ ಡಾ. ಟಿ. ಎ. ಎ. ಪೈಲೆ ಉದಾಹರಣ ದಿತಾ.
ದುಸ್ರೆಂ, ಭೋಜನ. ತರನಾಟೆ ಆಸತನಾ ಫಾತೋರ ಖಾವನು ಜೀರ್ಣ ಕರಚಿ ಶಕ್ತಿ ಆಸತಾ. ಪ್ರಾಯ ಜಾತಾನ ತೀ ಶಕ್ತಿ ಊಣೆ ಜಾತಾ. ತಶಿಂ ಮ್ಹಣು ಕಸಲೆಂಯಿ ಸೊಡಚೆಂ ನ್ಹಹಿಂ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಶಿಯನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಹೈ ಫೈಬರ್ ಆಸೂಕಾ, ಉದಾಕ ಪಿವಕಾ, ಲಾಯಕ ಕರನು ನಿದೋಕಾ. ಎಕ ಲೇಖಾ ಪ್ರಮಾಣೆ 8 ಗಂಟೊ ಕಾಮ ಕರಕಾ, 8 ಗಂಟೊ ಕುಟುಂಬಾಕ ದೀವಕಾ ಆನಿ 8 ಗಂಟೊ ನಿದೋಕಾ. ವಗೀ ನಿದೊಚೆಂ ಆನಿ ವಗೀ ಉಟಾಚೆ° ಕರಕಾ. ಪ್ರಕೃತಿ ಸಾಂಗತ ಮೆಳಚೆ° ಕರಕಾ. ಅನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತು ದೂರ ದವರಕಾ. ಮೊಬೈಲ್ ಆನಿ ತಸಲೆ ಹೇರ ವಸ್ತು ದೂರ ಕರಚೆ°, ಖಂಚೆಯ ಗಾರ್ಡನಾಕ ವಚೆ° ಹಾಕಾ ಉದಾಹರಣ ಜಾತಾತಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಲೆ ಸಾಂಗತ ಮೇಳನು ಆಸಚೆಂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಜಾತಾ.
ಆಯಚೆ ದೀಸಾಂತ ಸಂಭoದ ಚೂಕುನ ವಚೆ° ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾಲಾ°. ಸಂಭoದ ವರೊನ ಹಾಡಚೆ° ಕರಕಾ. ದೋಸ್ತ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಕಾನ್ನಡಿ ಶೆಂ ಆಸತಾತಿ. ಮುಖಸ್ತುತಿ ಕರತಲೆ ನ್ಹಹಿ°. ಕೇದನಾಯಿ ಸಂಭoದ ಉದಾಕಶೆ° ಆಸೂಕಾ. ಉದಾಕ ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಸತಾ. ತಾನಿ ನಿವಯತಾ. ಆಮಿ ತಶೀಂಚಿ ಜಾವಕಾ. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ಜೀವನಾಂತು° ಚಲನ, ಭೋಜನ, ಶಯನ ಆನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವೀಲಿನಾಚೆ ಬದಲ ಚಡ ಮಹತ್ವ ದೀವಕಾ. ತ್ಯಾಚ ವೇಳಾರ ಸ್ನೇಹ ಪರಿಪಾಲನ ಕರಚೆ° ಕರಕಾ ಮ್ಹಣು ಸಾಂಗೂನು ತಾಣೆ ತಾಗೆಲೆ ಭಾಷಣ ಆಖೇರಿ ಕೆಲೆಲೆಂ ಆಸಾ.
ತಾಣೆ ಭಾಷಣಾಂತು° ಕಸಲೆ° ಸಾಂಗಲಾ° ತೆ° ತಾಣೆ ಜೀವನಾಂತು° ಪರಿಪಾಲನ ಕೆಲಾ° ಮ್ಹಣಯೆತ. ತಾಗೆಲೆ ಬದಲ ತಾಗೆಲೆ ದೋಸ್ತಾನಿ, ಪೇಶೆಂಟಾನಿ ಆನೆ ಹೇರಾನಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾರಿ ಫಾಯಸ ಕೆಲೆಲೆ ಸಂದೇಶ ಪಳೊವನು ಆಶೆಂ ಸಾಂಗಚಾಕ ಜಾತಾ.
ಡಾಕ್ಟಾçಲೊ ಮ್ಹಾಂತು ಜಿ. ಜಿ. ವಾಸುದೇವ ಪ್ರಭು ಹಾಂನಿ° ಮಂಗಳೂರಾoತು° ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆ ಖಾತೀರ ಸೇವಾ ದಿವಚೆ ನದರೇನ 1981ತು° ಶುರು ಕೆಲೆಲೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತೀಕ ಸಂಘ ಆಜಿಕಯೀ ತೀ ಸೇವಾ ದಿವೂನ ಆಸಾ. ಸಂಘಾನ ಆಪಯಿಲೆ ತೇದನಾ ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಯೆವನು ತಾಂಕಾ° ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದಿತಲೊ. ಉತ್ತಮ ವೈದ್ಯ, ವಾಘ್ಮಿ, ಸಂಘಟಕ, ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಬರೊ ಮನಿಸ್ ಆಶಿಲೆ ತಾಂಗೆಲೆ ಆತ್ಮಾಕ ಶಾಂತಿ ಮಾಘೂಯಾ°.

Shabdvihar

ಕೋತಂಬರಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ದ್ಹನಿಯಾ

ಸುಕ್ಯಾಕ ಉಡಿದು ಕೋತಂಬರಿ ಬಾಜೂನು ಘಾಲತಾತಿ. ಕಾಫೀ ಬದಲಾಕ ಥೂಡೊ ಲೋಕು ಕೊತಂಬರೀ ಕಷಾಯ ಕರನು ಪೀತಾತಿ. ಹೇ ಉದ್ಘೃತ ವಾಕ್ಯಾಂತು ಕೋತಂಬರಿ ಮ್ಹಣಚೊ ಜೋ ಏಕು ಶಬ್ದು ವಾಪರಲಲೊ ಆಸಾ ತೇ ಶಬ್ದಾಚೆ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಸಮಜೂವ್ಯಾಂ.

ಕೋತಂಬರಿ ಹೋ ಏಕ ಸಾಂಬಾರ ವಸ್ತು ಜಾವನು ಆಸಾ. ಅನೀಕ ತೇ ವಾಪಾರಲೇಲಿ ರಂದಾಯೇಚಿ ರೂಚಿಯಿ ಆಮಕಾ ಜಾಣ ಆಸಾ. ಹೋ ಶಬ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಶೆಚೊ ಕುಸ್ತುಂಬರಿ ಮ್ಹಣಚೆ ಶಬ್ದಾಚಿ ತದ್ಬವ ರೂಪ ಜಾವನು ಆಸಾ. ಕುಸ್ತುಂಬರೀ ಮ್ಹಣಚೊ ಹೋ ಶಬ್ದು ತದ್ಭವ ಜಾತನಾ ಶಬ್ದಾಚೆ ಪಯಲೆ ಅಕ್ಷರ ಕು ಮ್ಹಣಚೊ ಕೊ ಜಾತ್ತಾ ಅನಿಕ ದೊನಿಂಚೆ ವಿಜಾತೀಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಸಜಾತೀಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಜಾತಾ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಸ್ತು ಅಶಿಲೆ ತ್ತು ಜಾತಾ. ಅಶೆಂ ಕುಸ್ತುಂಬರಿ ಆಶಿಲೊ ಶಬ್ದು ಕುತ್ತುಂಬರೀ ಜಾತಾ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಂತು ಶಬ್ದಾಚೆ ಪಯಲೆ ಅಕ್ಷರ ಓಕಾರ ಸಹಿತ ಉಚ್ಛಾರ ಕರಚೇ ನಿಮಿತ್ತ ಕುತ್ತುಂಬರಿ ಆಶಿಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮ್ಹಣು ಜಾಲ್ಲಾ. ಶಬ್ದಾಂತೂಲೇ ಪಯಲೇ ಅಕ್ಷರ ದೀರ್ಘ ಅಸಲ್ಯಾರ ತಾಜೆ ಮುಖಾವಯಿಲೇ ಅಕ್ಷರ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಆಶಿಲೆ ಏಕಾಕ್ಷರ ಜಾತಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ -> ಕೋತಂಬರೀ

ಕೋತಂಬರಿಕ ಧನಿಯಾ ಮ್ಹಣೂಯಿ ಸಾಂಗತಾತಿ. ಧನಿಯಾ ಮ್ಹಣಚೊ ಶಬ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಶೆಚೊ ಧನ್ಯಾಕ, ಧನಿಕಾ ಮ್ಹಣಚೆ ಶಬ್ದಾಚೆ ತದ್ಭವ ರೂಪ ಜಾವನು ಆಸಾ. ಧನ್ಯಾಕ ಮ್ಹಣಚೊ ಶಬ್ದು ತದ್ಬವ ರೂಪ ಜಾತಾನಾ ಶಬ್ದಾಂತೂಲೇ ವಿಜಾತೀಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಾಂತೂಲೆ ಯ ಕಾರ ಲೋಪ ಜಾತ್ತಾ. ಧನಾಕ ಮ್ಹಣು ಜಾವನು ಧನಿಯಾ ಮ್ಹಣು ಜಾಲಾ. ಆನಿ ಧನಿಕಚೆ ತದ್ಭವ ರೂಪ ಮ್ಹಣು ಜಾಲ್ಯಾರ ಶಬ್ದಾಚೇ ಅಂತಿಮ ಅಕ್ಷರ ಕಾ ಮ್ಹಣಚೆ ಪಯಲೆೆ ಕ ವ್ಯಂಜನ ಲೋಪ ಜಾವನು ಆ ಮ್ಹಣು ಉರತಾ. ಆನೀ ತೇ ಆ ಯಾ ಜಾವನು ಧನಿ ಕಾ ಧನಿ ಆ ಧನಿಯಾ ಜಾತಾ.

An Appeal to the members of the GSB Community

  जेसन पींत, SDB, उद्यावर, उडुपी (MA कोंकणी)

ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಸಾನ ಕಾಣಿಯೊ ಬರೊವಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತು°

ಪರಬೆಕ ತಿಸ್ರೆ ಲ್ಹಾರಾಚೆ ಭಯ ವಿಶ್ವಾಕಚ ಕರೋನಾಚೆ ಭಯ

ನವೆಂಬರ ಮ್ಹಯನೊ ಸರನು ದಶಂಬರ ಪಾವಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ಲೋಕಾಂಕ

ಅಮ್ಚಿಗೆಲೆ ಪರ‍್ಬೆ ರಾಂದಪ ಅಮ್ಚಿ ರಾಂದಪ ಭಾರಿ ಸುಲಭಗೊ

ಪ್ರಾಕ ದಕೂನು ಪ್ರಸ್ತೂತಾಕ ಎತ್ತಾನ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಖಾಣಜವಣ,

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸು ಆನಿ ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ ಅಶ್ಶಿ ತಶ್ಶಿ ಪೊಳೊಚೆ

ಮನು ಕುಲ ಕಳನು ಕೀ ಕಳನಾಶಿ° ಚೂಕಿ ಕೆಲ್ಲಾರಿ ಆವಸು

कोरोना महामारी भारताक येवनु ६ महिने जाले.

ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಂತು ಸಾಬಾರ ಸಂಖ್ಯೆರಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ಭೊ

Home

Ad for Aruna Masala

ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಅಂಡಾರು ರಾಮದಾಸ ಕಿಣಿ

Featured Chandrika Mohan Pai KC Prabhu

 

Anniversaries

Shabdh Vihaar

Homage

Jobs Finders

 

 

Well Wishers

Has no content to show!

Most Read

Homage

Events

Who is Online?

We have 150 guests and no members online

Advertorial

Scroll to top