Monday, 28 November 2022 11:28

ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಅಂಡಾರು ರಾಮದಾಸ ಕಿಣಿ ಹಾಂಕಾ° ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ.

Written by
Rate this item
(1 Vote)

ಕುοದಾಪುರ: ಲೋಕಾ ಮೋಗಾಳ, ಮಹಾ ದಾನಿ, ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಅಂಡಾರು ರಾಮದಾಸ ಕಿಣಿ ಹಾಂನಿ° ಅಕಾಲಿಕ ಜಾವನು ಅಂತರಲೆ ಮ್ಹಣು ಕಳನು ತಾಗೆಲೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಲೋಕಾ° ಮಧೆ° ದು:ಖ ಭರಲಾ°. ದೇವಾದಿನ ಜಾಲೆಲೆ ಕಿಣಿ ಮಾಮಾಲೆ ಆತ್ಮಾಕ ಶಾಂತಿ ಮಾಘೂನ ತಾಂಗೆಲಿ ಬ್ಹಯಣಿ ಶೈಲಾನ ಬರಯಿಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಹಾಂಗಾ ಪ್ರಕಟ ಕೆಲ್ಯಾ.

“ಅಂಡಾರು ವಿಠಲ ಕಿಣಿ ಆನಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕಿಣಿ ಹಾಂಗೆಲೆ ಪಾಂಚ ಚೆರಡುವಾ° ಪಯಕಿ ಪಯಲೆ° ಚೆರಡು ಜಾವನು ಜುಲೈ 20, 1956 ಇಸವಿಂತು° ಜಲ್ಮಲೆಲೊ ಮೆಗೆಲೊ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೊ ಭಾವು ಅಂಡಾರು ರಾಮದಾಸ ಕಿಣಿ. ಮುನಿಯಾಲಾಂತು° ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಡಶಾಳಾ ಅಜೇಕಾರಾಮತು° 9ವೆ ಕಕ್ಷಾ ಶಿಖತ ಆಸತಾನಾ ಬಾಪುಸು ದೇವಾದಿನ ಜಾಲೊ. ಉಪರಾಂತ ಕಷ್ಟಾನ ಕಾರ್ಕಳಚೆ ಶ್ರೀ ಭುವನೇಂದ್ರ ಕಾಲೇಜಾಂತು° ಪಿ. ಯು. ಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಫಾವೊ ಕರನು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್, ಫೋವಾ ಮಿಲ್ಲ್, ಬಿ. ಆರ್. ಕೆ ಕಾಜು ಬಿಯೆ ಕಾರ್ಖಾನೊ ಆಶೆ° ಸಾಬಾರ ಕಡೆನ ವೆಗವೆಗಳೆ ನಮೂನ್ಯಾಚೆ ಕಾಮ ಕರನು ಆವಸೂಕ ಕಳನಾಶಿ° ದೇಶಾಚೆ ಭೂಸೈನ್ಯಾಚೆ ಸಂದರ್ಶನಾಕ ಹಾಜರ ಜಾವನು 6 ವರಸ° ಯೋಧ ಜಾವನು ಸೇವಾ ದಿಲೆಲೆ ಮೆಗೆಲೆ ಭಾವಾನ ಆಮಕಾ ಸಗಟಾಂಕ ಫುಕಟ ಶಿಕ್ಷಣಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕೆಲೆಲಿ.
ಉಪರಾಂತ ಮುನಿಯಾಲಾಚೊ ತಾಗೆಲೊ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ಚಂದ್ರಕಾοತ ಮಲ್ಯಾಲೆ ಮದದ ಘೆವನು ಮಸ್ಕತಾಕ ಪಾವಲೊ. ತಂಯ ಎಕ ವರಸಾಚೊ ಅನುಭವ ಜೋಡೂನ ದುಬೈಕ ಪಾವಲೊ. ತಾಗೆಲಿ ಕರ್ತವ್ಯನಿಷ್ಠಾ ಆನಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕಪಣಾನ ಸಾಬಾರ 40 ವರಸ° ಎಕಲೋಚಿ ವಿದೇಶಿ ಅಧಿಕಾರಿಲೊ ಸಹಾಯಕ ಜಾವನು ತಾಗೆಲೊ ಭಾವುಸೊ ವಾಡೂನು, ಸಾಂಗತ ಜಲ್ಮಲೆಲೆ ಬ್ಹಯಣಯೊ ಆನಿ ಭಾವಾಲೆ ವ್ಹಾರ್ಡಿಕ ಕರೊನು, ಉಪರಾಂತ ಸಗಟಾಲೆ ಓತ್ತಾಯಾಕ ಸೋನಿಯಾಲೆ ಸಾಂಗತ ಜುಲೈ 3, 1992ಕ ಲಗ್ನ ಜಾಲೆಲೊ. ಬಾಯಲ ಜಾವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಕರತರಿ 30 ವರಸಾಚೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಾಂತು° ಕುಮಾರಿ ಧಮ್ಯಾಲೆ ಆಗಮನಾನ ಸಂತೋಸ ದ್ವಿಗುಣ ಜಾವನು ಸುಖಮಯ ಜೀವನ ಚಲಯತಲೊ.
ತಾಣೆ ಘೊಳೆಲೆ ದುಡ್ವಾಚೆ ಚಡಾವತ ವಾಂಟೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಾಂಕ ವಿನಿಯೋಗ ಕರತಾಶಿಲೊ.
1. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಥರಾಚೆ ದಾಕೂನ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ತಾಂಯ ಆರ್ಥಿಕ ಜಾವನು ಮಾಕ್ಷಿ ಆಸಚೆ ಸಮಾಜಾಚೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಂಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ದಿವಚೆ°.
2. ಸಾಬಾರ 28 ವರಸ° ಸಮಾಜಾಚೆ ವಟುಂಕ ಫುಕಟ ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶ
3. ದುರಬಳೆ ಲೋಕಾಂಕ ಲಗ್ನಾ ಕಾತಿರ ಮದದ.
4. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಚೆ ಸಾಬಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆοಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಇಮಾರತ ಬಾಂದಪ, ಆಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಕ ದುಡ್ವಾ ಮದದ. ಎಸ್. ವಿ. ಟಿ ಶಾಲಾ ಕಾರ್ಕಳ ಹಾಂಗಾ ಸಭಾ ಭವನ.
5. ಜಿ. ಎಸ್. ಬಿ. ಸಮಾಜಾಚೆ ನಂತಾ° ಹೇರ ಸಮಾಜಾಚೆ ಲೊಕಾಂಕ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಘರ ಬಾಂದಪ, ವ್ಹಾರ್ಡಿಕ ಅಸಲೆ ವಿಷಯಾಮಕ ದುಡ್ವಾ ಮದದ ಕರತಲೊ.
6. ಆವಸು ಬಾಪಸುಲೆ ನಾಂವಾರಿ ಖೂಬ ದೇವಳಾಂತು° ಶಾವತ ಸೇವಾ ರೂಪಾರಿ ಸಮಾರಾಧನೆಕ ಎಫ್. ಖ ಕೆಲೆಲಿ ಆಸಾ.
7. ಮುನಿಯಾಲು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಳಾಕ ಪಲ್ಲಂಕಿ, ದೇವಾಲೊ ಮಾಂಟೊವು, ಗರ್ಭಗುಡಿಚೆ ಧ್ವಾರಾಕ ರುಪ್ಯಾ ಕವಚ, ಶ್ರೀ ದೇವಾಕ ಭಾಂಗರಾ ಕವಚ ಹಾಜೆ° ಸಮರ್ಪಣ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುವರ್ಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಸಂಯಮೀοದ್ರ ತೀರ್ಥ ಹಾಂಗೆಲೆ ಹಸ್ತಾನ ಸಮರ್ಪಣ.
8. ಮುನಿಯಾಲು ಪ್ರದೇಶಾಚೆ ಗ್ರಾಮಾಂತು° ಆಸಚೆ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೆ ಲೋಕಾಂಕ ವ್ರದ್ಯಾಪ್ಯ ವೇತನ.
9. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾοತ° ‘ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್’ ನಿರ್ಮಾಣ.
ಅಶೆಂ ಖೂಬ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯ ಹಾಣೆ ಕೆಲೆಲೆ° ಆಸಾ. ದ.ಕ ಆನಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಚೆ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ತಾಂಯ ಸಾಬಾರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಕ ದುಡ್ವಾ ಮದದ, ದುರಬಳೆಂಕ ಕೆದನಾಯಿ ಮದದ ಕರತ ‘ದಾನಶೂರ ಕರ್ಣ’ಸೊ ಪ್ರಜ್ವಲನು ಅಲ್ಪಾಯುಷ್ಯಾಚೆ ಹ್ಯಾ ಅವಧಿಂತು° ಶತಾಯೂಷಿ ಸೊ ಜೀವನ ಕರನು ಸೇವಾ ಪೂರ್ಣ ಕೆಲೆಲೊ ಆಸಾ ಮೆಗೆಲೊ ಭಾವು ಅಂಡಾರು ರಾಮದಾಸ ವಿಠಲ ಕಿಣಿ.
ಪ್ರಾಯ 60 ದಾಂಟವಲ್ಯಾರಯಿ ತೆಂ ಫಕತ ಎಕ ಆಂಕಡೊ, ಮೆಗೆಲೆ ದೇಹ – ಮನ ಆನಿಕಯಿ ಸಾಬಾರ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾಮ ಉಮೇದಿನ ಕರಚಾಕ ತಯಾರ ಆಸಾ ಮ್ಹಣು ಮುಕಾರ ವತಲೊ ಭಾವಾಕ ಪರಮಾತ್ಮಾನ ತಾಗೆಲೆ ಮೋಗಾ ದ್ಹುವೆನ ಪೋಟೋನು ಧರನು ಆಸತನಚೀ ವ್ಹೆಲೊ.
ಕಿಣಿ ಮಾಮು, ದುಬಾಯಿ ಸೇಟ್, ದುಬಾಯಿ ಮಾಮಾ ಮ್ಹಣು ನಾವಾದೀಕ ಜಾಲೆಲೊಮೆಗೆಲೆ ಭಾವಾನ 66 ವರಸಾಚೆ ತಾಗೆಲೆ ಜೀವಿತಾವಧಿಂತು° 40 ವರಸ° ವಿದೇಶಾಂತು° ಆಸೂನ ತ್ಯಾಚ ಜಾಗೇರಿ ನಿರಾಯಾಸ ಜಾವನು ಆಖೇರಿಚೊ ಶ್ವಾಸ ಘೆತಲೊ.
ತಾಗೆಲೆ ದಿವ್ಯಾತ್ಮಾಕ ಪರಮಾತ್ಮು ಚಿರಶಾಂತಿ ದಿವೋ, ತಾಕಾ ಸದ್ಗತಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಜಾವೊ ಮ್ಹಣು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕರೂಯಾ°.”
- ಶೈಲಾ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್, ಕುಂದಾಪುರ

Read 474 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಂತು°

ಮುοಡ್ಕೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಭ ದೇವಳಾಂತು°

ಉದ್ಯೋಗ ಆನೀ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಡಾ| ಅರವಿಂದ

18:53:41 ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ  ಕೇಂದ್ರ ‘ಕ್ಷಮತಾ

This application is only for the poor

कोंकणिंतल्या अस्तुरी साहित्याचेर

ಮಂಗಳೂರು: ವಿಶಂತಿ ಸಂಭ್ರಮಾοತು ಆಸಚೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಚೆ ಗೌಡ

https://www.youtube.com/user/MrBaligavenkatesh

Editorial

ಡಾಕ್ಟರಾಲೆ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮಾಲೆ ಸಾಂಗತ ವಿಲೀನ ಜಾಲೆ°,,,

ಡಾ. ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಎಕ ನಾವಾದೀಕ ಡಾಕ್ಟರು ಆಶಿಲೊ. ಯುರಾಲಾಜಿ ತಾಗೆಲಿ ಸ್ಪೇಷಾಲಿಟಿ. ತೊ ಎಕ ಫಾಮಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂತಾ° ಎಕ ಬರೊ ಭಾಷಣಗಾರುಯೀ ಜಾವನು ಆಶಿಲೊ. ಸಾನ ಪ್ರಾಯೆರಿ ತೊ ಜನಾ ಮೋಗಾಳ ಜಾಲೆಲೊ. ತೊ ಅನೀರಿಕ್ಷಿತ ಜಾವನು ಅಂತರಲೊ ಮ್ಹಳೆಲಿ ಖಬರ ಆಯಕತನಾ ಸಾಬಾರ ಲೋಕಾಂಕ ತೆಂ ನಂಬಗೂಚಾಕ ಜಾಯನಿ. ಬ್ಯುಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಿಲೊ ತೊ ಕೆದನಾಯಿ ಕೊಡಿಯಾಲಚೆ ಕೆ. ಎಂ. ಸಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಾಂತ ಪಳೊವಚಾಕ ಮೆಳತಲೊ. ಸಕಾಳಿ ದಾಕೂನ ಸಾಂಜವೇಳಾ ತಾಂಯ ಆಪರೇಶನ್ ಥಿಯೇಟರಾಚೆ ಸಮವಸ್ತ್ರಾಂತು ತೊ ದಿಸತಲೊ ಮ್ಹಣು ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ ಗೆಲೆಲೆ ಸಾಂಗತಲೆ. ತಿತಲೊ ಬ್ಯುಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೊ. ತಾಣೆ ತಾಗೆಲೆ ಪೆಶೆಂಟಾoಕ ಪಳೊವಚಾಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೆ ರೌಂಡ್ಸಾರ ವತನಾ ತಾಗೆಲೊ ಹೋಡು ತಾಳೊ ಆಯಕೂನು ತ್ಯಾ ಮ್ಹಾಳ್ಯೆರಿ ಆಸಚೆ ಸಗಟ ರೂಮಾಂತುಲೆ° ಪೇಶೆಂಟಾoಕ ತೊ ಆಯಲೊ ಮ್ಹಣು ಕಳತಲೆ° ಖಂಯ. ಕುಶಾಲ ಉಲೊವನು ಪೇಶೆಂಟಾoಲಿ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಸಂತೋಸಮಯ ಕರಚೆಂ ತಾಗೆಲಿ ಸವಯ್ ಆಶಿಲಿ.
ನ. 9ಕ ಎಕ ಆಪರೇಶನ ಪೂರ್ಣ ಕರನು ಭಾಯರ ಆಯಿಲೆ ಡಾಕ್ಟರಾಕ ಕಠಿಣ ಹೃದಯಘಾತ ಜಾಲೆ°. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ತಾಕಾ ತುರ್ತಾನ ಶುಶ್ರುತಾ ಮೇಳಚಾಕ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಲೆ°. ತೊ ಐ.ಸಿ.ಯುಂತ 8 ದೀವಸ ಆಶಿಲೊ. ತಾಕಾ ಊಂಛ ಸ್ಥರಾಚೆ ಟ್ರಿಟಮೆಂಟ್ ಮೆಳೆ°. ಜಾಲ್ಯಾರ ದೈವಿಚ್ಛಾ ವ್ಹಿಂಗಡ ಆಶಿಲಿ. ನ.17 ಕ ತಾಗೆಲೆ ದೇಹಾಂತ್ಯ ಜಾಲೆ°.
ಡಾಕ್ಟರಾಕ ಫಕತ 60 ವರಸ°. ಸಾಬಾರ 30 ವರಸಾಚೊ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಣಭವ. ಡಾಕ್ಟರ ಮ್ಹಣು ನ್ಹಹಿ°, ಆರತಾ° ತರನಾಟೆ ಲೋಕಾನ ಹೃದಯಘಾತ ಜಾವನು ಮರಣ ಪಾವಚಿ ಖಬರ ಆಯಕೂಚೆ° ಚಡ ಜಾಲಾ°. ಸ್ವತ: ಡಾಕ್ಟರ ಆಶಿಲೆ ತಾಕಾ ಖಾಂಯ ಮುನ್ಸೂಚನಾ ಮೇಳನಿ ವೆ ? ತಾಣೆ ತಾತಾವಳಿ ತಾಗೆಲಿ ಆರೋಗ್ಯಾಚಿ ತಪಾಸಣಾ ಕರನು ಆಸಚೆ° ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ. ಎಕ ಫಾಮಾದ ಡಾಕ್ಟರಾಕಚೀ ಅಶಿ° ಜಾಲೆ ಮ್ಹಣತಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಶಾನ ತಾಗೆಲೆ ಆರೋಗ್ಯಾ ಬದಲ ಕಿತಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಘೆವಕಾ ? ಮನಶಾನ ತಾಗೆಲೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಆನಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಕಶಿ° ದವರಕಾ ? ವಿಜ್ಞಾನ ಇತಲೆ° ವಾಡಲಾ° ಕೀ, ವಿಜ್ಞಾನಿ ಲೋಕಾ° ಮಧೆಂತೂಚಿ ಆಮಿ ಘೆವಚೆ ವಕದ ಆನಿ ಹೇರ ವಿಷಯಾಚೆರಿ ಚರ್ಚಾ ಜಾವಚೆ° ಆಮಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾರಿ ವಾಚತಾತಿ ಆನಿ ಆಯಕತಾತಿ. ಆಮಿ ಘೆತಿಲೆ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನಾ ಬದಲಯಿ ಸಂದೇಹ ಉಲಯತಲೆ ಆಸಾತಿ. ಆಶೆ° ಸಾಬಾರ ಸವಾಲಾ° ಆಮಗೆಲೆ ಮುಕಾರ ಆಸಾತಿ.
ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲ ಖೂಬ ಚರ್ಚಾ ಜಾತಾ ಆಸಾ. ಆರತಾ° ಕ್ರಿಕೇಟರ್ ಕೊಹ್ಲಿನ ತಾಗೆಲೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲ ಸಾಂಗಿಲೊ ಎಕ ವಿಡೀಯೊ ಪಳೊವಚಾಕ ಮೆಳೊ. ತಾಂತು° ತೊ ಕಾರ್ಬ್ಸ ಊಣೆ ಕರಚೆ°, ಪ್ರೊಟಿನ್ ಚಡ ಕರಚೆ°, ಗೀನ್ ವೇಜಿಟೆಬಲ್ಸ್ ಖಾವಚೆ°, ಲೋಣಿ - ತುಪ ಖಾವಚೆ° ಸಾಂಗತಾ. ತಾಗೆಲೆ ಉತ್ರ° ಆಯಕತನಾ ಆಮಗೆಲೆ ಥೊಡೆ ಇಷ್ಟ ಲೋಕಾನ ಆಶೆ° ಕರಚೆ° ಚೂಕಿ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಣು ದಿಸತಾ. ಆಮಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರನು ಪಳೊವಯೆತ ಮ್ಹಣು ಭೊಗತಾ. ದೀವಸಾಕ ಉಣೆನಾ 30 ಮಿನೀಟ್ ಚಮಕಲೆರಿ ಬರೆ° ಮ್ಹಣು ಹರ ಎಕಲೊ ಡಾಕ್ಟರು ಸಾಂಗತಾ. ಆಮಗೆಲೆ ತರನಾಟೆನಿ ಸುತಾ ಸಾನ ಪ್ರಾಯೇರಿಚಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಸಮ ಕರನು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಸಮ ಕರಚಾಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರಕಾ.
ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಬರೊ ಡಾಕ್ಟರು ಆನಿ ಭಾಷಣಗಾರ ನಂತಾ° ಎಕ ಕವಿ ಸುತಾ ಆಶಿಲೊ. ತಾಣೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆನ ಖೂಬ ಕವಿತಾಂ ರಚನ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣು ತಾಣೆ ದೇವಾದಿನ ಜಾತರಿಚಿ ಲೋಕಾಂಕ ಕಳೆ°. ತಾಣೆ ಆರತಾ° ಎಕ ಸಮಾರಂಭಾoತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲೆಲೆ ಭಾಷಣ ಖೂಬ ವೈರಲ್ ಜಾಲಾ°. ತಾಂತು° ತೊ ಆತ್ಮ ಆನಿ ಪರಮಾತ್ಮಾ ವಿಷಯಾರಿ ಉಲಯತಾ.
"ಕ್ರಷ್ಣಾನ ಸಾಂಗಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣಕೆ ಪರಮಾತ್ಮಾಲೆ ಮ್ಹಣಕೆ ಆತ್ಮಾಕಯೀ ಆದಿ ನಾ ಯಾ ಅಂತ್ಯ ನಾ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಮರಣ ನಾ" ಮ್ಹಣು ತ್ಯಾ ಭಾಷಣಾಚೆ ಶುರುವಾತಾರಿ ಡಾಕ್ಟರು ಸಾಂಗತಾ. ಆಮಿ ಜೀವನಾಂತು° ಆಮಗೆಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಕಾ, ಕರತನಾ ಆಮಕಾ ಜಯ ಮೇಳತಾ ಯಾ ಸೋಲು ಮೇಳತಾ. ಆಮಗೆಲೆ ವಿಷಯಾರಿ ಕೋಣ ಕಸಲೆ° ಚಿಂತಾ ಕರತಾ ಮ್ಹಣು ಆಮಿ ಮನಾಂತ ದವರನು ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಚೆ° ಕಷ್ಟ ಜಾತಾ. ತಸಲೆ ಮನೋಸ್ಥಿತಿರಿ ತುಮಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಚೆ° ಸುಲಭ ಜಾಯನಾ ಆನಿ ಕರಚೆ ಕರ್ತವ್ಯಾಕ ನ್ಯಾಯ ದಿವಚಾಕ ಜಾಯನಾ ಮ್ಹಣು ತೊ ಸಾಂಗತಾ.
ಮುಕಾರ ತೊ ಅಶೆ° ಸಾಗತಾ ಕೀ, ಎಕ ಪಾವಟಿ ತಾಗೆಲೆ ಪ್ರೋಫೆಸರಾನ ಸಾಂಗಿಲೆ° ಖಂಯ, ತುವ° ತುಗೆಲೆ ವೃತ್ತಿಂತು° ಪ್ರಚಾರ ಘೆವಚಾಕ ಯಾ ನಾವಾದೀಕ ಜಾವಚಾಕ ಆಯಿಲೊ ನ್ಹಹಿ°. ತುಗೆಲೆ ಮನಾಕ ಖಂಚೆ ಸಮ ಮ್ಹಣ ದಿಸತಾ ತ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆ ಮಾನವಿಯತಾ ದೃಷ್ಠಿ ದವರನು ಕರ್ತವ್ಯಪಾಲನ ಕರಿ. ಕೋಣಾಕ ಅಭಿಮಾನ ಆಸಾಕೀ ತಾಗೆ ಲಾಗಿ ಮಾನವೀಯತಾ ಆಸತಾ. ಕೋಣಾಕಯಿ ಖುಷಿ ಕರಚಾಕ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಚಾಕ ಜಾಯನಾ. ಅಹಂ ಸೋಡಕಾ, ಶರೀರ ಆನಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಸ್ತು ಸೋಡಚೆ° ಕರಕಾ. ಶರೀರ ಆನಿ ಹೇರ ವಸ್ತು ಆಮಗೆಲೊ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಣು ಚಿಂತಲ್ಯಾರಿ ಸಹಜ ಜಾವನು ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಜಾತಾತಿ. ಆತ್ಮ ವ್ಹಂವಚಾಕ ಶರೀರ ಶಿವಾಯ, ಶರೀರ ವ್ಹವಂಚಾಕ ಆತ್ಮ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಳೆಲೆ ಉಡಗಾಸ ದವರಕಾ. ಆತ್ಮಾನ ಶರೀರ ವ್ಹಂವಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯಲ್ಯಾರಿ ಶರೀರ ಸೋಡಕಾ ಮ್ಹಣು ತೊ ಸಾಂಗತಾ.
ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಂಬಾಳಚಾಕ ಕಸಲೆ° ಕರಕಾ ಮ್ಹಣೂಯಿ ಡಾಕ್ಟರಾನ ತಾಗೆಲೆ ಭಾಷಣಾಂತು° ಸಾಂಗಲಾ°. ಜೀವನಾಂತು° ಚಲನ, ಭೋಜನ, ಶಯನ ಆನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವೀಲಿನಾಚೆ ಬದಲ ಜ್ಞಾನ ಆಸೂಕಾ ಮ್ಹಣು ತೊ ಸಾಂಗತಾ.
ಆಮಿ ಕೆದನಾಯಿ ಚಲನಶೀಲ ಆಸೂಕಾ. ಚಲಚನಶೀಲತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಜೀವಂತ ಆಸಾತಿ ಮ್ಹಣಚೆ ಸೂಚನಾ. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ಪ್ರಾಯ ಜಾಲೆಲ್ಯಾನಿ ಜಾಲೆ ತಿತಲೆ ಚಮ್ಕೂಚೆ° ಕರಕಾ. 60 ವರಸ° ಜಾತರಿ ಎಕ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ದ್ಹರನು ಚಮಕೂಚೆ° ಬರೆ° ಮ್ಹಣು ತೊ ಡಾ. ಟಿ. ಎ. ಎ. ಪೈಲೆ ಉದಾಹರಣ ದಿತಾ.
ದುಸ್ರೆಂ, ಭೋಜನ. ತರನಾಟೆ ಆಸತನಾ ಫಾತೋರ ಖಾವನು ಜೀರ್ಣ ಕರಚಿ ಶಕ್ತಿ ಆಸತಾ. ಪ್ರಾಯ ಜಾತಾನ ತೀ ಶಕ್ತಿ ಊಣೆ ಜಾತಾ. ತಶಿಂ ಮ್ಹಣು ಕಸಲೆಂಯಿ ಸೊಡಚೆಂ ನ್ಹಹಿಂ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಶಿಯನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಹೈ ಫೈಬರ್ ಆಸೂಕಾ, ಉದಾಕ ಪಿವಕಾ, ಲಾಯಕ ಕರನು ನಿದೋಕಾ. ಎಕ ಲೇಖಾ ಪ್ರಮಾಣೆ 8 ಗಂಟೊ ಕಾಮ ಕರಕಾ, 8 ಗಂಟೊ ಕುಟುಂಬಾಕ ದೀವಕಾ ಆನಿ 8 ಗಂಟೊ ನಿದೋಕಾ. ವಗೀ ನಿದೊಚೆಂ ಆನಿ ವಗೀ ಉಟಾಚೆ° ಕರಕಾ. ಪ್ರಕೃತಿ ಸಾಂಗತ ಮೆಳಚೆ° ಕರಕಾ. ಅನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತು ದೂರ ದವರಕಾ. ಮೊಬೈಲ್ ಆನಿ ತಸಲೆ ಹೇರ ವಸ್ತು ದೂರ ಕರಚೆ°, ಖಂಚೆಯ ಗಾರ್ಡನಾಕ ವಚೆ° ಹಾಕಾ ಉದಾಹರಣ ಜಾತಾತಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಲೆ ಸಾಂಗತ ಮೇಳನು ಆಸಚೆಂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಜಾತಾ.
ಆಯಚೆ ದೀಸಾಂತ ಸಂಭoದ ಚೂಕುನ ವಚೆ° ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾಲಾ°. ಸಂಭoದ ವರೊನ ಹಾಡಚೆ° ಕರಕಾ. ದೋಸ್ತ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಕಾನ್ನಡಿ ಶೆಂ ಆಸತಾತಿ. ಮುಖಸ್ತುತಿ ಕರತಲೆ ನ್ಹಹಿ°. ಕೇದನಾಯಿ ಸಂಭoದ ಉದಾಕಶೆ° ಆಸೂಕಾ. ಉದಾಕ ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಸತಾ. ತಾನಿ ನಿವಯತಾ. ಆಮಿ ತಶೀಂಚಿ ಜಾವಕಾ. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ಜೀವನಾಂತು° ಚಲನ, ಭೋಜನ, ಶಯನ ಆನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವೀಲಿನಾಚೆ ಬದಲ ಚಡ ಮಹತ್ವ ದೀವಕಾ. ತ್ಯಾಚ ವೇಳಾರ ಸ್ನೇಹ ಪರಿಪಾಲನ ಕರಚೆ° ಕರಕಾ ಮ್ಹಣು ಸಾಂಗೂನು ತಾಣೆ ತಾಗೆಲೆ ಭಾಷಣ ಆಖೇರಿ ಕೆಲೆಲೆಂ ಆಸಾ.
ತಾಣೆ ಭಾಷಣಾಂತು° ಕಸಲೆ° ಸಾಂಗಲಾ° ತೆ° ತಾಣೆ ಜೀವನಾಂತು° ಪರಿಪಾಲನ ಕೆಲಾ° ಮ್ಹಣಯೆತ. ತಾಗೆಲೆ ಬದಲ ತಾಗೆಲೆ ದೋಸ್ತಾನಿ, ಪೇಶೆಂಟಾನಿ ಆನೆ ಹೇರಾನಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾರಿ ಫಾಯಸ ಕೆಲೆಲೆ ಸಂದೇಶ ಪಳೊವನು ಆಶೆಂ ಸಾಂಗಚಾಕ ಜಾತಾ.
ಡಾಕ್ಟಾçಲೊ ಮ್ಹಾಂತು ಜಿ. ಜಿ. ವಾಸುದೇವ ಪ್ರಭು ಹಾಂನಿ° ಮಂಗಳೂರಾoತು° ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆ ಖಾತೀರ ಸೇವಾ ದಿವಚೆ ನದರೇನ 1981ತು° ಶುರು ಕೆಲೆಲೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತೀಕ ಸಂಘ ಆಜಿಕಯೀ ತೀ ಸೇವಾ ದಿವೂನ ಆಸಾ. ಸಂಘಾನ ಆಪಯಿಲೆ ತೇದನಾ ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಯೆವನು ತಾಂಕಾ° ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದಿತಲೊ. ಉತ್ತಮ ವೈದ್ಯ, ವಾಘ್ಮಿ, ಸಂಘಟಕ, ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಬರೊ ಮನಿಸ್ ಆಶಿಲೆ ತಾಂಗೆಲೆ ಆತ್ಮಾಕ ಶಾಂತಿ ಮಾಘೂಯಾ°.

Shabdvihar

ಉಲ್ ಉಲಯ

ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಂತ ತೂಂ ಇತ್ತೆಂ ಮ್ಹಣತಾ, ಉಲಯ, ಉಲಯನಾಶಿ ನುಳೀತ ಬಯಸೂನಾಕಾ. ಉಲೊವಚಾಕ ಸೂರು ಕೆಲ್ಯಾರ ತೊ ಏಕ ತಾಸ ಉಲಯತಾ. ಹೆ ಉದ್ಧೃತ ವಾಕ್ಯಾಂತ ಉಲಯ ಮ್ಹಣಚೊ ಏಕ ಶಬ್ದು ವಾಪರಲಲೊ ದಿಸತಾ. ತೇ ಶಬ್ದಾಚೆ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ (ಮೂಳರೂಪ) ಆನೀ ಅರ್ಥ ಸಮಜೂವ್ಯಾಂ.

ಸಾಂಗ, ಕಳಯಿ, ಮ್ಹಣು ಆದಿಲ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಆಸೂಚೋ ಹೋ ಉಲಯಿ ಮ್ಹಣಚೊ ಶಬ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಶೆಚೊ ಬ್ರೂ ಮ್ಹಣಚೇ ಧಾತು ಶಬ್ದಾಚೆ ಅಪಭ್ರಂಶ ರೂಪ ಜಾವನು ಆಸಾ.
ಬ್ರೂ ಮ್ಹಣಚೆ ಹಾಂತು ಬ್+ಊ+ರ್ ಮ್ಹಣ ತೀನ ಅಕ್ಷರ ಆಸತಿ. ಅಪಭ್ರಂಶ ರೂಪ ಪಾವತಾನಾ ಬ್ ಮ್ಹಣಚೆ ಅಕ್ಷರ ಲೋಪ ಜಾವನ ಊ+ರ್ ಮಾತ್ರ ಉರಲೇ. ಹಾಂತೂಲೆ ರೆ ಅಕ್ಷರ ಲ್ ಜಾವನು ಪರಿವರ್ತನ ಜಾವನು ಊಲ್ ಮ್ಹಣ ಜಾಲಾಂ. ದೀಘರ್ಾಕ್ಷರ ಊ ಹೃಸ್ವಾಕ್ಷರ ಉ ಜಾವನ ಉಲ್ ಮ್ಹಣ ರೂಪ ಉರಲೇಂ. ಹೆ ಉಲ್ ಮ್ಹಣಚೇ ಧಾತುಕ ಪ್ರತ್ಯಯ ಮೇಳನು ಉಲಯ, ಉಲಯತಾ, ಉಲಯನಾ ಮ್ಹಣು ಶಬ್ದಾಚೆ ವೇಗವೆಗಳೆ ಅಥರ್ಾರಿ ಆಮೀ ವಾಪರತಾತಿ. ಉಲಯಿ ಮ್ಹಣಚೆ ಹೆ ಶಬ್ದಾಕ ಸಾಂಗ, ವ್ಯಕ್ತ ಕರಿ, ಕಳಯ, ಸೂಚೋವಣ ದೀ, ಪರಗಟ ಕರಿ, ಜವಾಬ ದೀ ಆದಿಲ್ಲೇ ಸಂದಭರ್ಾನುಸಾರ ಅರ್ಥ ಆಸತಿ.

An Appeal to the members of the GSB Community

  जेसन पींत, SDB, उद्यावर, उडुपी (MA कोंकणी)

ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಸಾನ ಕಾಣಿಯೊ ಬರೊವಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತು°

ಪರಬೆಕ ತಿಸ್ರೆ ಲ್ಹಾರಾಚೆ ಭಯ ವಿಶ್ವಾಕಚ ಕರೋನಾಚೆ ಭಯ

ನವೆಂಬರ ಮ್ಹಯನೊ ಸರನು ದಶಂಬರ ಪಾವಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ಲೋಕಾಂಕ

ಅಮ್ಚಿಗೆಲೆ ಪರ‍್ಬೆ ರಾಂದಪ ಅಮ್ಚಿ ರಾಂದಪ ಭಾರಿ ಸುಲಭಗೊ

ಪ್ರಾಕ ದಕೂನು ಪ್ರಸ್ತೂತಾಕ ಎತ್ತಾನ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಖಾಣಜವಣ,

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸು ಆನಿ ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ ಅಶ್ಶಿ ತಶ್ಶಿ ಪೊಳೊಚೆ

ಮನು ಕುಲ ಕಳನು ಕೀ ಕಳನಾಶಿ° ಚೂಕಿ ಕೆಲ್ಲಾರಿ ಆವಸು

कोरोना महामारी भारताक येवनु ६ महिने जाले.

ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಂತು ಸಾಬಾರ ಸಂಖ್ಯೆರಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ಭೊ

Home

Ad for Aruna Masala

ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಅಂಡಾರು ರಾಮದಾಸ ಕಿಣಿ

Featured Chandrika Mohan Pai KC Prabhu

 

Anniversaries

Shabdh Vihaar

Homage

 

Well Wishers

Has no content to show!

Most Read

Homage

Events

Who is Online?

We have 71 guests and no members online

Advertorial

Scroll to top