ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಾಂತುº ಜುನಾಗಢ ಜಿಲ್ಲೆಚೆ ಮುಖ್ಯ ಶಹರ ಜುನಾಗಢ್. ಜುನಾಗಢ್ ಅರ್ಥಾತ ಓಲ್ಡ್ ಪೊರ್ಟ. 1947 ಇಸವಿಂತುº ಆಮಗೆಲೆ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ಜಾಲೆº. ಸಾಬಾರ 200 ವರಸº ಬ್ರಟಿಷಾಂಗೆಲೆº ಅಡಳಿತ ಆಶಿಲೆº. ತ್ಯಾ ವೇಳೆರಿ ಆಮಗೆಲೆ ದೇಶಾಂತುº ಸಾಬಾರ 562 ರಾಜ ವಂಶಸ್ಥ ರಾಜ್ಯ ಕರನು ಆಶಿಲೆ. ಹ್ಯಾ ಸಮಸ್ತ ರಾಜ ವಂಶಸ್ಥಾನಿ ತಾಂಗೆಲೆ ರಾಜ್ಯ ಭಾರತ ದೇಶಾಂತುº ವೀಲಿನ ಕರನು ಆಮಗೆಲೆ ರಾಷ್ಟç ಅಸ್ತಿತ್ವಾಕ ಆಯಲೆº. ಮುಸಲ್ಮಾನಾನಿ ತಾಂಕಾº ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟç ಜಾವಕಾ ಮ್ಹಣು ಮಾಘಣಿ ದವರಲೆಲ್ಯಾನ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನ ಆನೀ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮ್ಹಣು ದೋನ ರಾಷ್ಟ纠ಅಸ್ತಿತ್ವಾಕ ಆಯಲಿº. ಹೈದರಾಬಾದಾಚೊ ನವಾಬ್ ಆನೀ ಜುನಾಗಢಾಚೊ ನವಾಬಾನಿ ತಾಂಗೆಲೆº ರಾಜ್ಯ ವಿಲೀನ ಕರಚಾಕ ಒಪ್ಪಿಗಾ ದಿನಾತಿಲ್ಯಾನ ಪೋಲಿಸ ಆನಿ ಸೈನ್ಯಾನ ಕರ‍್ಯಾಚರಣ ಕರಕಾ ಜಾಲೆº. ಭಾರತಾಚೊ ಪ್ರಥಮ ಗೃಹಮಂತ್ರಿ ಸರದಾರ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿಲೆ ಕಠಿಣ ಕರ‍್ಯಾಚರಣೆ ನಿಮಿತ ಹೈದರಾಬಾದಾಚೊ ನಿಜಾಮ್ ತಾಗೆಲೆ ರಾಜ್ಯ ವೀಲಿನ ಕರಚಾಕ ಓಪವಲೊ. ಜಾಲ್ಯಾರ ಜುನಾಗಢಾಚೊ ನವಾಬ ರಾತೊರಾತಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ ದ್ಹಾವಲೊ. ಜುನಾಗಢಾಚೊ ನವಾಬು ಮಸ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರಯಿ ತಾಗೆಲೆ ರಾಜ್ಯಾಂತು ಸಾಬಾರ 85 ಠಕೊ ಲೋಕ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಿಯ ಆಶಿಲೆ. 1948 ಇಸವಿಂತುº ಜುನಾಗಢ ಭಾರತಾಂತು ವೀಲಿನ ಜಾವಕಾ ಮ್ಹಣು 90 ಠಕೊ ಲೋಕಾನ ಮತದಾನ ಕೆಲೆಲೆº. ಜುನಾಗಢ ಸೌರಾಷ್ಟç ಪ್ರಾಂತ್ಯಾoತುº ಆಸೂನ ಉಪರಾಂತ ಬೊಂಬೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಕ ಮೇಳಯಿಲೆº. ನಂತರ ಮಹಾಗುಜರಾತ್ ಚಳುವಳ ಜಾವನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನ ಜಾತನಾ ಜುನಾಗಢ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯಾಕ ಮೆಳೆº. ಜುನಾಗಢಾಂತುv ಸಾಬಾರ 200 ವರಸಂ ನವಾಬಾಲೆ ಹುಕುº ಆಶಿಲೆº. 

Read more ...

ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಂತು ಸಾಬಾರ ಸಂಖ್ಯೆರಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ಭೊ ಮಾಕಶಿ ಧೋರ್ನು ಜೀವನ ಕರತ ಆಯಿಲೆಂಚಿ. ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಂತು ಹರ ಏಕ ಜಿಲೆಂತು ಗಾವಾಂತು ಜೈನ ಮಂದಿರ ದೇವಳ ಆನಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಜೈನ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಆಸಚಿ. ಅಹಿಂಸಾ ಪಾಲನ ಕರಚೆ ಹೆ ಜೈನ ಸಮಾಜ ವ್ಯಾಪಾರಾಂತು ಉದ್ಯೋಗಾಂತು ಆನಿ ದಾನಧರ್ಮ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಂತು ಭೊ ಮುಕಾರಸುನು ಆಸಚಿ.

Read more ...

ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಾಂತು° ಅನೇಕ ಜಾಗೆರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಜಾಲೆಲಲೆ ವೀಕ್ಷಣ ಕರಯೆತ ಮಾಕಶಿ ಏಕ ಸಂಚಿಕೆοತು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಶಹರ ಲಾಗಿ ಆಸೂಚೆ “ಅಧಾಲಜ್ ವಾವ್ ಹಾಜೆ ವಿಷಯು ಬರಯಿಲೆ ಹೆ ಸಂಚಿಕೆοತು ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಾಚೆ ಪಾಟನ್ ಜಿಲ್ಲೆಂತು ಸ್ಥಿತ ಪಾಟಾನ್ ಗಾಂವಾοತು ಆಸೂಚೆ ಸಾಬಾರ ೧೦೦೦ ವರಸ ಮಾಕಶಿ ನಿರ್ಮಾ ಜಾಲೆಲೆ “ರಾನಿ ಕೀ ವಾವ್” ಪಳಯಿಲೆ ವಿಷಯು, ವಿವರ ಬರಯಿತಾ, ವಾಜಿಯಾಚಿ

Read more ...

“ಪಂಚ ದ್ವಾರಕಾ” ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಯಕಿ ಆನಿಯೆಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮಲೆ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾಥದ್ವಾರ ಅರ್ಥಾತ್ ದೇವ ದರ್ಶನಾಚೆ ದ್ವಾರ. ಶ್ರೀನಾಥ ಜೀ ನಾಮಾಂಕಿತ ಜಾವುನು ನಾಥದ್ವಾರಂತು ಪ್ರತೀ ದಿವಸ ಅಸಂಖ್ಯ ಭಕ್ತಾಂಕ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯ ದಿತ್ತಲೊ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣು. ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತು ಆಪಣೆಲೆ ಕಿರುಂಗಲೆ ಬೊಟ್ಟಾನಿ ಉಬಾರನು ದೇವರಾಜ ಇಂದ್ರಾಲೊ ಅಹಂಕಾರು ಮೊಡತ ಬಾಲಕ ಕೃಷ್ಣು ಪರಮಾತ್ಮಾಕ ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಧಾರಿ, ದೇವ ದಮನ ಶ್ರೀನಾಥ ಮ್ಹಣು ನಾಂವ ಪಡತಾ. ನಾಥದ್ವಾರ ಕ್ಷೇತ್ರರಾಜ ಸ್ಥಾನ ರಾಜ್ಯಾಚೆ ರಾಜಸಮಂದ ಜಿಲ್ಲೆಂತು ಅರಾವಳಿ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಚೆ ತಗು ಪ್ರದೇಶ ಬಾನಸ್ ನದೀ ತೀರಾರಿ ಸ್ಥಿತ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ. ಉದಯಪುರ ದಾಕೂನು ೪೮ ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ಆಸಚೆಂ ಶ್ರೀನಾಥಾಲೆ ಧಾಮ.

Read more ...

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಂತು°

ಮುοಡ್ಕೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಭ ದೇವಳಾಂತು°

ಉದ್ಯೋಗ ಆನೀ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಡಾ| ಅರವಿಂದ

18:53:41 ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ  ಕೇಂದ್ರ ‘ಕ್ಷಮತಾ

This application is only for the poor

कोंकणिंतल्या अस्तुरी साहित्याचेर

ಮಂಗಳೂರು: ವಿಶಂತಿ ಸಂಭ್ರಮಾοತು ಆಸಚೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಚೆ ಗೌಡ

https://www.youtube.com/user/MrBaligavenkatesh

Editorial

ವರ್ಶಿಕ್ ! ಕಸಲೆ° ಜಾತಾ ಆಸಾ ?

ಭಾರತ ದೇಶಾಂತ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಚಡ ಜಾತಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣಚೆ° ಎಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಶಾಕಯಿ ಕಳೂಂಕ ಶುರು ಜಾಲಾ°. ಟ್ರೈನಾರ ವತನಾ ತಾಂಗೆಲೆ ಸಾಂಗತ ಪ್ರಯಾಣ ಕರತಲೆ ಚಾರ ಲೋಕಾಂಕ ರೈಲ್ವೆ ಪೋಲಿಸ್ ಕಾನ್ಸಟೇಬಲಾನ ಗುಂಡು ಘಾಲನು ಜಿವಶಿ ಮಾರಲೆ, ಮೆಲೆಲೆ ಪಯಕಿ ಎಕಲೊ ತ್ಯಾ ಪೋಲಿಸಾಲೊ ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್, ವರಲೆಲೆ ತೀನ ಲೋಕ ವ್ಹಿಂಗವ್ಹಿοಗಡ ಭೊಗಿಂತು ಆಶಿಲೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಾಚೆ, ಜೀವಶಿ ಮಾರತರಿ ತೊ ಪೋಲಿಸ್ ರಾಜಕೀಯ ಭಾಷಣ ಮಾರತಾ ಮ್ಹಳೆಲಿ ಖಬರ ಆಯಕತಾನ ಕೋಣಾಕ ಜಾಲ್ಯಾರಯಿ ಕೋಪ ಯೆವಚೆ° ಸಹಜ ಜಾತಾ. ತಾಣೆ ಸೊದೂನ ವಚೂನ ಮಾರಲೆಲೆ°, ತಾಗೆಲೆ ಭಾಷಣ ಆಯಕತನಾ ತಾಗೆಲೊ ಉದ್ಧೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಸಾ. ಯುನಿಫಾರ್ಮ ಘಾಲನು ಆಶಿಲೆ ತಾಣೆ ತಾಗೆಲೆ ಸೀನಿಯರಾಕ (ತೊವಯಿ ಯುನಿಫಾರ್ಮಾರಿ ಆಶಿಲೊ) ಮಾರತರಿ ಕಪಡೆ ಆನಿ ಚೆಹರೊ ಪಳೊವನು ಲೋಕಾಂಕ ವಿಂಚೂನ ವಿಂಚೂನ ಮಾರಲೆಲೆ ಪಳಯತಾನ ತಾಗೆಲೆ ಮನಾಂತ ಕಿತಲೊ ದ್ವೇಷ ಬರನು ಆಸಾ ಮ್ಹಣು ಅನುಭವ ಕರಯೆತ. ಥೊಡೆ ವರಸ ಮಾಕ್ಷಿ ಎಕ ಮಹಾನ ಮುಖೇಲಿನ "ಕಪಡೆ ಪಳೊವನು ಲೋಕಾಂಕ ಸಮಝುಂಕ ಜಾತಾ" ಮ್ಹಣು ಎಕ ಚುನಾವಿ ಭಾಷಣ ದಿಲೆಲೆ°. ಹ್ಯಾ ಪೋಲಿಸಾನ ತೆ° ಗಂಭಿರ ಜಾವನು ಘೆತಲಾ ಮ್ಹಣು ಸಾಂಗೂಯೆತ. ಹ್ಯಾ ರೈಲ್ವೇ ಘಡಣಿ ಪಳಯತರಿ ಹೆ° ಖಂಯ ವಚೂನ ರಾಬತ ಮ್ಹಣು ಸಾಂಗಚಾಕ ಜಾಯನಾ.

NEWS CLICK
ಥಂಡ ಮನಾನ ಚಿಂತನ ಕೆಲ್ಯಾರಿ ಹೆ° ಸಗಟ ಚೂಕಿ ಮ್ಹಣು ಎಕ ಚೆರಡಾಕಯಿ ಸಮಝತಾ. ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಕರಚೆ° ಕಸಲೆ° ? ಥಂಡ ಮನ ಆನಿ ಚಿಂತನ ಕರಚೆ° ಗುಣ ನಾ ಜಾಲಾ° ಯಾ ತಾಕಾ ಪುರುಸೊತ್ತ ಮೇಳನಾ. ಸಗಳೊ ದೀವಸ ವಾಟ್ಸಪಾರಿ ಯೆವಚೆ ಫಟಿಯೊ ವಾಚೂನ, ಪಳೊವನು, ಆಯಕುನು ಆಮಿ ನಿರ್ಲಜ್ಜ ಜಾವನು ತೆಂಚಿ ಬದ್ದ ಮ್ಹಣು ತಿ ಫಟ್ಟಿ ಆನಿ ಚಾರ ಲೋಕಾಂಕ ದಾಡಚೆ° ಕರತಾತಿ. ಹಾಜೆ ಮಧೆ° ಆಮಗೆಲಿ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಉಪೇಗ ಕರಚಾಕ ವಿಸರತಾತಿ.
ಆಜಿ ಇಂಟರನೆಟ್ ಆಸಾ. ಆಮಕಾ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ನಾ ಮ್ಹಣು ಜಾಲ್ಯಾರ ಇಂಟರನೆಟ್ ಮದದ ಕರತಾ. ಇಂಟರನೆಟ್ ಕಿತಲೆ° ವಾಯಟ ಮ್ಹಣು ಲೇಕಲಾಂಕಿ ತಾಜೆ ದ್ಹಾ ವಾಂಟೆನ ಚಾಂಗ ಆಸಾ ಮ್ಹಣಯೆತ. ಇಂಟರನೆಟಾರ ಆಸಚಿ ಸರ್ವ ಮಾಹಿತಿ ವಾಚೂಕಾ ಯಾ ಪಳೊವಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ ದ್ಹಾ ಜಲ್ಮು ಘೆತಲ್ಯಾರಯೀ ಪಾವನಾ ಮ್ಹಣು ಮೆಗೆಲೆ ಎಕ ದೋಸ್ತಾನ ಸಾಂಗಚೆ° ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕೂನ ಆಮಕಾ ವಾಟ್ಸಪಾರಿ ಆಯಿಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಬದಲ ಸಂದೇಹ ಆಸಲ್ಯಾರಿ ಆಮಿ ಪಾಂಚ ಯಾ ದ್ಹಾ ಮಿನಿಟ್ ಇಂಟರನೆಟಾಕ ವಚೂಕ.
ಉದಾಹರಣೆಕ ಆರತಾ° ತಿರುಪತಿ ಬಾಲಾಜಿ ದೇವಳಾಕ ಘೆವನು ಎಕ ಖಬರ ವಾಯರಲ್ ಜಾಲಿ. ತಾಂನಿ° ಲಾಡು ಕರಚಾಕ ಪನ್ನಾಸ ವರಸ ದಾಕೂನ ನಂದಿನಿ ತುಪ ವಾಪೂರತಲೆ° ಖಂಯ. ನವೀನ ಸರಕಾರ ಯೆತರಿ ಸರಕಾರಾನ ತಾಂಕಾ° ತುಪ ದಿವಚೆ° ರಾಬಯಲೆ° ಖಂಯ°. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಾಚೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನಾರ ಆಶಿಲೆ ಲೋಕಾನ ಸುತಾ ಹಿ ಖಬರ ವಾಯರಲ್ ಕೆಲಿ. ಉಪರಾಂತ ಕಳನು ಆಯಲೆ° ಕಸಲೆ° ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ದೇಡ ವರಸ ಮಾಕ್ಷಿಚಿ ಆಯಚೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಾನ ಸರಕಾರಾಂತ ಆಶಿಲೆ ವೇಳಾರಿಚಿ ತುಪ ದಿವಚೆ° ರಾಬಯಲಾ° ಖಂಯ°. ನಂದಿನಿ ತುಪಾಚೆ ಮ್ಹೊಲ ತಾಂಕಾ° ಚಡ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣು ತಾಂನಿ° ನಂದಿನಿ ತುಪ ಖರೀದಿ ಕರಚೆ° ರಾಬಯಲಾ°. ಅಸಲೆ ಫಟಿಯೊ ಸಾಂಗತಾನಾ "ಗೂಗಲ್" ಕರನು ಸತ್ಯ ಭಾಯರ ಹಾಡಚಾಕ ಜಾತಾ. ಸಂದೇಹ ಯೆವಚೆ° ಮುಖ್ಯ. ಸತ್ಯ ಸೊದುಚಾಂಚು ಆಸಚೆ ಮಝಾ, ಕುರುಡೆಶೆ ಆಯಿಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಪರತೂನ ಚಾರ ಲೋಕಾಂಕ ದಾಡಚಾಂತು° ನಾ.


ಸಮ ಪಳೊವಚಾಕ ಗೆಲ್ಯಾರಿ ಹ್ಯಾ ಫಟಿಯೊ ಫಾಯಸ ಕರಚೊ ಮೂಳ ಉದ್ಧೇಶ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಜಾಗೃತ ಕರಚೆ° ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಖಾಂಯ ಚೂಕಿ ನಾ. ಹೆ° ಆಜಿ ಕಾಳ ಥೊಡೆ ಲೋಕಾಂಕ ಸಮಝೂಚಾಕ ಶುರು ಜಾಲಾ°. ತಾಂಕಾ° ನ್ಯಾಯ ಆನಿ ಅನ್ಯಾಯಾ ಮಧೆ° ಫರಕ ಕರಚಾಕ ಕಳಚಾಕ ಶುರು ಜಾಲಾ°. ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆನ ಖಾಂಯ ಜಾವಚೆ° ನಾ, ಮೋಗಾನ ಆಸೂಕಾ ಮ್ಹಣು ತಾಂನಿ° ಸಾಂಗಚೆ° ಆಯಕೂಂಕ ಮೆಳತಾ. ಹಾಂಗೆಲೊ ಸಂಖೊ ಖೂಬ ಊಣೆ ಆಸಾ. ತೊ ಸಂಖೊ ಚಡ ಜಾಲೆ ತಶಿ° ಆಮಗೆಲೆ ದೇಶಾಕ ಬರೆಪಣ ಜಾತಾ.
ಆಮಗೆಲೆ ಭಾರತ ದೇಶಾಕ ಬಲಿಷ್ಠ ಇತಿಹಾಸ ಆಸಾ. ಕೋಣಕೋಣಕಿ ಯೆವನು ಗೆಲೆ. ಆಜಿಕಯೀ ಆಮಿ ಸುದೃಡ ಆಸಾತಿ. ಸಾಬಾರ ಯುದ್ಧ ಪಳಯಲ್ಯಾಂತಿ. ಜಿಕಲ್ಯಾಂತಿ. ಹ್ಯಾ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಪಸರತಲೆ ಲೋಕಾಂಕಯಿ ದ್ಹಾಂವಡಾಚಿ ಶಕ್ತಿ ಆಮಕಾ ಆಸಾ. ವಗೀಚ ಭಾರತ ದ್ವೇಷ ರಹಿತ ಭಾರತ ಜಾತಲೆ° !
ವಿಶ್ವಾಸ ದವರುಯಾ°.
ಭಾರತ ಮಾತಾ ಕೀ ಜೈ !

Shabdvihar

ಬತ್ತೀಸ

ಪ್ರಾಕಾಂತ ಜೂಜಾಂತ ಬತ್ತೀಸ ಆಯುಧ ವಾಪರಲೀಂತೀ ಖ್ಹಂಯ. ಹೇ ಬತ್ತೀಸ ಮೋತ್ಯಾಂಚೀ ಕಂಠೀ ಸುಂದರ ಆಸಾ. ಹೇ ಉದ್ದೃತ ವಾಕ್ಯಾಂತ ಬತ್ತೀಸ ಮ್ಹಣಚೋ ಜೋ ಏಕ ಶಬ್ದ ವಾಪರಲಾ ತಾಜೋ ಅರ್ಥ ಅನೀ ನಿಷ್ಪತಿ ಅಶಿಂ ಆಸಾ. ಬತ್ತೀಸ ಮ್ಹಣಚೊ ಸಂಖ್ಯಾಸೂಚಕ ಜಾವನ ಆಸೂನ ದೋನಿ ಆನೀ ತೀಸ ಮ್ಹಣ ಅಥರ್ು. ಅಶಿಂ ಅಥರ್ಾಚೋ ಹೋ ಶಬ್ದ ಬತ್ತೀಸ ಕಶ್ಶಿ ಜಾಲೋ ಪಳೊವಯಾಂ.

ದೋನಿ ಆನೀ ತೀಸ ಮ್ಹಣಚ್ಯಾಕ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಶೆಂತು ಬತ್ತೀಸ ಮ್ಹಣಚೋ ಹೋ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಶೆಚೋ ಶಬ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಶೆಚೋ ದ್ವಾತ್ರಿಂಶತ್ ಮ್ಹಣಚೇ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಶಾರೂಪ ಜಾವನ ಆಸಾ. ದ್ವಾ ತ್ರಿಂಶತ್ ಮ್ಹಣಚೇ ಹ್ಯಾ ಶಬ್ದಾಂತೂಲೆ ಪಯಲೇ ಸಾಂಗಲ್ಯಾವರಿ ದ್ವಾ ಮ್ಹಣಚೇ ಬಾ ಮ್ಹಣು ಜಾತಾ, ತ್ರಿಂಶತ್ ಮ್ಹಣಚೇ ತೀಸ ಮ್ಹಣ ಜಾತಾ. ಆಶ್ಶಿಂ ಜಾವನು ಬಾತೀಸ ಜಾತ್ತಾ. ಹೆ ಶಬ್ದಾಂತೂಲೆ ದೋನೀಂಚೆ ಅಕ್ಷರ ದೊಟ್ಟಿ ಅಕ್ಷರ ಜಾವನ ಉಚ್ಚಾರಣ ಕರಚ್ಯಾನ ಶಬ್ದಾಂತೂಲೆ ಪಯಲೇ ಅಕ್ಷರ ದೀರ್ಘ ಆಶಿಲೇ ಹೃಸ್ವ ಜಾತಾ ಆಶ್ಶಿಂ ದ್ವಾ ತ್ರಿಂಶತ್ > ಬಾತೀಸ > ಬತ್ತೀಸ ಮ್ಹಣು ಚಾಲ್ತಿಂತು ಆಯಲಾಂ.
ಅಠಡಿಡಿಜಛಿಣಠಟಿ ಕಜಟಿಜಟಿರ

An Appeal to the members of the GSB Community

  जेसन पींत, SDB, उद्यावर, उडुपी (MA कोंकणी)

ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಸಾನ ಕಾಣಿಯೊ ಬರೊವಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತು°

ಪರಬೆಕ ತಿಸ್ರೆ ಲ್ಹಾರಾಚೆ ಭಯ ವಿಶ್ವಾಕಚ ಕರೋನಾಚೆ ಭಯ

ನವೆಂಬರ ಮ್ಹಯನೊ ಸರನು ದಶಂಬರ ಪಾವಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ಲೋಕಾಂಕ

ಅಮ್ಚಿಗೆಲೆ ಪರ‍್ಬೆ ರಾಂದಪ ಅಮ್ಚಿ ರಾಂದಪ ಭಾರಿ ಸುಲಭಗೊ

ಪ್ರಾಕ ದಕೂನು ಪ್ರಸ್ತೂತಾಕ ಎತ್ತಾನ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಖಾಣಜವಣ,

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸು ಆನಿ ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ ಅಶ್ಶಿ ತಶ್ಶಿ ಪೊಳೊಚೆ

ಮನು ಕುಲ ಕಳನು ಕೀ ಕಳನಾಶಿ° ಚೂಕಿ ಕೆಲ್ಲಾರಿ ಆವಸು

कोरोना महामारी भारताक येवनु ६ महिने जाले.

ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಂತು ಸಾಬಾರ ಸಂಖ್ಯೆರಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ಭೊ

Home

Ad for Aruna Masala

ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಅಂಡಾರು ರಾಮದಾಸ ಕಿಣಿ

Featured Chandrika Mohan Pai KC Prabhu

 

Anniversaries

Shabdh Vihaar

Homage

 

Well Wishers

Has no content to show!

Most Read

Homage

Events

Who is Online?

We have 75 guests and no members online

Advertorial

Scroll to top