ಮಂಗಳೂರು: ಸಾಬಾರ 800 (ಆಟಶೆಂ) ವರಸ ಮಾಕ್ಷಿ ಮಂಗಳೂರಾಕ ಯೆವನು ವಾಸ್ತವ್ಯ ಕೆಲೆಲೆ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಲೋಕಾನ ದಿಲೆಲೆ ದೇಣಿಗಾ ಫೋಟೊ ಪ್ರದರ್ಶಿನಿ ಮುಖಾಂತರ ದಾಕೊವಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ ದಿಕ್ಷಿತ ಪೈ ಹಾಂನಿಂ ಆರತಾಂ ಹಾಂಗಾ ಬಳ್ಳಾಲ ಭಾಗಾಚೆ ಕೊಡಿಯಾಲ ಗುತ್ತುಂತುಂ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಾ ಫಾರ್ ಆರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಹಾಂಗೆಲೆ ಮಂಗಳೂರು ಶಾಖೆ ವತಿನ ಕೆಲೆಂ. ನ. 22-30 ಥಾಂಯ ಚಲೆಲೆ ಹ್ಯಾ ಪ್ರದರ್ಶಿನಿಂತುಂ ಸಾರಸ್ವತ ಲೋಕಾನ ನಿಮರ್ಾಣ ಕೆಲೆಲೆಂ ಸಾಬಾರ ಪನ್ನಾಸ ಇಮಾರತ ಆನೀ ಜಾಗೆಚೆ ತಸ್ವೀರಾಂಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ ಜಾಲೆಂ. ತಾಂನಿಂ ಬಾಂದಿಲೆಂ ಛಾಪಕಾನ, ತೇಲಾ ಮಿಲ್ಲಂ, ಹೊಟೇಲಂ, ಸಿನೇಮಾ ಥೀಯೇಟರ್ ಆನೀ ದೇವಳಾಂಚೆಂ ಚಿತ್ರ ಥಂಯ ಪಳೊವಚಾಕ ಮೆಳೆಂ. ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞ ಆನೀ ಲೇಖಕ ಪ್ರೊ. ಡಾ|| ಕೆ. ಮೋಹನ ಪೈ ಹಾಂನಿಂ ಹ್ಯಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾಚೆ ಉಗ್ತಾವಣ ಕೆಲೆಂ. ಉಷಾ ಮೋಹನ ಪೈ, ವಿದ್ಯಾ ವಿ. ಬಾಳಿಗಾ ಆನೀ ಹೇರ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಶಿಲೆ.