ಅಮ್ಗೆಲೋ ಕೆಲವ ಆಚಾರ-ವಿಚಾರು ಪೂಢೆ ತಾವ್ನು ಚೋಲ್ನು ಅಯ್ಲಾ ಅನಿ ಅಮ್ಮಿ ಚೊಲೋನು ಅಯ್ಲೇಂತಿ.  ಕೆಲವಕ್ಕ ಅರ್ಥು ನಾ ಸಮರ್ಥನ ಕೊರು ಖಂಚೆಯಿ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾ ಆಧಾರು ನಾ ಮೋಣು ಅಮ್ಕಾ ಗೊತ್ತಸ.  ನಂಯ್ವೇ ಅಸ್ಲೆರಿ ಅಮ್ಕಾ ಗೊತ್ನಾ .ಜಲ್ಲೆರಿ ತೋ ಕ್ರಮು, ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೊರ್ಚೆ ನಿಮಿತ್ತ ಅಮ್ಕಾ ಸಮಸ್ಯಾ ನಾ. ಖುಷೀ ಪಾವ್ತಾತಿ, ಗಮ್ಮತ ಕರ್ತಾತಿ. ತಸಲೆ ಪೂರಾ ಕಿತ್ಲೆ ಕೀ  ಸಂವತ್ಸರ ದಾಕುನು ಅಮ್ಗೆಲೆ ಮಲ್ಗಡೇನ ಕೋರ್ನು ಅಯಿಲೆ ಅಸ್ಸ..ತೇ ಮುಕಾರ್ಶಿಲೆ ಅಮ್ಗೆಲೋ ಮಳ್ಳಲೋ ಕ್ರಮು ಅಮ್ಗೆಲೆಕ ವರ್ನು ಎತ್ತ. ಅಮ್ಗೆಲೆ ಮುಖಾವೈಲೆ ಪೀಳಿಗೆಕಯಿ ವರ್ತ. ವರೋಚೆ, ದಿವ್ಚೆ, ಶಿಕೋಚೆ  ಅಮ್ಗೆಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಂಯ್ವೇ. ಅಮ್ಗೆಲೆ ಸಮಾಜಾಕ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಋಣ ತೀರ್ಸೂಕ ನಂಯ್ವೇ..
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ ಪಳಯ್ಲೆರಿ ಅಮ್ಚಿಗೆಲೆ ಮಳ್ಳೆರಿ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ/ ಜಿಎಸ್‌ಬಿ ಮಳ್ಳೆಲಿ ಏಕ ಪಂಗಡ ನಾಶ ಜಾವ್ಚೆ ಸ್ಥಿತಿರಿ ಅಸ್ಸ ಮೊಣ್ವೇತ. ಥೋಡೋ ಕ್ರಮು ಪುರ್ಸತಿ ನಾ ಅವಕಾಶು ನಾ ಮೋಣು ಸೋಣು ಸೊಳ್ಳಾ, ಅನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸಲೆ ಕೊರ್ಕಾ ಮೋಣು ಉಡಾಫೆ ಮನಾನ, ಅತೀ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆರಿ ಸೊಳ್ಳಾ..
ಅಮ್ಗೆಲೆ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೇ ಶ್ರೀ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೇನ ತಾಂಗೆಲೆ ಪ್ರವಚನಾಂತು ಅಧಿಕ ಮಾಸು ಮಳ್ಳೆರಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸು ಮಣ್ತಾತಿ. ಹೇ ಮಾಸಾಂತು ಖಂಚೆಯಿ ಚಾಂಗ ಕಾಮ, ಪೂಜ,ವ್ರತ ಕಸನೆಯಿ ಕೆಲ್ಲೆ ಮೋಣು ತರಿ ಜಲ್ಲೆರಿ ಅಧಿಕ ಫಲ ಮೆಳ್ತಾ.. ಮೋಣು ಸಾಂಗಿಲೆ ಅಸ್ಸ. ಜಲ್ಯಾರಿ ಹೇ ಪಟಿ  ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್ಸರಾಂತು ಅಧಿಕ ಶ್ರಾವಣುಅಯ್ಲಾ.ಶ್ರಾವಣ ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ ಅಧಿಕ ಮಾಸಾ ಕೊರ್ಕಾ ಮೋಣು ನಾ.." ಮೋಣು ಅಮ್ಗೆಲೆ ಜ್ಞಾನಿ ಮೋಣೊನು ಘೆತ್ತಿಲೆ ಭಟ್ಟ ಮಾಮ್ಮಾನ ಪೂರಾ ಸಾಂಗಿಲೊ ವಿಡಿಯೋ, ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಸ್ತ ವೈರಲ್ ಜಲ್ಲಾ. ಎದೊಳು ತಾಯಿ  ಕೊರ್ಕಾ ಕೀ ನಾಕ್ಕಾ ಮಳ್ಳಲೋ ವಿಷಯು ಏನಿ ಅಶಿಲೋ. ಹೇ ಪಟಿ ಕಸಲೆ ಅಯ್ಲೋ. ಹೇ ಶ್ರಾವಣ ಅಧಿಕ ಮಾಸು ಸುರ್ವೇ ಪಟಿ ಎವ್ಚೋ ನಂಯಿ. ಹಾಜ್ಜಾ ಸುರ್ವೆ ಕಿತ್ಲೆಕೀ ಪಂತಾ ಅಯ್ಲಾ. ಅಮ್ಮಿ ಖಂಚೆಯಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ನಾತ್ತಿಲೆ ಕೆಲ್ಲಾ. ಆರ್ಥಿಕ ಜಾವ್ನು ಪೊಳೊಚಾ ಗೆಲ್ಲೆರಿ..
ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ ಕೊರ್ಚಾಕ ಕಾಯಿ ಖರ್ಚು ನಾ. ಖಂಚೆಯಿ ಆಡಂಬರ ನಾತ್ತಿಲೆ ಸರಳ ಜಾವ್ನು ಅಮ್ಗೆಲೆ ಖುಷಿಕ ಕೊರ್ಚೆ. ಶಾರ್ವಣಾಂತು ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಸ್ತ ಅಸ್ಲೆ ವರಿ ದಿಸ್ತ. ತೇ ಪ್ರಕೃತೀಂತು ಮೆಳ್ಚೆ ಔಷಧೀಯ ಗೂಣ ಅಶ್ಚೆ ಫೂಲ,ಪಲ್ಲೋ ಕಾಣು ಚಂದ ಕೋರ್ನು ಒಟ್ಟು ಕೋರ್ನು ಏಕಿ ಗಾಂಟಿ ಬಾಂದುಚೆ ತಿತ್ಲೆಂಚಿ. ಜಲ್ಲೆರಿ ತೇ ಕಾಮ ಕೊರ್ಚಾಂತು ಮಸ್ತ ಖುಷಿ ಮೆಳ್ತಾ. ತೇ ನಂತಾ ಪೂಜ್ಜಿಲೆಲಿ ಚೂಡಿ ಸೊಯ್ರೇಂಕ,ದೋಸ್ತಾಂಕ, ಸಜ್ಜಾರ ಅಶಿಲೆ ಬಾಯ್ಲಮನ್ಷಾ ದಿವ್ಚೆ ನೆವನಾರಿ ವರ್ಸಾ ಏಕವಳ ಪುಣಿ ಏಕ ವಳ ಬೆಟ್ಟುಚಾಕ  ವತ್ತನಾ, ಚಾರಿ ಉತ್ರ ಉಲ್ಲೋನು ಎತ್ತನಾ  ಕಿತ್ಲೋ ಸಂತೋಷು ಮೆಳ್ತಾ. (ಅತ್ತ ಚೂಡಿ ದಿವ್ಚಾ ವಚ್ಚೋ ಕ್ರಮು ನಾ ಜತ್ತಸ. ತೆವಯಿ ವಾಟ್ಸಾಪಾರಿ ಫೋಟೋ ಕಾಣು ಪೆಟಯ್ತಾತಿ.)   ತೇ ಬಾಂದಿಲಿ ಚೂಡೀಚಿ ಚಂದಾಯಿ ಪೊಳೋನು ಬಸ್ಲೆರಿ ವೇಳು ವಚ್ಚೋ ಕಳ್ನಾ. ಪೂಜೆಕ ಕಸನೆಯಿ ಪನ್ನಂಬರ್ ಕಾಯಿ ಅಸ್ಸವೇ..ನೈವೇದ್ಯಕ ರಾಂಚ ಅಸ್ಸವೇ ನಾ..ಅಮ್ಕಾ ಜಾಯಿ ಜಲ್ಲೆರಿ ಕೊರ್ವೇತ ನಾತ್ಲೆರಿ ಸೊಡ್ವೇತ. ಏಕು ಗೊಡ್ಡಾ ಕುಡ್ಕೋ ಕೀ ಏಕ ಚಮ್ಚೆ ಸಾಕ್ಕರ ಕೀ. ಏಕ ಅರ್ಧ ಲೋಟೋ ದೂದ ಕೀ, ದೋನಿ ಕೇಳೇಕೀ, ಕಡೇ ಸಕ್ಕರ ಕೀ,ಖಾರೂಕ ಕೀ ಅಶ್ಶಿ ಕಸನೆಯಿ ಪುಣಿ ಭಕ್ತೀರಿ ದವರ್ಲೆರಿ ಪೂರೋ. ಅಶ್ಶಿ ಅಸ್ತನಾ ಏಕ ಮೈನೋ ಕೊರ್ಚೆ ಕಡೆನ ದೋನಿ ಮೈನೋ ಕೊರುಕ ಕಸಲೆ ಹೀ ಆಳ್ಸಾಯಿ, ಉಪೇಕ್ಷಾ. ಅಮ್ಗೆಲಂತು ಫೂಡೆ ತಾವ್ನು ನಾತ್ತಿಲಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ವೈಭವ ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಸಂತೋಷಿ ಮಾ ಅನಿಕಯಿ ವೆಗ್ಳಿ,ವೆಗ್ಳಿ ಪೂಜ ವೃತ ಕರ್ತಾತಿ. ಮಾಗಿರಿ ಹೀ ತುಳಸೀ ಏಕಿ ಚೂಡಿ ದವೊರ್ನು ಪೂಜ ಕೊರುಕ ಕಸಲೆ ಹೇ ದ್ವಂದ್ವ ಅಯ್ಲಾ.
ಕೆಲವ ಜನಾಲೊ ವಿಚಾರು " ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ, ಸುತ್ತಾಪುನ್ನವ, ಚವತಿ ಪೂರಾ ಅಧಿಕ ಮಾಸಾಂತು ಅಮ್ಮಿ ಕರ್ತಾವೇ..!!? ನಾ ನಂವೆ. ತಶ್ಶಿ ಅಸ್ತನಾ ಹೀ ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ ಇತ್ಯಾಕ ಕೊರ್ಕಾ..ಮೋಣು. 
ಕೊರ್ಚೆ ನಾಕ್ಕಾ ಮೋಣು ದಿಸ್ತಲೇನ ಕೊರ್ಚೆ ನಾಕ್ಕಾ...ಅಧಿಕ ಶ್ರಾವಣಾಂತು ಮಾತ್ರ ನಂಯಿ ನಿಜ ಶ್ರಾವಣಾಂತೂಯಿ ಕೊರ್ಕಾ ಮೋಣು.. ನಾ ನಂಯ್ವೇ. ಕಿತ್ಲೆಕೀ ಬಾಯ್ಲಮನಷ° ಕರ್ನ ತಶೀ ಅಸ್ತಾತಿ. ಕೊಣಯಿ ಕೆಲ್ಲೆವೇ,ಕರ್ನಿವೇ, ಇತ್ಯಾ ಕರ್ನಿ ಮೋಣು ನಿಮ್ಗೀತವೇ..! ಕಸಲೆಕ ಹೀ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ..ಜಾಯಿ ಅಶಿಲೆವೇ ಹೇ ದ್ವಂದ್ವ. ಮಳ್ಳಲೋ ಮೆಗೆಲೋ ಪ್ರಶ್ಣೋ.. ???????
 
 
ವೀಣಾ ಶ್ಯಾನಭೋಗ್
ಶ್ರೀಧಾಮ,
ಶ್ರೀ ಭುವನೇಂದ್ರ ಕಾಲೇಜ್ ರೋಡ್‌
506/2 
ಸಾಂತ್ರಬೆಟ್ಟು
ಕಾರ್ಕಳ

Click Support Us to support Kodial Khaber 

 

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸು ಆನಿ ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ

ಅಶ್ಶಿ ತಶ್ಶಿ ಪೊಳೊಚೆ ಭಿತರಿ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸು ಆಯ್ಲೊ. ಶ್ರಾವಣು ಮಳೆರಿ ಬಾಯ್ಲಮನ್ಷಾಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ, ಭಾರಿ ಸಂಭ್ರಮು. ಶ್ರಾವಣ ಮಯ್ನೆಚೆ ಮಂಗ್ಳಾರು ಆನಿ ಶುಕ್ರಾರಾಚೆ ವ್ರತ, ನಾಗರಪಂಚಮಿ, ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತ, ಸುತ್ತಾ ಪುನ್ನವ, ಅಷ್ಟಮಿ ಏಕ್ಕಾ ಮಾಕ್ಶಿ ಏಕ ಎವ್ಚೆ ಪರ್ಬೊ. ಪರ್ಬೆಂಕ ಕೊರ್ಚೆ ನಮುನ್ವಾರ ರಾಂದಪ, ಪೂಜಾ, ಮೊಣು ಪುರ್ಸತಿ ನಾತ್ತಿಲೆ ತಿತ್ಲೆ ಕಾಮ, ಜಾಲೆರಿಯೀ ತಾಂಗೆಲೊ ಸಂಭ್ರಮು, ಉಮೇದಿ ವರ್ಸ ಪಶಿ ವರ್ಸ ಚಡ ಜಾತ್ತ ಶಿವಾಯ್ ಉಣೆ ಜಾಯ್ನಾ. ಶ್ರಾವಣ ಮಯ್ನೆಕ ಬಾಯ್ಲಮನ್ಷಾಲೆ ಮಾಸು ಮೊಣು ಆಪಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಕಾಯ್ ಚುಕಿ ಜಾಯ್ನಾ.

ಆಮ್ಚಿಗೆಲೆ ಬಾಯ್ಲಮನ್ಷಾಂಕ(ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ.) ಆನಿಕಯ್ ಚಿಕೆ ಚಡ ಸಂಭ್ರಮು, ತಾಕ್ಕ ಕಾರಣ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸಾಚೆ ಆಕರ್ಷಣ ಜಾವ್ನು ಆಶಿಲೆ ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸಾಚೆ ಶುಕ್ರಾರ ಆನಿ ಆಯ್ತಾರ ತುಳಸಿಕ ಆನಿ ಹುಂಬ್ರಾಕ ಕೊರ್ಚೆ ಆಡಂಬರಾಚೆ ಪೂಜಾಚಿ ಹೀ ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ.

ಚೂಡಿ.

ಪಾವ್ಸಾಡಿಂತು ಗಾದ್ದೆ ಬಗ್ಲೆನ, ಮಾತ್ತಿ ವಂಣ್ತೆರಿ ಧಾರಾಳ ಜಾವ್ನು ವಾಡ್ಚೆ ದೀಬ್ರಾಂಕೊರು, ಆರ್ತಿ, ಅನ್ವಾಳಿ, ಮಾಜ್ರಾ ನಾಂಕುಟ, ಕಾಯ್ಳೆ ದೋಳೊ, ಲಾಯೆ ಮಾಡ್ಡೊ, ಗಾಂಟೆ ಮಾಡ್ಡೊ ಅಸಲೆ ಸಾನ ಸಾನ ಪಾಚ್ವೆ ಜಾಡ್ಡ ಆನಿ ರತ್ನಗಂಧಿ, ರಥಾ ಫೂಲ, ಶಂಖ ಪುಷ್ಪ, ಕರ್ವೀರ, ಕಣ್ಗಿಲೆ, ಚಿರ್ಡೊ ತಸಲೆ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣಾಚೆ ಫುಲ್ಲ ದವೊರ್ನು ವಾಯಾನ ಬಾಂದಿಲಿ ಸೂಡಿ ಚಿ ಈ ಚೂಡಿ. ಸೂಡಿ ಮಳ್ಳೆಲೆ ಶಬ್ದುಚಿ ಜನಾಂಲೆ ಉತ್ರಾರಿ ಚೂಡಿ ಜಾವ್ನು ಆಸ್ಚಾಕಯ್ ಪೂರೊ.

ಆಮ್ಗೆಲೆ ಸಾನ್ಪಣೆರಿ ಯೆ ಜಾಡ್ಡ, ಫುಲ್ಲ ಪೂರಾ ಅಮ್ಮಾಕ ಹಾಣು ದಿವ್ಚೆ ಕಾಮ ಆಮ್ಮಿ ಚರ್ಡುಂವಾಲೆ ಆಶಿಲೆ. ಆತ್ತ ತಶ್ಶಿ ಹಾಳು ದಿವ್ಚೆ ಚರ್ಡುಂವಯಿ ನಾಚಿ, ಮಾತ್ತೆ ವಣತಿಯ್ ನಾ. ಗಾದ್ದೊ ಆಸ್ಲೆರಿಕಿ ಗಾದ್ದೆ ಬದಿ ಆಸ್ಚಿ. ಆತ್ತ ಚಡ್ತೆ ಬಾಯ್ಲಮನ್ಷ ಕಾಮಾಕ ವೊಚ್ಚಿ ದೊಕೊನು ತಾಂಕಾ ಯೆ ಪೂರಾ ಸೊದ್ದುನು ಹಾಡುಕ ಜಾವೊ, ಬಾಂದುನು ಬೊಸ್ಚಾಕ ಜಾವೊ ಪುರ್ಸತಿಯಿ ನಾ, ಉಮೇದಿಯಿ ನಾ.

ಆತ್ತ ಮಾರ್ಕೆಟಾಂತು ಚೂಡಿ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಲ್ ತಸಲೆ ಸಾಮಾನ್‌ಯಿ ಮೆಳ್ತಾ, ಬಾಂದಿಲೀ ಚೂಡಿಯ್ ಮೆಳ್ತಾ. ವೇಳು ಆಶಿಲೆ, ಉಮೇದಿ ಆಶಿಲೆ ಜನ ಸಾಮಾನು ಹಾಣು ಬಾಂದಿತಾಚಿ, ನಾ ನಾತ್ತಿಲೆ ಬಾಂದುನು ತಯಾರ್ ಆಶಿಲೆ ಚೂಡಿ ಚಿ ಗೆವ್ನು ಯೆವ್ನು ಪೂಜ್ಜಿತ್ತಾಚಿ.

ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ

ಪೂಜೆ ದಿವಸು ಸಕಾಣಿ ಘರ ಕೊಯ್ರು ಕಾಣು ಪುಸುನು, ಮಾತ್ತೆರಿ ನಾವ್ನು ಚಾಂಗ ಕಾಪ್ಪಡ ನೆಸುನು, ಮಂಗಳಸೂತ್ರ(ಕಾಸ್ತಾಳಿ), ಸಿಲ್ಕಾ ಕಾಂಕಣ(ಕುಪ್ಪಿ ಕಾಂಕಣ) ಗಾಲ್ನು ಸಂಭ್ರಮಾರಿ ಪೂಜ ಕೊರುಕ ತಯಾರ ಜಾತ್ತಾಚಿ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಬಾಯ್ಲಮನ್ಷ. ತುಳಸಿ ಮುಕಾರಿ ಆನಿ ಹುಂಬ್ರಾಕ ರಂಗೋಲಿ ಬೊರೊನು ಶಿಂಗಾರ್ತಾಚಿ. ತೆ ದಿವಸು ಕರ್ಕಟೆ ಖಾವ್ಚಾ ನಾ.

ಏಕ ಪೊಳೆರಾಂತು ಬಾಂದಿಲಿ ಚೂಡ್ಯೊ ಪೂರಾ ಚಂದ ಕೊರ್ನು ದವರ್ತಾಚಿ, ಪೂಜೆಕ ಜಾಯ್‌ಜಾಲ್ಲೆಲ್ ತಸಲೆ ಪಾನ್ನಾ ವಿಡೋ, ಹಳದಿ, ಕುಂಕುಮ, ಉದ್ಬತ್ತಿ, ಆರ್ತಿ, ದಿವ್ವೊ, ಅಕ್ಷತ, ನಾರ್ಲು ಕೆಳೆಪೊಣೊ, ನೈವೇದ್ಯ ಪೂರಾ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಜಾವ್ನು ದೊವೊರ್ನು ತಯಾರಿ ಕರ್ತಾಚಿ. ನೈವೇದ್ಯಾಕ ಕಾಲ್ಲಯಿಲೆ ಫೋವು, ಪಂಚ್ಕದಾಯಿ ತಸಲೆ ಗೊಡ್ಶೆ ಕೊರ್ಚೆ ಕ್ರಮು. ಪುರ್ಸತಿ ನಾ ನಾತ್ಲೆರಿ ಸಾಕ್ಕರ, ಫಲವಸ್ತು ಯಿ ದೊವೊರ್ನು ಪೂಜ ಕೊರ್ಯೆತ.

ತಯಾರ ಕೆಲ್ಲೆಲೆ ಪೊಳೊರು, ಉದ್ಕಾ ತಾಂಬಿಯೋ, ಜಾಗಂಟ ಪೂರಾ ಹೊರ್ನು ತುಳಸಿ ಎದ್ರಾ ದೊವೊರ್ನು, ಸುರ್ವೆಕ ಕಲಶಾಕ ಪಾಂಚ ದಿಕಾನ ಹಳದಿ, ಕುಂಕುಮ ಲಾವ್ಕಾ,  ತೊಡೆ ಅಕ್ಷತ ಆನಿ ಹಳದಿ ಕುಂಕುಮ ಕಲಶಾ ಭಿತರಿ ಗಾಲ್ಕಾ. ತುಳಸಿಕ ಪಾಂಚ ಪಂತ ಉದ್ದಾಕ ಗಾಲ್ನು, ಹಳದಿ ಕುಂಕುಮ ಲಾವ್ಕಾ, ತಾನ್ನಿಯಿ ಲಾವ್ನು ಗೆವ್ಕಾ, ವೊಟ್ಟು ಆಶಿಲೆ ಬಾಯ್ಲಮನ್ಷಾಂಕಯಿ ಲಾವ್ಕಾ. ದಿವ್ವೊ ಜೊಳೊನು, ಉದ್ಬತ್ತಿ ಜೊಳೊನು, ಆರ್ತಿ ದಾಕ್ಕೊನು, ನಾರ್ಲ ಕೆಳೆ ಕೊರ್ನು, ನೈವೇದ್ಯ ದಾಕ್ಕೊನು ಪೂಜ ಕೊರ್ಕಾ. ಹಾಂತಾಂತು ಅಕ್ಷತ ದೊರ್ನು ತುಳಸಿಕ ಪಾಂಚ ಸುತ್ತು ಕಾಣು ಅಕ್ಷತ ಗಾಲ್ಕಾ.  ತಶಿಚಿ ಸೂರ್ಯದೇವಾಕಯ್ ಅಕ್ಷತ ಗಾಲ್ನು ನಮಸ್ಕಾರು ಗಾಲ್ಕಾ.‌

ತುಳಸಿರಿ ವಿಡೋ ಆನಿ ಚೂಡಿ ದವೊರ್ಕಾ, ಮಾಯಿ ಅಯ್ಯಪಣಾರಿ ಗೆಲ್ಲೆ ಮೊಣು ಜಾಲೆರಿ ತುಳಸಿರಿ ದೋನಿ ಚೂಡಿ ದವೊರ್ಚೆ ಕ್ರಮು. ಏಕ ಚೂಡಿ ಮಾಡಾ ವಯ್ರಿ ಗಾಲ್ಕಾ, ಕುಟುಂಬೆಂತುಲೆ ಅಯ್ಯಪಣಾರಿ ಗೆಲ್ಲೆಲೆ ಮಾಲ್ಗಡೆಂಕ ಮೊಣು. ಮಾಗಿರಿ ಪೊಳೆರು ಆನಿ ಗೇವ್ನು ಘರಾ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರಾಲೆ ಏವ್ನು, ಹುಂಬ್ರಾಕ ಹಳದಿ ಕುಂಕುಮ ಅಕ್ಷತ ಗಾಲ್ನು, ವಿಡೋ ಆನಿ ಚೂಡಿ ಹುಂಬ್ರಾ ದೊನ್ನಿ ಬಗ್ಲೆನ ದವೊರ್ನು ಆರ್ತಿ ಕೊರ್ನು ಉಜ್ವೊ ಪಾಯು ಭಿತರಿ ದವೊರ್ನು ಎವ್ಕಾ. ದೇವಾ ಕುಡಾ ಹುಂಬ್ರಾಕಯ್ ಅಶಿಚಿ ಪೂಜ ಕೊರ್ನು, ದೇವಾ ಮಂಟ್ವೆಂತು ಆಶಿಲೆ ದೇವಾಂಕ ಪೂರಾ ಚೂಡಿ ದವೊರ್ಕಾ. ಮಾಯಿ ಆನಿ ಅಮ್ಮಾ ಅಯ್ಯಪಣಾರಿ ಗೆಲ್ಲೆಂಚಿ ಜಾಲೆರಿ ತಾಂಗೆಲೆ ಫೋಟೊ ಕಯ್ ಹಳದಿ ಕುಂಕುಮ ಲಾವ್ನು ಚೂಡಿ ದವೊರ್ನು ತಾಂಗೆಲೆ ಉಡ್ಗಾಸು ಕಾಣು ಆಶೀರ್ವಾದು ಗೇವ್ಚೊ ಕ್ರಮು. ನಂತರ ಬಾಂಮ್ಣಾಕ ವಿಡೋ ಆನಿ ಚೂಡಿ ದಿವ್ನು ಪಾಯು ದೊರ್ನು, ವಾಪಾಸ್ ಗೆವ್ನು, ಚೂಡಿ ಮಾಳ್ನು ಗೇವ್ಕಾ. ಭರ್ಲೆಲೆ ಕುಟುಂಬ ಜಾಲೆರಿ ಮಾಂಯಿ, ಸುನ್ನ, ಜಾವ್ಜಾವಾನ ಒಟ್ಟುಚಿ ಪೂಜ ಕೊರ್ಚೆ ಕ್ರಮು. ಬಾಯ್ಲೆ ಗಾಂವಾ ಆಶಿಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಾವ್ನು ಕರ್ತಾಚಿ.

ದೇವಸ್ಥನಾಕ ಚೂಡಿ ಸಮರ್ಪಣ.

ಕುಲದೇವಾಕ, ಗ್ರಾಮ ದೇವಾಕ, ಆನಿ ಗಾಂವಾರಿ ಆಸ್ಚೆ ದೇವಿಲೆ ದೇವಸ್ಥನಾಕ ಭೇಟಿ ದಿವ್ನು ಚೂಡಿ ಸಮರ್ಪಣ ಕೊರ್ಚೆ ಕ್ರಮು ಮಾಲ್ಗಡೆನ ಚೊಲೊನು ಹಾಳ್ಳಾ.

ಪರಸ್ಪರ ಚೂಡಿ ದಿವ್ಚೆ.

ಪೂಜ್ಜಿಲೆಲೆ ಚೂಡಿ ಮಾಲ್ಗಡೆಂಕ ದಿವ್ನು ತಾಂಗೆಲೊ ಆಶೀರ್ವಾದು ಗೆವ್ಚೆ ಕ್ರಮು ಆಸ್ಸ, ಫುಡೆ, ಪೂರಾ ಮಾಲ್ಗಡೆಲೆ ಘರಾ ವೊಚ್ಚುನು ಚೂಡಿ ದಿತ್ತ ಆಶಿಲಿಚಿ, ತಶ್ಶಿ ಫುಣಿ ಪರಸ್ಪರ ಬಾಂಧವ್ಯ ವೊರ್ನು ಎವ್ವೊ ಮಳ್ಳೆಲೆ ಉದ್ದೇಶು. ಆತ್ತ ಜನಾಂಕ ಪುರುಸತಿ ನಾತ್ತಿಲೆ ಯೆ ಕ್ರಮು ನಶಿಸುನು ವತ್ತ ಆಸ್ಸ.

ಪರ್ಗಾಂವಾಂಕ ಚೂಡಿ ಪೆಟೊಚೆ.

ಫುಡೆ ಕಾಲಾಂತು ಪರ್ಗಾಂವಾಂತು ಆಶಿಲೆ ಮಾಲ್ಗಡೆಂಕ, (ಆವ್ಸು, ಮಾಂಯಿ, ಪಾಗ್ರಮಾಂಯಿ, ಮಾಂವ, ಪಾಚ್ಚಿ, ಭಯ್ಣಿ, ನಣಂದ, ಮಾಲ್ಗಡ ಜಾವ) ಟಪಾಲಾರಿ (ಪೋಸ್ಟಾರಿ) ಚೂಡಿ ಪೆಟೊಚೆ ಕ್ರಮು ಆಶಿಲೆ. ಪತ್ರ (ಕಾಗದ) ಬೊರೊನು ಮಾಲ್ಗಡೆಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದು ಮಾಗ್ಗುನು, ತಾಜ್ಜೆ ವೊಟ್ಟು ಹಳದಿ, ಕುಂಕುಮ ಆನಿ ಸಾನಿ ಚೂಡಿ ದವೊರ್ನು ಪೆಟಯ್ತ ಆಶಿಲಿಚಿ.  ಕಾಗದ ಬೊರೊಚೆಚಿ ಉಣೆ ಜಾಲ್ಲೆಲೆ ಆತ್ತ ದೀವಸಾಂತು ಚೂಡಿ ಪೆಟೊಚೆ ಆಂತು ದೂರ ವರ್ಲೆ.

ಪತ್ರ (ಕಾಗದ) ಜಾಗೆರಿ ವಾಟ್ಸ್‌ಅಪ್ ಆನಿ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ಕ ಏವ್ನು, ಆತ್ತ ತಾಂತುಚಿ ಚೂಡಿ ಪೆಟೊನು ಸುಧಾರ್ಸಿತಾಚಿ. 

ನಂವಿ ಚೂಡಿ.

ವಾರ್ಡಿಕ(ಲಗ್ನ) ಜಾಲ್ಲೆಲೆ ಸುರ್ವೆ ವರ್ಸ, ವಕ್ಲೆಕ ನವ ಚೂಡಿ ಮೊಣು ಕೊರ್ಚೆ ಕ್ರಮು ಆಸ್ಸ, ಬಾಂಮ್ಣಾಲೆ ಘರಾ, ಆನಿ ಕುಳಾರ ದೊನ್ನಿ ಕಡೆನಯ್ ಯೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂಭ್ರಮಾರಿ ಕರ್ತಾಚಿ. ಶ್ರಾವಣಾಂತುಲೆ ಏಕ ಶುಕ್ರಾರ ಜಾವೊ ಆಯ್ತಾರ ಸಂಬಂಧಿಕಾಂಕ, ಸುನ್ನೆಲೆ ಕುಳಾರ್ಚಾಂಕ/ಧುಂವೆಲೆ ಬಾಂಮ್ಣಾ ತಂಚಾಂಕ ಪೂರಾ ಆಪೊನು ವೊಟ್ಟು ಮೆಣ್ನು ನವಿ ವಂಕ್ಲೆ ಕರಾನ ಚೂಡಿ ಪೂಜ ಕರಯ್ತಾಚಿ. ಪೂಜ್ಜಿಲೆಲಿ ಚೂಡಿ ಮಾಲ್ಗಡೆಂಕ ದೀವ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದು ಘೆವಯ್ತಾಚಿ. ಬಾಂಮ್ಣಾನ ಯೆ ದಿವಸು ಬಾಯ್ಲೆಕ(ನವಿ ವಕ್ಲೆಕ) ಉಡ್ಗಿರೆ ದಿವ್ಚೆ ಕ್ರಮು ಆಸ್ಸ, ಕೆಲವ ಕುಟುಂಬೆಂತು ಮಾಯಿ, ಆವ್ಸು, ಆಯಿಲೆ ಜನ ಪೂರಾಯಿ ಉಡ್ಗಿರೆ ದಿತ್ತಾಚಿ. ಪೂಜೆ ನಂತರ ಜೆಂವ್ಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಯಿ ಕರ್ತಾಚಿ.

ಸಾಮೂಹಿಕ ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ.

ಯೆ ಕ್ರಮು ಫುಳ್ಳೆ ಕಾಲಾಂತು ಆಶಿಲೆ ಆಯ್ಕುನು ಮಾಕ್ಕಾ ಗೊತ್ನಾ, ಆತ್ತತ್ತ ಪೂರಾ ದೇವಸ್ಥನಾಂತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ ಮೊಣು ಕರ್ತಾಚಿ. ಗಾಂವ್ತುಲೆ ಬಾಯ್ಲಮನ್ಷ ಪೂರಾ ಘರಾಂತು ಚೂಡಿ ಪೂಜ್ಜುನು, ದೇವಸ್ಥನಾಕ ವತ್ತಾಚಿ. ಪ್ರತಿ ಏಕ್ಲೆ ತಾನ್ನಿ ಬಾಂದಿಲೆ ಪಾಂಚ್ಪಾಂಚ ಚೂಡಿ ಹಾಣು, ತಯ್ ಆಶಿಲೆ ಮಾಲ್ಗಡೆಲೆ ಜಾವೊ ಭಟಿಣ್‌ಮಾಯ್ಯೆಲೆ  ನೇತೃತ್ವಾರಿ ವೊಟ್ಟು  ಮೆಣ್ನು ಪೂಜ ಕೊರ್ನು, ದೇವಾಕ ಚೂಡಿ ದವೊರ್ನು, ಪರಸ್ಪರ ಚೂಡಿ ದೀವ್ನು ಗಮ್ಮತ್ ಕರ್ತಾಚಿ. ಸಾಮೂಹಿಕ ಜಾವ್ನು ಚೂಡಿ ಪೂಜ ಕೊರ್ಚಾಂತುಯ್ ಏಕ ಉಪಯೋಗು ಆಸ್ಸ, ಯೆ ನೆವ್ನಾರಿ ಗುರ್ತು ನಾತ್ತಿಲೆಲೆ ಗುರ್ತು ಜಾತ್ತಾ, ಪರಸ್ಪರ ಭೇಟ್ಟುನು ಸುಖ್ದುಃಖ ವಿಚಾರ್ಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮುಯಿ ಜಾತ್ತಾ.

ಮಾಲ್ಗಡೆಂಕ ದಿವ್ಚೆ ಗೌರವು‌.

ಪ್ರಾಖಾ ದೊಕ್ಕೊನು ಚೊಲ್ನು ಆಯಿಲೆ ಯೆ ಚೂಡಿ ಪೂಜ್ಜುಚೆ ಕ್ರಮು, ಆಮ್ಗೆಲೆ ಮಾಲ್ಗಡೆನ ಆರಂಭ ಕೊರ್ನು ಚೊಲೊನು ಆಯಿಲೆ ಆಸ್ಸ. ಆತ್ತ ತಾಯ್ ಚುಕ್ಕನಾ ನಶಿ ಚೊಲ್ನು ಆಯಿಲೆ  ಯೆ ಕ್ರಮು ಆಮ್ಗೆಲೆ ಮುಕಾರ್ಚೆ ಪೀಳಿಗೆ ತಾನ್ನಿ ಚೊಲೊನು ವರ್ತಾಚಿ ವೆ? ಮಳ್ಳೆಲೆ ಆತ್ತ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಮುಕಾರಿ ಆಸ್ಚೆ ಹೋಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆಮ್ಗೆಲೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಾಕ ದಕ್ಕೆ ಏನಾನಶಿ ಯೆ ಕ್ರಮು ಚೊಲೊನು ವೊರ್ಚೆಚಿ ಆಮ್ಮಿ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಮಾಲ್ಗಡೆಂಕ ದಿವ್ಚೆ ಗೌರವು, ನಯ್ವೆ?

 

 

ಅನಿತಾ ಪೈ.
ಕೊಡಿಯಾಲ

ಪ್ರಾಕ ದಕೂನು ಪ್ರಸ್ತೂತಾಕ ಎತ್ತಾನ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಖಾಣಜವಣ, ಆಚಾರು ವಿಚಾರು, ನೆಸಣ, ಸಂಪ್ರದಾಯು ಅಶ್ಯೀ ಮಸ್ತ್ ಬದಲ್ ಜಾಲ್ಲಾ, ಜೀವನ್ ಮಳ್ಯಾರಿ ಹೊಳ್ಚೆ ನಂಯಿοಚೆ ವರಿ. ಉದ್ದಾ ರಬ್ಬೀಲ್ ಕಡೇಂತು ರಾಬಲ್ಯಾರಿ ಗಲೀಜ್ ಜಾವ್ನೂ ಕೀಡೋ ಜಾತ್ತಾ. ತಶ್ಯಿ ಬದಲ್ ಜಾವ್ಚೊ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮು. ಶಿಕ್ ವಣ ಚೆ ಜಾಲ್ಲೇಲ್ ತಶ್ಯೀ ಆಚಾರು ವಿಚಾರು ಬದಲ್ ಜಾಲ್ಲೋ. ನೆಸಣ ಬದಲ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಧೋತಿ, ಮುಂಡ ವಚ್ಚೂನು ಪಾಯಿಜಾಮ್, ಪ್ಯಾಂಟ್, ಅಯ್ಯಿಲೆ ಆತ್ತಾ ಜೀನ್ಸ್, ರ‍್ಮುಡಾ, ಕುರ್ತಾ ಪೈಜಾಮ್. ಬಾಯ್ಲಾಂಕ ಆಪ್ಸಾರಿ, ಕರ‍್ಗಿ ವಚ್ಚೂನು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ, ಚೂಡಿದಾರ ಅಯ್ಲಿಲಿ. ಆತ್ತಾ ಜೀನ್ಸ್,shorts, T-shirts, frock, ಗೌನ್ ಚಳವಲಾ. ಚೌಲು, ಮೂಂಜಿ, ರ‍್ಡಿಕ್ ಸೀಮಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯಾοತೂಯಿ ಗೌಜಿ, ಗಮ್ಮತ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೈಲ್ ಅಯಿಲಾ. ಸಕಾಳಿ ಊಠಾನು ನಾಂವ್ನೂ ದೇವಾ ಪಾಂಯ್ ಪೊಡ್ಚೆ, ಶ್ಲೋಕ ಪಠನ, ಸಂಧ್ಯಾವದನ, ದೇವಾ ಫುಲ ಕಾಡ್ಚೆ, ಗಂತೂಚೆ, ಅಂಗಣಾοತು ರಂಗೋಲಿ, ಹುಂಬರಾ ಚೋಕು, ತುಳಸಿ ಉದ್ದಾಕ ಘಾಲ್ಚೆ ರಿವಾಜ್ ಸೋಣುಗೆಲ್ಯಾ, ದಿವಲಾಣೆ ವೇಳಾ. ಭಜನ್ ವಿಸೊರುನು ಗೆಲ್ಯಾ. ಸಕಾಣಿ ಪೆಜ್ಜೆ ಜವಣ ಆಯುಕೂನು ಗೊತ್ನಾ. ಬೆಡ್ ಕಾಫಿ, ಬ್ರೆಡ್ ಜಾಮ್, ಬಿಸ್ಕಿಟ್, ಮೂಸಲಿ, ಕೆಲೋಗ್ಸ್ ಜವಣಾ ಮಜೇರಿ ಅಯಿಲಾ. ಪೋಳೋ, ಇಡ್ಲಿ ಪೋವು ಮಳ್ಯಾರಿ ನಾಂಕ್ ಕವಳ್ತಾಚಿ. ಘಶಿ, ತಳಾಸಣಿ, ಅಂಬಟ, ಹುಮ್ಮಣಾ ಜಾಗೇರಿ, ಮಶ್‌ರೂಮ್, ಪನೀರ್, ದಾಲ್ ತಡಕಾ, ಮಂಚೂರಿ, ಘಿರೈಸ್, ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್, ಬಟರ್ ನಾನ್, ರೋಟಿ ಅಯಿಲಾ. ಉಜ್ಜಾ ರನ್ನಣಿ ವೋಚುನು, ಸ್ಟವ್ ಅಯಿಲೆ ಆತ್ತಾ ಗ್ಯಾಸ್, ಕರೆಂಟಾ Induction cooker, Oven. ಘರಾ ಜವಣಾ ಸೊಯರೆ ಎತ್ತಾಚಿ ಮಣ್ತಾನ. ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಬುಲಾವ್, Swigy order ಜತ್ತಾ ರೆಡಿ ಟು ಈಟ್ ಮೇಳ್ತಾ. ಅಶ್ಯಿ ಬದಲ್ ಜಾತ್ತಾನಾ ಆಮ್ಗೇಲೆ ವಾಸರಿತುಂಲೇ ಆಯಿದನಯಿ ಬದಲ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಭಾಸಯಿ ಜಲ್ಲಿ. ವಾಸರಿ ವಚ್ಚೂನು Kitchen ಜಲ್ಲೆ. ಆಯಿದನ ವಚ್ಚೂನು utensils. ತಾಂಬೇಚೆ ಪಿತಲೇಚೆ ಆಯಿದನ್ ದೋನಿ ಮುಕ್ಕಾಲಾಕ ವಿಕ್ಕೂನು ಸ್ಟೀಲ್ ಆಯಿದನ್ ಘೆತ್ಲೆ. ರನ್ನಿ ಉಜ್ಜಾ ಕರಿ ಮಾಂಡ್ತಾ ವ್ಹೋಣು ಹಿಂಡಾಲಿಯಮ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಯಿದನ್ ಘೆತ್ಲೆ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಯಿದನಾಕ ಕಾಳೇ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಳ್ಯಾರಿ ವಿಷ ವ್ಹೋಣು stainless steel ಘೆತ್ಲೆ. ತೇಲ್ ಖಾಲ್ಯಾರಿ ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್ ಚಡ್ತಾ ವ್ಹೋಣು non-stick ಆಯಿದನ್ ಘೆತ್ಲೆ. ಆತ್ತ ವಾಪಾಸ್ ಮಣ್ತಾಚಿ ಲೊಕಂಡಾ ಕಾಯ್ಲೇರಿ ರಾಂದಪ ಕೆಲ್ಯಾರಿ ಚಾಂಗ್, ತಾಂಬೆ ಆಯಿದನಾ ಉದ್ದಾ ದವರ‍್ನು ಪೀವೂಕಾ, ರುಪ್ಪೆ ವಾಟೇರಿ ಜೆವಲ್ಯಾರಿ ಚಾಂಗ, ಮತ್ತಿಯ ಬುಡುಕೊಲ್ಯಾಂತು ರಾಂದಪ ಕೆಲ್ಯಾರಿ ಬೆಸ್ಟ್ Old is Gold. ಅಮ್ಗೆಲೆ ಮಲ್ಲಡೆ ತಂದ್ಲೂ ಪಿತ್ಲೆ ಮಡಿಕೆ/ಅಡಸಳಿ ರುಕ್ಕಾ ಕಳಶೆಂತು ದವ್ತರಲಿ. ಶೀತಾಕ ತಂಬೆ ಬುಡುಕುಲ್ಲೊ, ವಾಳನೂ ಘಾಲೂಕು ತಂಬೆ ಮಂಡೊ/ರುಕ್ಕಾ ಅಡಸಳಿ. ದಂಕುಕಶೀತಾಮಾAಡಿ, ಕಾಯಿಲೇಕ ಬಾವುಡೆ, ಜವಣಾಕ ವಚ್ಚೆ ವಟೋಳಿ ಖಾಣಾಕ ಪೋಳೇರು. ಶೀತಾ ದಾಯಿ ಹಾತ್ತೊ ರಂದಯಿ ದವಲೊ, ತೋಳುಕ ಒಟ್ಟೆ ದಾಯಿ, ಪೋಳೊ ಕಾಡುಕ ಕಾಯಿಲತೊ, ಪಿವೂಚಾಕ ಲೋಟೋ/ದೊಣ್ಣೊ, ತೆಲ್ಲಾಕ್ ಮಿಳ್ಳಿ, ಉದ್ಕಾಕ, ಧಾರೇಕ ತಂಬಿಯೊ, ರ‍್ಡುವಾಂಕ ಶೀತ್ ಗುರುಡಾಚಾಕ ತಾಟ್ಟೊ, ಗುರುಡಣೋ, ದೂದ್ ಹುನ ಕೋರುಕ ಉರ್ವಳಿ, ರಾಂದಯೀಕ ರೂಂದ್ ತೋಪು, ಸಾರಾಕ ದೀಗ್ ತೋಪು, ಪೊಳೇ ಕಾಯಿಲಿ, ಪಣ್ಣಾ ಕಾಯ್ಲಿ, ತಳ್ಪಾ ಕಾಯ್ಲಿ, ಆಳಾಚಿ ಕಾಯ್ಲಿ, ಆಪ್ಪೆ ಕಾಯ್ಲಿ, ಶೇವಂಯಿ ದಾಂತೆ ದೊಳ್ಚೆ ದಾಂತೆ, ಚಾಳಣಿ, ಅಡ್ಡೋಳಿ, ಕೊಯ್ತಿ, ಕಾಂತಾಣಿ, ತಂದೂಲು ಮೆಜ್ಕೂಕ ಪಾವು, ತಂಬೆ ಶೇರು, ರುಕ್ಕಾ ಕಳಶಿ, ದೂದ್ ಮೆಜ್ಜೂಕ್ ಕುಡ್ತೆ ತಂದೂಲು ವಾಣಾಚಿ ರ‍್ಲಿ, ತಾಂದೂಲ್ ಆಸುಡುಚಿ ಗೆರೆಶಿ, ಭಾತ್ ಖಂಡ್ಚೆ ಖಂಡಣ, ವಾನ, ರಗಡೋ, ರುಕ್ಕಾ ಕೊಳಂಬಿ, ಭಲಯಿ, ತಾಕ್ಕಾ ಬುಡುಕುಲೋ, ತಾಕಾ ಖವಲೋ, ಲಾಟಪಳೇ, ಲಟ್ಟೋಣಿ, ಗುಳಿಂಬ, ಕುಟ್ಟಣಿ, ಪೆಡಾವಣ ಆಶ್ಯಿ ಭರಪೂರ ಆಯಿದನ. ಆಯ್ಚಿಚೆ ದಿವಸಾಂತು cooker, pan, stapulla, steamer, spoon, ceramic utensils, copper plated ತೋಪು ಆಯ್ಲಾ. ಉಷ್ಟೆ, ಖರಕಟ, ಮಾಸಲಿ ಮ್ಹೋಣು ಅರಸಪರಸ ನಾ. ಲಸೂಣ, ಪಿಯಾಂವ್ ನಾಂಶಿ ರಂದಯಿ ನಾ. ಫೂರಕಾಯಿ ತೇಂಚಿ ಆಯಿದನ. ಆಮ್ಗೆಲೆ ಮಲ್ಗಡ್ಯಾಂಕ ಜಾತ್ರೇಕ, ಸಂತೇಕ ಚಮಕಲ್ಯಾರಿ ಆಯಿದನ ಘೆವುಚೆ ಪಿಶ್ಯೆ ಅಶ್ಯೀಲೆ. ಏಕ ಪಾವ ಬುಡುಕುಲೋ, ಅರ್ಧಶೇರಿ ಬುಡುಕುಲೋ, ಶೆರಾ ಬುಡುಕುಲೋ, ದೋನಿ ಶೇರಾ, ಪಾಂಚ್ ಶೇರಾ ಬುಡುಕುಲೋ ಅಶ್ಯೀಲೋ, ರಾಂದಾಯಿ ತೋಪಾ ಸೆಟ್, ಹೋಡ್ ರಂದಾಪಾಕ ಕಟಾರ್ ಅಶ್ಯಿ ನಮುನವಾರ ಆಯಿದನ. ಆತ್ ಯಿ ಧೋಡೆ ಘರವಾಂದಾತು ಚೌತಿ, ಮ್ಹಾಳು ಅಶ್ಯೀಲ್ ಕಡೆ ಹೇ ಅಯಿದನ ಪೋಳೋಚಾ ಮೇಳ್ತಾ. ಪೇಂಟೆ ಘರಾಂತು show piece ಜಾವ್ನೂ ದವರ‍್ನು ಘೆವುಚೆ ಅತ್ತ್ trend ಅಯಿಲಾ. ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟಾοತು ತಂಬೆ ಲೋಟೋ, ವಾಟ್ಟೆ, ಸಾನ ಸಾನ serving bowls ಟೇಬಲಾರಿ ಅಯಿಲಾ. ಕ್ರಮೇಣ ಘರವಂದಾ ಯವುಚಾ ಪುರೋ. ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟಾ ನಾಂವಯಿ ಬಾಪಮಾಲಿ ವಸರಿ, ಚೂಲಾ ಚೌಕಿ ಡಾಬಾ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆ ಊಟ, organic food corner, ರೊಟ್ಟಿ ಮನೆ, ಬಾಳೆಲೆ ಊಟ, ಗಂಜಿ ಊಟ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಾತ್ತಾ ಆಸ್ಸ. ಕೊರೊನಾ ಅಯಿಲ್ ವಳೇರಿ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್, Swigy order, ready to eat ಕಂಚೆಯಿ ಮೇಳ್ನಿ. ಮ್ಯಾಗಿ, ನೂಡಲ್ಸ್ ಘರಾಂತು ಸರ್ಲಾ ಪಿಜ್ಜಾ, ಬರ್ಗರ್ ಬಂದ್. ತೇ ವೆಳೇರಿ ಅಮ್ಮಾ internet connection ಘೇ, ಅಮ್ಮಿ ಗಾಂವಾ ಎತ್ತಾಚಿ ಮ್ಹೋಣು ರಾಗ ತಂಡಿಲೇ ಅಶ್ಯೀಲೆ. ಅಮ್ಮಾನ ಕೆಲ್ಲೆಲಿ ಸಾಲ್ಲಾ ಉಪ್ಕರಿ, ಖಳಂಜೆ ಗೊಜ್ಜು, ಬಿರಿಂಡಾ ಸಾರು, ಅವಳೇ ತೋಯ್, ಕಿಲ್ಲಾ ಕಿಸ್ಮುರಿ, ಅಂಕ್ರೆ ಗುಳಿ, ವಾಳಿ ಬೆಂದಿ, ಪಿಯಾವ ತಂಬೂಳಿ ವಾಹ್! ಸೂಪರ್ ಪಿಯಾವ್ ಘಾಲ್ನೂ ಪೋವು, ರುಲಾಮು, ಪೋಳೊ ಭಾರಿ ರುಚಿ. I love home food ಮ್ಹೋಣು ಜಿಬ್ಬೇರಿ ಎತ್ತನಾ Old is Gold, self substances ಪಾಠು ಶಿಕ್ಕೂ ಜಾಲ್ಲೆ.

ಕಾಲಾಯಾ ತಸ್ಮೆ ನಮಃ

- ವಿದ್ಯಾ ನಾಯಕ್ ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ 

ಅಮ್ಚಿಗೆಲೆ ಪರ‍್ಬೆ ರಾಂದಪ

ಅಮ್ಚಿ ರಾಂದಪ ಭಾರಿ ಸುಲಭಗೊ ಪುತಾ ಅನಿ ಭಾರೀ ರುಚಿ|
ವಿಸರನಕಗೋ ಬಾಳಾ ಅಮ್ಚಿ ರಾಂದಪ|
ಆಜಿ ಸಾಂಗ್ತಾ ತುಕಾ ರ‍್ಬೆ ರಾಂದಪ
ಆಯ್ಕ್ಗೊ ಬಾಳಾ ಕಾನದವರ‍್ನು,
ರ‍್ಬೆ ದಿಸು ಮಾತ್ಯರಿ ನಾಂವ್ನೊ, ದೇವಾ ದಿವ್ವೊ ಜೊಳೋನು, ಹುಂಬ್ರಾ ಚೋಕು ಬರೋನು, ತುಳಸಿ ಉದ್ದಾ ಘಾಲ್ನೂ ರಾದಂಪ ಆರಂಭ ಕರ‍್ಕಾಗೊ ಬಾಳ|
ತೇ ದಿವಸು ರ‍್ಕಟ ಖಾವ್ಚಾ ನಾ| ಚೈತ್ರ ಮಾಸಾಂತು ಎತ್ತಾ ಸಂಸಾರಪಡ್ವೋ|

ತೇಸು ಕೊಟ್ಟೊ, ಮಡ್ಗಂಣೆ, ತೆಂಡ್ಲೆ ಬಿಬ್ಬೆ ಉಪ್ಕರಿ, ಅಂಬೆ ಉಪ್ಕರಿ, ವಲವಲ, ಚಣೊ/ಅವರೆ ಗಡ್ಗಿ ಘಾಲ್ನೂ ಘಶಿ, ನಮುನವಾರೆ ಫೋಡಿಯೊ, ಅನಿ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಕುಲದೇವು ದಾಳಿತೋಯ್|

ಕಾಯಿಳೆಕ್ ಶೀತ ದವರ‍್ನು ಮಲ್ಗಾಡೆಲ್ಯಾ ಪಾಯ್ ದರ‍್ನು ಮಗೀರಿ ಸಕಡಾನಾ ಒಟ್ಟೂ ಬೈಸೂನು ಖುಷೇರಿ ಜವಣ ಕರ‍್ಕಾಗೊ ಪುತಾ|| ವಿಸರನಕಗೊ ಬಾಳಾ||
ಆಷಾಡಾಂತು ಆಷಾಢ ಏಕಾದಶಿ, ಭಜನಾ ಪ್ರಿಯ ಪಾಂಡುರοಗಾಲೊ ದಿವಸು| ತೇಸು ಗಜಬಜೆ, ತಯ್ಕಿಳ್ಯಾ ಡಾಂಗರ, ಮರವಾಳ ಪನ್ನಾ ಫೋಡಿ, ಕೊಟ್ಟೊ, ಘರಯಿ/ಮೂಗಾದಾಳಿ ಗೋಡ್ಶೆ ವಿಶೇಷ|| ವಿಸರನಕಗೊ ಬಾಳಾ||
ಶ್ರಾವಣಾಂತು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ, ಸುತ್ತಾ ಪುನ್ನವ, ಅಷ್ಟಮಿ ಮಕ್ಶಿ ಮಕ್ಶಿ ರ‍್ಬೆ ಗೌಜಿ|
ಪಂಚಮಿ ತೇಸು ನಾಗಾಕಟ್ಟೆಕ್ ದೂದ್, ಶಿಯಾಳೆ, ನರ‍್ಲಕೇಳೆ ದಿವೂನು ಪಾಂಯ್ ಪೊಡಕಾಗೂ ಬಾಳಾ|
ಚಪ್ಪೆ ಖೀರಿ, ಪತ್ತೋಳಿ, ಪತ್ರೋಡೊ, ಸುಕ್ಕೆ, ಘಶಿ ಕರ‍್ಚೆ|

ತೇಸು ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ ಫಣ್ ಘಾಲ್ನಾಚಿ, ಹೀ ಏಕ ರಿವಾಜ್‌ಗೊ ಪುತಾ|
ಸುತ್ತಾ ಪುನ್ನವೇಕ್ ಕೊಟ್ಟೊ/ಶೇವಂಯಿ, ದೂದ್ ಪಾಕು, ಪತ್ರೋಡೊ, ಘಶಿ, ಪೋಡಿ ದಾಲಿತೋಯ್ ರ‍್ತಾಚಿ.
ಅಷ್ಟಮೀಕ ಅರ್ಘ್ಯ ದಿತ್ತಾಚಿ|

ಕೃಷ್ಣಾಕ ತುಳಸಿ ಮಾಳಾ ಕರ‍್ನು ಘಾಲ್ಕಾ|

ಉಂಡೊ, ಚಕ್ಕುಲಿ, ಪಂಚ್ಕಾದಾಯಿ, ಕೊಟ್ಟೊ, ಆಳ್ವತಿ ಆಯಿಚೆ ದಿವಸಾ ವಿಶೇಷಗೂ ಬಾಳಾ|| ವಿಸರನಕೋ ಪುತಾ||
ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸಾಂತು ತಯೆ ಪೂಜಾ, ಚೌತಿ, ನೋಪಿ, ಮೂಳು ಎತಾ|
ತಯೇ ತೇಸು ಕಾರತೆ ಅಂಬಡೆ ಘಶಿ, ದೆಂಟಿ ವೆಂಟಿ ಅಂಬಟ, ತೌಶೆ ಸಾಸಮ, ಚೆಪ್ಪಿ ಖೀರಿ, ಪತ್ತೋಳಿ, ಚಣೇದಾಳಿ ಪಂಚ್ಕಾದಾಯಿ, ರ‍್ತಾಚಗೊ ಪುತಾ|
ಚೌತೀಕ ಗೊಡ್ಶೆ, ಕೊಟ್ಟೊ, ಉಂಡೊ, ಚಕ್ಕುಲಿ, ಅಪ್ಪೊ, ಪಂಚ್ಕಾದಾಯಿ ವಿಶೇಷ ಜಾವ್ನೂ ರ‍್ತಾಚಿ| ಅನಿ ತಯೇಚೆ ರಾಂದಪ ರ‍್ತಾಚಿ|
ನೋಪಿ ದೇವಸ್ಥಾನಾಂತು ಚಡ್ತೆ ಜಾವ್ನೂ ಆಚರಣ ರ‍್ತಾಚಿ|

ಘರವಂದಾ ಆಳ್ವತಿ, ಪಂಚ್ಕಾದಾಯಿ, ಚಣೇ ಉಪ್ಕರಿ ಅಶ್ಯೀ ರ‍್ತಾಚಿ| ಮ್ಹುಳು ಕುಟುಂಬೆ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಲೇ ಘರಾಂತು ಚಲ್ತಾ|

ವರ್ಷಿಕಾ ರಾಂದಪ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಮುಗಾ ಘಶಿ, ರ‍್ನ, ಸುಕ್ಕೆ, ತೌಶಾ ಸಾಸಮ, ಗಾರಿ, ಉಂಬರಿ, ಕಾರತೆ, ಕೇಳೆ ಫೋಡಿ, ಅಲ್ಲೆ ಚಟ್ನಿ, ಕೊಟ್ಟೊ, ದಾಳಿತೋಯ್, ಕಾಕಮಿ/ಗೋಂವಾ ಕಣಿ ಗೋಡ್ಶೆ ರ‍್ತಾಚಿ|
ಪಿಂಡಾ ನೈವೇದ್ಯ ಕರ‍್ನು, ಕಾಯಿಳೆ ವಾಯಸ, ಗ್ರೊ ಗ್ರಾಸ್ ದೀವ್ನೂ ಜವಣ ರ‍್ತಾಚಿ|| ವಿಸರನಕಗೊ ಬಾಳಾ||
ಆಶ್ವೀಜ ಮಾಸಾಂತು ನವರಾತ್ರಿ ಆಚರಣ| ‘ನವಾನ್ನ’ ತಂಗ್ ತಂಗೇಲಾ ಕುಲದೇವಾಲೆ ದಿವಸಾಂತು ರ‍್ತಾಚಿ|.

ಘರಾ ಕಣಸ ಹಾಣು ದೇವಾ ಡಬ್ಬಿಕಾ ಕಾಣಿಕೆ ದರ‍್ತಾಚಿ|. ಕಾರತೆ ಅಂಬಡೆ ಘಶಿ, ದೆಂಟಿ ವೆಂಟಿ ಅಂಬಟ, ತೌಶೆ ಸಾಸಮ, ಚಪ್ಪೆ ಖೀರಿ ಕರ‍್ನು ನವ ಜವತ್ತಾಚಿ|.

ಹೇ ಮಾಸಾಂತೂ ದೀವಳೆ ಪರಬ ಎತ್ತಗೊ ಬಾಳಾ.
ನರಕ ಚತುರ್ದಶೀಕ ನಾವ್ಚೆ ಪರಬ. ನಾಣಿ ದೂವ್ನು, ಭಾಣಾ, ತಪ್ಪಲಾಕ ಗೊಂಡೆ ಮಾಳೇರಿ ಶ್ರಂಗಾರನ, ಶೇಡಿ ಚಿತ್ತಾರ ಕರ‍್ನು, ಘರಾ ಸುತ್ತು ದಿವ್ವೊ ದವರ‍್ನು ಉದ್ದಾ ಭರ‍್ಚೆ|

ಆಂಗಾ ತ್ಯಾಲ್ ಪೂಸೂನು ರ‍್ಡುಂವಾಕ, ಬಮ್ಮಣ್ಹಾಕ ನಾಣೋಚೆ|.

ಚಾಂಗಾ ಕರ‍್ನು ಒಟೂ ಬೈಸೂನು ಜವಣ ಕರ‍್ಚೆ|. ಮಾಸಲಿ ಖಾತಲಿ ಮಾಸಲಿ ತಳ್ತಾಚಿ|

ಪೋಳೊ, ಪೋವು ದೀವಳೆ ರ‍್ಬೆ ವಿಶೇಷ|| ವಿಸರನಗೊ ಬಾಳಾ||
ಕಾರ್ತೀಕಾಂತು ಅಂಗಡಿ ಪೂಜಾ, ಗೋಪೂಜಾ ತುಳಸಿ ಪೂಜಾ ಎತ್ತಾ| ದೇವಳಾಂತು ಭಾರಿ ಗೌಜಿ|

ಕಾರ್ತಿಕ ಭಜನ, ದೀಪೋತ್ಸವ, ಒಕ್ಕೂಳ, ಕಾರ್ತಿಕ ಪುನ್ನವ, ಸಮರಾಧನ|
ಕಾರ್ತಿಕ ಏಕಾದಶಿ ವಿಶೇಷ, ತೇಸು ಕರ್ಕಾಟ ಖಾಯ್ನಾಚಿ, ಉಪಾಸು ರ‍್ತಾಚಿ|
ಉತ್ಥಾನ ದ್ವಾದಶಿ ದಿವಸು ಕರ‍್ಲೆಲೆ ಮೂಗಾ ಅಂಬಟ, ಏಕಪಾನಿ ಚಟ್ನಿ, ಸರ‍್ನಳಿ, ದುದ್ದಿಸನ್ನ ವಿಶೇಷ|
ರಾತ್ರಿ ತುಳಸಿ ಪೂಜೇಕ ಅವಲೆ ಆರ್ತಿ ಕರ‍್ನು ಪಂಚ್ಕಾದಾಯಿ/ಗೋಡು ಪೋವು ನಿವೇದ್ಯ ರ‍್ತಾಚಿ|| ವಿಸರನಕೊ ಬಾಳಾ||
ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸಾಂತು ಪಂಚಮಿ, ಷಷ್ಠಿ ಆಚರಣ ರ‍್ತಾಚಿ. ಷಷ್ಠಿ ತೇಸು ಕುಂವಳೆ ವಾಂಟೂನು ಖಾವ್ಕಾ ಮಣ್ತಾಚಿ. ತೇಸು ಕುಂವಾಳೆ ಸಾಸಮ/ಪುಳಿಕೊದ್ದೇಲ್ ರ‍್ತಾಚಿ|.

ಸುರೈ ಶೀತ್ ಜವುತ್ತಾಚಿ||ವಿಸರನಕೊ ಬಾಳಾ||
ಪುಷ್ಯ ಮಾಸು ಧರ್ನುಮಾಸು ಮಾಸು| ದೇವಾಕ ಕಿಚಡಿ ನೈವೇದ್ಯ ರ‍್ತಾಚಿ|

ಘರವಂದಾοತು ಚಣೇದಾಳಿ/ಮೂಗಾದಾಳಿ ಕಿಚಡಿ ರ‍್ತಾಚಿ||ವಿಸರನಕೊ ಬಾಳಾ||
ಮಾಘು, ಫಾಲ್ಗುಣಾಂತು ದೇವಳಾಂತು ರಥರಣೇಚಿ ಗೌಜಿ|

ಪರಬೇ ರಾಂದಪಾಕ ವಿಂಗಡತೋ ಸ್ವಾದು |
ವಿಸರನಕ ಗೋ ಬಾಳ ಅಮ್ಚಿ ರಾಂದಪ|
ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಅನಿ ಭಾರಿ ರುಚಿ||
ಹೀ ರಿವಾಜ್ ಚಲೋನು ಏಯ್ಯಾ|
ಆಮ್ಚಿ ಖಾಣ ಜವಣಾ ಸ್ವಾದು ||ವಿಸರನಕಗೊ ಬಾಳಾ||


- ವಿದ್ಯಾ ನಾಯಕ್, ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ

 

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಂತು°

ಮುοಡ್ಕೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಭ ದೇವಳಾಂತು°

ಉದ್ಯೋಗ ಆನೀ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಡಾ| ಅರವಿಂದ

18:53:41 ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ  ಕೇಂದ್ರ ‘ಕ್ಷಮತಾ

This application is only for the poor

कोंकणिंतल्या अस्तुरी साहित्याचेर

ಮಂಗಳೂರು: ವಿಶಂತಿ ಸಂಭ್ರಮಾοತು ಆಸಚೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಚೆ ಗೌಡ

https://www.youtube.com/user/MrBaligavenkatesh

Editorial

ಡಾಕ್ಟರಾಲೆ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮಾಲೆ ಸಾಂಗತ ವಿಲೀನ ಜಾಲೆ°,,,

ಡಾ. ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಎಕ ನಾವಾದೀಕ ಡಾಕ್ಟರು ಆಶಿಲೊ. ಯುರಾಲಾಜಿ ತಾಗೆಲಿ ಸ್ಪೇಷಾಲಿಟಿ. ತೊ ಎಕ ಫಾಮಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂತಾ° ಎಕ ಬರೊ ಭಾಷಣಗಾರುಯೀ ಜಾವನು ಆಶಿಲೊ. ಸಾನ ಪ್ರಾಯೆರಿ ತೊ ಜನಾ ಮೋಗಾಳ ಜಾಲೆಲೊ. ತೊ ಅನೀರಿಕ್ಷಿತ ಜಾವನು ಅಂತರಲೊ ಮ್ಹಳೆಲಿ ಖಬರ ಆಯಕತನಾ ಸಾಬಾರ ಲೋಕಾಂಕ ತೆಂ ನಂಬಗೂಚಾಕ ಜಾಯನಿ. ಬ್ಯುಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಿಲೊ ತೊ ಕೆದನಾಯಿ ಕೊಡಿಯಾಲಚೆ ಕೆ. ಎಂ. ಸಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಾಂತ ಪಳೊವಚಾಕ ಮೆಳತಲೊ. ಸಕಾಳಿ ದಾಕೂನ ಸಾಂಜವೇಳಾ ತಾಂಯ ಆಪರೇಶನ್ ಥಿಯೇಟರಾಚೆ ಸಮವಸ್ತ್ರಾಂತು ತೊ ದಿಸತಲೊ ಮ್ಹಣು ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ ಗೆಲೆಲೆ ಸಾಂಗತಲೆ. ತಿತಲೊ ಬ್ಯುಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೊ. ತಾಣೆ ತಾಗೆಲೆ ಪೆಶೆಂಟಾoಕ ಪಳೊವಚಾಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೆ ರೌಂಡ್ಸಾರ ವತನಾ ತಾಗೆಲೊ ಹೋಡು ತಾಳೊ ಆಯಕೂನು ತ್ಯಾ ಮ್ಹಾಳ್ಯೆರಿ ಆಸಚೆ ಸಗಟ ರೂಮಾಂತುಲೆ° ಪೇಶೆಂಟಾoಕ ತೊ ಆಯಲೊ ಮ್ಹಣು ಕಳತಲೆ° ಖಂಯ. ಕುಶಾಲ ಉಲೊವನು ಪೇಶೆಂಟಾoಲಿ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಸಂತೋಸಮಯ ಕರಚೆಂ ತಾಗೆಲಿ ಸವಯ್ ಆಶಿಲಿ.
ನ. 9ಕ ಎಕ ಆಪರೇಶನ ಪೂರ್ಣ ಕರನು ಭಾಯರ ಆಯಿಲೆ ಡಾಕ್ಟರಾಕ ಕಠಿಣ ಹೃದಯಘಾತ ಜಾಲೆ°. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ತಾಕಾ ತುರ್ತಾನ ಶುಶ್ರುತಾ ಮೇಳಚಾಕ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಲೆ°. ತೊ ಐ.ಸಿ.ಯುಂತ 8 ದೀವಸ ಆಶಿಲೊ. ತಾಕಾ ಊಂಛ ಸ್ಥರಾಚೆ ಟ್ರಿಟಮೆಂಟ್ ಮೆಳೆ°. ಜಾಲ್ಯಾರ ದೈವಿಚ್ಛಾ ವ್ಹಿಂಗಡ ಆಶಿಲಿ. ನ.17 ಕ ತಾಗೆಲೆ ದೇಹಾಂತ್ಯ ಜಾಲೆ°.
ಡಾಕ್ಟರಾಕ ಫಕತ 60 ವರಸ°. ಸಾಬಾರ 30 ವರಸಾಚೊ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಣಭವ. ಡಾಕ್ಟರ ಮ್ಹಣು ನ್ಹಹಿ°, ಆರತಾ° ತರನಾಟೆ ಲೋಕಾನ ಹೃದಯಘಾತ ಜಾವನು ಮರಣ ಪಾವಚಿ ಖಬರ ಆಯಕೂಚೆ° ಚಡ ಜಾಲಾ°. ಸ್ವತ: ಡಾಕ್ಟರ ಆಶಿಲೆ ತಾಕಾ ಖಾಂಯ ಮುನ್ಸೂಚನಾ ಮೇಳನಿ ವೆ ? ತಾಣೆ ತಾತಾವಳಿ ತಾಗೆಲಿ ಆರೋಗ್ಯಾಚಿ ತಪಾಸಣಾ ಕರನು ಆಸಚೆ° ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ. ಎಕ ಫಾಮಾದ ಡಾಕ್ಟರಾಕಚೀ ಅಶಿ° ಜಾಲೆ ಮ್ಹಣತಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಶಾನ ತಾಗೆಲೆ ಆರೋಗ್ಯಾ ಬದಲ ಕಿತಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಘೆವಕಾ ? ಮನಶಾನ ತಾಗೆಲೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಆನಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಕಶಿ° ದವರಕಾ ? ವಿಜ್ಞಾನ ಇತಲೆ° ವಾಡಲಾ° ಕೀ, ವಿಜ್ಞಾನಿ ಲೋಕಾ° ಮಧೆಂತೂಚಿ ಆಮಿ ಘೆವಚೆ ವಕದ ಆನಿ ಹೇರ ವಿಷಯಾಚೆರಿ ಚರ್ಚಾ ಜಾವಚೆ° ಆಮಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾರಿ ವಾಚತಾತಿ ಆನಿ ಆಯಕತಾತಿ. ಆಮಿ ಘೆತಿಲೆ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನಾ ಬದಲಯಿ ಸಂದೇಹ ಉಲಯತಲೆ ಆಸಾತಿ. ಆಶೆ° ಸಾಬಾರ ಸವಾಲಾ° ಆಮಗೆಲೆ ಮುಕಾರ ಆಸಾತಿ.
ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲ ಖೂಬ ಚರ್ಚಾ ಜಾತಾ ಆಸಾ. ಆರತಾ° ಕ್ರಿಕೇಟರ್ ಕೊಹ್ಲಿನ ತಾಗೆಲೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲ ಸಾಂಗಿಲೊ ಎಕ ವಿಡೀಯೊ ಪಳೊವಚಾಕ ಮೆಳೊ. ತಾಂತು° ತೊ ಕಾರ್ಬ್ಸ ಊಣೆ ಕರಚೆ°, ಪ್ರೊಟಿನ್ ಚಡ ಕರಚೆ°, ಗೀನ್ ವೇಜಿಟೆಬಲ್ಸ್ ಖಾವಚೆ°, ಲೋಣಿ - ತುಪ ಖಾವಚೆ° ಸಾಂಗತಾ. ತಾಗೆಲೆ ಉತ್ರ° ಆಯಕತನಾ ಆಮಗೆಲೆ ಥೊಡೆ ಇಷ್ಟ ಲೋಕಾನ ಆಶೆ° ಕರಚೆ° ಚೂಕಿ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಣು ದಿಸತಾ. ಆಮಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರನು ಪಳೊವಯೆತ ಮ್ಹಣು ಭೊಗತಾ. ದೀವಸಾಕ ಉಣೆನಾ 30 ಮಿನೀಟ್ ಚಮಕಲೆರಿ ಬರೆ° ಮ್ಹಣು ಹರ ಎಕಲೊ ಡಾಕ್ಟರು ಸಾಂಗತಾ. ಆಮಗೆಲೆ ತರನಾಟೆನಿ ಸುತಾ ಸಾನ ಪ್ರಾಯೇರಿಚಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಸಮ ಕರನು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಸಮ ಕರಚಾಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರಕಾ.
ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಬರೊ ಡಾಕ್ಟರು ಆನಿ ಭಾಷಣಗಾರ ನಂತಾ° ಎಕ ಕವಿ ಸುತಾ ಆಶಿಲೊ. ತಾಣೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆನ ಖೂಬ ಕವಿತಾಂ ರಚನ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣು ತಾಣೆ ದೇವಾದಿನ ಜಾತರಿಚಿ ಲೋಕಾಂಕ ಕಳೆ°. ತಾಣೆ ಆರತಾ° ಎಕ ಸಮಾರಂಭಾoತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲೆಲೆ ಭಾಷಣ ಖೂಬ ವೈರಲ್ ಜಾಲಾ°. ತಾಂತು° ತೊ ಆತ್ಮ ಆನಿ ಪರಮಾತ್ಮಾ ವಿಷಯಾರಿ ಉಲಯತಾ.
"ಕ್ರಷ್ಣಾನ ಸಾಂಗಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣಕೆ ಪರಮಾತ್ಮಾಲೆ ಮ್ಹಣಕೆ ಆತ್ಮಾಕಯೀ ಆದಿ ನಾ ಯಾ ಅಂತ್ಯ ನಾ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಮರಣ ನಾ" ಮ್ಹಣು ತ್ಯಾ ಭಾಷಣಾಚೆ ಶುರುವಾತಾರಿ ಡಾಕ್ಟರು ಸಾಂಗತಾ. ಆಮಿ ಜೀವನಾಂತು° ಆಮಗೆಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಕಾ, ಕರತನಾ ಆಮಕಾ ಜಯ ಮೇಳತಾ ಯಾ ಸೋಲು ಮೇಳತಾ. ಆಮಗೆಲೆ ವಿಷಯಾರಿ ಕೋಣ ಕಸಲೆ° ಚಿಂತಾ ಕರತಾ ಮ್ಹಣು ಆಮಿ ಮನಾಂತ ದವರನು ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಚೆ° ಕಷ್ಟ ಜಾತಾ. ತಸಲೆ ಮನೋಸ್ಥಿತಿರಿ ತುಮಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಚೆ° ಸುಲಭ ಜಾಯನಾ ಆನಿ ಕರಚೆ ಕರ್ತವ್ಯಾಕ ನ್ಯಾಯ ದಿವಚಾಕ ಜಾಯನಾ ಮ್ಹಣು ತೊ ಸಾಂಗತಾ.
ಮುಕಾರ ತೊ ಅಶೆ° ಸಾಗತಾ ಕೀ, ಎಕ ಪಾವಟಿ ತಾಗೆಲೆ ಪ್ರೋಫೆಸರಾನ ಸಾಂಗಿಲೆ° ಖಂಯ, ತುವ° ತುಗೆಲೆ ವೃತ್ತಿಂತು° ಪ್ರಚಾರ ಘೆವಚಾಕ ಯಾ ನಾವಾದೀಕ ಜಾವಚಾಕ ಆಯಿಲೊ ನ್ಹಹಿ°. ತುಗೆಲೆ ಮನಾಕ ಖಂಚೆ ಸಮ ಮ್ಹಣ ದಿಸತಾ ತ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆ ಮಾನವಿಯತಾ ದೃಷ್ಠಿ ದವರನು ಕರ್ತವ್ಯಪಾಲನ ಕರಿ. ಕೋಣಾಕ ಅಭಿಮಾನ ಆಸಾಕೀ ತಾಗೆ ಲಾಗಿ ಮಾನವೀಯತಾ ಆಸತಾ. ಕೋಣಾಕಯಿ ಖುಷಿ ಕರಚಾಕ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಚಾಕ ಜಾಯನಾ. ಅಹಂ ಸೋಡಕಾ, ಶರೀರ ಆನಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಸ್ತು ಸೋಡಚೆ° ಕರಕಾ. ಶರೀರ ಆನಿ ಹೇರ ವಸ್ತು ಆಮಗೆಲೊ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಣು ಚಿಂತಲ್ಯಾರಿ ಸಹಜ ಜಾವನು ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಜಾತಾತಿ. ಆತ್ಮ ವ್ಹಂವಚಾಕ ಶರೀರ ಶಿವಾಯ, ಶರೀರ ವ್ಹವಂಚಾಕ ಆತ್ಮ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಳೆಲೆ ಉಡಗಾಸ ದವರಕಾ. ಆತ್ಮಾನ ಶರೀರ ವ್ಹಂವಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯಲ್ಯಾರಿ ಶರೀರ ಸೋಡಕಾ ಮ್ಹಣು ತೊ ಸಾಂಗತಾ.
ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಂಬಾಳಚಾಕ ಕಸಲೆ° ಕರಕಾ ಮ್ಹಣೂಯಿ ಡಾಕ್ಟರಾನ ತಾಗೆಲೆ ಭಾಷಣಾಂತು° ಸಾಂಗಲಾ°. ಜೀವನಾಂತು° ಚಲನ, ಭೋಜನ, ಶಯನ ಆನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವೀಲಿನಾಚೆ ಬದಲ ಜ್ಞಾನ ಆಸೂಕಾ ಮ್ಹಣು ತೊ ಸಾಂಗತಾ.
ಆಮಿ ಕೆದನಾಯಿ ಚಲನಶೀಲ ಆಸೂಕಾ. ಚಲಚನಶೀಲತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಜೀವಂತ ಆಸಾತಿ ಮ್ಹಣಚೆ ಸೂಚನಾ. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ಪ್ರಾಯ ಜಾಲೆಲ್ಯಾನಿ ಜಾಲೆ ತಿತಲೆ ಚಮ್ಕೂಚೆ° ಕರಕಾ. 60 ವರಸ° ಜಾತರಿ ಎಕ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ದ್ಹರನು ಚಮಕೂಚೆ° ಬರೆ° ಮ್ಹಣು ತೊ ಡಾ. ಟಿ. ಎ. ಎ. ಪೈಲೆ ಉದಾಹರಣ ದಿತಾ.
ದುಸ್ರೆಂ, ಭೋಜನ. ತರನಾಟೆ ಆಸತನಾ ಫಾತೋರ ಖಾವನು ಜೀರ್ಣ ಕರಚಿ ಶಕ್ತಿ ಆಸತಾ. ಪ್ರಾಯ ಜಾತಾನ ತೀ ಶಕ್ತಿ ಊಣೆ ಜಾತಾ. ತಶಿಂ ಮ್ಹಣು ಕಸಲೆಂಯಿ ಸೊಡಚೆಂ ನ್ಹಹಿಂ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಶಿಯನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಹೈ ಫೈಬರ್ ಆಸೂಕಾ, ಉದಾಕ ಪಿವಕಾ, ಲಾಯಕ ಕರನು ನಿದೋಕಾ. ಎಕ ಲೇಖಾ ಪ್ರಮಾಣೆ 8 ಗಂಟೊ ಕಾಮ ಕರಕಾ, 8 ಗಂಟೊ ಕುಟುಂಬಾಕ ದೀವಕಾ ಆನಿ 8 ಗಂಟೊ ನಿದೋಕಾ. ವಗೀ ನಿದೊಚೆಂ ಆನಿ ವಗೀ ಉಟಾಚೆ° ಕರಕಾ. ಪ್ರಕೃತಿ ಸಾಂಗತ ಮೆಳಚೆ° ಕರಕಾ. ಅನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತು ದೂರ ದವರಕಾ. ಮೊಬೈಲ್ ಆನಿ ತಸಲೆ ಹೇರ ವಸ್ತು ದೂರ ಕರಚೆ°, ಖಂಚೆಯ ಗಾರ್ಡನಾಕ ವಚೆ° ಹಾಕಾ ಉದಾಹರಣ ಜಾತಾತಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಲೆ ಸಾಂಗತ ಮೇಳನು ಆಸಚೆಂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಜಾತಾ.
ಆಯಚೆ ದೀಸಾಂತ ಸಂಭoದ ಚೂಕುನ ವಚೆ° ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾಲಾ°. ಸಂಭoದ ವರೊನ ಹಾಡಚೆ° ಕರಕಾ. ದೋಸ್ತ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಕಾನ್ನಡಿ ಶೆಂ ಆಸತಾತಿ. ಮುಖಸ್ತುತಿ ಕರತಲೆ ನ್ಹಹಿ°. ಕೇದನಾಯಿ ಸಂಭoದ ಉದಾಕಶೆ° ಆಸೂಕಾ. ಉದಾಕ ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಸತಾ. ತಾನಿ ನಿವಯತಾ. ಆಮಿ ತಶೀಂಚಿ ಜಾವಕಾ. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ಜೀವನಾಂತು° ಚಲನ, ಭೋಜನ, ಶಯನ ಆನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವೀಲಿನಾಚೆ ಬದಲ ಚಡ ಮಹತ್ವ ದೀವಕಾ. ತ್ಯಾಚ ವೇಳಾರ ಸ್ನೇಹ ಪರಿಪಾಲನ ಕರಚೆ° ಕರಕಾ ಮ್ಹಣು ಸಾಂಗೂನು ತಾಣೆ ತಾಗೆಲೆ ಭಾಷಣ ಆಖೇರಿ ಕೆಲೆಲೆಂ ಆಸಾ.
ತಾಣೆ ಭಾಷಣಾಂತು° ಕಸಲೆ° ಸಾಂಗಲಾ° ತೆ° ತಾಣೆ ಜೀವನಾಂತು° ಪರಿಪಾಲನ ಕೆಲಾ° ಮ್ಹಣಯೆತ. ತಾಗೆಲೆ ಬದಲ ತಾಗೆಲೆ ದೋಸ್ತಾನಿ, ಪೇಶೆಂಟಾನಿ ಆನೆ ಹೇರಾನಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾರಿ ಫಾಯಸ ಕೆಲೆಲೆ ಸಂದೇಶ ಪಳೊವನು ಆಶೆಂ ಸಾಂಗಚಾಕ ಜಾತಾ.
ಡಾಕ್ಟಾçಲೊ ಮ್ಹಾಂತು ಜಿ. ಜಿ. ವಾಸುದೇವ ಪ್ರಭು ಹಾಂನಿ° ಮಂಗಳೂರಾoತು° ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆ ಖಾತೀರ ಸೇವಾ ದಿವಚೆ ನದರೇನ 1981ತು° ಶುರು ಕೆಲೆಲೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತೀಕ ಸಂಘ ಆಜಿಕಯೀ ತೀ ಸೇವಾ ದಿವೂನ ಆಸಾ. ಸಂಘಾನ ಆಪಯಿಲೆ ತೇದನಾ ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಯೆವನು ತಾಂಕಾ° ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದಿತಲೊ. ಉತ್ತಮ ವೈದ್ಯ, ವಾಘ್ಮಿ, ಸಂಘಟಕ, ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಬರೊ ಮನಿಸ್ ಆಶಿಲೆ ತಾಂಗೆಲೆ ಆತ್ಮಾಕ ಶಾಂತಿ ಮಾಘೂಯಾ°.

Shabdvihar

ಮಸೀಂಗ

ಮಸೀಂಗಾ ಪಾಲ್ಯಾ ಮುದ್ದೊ ಕರತಾತಿ. ಮಸೀಂಗಾ ಫುಲ್ಲಾಚೀ ಭುತ್ತಿ ಕರತಾತಿ. ಗೂಳ ಆನೀ ಮಸೀಂಗ ಘಾಲೂನ ಕೆಲೆಲೊ ಕೋಳಂಬೊ ಭೌವ ರುಚಿಕರ. ಹೇ ವಯಲೆ ವಾಕ್ಯಾಂತು ಮಸೀಂಗ ಮ್ಹಣಚೊ ಜೋ ಶಬ್ದು ವಾಪರಲೊ ಆಸಾ ತಾಜೊ ಅರ್ಥ ಸರ್ವಯೀ ಜಾಣಾ. ಸರ್ವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಕಡಾನಿ ತಾಚೀ ರೂಚಿ ಪಳಯಲ್ಯಾ. ಮಸೀಂಗ ರಾಂದಯೇಕ ವಾಪರಚೋ ಏಕ ವಸ್ತು. ಹಾಚಿ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ವಿಶಿ ವಿಚಾರ ಕರಯಾಂ.

ಮಸೀಂಗ ಮ್ಹಣು ಖಂಚಾಕ ಆಮೀ ಸಾಂಗತಾತ ತೆಂ ಅಥರ್ಾಚೊ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದು ಶೋಭಾಂಜನ, ಪದ್ರಾರಿನಾಶನ ಮ್ಹಣು ಜಾವನು ಆಸಾ. ಮಸೀಂಗ ಮ್ಹಣಚೇ ಶಬ್ದಾಕ ಆನೀಕ ಹೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದಾಕ ಕಾಂಯಿ ಸಂಬಂಧ ಆಶಿಲೊ ದಿಸನಾ ಮ್ಹಣತಾನಾ ಮಸೀಂಗ ಶಬ್ದು ಖ್ಹಂಯ ದಾಕೂನ ಆಯಲೊ ಪಳೊವಯಾಂ. ಬಾರಾ ಶತಮಾನಾಚೆ ಏಕ ಶಿವಶರಣೆ ಗಿರಿಜವ್ವಾ ಮ್ಹಣಚೆ ನಾವಾಂಚೆ ಏಕ ವಚನಕಾತರ್ಿನ ತಿಗೇಲೆ ವಚನಾಂತ ಮಹಿಷ ಮ್ಹಣು ಮಸೀಂಗ ಮ್ಹಣಚೆ ಅಥರ್ಾರಿ ಪ್ರಯೋಗ ಕೆಲ್ಲಾ ಮ್ಹಣತಾನಾ ಮಸೀಂಗ ಮ್ಹಣಚೊ ಶಬ್ದಾಚೇ ಮೂಲ ಮಹಿಷ ಮ್ಹಣು ಜಾಲ್ಲೆ. ಮಸೀಂಗ ಮ್ಹಣಚೇ ಶಬ್ದಾಂತು ದೋನಿ ಶಬ್ದ ಮಸಿ + ಷಾಂಗ ಮ್ಹಣು ಆಸತಿ. ಮಸಿ ಮ್ಹಣಚೊ ಶಬ್ದು ಮಹಿಷ ಶಬ್ದಾಚೆ ಅಪಭ್ರಂಶ ರೂಪ. ಮಹಿಷಿ > ಮ ಇಸ ಮಸೀ ಮ್ಹಣು ಜಾಲ್ಲಾ. ತಾಕಾ ಸಾಂಗ ಶಬ್ದು ಮೆಳೇಲೇ ತಾವಳಿ ಮಸಿ + ಸಾಂಗ ಮಸೀಂಗ ಮ್ಹಣು ಜಾಲ್ಲಾ. ಮಸೀಂಗ ಮ್ಹಣಚಾತೋಂಚಿ ಸಾಂಗ ಶಬ್ದು ಮೇಳನು ಆಶಿಲ್ಯಾನ ಮಸೀಂಗಾ ಸಾಂಗ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಹಾಂತು ಸಾಂಗ ಶಬ್ದಾಚಿ ದ್ವಿರುಕ್ತಿ ಪ್ರಯೋಗ ಜಾಲ್ಯಾವರಿ ಜಾತಾ. ಜಾಲ್ಲೆ ನಿಮಿತ್ತ ಮಸೀಂಗ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಪುರೊ. ಮಸೀಂಗಾ ಸಾಂಗ ಮ್ಹಣಕಾ ಮ್ಹಣು ನಾ. ಗೋಯಾಂತು ಮಸಕಾ ಸಾಂಗಾ ಮ್ಹಣತಾತಿ. ಹಿಂದೀಂತು ಮುನಗಾ ಮ್ಹಣತಾತಿ.

ವಿಶೇಷ ಕಸಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಶೆಂತು ಹೆ ಮಸೀಂಗಾಕ ಸ್ತ್ರೀ ಚಿತ್ತಹಾರಿ ಮ್ಹಣತಾತಿ. ಹಾಜೆನ ಹೆ ಮಸೀ ಸಾಂಗ ಬಾಯಲಾಲೇ ಮನ ಅಪಹರಣ ಕರಚೇ ಜಾವನು ಆಸಾ. ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಬಾಯಿಲಾಂಕ ಹೆಂ ಮನೀಸಾಂಗ ಭೌ ಪ್ರಿಯ ಜಾವನು ಆಸಾ ಖ್ಹಂಯ.

An Appeal to the members of the GSB Community

  जेसन पींत, SDB, उद्यावर, उडुपी (MA कोंकणी)

ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಸಾನ ಕಾಣಿಯೊ ಬರೊವಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತು°

ಪರಬೆಕ ತಿಸ್ರೆ ಲ್ಹಾರಾಚೆ ಭಯ ವಿಶ್ವಾಕಚ ಕರೋನಾಚೆ ಭಯ

ನವೆಂಬರ ಮ್ಹಯನೊ ಸರನು ದಶಂಬರ ಪಾವಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ಲೋಕಾಂಕ

ಅಮ್ಚಿಗೆಲೆ ಪರ‍್ಬೆ ರಾಂದಪ ಅಮ್ಚಿ ರಾಂದಪ ಭಾರಿ ಸುಲಭಗೊ

ಪ್ರಾಕ ದಕೂನು ಪ್ರಸ್ತೂತಾಕ ಎತ್ತಾನ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಖಾಣಜವಣ,

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸು ಆನಿ ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ ಅಶ್ಶಿ ತಶ್ಶಿ ಪೊಳೊಚೆ

ಮನು ಕುಲ ಕಳನು ಕೀ ಕಳನಾಶಿ° ಚೂಕಿ ಕೆಲ್ಲಾರಿ ಆವಸು

कोरोना महामारी भारताक येवनु ६ महिने जाले.

ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಂತು ಸಾಬಾರ ಸಂಖ್ಯೆರಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ಭೊ

Home

Ad for Aruna Masala

ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಅಂಡಾರು ರಾಮದಾಸ ಕಿಣಿ

Featured Chandrika Mohan Pai KC Prabhu

 

Anniversaries

Shabdh Vihaar

Homage

 

Well Wishers

Has no content to show!

Most Read

Homage

Events

Who is Online?

We have 203 guests and no members online

Advertorial

Scroll to top