ಭಾರತೀಯ ಸೇನೇಚೆ ವಾಯುದಳಾಂತು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ ಹ್ಯಾ ನಾತ್ಯಾನ ದೇಶ ಸೇವೇಚೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮೆಳ್ಳೆಲಿ ಕುಮಾರಿ ರಶ್ಮಿ ಜಿ. ಭಟ್ ಹ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಚೆರ್ ಪಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ವನಿತಾ ಜಾವನು ಅಪುರಬಾಯೆಚಿ ನಾಮನಾ ಜೊಳ್ಳೇಲಿ ಕೀರ್ತಿಕ ಪಾತ್ರ ಜಾಲ್ಯಾ ಆನಿ ಸಗಳೇಚಿ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜಾಕ ಅಭಿಮಾನ ಪಾವಯಲಾ.

ಕೇರಳಚೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಶಹರಾಂತುಲೆ ಗೋಶ್ರೀಪುರ ಗಾಂವಚೆ ವಿಖ್ಯಾತ ಕೊಚ್ಚಿ ತಿರುಮಲ ದೇವಸ್ವಮ್ ಹ್ಯಾ ದೇವಸ್ಥಾನಾಂತು ಮುಖ್ಯ ಜಾವನು ಪಾಲ್ಲಂಕೆಕ ಖಾಂದೊ ಮಾರನು ದೇವಾಲಿ ಸೇವಾ ದಿನನಿತ್ಯ ಕರನು ಯೆವಚೆ ಗೋಪಿನಾಥ ಭಟ್ ಆನಿ ಶೋಭಾ ಭಟ್ ದಂಪತಿಲಿ ಏಕಮೇವ ಚೆರಡು ಜಾವನು ೧೯೯೩ ಇಸವಿಂತು° ರಶ್ಮಿ ಜನ್ಮಾಕ ಆಯಿಲಿ. ತಿರುಮಲ ದೇವಸ್ಥಾನಾಚೆ ವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತು ಅತ್ಯಂತ ಶಿಸ್ತಾರಿ ಧಾವೆ ದರ್ಜೆ ಪರ್ಯಂತ ತಿಗೆಲೆ ಶಿಕಪ ಜಾಲೆ°. ೨೦೦೯ ಜಾತಾನಾ ಹರ ಏಕ ವಿಷಯಾಂತು "ಏ ಪ್ಲಸ್’ ಮಟ್ಟಾರಿ ಅಂಕ ಜೋಡೂನ ತೀ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಜಾಲಿ. ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವಾಚಿ ಆನಿ ಸದಾ ಹಸನ್ಮುಖಿ ಆಶಿಲಿ ರಶ್ಮಿಕ ಜೀವನಾಂತು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹ ಆಶಿಲೊ. ಕೊಚಿಂತೂಚಿ ತೊಪ್ಪುಮ್ಪಡಿ ಪ್ರದೇಶಾಂತು ಸಂತ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಹೈ ಸ್ಕುಲಾಂತು ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಜಾತ್ತನಾ ೯೪% ಅಂಕ ಘೆವನು ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಲಿ.

ಮುಕಾವೇಲೆ ಶಿಕಪ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಾಲೆ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ ಮ್ಹಣು ವಿಖ್ಯಾತ ಕಾಲಡಿ ಗಾವಾಂತು ಆದಿಶಂಕರಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಒಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿοಗ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನೋಲೊಜಿಂತು ಸೇರವುನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆನಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ವಿಷಯಾಂತು ಬಿ.ಟೆಕ್ ಬಿರುದ ಜೊಡುಕ ಶಿಕಚೆ ತೆನ್ನಾಚಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಚಲತಾನಾ ಟಿ. ಸಿ. ಎಸ್. ಹ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿοತು ರಶ್ಮಿ ಕಾಮಾಕ ಚುನಾಯಿತ ಜಾಲಿ. ಬೆಂಗಳೂರಾοತು ತ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿοತು ಸೇರವಲಿ ಆನಿ ಥಂಯಿ ಆಪ್ಣಾಲೇ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭ ಕೆಲೆ°. ಬೆಂಗಳೂರಾοತು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ವಿಭಾಗಾಂತು ತಿಣೆ ತೀನಿ ವರ್ಸ ಕಾಮ ಕೆಲೆ°. ಹೊಸ್ಟೆಲಾಂತು ಸಾಂಗಾತಿ ರಾಬೂನು ಆಶಿಲಿ ಸಂಜನಾ ನಾವಾಚಿ ಏಕಿ ಚೆಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕರಸೇನೆಂತು ಸೆರವಲೇಲೆ ಪಳಯಿಲೆ ರಶ್ಮಿಕ ದೇಶಾಚಿ ಸೇವಾ ಕರಚಿ ಉಮೇದಿ ಆನಿ ಧ್ಯೇಯ ಅನುಭವಾಕ ಆಯಲೆ°. ತಶಿ ಜಾವನು ಸ್ಟಾಫ್ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡಾಚೆ ಪರೀಕ್ಷೆಕ ತಯಾರಿ ಕೆಲಿ. ಶುರುವೇಕ ಬರಯಿಲೆ ವೇಳಾರಿ ಹಾರವಲಿ ತರಿ ದುಸರೆ ಪಟಿ ಜಿಕವೂಚೆ ಛಲ ತಿಣೆ ದವೋರ್ನು ಘೆತಲೆ°.

ದೆಕುನು ತೀ ತ್ಯಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಜಾಲಿ. ಫಲಿತಾಂಶ ಯೆತಾನಾ ತಿಗೆಲೆ ನಾವ ವಿಜೇತಾಂಗೆಲೆ ಮಧೆ° ಪಳೊವನು ತಿಕಾ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಸ ಜಾಲೊ. ೨೦೧೮ ದಶಂಬರಾοತು ತಿಣೆ ಟಿ. ಸಿ. ಎಸ್. ಸೊಡೂನ ಹೈದರಾಬಾದಾಂತು ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕಾಡೆಮಿಂತು ಭರತಿ ಜಾಲಿ. ದೇಡ ವರಸ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆಚೆ ಅತೀವ ಕುಶಲತಾಯೆಚೆ ಪರಿಶೀಲನ ಜಾಲೆ°. ಸೊಳಾ ಜನಾಂಕ ವಾಯುದಳಾಚೆ ೯೪ವೆ° ಬ್ಯಾಚ್ ಮ್ಹಣು ವೆಂಚೂನು ಕಾಳ್ಳೆ ಆನಿ ತಾಂತು ಏಕಲೀಚಿ ಚೆಲಿ ಆಶಿಲಿ ರಶ್ಮಿ. ನಂತರ ತಿಕಾ ವಡೋದರಾಂತು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಆಫೀಸರ್ ಮ್ಹಣು ನೇಮಣೂಕ ಜಾಲೆ°. ಹೆ° ಏಕ ಫ್ಲ್ಯಾಯಿಂಗ್ ಓಫೀಸರ್ ರಾಂಕ್ ಜಾವನು ಆಸಾ. ಬಾಪೂಸು ಗೋಪಿನಾಥ ಭಟ್ ಕೇವಲ ದೋನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರ್ಯಂತ ಶಿಕಲಾ. ಆವಸು ಶೋಭಾ ಭಟ್ ಆಟ ಪರ್ಯಂತ ಶಿಕಿಲಿ. ದೇವಸ್ಥಾನಾಂತುಲೆ ಕಾಮಾನ ಮೆಳಚಿ ಕಮಾಯಿನ ಧುವೆಲೆ ಶಿಕವಣೆಚೊ ಖರ್ಚು ಕಷ್ಟಾರಿ ಕಾಡತಾನಾ ತ್ಯಾ ಕುಟುಂಬಾಕ ಸಮಾಜಾಚೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಮ್ಹಣು ಇತ್ಲೊ ಇತ್ಲೊ ಧನಸಹಾಯು ಕೆಲಾ.

ಬಿರುದ ಪದವಿಕ ಶಿಕತಾನಾ ಮಂಗಳೂರಾಚೆ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾನ ದಿಲೆಲೆ ಅನುದಾನ ಆನಿ ಪರಿಶೀಲನ ಆಪ್ಣಾಕ ಏಕ ನವೋ ಉಜವಾಡು ದಾಕಯಲೊ ಅಶಿ° ರಶ್ಮಿಕ ಭೊಗತಾ. ಆಪ್ಣಾಲೆ ಸಪನ ಸಾಕಾರ ಕರನು ಘೆವಚೆ ಭಾಗ್ಯ ದೇವಾಲೆ ದಯೇನ ಆನಿ ಮ್ಹಾಲಗಡ್ಯಾಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದಾನ ಅಶಿ ರಶ್ಮಿ ಸಾಂಗತಾ. ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾಚೆ ತರಬೇತಿಂತು ಅಥವಾ ಶಿಕವಣೆ ವಿಷಯಾಂತು ಏಕಿ ಚೆಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣು ಕಾಯಿ ಉಣೆಪಣ ಆಪ್ಣಾಕ ದಿಸನಿ ದೆಕುನು ದೇಶಸೇವೆಚೆ ಧ್ಯೇಯ ಆಶಿಲೆ ಖಂಚೇಯಿ ಚೆಲಿಯಾನಿ ಸೇನೇಚೆ ಖಂಚೇಯಿ ವಿಭಾಗಾಂತು ಕಾಮ ಕರೂಂಕ ಸಾಧ್ಯ ಆಸ್ಸ ಮ್ಹಣು ರಶ್ಮಿ ಸಾಂಗತಾ. ವಿನಯ ಆನಿ ವಿಜಯ ದೊನ್ನಿಚೆಯಿ ನಿದರ್ಶನ ಜಾವನು ಆಶಿಲಿ ರಶ್ಮಿ ಭಟ್ಟಾಕ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನ. ತಿಗೆಲೆ ಆವಸು ಬಾಪಸುಂಕ ಆಮಗೆಲೆ ಅಭಿವಾದನ. ಸೇನಾಸೇವೆಂತು ರಶ್ಮಿಕ ಆನಿಕಯಿ ಉನ್ನತ ಸ್ತರಾರಿ ಪಾವಚಾಕ ರಶ್ಮಿಕ ದೇವು ಅನುಗ್ರಹ ಕರೊ ಹೀ ಅಮಗೆಲಿ ಶುಭಾಶಂಸಾ.

- ಪಯ್ಯನೂರು ರಮೇಶ ಪೈ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಂತು°

ಮುοಡ್ಕೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಭ ದೇವಳಾಂತು°

ಉದ್ಯೋಗ ಆನೀ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಡಾ| ಅರವಿಂದ

18:53:41 ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ  ಕೇಂದ್ರ ‘ಕ್ಷಮತಾ

This application is only for the poor

कोंकणिंतल्या अस्तुरी साहित्याचेर

ಮಂಗಳೂರು: ವಿಶಂತಿ ಸಂಭ್ರಮಾοತು ಆಸಚೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಚೆ ಗೌಡ

https://www.youtube.com/user/MrBaligavenkatesh

Editorial

ವರ್ಶಿಕ್ ! ಕಸಲೆ° ಜಾತಾ ಆಸಾ ?

ಭಾರತ ದೇಶಾಂತ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಚಡ ಜಾತಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣಚೆ° ಎಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಶಾಕಯಿ ಕಳೂಂಕ ಶುರು ಜಾಲಾ°. ಟ್ರೈನಾರ ವತನಾ ತಾಂಗೆಲೆ ಸಾಂಗತ ಪ್ರಯಾಣ ಕರತಲೆ ಚಾರ ಲೋಕಾಂಕ ರೈಲ್ವೆ ಪೋಲಿಸ್ ಕಾನ್ಸಟೇಬಲಾನ ಗುಂಡು ಘಾಲನು ಜಿವಶಿ ಮಾರಲೆ, ಮೆಲೆಲೆ ಪಯಕಿ ಎಕಲೊ ತ್ಯಾ ಪೋಲಿಸಾಲೊ ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್, ವರಲೆಲೆ ತೀನ ಲೋಕ ವ್ಹಿಂಗವ್ಹಿοಗಡ ಭೊಗಿಂತು ಆಶಿಲೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಾಚೆ, ಜೀವಶಿ ಮಾರತರಿ ತೊ ಪೋಲಿಸ್ ರಾಜಕೀಯ ಭಾಷಣ ಮಾರತಾ ಮ್ಹಳೆಲಿ ಖಬರ ಆಯಕತಾನ ಕೋಣಾಕ ಜಾಲ್ಯಾರಯಿ ಕೋಪ ಯೆವಚೆ° ಸಹಜ ಜಾತಾ. ತಾಣೆ ಸೊದೂನ ವಚೂನ ಮಾರಲೆಲೆ°, ತಾಗೆಲೆ ಭಾಷಣ ಆಯಕತನಾ ತಾಗೆಲೊ ಉದ್ಧೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಸಾ. ಯುನಿಫಾರ್ಮ ಘಾಲನು ಆಶಿಲೆ ತಾಣೆ ತಾಗೆಲೆ ಸೀನಿಯರಾಕ (ತೊವಯಿ ಯುನಿಫಾರ್ಮಾರಿ ಆಶಿಲೊ) ಮಾರತರಿ ಕಪಡೆ ಆನಿ ಚೆಹರೊ ಪಳೊವನು ಲೋಕಾಂಕ ವಿಂಚೂನ ವಿಂಚೂನ ಮಾರಲೆಲೆ ಪಳಯತಾನ ತಾಗೆಲೆ ಮನಾಂತ ಕಿತಲೊ ದ್ವೇಷ ಬರನು ಆಸಾ ಮ್ಹಣು ಅನುಭವ ಕರಯೆತ. ಥೊಡೆ ವರಸ ಮಾಕ್ಷಿ ಎಕ ಮಹಾನ ಮುಖೇಲಿನ "ಕಪಡೆ ಪಳೊವನು ಲೋಕಾಂಕ ಸಮಝುಂಕ ಜಾತಾ" ಮ್ಹಣು ಎಕ ಚುನಾವಿ ಭಾಷಣ ದಿಲೆಲೆ°. ಹ್ಯಾ ಪೋಲಿಸಾನ ತೆ° ಗಂಭಿರ ಜಾವನು ಘೆತಲಾ ಮ್ಹಣು ಸಾಂಗೂಯೆತ. ಹ್ಯಾ ರೈಲ್ವೇ ಘಡಣಿ ಪಳಯತರಿ ಹೆ° ಖಂಯ ವಚೂನ ರಾಬತ ಮ್ಹಣು ಸಾಂಗಚಾಕ ಜಾಯನಾ.

NEWS CLICK
ಥಂಡ ಮನಾನ ಚಿಂತನ ಕೆಲ್ಯಾರಿ ಹೆ° ಸಗಟ ಚೂಕಿ ಮ್ಹಣು ಎಕ ಚೆರಡಾಕಯಿ ಸಮಝತಾ. ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಕರಚೆ° ಕಸಲೆ° ? ಥಂಡ ಮನ ಆನಿ ಚಿಂತನ ಕರಚೆ° ಗುಣ ನಾ ಜಾಲಾ° ಯಾ ತಾಕಾ ಪುರುಸೊತ್ತ ಮೇಳನಾ. ಸಗಳೊ ದೀವಸ ವಾಟ್ಸಪಾರಿ ಯೆವಚೆ ಫಟಿಯೊ ವಾಚೂನ, ಪಳೊವನು, ಆಯಕುನು ಆಮಿ ನಿರ್ಲಜ್ಜ ಜಾವನು ತೆಂಚಿ ಬದ್ದ ಮ್ಹಣು ತಿ ಫಟ್ಟಿ ಆನಿ ಚಾರ ಲೋಕಾಂಕ ದಾಡಚೆ° ಕರತಾತಿ. ಹಾಜೆ ಮಧೆ° ಆಮಗೆಲಿ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಉಪೇಗ ಕರಚಾಕ ವಿಸರತಾತಿ.
ಆಜಿ ಇಂಟರನೆಟ್ ಆಸಾ. ಆಮಕಾ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ನಾ ಮ್ಹಣು ಜಾಲ್ಯಾರ ಇಂಟರನೆಟ್ ಮದದ ಕರತಾ. ಇಂಟರನೆಟ್ ಕಿತಲೆ° ವಾಯಟ ಮ್ಹಣು ಲೇಕಲಾಂಕಿ ತಾಜೆ ದ್ಹಾ ವಾಂಟೆನ ಚಾಂಗ ಆಸಾ ಮ್ಹಣಯೆತ. ಇಂಟರನೆಟಾರ ಆಸಚಿ ಸರ್ವ ಮಾಹಿತಿ ವಾಚೂಕಾ ಯಾ ಪಳೊವಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ ದ್ಹಾ ಜಲ್ಮು ಘೆತಲ್ಯಾರಯೀ ಪಾವನಾ ಮ್ಹಣು ಮೆಗೆಲೆ ಎಕ ದೋಸ್ತಾನ ಸಾಂಗಚೆ° ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕೂನ ಆಮಕಾ ವಾಟ್ಸಪಾರಿ ಆಯಿಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಬದಲ ಸಂದೇಹ ಆಸಲ್ಯಾರಿ ಆಮಿ ಪಾಂಚ ಯಾ ದ್ಹಾ ಮಿನಿಟ್ ಇಂಟರನೆಟಾಕ ವಚೂಕ.
ಉದಾಹರಣೆಕ ಆರತಾ° ತಿರುಪತಿ ಬಾಲಾಜಿ ದೇವಳಾಕ ಘೆವನು ಎಕ ಖಬರ ವಾಯರಲ್ ಜಾಲಿ. ತಾಂನಿ° ಲಾಡು ಕರಚಾಕ ಪನ್ನಾಸ ವರಸ ದಾಕೂನ ನಂದಿನಿ ತುಪ ವಾಪೂರತಲೆ° ಖಂಯ. ನವೀನ ಸರಕಾರ ಯೆತರಿ ಸರಕಾರಾನ ತಾಂಕಾ° ತುಪ ದಿವಚೆ° ರಾಬಯಲೆ° ಖಂಯ°. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಾಚೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನಾರ ಆಶಿಲೆ ಲೋಕಾನ ಸುತಾ ಹಿ ಖಬರ ವಾಯರಲ್ ಕೆಲಿ. ಉಪರಾಂತ ಕಳನು ಆಯಲೆ° ಕಸಲೆ° ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ದೇಡ ವರಸ ಮಾಕ್ಷಿಚಿ ಆಯಚೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಾನ ಸರಕಾರಾಂತ ಆಶಿಲೆ ವೇಳಾರಿಚಿ ತುಪ ದಿವಚೆ° ರಾಬಯಲಾ° ಖಂಯ°. ನಂದಿನಿ ತುಪಾಚೆ ಮ್ಹೊಲ ತಾಂಕಾ° ಚಡ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣು ತಾಂನಿ° ನಂದಿನಿ ತುಪ ಖರೀದಿ ಕರಚೆ° ರಾಬಯಲಾ°. ಅಸಲೆ ಫಟಿಯೊ ಸಾಂಗತಾನಾ "ಗೂಗಲ್" ಕರನು ಸತ್ಯ ಭಾಯರ ಹಾಡಚಾಕ ಜಾತಾ. ಸಂದೇಹ ಯೆವಚೆ° ಮುಖ್ಯ. ಸತ್ಯ ಸೊದುಚಾಂಚು ಆಸಚೆ ಮಝಾ, ಕುರುಡೆಶೆ ಆಯಿಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಪರತೂನ ಚಾರ ಲೋಕಾಂಕ ದಾಡಚಾಂತು° ನಾ.


ಸಮ ಪಳೊವಚಾಕ ಗೆಲ್ಯಾರಿ ಹ್ಯಾ ಫಟಿಯೊ ಫಾಯಸ ಕರಚೊ ಮೂಳ ಉದ್ಧೇಶ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಜಾಗೃತ ಕರಚೆ° ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಖಾಂಯ ಚೂಕಿ ನಾ. ಹೆ° ಆಜಿ ಕಾಳ ಥೊಡೆ ಲೋಕಾಂಕ ಸಮಝೂಚಾಕ ಶುರು ಜಾಲಾ°. ತಾಂಕಾ° ನ್ಯಾಯ ಆನಿ ಅನ್ಯಾಯಾ ಮಧೆ° ಫರಕ ಕರಚಾಕ ಕಳಚಾಕ ಶುರು ಜಾಲಾ°. ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆನ ಖಾಂಯ ಜಾವಚೆ° ನಾ, ಮೋಗಾನ ಆಸೂಕಾ ಮ್ಹಣು ತಾಂನಿ° ಸಾಂಗಚೆ° ಆಯಕೂಂಕ ಮೆಳತಾ. ಹಾಂಗೆಲೊ ಸಂಖೊ ಖೂಬ ಊಣೆ ಆಸಾ. ತೊ ಸಂಖೊ ಚಡ ಜಾಲೆ ತಶಿ° ಆಮಗೆಲೆ ದೇಶಾಕ ಬರೆಪಣ ಜಾತಾ.
ಆಮಗೆಲೆ ಭಾರತ ದೇಶಾಕ ಬಲಿಷ್ಠ ಇತಿಹಾಸ ಆಸಾ. ಕೋಣಕೋಣಕಿ ಯೆವನು ಗೆಲೆ. ಆಜಿಕಯೀ ಆಮಿ ಸುದೃಡ ಆಸಾತಿ. ಸಾಬಾರ ಯುದ್ಧ ಪಳಯಲ್ಯಾಂತಿ. ಜಿಕಲ್ಯಾಂತಿ. ಹ್ಯಾ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಪಸರತಲೆ ಲೋಕಾಂಕಯಿ ದ್ಹಾಂವಡಾಚಿ ಶಕ್ತಿ ಆಮಕಾ ಆಸಾ. ವಗೀಚ ಭಾರತ ದ್ವೇಷ ರಹಿತ ಭಾರತ ಜಾತಲೆ° !
ವಿಶ್ವಾಸ ದವರುಯಾ°.
ಭಾರತ ಮಾತಾ ಕೀ ಜೈ !

Shabdvihar

ಹುಂಬರು (ಉಂಬರು)

ಘರಾ ಉಂಬರಾಕ ಚೋಕ ಘಾಲತಾತಿ. ಉಂಬರು ಬಾಲಾಂಟೂಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಘರ ಸೋಡೂನು ವಚ್ಚೆ ಮ್ಹಣ ಅರ್ಥ ಕರಚೆಂಯಿ ಆಸಾ.

ಹೇ ವಯಲೇ ವಾಕ್ಯಾಂತುಂ ಉಂಬರು ಮ್ಹಣಚೋ ಜೋ ಶಬ್ದ ವಾಪರಲಾ ತಾಚೀ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಸಮಜೂವ್ಯಾಂ. ಉಂಬರು ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ದಾರವಂದಾಚಿ ಸಕಯಲಚೀ ಪಟ್ಟಿ. ಅಶಿಂ ಅಥರ್ು ಆಸೂಚೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದು ಉದುಂಬರ ಮ್ಹಣಚೋ ಜೊ ಆಸಾ ಹಾಜೇ ತದ್ಭವ ರೂಪ ಉಂಬರು ಮ್ಹಣ. ಉದುಂಬರ ಮ್ಹಣಚೆ ಶಬ್ದಾಂತೂಲೆ ದು ಮ್ಹಣಚೆ ಅಕ್ಷರಾಂತೂಲೆ ದ ಮ್ಹಣಚೇ ವ್ಯಂಜನ ಲೋಪ ಜಾವನು ಉಉಂಬರು ಮ್ಹಣು ಜಾತಾ. ದೋನ ಪಾವಟಿ ಉಉ ಮ್ಹಣು ಆಶಿಲ್ಯಾನ ತಾಂತೂಲೇ ಏಕ ಉಕಾರ ಲೋಪ ಜಾತಾನಾ ಉಂಬರು ಮ್ಹಣು ವರತಾ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಂತು ಶಬ್ದಾಚೇ ಪಯಲೆ ಅಕ್ಷರ ಹ ಕಾರ ಸುತಾ ಉಚ್ಛಾರ ಕರಚೇ ಆಸಾ. ತೇ ಕಾರಣಾನ ಉಂಬರು ಹುಂಬರು ಜಾಲ್ಲಾ.

An Appeal to the members of the GSB Community

  जेसन पींत, SDB, उद्यावर, उडुपी (MA कोंकणी)

ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಸಾನ ಕಾಣಿಯೊ ಬರೊವಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತು°

ಪರಬೆಕ ತಿಸ್ರೆ ಲ್ಹಾರಾಚೆ ಭಯ ವಿಶ್ವಾಕಚ ಕರೋನಾಚೆ ಭಯ

ನವೆಂಬರ ಮ್ಹಯನೊ ಸರನು ದಶಂಬರ ಪಾವಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ಲೋಕಾಂಕ

ಅಮ್ಚಿಗೆಲೆ ಪರ‍್ಬೆ ರಾಂದಪ ಅಮ್ಚಿ ರಾಂದಪ ಭಾರಿ ಸುಲಭಗೊ

ಪ್ರಾಕ ದಕೂನು ಪ್ರಸ್ತೂತಾಕ ಎತ್ತಾನ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಖಾಣಜವಣ,

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸು ಆನಿ ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ ಅಶ್ಶಿ ತಶ್ಶಿ ಪೊಳೊಚೆ

ಮನು ಕುಲ ಕಳನು ಕೀ ಕಳನಾಶಿ° ಚೂಕಿ ಕೆಲ್ಲಾರಿ ಆವಸು

कोरोना महामारी भारताक येवनु ६ महिने जाले.

ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಂತು ಸಾಬಾರ ಸಂಖ್ಯೆರಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ಭೊ

Home

Ad for Aruna Masala

ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಅಂಡಾರು ರಾಮದಾಸ ಕಿಣಿ

Featured Chandrika Mohan Pai KC Prabhu

 

Anniversaries

Shabdh Vihaar

Homage

 

Well Wishers

Has no content to show!

Most Read

Homage

Events

Who is Online?

We have 62 guests and no members online

Advertorial

Scroll to top