ಉದ್ಯೋಗ ನಿಮಿತ್ತಾನ ಪಾಂಚ-ಸ ದಶಕಾ ಪಾಸೂನ ಮುಂಬೈAತ್ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಕರ್ನು ಆಶಿಲ್ಲೇ ನಾಗೇಶ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸೋಂದೆ ಹಾನ್ನಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೇಂತ ಬರೈಯಿಲ್ಲೆಂ “ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯ ಸಾರಸ್ವತ್ಸ ” ಪುಸ್ತಕ ಶಿರಸೀಚ್ಯಾ ಪ್ರೊ. ಪಿ .ಎಂ. ಹೆಗಡೆ ಆನಿ ಸಿದ್ದಾಪುರಚೆ ಪ್ರೊ. ಕೆ. ಏ. ಭಟ್ಟ ಹಾನ್ನಿ ಕಾನಡಿ ಭಾಷೇಂತ ಅನುವಾದ ಕೆಲ್ಲಾ. ನಾಗೇಶ ಸೋಂದೆ ಹಾನ್ನಿ ಕಾನೂನು ಪದವೀಧರ ಆನಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಕಾಲ ಮುಂಬಯಿಚೆ ಖ್ಯಾತ “ಮಫತ್‌ಲಾಲ್” ಕಂಪನೀAತ್ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಂತ್ ಕಾಮಕರ್ನು ನಿವೃತ್ತ ಜಾಲ್ಯಾತ. ತಾನ್ನಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಭಾಷೇಂತ ಸಾಬಾರ ೩೦ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಆನಿ ಕೊಂಕಣೀ ಭಾಷೇಂತ ದೇವನಾಗರೀ ಲಿಪೀಂತ ೧೬ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಬರೋವ್ನ ಪ್ರಕಟ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಹಾಂಗೆಲೋ ಅಧ್ಯಯನಾಚೋ ವಿಷಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಆನಿ ಧರ್ಮ.

ಹಾನ್ನಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೇ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಷಯ ತಾಂಗೆಲ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ ದಿಸೂನ ಯೆತಾ. ಶಿರಸೀಚೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸೋಂದೆ ಘರಾಣ್ಯಾಚೆ ನಾಗೇಶ ಸೋಂದೆ ಆಪಲ್ಯಾ ತಾರುಣ್ಯಾಚೆ ದಿವಸಾ ಪಾಸೂನು ಮಾತೃಭಾಷೇಚಾ ಉದರ್ಗತೀಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ ಜೋಡೂನು ಆಸ್ಸಾತ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಿಕ ಸಾರಸ್ವತಾಂಲೀ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಭೀ ಹಾಂಗೆಲೋ ಮುಖೇಲೊ ವಿಷಯ ಜಾವನು ಆಸಾ. “ದಕ್ಷಿಣದ ಸಾರಸ್ವತರು” ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ ಏಕ ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧ. ಹಾಚೋ ಉದ್ದೇಶ ಕೇವಲ ಸಾರಸ್ವತಾಲೋ ಇತಿಹಾಸ ಬರೊವಚೊ ನ್ಹಹಿಂ. ಸಾರಸ್ವತಾಂಲೇ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೇಚ್ಯಾ ಇತಿಹಾಸಾ ಬದ್ದಲ ಎಸ್. ಎಸ್. ತಾರಮಕ್ಕಿ, ಆರ್. ಬಿ. ಗುಂಜೀಕರ, ವಿ. ಎಸ್. ಕುಡ್ವಾ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಲ್ಯ, ಚಂದ್ರಕಾAತ ಕೇಣಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಜನಾನ್ನಿ ಜಾಯ ತಿತ್ಲಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಬರಯಲ್ಯಾಂತ. ಸ್ವತಃ ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ ಸೋಂದೆ ಹಾನ್ನಿ “ಕೊಂಕಣೀ ಭಾಷೆಚೋ ಇತಿಹಾಸ” ಆನಿ “ಸಾರಸ್ವತಾಂಲೆ ಭವಿತವ್ಯ” ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಬರೋವನ ಪ್ರಗಟನ ಕೆಲ್ಯಾಂತ. ನಾಗೇಶ ಸೋಂದೆಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ ‘ಸಾರಸ್ವತ ಸಮಾಜಾನ ಅಜ ಮೇರೇನ ಅನುಭವ ಕೆಲಿಲ್ಯಾ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಅನಿ ಅಸ್ಪುಟ ಸಮಸ್ಯೇಂಕ ಸಗಳೆ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಜನಾಲೇ ನಜರೇಕ ಹಾಡಚೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೆಲ್ಲಾ’ ಮ್ಹಣ ತಾನ್ನಿ ಸಾಂಗಲ್ಲೆA ಹ್ಯಾ ಕೃತೀಚೋ ಉದ್ದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕರತಾ.

ಹ್ಯಾ ಕೃತೀಚೋ ಉದ್ದೇಶ ಕೇವಲ ವಾಚಪಾಚೋ ನ್ಹಹಿಂ ! ಭೂತಕಾಲಾಚೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಉಜವಾಡಾಂತ ವರ್ತಮಾನಾಚೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥ ಕರನು ಘೇವನು ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲ ಕರಚೊ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣಯೇತ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ ಲೇಖಕ ಥೋಡೆ ವೇಳಾರ ಆವೇಶಪೂರ್ಣ ಜಾವನು ಬರಯತಾತ. ಹೇ ಪುಸ್ತಾಕಾಂತು ೭ ಅಧ್ಯಾಯ ಆಸ್ಸಾತ. ತ್ಯಾ ನಂತರ ಉಪಯುಕ್ತ ಜಾಲ್ಲಿ ತಸ್ಸಲೇ ಅನುಬಂಧ ಆಸ್ಸಾತ. ಬರೋವಪೀನ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಕರ್ಚೆ ವಿಷಯ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ೧)ಕೊಂಕಣ ತೀರಾಂತ ಆರ್ಯಾಂಲೀ ವಸಾಹತ, ೨) ಕೊಂಕಣ ತೀರಾಂತ ಸಾರಸ್ವತಾಂಲಿ ವಸಾಹತ, ೩) ಸಾರಸ್ವತಾಂಲೇA ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣ, ೪) ಸಾರಸ್ವತಾಂಲೇ ಮೌಲ್ಯಾಚೇಂ ಪುನರುತ್ಥಾನ, ೫) ಸಾರಸ್ವತಾಂಲಿ ಭಾಷಾ - ಹೀಂ ಮಹತ್ವಾಚೇಂ ಜಾವನು ಆಸಾತ. ಜಾಲ್ಯಾರ ಪೈಲೇಚ್ಯಾ ದೋನ ಅಧ್ಯಾಯಾಂತ ಲೇಖಕ - ಹ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನಾಕ ವಾಪರಿಲ್ಲಿಂ ಆಕರ ಗ್ರಂಥಾA ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನಾಕ ಸವಾಲ ಜಾವನು ಅಶಿಲ್ಯೊ ಅಡಚಣೀ ಹ್ಯಾ ಬದ್ದಲ ಬರಯತಾ. ನಾಗೇಶ ಸೋಂದೆ ಲಭ್ಯ ಅಶಿಲ್ಲೆ ಸಗಳೆ ಆಕರ ಗ್ರಂಥಾAತುಲ್ಯಾನ ವಿಶೇಷ ಜಾವನು ಮಹಾಭಾರತ ಅನಿ ಸ್ಕಂದಪುರಾಣಾAತ ಉಲ್ಲೇಖ ಅಶಿಲ್ಯಾ ಪರಶುರಾಮಾಲೆ ಕಾಣೀಕ ಪುರಸ್ಕಾರ ದಿತ್ತಾತ. ಇತಿಹಾಸಾ ಪ್ರಕಾರ ಪರಶುರಾಮಾನ ದಶಗೋತ್ರೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಂಕ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಾಕ ಅರ್ಥಾತ ಗೊಂಯಾಕ ಹಾಡಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಬದ್ದಲ ಸಗಳೆ ಲೇಖಕಾಂಕ ಏಕಾಭಿಪ್ರಾಯ ಆಸಾ ಅಶ್ಶಿಂ ತಾನ್ನಿ ಬರೈಲಾ. ಸಾರಸ್ವತ ಅನಿ ಗೌಡಸಾರಸ್ವತ ಹೇ ದೋನಿ ಪ್ರಬೇಧಾಂಕ ಲಾಗೂನ ಅಶ್ಶಿಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನಾಂತ ‘ಗೌಡ ಪ್ರದೇಶ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಖಂಚೋ ?’ ಮ್ಹಳಿಲ್ಯಾ ಜಿಜ್ಞಾಸೇಕ ಜವಾಬ ಸೋದ್ದುಚೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಂಗಾ ದಿಸೂನು ಯೆತ್ತಾ. ಆಖೇರೀಕ ಅಯೋಧ್ಯಾಚ ಗೌಡ ನಾಂವಾಚೋ ಪ್ರದೇಶ ಜಾವನು ಅಶಿಲ್ಲೇ ಮ್ಹಳ್ಳಿಲ್ಯಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಾಕ ಲೇಖಕ ಯೆತಾ. ಪರಶುರಾಮಾನ ಸಾರಸ್ವತಾಂಕ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಹ್ಯಾ ಗೌಡ ಪ್ರದೇಶಾಂತುಲ್ಯಾನಚ ದಕ್ಷಿಣೇಕ ಆಪೋವನ ಹಾಡಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೋಚ ಹಾಂಗಾ ನಿರ್ಣಯ ಜಾತಾ. ಹೋ ವಿಷಯ ಸಾರಸ್ವತಾಲೇ ಪಯಲೆ ವಸಾಹತಾಚೆ ಬದ್ದಲ ಅಶಿಲೋ ಇತಿಹಾಸ. ಸಾರಸ್ವತಾಂಲೋ ದುಸ್ರೇ ವಸಾಹತ ಜಾಲ್ಲೊ ಸುದ್ಧಾಂ ಗೋಮಾಂತಕಾAತುಲ್ಯಾನಚ. ಜಾಲ್ಯಾರ ಹ್ಯಾ ಪಂತಾಕ ಗುಜರಾತಾಕ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ವಸತಿ ಕರನು ತೇ ಥಂಚಾನ ಗೊಯಾಂಕ ಯೆತ್ತಾತ. ತ್ಯಾ ಖಾತ್ತೀರ ಶೈವ ಸಂಪ್ರದಾಯಾಚೇ ಸಾರಸ್ವತಾಂಲೇ ಮೂಳ ಕಾಶ್ಮೀರ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಷಯ ಹ್ಯಾ ಕೃತೀಂತ ದಿಸ್ಸೂನು ಯೆತ್ತಾ.

ಹೇ ಸಾರಸ್ವತ ದಕ್ಷಿಣೇಕ ಆಯಿಲ್ಯಾ ನಂತರ ಮಂಗೇಶ ಅನಿ ಶಾಂತಾದುರ್ಗೇಲೆ ಆರಾಧಕ ಜಾತ್ತಾತ. ಜಾಲ್ಯಾರ ಸಾರಸ್ವತಾಂಕ ಗೊಮಾಂತಕಾಚ್ಯಾನ ಭೀ ಗಾಂವ ಸೋಡಚೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ. ಫೋರ್ತುಗೀಸಾಂಲೇ ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ಪ್ರಭುತ್ವಾಚೆ ಶಕ್ತೀಚೆ ದಬಾವಾನ ಮತಾಂತರ ಕರ್ಚೆ ಪ್ರಸಂಗಾAತ ಹಾಡಿಲ್ಯಾ “ಇನ್‌ಕ್ವಿಸಿಶನ್” ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಬಂಧಾಕ ಲಾಗೂನು ಸಾರಸ್ವತಾಂಕ ಗೋವಾ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಜಾತ್ತಾ. ಹೋ ವಿಷಯ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ ವಿಶೇಷ ಜಾವನು ಚರ್ಚಿತ ಜಾಲ್ಲಾ. ಸಾರಸ್ವತಾಂಲೇ ದುಸರೇ ಮೈಗ್ರೇಶನ್ನಾಕ ಥೊಡೇ ಖಚಿತ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರ ಕಾರಣ ಅಶ್ಶಿಂ ಲೇಖಕ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಹೇ ದುಸರೇ ಪಟೀಚೆ ಸ್ಥಾನಾಂತರ ಏಕಚ್ ಪಟೀಕ ಫಡ್ನಾ. ಹೆಂ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಕಾಶ್ಮೀರಾಚ್ಯಾನ ಗುಜರಾತಾಕ ಯೆವನು ಥಂಚಾನ ಗೋಂಯಾಕ ಅಯ್ಯಿಲೇ ಲೋಕಾಂಲೆ.

ಹ್ಯಾ ಮೈಗ್ರೇಶನ್ನಾಕ ಉತ್ತರ ಭಾರತಾಂತು ಆಯ್ಯಿಲ್ಲೆ ಮುಸ್ಲೀಂ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಚ್ ಕಾರಣ. ಅಶ್ಯಿಂ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರಾಚೆ ಪ್ರಹಾರಾನ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಂಕ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಾಂತ ತಾಜ್ಯಾ ದಕ್ಷಿಣ ತುದೀ ಪರ್ಯಂತ ಪಾವನು ವಾಸ್ಯವ್ಯ ಕರ್ಚೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ. ನಾಗೇಶ ಸೋಂದೆ ಹಾಂಗೆಲೆA ಅಧ್ಯಯನ ತ್ಯಾ ನಂತರ ಸಾರಸ್ವತಾಂಲೀ ಮನೋಭೂಂಯ ಬ್ರಿಟೀಶಾಲೇ ಕಾಳಾಂತ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ನಂತರಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಂತ ಕಶ್ಶಿಂ ಅಶ್ಶಿಲ್ಲೀ ಮ್ಹಳ್ಳಿಲ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಚೇರಿ ಘೊಳತಾ. ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಲೀ ಪ್ರಾಚೀನ ಪರಂಪರಾ, ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಜಾವನ ತಾನ್ನಿ ಚಲನು ಆಯಿಲೀ ವಾಟ, ತಾಂಗೆಲೆA ಸ್ಥಾನಾಂತರ, ತಾಂಗೆಲೀ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತಾ ಹೆಂ ಸಗಳೇಂ ಸಾಂಗ್ತಚೀ ನಂತರ ತಾನ್ನಿ ಸಾಂಗಚೋ ವಿಷಯ ಸಾರಸ್ವತಾಂಲೆ ಜೀವನಾಂತು ಆಯಿಲೆಂ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣಾ ಬದ್ದಲ. ಹೊ ವಿಷಯ ಸಾಂಗ್ತನಾ ಲೇಖಕ ಭಾವಾವೇಶಾಕ ಫಾವೊ ಜಾತ್ತಾ.

ಸಾರಸ್ವತಾಲೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆದರ್ಶಾಂಕ ಆನಿ ತಾಂಗೆಲ್ಯಾ ವ್ಯಾಪಾರೀ ಧೋರೆಣೇಕ ಮಧ್ಯೆಂ ಅಶಿಲೊ ಖಂದೋಕ ಎವಜೂನು “ಜನ್ಮತಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾವನು, ವೃತ್ತೀನ ವೈಶ್ಯ ಜಾವನು , ವರ್ತಮಾನಾಂತ ತಾಂಕಾ ಏಕ ನವೀನ ಗೌರವ ಮೆಳ್ಳಾ ಖರೆಂ, ಜಾಲ್ಯಾರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಾಪೇಕ್ಷಾಂ ವ್ಯಾಪಾರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ ತಾಂಕಾ ಮೆಳಿಲ್ಲೆಂ ಯಶಾನ ತಾಂಕಾ ಭಾವಶೂನ್ಯ ಕಲ್ಯಾಂಕೀ ಕಿತ್ತೆಂ?” ಮ್ಹಣ್ಣು ಲೇಖಕ ಉದ್ಗಾರ ಕಾಡತಾ. ಹಾಕ್ಕಾ ಪರಿಹಾರ ರೂಪಾನ ಸಾರಸ್ವತಾಲೇ ಮೂಲಾಚಿ ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶಾ ಪುಸ್ತಕಾಚೇ ಕಡೇರಚ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ ಅಸ್ಸಾ. ಅಶ್ಶಿಂ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮುದಾಯಾಚೆ ಬದ್ದಲ ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕ ಹೀ ಕೃತಿ ಸೋಂದೆ ಬಾಬಾಲೊ ಏಕ ಸಾರ್ಥಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮ್ಹಣಚಾಂತ್ ಕಾಹಿಂ ದುಬಾವ್ ನಾ.

ಲೇಖಕ: ನಾಗೇಶ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸೋಂದೆ
ಪ್ರಕಾಶಕ : ಜಿ. ಎಸ್. ಬಿ ಹಿತಚಿಂತಕ ಸಂಘ (ರಿ)
ರಾಯರಪೇಟೆ, ಶಿರಸಿ (ಉ.ಕ)

ಕನ್ನಡ ಮೂಲ : ಆರ್. ಡಿ. ಹೆಗಡೆ, ಆಲ್ಮನೆ
ಅನುವಾದ : ವಾಸುದೇವ ಶಾನಭಾಗ, ಶಿರಸಿ.

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಂತು°

ಮುοಡ್ಕೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಭ ದೇವಳಾಂತು°

ಉದ್ಯೋಗ ಆನೀ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಡಾ| ಅರವಿಂದ

18:53:41 ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ  ಕೇಂದ್ರ ‘ಕ್ಷಮತಾ

This application is only for the poor

कोंकणिंतल्या अस्तुरी साहित्याचेर

ಮಂಗಳೂರು: ವಿಶಂತಿ ಸಂಭ್ರಮಾοತು ಆಸಚೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಚೆ ಗೌಡ

https://www.youtube.com/user/MrBaligavenkatesh

Editorial

ವರ್ಶಿಕ್ ! ಕಸಲೆ° ಜಾತಾ ಆಸಾ ?

ಭಾರತ ದೇಶಾಂತ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಚಡ ಜಾತಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣಚೆ° ಎಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಶಾಕಯಿ ಕಳೂಂಕ ಶುರು ಜಾಲಾ°. ಟ್ರೈನಾರ ವತನಾ ತಾಂಗೆಲೆ ಸಾಂಗತ ಪ್ರಯಾಣ ಕರತಲೆ ಚಾರ ಲೋಕಾಂಕ ರೈಲ್ವೆ ಪೋಲಿಸ್ ಕಾನ್ಸಟೇಬಲಾನ ಗುಂಡು ಘಾಲನು ಜಿವಶಿ ಮಾರಲೆ, ಮೆಲೆಲೆ ಪಯಕಿ ಎಕಲೊ ತ್ಯಾ ಪೋಲಿಸಾಲೊ ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್, ವರಲೆಲೆ ತೀನ ಲೋಕ ವ್ಹಿಂಗವ್ಹಿοಗಡ ಭೊಗಿಂತು ಆಶಿಲೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಾಚೆ, ಜೀವಶಿ ಮಾರತರಿ ತೊ ಪೋಲಿಸ್ ರಾಜಕೀಯ ಭಾಷಣ ಮಾರತಾ ಮ್ಹಳೆಲಿ ಖಬರ ಆಯಕತಾನ ಕೋಣಾಕ ಜಾಲ್ಯಾರಯಿ ಕೋಪ ಯೆವಚೆ° ಸಹಜ ಜಾತಾ. ತಾಣೆ ಸೊದೂನ ವಚೂನ ಮಾರಲೆಲೆ°, ತಾಗೆಲೆ ಭಾಷಣ ಆಯಕತನಾ ತಾಗೆಲೊ ಉದ್ಧೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಸಾ. ಯುನಿಫಾರ್ಮ ಘಾಲನು ಆಶಿಲೆ ತಾಣೆ ತಾಗೆಲೆ ಸೀನಿಯರಾಕ (ತೊವಯಿ ಯುನಿಫಾರ್ಮಾರಿ ಆಶಿಲೊ) ಮಾರತರಿ ಕಪಡೆ ಆನಿ ಚೆಹರೊ ಪಳೊವನು ಲೋಕಾಂಕ ವಿಂಚೂನ ವಿಂಚೂನ ಮಾರಲೆಲೆ ಪಳಯತಾನ ತಾಗೆಲೆ ಮನಾಂತ ಕಿತಲೊ ದ್ವೇಷ ಬರನು ಆಸಾ ಮ್ಹಣು ಅನುಭವ ಕರಯೆತ. ಥೊಡೆ ವರಸ ಮಾಕ್ಷಿ ಎಕ ಮಹಾನ ಮುಖೇಲಿನ "ಕಪಡೆ ಪಳೊವನು ಲೋಕಾಂಕ ಸಮಝುಂಕ ಜಾತಾ" ಮ್ಹಣು ಎಕ ಚುನಾವಿ ಭಾಷಣ ದಿಲೆಲೆ°. ಹ್ಯಾ ಪೋಲಿಸಾನ ತೆ° ಗಂಭಿರ ಜಾವನು ಘೆತಲಾ ಮ್ಹಣು ಸಾಂಗೂಯೆತ. ಹ್ಯಾ ರೈಲ್ವೇ ಘಡಣಿ ಪಳಯತರಿ ಹೆ° ಖಂಯ ವಚೂನ ರಾಬತ ಮ್ಹಣು ಸಾಂಗಚಾಕ ಜಾಯನಾ.

NEWS CLICK
ಥಂಡ ಮನಾನ ಚಿಂತನ ಕೆಲ್ಯಾರಿ ಹೆ° ಸಗಟ ಚೂಕಿ ಮ್ಹಣು ಎಕ ಚೆರಡಾಕಯಿ ಸಮಝತಾ. ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಕರಚೆ° ಕಸಲೆ° ? ಥಂಡ ಮನ ಆನಿ ಚಿಂತನ ಕರಚೆ° ಗುಣ ನಾ ಜಾಲಾ° ಯಾ ತಾಕಾ ಪುರುಸೊತ್ತ ಮೇಳನಾ. ಸಗಳೊ ದೀವಸ ವಾಟ್ಸಪಾರಿ ಯೆವಚೆ ಫಟಿಯೊ ವಾಚೂನ, ಪಳೊವನು, ಆಯಕುನು ಆಮಿ ನಿರ್ಲಜ್ಜ ಜಾವನು ತೆಂಚಿ ಬದ್ದ ಮ್ಹಣು ತಿ ಫಟ್ಟಿ ಆನಿ ಚಾರ ಲೋಕಾಂಕ ದಾಡಚೆ° ಕರತಾತಿ. ಹಾಜೆ ಮಧೆ° ಆಮಗೆಲಿ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಉಪೇಗ ಕರಚಾಕ ವಿಸರತಾತಿ.
ಆಜಿ ಇಂಟರನೆಟ್ ಆಸಾ. ಆಮಕಾ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ನಾ ಮ್ಹಣು ಜಾಲ್ಯಾರ ಇಂಟರನೆಟ್ ಮದದ ಕರತಾ. ಇಂಟರನೆಟ್ ಕಿತಲೆ° ವಾಯಟ ಮ್ಹಣು ಲೇಕಲಾಂಕಿ ತಾಜೆ ದ್ಹಾ ವಾಂಟೆನ ಚಾಂಗ ಆಸಾ ಮ್ಹಣಯೆತ. ಇಂಟರನೆಟಾರ ಆಸಚಿ ಸರ್ವ ಮಾಹಿತಿ ವಾಚೂಕಾ ಯಾ ಪಳೊವಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ ದ್ಹಾ ಜಲ್ಮು ಘೆತಲ್ಯಾರಯೀ ಪಾವನಾ ಮ್ಹಣು ಮೆಗೆಲೆ ಎಕ ದೋಸ್ತಾನ ಸಾಂಗಚೆ° ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕೂನ ಆಮಕಾ ವಾಟ್ಸಪಾರಿ ಆಯಿಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಬದಲ ಸಂದೇಹ ಆಸಲ್ಯಾರಿ ಆಮಿ ಪಾಂಚ ಯಾ ದ್ಹಾ ಮಿನಿಟ್ ಇಂಟರನೆಟಾಕ ವಚೂಕ.
ಉದಾಹರಣೆಕ ಆರತಾ° ತಿರುಪತಿ ಬಾಲಾಜಿ ದೇವಳಾಕ ಘೆವನು ಎಕ ಖಬರ ವಾಯರಲ್ ಜಾಲಿ. ತಾಂನಿ° ಲಾಡು ಕರಚಾಕ ಪನ್ನಾಸ ವರಸ ದಾಕೂನ ನಂದಿನಿ ತುಪ ವಾಪೂರತಲೆ° ಖಂಯ. ನವೀನ ಸರಕಾರ ಯೆತರಿ ಸರಕಾರಾನ ತಾಂಕಾ° ತುಪ ದಿವಚೆ° ರಾಬಯಲೆ° ಖಂಯ°. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಾಚೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನಾರ ಆಶಿಲೆ ಲೋಕಾನ ಸುತಾ ಹಿ ಖಬರ ವಾಯರಲ್ ಕೆಲಿ. ಉಪರಾಂತ ಕಳನು ಆಯಲೆ° ಕಸಲೆ° ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ದೇಡ ವರಸ ಮಾಕ್ಷಿಚಿ ಆಯಚೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಾನ ಸರಕಾರಾಂತ ಆಶಿಲೆ ವೇಳಾರಿಚಿ ತುಪ ದಿವಚೆ° ರಾಬಯಲಾ° ಖಂಯ°. ನಂದಿನಿ ತುಪಾಚೆ ಮ್ಹೊಲ ತಾಂಕಾ° ಚಡ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣು ತಾಂನಿ° ನಂದಿನಿ ತುಪ ಖರೀದಿ ಕರಚೆ° ರಾಬಯಲಾ°. ಅಸಲೆ ಫಟಿಯೊ ಸಾಂಗತಾನಾ "ಗೂಗಲ್" ಕರನು ಸತ್ಯ ಭಾಯರ ಹಾಡಚಾಕ ಜಾತಾ. ಸಂದೇಹ ಯೆವಚೆ° ಮುಖ್ಯ. ಸತ್ಯ ಸೊದುಚಾಂಚು ಆಸಚೆ ಮಝಾ, ಕುರುಡೆಶೆ ಆಯಿಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಪರತೂನ ಚಾರ ಲೋಕಾಂಕ ದಾಡಚಾಂತು° ನಾ.


ಸಮ ಪಳೊವಚಾಕ ಗೆಲ್ಯಾರಿ ಹ್ಯಾ ಫಟಿಯೊ ಫಾಯಸ ಕರಚೊ ಮೂಳ ಉದ್ಧೇಶ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಜಾಗೃತ ಕರಚೆ° ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಖಾಂಯ ಚೂಕಿ ನಾ. ಹೆ° ಆಜಿ ಕಾಳ ಥೊಡೆ ಲೋಕಾಂಕ ಸಮಝೂಚಾಕ ಶುರು ಜಾಲಾ°. ತಾಂಕಾ° ನ್ಯಾಯ ಆನಿ ಅನ್ಯಾಯಾ ಮಧೆ° ಫರಕ ಕರಚಾಕ ಕಳಚಾಕ ಶುರು ಜಾಲಾ°. ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆನ ಖಾಂಯ ಜಾವಚೆ° ನಾ, ಮೋಗಾನ ಆಸೂಕಾ ಮ್ಹಣು ತಾಂನಿ° ಸಾಂಗಚೆ° ಆಯಕೂಂಕ ಮೆಳತಾ. ಹಾಂಗೆಲೊ ಸಂಖೊ ಖೂಬ ಊಣೆ ಆಸಾ. ತೊ ಸಂಖೊ ಚಡ ಜಾಲೆ ತಶಿ° ಆಮಗೆಲೆ ದೇಶಾಕ ಬರೆಪಣ ಜಾತಾ.
ಆಮಗೆಲೆ ಭಾರತ ದೇಶಾಕ ಬಲಿಷ್ಠ ಇತಿಹಾಸ ಆಸಾ. ಕೋಣಕೋಣಕಿ ಯೆವನು ಗೆಲೆ. ಆಜಿಕಯೀ ಆಮಿ ಸುದೃಡ ಆಸಾತಿ. ಸಾಬಾರ ಯುದ್ಧ ಪಳಯಲ್ಯಾಂತಿ. ಜಿಕಲ್ಯಾಂತಿ. ಹ್ಯಾ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಪಸರತಲೆ ಲೋಕಾಂಕಯಿ ದ್ಹಾಂವಡಾಚಿ ಶಕ್ತಿ ಆಮಕಾ ಆಸಾ. ವಗೀಚ ಭಾರತ ದ್ವೇಷ ರಹಿತ ಭಾರತ ಜಾತಲೆ° !
ವಿಶ್ವಾಸ ದವರುಯಾ°.
ಭಾರತ ಮಾತಾ ಕೀ ಜೈ !

Shabdvihar

247. ಅಂದಾಜೋ

ಮೆಗೇಲೆ ಅಂದಾಜಾನ್ ತೆ ವಸ್ತುಕ ಶಂಬರ ರೂಪಾಯಿ ಆಸೂ ಪೂರೊ. ತಾಣೇ ಏಕ್ ಅಂದಾಜ್ಯಾರಿ ದೋನ್ಶೆ ಜನಾಂಚೆ ಪೇಟಿ ಕರಯಿಲಿ. ಹೇ ಉದ್ಘೃತ ವಾಕ್ಯಾಂತ ಅಂದಾಜೋ ಮ್ಹಣಚೋ ಜೋ ಶಬ್ದ ವಾಪರಲಾ ತಾಚೇ ವಿಷಿ ಸಮಜೂಯಾ. ಅಂದಾಜೋ ಮ್ಹಣಚೋ ಹೋ ಶಬ್ದ ಖ್ಹಂಚೇಯ ಏಕ ಅನುಮಾನಾನ ನಿಕ್ಕಿ ಕರಚೆ ವೇಳಾರಿ ವಾಪರಚೋ ಜಾವನು ಆಸೂನು, ಹೋ ಶಬ್ದ ಪಾಸರ್ಿ ಭಾಷೆಚೊ ಜಾವನು ಆಸಾ. ಅನ್ಯ ಭಾಷಾ ಶಬ್ದ ಸ್ವೀಕಾರ ನೇಮಾನ ಹೋ ಪಾಸರ್ಿ ಶಬ್ದ ಕೊಂಕಣೀಕ ಸ್ವೀಕಾರ ಕೆಲ್ಲಾ.

ಆನಿ ಹೋ ಶಬ್ದ ವಸ್ತುಚೆ ಮೌಲ್ಯ, ಸಂಖೋ, ಪರಿಮಾಣ ಸಾಂಗಚ್ಯಾಕ್ ಸಂಭವ ನಾಶಿಲ್ಯ ತೆದನಾ ಅನುಮಾನಾನ ಸಾಂಗಚೆ ವೇಳಾರಿ ಹೇ ವಾಪರತಾತಿ.

An Appeal to the members of the GSB Community

  जेसन पींत, SDB, उद्यावर, उडुपी (MA कोंकणी)

ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಸಾನ ಕಾಣಿಯೊ ಬರೊವಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತು°

ಪರಬೆಕ ತಿಸ್ರೆ ಲ್ಹಾರಾಚೆ ಭಯ ವಿಶ್ವಾಕಚ ಕರೋನಾಚೆ ಭಯ

ನವೆಂಬರ ಮ್ಹಯನೊ ಸರನು ದಶಂಬರ ಪಾವಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ಲೋಕಾಂಕ

ಅಮ್ಚಿಗೆಲೆ ಪರ‍್ಬೆ ರಾಂದಪ ಅಮ್ಚಿ ರಾಂದಪ ಭಾರಿ ಸುಲಭಗೊ

ಪ್ರಾಕ ದಕೂನು ಪ್ರಸ್ತೂತಾಕ ಎತ್ತಾನ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಖಾಣಜವಣ,

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸು ಆನಿ ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ ಅಶ್ಶಿ ತಶ್ಶಿ ಪೊಳೊಚೆ

ಮನು ಕುಲ ಕಳನು ಕೀ ಕಳನಾಶಿ° ಚೂಕಿ ಕೆಲ್ಲಾರಿ ಆವಸು

कोरोना महामारी भारताक येवनु ६ महिने जाले.

ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಂತು ಸಾಬಾರ ಸಂಖ್ಯೆರಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ಭೊ

Home

Ad for Aruna Masala

ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಅಂಡಾರು ರಾಮದಾಸ ಕಿಣಿ

Featured Chandrika Mohan Pai KC Prabhu

 

Anniversaries

Shabdh Vihaar

Homage

 

Well Wishers

Has no content to show!

Most Read

Homage

Events

Who is Online?

We have 55 guests and no members online

Advertorial

Scroll to top