ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾಚೆ ಅಮೃತ
ಭಾರತ ದೇಶ ಬ್ರಿಟಿಷ ದಾಸ್ಯಾ ದಾಕೂನ ಭಾಯರ ಯೆವನು ಪ್ರಜಾತಂತ್ರಾತ್ಮಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ಜಾವನು ಆಮಗೆಲೆ ರಾಜ್ಯ ಯೆವನು 75 ಜಾವನು ಆಸಚೆ ಹ್ಯಾ ವೇಳೆಂತು ಬ್ರಿಟಿಷ ದಾಸ್ಯ (ಜ್ಞಾನ) ಲಾಗೂನ ಆಮೀ ಕಿತಲೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣಚೆ ಪ್ರಮುಖ ಘಜಾಲಿ ಜಾವನು ಆಸಾ. 1857ತು ಘಡಲೆಲ ವಿಚಾರು ಬ್ರಿಟಿಷ ನದರೇಂತು ‘ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ’ ಮ್ಹಣಚೆ ನಾಂವಾರಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಜಾವನು ಆಸತನಾ ಆಮೀ ತೇ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮ ಮ್ಹಣೂನ ಆಪೋವನು ಆಮಗೆಲ ಲೋಕಾಲೆ ಯೋಗದಾನಾಚೆ ಸ್ಮರಣ ಆಮೀ ಕರತಾಂಚಿ. ಬ್ರಿಟಿಷಾನಿ ಜೆನ್ನಾ ದೇಶ ಭೇತೂಂಕ ವಾಟ ಪಳಯಲಕೀ ತಾನ್ನಿ ಸೀದಾ ಸೀದಾ ಹಾತಾಂತು ಘೆತಿಲೆ ಭಾರತಾಚೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆನೀ ಹಾಂಗಾ ಆಶಿಲೆ ಜ್ಞಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾ. ಆಜೂನ ಆಮೀ ಭಾರತಾಚ ಇತಿಹಾಸಾಚೆ ಮನನ ಕರತಾನ ಥೊಡೆಶಿ ಘಡಲೆಲ ವಿಚಾರಾಚೇರ ಅವಲೋಕನ ಕರತಾನ ಗೆಜೆಟಿಯರಾಂತು ಉಲ್ಲೇಖ ಜಾಲೇಲ ಆಧಾರಾರೀ ಆಮೀ ಆಮಗೆಲ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಾ ಆನೀ ದೇಶಭರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಾಂತು ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಜಾವನು ಭಾರತ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಫಕತ ಅನಾಗರಿಕ ಲೋಕಾಂಗೆಲೆ ದೇಶ ಮ್ಹಳೇಲ ಆಲೋಚನ ಯೆವಚೆ ತಸಲೆ ಪಠ್ಯ ಆಜೂನ ಆಮಚೆ ಮಧೇ ಚಾಲ್ತಿ ಆಸೂನ, 1857 ತು ಬ್ರಿಟಿಷ ಸೈನ್ಯಾಂತು ಆಶಿಲೆ ಭಾರತೀಯ ಲೋಕಾನಿ ಸರಕಾರಾಚೆ ವಿರುದ್ದ ಆವಾಜ ಉಟೋವನು ಬ್ರಿಟಿಷ ಅಧಿಪತ್ಯ ಆಸಚೆ ತಾಂಗೇಲ ಠಾಣಾ ಆನೀ  ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ ಜೀವಶಿ ಮಾರನು ತಾಂಗೇಲ ಪರಾಕ್ರಮಾನಿ ಬ್ರಿಟಿಷ ಲೋಕಾಂಕ ಭಂಯ ಉಟೋವಚೆ ತಸಲೆ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲೆಲ ಆಸಾ ಆನೀ ತಸಲೆ ಘಟನಾ ಸಾಬಾರ ಲೋಕಾಂಕ ತೇ ರಾಜ್ಯಾಚೆ ವಿರುದ್ದ ಆವಾಜ ಉಟಾವಚಾಕ ಪ್ರೇರಣ ದಿತಾ ಮ್ಹಣತಾನ ತಾಂಗೇಲ ಮನೋಸ್ಫರ್ಯ ಕಮೀ ಕರಚಾಕ ತ್ಯಾ ಸಿಪಾಯಿ ಲೋಕಾಂಕ ಚೋರ ಆನೀ ಲೂಟಿಕರತಲೆ, ದೇಶ ದ್ರೋಹಾಚೆ ಆರೋಪಾರ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿವೂನ ಪಾಶೀ ಆನೀ ಜೀವಶಿ ಮಾರಲೆಲ ಥಾಂಯ ಚಲ್ಲಾ ಆನೀ ಉಲ್ಲೇಖ ಕರತಾನ ‘ಸಿಪಾಯಿ ಭಂಡ’ ಮ್ಹಣೂನ ಸಾಂಗೂನ ದಾಖಲ ಕೆಲೆಲ ಆಸೂನ ಆಜೂನ ಆಮೀ ತಸೇ ಸಾಂಗೂನ ಆಯಲ್ಯಾಂಚಿ ಪುಣ ಸ್ವತಂತ್ರಾಚೆ ಸಂಗ್ರಾಮ ಮ್ಹಣೂನ ಆಮಗೆಲೆ ಲೋಕಾನ ತಾಕಾ ನಾಂವ ದಿಲೇಲ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಘಟನಾಚೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಕರತಾನ ತಾಜ್ಯಾಕಯ 20 ವರಸ ಪುಡೆ ಆಮಗೆಲೆ ಕೊಡಿಯಾಲಾಂತು 1837ತು ಘಡಲೆಲ ‘ಅಮರ ಸುಳ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ’ ಅಸಲೆಚ ಪಂಕ್ತೀoತು ಪ್ರಮುಖ ಜಾತಾ. ಕೊಡಿಯಾಲಾಂತು ಬಾವುಟ ಗುಡ್ಡೋ ಕಳಿತ ನಾತಿಲೆ ಕೊಣಾಯ ಆಸತಲೊ ನಾ. ಅಸಲೆ ನಾಂವ ಯೆವಚಾಕ ಕಾರಣ ತೆದನಾಚೆ ಸೌತ್ ಕೆನರಾಂತು ಆಮಗೆಲೆ ಲೋಕಾನ ಬ್ರಿಟಿಷ ಲೋಕಾಂಗೆಲ ವಿರುದ್ದ ಸಂಘರ್ಷ ಕರೂನ ಬಲಿದಾನ ದಿಲೇಲ ವಿಚಾರ ಪ್ರಮುಖ ಜಾತಾ. ಬ್ರಿಟಿಷ ಲೋಕಾನ ಘಾಲೆಲ ಆಯಕರಾಚೆ ವಿರುದ್ದ ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪ (ಪುಟ್ಟ ಬಸಪ್ಪ) ಹಾಂಗೇಲ ಮುತಾಲಿಕೆರ ಸಾಬಾರ ಲೋಕಾನಿ ಸುಳ್ಯಾ ದಾಕೂನ ಪ್ರಾರಂಭ ಕರೂನ ಬೆಳ್ಳಾರೆಂತು ಬ್ರಿಟಿಷ ಖಜಾನಾ ಲೂಟಿ ಕರೂನ ಏಪ್ರಿಲ್ 05, 1837ತು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಹಿಲಾಕ ಯೆವನು ಕೊಡಗಾಚೆ ಹಾಲೇರಿ ಸಂಸ್ಥಾನಾಚೆ ಬಾವುಟೊ ಉಬಯಲೋ ಜಾಗೋ, ಬ್ರಿಟಿಷಾಂಗೆಲೆ ಬಾವಟೋ ಕಾಡೂನ ಹಾಲೇರಿ ಸಂಸ್ಥಾನಾಚೆ ಬಾವಟೋ ಉಬಯಲೇ ಕಾರಣಾನಿ ತಾಕಾ ಬಾವುಟ ಗುಡ್ಡೆ ಮ್ಹಳೇಲ ನಾಂವ ಪಡಲೆ. ಅಮರ ಸುಳ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಆಮಕಾ ಪ್ರಮುಖ ಜಾವಕಾ ಪುಣ ಆಮಕಾ ಬ್ರಿಟಿಷ ಗೆಜೆಟಿಯರ್ ಆಧಾರಿತ ಇತಿಹಾಸ ಪಳಯತನಾ ಹ್ಯಾ ಎಕ ಲೂಟಿಕೋರ ಲೋಕ ಆನೀ ಕೊಡಗಾಚೆ ಪಾಳೆಗಾರ ಲೋಕಾನಿ ಕೆಲೆಲ ಲೂಟಿ ಮ್ಹಳೇಲ ಉಲ್ಲೇಖ ದಿವೂನ ಹಾಂತೂ ವಾಂಟೋ ಘೆತಿಲ್ಯಾಂಕ ಕೊಡಗಾಚೆ ಕೋಟೆಂತು ಉಗತೆ ಸಕ್ಕಡ ಲೋಕಾಂಗೆಲೆ ಮುಖಾರ ಪಾಶೀ ಮರಣ ದಂಡನೇಚೆ ಸಜಾ ದೀವೂನ ಲೋಕಾಂಗೆಲೆ ಮನೋಸ್ಫರ್ಯ ಸಕಲ ಘಾಲಚೆ ಆನೀ ತ್ಯಾ ಉಪರಾಂತ ಕೊಣಾಯ ತೇ ನದರೇನ ಬ್ರಿಟಿಷ ಸಾಮಾಜ್ಯಾಚೆ ವಿರುದ್ದ ಆವಾಜ ಉಟಾವಚಾಕ ನಜ ತಸಲೆ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲೆಲ ಬ್ರಿಟಿಷ ಲೋಕಾನ ಕರೂನ ಅಸಲೆ ಇತಿಹಾಸ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತಾಂತೂಯ ರೈತಲೋಕಾಂಗೆಲೆ  ಪ್ರತಿಭಟನ ಆನೀ ಸಮುದಾಯ ಕೇಂದ್ರಿತ ಕರೂನ ಭಾರತಾಚೆ ಇತಿಹಾಸಾ ದಾಕೂನ ದೂರ ದವರಲೆಲೆ ಆಸಾ. ಆಮಗೆಲೆ ಗಾಂವಚೆ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ತಿಕಾ ಆನೀ ತಿಗೇಲ ಸೈನ್ಯಾ ಮುಖಾರ ಪರಾಜಿತ ಜಾಲೇಲ ಬ್ರಿಟಿಷ ಲೋಕ ಅಸಲೆ ಇತಿಹಾಸ ಆಮಗೆಲೆ ದೇಶಾಚೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಾಂತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಾವನು ಅಧ್ಯಯನಾಕ ಪಾವಿಲೆ ನಾ ಆಜ ಬ್ರಿಟಿಷ ನಾಂತಿ ಫಕತ ಆಮೀ ಆಸೂಚೆ ಆನೀ ಭರಮೇಂತು ಆಮೀ ಅಸಲೆ ಘಟನಾ ಪುನರಾವಲೋಕನ ಕರೂನ ಬಲಿದಾನ ದಿಲೇಲ ಆಮೆಗೆಲ ಲೋಕಾಂಕ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಾನ ಇತಿಹಾಸಾಮತು ಮೆಳಚೆ ತಶಿ ಕರಕಾ ತ್ಯಾ ದಾಕೂನ ಸ್ವಾತಂತ್ರಾಚೆ ಹ್ಯಾ ವರಸಾಂತು ಆಮಗೆಲೆ ಇತಿಹಾಸ ಘಾಂಟೋನ ಅಮೃತ ಕಾಡಚೆ ಕಾಮ ಜಾವಕಾ. 

ಆರತಾ ಕೊಡಿಯಾಲಾಂತು ಪಿವಿಎಸ್ ಲಾಗಿ ಆಸಚೆ ಕೆಆರ್ ರಾವ್ ಜವೋ ಕರಂಗಲ್ಪಾಡಿ ವಚೆ ವಾಟ ರೂಂದ ಜಾವಚೆ ಕಾಮ ಚಾಲೂ ಆಸಾ, ಆನೀ ಹಾಜೆ ಪುಡೆ ಥಂಯ ಆಶಿಲೆ ಹಾಸ್ಟೆಲಾಚೆ ಕಂಪೌοಡ ಮಾರನು ರಸ್ತೊ ರೂಂದ ಕರಚ್ಯಾಂತು ಆನೀ ಥಂಯ ಆಸಚೆ ಕರೆಂಟಾ ಕಂಬೇοತು ಕಾಮ ಚಾಲೂ ಆಸಾ, ಹ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ ಸ್ಮಾರ್ಟ ಸಿಟಿಚೆ ಪ್ಲಾನಾಂತು ಚಲತಾ ಆಸಾ. ಆಶೆ ತೇ ಕಂಪೌοಡ ಕಾಡಲೆಲ ನಿಮಿತ ತ್ಯಾ ದಿಕಾನ ವತನಾ ಎಕ ಮನಶ್ಯಾಲೆ ಪ್ರತಿಮಾ ಲೋಕಾಂಕ ದಿಸಚ್ಯಾಕ ಮೆಳತಾ. ಆನೀ ತೇ ಕುದ್ಮುಲ ರಂಗರಾವ ಹಾಂಗೇಲ ನಾವಾರ ಆಸಚೆ ಚಲಿಯಾಲೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್. ಕೊಡಿಯಾಲಾಚೆ ಲೋಕಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿಚೆ ವಿಸರಲೆಲೆ ಸಾಬಾರ ನಾಂವಾ ಪಯಕೀ ಕುದ್ಮುಲ ರಂಗರಾವ ಹ್ಯಾ ನಾಂವಯ ಎಕ. ಕಾರ್ನಾಡ ಸದಾಶಿವ ರಾವ್, ಉಳ್ಳಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಲ್ಯಾ, ಕಮಲಾದೇವಿ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಅಸಲೆ ಹೋಡ ಹೋಡ ‘ಕೊಂಕಣಿ’ ಲೋಕಾಂಗೆಲೆ ನಾಂವ ಆಜ ಪ್ರತಿಮಾ ಜಾವನು ಜವೋ ರಸ್ತೆಕ ನಾಂವ ಜಾವನು ಕೆಎಸ್‌ರಾವ ರೋಡ್, ಕೆಆರ್‌ರಾವ್ ರೋಡ್, ಯು.ಎಸ್‌ಮಲ್ಯಾ ರೋಡ್ ಜಾವನು ರಾಬಲಾ,

Read more ...

ಗಾοವಾοತು ‘ನಿಸರ್ಗ’ ಚಂಡಮಾರಯತಾಚೊ ಪಾವಸು ಘಡದ ಜಾವನು ಯೆತಾ ಆಸತನಾ, ಹೂನ ಕಾಫಿ ಆನೀ ಪಿಯಾವಾ ಬಜೋ ಖಾವನು ಆರಾಮ ಜಾವನು ಆಸಚೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹ್ಯಾ ಪಾವಸಾಡೀಂತು ಕೋಣಾಕಯ ನಾ ಮ್ಹಣೇತ, ಜವೋ ಚಡಾವತ ಲೋಕಾಂಕ ಮ್ಹಣೇತ, ಹಾಕಾ ಕಾರಣ ದೇಶಾಚೆ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಲಾಕ್ ಡೌನ್, ಸೀಲ ಡೌನ್, ಬಂದ ಥೋಡೆ ಸೋಡಚೆ, ಥೊಡೆ ಧಾಂಪಚೆ, ವೈರಸ್ ವಾಂಟುಚೆ, ಟೆಸ್ಟ, ತೊಂಡಾಕ ಆಂಕಟಿ, ಹಾತಾಕ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಆನೀ ಮಾತ್ಯಾಕ ಪಿಸ್ತೂಲ ( ದೇಹಾಚೆ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಮೆಜೂಚೆ ಸಾಧನ) ಅಶೆ ಆಸತನಾ ಸಕ್ಕಡ ಲೋಕ ಹೋಂ ಅರೆಸ್ಟ ಜಾವನು ಘೆಲಾಂಚಿ. ಶಾಳಾ ಕಾಲೇಜ ಶುರು ಜಾತಾ ಜಾಯನಾ, ಆನಲೈನ ಶಿಕೋವಕಾ, ಅಂತಿಮ ವರಸಾಂತಲ್ಯಾಕ ಮಾತ್ರ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರಲೇಲೇಂಕ ಸೀದಾ ಪಾಸ್ ಕರಕಾ, ಆನಲೈನ ಶಿಕಯಲ್ಯಾರ ಪಾವನಾ, ನೆಟವರ್ಕ ನಾ, ನೆಟವರ್ಕ ಆಸಲ್ಯಾರ ತಸಲೆ ಮೊಬೈಲ ನಾ, ಮೊಬೈಲ ಆಸಲ್ಯಾರ ತಾಕಾ ಚಾರ್ಜಾಕ ಗಾಂವಾοತು ಕರೆಂಟ ನಾ ಆನೀಕಯ ಅಸಲೇಚ ವಿನಾಕಾರಣ ಕಾರಣ ಮೆಳತಾ ವತಾ.

Read more ...

ರಾಜ್ಯಾAತು ‘ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ’ ಘೋಷಣ ಜಾವೂನ ರಾಜ್ಯಾಂತು ಘೋಷಿತ ಬಂದ್ ಜಾಲಾ. ದೇಶ ವಿದೇಶಾಂತು ತಾಂತೂಯ ಪ್ರಮುಖ ಜಾವೂನ ಚೀನಾ ರಾಜ್ಯಾಂತು ಪ್ರಾರಂಭ ಜಾಲೇಲ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಜಾಲೇಲ ಎಕ ರೋಗ ಆಜ ಸಕ್ಕಡ ಕಡೇನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಾಡೋವನು ಸುಮಾರ ಜನ ಮರಣ ಪಾವಿಲೆ ಖಬರೀ ಪ್ರಮುಖ ಜಾಲಾ. ಮನಷ್ಯಾಲೆ ಖಾಣ ಜೆವಣಾಚೆ ಪದ್ದತಿ ಆನೀ ಜೀವನ ಕ್ರಮಾಕ ಹೊಂದೂನ ಜಾಲೇಲ ಬದಲಾವ ಆನೀ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಿತ ಜೀವನಾಕ ಎಕ ಬ್ರೇಕ್ ಘಾಲೆವರೀ ಜಾಲಾ. ಅಸಲೆ ಎಕ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ನವೆ ಮ್ಹಣೂನ ದೇಶಾಂತು ಸ್ವಾತಂತ್ರö್ಯ ಪೂರ್ವಾ ದಾಕೂನ ಅಸಲೆ ರೋಗ ಭಾದಿತ ಜಾಲೇಲ ಆಸಾ. ಜಾಲ್ಯಾರ ತ್ಯಾ ವೇಳಾರ ಅಸಲೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಕ ಆನೀ ಆಜೀಕ ಸಾಬಾರ ಫರಕ ಆಸಾ. ಆಜ ಆಮೀ ಸಧೃಡ ಮ್ಹಳೇಲ ಅಹಂಭಾವ ಮಿತಿ ಮಿರವೂನ ವಚೆ ವೇಳಾರ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಂತುಲಾನ ಹ್ಯಾ ರೋಗ ಪರತ ಮನುಷ್ಯಾಲೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಪಂಚಾAತು ಕಸಲೆ ಮ್ಹಳೇಲ ದಾಕೋವನ ದಿವಚಾಕ ಆಯಲಾ ಮ್ಹಣಯೇತ.

ಕೊರೋನಾ ಮ್ಹಣಚೆ ರೋಗ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಜಾವೂನ ಆಸೂನ ತೇ ಮನಷ್ಯಾ ದಾಕೂನ ಮನಷ್ಯಾಕ ಯೆತಾ ತ್ಯಾ ದಾಕೂನ ಜನನಾ ಭರಚೆ ಜಾಗ್ಯಾಂತು ಸರಕಾರಾನ ನಿರ್ಭಂದ ಘಾಲೇಲ ಆಸಾ, ಆನೀ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾವೂನ ಬಂದ್ ಗಲಾಟೊ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆನೀ ಕರ್ಫೂ ಮ್ಹಣೂನ ಘರಾಂತು ಬಶೀಲೆ ಲೋಕಾಂಕ ಪರತ ಹ್ಯಾಚ ಪರಿಸ್ಥಿತಿರ ಆಸಾ. ಆತಾ ಸದ್ಯಾಕ ಸಾತ ದಿಸಾಕ ಆನೀ ಶಾಳಾ ಕಾಲೇಜಾಕ ಪಂದ್ರಾ ದಿಸಾಕ ಬಂದ್ ಘೊಷಣ ದಿಲೇಲ ಆಸಾ ಹಾಜೆ ನಿಮಿತ ಜನಸಾಮಾನ್ಯಾಲೆ ಜೀವನಾ ವಯರಿ ಪ್ರಭಾವ ಪಡಚೆ ಆಸಾ. ದೇಶಾಂತು ಹ್ಯಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಾಕ ಲಾಗೂನ ಕಾನೂನ ಜಾರಿ ಆಸೂನ ಲೋಕಾಂಕ ಸಂಚಾರ ಕರಚೆ ವಿಚಾರಾಕ ಲಾಗೂನ ನಿರ್ಭಂದ ಕೆಲೆಲ ಆಸಾ. ಭಾಯಲೆ ದೇಶಾ ದಾಕೂನ ಭಾರತಾಕ ಯೆವಚಾಕ ನಿರ್ಭಂದ ಆಸೂನ ಆಯಿಲೆ ಲೋಕಾಂಕ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣ ಕರೂನ ಸೂಕ್ತ ನಿಗಾ ದವರಚೆ ವ್ಯವಸ್ಥೇ ಕೆಲೆಲ ಆಸಾ. ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರಾAತು ಲೋಕಾನ ಸಂದರ್ಶನ ದಿನಾಶಿ ಸಂಚಾರ ಕರಚೆ ಉಣೆ ಕರಕಾ ಮ್ಹಳೇಲ ಆಸಾ. ಆಜ ಜನಾನ ಮೆಳೆಚೆ ತಸಲೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಾAತು ಸಮೇತ ಲೋಕಾನ ಭೇಟದಿವಚೆ ಪುಡೆ ಆಲೋಚನ ಕರಚೆ ಪಡಚೆ. ರಾಜ್ಯಾಂತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಾವೂನ ವ್ಯಾರು ವಹಿವಾಟು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್ ಜಾವೂನ ರಾಜ್ಯಾಕ ತಶೇ ದೇಶಾಕ ಸಾಬಾರ ನಷ್ಟ ಜಾವಚೆ ಆಸಾ.

ರಾಜ್ಯಾಂತು ವಾರಡೀಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ತಶೇ ಜನ ಭರಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ ಘಾಲೇಲ ಆಸಾ, ತ್ಯಾ ದಾಕೂನ ಶಾಳೇಂತು ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳ ಆಸೂನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರಯನಾಶೀ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಸೀದಾ ಪಾಸ್ ಅಶೆ ನಿರ್ಣಯ ಘೆತಿಲೆ ಆಸಾ, ತಶೆ ಕಾಲೇಜಾಂತು ಹ್ಯಾ ವೇಳಾರ ಚಲಚಾಕ ಆಸಚೆ ಕಾಲೇಜಾಚೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ, ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಕರಚೆ ತಶೆ ನಾ ಜಾವೂನ ಶಾಳಾ ಆನೀ ಕಾಲೇಜಾಂತು ಶಿಕಚೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥೀಂಕ ಹ್ಯಾ ಕೊರೊನಾ ಬಂದ್ ಸಂತೋಸ ದಿಲಾ ಮ್ಹಣಯೇತ, ತ್ಯಾ ದಾಕೂನ ಕೋರೋನಾ ಸಂಬAದೀ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲಾತಾಣಾಂತು ತಾಚೆ ಟ್ರೋಲ ತಾಂಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಜಾಲಾ. ಕೊರೋನಾ (ಕೋವಿಡ್) ಮ್ಹಣಚೆ ಹ್ಯಾ ವೈರಸ್ ಆಘಾತಕಾರಿ ಜಾವನು ಆಸೂನ ಚೈನಾ ದೇಶಾಂತು ಅಸಚೆ ಖಾಣ ಜೆವಣಾಚೆ ಪದ್ದತಿ ಆನೀ ಜೀವನಕ್ರಮಾಕ ಹೊಂದುನ ಅಸಲೆ ಮಹಾಮಾರಿ ವೈರಸ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣೂನ ಸಕ್ಕಡಾನಿ ಚೈನಾಕ ಬೋಟ ದಾಕಯಿತನಾ ಆರತಾ ಚೈನಾ ತೇ ಆಮಗೆಲೆ ನ್ಹಂಯ ಅಮೇರಿಕಾಂತು ಕೋರೊನಾ ವೈರಸ್ ಆಸೂನ ಅಮೇರಿಕಾನ ತೆ ವೈರಸ್ ಚೈನಾಕ ಹಾಡಲೆಲೆ ಮ್ಹಣೂನ ಆತಾ ಸಾಂಗಚಾಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಜಾಲಾ. ಜಾಗತಿಕ ವಲಯಾಂತು ಅಮೇರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಜಾಲೇಲ ರಾಷ್ಟç ಜಾವೂನ ಆಸೂನ ತಾಕಾ ಸಮಾನ ಜಾವೂನ ವಾಡತಾ ಆಸಚೆ ಆನೇಕ ದೇಶ ತೇ ಚೈನಾ ಅಶೆ ಅಸೂನ ಅಮೇರಿಕಾ ರಾಷ್ಟಾçಂತು ಕೊರೂನಾ ಹಾಜೆ ಪುಡೆ ಆಸೂನ ಚೈನಾ ದೇಶಾಚೆ ವಾಡಾವಳಿಕ ಮಾರ ದಿವಕಾ ಮ್ಹಳೇಲ ಖಾತಿರ ಅಮೇರಿಕಾನ ಅಶೆ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ ಚೈನಾ ಆಜ ಸಾಂಗೂಕ ಲಾಗಲಾ. ಚೈನಾಂತು ಬರೋಬರ ಆಜ ಎಕ ಲಾಖ ಲೋಕಾಂಕ ಹ್ಯಾ ವೈರಸ್ ಆಸೂನ ಪ್ರಭಾವ ಜಾವೂನ ಆಜ ದೇಶಾಂತು ಶಂಬರ ಲೋಕಾಂಕ ಹ್ಯಾ ವೈರಸ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳೇಲ ವಿಚಾರಾಕ ಲಾಗೂನ ದೇಶಾಂತು ಆನೀ ರಾಜ್ಯಾಂತು ಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಜಾವೂನ ಎಕ ವಾರಾಚೆ ಘೋಷಿತ ಬಂದ್ ದಿಲೇಲ ಆಸಾ. ಅಸಲೆ ಮಹಾಮಾರಿ ಪಳಯತನಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಧಾಂವಡೀAತು ಪ್ರಕೃತಿಕ ವಿಸೋರಚೆ ಆನೀ ನಿರ್ಲಕ್ಷ ಕರಚೆ ಸಮ ನ್ಹಂಯ ಮ್ಹಳೇಲ ಆಮೀ ಶಿಕೂಕಾ ಪಡತಾ.

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಂತು°

ಮುοಡ್ಕೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಭ ದೇವಳಾಂತು°

ಉದ್ಯೋಗ ಆನೀ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಡಾ| ಅರವಿಂದ

18:53:41 ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ  ಕೇಂದ್ರ ‘ಕ್ಷಮತಾ

This application is only for the poor

कोंकणिंतल्या अस्तुरी साहित्याचेर

ಮಂಗಳೂರು: ವಿಶಂತಿ ಸಂಭ್ರಮಾοತು ಆಸಚೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಚೆ ಗೌಡ

https://www.youtube.com/user/MrBaligavenkatesh

Editorial

'ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ' ಜಾವಯೆತ ಕೀ 'ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ' ?

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಚಡ ಜಾಲಾ ! ತಾಜೆ ವಿರುದ್ಧ ಆಮಿ ಜುಝ ಕರಕಾ ! ಆಶೆ° ಸಾಂಗೂನ ಆಮಿ ಸರಕಾರ ಬದಲೂನ ಜಾಲೆ°. ತೊ ಎಕ ಕಾಳ ಆಶಿಲೊ. ಮ್ಹಾರಗಾಯಿ(ಇನಫ್ಲೇಶನ್), ಜಿನಸಿ ವಸ್ತುಚೆ° ಮ್ಹೊಲ ಚಡಚೆ°, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಗ್ಯಾಸ್, ಪಿಯಾವಾಚೆ ಮ್ಹೋಲ ಚಡಚೆ° ಚುನಾವಾಚೊ ವಿಷಯ ಜಾತಲೊ. ಆರತಾ° ಎಕ ದಶಕಾ ದಾಕೂನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ಜಾಲಾ. ಸ್ವೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ ದುಡು, ಕಾಳೊ ದುಡು ಹೊ ವಿಷಯ ಜಾಲಾ. ಹಾಕಾ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧಾ ಅಣ್ಣಾ ಹಾಜರೆಲೆ ಮುಖೇಲಪಣಾರ ಚಲೆಲೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ಆಂದೋಲನ. ತಾಜೆ ನಂತರ ಖೂಬ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವ ಜಾಲೊ. ಅಣ್ಣಾಲೆ ಅನ್ನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಾಂತ ದೇಶಾಚೆ ಖೂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾನ ವಾಂಟೊ ಘೆತಲೊ. ನವೆ ನವೆ ತೊಂಡ° ಅಣ್ಣಾಲೆ ಸಾಂಗತ ದಿಸೂಂಕ ಮೆಳೆ. ತೊ ಆಂದೋಲನ ರಾಜಕೀಯೆತರ ಆಶಿಲೊ. ತಾಂತು° ಖಂಚೆಯ ರಾಜಕಾರಣಿಕ ಪ್ರವೇಶ ದಿವಚಾಕ ಅಣ್ಣಾಲೆ ವಿರೋಧ ಆಶಿಲೆ°. ಉಪರಾಂತ ತಾಂತೂಲೆ ಥೋಡೆ ಲೋಕ ರಾಜಕೀಯಾಕ ಆಯಲೆ. ತಾಂನಿ° ತಾಂಗೆಲಿ ಪಾಡ್ತಿ ಬಾಂದಲಿ. ಚುನಾವಾಕ ರಾಬಲೆ. ಜೀಕಲೆ. ತಾಂಗೆಲೆ ಹಾತಾಂತೂಯಿ ಅಧಿಕಾರ ಆಯಲೊ. ಆರತಾ° ತಾಂಗೆಲೆ ಥೊಡೆ ಮಂತ್ರಿಯಾಲೆ ವಯರಯೀ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೊ ಆರೋಪ ಆಯಲಾ.
ಹೆಂ ಪಳಯತಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕಾಕ ಅಶೆ° ಭೋಗೂಂಕ ಶುರು ಜಾಲಾ° ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಚೂಕಿ ಜಾವಚೆ° ನಾ. "ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಖಂಚೆಯ ಪಾಡ್ತಿಕ ಸೋಡೂನ ನಾ", "ಖಂಚೆ ಫಾಡ್ತಿ ಆಯಲ್ಯಾರಯೀ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕರನಾಶಿ ಬಯಸನಾ", "ತಾಗೆಲೆ ಸಾಂಗತ ಆಶಿಲ್ಯಾನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೊ ಆರೋಪ ವ್ಹಂವತಾನ ಅಣ್ಣಾ ಇತ್ಯಾಕ ಉಲಯನಾ ?" ಆಶೆ° ಸಗಟ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾನ ಉಲೊವಚೆ° ಜಾಲಾ°. ಕೊಣಾಕ ನಂಬಗುಚೆ° ಮ್ಹಣು ಕಳತಾ ನಾ ಜಾಲಾ°.
ಆಮಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ಮ್ಹಣು ಜಿಕೊನ ಹಾಳೆಲೆ ಪಕ್ಷಾಚೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೆ ಆರೋಪಾಂತ ಶಿರಕಲ್ಯಾರಿ ತಾಂನಿ° ಸಮಝಣಗಿ ಅಶೆ° ದಿತಾತಿ. "ತಾಂನಿ° ಇತಲೆ ವರಸ ಕರನಿ ವೆ !" ಹೆಂ ಆಯಕತನಾ ಆಮಕಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎಕ ಹೋಡ ವಿಷಯ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಣು ಭೋಗುಂಕ ಶುರು ಜಾಲಾ°. ಅಸಲೆ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಚೆ ಉತ್ರ° ದಿತಲೆ ವ್ಹಿಂಗಡ ಪಕ್ಷಾಚೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಂಚೆ ಆರೋಪ ಸಿದ್ಧ ಕರಚೆ ಸೋಡೂನ ತಾಂನಿοಚೀ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೆ ಅರೋಪಾಕ ಶಿಕಾರ ಜಾವಚೆ° ದಿಸೂನ ಯೆತಾ ಆಸಾ.
'10% ಸರಕಾರ' ಮ್ಹಣು ಆರೋಪ ಘಾಲೆಲೆ ಲೋಕ '40% ಸರಕಾರ" ಮ್ಹಳೆಲೆ ಆರೋಪಾಕ ಶಿಕಾರ ಜಾಲ್ಯಾಂತಿ. ಆಮಿ ಪರಿಶುದ್ಧ, ಆಮಿ ನವೀನ ಮಾದರಿಚೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಚೆ ರಾಜಕಾರಣ ಕರತಾತಿ ಮ್ಹಳೆಲೆ ಲೋಕಾ ವಯರಿ ಸುತಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೊ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಆಯಲಾ.
ಆಜಿ 'ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ' ಮ್ಹಳೆಲೊ ವಿಷಯ ಖಾಂಯ ಹೋಡ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಣು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಶಾಕ ಭೋಗತಾ ಮ್ಹಣು ಜಾಲ್ಯಾರ ಖಾಂಯ ಚೂಕಿ ನಾ. ಸಗಟಾನ ರಾಜಕಾರಣಾಕ ವಚೆ° ದುಡು ಕರಚಾಕ ಆನಿ ಫಕತ ದುಡು ಆಶಿಲ್ಯಾನ ಚುನಾವಾಕ ರಾಬಚಾಕ ಸಾಧ್ಯ ಮ್ಹಳೆಲೆ° ಸಗಟಾಲಿ ಭಾವನಾ ಆಸಾ. ಫುಡೆ ಕಾಳಾಂತು° ಸರ್ವ ಪಕ್ಷಾಚೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಜಾವನು ಮುಕಾರ ಯೆತಲೆ ಮ್ಹಣು ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೆನಿ ಸಾಂಗಚೆ° ಆಸಾ. ರಾಜಕಾರಣಾ ಖಾತೀರ ಘರದಾರ ಹೋಡಗಾನ ಘೆತಿಲೆ ಆಯಕೂಂಕ ಮೆಳತಾ. ಆಜಿ ತಶಿ° ನ್ಹಹಿ°. ಆಜಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಯಾ ರ‍್ಯಾಲಿಕ ಯೆತಲೆ ಲೋಕಾಂಕ ದುಡು ದಿವಚೆ° ಶುರು ಜಾಲಾ°. ನವೀನ ಜಾವನು ರಾಜಕೀಯಾಕ ಆಯಿಲ್ಯಾಂಕ ಹೆ° ಆಶ್ಚರ್ಯಾಚೊ ವಿಷಯ ಆಸೂಂಕ ಶಕ್ಯ ಆಸಾ. ಜಾಲ್ಯಾರ ಲಾಗಿ ವಚೂನ ಪಳಯಲ್ಯಾರಿ ವಯಿ ಮ್ಹಳೆಲೆ° ಕಳತಾ. ಪಾರ್ಟಿ ನವೀ ಆಸತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಎದೋಳುಚಿ ವ್ಹಿಂಗಡ ಪಕ್ಷಾಂತ ಆಶಿಲೆ ಯೆತಾತ ದಾಕೂನ ತಾಂನಿ° ತಂಯಚಿ ರಿವಾಜ ಹಾಂಗಾ ಹಾಡತಾತಿ.
ರಾಜಕೀಯ ಝುಜ ಕರಚಾಕ ಸುಲಭಸಾಧ್ಯ ಕೆದನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಸಗಟ ಪಕ್ಷಾಂಕ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಮೆಳಕಾ. ಆಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಸಗಟಾನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕರಕಾ ಮ್ಹಳೆಲೆ ತಿತಲೆ ನೀಚ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಕ ಆಮಿ ಪಾವಿಲೆ° ದಿಸೂನ ಯೆತಾ.
ಫಕತ ದುಡ್ವಾನ ಚುನಾವ ಜೀಕಚಾಕ ಜಾಯನಾ. ತ್ಯಾ ದೇಕೂನ ಫುಡೆ ದಾಕೂನ ಜಾತಿ ಸಮಿಕರಣ ಚುನಾವಾ ವೇಳಾರ ಭಾಯರ ಯೆತಾ. ಎಕ ಮನಶಾಲಿ ಜಾತಿ ಪಳೊವನು ತಾಕಾ ಚುನಾವಾಕ ಉಮೇದ್ವಾರ ಕರಚೆ° ಜಾತಾ. ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ ಖಂಚೆ ಜಾತಿಚೆ ಲೋಕ ಚಡ ಆಸಾತಿ ಮ್ಹಳೆಲೆ° ಪಳೊವನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಲೆ ವಿಂಚಪ ಜಾತಾ. ತುಮಿ ಖಂಚೆ ಜಾತಿಚೆ ತಾಜೆ ವಯರಿ ತುಮಗೆಲೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹ್ಯಾ ವಿಷಯಾರಿ ವ್ಹಿಂಗವ್ಹಿοಗಡ ಆಸತಾ. ಹೆ° ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮೇಳತ ದಾಕೂನ ಜಾತಾ ಆಸಾ.
ಜಾತಿ ಜಾತರಿ ಭಾಸ ಯೆತಾ. ಆಮಗೆಲೆ ದೇಶಾಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮೆಳತಾನಾ ಆಮಿ ವೆಗವೆಗಳೆ ರಾಯಾಲೆ ರಾಜಭಾರಾಂತು° ವಾಂಟೂನ ಗೆಲೆಲೆ. ಆಮಕಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ ವಾಂಟತಾನ ಆಮಗೆಲೆ ಭಾಶೆಕ ಲಾಗೂನ ಕೆಲೆಲೆ° ಆಸಾ. ಆಜಿ ಸಗಟ ರಾಜ್ಯಾಂಕ ತಾಂಗೆಲೆ ಮ್ಹಳೆಲೆ ರಾಜ್ಯಭಾಸ ಆಸಾ. ಅಶೆ° ಆಮಿ ಭಾಸ ಆನಿ ಜಾತಿಚೆ ಆಧಾರಾರಿ ವಾಂಟೂನ ಗೆಲ್ಯಾಂತಿ. ಹೆ° ಸೋಡೂನ ಆನಿ ಎಕ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಆಮಗೆಲೊ ಧರ್ಮ. ಆಮಗೆಲೊ ದೇಶ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಾಚೆ ಚಡ ಲೋಕ ಆಸಚೊ ದೇಶ ಆಸಾ. ಹಾಂಗಾ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮಾಚೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಕ್ರೈಸ್ತ, ಮುಸಲ್ಮಾನ, ಜೈನ್, ಭೌದ ಧರ್ಮಾಚೆ ಲೋಕ ಸುತಾ ಖೂಬ ಸಂಖ್ಯಾನಿ ಆಸಾತಿ. ತ್ಯಾ ದೆಕೂನ ಆಮಕಾ ವಾಂಟೂನ ಪಳಯತಾನ ಆಮಿ ಧರ್ಮಾಚೆ, ಜಾತಿಚೆ ಆನಿ ಭಾಶೆಚೆ ಲೋಕ ಜಾವನು ದಿಸತಾತಿ.
ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಂಕ ಹಿ° ಅಸ್ತç ಜಾವನು ದಿಸತಾತಿ. ಆಮಕಾ ವಾಂಟೂನ ಘಾಲನು ತಾಂಗೆಲೆ ಕಾಮ ಸುಲಭ ಕರನು ಘೆತಾತಿ. ಚುನಾವಾ ವೇಳಾರ ಹೆ° ಚಡ ಚಡ ಜಾತಾ ಆಸಾ. ಆರತಾ° ಎಕ ದಶಕಾ ದಾಕೂನ ಆಮಕಾ ವಾಂಟೂನ ಘಾಲಚೆ ಉಮೇದಿನ ಆಮಗೆಲೆ ಮಧೆ° ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಜಾಗೊಚೆ° ಜಾತಾ ಆಸಾ. ಧರ್ಮ - ಧರ್ಮಾ ಮಧೆ°, ಜಾತಿ - ಜಾತಿ ಮಧೆ°, ಭಾಶೆ ಮಧೆ° ಅಶೆ° ಖಂಯ ಅವಕಾಶ ಮೆಳತಾ ಥಂಯ ಆಮಿ ಝಗಡಚೆ° ತಶಿ° ಕರತಾ ಆಸಾತಿ ಮ್ಹಳೆಲೆ° ಉದೇನು ದಿಸತಾ. ಫುಡೆ ಕಾಳಾಂತು° ರಾಜಕಾರಣಾಂತು° ವ್ಹಿಂಗವ್ಹಿσಗಡ ಪಕ್ಷಾಚೆ ಲೋಕಾ ಮಧೆ° ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಸತಲೊ. ಆಜಿ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಜಾಗೃತ ಜಾಲೆಲೆ° ದಿಸೂನ ಯೆತಾ ಆಸಾ. ತೊ ಆಮಗೆಲೆ ಪಕ್ಷಾಚೊ ನ್ಹಹಿ° ಜಾಲ್ಯಾರ ತೊ ಆಮಗೆಲೊ ದುಸ್ಮನ ಮ್ಹಣಚೆ ಜಾತಾ ಆಸಾ. ಹೆ° ಸಗಟ ಪಳಯತಾನ ಯಾ ಅನುಭವ ಕರತಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾಂಚಿ ತಕಲಿ ಫಿರತಾ ಆಸಾ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೆ ವಿರುದ್ಧ ಮತದಾನ ಕರೂಯಾ° ಮ್ಹಣು ಚಿಂತಲ್ಯಾರಿ ಸಗಟ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಂತು° ಬುಡಲ್ಯಾಂತಿ ಮ್ಹಳೆಲೆ ಭಾವನಾ ಯೆತಾ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೆ ಪ್ರಮುಖ ಗುಣ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ತೆ° ಕೋಣಾಕಯಿ ನುತ ಆಸಚಾಕ ಸೋಡನಾ. ತಾಜೆ ಪ್ರಭಾವಾನ ವಾಂಚೆ° ಕಷ್ಟಾಚೊ ವಿಷಯ ಆಸಾ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಶಾಕ ಕಳನುಕೀ ಯಾ ಕಳನಾಶಿಂ ತೊ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಂತು° ಭಾಗಿದಾರ ಜಾತಾ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾ ಜಾವಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ತೆಂ ಆಮಗೆಲೆ ನಿಮಿತಚೀ ಜಾವಕಾ. ಆಮಿ ಕೆದನಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕರನಾಚಿ ತ್ಯಾ ದಿವಸು ಹ್ಯಾ ದೇಶ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ದೇಶ ಜಾತಾ.
ಹೆಂ ಜಾವಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ ಆಮಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೊ ದುಡು ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಕಸಲೆ° ಮ್ಹಣು ಅರ್ಥ ಕರನು ಘೆವಕಾ. ಸುಲಭ ರೀತಿರಿ ಸಾಂಗಚೆ° ಜಾಲ್ಯಾರ ಸರಕಾರಾಕ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಿನಾಶಿ° ಖರ್ಚ ಕರಚೊ ದುಡು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೊ ದುಡು ಜಾತಾ. ಬಿಲ್ ನಾತಿಲೆ ವ್ಯಾರ ಕರಚೊ, ದುಡು ದಿವನು ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಲೇಕಾ ಭಾಯರ (ಸರಕಾರಿ ಶುಲ್ಕ ಸೋಡೂನ) ದುಡು ದಿವನು ಖಂಚೆಯ ಕಾಮ ಕರೋನ ಘೆವಚೆ° (ಸರಕಾರಿ ದಫ್ತರಾಂತು°) ಅಸಲೆ° ಸಂದರ್ಭಾರ ಎಕ ಹಾತಾ ದಾಕೂನ ಆನಿ ಎಕ ಹಾತಾಕ ದುಡು ವಚೆ° ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಕ ಕಾರಣ ಜಾತಾ. ಹೆ° ಕರಚೆ° ಆಮಿ ಕೆದನಾ ರಾಬಯತಾತಿ ಕಿ ತ್ಯಾ ದೀವಸು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಾ ಜಾತಾ. ತೆ° ಸಧ್ಯಾಕ ಜಾಯತವೆ ಮ್ಹಳೆಲೆ° ಹೋಡ ಸವಾಲ ಆಸಾ. ಆಮಿ ಕರನಾಶಿ° ಆಸಚಾಕ ಸಾಧ್ಯ ಆಸಾ. ಆಮಗೆಲೆ ಕಾರಣ ದಿವನು ಕೊಣಕಿ ಕರಚೆ° ರಾಬೋಚಾಕ ವೇಳು ವತಲೊ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎಕ ಹೋಡ ಚೂಕಿ ಮ್ಹಣು ಸಗಟಾನ ಚಿಂತೂοಕ ಶುರು ಕರತರಿ ಹೆ° ಸಾಧ್ಯ ಆಸಾ.
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೆ ತಿತಲೆಚಿ ವ್ಯಾಪಕ ಜಾವನು ವಾಡಿಲೊ ಆನಿ ಎಕ ವಿಷಯ ಆಸಾ. ತೆ° ಜಾವನು ಆಸಾ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಜಾಗೊವಚೆ° ಆನಿ ಆಮಿ ತಾಕಾ ಶಿಕಾರ ಜಾವಚೆ°. ಜಾತಿ ಜಾತಿ ಮಧೆ°, ಭಾಶೆ ಮಧೆ°, ಧರ್ಮಾ ಮಧೆ° ವಾಣ ಘಾಲತಾ ಆಸಚಿ. ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಹೋಡ ಎಕ ಬೋಡಾ ಉಸ್ಸಳಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಕೋಣ ಪಳಯಲ್ಯಾರಿ ಕೋಪಾನ ಆಸಾತಶೆ° ದಿಸೂನ ಯೆತಾ. ವಾಹನಾಂಚೆ ಮಾಕ್ಷಿ ಗ್ಲಾಸಾರ ಆಸಚೆ ದೇವಾಲೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರಾಚೊ ದೇವು ಸುತಾ ಉಗ್ರರೂಪಾರ ಆಸಾ. ಅನ್ಯ ಧರ್ಮಾಚಾಂಕ ಪಳಯತಾನ ಶಿಂಯ್ ಖಾವನು ಯೆತಾಶೆ° ಕರಚೆ° ಪಳೊವಚಾಕ ಮೆಳತಾ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಲೆ° ಸಬ್ ಕಾ ಸಾಥ್ ಸಬ್ ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ದ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ ಸುತಾ ಕಾಮಾಕ ಆಯಿಲೆ° ದಿಸನಾ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾಂಕ ಹೆಂ ಚಿಕೆ ಚಡ ಜಾತಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಳೆಲಿ ಭಾವನಾ ಯೆವಚಾಕ ಶುರು ಜಾಲಾಂ. ಮನಶಾಕ ದ್ವೇಷ ಕರಚಾಕ ಶಿಕೊವಚೆ° ಸುಲಭ, ತೆಂಚಿ ತಾಕಾ ವ್ಹಿಂಗಡಾοಕ ಕಶಿ° ಮೋಗು ಕರಕಾ ಮ್ಹಳೆಲೆ° ಶಿಕೊವಚೆ° ಕಷ್ಟಾಚೊ ವಿಷಯ ಆಸಾ. ಎಕ ಇಮಾರತ್ ಬಾಂದಚೆ° ಕಷ್ಟಾಚೆ ಕಾಮ, ತೆಂಚಿ ತೆ° ಇಮಾರತ್ ಮೊಡಚೆ° ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಮ್ಕಣಕೆ ಮೋಗು ಹಾಡೊಚೆಂ ಕಷ್ಟಾಚೆ° ಜಾಲ್ಯಾರ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಜಾಗೊವಚೆ° ಸುಲಭ ಆಸಾ. ಆಜಿ ಖಂಯ ಪಳಯಲ್ಯಾರಯಿ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಜಾಗೊವಚೆ° ದಿಸೂನ ಯೆತಾ.
ಹೆಂ ಸಗಟ ಪಳೊವನು ಸಂತಾಪ ಆಯಿಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾಂಕ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪುಣಿ ವಯಿ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಣು ಭೋಗುಂಕ ಶುರು ಜಾಲಾ° ಜಾಲ್ಯಾರ ತಾಂತು° ಖಾಂಯ ಚೂಕಿ ನಾ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಸಗಟ ಕಡೇನ ಆಸಾ, ಖಂಚೆಯ ಪಕ್ಷ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಸೋಡುನ ನಾ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಮಿ ರಾಬಯಲ್ಯಾರಿ ರಾಬತಾ ಇತಲೆ° ಆಮಕಾ ಕಳಾ°. ಆತ° ಜಾವಕಾ ಜಾಲೆಲೆ° ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಶಾಂತ ಕರಚೆ°. ಹೆಂವಯಿ ಆಮಿಚಿ ಕರಕಾ ಆನಿ ಹೆ° ಸುಲಭ ಆಸಾ. ದ್ವೇಷಭಾವನಾ ಪಾತಲಾಯತಲೆನ ಶುರುವೆಕ ಕರಚೆ° ಕಸಲೆ° ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಫೇಕ್ ಖಬರ ದಾಡಚೆ°. ತೆ° ಆಮಿ ನಂಬಗೂಚೆ°. ಹಾಕಾ ಶುರುವೆಕ ಅಂಕುಶ ಘಾಲಚೆಂ ಜಾವಕಾ. ಆಮಕಾ ಕೋಪು ಸಹಜ ಆಯಲ್ಯಾರ ಹೋಡನಾ. ತೋ ಕೋಪು ಥೊಡೆ ವೇಳಾನ ಶಾಂತ ಜಾತಾ. ಜಾಲ್ಯಾರ ಕೋಣಕಿ ಸಾಂಗಿಲಿ ಫಟ್ಟಿ ಖಬರ ಆಯಕೂನು ಯಾ ವಾಚೂನು ಆಮಿ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಜಾಗೃತ ಕರನು ಘೆತಲ್ಯಾರಿ ತೆ° ನಿವೊಚೆ ಆಮಗೆಲೆ ಹಾತಾಂತು° ನಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕೂನ ಆಮಿ ಶುರುವೇಕ ಕರಕಾ ಜಾಲೆಲೆ° ಕಸಲೆ° ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಆಮಿ ಆಯಕಲೆಲಿ ಯಾ ವಾಚಲೆಲಿ ಖಬರ ಸತ್ಯವೆ ಮ್ಹಳೆಲೆ° ಪರಕೂಚೆ°. ತೆ° ಕರಚೆಂ ಆಜಕಾಳ ಸುಲಭ ಆಸಾ. ಆಮಕಾ ಚಡಾವತ ಹಿ° ಫಟ್ಟಿ ಖಬರೊ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾರ ಯೆತಾತಿ. ತ್ಯಾಚ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾರಿ ಆಮಕಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಕರಚಾಕ ಅವಕಾಶ ಆಸಾ. ತೆ° ಕೆಲ್ಯಾರಿ ಆಮಕಾ ಸತ್ಯ ಆನಿ ಅಸತ್ಯಾ ಮಧೆ° ಆಸಚೆ ಫರಕ ಕಳತಾ. ಆಮೀ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಆಶಿಲೆ ಮೇಸೆಜ್ ವ್ಹಿಂಗಡಾοಕ ದಾಡಚೆ° ಸುತಾ ಕರಚಾಕ ನಜ. ಪ್ರಥಮ ಜಾವನು ತಶಿ° ಕರಚೆ° ಕಾನೂನು ವಿರೋಧಿ ಕಾಮ ನಂತಾ° ಆಮಿ ಆನಿ ಎಕಲೆಲೆ ಮನಾಂತ ದ್ವೇಷಭಾವನಾ ವಾಡೊಚೆ° ಕರಚೆ ತಸಲೆ ಪಾಪ ಕರಚೆ° ಜಾತಾ.
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ದಾಕೂನ ಆಮಿ ಆಜಿ ನ್ಹಹಿ° ಜಾಲ್ಯಾರ ಫಾಲ್ಯಾ ಮುಕ್ತ ಜಾತಾತಿ. ಆಜಿ ಮುಖ್ಯ ಜಾವಕಾ ಆಶಿಲೆ° ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ದ್ವೇಷಭಾವನಾ ದಾಕೂನ ಮುಕ್ತ ಜಾವಚೆ°.

ತುಮಗೆಲೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಾಂತು° ಕಳಯಾ.
ದೇವು ಬರೆ° ಕರೊ.

Shabdvihar

ಪಾನತೀಸ ಪಾಂತೀಸ.

ಶಿನ್ನಾಕ ಪಾನತೀಸ (ಪಾಂತೀಸ) ವರಸ ಜಾಲ್ಯಾರಿಯೀ ವ್ಹಾಡರ್ಿಕ ಜಾಯನೀ. ಹೀ ಕಂಠೀ ಪಾನತೀಸ (ಪಾಂತೀಸ) ಮೋತ್ಯಾಂಚೀ ಜಾವನ ಆಸಾ. ಹಾಂಗಾಚೇ ಹೆಂ ವಯಲೇ ವಾಕ್ಯಾಂತ ಪಾನತೀಸ, ಪಾಂತೀಸ ಮ್ಹಣಚೋ ಜೋ ಏಕ ಶಬ್ದ ವಾಪರಲಾ ತೋ ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕ ಜಾವನು ಆಸಾ. ತೀಸ + ಪಾಂಚ ಮ್ಹಣಚೋ ಅಥರ್ು ದಿವಚೊ ಸಂಖೊ ಜಾವನ ಆಸಾ. ಅಶ್ಶಿ ಅರ್ಥ ದಿವಚೆ ಪಾನತೀಸ ಮ್ಹಣಚೇ ಶಬ್ದಾಚೆ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಅಶ್ಶಿಂ ಆಸಾ.

ಪಾಂತೀಸ ಮ್ಹಣು ಆಮೀ ವಾಪರಚೊ ಹೋ ಶಬ್ದು ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೇಚೊ ಪಣತೀಸ ಮ್ಹಣಚೋ ಶಬ್ದು ಜಾವನು ಆಸಾ. ಪಣತೀಸ ಮ್ಹಣು ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಶಾಂತ ಪ್ರಯೋಗ ಜಾವಚೋ ಹೋ ಶಬ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಶೇಚೊ ಪಂಚ ತ್ರಿಂಶತ್ ಮ್ಹಣಚೆ ಶಬ್ದಾಚೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಶಾ ರೂಪ ಜಾವನು ಆಸಾ. ಪಂಚ ತ್ರಿಂಶತ್ ಮ್ಹಣಚೆ ಶಬ್ದಾಂತೂಲೆ ಪಂಚ ಮ್ಹಣಚೇ ಪ್ರಾಕೃತಾಂತು ಪಣ ಮ್ಹಣು ಜಾತಾ. ತ್ರಿಂಶತ್ ಮ್ಹಣಚೋ ತೀಸ ಮ್ಹಣು ಜಾತಾ. ಅಶ್ಶಿ ಪಣತೀಸ ಮ್ಹಣ ಪ್ರಾಕೃಂತ ಭಾಶಾಂತು ಜಾಲಾ. ಹೇ ಪಣತೀಸ ಮ್ಹಣಚೇ ಶಬ್ದಾಂತೂಲೆ ಪಣ ಮ್ಹಣಚೇ ಪನ ಮ್ಹಣು ಜಾವನು ಪಾನ ಮ್ಹಣು ಜಾಲಾ. ತಾಕಾ ತೀಸ ಮೇಳನು ಪನ > ಪಾನ > ತೀಸ - ಪಾನತೀಸ ಜಾಲ.್ಲ ನ ಕಾರ ಅನುಸ್ವಾರ ಜಾವನು ಪಾಂತೀಸ ಮ್ಹಣು ಕೊಂಕಣೀಂತು ರೂಢಿಂತು ಆಯಲಾ. ಪಂಚ ತ್ರಿಂಶತ್ > ಪಣತೀಸ > ಪನತೀಸ > ಪಾನತೀಸ >ಪಾಂತೀಸ ಮ್ಹಣು ರೂಪ ಪಾವಲಾ

An Appeal to the members of the GSB Community

  जेसन पींत, SDB, उद्यावर, उडुपी (MA कोंकणी)

ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಸಾನ ಕಾಣಿಯೊ ಬರೊವಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತು°

ಪರಬೆಕ ತಿಸ್ರೆ ಲ್ಹಾರಾಚೆ ಭಯ ವಿಶ್ವಾಕಚ ಕರೋನಾಚೆ ಭಯ

ನವೆಂಬರ ಮ್ಹಯನೊ ಸರನು ದಶಂಬರ ಪಾವಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ಲೋಕಾಂಕ

ಅಮ್ಚಿಗೆಲೆ ಪರ‍್ಬೆ ರಾಂದಪ ಅಮ್ಚಿ ರಾಂದಪ ಭಾರಿ ಸುಲಭಗೊ

ಸರ್ವಾಂಕοಯಿ ಮಾರ್ಚ್ - 8 ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭೇಶ್ವ. ಆಜಿ

ಮೆಗೆಲೆ ಆಮ್ಮಾಲೆ ಘರಾ ಸೆಜಾರ ಘರ ರಾಧ ಮಾಯಿ. ತಿಗೆಲೆ

ಮನು ಕುಲ ಕಳನು ಕೀ ಕಳನಾಶಿ° ಚೂಕಿ ಕೆಲ್ಲಾರಿ ಆವಸು

कोरोना महामारी भारताक येवनु ६ महिने जाले.

ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಂತು ಸಾಬಾರ ಸಂಖ್ಯೆರಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ಭೊ

Home

Ad for Aruna Masala

ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಅಂಡಾರು ರಾಮದಾಸ ಕಿಣಿ

Featured Chandrika Mohan Pai KC Prabhu

 

Anniversaries

Shabdh Vihaar

Homage

 

Well Wishers

Has no content to show!

Most Read

Homage

Events

Who is Online?

We have 123 guests and no members online

Advertorial

Scroll to top