ದ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಚರ್ಚೆ ಸರ್ವಾನೈ ಐಕಲಾ. ಸಗಟಾಂಕೈ ಗೊತ್ತಶಿಲೋ ವಿಚಾರ ಮ್ಹಳೇರಿ ತೈಂತುಲೇನ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತಾಂಕ ಕೊಚ್ಚಾನು,  ತಂಗೇಲ ಬಾಯ್ಲ ಚೆರ್ಡುವಾಂಕ ನಾತ್ತಿಲ ಹಿಂಸ ದೀವ್ನು ಧಾವ್ನಡಾಯಿಲೆ ಮಾತ್ರ. ಅಮ್ಮಿ ಗೌಡಸಾರಸ್ವತಾಲೆ ಮೂಲ ಕಾಶ್ಮೀರ ಮ್ಹೋಣೂಯಿ ಗೊತ್ತಶಿಲೋ ವಿಚಾರು.

ಮಸ್ತ ಮಾರಾಮಾರಿ ಆಸ್ತಲೇಮ್ಹೋಣು ಮನ ಘಟ್ಟಿ ಕೋರ್ನು ಸಿನಮ ಪೋಳೋಚಾ ಗೆಲ್ಲೆಲಿ.
ಜಲ್ಲ್ಯಾರಿ ಕೆಲವ ದೃಶ್ಯ  ಜಾಲ್ಲೆಲೆಕಿ ತಶಿ ಚಿತ್ರಣ ಕೆಲ್ಲ.  ಆನಿ ವರ್ಲೆಲೆ ಪೂರಾಯಿ ಸನ್ನಿವೇಶು ಘಹನ ವಿಚಾರ ಕೊರ್ಚ ತಸಲೊ.
ಹಂಗ ಸಿನಿಮಾ  ವೈರಿ ಚರ್ಚೆ ಕೂರ್ಚಾಪಶೀ ವಿವೇಕ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ, ಅನುಪಮಾ ಖೇರ್ ಆನೀ ತಂಗೆಲೇ team  ಆನ ಕಸ್ಸಲ message ದಿಲ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲೆ ವಿಚಾರು  ಕೊರ್ಕ.
ಆಂಮ್ಗೆಲೆ ಜನಾಂಗಾಂತು ಏಕ್ಮೇಳಿ ನಾ.  ಏಕ್ಮೇಳಿ ಆಸ್ಸ್ಲೇರೀ ಅನ್ಯಾಯ ಜಾಲ್ಲೇರೀ ಎದುರ್ಸೂಚೆ ಧೈರ್ಯ ನಾ.
ಗೋಯಾಂತೂಯ್ ಹೇಂಚೀ  ಜಲ್ಲೇಲೆ.  ಕೇರಳಾಂತೊಯ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಾಂತೂಯ್ ಹೇಂಚಿ  ಜತ್ತ ಅಸ್ಸ.
ಸಕ್ಡಾಲೈ ಅತ್ಯಾಚಾರು ಭೊಗ್ಗೂನ್ ಭೊಗ್ಗೂನ್ ಕೋಪು ರೋಶು ಅಮ್ಗೇಲ ರಕ್ತಾಂತು ಮೋರ್ನು ಗೆಲ್ಲವೆ?
ಹಂಗ ಹಾಂವ್ ಕಂಚೇ  ಧರ್ಮ ಅಪವಾದ ಕರ್ತನಾ,  ತನ್ನಿ ವಾಂಚುಕ ಮ್ಹೋಣು ವಿಂಗಡಾಂಕ್ ಹಿಂಸೆ ದೀವ್ಚೆ ತನ್ಗೆಲೆ ಸಂಸ್ಕಾರು,  ಆಮ್ಮಿ ಶತಮಾನಾಸುಕುನ್ ಭೊಗ್ಗೋನು ಆಯ್ಲೆಂತಿ.  ಜಲ್ಲ್ಯಾರಿ ಆಂಗೇಲ್ ಏಕ್ಮೇಳಿ,  ಆಂಗೇಲ್ ಜನಾಂಗಾಂತು ಧರ್ಮಾ ಬದಲ  ಕಿತ್ಲೆ ಜಾಗೃತಿ ಅಸ್ಸ,  ಆನಿಮುಕಾರಿ ಆಂಗೇಲ್ ಚೆರ್ಡುವಾಂಕ ಖಂಚೆ ನಮೂನೆ ಜಗತ್ಯ ಸೋಣು ವತ್ತಾತಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲೆ ಮನಾ ವೋರ್ಕ.
 ಹೆ ವಿಷಯಾಂತು  ಧರ್ಮ  ಜಾಗರಣ, ಆಚರಣ, ಆನಿ ವಿಚಾರಣ ಮೋಣು ವಿಭಜನ ಕೋರ್ನು ತರ್ಕ ಕೋರ್ಯ.
ಧರ್ಮ ಜಾಗರಣ:
ಅನಾದಿ ಕಾಲಾದುಕೂನುಯ್ ಕಂಚೇ ಧರ್ಮಾಚೆ ಮೂಲಕೇಂದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಆಂಚಿಗೆಲ್ಯಾಂತು  ಭೂರಿ ಜವಣಾ ವೆಳೆರಿ ಮಾತ್ರ ದೇವಾಲೋ ಉಡ್ಗಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾಲಿ ಅಸ್ಸಚಿ. ತಶೀಚಿ ಸದ ಸಕಾಣಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ವೊಚ್ಚೂನು ದೇವಾಲ್ ದರ್ಶನ ಕೆಲ್ನಂತರ ಉದ್ಕಾ ಘೋಟು ಪಿತ್ತಲೈ ಅಸ್ಸಚಿ. ಆನಿ ಸ್ವಲ್ಪ  ದೇವಾ ನಂಗನಾತ್ತಿಲೈ ಅಸ್ಸಚಿ.
ರಮಾಯಣ, ಮಹಭಾರತ ಕಾಣಿಯೊ ಚೆರ್ಡುವಾಂಕ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಧೊರ್ನು, ತಜ್ಜೆ ನಾಟಕ ಕೊರೋಚೆ, ಅಮ್ಗೆಲೆ ಕುಲ್ದೆವಾಲೆ ಕಾಣಿಯೊ ಸಾಂಗ್ಚೆ, ಅಮ್ಮಿ ಕಶಿ ಕಾಶ್ಮೀರಾಂತುಲೆನ, ಗೋಯಾಂತುಲೆನ್ ಹೆಕಡೆ ಆಯ್ಲೀಂಚಿ ಮ್ಹಳ್ಳೇಲೆ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕೋಳ್ಕ.  ಘರಾಂತುಲೆ  ಭಾಯ್ಲೆಮಂಶಾಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ,  ಭಾಯ್ರಿ ಕಾಮಾ ವೊಚ್ಚೆ ದಾರ್ಲೆಮಂಶಾಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಅನಿ  ಶಿಕ್ಚೆ  ಚೆರ್ಡೂವಾಂಕ ಹಜ್ಜಿ ಬದಲ ಜಾಗರಣ ಆಸ್ಸೂಕ. ಸಾನ್ ಕಾಣಿಯೆ ಪುಸ್ತಕ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋ, ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫ಼ೋರ್ಮಾಂತು ಚರ್ಚ ಕೊರ್ಯತ.

ಧರ್ಮ ಆಚರಣ:
ದೇವಸ್ಥನಾ ನಿರಂತರ ವೊಚ್ಚೂನು ಜಲ್ಲೇಲೆ ಸೇವೆ ಕರ್ತ, ಚೆರ್ಡುವಾಂಕ ಏಕ ನಿದರ್ಶನ ದಿಲ್ಲಾರಿ ತಂಕಾಯ್ ಮುಕಾರ್ಸೂನು ದೇವಾಲಿ ಭಕ್ತಿ,  ಆರಾಧನ,  ಪರ್ಬೇ ವೇಳಾರಿ  ಸೇವ  ಕೊರ್ಚೆ ಶಿಕ್ವಣ್ ಮೆಳ್ತ. ಆನು ಅಮ್ಮಾಲಿ ಆಚರಣ ಚೆರ್ಡುಂವ ಅನುಕರಣ ಕರ್ತಾತಿ. ದೆವಾ ನಮಸ್ಕಾರು ಕೊರ್ಚೆ, ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಕೊರ್ಚೆ, ಚೆರ್ಡುವಾಂಕ್ ಭಜನೆ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕೊರೊಚೆ, ಎಕ್ಮೆಳೇರಿ ಕಶಿ ಆಶ್ಚೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲೆ ಶೀಕ್ಕೊಚೆ ಅಗತ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಅಸ್ಸ. ಆನಿ ವರ್ಸಾಂನ ವರ್ಸ ಯೆವ್ಚೆ ಪರಬ, ಮೈನೆ ಮೈನೆ ಎವ್ಚೆ ಏಕಾದಶಿ, ಪುನ್ನವ, ಅಮಾಸ,      ರಥಾರಣ, ಪ್ರತಿ  ದಿಸ ಮಹತ್ವ ಶಿಕೊನು ದಿವ್ಚೆ ಆಮ್ಗೆಲಿ ಜವಬ್ದಾರಿ.   ವರ್ಸಾವಧಿ   ತೀರ್ಥಕ್ಶೇತ್ರ ಭೇಟ್ಟೂನ್ ಎವ್ಚೆ ಅಭ್ಯಾಸು ಕೊರ್ಕ.

ಧರ್ಮ ವಿಚಾರಣ:
ಮುಕ್ಕಾವಿಲೆ ಪೀಳಿಗೆಕ ಕಶ್ಶಿ ಧರ್ಮಾ ಬದಲ ಶಿಕ್ವಣ್ ದೀವ್ಚೆ, ಸಂಘು , ಸಂಘಟನೆ ಕಶ್ಶಿ ಕೊರ್ಚೆ, ಅಮ್ಗೆಲೆ ಮ್ಹಲ್ಘಡೆನ್ ಚೊಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ ಆಚರಣ ಮೂಕಾರ್ಸೂನ್ ಕಶ್ಶಿ ವೊಚ್ಚೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲೆ ವಿಚಾರು ಕೊರ್ಕ.
ಅಮ್ಮಿ ಆರ್ಥಿಕ ಜಾವ್ನು, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜಾವ್ನು ಕಶ್ಶಿ ಜನಾಂಕ, ದೇಶಾಕ ಅಮ್ಚಿಗೆಲೆ ಜನಾಂಗು ಸಹಾಯು ಕೊರ್ಯತ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲೆ ವಿಚಾರು ಕೊರ್ಕ. ಅಮ್ಚಿಗೆಲೆಲೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಹಾಂತು ವಿಚರಣ್ ಜಾವ್ಕಾ.
ತೆದ್ದನ್ ಮಾತ್ರ ಅಮ್ಮಿ ಆನಿ ಧೈರ್ಯಾರಿ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಾರಿ ಮುಕಾರ್ಸೂನ್ ವೊಚ್ಚುಯತ್.

ಆಮ್ಮಿ ಖಂಯ್ ವತ್ತಸ್ಸಚಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲೆ ಆಲೋಚನ ಕೆಲ್ಲೆರಿ ಚಡ್ತಾವತ್ ಜಾವ್ನು ದಿಸ್ಸ್ಚೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಾಚೆ ಅನುಕರಣೆ ಜತ್ತಾಸ್ಸ. ತಶ್ಶಿ ಮೋಣು ಕೇಕ್ ಕತ್ತೋರುನಜ್ಜ ಮ್ಹಣಿ, ಜಲ್ಲ್ಯಾರಿ ಚೆರ್ಡುವಾಂಕ್ ಆರತಿ ಕೊರ್ನು ದೇವ ಪಾಯ್ ಪೊಡ್ಚೆ ಶಿಕ್ಕೋಯಾ. ವ್ಹಾರ್ಡಿಕೆ ವರ್ಶಾಚರಣೆ ಕೆಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಗಮ್ಮತ್ ಕೆಲ್ಲೆರೀ ತಿಥಿ ಪ್ರಕಾರ್ ದೆವಸ್ಥನಾ ಪೂಜ ಕೊರ್ಯ, ಚಾರಿ ದುರ್ಬಳೇಂಕ್ ಸಹಾಯು ಕೊರ್ಯ.
ಧರ್ಮಾಚರಣ ಒಟ್ಟು ಸಮಾಜಾಕ್ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಯೋಗದಾನ ದಿಲ್ಲ್ಯರಿ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬರೆ ಜತ್ತ.
 
ಒಟ್ರಾಶಿ ಜಾವ್ನು ಸಾಂಗ್ಚೆ ಜಲ್ಲೆರಿ ಅತ್ತ ಅಮ್ಮಿ ಕಾಮ ಕರ್ನಿ ಮ್ಹೊಣ್ ಜಲ್ಲೆರಿ ಅನಿ ಮುಕಾರ್ಸೂನ್ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಜಾವ್ಚೆಂತು ಸಂದೇಹು ನಾ. ಅಮ್ಗೆಲೆ ಗುರುವರ್ಯಾಲೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾಂತು ಧರ್ಮಾಚರಣ ಕೋರ್ಯ.
ಅಸ್ಸಲೆ ಅನಿ ಕಂಚೇಯ್ ಸಿನಮ ಜವ್ವೊ, ಅಭಿಯಾನು ಜವ್ವೊ, ಸಂಘಟನ ಜವ್ವೊ ತಂಕ ಆಮ್ಮಿ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರು ದೀವ್ಯಾ. ಅಮ್ಗೇಲ್ ಧರ್ಮಾಚೆ ಒಟ್ಟು ಅನ್ಯ ಧರ್ಮ ಜನಾಂಕಯ್ ಜಲ್ಲೆತಿತ್ಲೆ ಸಹಕಾರು ಕೊರ್ಯ. ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಮ್ ಮಳ್ಳೆಲೆ ಋಷಿ ಮುನಿ ತಾಂಗೆಲೆ ವಂಶಜ ಜಾವ್ನು ಅಮ್ಗೆಲೆ ಧರ್ಮು ಅನಿ ಸಮಾಜಾಚೆ ಹಿತ ದೇವಾಲೆ ಮಗ್ಗೊಯ.


ಸರ್ವೇ ಜನಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು.

- ಅರುಂಧತಿ ಪೈ,  ಶಿವಮೊಗ್ಗ

 

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಂತು°

ಮುοಡ್ಕೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಭ ದೇವಳಾಂತು°

ಉದ್ಯೋಗ ಆನೀ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಡಾ| ಅರವಿಂದ

18:53:41 ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ  ಕೇಂದ್ರ ‘ಕ್ಷಮತಾ

This application is only for the poor

कोंकणिंतल्या अस्तुरी साहित्याचेर

ಮಂಗಳೂರು: ವಿಶಂತಿ ಸಂಭ್ರಮಾοತು ಆಸಚೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಚೆ ಗೌಡ

https://www.youtube.com/user/MrBaligavenkatesh

Editorial

ವರ್ಶಿಕ್ ! ಕಸಲೆ° ಜಾತಾ ಆಸಾ ?

ಭಾರತ ದೇಶಾಂತ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಚಡ ಜಾತಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣಚೆ° ಎಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಶಾಕಯಿ ಕಳೂಂಕ ಶುರು ಜಾಲಾ°. ಟ್ರೈನಾರ ವತನಾ ತಾಂಗೆಲೆ ಸಾಂಗತ ಪ್ರಯಾಣ ಕರತಲೆ ಚಾರ ಲೋಕಾಂಕ ರೈಲ್ವೆ ಪೋಲಿಸ್ ಕಾನ್ಸಟೇಬಲಾನ ಗುಂಡು ಘಾಲನು ಜಿವಶಿ ಮಾರಲೆ, ಮೆಲೆಲೆ ಪಯಕಿ ಎಕಲೊ ತ್ಯಾ ಪೋಲಿಸಾಲೊ ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್, ವರಲೆಲೆ ತೀನ ಲೋಕ ವ್ಹಿಂಗವ್ಹಿοಗಡ ಭೊಗಿಂತು ಆಶಿಲೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಾಚೆ, ಜೀವಶಿ ಮಾರತರಿ ತೊ ಪೋಲಿಸ್ ರಾಜಕೀಯ ಭಾಷಣ ಮಾರತಾ ಮ್ಹಳೆಲಿ ಖಬರ ಆಯಕತಾನ ಕೋಣಾಕ ಜಾಲ್ಯಾರಯಿ ಕೋಪ ಯೆವಚೆ° ಸಹಜ ಜಾತಾ. ತಾಣೆ ಸೊದೂನ ವಚೂನ ಮಾರಲೆಲೆ°, ತಾಗೆಲೆ ಭಾಷಣ ಆಯಕತನಾ ತಾಗೆಲೊ ಉದ್ಧೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಸಾ. ಯುನಿಫಾರ್ಮ ಘಾಲನು ಆಶಿಲೆ ತಾಣೆ ತಾಗೆಲೆ ಸೀನಿಯರಾಕ (ತೊವಯಿ ಯುನಿಫಾರ್ಮಾರಿ ಆಶಿಲೊ) ಮಾರತರಿ ಕಪಡೆ ಆನಿ ಚೆಹರೊ ಪಳೊವನು ಲೋಕಾಂಕ ವಿಂಚೂನ ವಿಂಚೂನ ಮಾರಲೆಲೆ ಪಳಯತಾನ ತಾಗೆಲೆ ಮನಾಂತ ಕಿತಲೊ ದ್ವೇಷ ಬರನು ಆಸಾ ಮ್ಹಣು ಅನುಭವ ಕರಯೆತ. ಥೊಡೆ ವರಸ ಮಾಕ್ಷಿ ಎಕ ಮಹಾನ ಮುಖೇಲಿನ "ಕಪಡೆ ಪಳೊವನು ಲೋಕಾಂಕ ಸಮಝುಂಕ ಜಾತಾ" ಮ್ಹಣು ಎಕ ಚುನಾವಿ ಭಾಷಣ ದಿಲೆಲೆ°. ಹ್ಯಾ ಪೋಲಿಸಾನ ತೆ° ಗಂಭಿರ ಜಾವನು ಘೆತಲಾ ಮ್ಹಣು ಸಾಂಗೂಯೆತ. ಹ್ಯಾ ರೈಲ್ವೇ ಘಡಣಿ ಪಳಯತರಿ ಹೆ° ಖಂಯ ವಚೂನ ರಾಬತ ಮ್ಹಣು ಸಾಂಗಚಾಕ ಜಾಯನಾ.

NEWS CLICK
ಥಂಡ ಮನಾನ ಚಿಂತನ ಕೆಲ್ಯಾರಿ ಹೆ° ಸಗಟ ಚೂಕಿ ಮ್ಹಣು ಎಕ ಚೆರಡಾಕಯಿ ಸಮಝತಾ. ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಕರಚೆ° ಕಸಲೆ° ? ಥಂಡ ಮನ ಆನಿ ಚಿಂತನ ಕರಚೆ° ಗುಣ ನಾ ಜಾಲಾ° ಯಾ ತಾಕಾ ಪುರುಸೊತ್ತ ಮೇಳನಾ. ಸಗಳೊ ದೀವಸ ವಾಟ್ಸಪಾರಿ ಯೆವಚೆ ಫಟಿಯೊ ವಾಚೂನ, ಪಳೊವನು, ಆಯಕುನು ಆಮಿ ನಿರ್ಲಜ್ಜ ಜಾವನು ತೆಂಚಿ ಬದ್ದ ಮ್ಹಣು ತಿ ಫಟ್ಟಿ ಆನಿ ಚಾರ ಲೋಕಾಂಕ ದಾಡಚೆ° ಕರತಾತಿ. ಹಾಜೆ ಮಧೆ° ಆಮಗೆಲಿ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಉಪೇಗ ಕರಚಾಕ ವಿಸರತಾತಿ.
ಆಜಿ ಇಂಟರನೆಟ್ ಆಸಾ. ಆಮಕಾ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ನಾ ಮ್ಹಣು ಜಾಲ್ಯಾರ ಇಂಟರನೆಟ್ ಮದದ ಕರತಾ. ಇಂಟರನೆಟ್ ಕಿತಲೆ° ವಾಯಟ ಮ್ಹಣು ಲೇಕಲಾಂಕಿ ತಾಜೆ ದ್ಹಾ ವಾಂಟೆನ ಚಾಂಗ ಆಸಾ ಮ್ಹಣಯೆತ. ಇಂಟರನೆಟಾರ ಆಸಚಿ ಸರ್ವ ಮಾಹಿತಿ ವಾಚೂಕಾ ಯಾ ಪಳೊವಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ ದ್ಹಾ ಜಲ್ಮು ಘೆತಲ್ಯಾರಯೀ ಪಾವನಾ ಮ್ಹಣು ಮೆಗೆಲೆ ಎಕ ದೋಸ್ತಾನ ಸಾಂಗಚೆ° ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕೂನ ಆಮಕಾ ವಾಟ್ಸಪಾರಿ ಆಯಿಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಬದಲ ಸಂದೇಹ ಆಸಲ್ಯಾರಿ ಆಮಿ ಪಾಂಚ ಯಾ ದ್ಹಾ ಮಿನಿಟ್ ಇಂಟರನೆಟಾಕ ವಚೂಕ.
ಉದಾಹರಣೆಕ ಆರತಾ° ತಿರುಪತಿ ಬಾಲಾಜಿ ದೇವಳಾಕ ಘೆವನು ಎಕ ಖಬರ ವಾಯರಲ್ ಜಾಲಿ. ತಾಂನಿ° ಲಾಡು ಕರಚಾಕ ಪನ್ನಾಸ ವರಸ ದಾಕೂನ ನಂದಿನಿ ತುಪ ವಾಪೂರತಲೆ° ಖಂಯ. ನವೀನ ಸರಕಾರ ಯೆತರಿ ಸರಕಾರಾನ ತಾಂಕಾ° ತುಪ ದಿವಚೆ° ರಾಬಯಲೆ° ಖಂಯ°. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಾಚೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನಾರ ಆಶಿಲೆ ಲೋಕಾನ ಸುತಾ ಹಿ ಖಬರ ವಾಯರಲ್ ಕೆಲಿ. ಉಪರಾಂತ ಕಳನು ಆಯಲೆ° ಕಸಲೆ° ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ದೇಡ ವರಸ ಮಾಕ್ಷಿಚಿ ಆಯಚೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಾನ ಸರಕಾರಾಂತ ಆಶಿಲೆ ವೇಳಾರಿಚಿ ತುಪ ದಿವಚೆ° ರಾಬಯಲಾ° ಖಂಯ°. ನಂದಿನಿ ತುಪಾಚೆ ಮ್ಹೊಲ ತಾಂಕಾ° ಚಡ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣು ತಾಂನಿ° ನಂದಿನಿ ತುಪ ಖರೀದಿ ಕರಚೆ° ರಾಬಯಲಾ°. ಅಸಲೆ ಫಟಿಯೊ ಸಾಂಗತಾನಾ "ಗೂಗಲ್" ಕರನು ಸತ್ಯ ಭಾಯರ ಹಾಡಚಾಕ ಜಾತಾ. ಸಂದೇಹ ಯೆವಚೆ° ಮುಖ್ಯ. ಸತ್ಯ ಸೊದುಚಾಂಚು ಆಸಚೆ ಮಝಾ, ಕುರುಡೆಶೆ ಆಯಿಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಪರತೂನ ಚಾರ ಲೋಕಾಂಕ ದಾಡಚಾಂತು° ನಾ.


ಸಮ ಪಳೊವಚಾಕ ಗೆಲ್ಯಾರಿ ಹ್ಯಾ ಫಟಿಯೊ ಫಾಯಸ ಕರಚೊ ಮೂಳ ಉದ್ಧೇಶ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಜಾಗೃತ ಕರಚೆ° ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಖಾಂಯ ಚೂಕಿ ನಾ. ಹೆ° ಆಜಿ ಕಾಳ ಥೊಡೆ ಲೋಕಾಂಕ ಸಮಝೂಚಾಕ ಶುರು ಜಾಲಾ°. ತಾಂಕಾ° ನ್ಯಾಯ ಆನಿ ಅನ್ಯಾಯಾ ಮಧೆ° ಫರಕ ಕರಚಾಕ ಕಳಚಾಕ ಶುರು ಜಾಲಾ°. ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆನ ಖಾಂಯ ಜಾವಚೆ° ನಾ, ಮೋಗಾನ ಆಸೂಕಾ ಮ್ಹಣು ತಾಂನಿ° ಸಾಂಗಚೆ° ಆಯಕೂಂಕ ಮೆಳತಾ. ಹಾಂಗೆಲೊ ಸಂಖೊ ಖೂಬ ಊಣೆ ಆಸಾ. ತೊ ಸಂಖೊ ಚಡ ಜಾಲೆ ತಶಿ° ಆಮಗೆಲೆ ದೇಶಾಕ ಬರೆಪಣ ಜಾತಾ.
ಆಮಗೆಲೆ ಭಾರತ ದೇಶಾಕ ಬಲಿಷ್ಠ ಇತಿಹಾಸ ಆಸಾ. ಕೋಣಕೋಣಕಿ ಯೆವನು ಗೆಲೆ. ಆಜಿಕಯೀ ಆಮಿ ಸುದೃಡ ಆಸಾತಿ. ಸಾಬಾರ ಯುದ್ಧ ಪಳಯಲ್ಯಾಂತಿ. ಜಿಕಲ್ಯಾಂತಿ. ಹ್ಯಾ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಪಸರತಲೆ ಲೋಕಾಂಕಯಿ ದ್ಹಾಂವಡಾಚಿ ಶಕ್ತಿ ಆಮಕಾ ಆಸಾ. ವಗೀಚ ಭಾರತ ದ್ವೇಷ ರಹಿತ ಭಾರತ ಜಾತಲೆ° !
ವಿಶ್ವಾಸ ದವರುಯಾ°.
ಭಾರತ ಮಾತಾ ಕೀ ಜೈ !

Shabdvihar

ನೀಪ-ನಿಪಯ

ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಚಡುವಾಂಕ ಮೇಳನಾ ತಶೀಂ ನಿಪೋವನ ದವರಕಾ. ತೇಂ ನಿಪಯ್, ದಾಖೋವನಕಾ, ಪೋಲಿಸಾಂಕ ಪಳಯಿಲ್ಯಾರ ತೋ ನಿಪತಾ ಹೇ ಉದ್ಘೃತ ವಾಕ್ಯಾಂತ ನಿಪಯ್, ನಿಪತಾ ಮ್ಹಣಚೊ ಜೋ ಶಬ್ದು ಪಾಪರಲೊಲೊ ಅಸಾ ತಾಜೊ ಅರ್ಥ ಆನಿ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಅಶಿ ಆಸಾ. ನೀಪ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಕೋಣಂಕಯಿ ದಿಸನಾಶಿ ಆಸ ಆನಿ ನಿಪಯ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಕೊಣಾಂಕಯಿ ದಿಸನಾ ತಶೀಂ ದವರ ಮ್ಹಣ ಅಥರ್ು. ಕೋಣಾಂಕಯಿ ದಿಸನಾಶಿ ಆಸೊ ನ್ಹಹಿಂವೇ ಕರಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ ತೇ ವಸ್ತುಚೇರಿ ಕಸಲೇಂಯಿ ಧಾಂಪುಕಾ ನ್ಹಹಿಂವೇ ತೇ ವಸ್ತುಕ ಖಂಚಾಚೇಯಿ ಆಡ ದವರಕಾ, ತಾಜೇರಿ ಕಸಲೇಂಯಿ ಪಾಂಗೂರಕಾ ಜಾತಾ. ಅಶೀಂ ಧಾಂಪಪ, ಆಡ ದವರಪ, ಪಾಂಗರೂಚೆ ಕರಚಾಕ ನೀಪ, ನಿಪಯಿ ಮ್ಹಣತಾತಿ. ಅಶೀಂ ಕರಚೇ ಜೋ ಅಸಾ ತೇಂ ನಿಪೊವಚೆ ಹೊ ಅರ್ಥೊ ದಿವಚೊ ಹೊ ನಿಪಪ ಶಬ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೇಚೋ ಲಿಪ್ ಮ್ಹಣಚೆ ಧಾತೂಚೆ ತಧ್ಬವ ರೂಪ ಜಾವುನು ಆಸಾ. ಲಿಪ್ ಮ್ಹಣಚಾಂತೂಲೆ ಲಿ ಅಕ್ಷರ ನಿ ಜಾವುನು ಲಿಪ್-ನಿಪ್ (ನಿಪಪ) ಮ್ಹಣಚೊ ಕೊಂಕಣೀಂತು ರೂಪ ಪಾವಲಾ ಆನಿ ಹಾಜೋ ಅಥರ್ು ವಯರ ಸಾಂಗಲ್ಯಾ ವರೀ ಕೋಣಾಂಕಯಿ ದಿಸನಾಶಿ ಕರಚಾಕ, ಧಾಂಪಪ, ಆಡ ದವರಪ, ಪಾಂಗೂರಪ ಮ್ಹಣ ಜಾವನು ಆಸಾ.

An Appeal to the members of the GSB Community

  जेसन पींत, SDB, उद्यावर, उडुपी (MA कोंकणी)

ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಸಾನ ಕಾಣಿಯೊ ಬರೊವಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತು°

ಪರಬೆಕ ತಿಸ್ರೆ ಲ್ಹಾರಾಚೆ ಭಯ ವಿಶ್ವಾಕಚ ಕರೋನಾಚೆ ಭಯ

ನವೆಂಬರ ಮ್ಹಯನೊ ಸರನು ದಶಂಬರ ಪಾವಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ಲೋಕಾಂಕ

ಅಮ್ಚಿಗೆಲೆ ಪರ‍್ಬೆ ರಾಂದಪ ಅಮ್ಚಿ ರಾಂದಪ ಭಾರಿ ಸುಲಭಗೊ

ಪ್ರಾಕ ದಕೂನು ಪ್ರಸ್ತೂತಾಕ ಎತ್ತಾನ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಖಾಣಜವಣ,

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸು ಆನಿ ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ ಅಶ್ಶಿ ತಶ್ಶಿ ಪೊಳೊಚೆ

ಮನು ಕುಲ ಕಳನು ಕೀ ಕಳನಾಶಿ° ಚೂಕಿ ಕೆಲ್ಲಾರಿ ಆವಸು

कोरोना महामारी भारताक येवनु ६ महिने जाले.

ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಂತು ಸಾಬಾರ ಸಂಖ್ಯೆರಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ಭೊ

Home

Ad for Aruna Masala

ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಅಂಡಾರು ರಾಮದಾಸ ಕಿಣಿ

Featured Chandrika Mohan Pai KC Prabhu

 

Anniversaries

Shabdh Vihaar

Homage

 

Well Wishers

Has no content to show!

Most Read

Homage

Events

Who is Online?

We have 57 guests and no members online

Advertorial

Scroll to top