ದ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಚರ್ಚೆ ಸರ್ವಾನೈ ಐಕಲಾ. ಸಗಟಾಂಕೈ ಗೊತ್ತಶಿಲೋ ವಿಚಾರ ಮ್ಹಳೇರಿ ತೈಂತುಲೇನ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತಾಂಕ ಕೊಚ್ಚಾನು,  ತಂಗೇಲ ಬಾಯ್ಲ ಚೆರ್ಡುವಾಂಕ ನಾತ್ತಿಲ ಹಿಂಸ ದೀವ್ನು ಧಾವ್ನಡಾಯಿಲೆ ಮಾತ್ರ. ಅಮ್ಮಿ ಗೌಡಸಾರಸ್ವತಾಲೆ ಮೂಲ ಕಾಶ್ಮೀರ ಮ್ಹೋಣೂಯಿ ಗೊತ್ತಶಿಲೋ ವಿಚಾರು.

ಮಸ್ತ ಮಾರಾಮಾರಿ ಆಸ್ತಲೇಮ್ಹೋಣು ಮನ ಘಟ್ಟಿ ಕೋರ್ನು ಸಿನಮ ಪೋಳೋಚಾ ಗೆಲ್ಲೆಲಿ.
ಜಲ್ಲ್ಯಾರಿ ಕೆಲವ ದೃಶ್ಯ  ಜಾಲ್ಲೆಲೆಕಿ ತಶಿ ಚಿತ್ರಣ ಕೆಲ್ಲ.  ಆನಿ ವರ್ಲೆಲೆ ಪೂರಾಯಿ ಸನ್ನಿವೇಶು ಘಹನ ವಿಚಾರ ಕೊರ್ಚ ತಸಲೊ.
ಹಂಗ ಸಿನಿಮಾ  ವೈರಿ ಚರ್ಚೆ ಕೂರ್ಚಾಪಶೀ ವಿವೇಕ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ, ಅನುಪಮಾ ಖೇರ್ ಆನೀ ತಂಗೆಲೇ team  ಆನ ಕಸ್ಸಲ message ದಿಲ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲೆ ವಿಚಾರು  ಕೊರ್ಕ.
ಆಂಮ್ಗೆಲೆ ಜನಾಂಗಾಂತು ಏಕ್ಮೇಳಿ ನಾ.  ಏಕ್ಮೇಳಿ ಆಸ್ಸ್ಲೇರೀ ಅನ್ಯಾಯ ಜಾಲ್ಲೇರೀ ಎದುರ್ಸೂಚೆ ಧೈರ್ಯ ನಾ.
ಗೋಯಾಂತೂಯ್ ಹೇಂಚೀ  ಜಲ್ಲೇಲೆ.  ಕೇರಳಾಂತೊಯ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಾಂತೂಯ್ ಹೇಂಚಿ  ಜತ್ತ ಅಸ್ಸ.
ಸಕ್ಡಾಲೈ ಅತ್ಯಾಚಾರು ಭೊಗ್ಗೂನ್ ಭೊಗ್ಗೂನ್ ಕೋಪು ರೋಶು ಅಮ್ಗೇಲ ರಕ್ತಾಂತು ಮೋರ್ನು ಗೆಲ್ಲವೆ?
ಹಂಗ ಹಾಂವ್ ಕಂಚೇ  ಧರ್ಮ ಅಪವಾದ ಕರ್ತನಾ,  ತನ್ನಿ ವಾಂಚುಕ ಮ್ಹೋಣು ವಿಂಗಡಾಂಕ್ ಹಿಂಸೆ ದೀವ್ಚೆ ತನ್ಗೆಲೆ ಸಂಸ್ಕಾರು,  ಆಮ್ಮಿ ಶತಮಾನಾಸುಕುನ್ ಭೊಗ್ಗೋನು ಆಯ್ಲೆಂತಿ.  ಜಲ್ಲ್ಯಾರಿ ಆಂಗೇಲ್ ಏಕ್ಮೇಳಿ,  ಆಂಗೇಲ್ ಜನಾಂಗಾಂತು ಧರ್ಮಾ ಬದಲ  ಕಿತ್ಲೆ ಜಾಗೃತಿ ಅಸ್ಸ,  ಆನಿಮುಕಾರಿ ಆಂಗೇಲ್ ಚೆರ್ಡುವಾಂಕ ಖಂಚೆ ನಮೂನೆ ಜಗತ್ಯ ಸೋಣು ವತ್ತಾತಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲೆ ಮನಾ ವೋರ್ಕ.
 ಹೆ ವಿಷಯಾಂತು  ಧರ್ಮ  ಜಾಗರಣ, ಆಚರಣ, ಆನಿ ವಿಚಾರಣ ಮೋಣು ವಿಭಜನ ಕೋರ್ನು ತರ್ಕ ಕೋರ್ಯ.
ಧರ್ಮ ಜಾಗರಣ:
ಅನಾದಿ ಕಾಲಾದುಕೂನುಯ್ ಕಂಚೇ ಧರ್ಮಾಚೆ ಮೂಲಕೇಂದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಆಂಚಿಗೆಲ್ಯಾಂತು  ಭೂರಿ ಜವಣಾ ವೆಳೆರಿ ಮಾತ್ರ ದೇವಾಲೋ ಉಡ್ಗಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾಲಿ ಅಸ್ಸಚಿ. ತಶೀಚಿ ಸದ ಸಕಾಣಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ವೊಚ್ಚೂನು ದೇವಾಲ್ ದರ್ಶನ ಕೆಲ್ನಂತರ ಉದ್ಕಾ ಘೋಟು ಪಿತ್ತಲೈ ಅಸ್ಸಚಿ. ಆನಿ ಸ್ವಲ್ಪ  ದೇವಾ ನಂಗನಾತ್ತಿಲೈ ಅಸ್ಸಚಿ.
ರಮಾಯಣ, ಮಹಭಾರತ ಕಾಣಿಯೊ ಚೆರ್ಡುವಾಂಕ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಧೊರ್ನು, ತಜ್ಜೆ ನಾಟಕ ಕೊರೋಚೆ, ಅಮ್ಗೆಲೆ ಕುಲ್ದೆವಾಲೆ ಕಾಣಿಯೊ ಸಾಂಗ್ಚೆ, ಅಮ್ಮಿ ಕಶಿ ಕಾಶ್ಮೀರಾಂತುಲೆನ, ಗೋಯಾಂತುಲೆನ್ ಹೆಕಡೆ ಆಯ್ಲೀಂಚಿ ಮ್ಹಳ್ಳೇಲೆ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕೋಳ್ಕ.  ಘರಾಂತುಲೆ  ಭಾಯ್ಲೆಮಂಶಾಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ,  ಭಾಯ್ರಿ ಕಾಮಾ ವೊಚ್ಚೆ ದಾರ್ಲೆಮಂಶಾಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಅನಿ  ಶಿಕ್ಚೆ  ಚೆರ್ಡೂವಾಂಕ ಹಜ್ಜಿ ಬದಲ ಜಾಗರಣ ಆಸ್ಸೂಕ. ಸಾನ್ ಕಾಣಿಯೆ ಪುಸ್ತಕ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋ, ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫ಼ೋರ್ಮಾಂತು ಚರ್ಚ ಕೊರ್ಯತ.

ಧರ್ಮ ಆಚರಣ:
ದೇವಸ್ಥನಾ ನಿರಂತರ ವೊಚ್ಚೂನು ಜಲ್ಲೇಲೆ ಸೇವೆ ಕರ್ತ, ಚೆರ್ಡುವಾಂಕ ಏಕ ನಿದರ್ಶನ ದಿಲ್ಲಾರಿ ತಂಕಾಯ್ ಮುಕಾರ್ಸೂನು ದೇವಾಲಿ ಭಕ್ತಿ,  ಆರಾಧನ,  ಪರ್ಬೇ ವೇಳಾರಿ  ಸೇವ  ಕೊರ್ಚೆ ಶಿಕ್ವಣ್ ಮೆಳ್ತ. ಆನು ಅಮ್ಮಾಲಿ ಆಚರಣ ಚೆರ್ಡುಂವ ಅನುಕರಣ ಕರ್ತಾತಿ. ದೆವಾ ನಮಸ್ಕಾರು ಕೊರ್ಚೆ, ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಕೊರ್ಚೆ, ಚೆರ್ಡುವಾಂಕ್ ಭಜನೆ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕೊರೊಚೆ, ಎಕ್ಮೆಳೇರಿ ಕಶಿ ಆಶ್ಚೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲೆ ಶೀಕ್ಕೊಚೆ ಅಗತ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಅಸ್ಸ. ಆನಿ ವರ್ಸಾಂನ ವರ್ಸ ಯೆವ್ಚೆ ಪರಬ, ಮೈನೆ ಮೈನೆ ಎವ್ಚೆ ಏಕಾದಶಿ, ಪುನ್ನವ, ಅಮಾಸ,      ರಥಾರಣ, ಪ್ರತಿ  ದಿಸ ಮಹತ್ವ ಶಿಕೊನು ದಿವ್ಚೆ ಆಮ್ಗೆಲಿ ಜವಬ್ದಾರಿ.   ವರ್ಸಾವಧಿ   ತೀರ್ಥಕ್ಶೇತ್ರ ಭೇಟ್ಟೂನ್ ಎವ್ಚೆ ಅಭ್ಯಾಸು ಕೊರ್ಕ.

ಧರ್ಮ ವಿಚಾರಣ:
ಮುಕ್ಕಾವಿಲೆ ಪೀಳಿಗೆಕ ಕಶ್ಶಿ ಧರ್ಮಾ ಬದಲ ಶಿಕ್ವಣ್ ದೀವ್ಚೆ, ಸಂಘು , ಸಂಘಟನೆ ಕಶ್ಶಿ ಕೊರ್ಚೆ, ಅಮ್ಗೆಲೆ ಮ್ಹಲ್ಘಡೆನ್ ಚೊಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ ಆಚರಣ ಮೂಕಾರ್ಸೂನ್ ಕಶ್ಶಿ ವೊಚ್ಚೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲೆ ವಿಚಾರು ಕೊರ್ಕ.
ಅಮ್ಮಿ ಆರ್ಥಿಕ ಜಾವ್ನು, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜಾವ್ನು ಕಶ್ಶಿ ಜನಾಂಕ, ದೇಶಾಕ ಅಮ್ಚಿಗೆಲೆ ಜನಾಂಗು ಸಹಾಯು ಕೊರ್ಯತ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲೆ ವಿಚಾರು ಕೊರ್ಕ. ಅಮ್ಚಿಗೆಲೆಲೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಹಾಂತು ವಿಚರಣ್ ಜಾವ್ಕಾ.
ತೆದ್ದನ್ ಮಾತ್ರ ಅಮ್ಮಿ ಆನಿ ಧೈರ್ಯಾರಿ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಾರಿ ಮುಕಾರ್ಸೂನ್ ವೊಚ್ಚುಯತ್.

ಆಮ್ಮಿ ಖಂಯ್ ವತ್ತಸ್ಸಚಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲೆ ಆಲೋಚನ ಕೆಲ್ಲೆರಿ ಚಡ್ತಾವತ್ ಜಾವ್ನು ದಿಸ್ಸ್ಚೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಾಚೆ ಅನುಕರಣೆ ಜತ್ತಾಸ್ಸ. ತಶ್ಶಿ ಮೋಣು ಕೇಕ್ ಕತ್ತೋರುನಜ್ಜ ಮ್ಹಣಿ, ಜಲ್ಲ್ಯಾರಿ ಚೆರ್ಡುವಾಂಕ್ ಆರತಿ ಕೊರ್ನು ದೇವ ಪಾಯ್ ಪೊಡ್ಚೆ ಶಿಕ್ಕೋಯಾ. ವ್ಹಾರ್ಡಿಕೆ ವರ್ಶಾಚರಣೆ ಕೆಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಗಮ್ಮತ್ ಕೆಲ್ಲೆರೀ ತಿಥಿ ಪ್ರಕಾರ್ ದೆವಸ್ಥನಾ ಪೂಜ ಕೊರ್ಯ, ಚಾರಿ ದುರ್ಬಳೇಂಕ್ ಸಹಾಯು ಕೊರ್ಯ.
ಧರ್ಮಾಚರಣ ಒಟ್ಟು ಸಮಾಜಾಕ್ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಯೋಗದಾನ ದಿಲ್ಲ್ಯರಿ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬರೆ ಜತ್ತ.
 
ಒಟ್ರಾಶಿ ಜಾವ್ನು ಸಾಂಗ್ಚೆ ಜಲ್ಲೆರಿ ಅತ್ತ ಅಮ್ಮಿ ಕಾಮ ಕರ್ನಿ ಮ್ಹೊಣ್ ಜಲ್ಲೆರಿ ಅನಿ ಮುಕಾರ್ಸೂನ್ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಜಾವ್ಚೆಂತು ಸಂದೇಹು ನಾ. ಅಮ್ಗೆಲೆ ಗುರುವರ್ಯಾಲೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾಂತು ಧರ್ಮಾಚರಣ ಕೋರ್ಯ.
ಅಸ್ಸಲೆ ಅನಿ ಕಂಚೇಯ್ ಸಿನಮ ಜವ್ವೊ, ಅಭಿಯಾನು ಜವ್ವೊ, ಸಂಘಟನ ಜವ್ವೊ ತಂಕ ಆಮ್ಮಿ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರು ದೀವ್ಯಾ. ಅಮ್ಗೇಲ್ ಧರ್ಮಾಚೆ ಒಟ್ಟು ಅನ್ಯ ಧರ್ಮ ಜನಾಂಕಯ್ ಜಲ್ಲೆತಿತ್ಲೆ ಸಹಕಾರು ಕೊರ್ಯ. ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಮ್ ಮಳ್ಳೆಲೆ ಋಷಿ ಮುನಿ ತಾಂಗೆಲೆ ವಂಶಜ ಜಾವ್ನು ಅಮ್ಗೆಲೆ ಧರ್ಮು ಅನಿ ಸಮಾಜಾಚೆ ಹಿತ ದೇವಾಲೆ ಮಗ್ಗೊಯ.


ಸರ್ವೇ ಜನಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು.

- ಅರುಂಧತಿ ಪೈ,  ಶಿವಮೊಗ್ಗ

 

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಂತು°

ಮುοಡ್ಕೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಭ ದೇವಳಾಂತು°

ಉದ್ಯೋಗ ಆನೀ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಡಾ| ಅರವಿಂದ

18:53:41 ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ  ಕೇಂದ್ರ ‘ಕ್ಷಮತಾ

This application is only for the poor

कोंकणिंतल्या अस्तुरी साहित्याचेर

ಮಂಗಳೂರು: ವಿಶಂತಿ ಸಂಭ್ರಮಾοತು ಆಸಚೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಚೆ ಗೌಡ

https://www.youtube.com/user/MrBaligavenkatesh

Editorial

ಡಾಕ್ಟರಾಲೆ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮಾಲೆ ಸಾಂಗತ ವಿಲೀನ ಜಾಲೆ°,,,

ಡಾ. ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಎಕ ನಾವಾದೀಕ ಡಾಕ್ಟರು ಆಶಿಲೊ. ಯುರಾಲಾಜಿ ತಾಗೆಲಿ ಸ್ಪೇಷಾಲಿಟಿ. ತೊ ಎಕ ಫಾಮಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂತಾ° ಎಕ ಬರೊ ಭಾಷಣಗಾರುಯೀ ಜಾವನು ಆಶಿಲೊ. ಸಾನ ಪ್ರಾಯೆರಿ ತೊ ಜನಾ ಮೋಗಾಳ ಜಾಲೆಲೊ. ತೊ ಅನೀರಿಕ್ಷಿತ ಜಾವನು ಅಂತರಲೊ ಮ್ಹಳೆಲಿ ಖಬರ ಆಯಕತನಾ ಸಾಬಾರ ಲೋಕಾಂಕ ತೆಂ ನಂಬಗೂಚಾಕ ಜಾಯನಿ. ಬ್ಯುಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಿಲೊ ತೊ ಕೆದನಾಯಿ ಕೊಡಿಯಾಲಚೆ ಕೆ. ಎಂ. ಸಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಾಂತ ಪಳೊವಚಾಕ ಮೆಳತಲೊ. ಸಕಾಳಿ ದಾಕೂನ ಸಾಂಜವೇಳಾ ತಾಂಯ ಆಪರೇಶನ್ ಥಿಯೇಟರಾಚೆ ಸಮವಸ್ತ್ರಾಂತು ತೊ ದಿಸತಲೊ ಮ್ಹಣು ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ ಗೆಲೆಲೆ ಸಾಂಗತಲೆ. ತಿತಲೊ ಬ್ಯುಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೊ. ತಾಣೆ ತಾಗೆಲೆ ಪೆಶೆಂಟಾoಕ ಪಳೊವಚಾಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೆ ರೌಂಡ್ಸಾರ ವತನಾ ತಾಗೆಲೊ ಹೋಡು ತಾಳೊ ಆಯಕೂನು ತ್ಯಾ ಮ್ಹಾಳ್ಯೆರಿ ಆಸಚೆ ಸಗಟ ರೂಮಾಂತುಲೆ° ಪೇಶೆಂಟಾoಕ ತೊ ಆಯಲೊ ಮ್ಹಣು ಕಳತಲೆ° ಖಂಯ. ಕುಶಾಲ ಉಲೊವನು ಪೇಶೆಂಟಾoಲಿ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಸಂತೋಸಮಯ ಕರಚೆಂ ತಾಗೆಲಿ ಸವಯ್ ಆಶಿಲಿ.
ನ. 9ಕ ಎಕ ಆಪರೇಶನ ಪೂರ್ಣ ಕರನು ಭಾಯರ ಆಯಿಲೆ ಡಾಕ್ಟರಾಕ ಕಠಿಣ ಹೃದಯಘಾತ ಜಾಲೆ°. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ತಾಕಾ ತುರ್ತಾನ ಶುಶ್ರುತಾ ಮೇಳಚಾಕ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಲೆ°. ತೊ ಐ.ಸಿ.ಯುಂತ 8 ದೀವಸ ಆಶಿಲೊ. ತಾಕಾ ಊಂಛ ಸ್ಥರಾಚೆ ಟ್ರಿಟಮೆಂಟ್ ಮೆಳೆ°. ಜಾಲ್ಯಾರ ದೈವಿಚ್ಛಾ ವ್ಹಿಂಗಡ ಆಶಿಲಿ. ನ.17 ಕ ತಾಗೆಲೆ ದೇಹಾಂತ್ಯ ಜಾಲೆ°.
ಡಾಕ್ಟರಾಕ ಫಕತ 60 ವರಸ°. ಸಾಬಾರ 30 ವರಸಾಚೊ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಣಭವ. ಡಾಕ್ಟರ ಮ್ಹಣು ನ್ಹಹಿ°, ಆರತಾ° ತರನಾಟೆ ಲೋಕಾನ ಹೃದಯಘಾತ ಜಾವನು ಮರಣ ಪಾವಚಿ ಖಬರ ಆಯಕೂಚೆ° ಚಡ ಜಾಲಾ°. ಸ್ವತ: ಡಾಕ್ಟರ ಆಶಿಲೆ ತಾಕಾ ಖಾಂಯ ಮುನ್ಸೂಚನಾ ಮೇಳನಿ ವೆ ? ತಾಣೆ ತಾತಾವಳಿ ತಾಗೆಲಿ ಆರೋಗ್ಯಾಚಿ ತಪಾಸಣಾ ಕರನು ಆಸಚೆ° ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ. ಎಕ ಫಾಮಾದ ಡಾಕ್ಟರಾಕಚೀ ಅಶಿ° ಜಾಲೆ ಮ್ಹಣತಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಶಾನ ತಾಗೆಲೆ ಆರೋಗ್ಯಾ ಬದಲ ಕಿತಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಘೆವಕಾ ? ಮನಶಾನ ತಾಗೆಲೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಆನಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಕಶಿ° ದವರಕಾ ? ವಿಜ್ಞಾನ ಇತಲೆ° ವಾಡಲಾ° ಕೀ, ವಿಜ್ಞಾನಿ ಲೋಕಾ° ಮಧೆಂತೂಚಿ ಆಮಿ ಘೆವಚೆ ವಕದ ಆನಿ ಹೇರ ವಿಷಯಾಚೆರಿ ಚರ್ಚಾ ಜಾವಚೆ° ಆಮಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾರಿ ವಾಚತಾತಿ ಆನಿ ಆಯಕತಾತಿ. ಆಮಿ ಘೆತಿಲೆ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನಾ ಬದಲಯಿ ಸಂದೇಹ ಉಲಯತಲೆ ಆಸಾತಿ. ಆಶೆ° ಸಾಬಾರ ಸವಾಲಾ° ಆಮಗೆಲೆ ಮುಕಾರ ಆಸಾತಿ.
ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲ ಖೂಬ ಚರ್ಚಾ ಜಾತಾ ಆಸಾ. ಆರತಾ° ಕ್ರಿಕೇಟರ್ ಕೊಹ್ಲಿನ ತಾಗೆಲೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲ ಸಾಂಗಿಲೊ ಎಕ ವಿಡೀಯೊ ಪಳೊವಚಾಕ ಮೆಳೊ. ತಾಂತು° ತೊ ಕಾರ್ಬ್ಸ ಊಣೆ ಕರಚೆ°, ಪ್ರೊಟಿನ್ ಚಡ ಕರಚೆ°, ಗೀನ್ ವೇಜಿಟೆಬಲ್ಸ್ ಖಾವಚೆ°, ಲೋಣಿ - ತುಪ ಖಾವಚೆ° ಸಾಂಗತಾ. ತಾಗೆಲೆ ಉತ್ರ° ಆಯಕತನಾ ಆಮಗೆಲೆ ಥೊಡೆ ಇಷ್ಟ ಲೋಕಾನ ಆಶೆ° ಕರಚೆ° ಚೂಕಿ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಣು ದಿಸತಾ. ಆಮಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರನು ಪಳೊವಯೆತ ಮ್ಹಣು ಭೊಗತಾ. ದೀವಸಾಕ ಉಣೆನಾ 30 ಮಿನೀಟ್ ಚಮಕಲೆರಿ ಬರೆ° ಮ್ಹಣು ಹರ ಎಕಲೊ ಡಾಕ್ಟರು ಸಾಂಗತಾ. ಆಮಗೆಲೆ ತರನಾಟೆನಿ ಸುತಾ ಸಾನ ಪ್ರಾಯೇರಿಚಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಸಮ ಕರನು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಸಮ ಕರಚಾಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರಕಾ.
ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಬರೊ ಡಾಕ್ಟರು ಆನಿ ಭಾಷಣಗಾರ ನಂತಾ° ಎಕ ಕವಿ ಸುತಾ ಆಶಿಲೊ. ತಾಣೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆನ ಖೂಬ ಕವಿತಾಂ ರಚನ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣು ತಾಣೆ ದೇವಾದಿನ ಜಾತರಿಚಿ ಲೋಕಾಂಕ ಕಳೆ°. ತಾಣೆ ಆರತಾ° ಎಕ ಸಮಾರಂಭಾoತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲೆಲೆ ಭಾಷಣ ಖೂಬ ವೈರಲ್ ಜಾಲಾ°. ತಾಂತು° ತೊ ಆತ್ಮ ಆನಿ ಪರಮಾತ್ಮಾ ವಿಷಯಾರಿ ಉಲಯತಾ.
"ಕ್ರಷ್ಣಾನ ಸಾಂಗಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣಕೆ ಪರಮಾತ್ಮಾಲೆ ಮ್ಹಣಕೆ ಆತ್ಮಾಕಯೀ ಆದಿ ನಾ ಯಾ ಅಂತ್ಯ ನಾ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಮರಣ ನಾ" ಮ್ಹಣು ತ್ಯಾ ಭಾಷಣಾಚೆ ಶುರುವಾತಾರಿ ಡಾಕ್ಟರು ಸಾಂಗತಾ. ಆಮಿ ಜೀವನಾಂತು° ಆಮಗೆಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಕಾ, ಕರತನಾ ಆಮಕಾ ಜಯ ಮೇಳತಾ ಯಾ ಸೋಲು ಮೇಳತಾ. ಆಮಗೆಲೆ ವಿಷಯಾರಿ ಕೋಣ ಕಸಲೆ° ಚಿಂತಾ ಕರತಾ ಮ್ಹಣು ಆಮಿ ಮನಾಂತ ದವರನು ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಚೆ° ಕಷ್ಟ ಜಾತಾ. ತಸಲೆ ಮನೋಸ್ಥಿತಿರಿ ತುಮಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಚೆ° ಸುಲಭ ಜಾಯನಾ ಆನಿ ಕರಚೆ ಕರ್ತವ್ಯಾಕ ನ್ಯಾಯ ದಿವಚಾಕ ಜಾಯನಾ ಮ್ಹಣು ತೊ ಸಾಂಗತಾ.
ಮುಕಾರ ತೊ ಅಶೆ° ಸಾಗತಾ ಕೀ, ಎಕ ಪಾವಟಿ ತಾಗೆಲೆ ಪ್ರೋಫೆಸರಾನ ಸಾಂಗಿಲೆ° ಖಂಯ, ತುವ° ತುಗೆಲೆ ವೃತ್ತಿಂತು° ಪ್ರಚಾರ ಘೆವಚಾಕ ಯಾ ನಾವಾದೀಕ ಜಾವಚಾಕ ಆಯಿಲೊ ನ್ಹಹಿ°. ತುಗೆಲೆ ಮನಾಕ ಖಂಚೆ ಸಮ ಮ್ಹಣ ದಿಸತಾ ತ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆ ಮಾನವಿಯತಾ ದೃಷ್ಠಿ ದವರನು ಕರ್ತವ್ಯಪಾಲನ ಕರಿ. ಕೋಣಾಕ ಅಭಿಮಾನ ಆಸಾಕೀ ತಾಗೆ ಲಾಗಿ ಮಾನವೀಯತಾ ಆಸತಾ. ಕೋಣಾಕಯಿ ಖುಷಿ ಕರಚಾಕ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಚಾಕ ಜಾಯನಾ. ಅಹಂ ಸೋಡಕಾ, ಶರೀರ ಆನಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಸ್ತು ಸೋಡಚೆ° ಕರಕಾ. ಶರೀರ ಆನಿ ಹೇರ ವಸ್ತು ಆಮಗೆಲೊ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಣು ಚಿಂತಲ್ಯಾರಿ ಸಹಜ ಜಾವನು ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಜಾತಾತಿ. ಆತ್ಮ ವ್ಹಂವಚಾಕ ಶರೀರ ಶಿವಾಯ, ಶರೀರ ವ್ಹವಂಚಾಕ ಆತ್ಮ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಳೆಲೆ ಉಡಗಾಸ ದವರಕಾ. ಆತ್ಮಾನ ಶರೀರ ವ್ಹಂವಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯಲ್ಯಾರಿ ಶರೀರ ಸೋಡಕಾ ಮ್ಹಣು ತೊ ಸಾಂಗತಾ.
ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಂಬಾಳಚಾಕ ಕಸಲೆ° ಕರಕಾ ಮ್ಹಣೂಯಿ ಡಾಕ್ಟರಾನ ತಾಗೆಲೆ ಭಾಷಣಾಂತು° ಸಾಂಗಲಾ°. ಜೀವನಾಂತು° ಚಲನ, ಭೋಜನ, ಶಯನ ಆನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವೀಲಿನಾಚೆ ಬದಲ ಜ್ಞಾನ ಆಸೂಕಾ ಮ್ಹಣು ತೊ ಸಾಂಗತಾ.
ಆಮಿ ಕೆದನಾಯಿ ಚಲನಶೀಲ ಆಸೂಕಾ. ಚಲಚನಶೀಲತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಜೀವಂತ ಆಸಾತಿ ಮ್ಹಣಚೆ ಸೂಚನಾ. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ಪ್ರಾಯ ಜಾಲೆಲ್ಯಾನಿ ಜಾಲೆ ತಿತಲೆ ಚಮ್ಕೂಚೆ° ಕರಕಾ. 60 ವರಸ° ಜಾತರಿ ಎಕ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ದ್ಹರನು ಚಮಕೂಚೆ° ಬರೆ° ಮ್ಹಣು ತೊ ಡಾ. ಟಿ. ಎ. ಎ. ಪೈಲೆ ಉದಾಹರಣ ದಿತಾ.
ದುಸ್ರೆಂ, ಭೋಜನ. ತರನಾಟೆ ಆಸತನಾ ಫಾತೋರ ಖಾವನು ಜೀರ್ಣ ಕರಚಿ ಶಕ್ತಿ ಆಸತಾ. ಪ್ರಾಯ ಜಾತಾನ ತೀ ಶಕ್ತಿ ಊಣೆ ಜಾತಾ. ತಶಿಂ ಮ್ಹಣು ಕಸಲೆಂಯಿ ಸೊಡಚೆಂ ನ್ಹಹಿಂ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಶಿಯನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಹೈ ಫೈಬರ್ ಆಸೂಕಾ, ಉದಾಕ ಪಿವಕಾ, ಲಾಯಕ ಕರನು ನಿದೋಕಾ. ಎಕ ಲೇಖಾ ಪ್ರಮಾಣೆ 8 ಗಂಟೊ ಕಾಮ ಕರಕಾ, 8 ಗಂಟೊ ಕುಟುಂಬಾಕ ದೀವಕಾ ಆನಿ 8 ಗಂಟೊ ನಿದೋಕಾ. ವಗೀ ನಿದೊಚೆಂ ಆನಿ ವಗೀ ಉಟಾಚೆ° ಕರಕಾ. ಪ್ರಕೃತಿ ಸಾಂಗತ ಮೆಳಚೆ° ಕರಕಾ. ಅನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತು ದೂರ ದವರಕಾ. ಮೊಬೈಲ್ ಆನಿ ತಸಲೆ ಹೇರ ವಸ್ತು ದೂರ ಕರಚೆ°, ಖಂಚೆಯ ಗಾರ್ಡನಾಕ ವಚೆ° ಹಾಕಾ ಉದಾಹರಣ ಜಾತಾತಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಲೆ ಸಾಂಗತ ಮೇಳನು ಆಸಚೆಂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಜಾತಾ.
ಆಯಚೆ ದೀಸಾಂತ ಸಂಭoದ ಚೂಕುನ ವಚೆ° ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾಲಾ°. ಸಂಭoದ ವರೊನ ಹಾಡಚೆ° ಕರಕಾ. ದೋಸ್ತ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಕಾನ್ನಡಿ ಶೆಂ ಆಸತಾತಿ. ಮುಖಸ್ತುತಿ ಕರತಲೆ ನ್ಹಹಿ°. ಕೇದನಾಯಿ ಸಂಭoದ ಉದಾಕಶೆ° ಆಸೂಕಾ. ಉದಾಕ ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಸತಾ. ತಾನಿ ನಿವಯತಾ. ಆಮಿ ತಶೀಂಚಿ ಜಾವಕಾ. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ಜೀವನಾಂತು° ಚಲನ, ಭೋಜನ, ಶಯನ ಆನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವೀಲಿನಾಚೆ ಬದಲ ಚಡ ಮಹತ್ವ ದೀವಕಾ. ತ್ಯಾಚ ವೇಳಾರ ಸ್ನೇಹ ಪರಿಪಾಲನ ಕರಚೆ° ಕರಕಾ ಮ್ಹಣು ಸಾಂಗೂನು ತಾಣೆ ತಾಗೆಲೆ ಭಾಷಣ ಆಖೇರಿ ಕೆಲೆಲೆಂ ಆಸಾ.
ತಾಣೆ ಭಾಷಣಾಂತು° ಕಸಲೆ° ಸಾಂಗಲಾ° ತೆ° ತಾಣೆ ಜೀವನಾಂತು° ಪರಿಪಾಲನ ಕೆಲಾ° ಮ್ಹಣಯೆತ. ತಾಗೆಲೆ ಬದಲ ತಾಗೆಲೆ ದೋಸ್ತಾನಿ, ಪೇಶೆಂಟಾನಿ ಆನೆ ಹೇರಾನಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾರಿ ಫಾಯಸ ಕೆಲೆಲೆ ಸಂದೇಶ ಪಳೊವನು ಆಶೆಂ ಸಾಂಗಚಾಕ ಜಾತಾ.
ಡಾಕ್ಟಾçಲೊ ಮ್ಹಾಂತು ಜಿ. ಜಿ. ವಾಸುದೇವ ಪ್ರಭು ಹಾಂನಿ° ಮಂಗಳೂರಾoತು° ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆ ಖಾತೀರ ಸೇವಾ ದಿವಚೆ ನದರೇನ 1981ತು° ಶುರು ಕೆಲೆಲೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತೀಕ ಸಂಘ ಆಜಿಕಯೀ ತೀ ಸೇವಾ ದಿವೂನ ಆಸಾ. ಸಂಘಾನ ಆಪಯಿಲೆ ತೇದನಾ ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಯೆವನು ತಾಂಕಾ° ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದಿತಲೊ. ಉತ್ತಮ ವೈದ್ಯ, ವಾಘ್ಮಿ, ಸಂಘಟಕ, ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಬರೊ ಮನಿಸ್ ಆಶಿಲೆ ತಾಂಗೆಲೆ ಆತ್ಮಾಕ ಶಾಂತಿ ಮಾಘೂಯಾ°.

Shabdvihar

ಮಸೀಂಗ

ಮಸೀಂಗಾ ಪಾಲ್ಯಾ ಮುದ್ದೊ ಕರತಾತಿ. ಮಸೀಂಗಾ ಫುಲ್ಲಾಚೀ ಭುತ್ತಿ ಕರತಾತಿ. ಗೂಳ ಆನೀ ಮಸೀಂಗ ಘಾಲೂನ ಕೆಲೆಲೊ ಕೋಳಂಬೊ ಭೌವ ರುಚಿಕರ. ಹೇ ವಯಲೆ ವಾಕ್ಯಾಂತು ಮಸೀಂಗ ಮ್ಹಣಚೊ ಜೋ ಶಬ್ದು ವಾಪರಲೊ ಆಸಾ ತಾಜೊ ಅರ್ಥ ಸರ್ವಯೀ ಜಾಣಾ. ಸರ್ವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಕಡಾನಿ ತಾಚೀ ರೂಚಿ ಪಳಯಲ್ಯಾ. ಮಸೀಂಗ ರಾಂದಯೇಕ ವಾಪರಚೋ ಏಕ ವಸ್ತು. ಹಾಚಿ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ವಿಶಿ ವಿಚಾರ ಕರಯಾಂ.

ಮಸೀಂಗ ಮ್ಹಣು ಖಂಚಾಕ ಆಮೀ ಸಾಂಗತಾತ ತೆಂ ಅಥರ್ಾಚೊ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದು ಶೋಭಾಂಜನ, ಪದ್ರಾರಿನಾಶನ ಮ್ಹಣು ಜಾವನು ಆಸಾ. ಮಸೀಂಗ ಮ್ಹಣಚೇ ಶಬ್ದಾಕ ಆನೀಕ ಹೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದಾಕ ಕಾಂಯಿ ಸಂಬಂಧ ಆಶಿಲೊ ದಿಸನಾ ಮ್ಹಣತಾನಾ ಮಸೀಂಗ ಶಬ್ದು ಖ್ಹಂಯ ದಾಕೂನ ಆಯಲೊ ಪಳೊವಯಾಂ. ಬಾರಾ ಶತಮಾನಾಚೆ ಏಕ ಶಿವಶರಣೆ ಗಿರಿಜವ್ವಾ ಮ್ಹಣಚೆ ನಾವಾಂಚೆ ಏಕ ವಚನಕಾತರ್ಿನ ತಿಗೇಲೆ ವಚನಾಂತ ಮಹಿಷ ಮ್ಹಣು ಮಸೀಂಗ ಮ್ಹಣಚೆ ಅಥರ್ಾರಿ ಪ್ರಯೋಗ ಕೆಲ್ಲಾ ಮ್ಹಣತಾನಾ ಮಸೀಂಗ ಮ್ಹಣಚೊ ಶಬ್ದಾಚೇ ಮೂಲ ಮಹಿಷ ಮ್ಹಣು ಜಾಲ್ಲೆ. ಮಸೀಂಗ ಮ್ಹಣಚೇ ಶಬ್ದಾಂತು ದೋನಿ ಶಬ್ದ ಮಸಿ + ಷಾಂಗ ಮ್ಹಣು ಆಸತಿ. ಮಸಿ ಮ್ಹಣಚೊ ಶಬ್ದು ಮಹಿಷ ಶಬ್ದಾಚೆ ಅಪಭ್ರಂಶ ರೂಪ. ಮಹಿಷಿ > ಮ ಇಸ ಮಸೀ ಮ್ಹಣು ಜಾಲ್ಲಾ. ತಾಕಾ ಸಾಂಗ ಶಬ್ದು ಮೆಳೇಲೇ ತಾವಳಿ ಮಸಿ + ಸಾಂಗ ಮಸೀಂಗ ಮ್ಹಣು ಜಾಲ್ಲಾ. ಮಸೀಂಗ ಮ್ಹಣಚಾತೋಂಚಿ ಸಾಂಗ ಶಬ್ದು ಮೇಳನು ಆಶಿಲ್ಯಾನ ಮಸೀಂಗಾ ಸಾಂಗ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಹಾಂತು ಸಾಂಗ ಶಬ್ದಾಚಿ ದ್ವಿರುಕ್ತಿ ಪ್ರಯೋಗ ಜಾಲ್ಯಾವರಿ ಜಾತಾ. ಜಾಲ್ಲೆ ನಿಮಿತ್ತ ಮಸೀಂಗ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಪುರೊ. ಮಸೀಂಗಾ ಸಾಂಗ ಮ್ಹಣಕಾ ಮ್ಹಣು ನಾ. ಗೋಯಾಂತು ಮಸಕಾ ಸಾಂಗಾ ಮ್ಹಣತಾತಿ. ಹಿಂದೀಂತು ಮುನಗಾ ಮ್ಹಣತಾತಿ.

ವಿಶೇಷ ಕಸಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಶೆಂತು ಹೆ ಮಸೀಂಗಾಕ ಸ್ತ್ರೀ ಚಿತ್ತಹಾರಿ ಮ್ಹಣತಾತಿ. ಹಾಜೆನ ಹೆ ಮಸೀ ಸಾಂಗ ಬಾಯಲಾಲೇ ಮನ ಅಪಹರಣ ಕರಚೇ ಜಾವನು ಆಸಾ. ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಬಾಯಿಲಾಂಕ ಹೆಂ ಮನೀಸಾಂಗ ಭೌ ಪ್ರಿಯ ಜಾವನು ಆಸಾ ಖ್ಹಂಯ.

An Appeal to the members of the GSB Community

  जेसन पींत, SDB, उद्यावर, उडुपी (MA कोंकणी)

ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಸಾನ ಕಾಣಿಯೊ ಬರೊವಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತು°

ಪರಬೆಕ ತಿಸ್ರೆ ಲ್ಹಾರಾಚೆ ಭಯ ವಿಶ್ವಾಕಚ ಕರೋನಾಚೆ ಭಯ

ನವೆಂಬರ ಮ್ಹಯನೊ ಸರನು ದಶಂಬರ ಪಾವಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ಲೋಕಾಂಕ

ಅಮ್ಚಿಗೆಲೆ ಪರ‍್ಬೆ ರಾಂದಪ ಅಮ್ಚಿ ರಾಂದಪ ಭಾರಿ ಸುಲಭಗೊ

ಪ್ರಾಕ ದಕೂನು ಪ್ರಸ್ತೂತಾಕ ಎತ್ತಾನ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಖಾಣಜವಣ,

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸು ಆನಿ ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ ಅಶ್ಶಿ ತಶ್ಶಿ ಪೊಳೊಚೆ

ಮನು ಕುಲ ಕಳನು ಕೀ ಕಳನಾಶಿ° ಚೂಕಿ ಕೆಲ್ಲಾರಿ ಆವಸು

कोरोना महामारी भारताक येवनु ६ महिने जाले.

ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಂತು ಸಾಬಾರ ಸಂಖ್ಯೆರಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ಭೊ

Home

Ad for Aruna Masala

ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಅಂಡಾರು ರಾಮದಾಸ ಕಿಣಿ

Featured Chandrika Mohan Pai KC Prabhu

 

Anniversaries

Shabdh Vihaar

Homage

Jobs Finders

 

 

Well Wishers

Has no content to show!

Most Read

Homage

Events

Who is Online?

We have 111 guests and no members online

Advertorial

Scroll to top