ಉಜ್ವಾಡು ದಾಕಯಿಲೆ ಶ್ರೀಕಾಶೀಮಠಾಧೀಶ - ಶ್ರೀಮತ್ ವರದೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ
ತಿಥಿಚೆ ಪ್ರಮಾಣೆ ಆಜಿ ಶ್ರೀಕಾಶೀ ಮಠಾಚೆ ದಿವ್ಯ ಗುರು ಪರಂಪರೆಚೆ 18ವೆ° ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಗುರು ಜಾವನು ಆಸಚೆ ಉಡುಪಿಚೆ ಉಲೊವಚೊ ದೇವು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಾಲೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕೆಲೆಲೆ ಶ್ರೀಮತ್ ವರದೇಂದ್ರತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಂಗೆಲೊ 157ವೊ ಜನ್ಮದೀವಸು. ಗುರುವರ್ಯ ಕೊಚ್ಚಿಚೆ ಅಂದಿಕಾಡವು ಗಾಂವಾoತು° ಕ್ಷಯ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರಾಚೆ ಆಶ್ವೀಜ ಬಹುಳ ಅಮಾವಾಸಾ ದೀಪಾವಳಿಚೆ ಪರ್ವಕಾಲಾಂತು° 07.11.1866 ದೀವಸು ಜಲ್ಮಾಕ ಆಯಲೆ. ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮಾಚೆ ನಾಂವ° ಗಿರಿ ಮಲ್ಯ, ಬಾಪಸೂಲೆ ನಾಂವ° ಅನಂತ ಮಲ್ಯ. ಗಿರಿಮಲ್ಯ ಚೆರಡು ಆಸತಾನಾ ಇಷ್ಟಾಲೆ ಸಾಂಗತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆನಿ ಶಿಷ್ಯ ಮ್ಹಣು ಖೇಳತಲೊ. ಹೆ° ಶ್ರೀಮತ್ ಭುವನೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಹಾಂಗೆಲೆ ಕಳಿತಾಕ ಆಯಲೆಂ. ಚೆಲೆಕ ಆಪೋನು ಮುಕಾರ ಕಸಲೆ° ಜಾವಚೆ ಮ್ಹಣು ಚಿಂತಲಾ° ಮ್ಹಣು ವಿಚಾರಲೆಂ. ಹಾಂವ° ಸನ್ಯಾಸಿ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣು ಗಿರಿ ಮಲ್ಯಾನ ಸಾಂಗಲೆ°. ಹೆ° ಆಯಕೂನು ಗುರುವರ್ಯಾನ ಆಮಿ ತುಕಾ ಶಿಷ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಕರತಾತಿ ಮ್ಹಣು ಸಮಾಸೊ ಕೆಲೆ. ಜಾಲ್ಯಾರ ಮುಕಾರ ತೆ° ಸತ್ಯ ಜಾಲೆ°. ಧನು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರಾಚೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪೌರ್ಣಮಿ 06.06.1876 ದೀವಸು ಶ್ರೀಮತ್ ಭುವನೇಂದ್ರತೀರ್ಥ ಹಾಂನಿ° ಗಿರಿಮಲ್ಯಾಕ ಮಂಜೇಶ್ವರಾoತು° ಸನ್ಯಾಸದೀಕ್ಷಾ ದೀವನು "ಶ್ರೀ ವರದೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ" ಮ್ಹಣು ನಾಮಕರಣ ಕೆಲೆ°.
ಶ್ರೀಮತ್ ಭುವನೇಂದ್ರತೀರ್ಥ ಹಾಂನಿ° 26.11.1886 ದೀವಸು ವೃಂದಾವನಸ್ಥ ಜಾತರಿ ಶ್ರೀ ವರದೆಂದ್ರತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಜಾಲಿಂತಿ.
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಂಗೆಲೆ° ಗುಣಗಾನ ಸಂತ ಭದ್ರಗಿರಿ ಅಚ್ಯುತದಾಸ ಹಾಂನಿ° ತಾಂಗೆಲೆ° ಗುರುಚರಿತಾಮೃತ ಗ್ರಂಥಾoತು° ದಾಖಲಿಕರಣ ಕೆಲಾಂ: ಶ್ರೀ ಭುವನೇಂದ್ರಾನಿ ವಿಂಚೂನ ಕಾಡಲೆಲೆ ಶ್ರೀ ವರದೇಂದ್ರ ಹಾಂಕಾ° ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಜಾವನು ವಂದನ ಕರನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಫಾವೊ ಕರತಾತ ಕೀ ತಾಂಗೆಲೆ° ಜೀವನ ಧನ್ಯ ಜಾವಚಾಂತು° ಸಂಶಯ ನಾ ಮ್ಹಣಚಾಕ ಎಕ ನಿದರ್ಶನ ತಾಣೆ ದಿಲಾ°: ಎಕ ಪಾವಟಿ ವೇದಮೂರ್ತಿ ನರಸಿಂಹ ಪುರಾಣಿಕ ಹಾಂನಿ° ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಯೆವನು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿ ಸೇವಾ ಕೆಲಿ. ಪಾದಪೂಜೆಚೆ ಉಪರಾಂತ ಗುರುವರ್ಯಾನ ಫಲಮಂತ್ರಕ್ಷಾತ ದಿತನಾ ಪುರಾಣಿಕಾಲೆ ಪೂತು ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಕ ಪಳೊವನು ಮುಕಾರ ಹೊ ಎಕು ಪ್ರಭಾವಿ, ವಾಗ್ಮಿ, ತ್ಯಾಗಿ ಜಾವನು ಉಜ್ವಾಡಾಕ ಯೆತಲೊ ಮ್ಹಣು ಪ್ರಸಾದ ದಿಲೊ. ಮುಕಾರ ವಚೂನ ತಾಂನಿ° ಪರ್ತಗಾಳಿ ಜೀವೋತ್ತಮ ಮಠಾಧಿಪತಿ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಇಂದಿರಾಕಾoತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಜಾವನು ನಾವಾದೀಕ ಜಾಲೆ. ಗುರುವರ್ಯಾಲೆ° ಸಂಗೀತ ಜ್ಞಾನ ಆನಿ ಎಕ ಅದ್ಭುತ ವಿಷಯ ಆಸಾ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಖೂಬ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯ° ವಾಜತಲೆ. ವೀಣಾ ವಾಜುಚಾಂತು° ತಾಂನಿ° ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತಾ ಫಾವೊ ಕೆಲೆಲಿ. ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತಜ್ಞಾಕ° ತಿದ್ದುಚೆ ಕರತಲೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ನವೀನ ರಾಗ ಸಂಯೋಜನ ಕರಚೆಂಯೀ ಕೆಲಾ°. ವೇದಜ್ಞಾನ ಆನಿ ನಾದಜ್ಞಾನಾಂಚೆ ಅಪರೂಬಾಯೆಚೆ ಸಂಗಮ ತಾಂನಿ° ಜಾವನು ಆಶಿಲೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಾಂತೂಯಿ ಉಮೇದಿ ದವರನು ಆಶಿಲೆ ಆನಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಣಿತಿ ಫಾವೊ ಕೆಲೆಲಿ. ತಾಂನಿ° ಸೊಡವಾಯಿಲೆ ದೇವಾಂಚೆ° ಆನಿ ಗುರುಂಗೆಲೆ° ತೈಲ ಚಿತ್ರ° ಮಠಾಂತು° ಆಸಾತಿ. ಗುರುವರ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತ, ಕೊಂಕಣಿ, ಕನ್ನಡ, ಮರಾಠಿ, ಮಲಯಾಳಂ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಹಿಂದಿ, ಗುಜರಾತಿ ಆಶೆ° ಬಹುಭಾಷಾ ಪ್ರವೀಣ ಆಶಿಲೆ. ವಿದೇಶಿ ಭಾಸೊ ಜರ್ಮನ್, ಜಪಾನೀಸ್, ಲ್ಯಾಟಿನ್, ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್, ಉರ್ದು ಹಾಂಚೆ° ಜ್ಞಾನಯೀ ತಾಂಕಾ° ಆಶಿಲೆ°. ಖಂಚೆ ಭಾಷೆಚೆ ಪುಸ್ತಕ ವಾಚತಲೆ ತ್ಯಾಚ ಭಾಷೆಂತು° ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರಯತಲೆ. ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಾಚೆ ಪ್ರಮಾಣೆ ಭಸ್ಮ ಆನಿ ರಸೌಷಧಿ ತಯಾರ ಕರತಲೆ. ವೇದಜ್ಞಾನಾಚೆ ಸಾಂಗತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಾಚೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಆಸೂಕಾ ಮ್ಹಣು ತಾಂನಿ° ಉಲೊ ದಿತಲೆ. ವೇದಾಂತ ನಾತಿಲೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕುರುಡು ಆನಿ ತಂತ್ರ ನಾತಿಲೆ ವೇದಜ್ಞಾನ ಕುಂಟು ಮ್ಹಣತಲೆ. ಬಸ್ರೂರಾಂತು° ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಮುದ್ರಣಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನ ಕೆಲೆಲಿ ಕೀರ್ತಿ ತಾಂಗೆಲಿ ಜಾಔನು ಆಸಾ. ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಹಾಂಗೆಲೆ° ಸರ್ವಮೂಲ ಗ್ರಂಥಾoಚೆ° ತಂತ್ರಸಾರ ಸಂಗ್ರಹ, ಕೃಷ್ಣಾಮೃತ ಮಹಾರ್ಣವ, ಸ್ಮೃತಿ ಮುಕ್ತಾವಲಿ ಅಸಲಿ° ಗ್ರಂಥ° ಗುರುವರ್ಯಾಲೆ ತೋಡಾರ ಆಶಿಲಿ°. ಎಕ ಪಾವಟಿ ವಾಚಲ್ಯಾರಿ ಗುರುವರ್ಯಾಲೆ ಸ್ಮೃತಿಂತು° ಆಸತಲೆ°.
ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ವೆಗವೆಗಳೆ ಛಂದಸ್ಸು ವೃತ್ತಾಂತ ರಚನ ಕೆಲೆಲೆ ವೇದವ್ಯಾಸಾಷ್ಟಕ, ರಾಮಚಂದ್ರಾಷ್ಟಕ, ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕ, ಮಾಲಾಬಂಧ, ನಾಗಬಂಧ, ಚಕ್ರಬಂಧ ಹಾಂತು° ತಾಂಗೆಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಪಳೊವಚಾಕ ಮೆಳತಾ. ಎಕ ಪಾವಟಿ ಗುರುವರ್ಯಾಂಕ ತಾಪ ಆಯಿಲೊ. ವೈದ್ಯಾನಿ ನ್ಹಾವಚಾಕ ನಜ ಮ್ಹಳೆಲೆ°. ಜಾಲ್ಯಾರ ತ್ರಿಕಾಲ ಪೂಜಾ ಕರಚಾಂತ ಖಾಂಯ ಲೋಪ ಯುಎವಚೊ ನಾ ಮ್ಹಣು ಸ್ನಾನ ಕರಚಾಕ ಗೆಲೆ. ಪೂಜಾ ಸಂಪಚೆ ತಾಂಯ ಗುರುವಯಾಂಲೊ ದಂಡ ಕಲಕಲತಲೊ. ಉಪರಾಂತ ಗುರುವರ್ಯಾಲೊ ತಾಪ ಚಡ ಜಾಲೊ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆ ಹ್ಯಾ ಅತಿಮಾನುಷ ಮಹಿಮಾ ಪಳೊವನು ವೈದ್ಯ ಥರಥರಲೆ.
ಸ್ವಾಮೀಜಿಂಕ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ನಾ ಆಶಿಲೆ°, ನಿಷ್ಠೂರ ಧರ್ಮಾಚೆ ಜಾವನು ಆಶಿಲೆ ಆನಿ ಪರಮ ಕಾರುಣ್ಯ ದಾಕಯತಕೆ ಆನಿ ಕ್ಷಮಾ ಸಮುದ್ರ ಆಶಿಲೆ. ಉದಾಹರಣೆಕ ಎಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣು ಕಾಶೀಮಠಾಚಿ ಆಸ್ತಿ ಮೆಗೆಲಿ ಮ್ಹಣು ನ್ಯಾಯಾಲಯಾಕ ವಚೂನ ಸಲವಲೊ. ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯಾಂತ ಅರ್ಜಿ ಘಾಲನು ತಾಕಾ ಜಯ ಜಾವಕಾ ಮ್ಹಣು ದೇವಾಲಾಗಿ ಮಾಘೂನ ಪ್ರಸಾದ ದಿವಕಾ ಮ್ಹಣು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಲಾಗಿ ಯೆವನು ಮಾಘತಾ. ಸಗಟಾಲ;ಎ ಆಂತರ್ಯ ಪಳಯತಲೆ ಗುರುವರ್ಯಾನ ಖಂಯ ಸತ್ಯ ಆಸಾ ತಂಯ ಜಯ ಮೇಳೊ ಮ್ಹಣು ಪ್ರಸಾಧ ದಿಲೊ. ಪರತೂನ ಸಲ್ವಲೆಲೆ ತಾಕಾ ಮುಕಾವಯಲೆ ದೀವಸಾಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ದಿಲೆಲೆ ಸಹೃದಯಿ ತಾಂನಿ° ಜಾವನು ಆಶಿಲೆ.
ವಿನೋದಾಂತೂಯಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಭಕ್ತ ವೃಂದಾಕ ಆನಂದ ದಿತಲೆ. ದೃಷ್ಟಾಂತಾಕ ಮಠಾಚೆ ಶಿಷ್ಯ ವರ್ಗಾಂತ ಹನುಮಂತು ಸ್ನಾನ, ಅನ್ನ, ಪಾನಾಂತು° ನಿಸ್ಸೀಮ. ಮಠಾಂತು° ವ್ಹಿಂವ್ಹಿoಗಡ ತೈಲ° ಆಸಾತಿ, ತೈಲಾಭ್ಯಂಗ ಕರಯಾಂವೆ ಮ್ಹಣು ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಕುಶಾಲೆಕ ಹನುಮಂತಾಕ ವಿಚಾರಲೆ°. ಮಾಕಾ ಹೂನ ಉದಕಾಂತ ನ್ಹಾವಚೆ° ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಪಂಚಪ್ರಾಣ, ಆಟ ಭಾಣ ಉದಾಕ ಆಸಲ್ಯಾರಯಿ ಹಾಂವ° ತಯಾರ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. ಹನುಮಂತಾಕ ತ್ರಿಫಲ, ಧನ್ವಂತರಿ ಆಶೆ° ವೆಗವಗೆಳೆ ತೇಲಾಂತು° ಬೂಡಯಲೊ. ಆಟ ಬ್ಹಾಣ ಉದಾಕಯಿ ತಯಾರ ಆಶಿಲೆ°. ಹೂನ ಉದಕಾಕ ಶೆಳ ಉದಾಕ ಘಾಲೂಂಕ ನಾ ಮ್ಹಣು ತಾಕೀತ ಜಾಲೆ°. ಹೂನ ಉದಾಕ ರಕಯತಾನ ಹನುಮಂತಾನ ನ್ಹಾಂಚೆ ಪಳೊವಚಾಕ ಜಾಯನಾ ಆಶಿಲೆ°. ನ್ಹಾವನು ಜಾತರಿ ಹನುಮಂತಾಕ ವಿಶೇಷ ಜೇವಣ ವಾಳೆ°. ತಾಂತು° ಮರ್ವಾಳೋ ಪಾನಾಚೊ ಪತ್ರಡೊ, ಉಬಟಿ ಆನಿ ಹೇರ ಖಾದ್ಯ ಆಶಿಲಿ°.
ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿ ಮಹಿಮಾ ಅಪಾರ. ಸಾಂಗಿಲೆ ತಿತಲಿ ಆಸಾ. ಶ್ರೀ ಕಾಶೀಮಠಾಚೆ ಸ್ಥಾಪನಾ ಕೆಲೆಲೆ ಶ್ರೀ ವಿಜಯೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಹಾಂಗೆಲೊ ಅವತಾರ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಜಾವಚೆ ನಾ. ಕಾಶೀಮಠ ಸ್ಥಾಪನ ಕೆಲೆಲೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಮತ್ ವಿಜಯೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಹಾಂನಿ° 64 ವಿದ್ಯೆ ಆಪಣಾಯಿಲೆ. ಗುರುವರ್ಯಾಂಕ ಚೆರಡುವ° ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಖೂಬ ಮೋಗು. ಹರ ಪ್ರತೀ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭಾರ ಚೆರಡುವಾಂಕ ವಝನ ವಾಂಟಚೆ° ರಿವಾಜ ಹಾಂನಿoಚಿ ಶುರು ಕೆಲೆಲೆ°.
ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಪೈಕ ಆಶೀರ್ವಾದಪೂರ್ವಕ ಭಾಂಗರಾ ಸರು ಅನುಗ್ರಕ ಕರನು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಚಿ ಜಾತಕ ಕುಂಡಲಿ ಕರನು ದಿಲ್ಯಾ ಗುರುವರ್ಯಾನ. ಮಂಗಳೂರಚೆ ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಚೆ ಭುವನೇಂದ್ರ ಸಭಾಸದನಾಂತು° ಹಾಂಗೆಲೆ "ನಾಗಬಂಧ"ಚೆ ಕೆತ್ತನಾ ಕೆಲೆಲಿ ಆಸಾ. ಉಡುಪಾಚೆ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಚೆ ಉಜ್ವೆ ದಿಕ್ಕಾಚೆ ಖಾಂಬೆರಿ ಆಜಿಕಯಿ ಮಾಲಾಬಂಧಾಚೆ ಕೆತ್ತನಾ ಪಳೊವಚಾಕ ಮೇಳತಾ.
1912ತುv ಶ್ರೀಮತ್ ಸುಕೃತೀಂದ್ರತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಕ ತಾಂಗೆಲೆ ಶಿಷ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಕೆಲೆ°. ಆನಂದ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಆಷಾಢ ಶುದ್ಧ ದ್ವಿತೀಯ 24.06.1914 ದೀವಸು ವಾಲ್ಕೇಶ್ವರಾಂತು° ಮಾಧವೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆ ಸನ್ನಿಧಿಂತು° ವೃಂದಾವನಸ್ಥ ಜಾಲೆ.
ವಿಧೀಶ ಮುಖ್ಯೈಃ ವರದೇಶ ದೇವೈಃ ಸಂಪೂಜಿತೇ ವ್ಯಾಸ ರಘೂತ್ತಮಾಂಘ್ರೀ?
ಸಮರ್ಚಿಷುರ್ಯೇತಿ ಮುದಾ ಚ ಭಕ್ತ್ಯಾ ವಂದೇ ಗುರೂಂಸ್ತಾನ್ ವರದೇಂದ್ರತೀರ್ಥಾನ್?22?
ಶ್ರೀಮತ್ಸುಧೀoದ್ರ ಹಾಂಗೆಲೆ ಗುರುಪರಂಪರಾಸ್ತವನಾoತು° ಸಾಂಗಿಲೆ ಮ್ಹಣಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರಾದಿನಿ ಪೂಜೂಚೆ ವ್ಯಾಸ ರಾಮಾಲೆ ಚರಣಾರವಿಂದಾಕ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಸಾನ ಪೂಜಾ ಕರಚೆ ಶ್ರೀ ವರದೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಹಾಂಕಾ° ವಂದನ ಕರತಾ°. ಸಾಂಗಚೆ° ಕಸಲೆ° ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಗುರುವರ್ಯಾನಿ ಕಾಶೀಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನ ಅತ್ಯಂತ ಯೋಗ್ಯ ರೀತಿರಿ ಚಲಾವಸೂನ ಖ್ಯಾತಿ ಪಾವಿಲಿ.
ಸಂಗ್ರಹ : ಶ್ರೀಮತೀ ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ ಪೈ ಬಳ್ಳಂಬೆಟ್ಟು
ದಿನಾoಕ: 13.11.2023

ಶಾರದಾ ಉತ್ಸವ – ಆಡಂಬರ ಉಣೆ ಕರೂನ ವಿದ್ಯಾ ವಾಡೊವುಂಕ ಜಾಯ:    

  

ಡಾ. ಕಸ್ತೂರಿ ಮೋಹನ ಪೈ

ಸರಸ್ವತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಾಯೆ ದಕೂನ ಉಬಜಲೆಲೆ° ಆಮಗೆಲೆ ಸಮಾಜ. ‘ಸರಸ’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ನಿತಳ, ಶುದ್ಧ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅರ್ಥ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ ಜೆ ನ್ಹಂಯ ಥಂಯ ಹೊಳತಾಲಿ ತಿಕಾ ಸರಸ್ವತಿ ನಾಂವ. ತಿಗೆಲೆ° ಉದಕ ನಿತಳ, ಶುದ್ಧ ಆನಿ ಪಾರದರ್ಶಕ. ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ ಆಸನಾ. ತಶೆಂಚ ವಿದ್ಯಾ ಆನಿ ಜ್ಞಾನ ನಿತಳ, ಶುದ್ಧ ಆನಿ ಪಾರದರ್ಶಕ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ ಸರಸ್ವತಿ ಯಾನೆ ಶಾರದಾ ಪೂಜೆಂತ ವಿದ್ಯಾ ಆನಿ ಜ್ಞಾನಾಚೆ° ಆರಾಧನ. ಶರದ ಋತುಂತ ಪೂಜನ ಆಸಚೆ ನಿಮಿತ್ಥ ಸರಸವತಿಕ ಶಾರದಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ° ನಾಂವ ಪ್ರಚಲಿತ ಜಾಲೆ°. ಆಮ್ಗೆಲೆ ಪೂರ್ವಜ ಆಡಂಬರಾಕ ಆರಾಧನ ಕರನಾತ ಆಶಿಲೆ. ಶಾರದೆಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ ಪುಸ್ತಕ, ಲೇಖನಿ ಆಸಚೆಂ ವಿದ್ಯೆಚೆ° ದ್ಯೂತಕ ವೀಣಾ ಆಸಚಿ ಲಲಿತ ಕಲೆಚೆ° ಸಾಧನ. ಆಯಚ್ಯಾ ಶಾರದಾ ಉತ್ಸವಾಂತ ವಿದ್ಯೆಕ ಸ್ಥಾನ ಊಣೆ ವೆಗ ವೆಗಳಿ ನಮೂನ್ಯಾಚಿ ಪೂಜಾ, ರುಪ್ಪೆಂ ಭಾಂಗ್ರಾಕ ಸ್ಥಾನ ಚಡ. ಲಲಿತ ಕೆಲೆಕ ಸ್ಥಾನ ಊಣೆ, ಕರ್ಣ ಕರ್ಕಶ ನಾಶಿಕ ಆನಿ ವಾಗಾ ವೇಸಾಂಚೆ ಬ್ಯಾಂಡ ದಾಡಾಚೆ° ಚಡ.

ವೇದಕಾಲಾಚೆ ಪೂರ್ವಜಾಲಿ ಶಾರದಾ ಪೂಜಾ: ವೇದಕಾಲಾಂತ ಶಿಕ್ಷಣಚ ಆಮಗೆಲೆ ಪೂರ್ವಜಾಂಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜಾ ಆಶಿಲಿ.

एकाचेतत् सरस्वती नदीनां शुचिर् यती गिरिभ्य समुद्रात्।
रायश् चेतन्ती भुवनस्य भूरेर् घृतम् पयो दुदुहे नाहुषाय॥     ಋಗ್ವೇದ ೭.೯೫

ಅಶೆಂ ಋಗ್ವೇದಾಚೆ ಋಕ್ ಸಾಂಗತಾ. ತೆನ್ನಾ ಸರಸ್ವತಿ ನ್ಹಂಯ ಆಶಿಲಿ (ಹಿಮಾಲಯಾಚೆ ಡೊಂಗ್ರಾ ದಕೂನ ಎವುನ ಸಮುದ್ರಾಕ ವತಲಿ). ತೀ ಜೀವು (ಘ್ರತಂ,ಪಯೊ) ಜೀಣ (ಭುವನಸ್ಯ) ಆನಿ ಜ್ಞಾನ (ಚೆತತ್) ತಿನಯ ದಿತಲಿ.  ೩೦೦೦ ವರಸಾಂ ಫ಼ಾಟಿಕ ಸರಸ್ವತಿ ನ್ಹಂಯ ಸುಕೂನ ಗೆಲ್ಲಿ ಉಪ್ರಾಂತ ಆಮಗೆಲೆ ಪೂರ್ವಜಾನಿ ಮೃತ್ತಿಕೆಚಿ, ಪಿತಳೆಚಿ, ರುಪ್ಯಾಚಿ ಯಾನೆ ಭಾಂಗರಾಚಿ ಶಾರದಾ ಕರನಿ. ಪೂಣ ಆರಾಧನಾ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಆನಿ ವೀಣೆಕ ಮಾತ್ರ. ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೆರ ವಿದ್ಯಾರಾಧನಾಚೆ° ಪೀಠ ಜಾವುನ ತಕ್ಷಶಿಲಾ (ಕ್ರಿ. ಪೂರ್ವ ೮ ಶತಮಾನ), ನಾಲಂದಾ (ಕ್ರಿ. ಶ ೫ವೆ ಶತಮಾನ), ವಿಕ್ರಮಶಿಲಾ ಘಡೊವುನ ಹಾಡಲೆ. ವೈದ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ, ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ, ವ್ಯೋಮಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಂಚೆ ಜ್ಞಾನ ಪಸರಲೆಂ, ಗ್ರಂಥ ರಚಯಲೆ°. ಇತಿಹಾಸಾಂತ ಮುಖಾರ ಮಹಾಭಾರತಾಚೆ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕಾಲೆಂ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ತುತಿ ಸಾಂಗತಾ:

देही स्मृति विद्या शक्तिं शिष्या प्रबोधिनिं  ग्रंथकर्तत्वं शक्तिं सुशिव्यं सुप्रतिष्टां

(ಬರೀ ಸ್ಮೃತಿ, ವಿದ್ಯಾ, ಶಕ್ತಿ, ಶಿಷ್ಯ,ಸಂದೇಶ,ಗ್ರಂಥ ರಚೊವಚೆಂ ಬುದ್ಧಿ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ರಾಕಚಿ ತ್ರಾಣ ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರೊ)

ಮಧ್ಯಾ ಯುಗಾಂತ ಶಾರದಾ ಪೂಜಾ: ಶಂಕರ ಆಚಾರ್ಯಾನ ಭಾರತಾಚೆ ಕೊನ್ಶೆ ಕೊನ್ಶೆಂತ ಶಾರದಾ ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪನ ಕೆಲಿ°. ೨೦೦೦ ಹಜಾರ ವರಸಾಂತ ಹಜಾರಾನಿ ಮಂದಿರಾಂತ ಫ಼ಾತರಾಚಿ ಯಾನೆ ಲಾಕಡಾಚಿ ಶಾರದೆಲಿ ಮೂರ್ತಿಯೊ ಕರೂನ ಮಂದಿರಾಂಚೆ ಗೌರವ ವಾಡಯಲೊ. ಕಾಶ್ಮೀರ ದಕೂನ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಮೆರೇನ ರಾವಳಾರಾಂತ, ದೆವುಳಾಂತ ಆನಿ ಘರಾಂತ ನವರಾತ್ರಿಂತ ವೆಗ ವೆಗಳೆ ವಿದ್ಯೆಚೆ ಕಾರ್ಯಾವಳಿಂಕ ಮಾನ ಆಶಿಲೊ.  ಆಯಜ ಪುಸ್ತಕ ಆನಿ ವೀಣಾ ತಿಗೆಲೆ ಹಾತಾಂತ ಮಾತ್ರ, ವಿದ್ಯೆ ಶಿಕಯಲೆಲೆ, ಶಿಕಿಲೆ, ಭಾಸ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಾಡಯಿಲ್ಯಾಂಕ ಸ್ಥಾನ ಚಡಶೆ ಶಾರದಾ ಪೂಜೆಚ್ಯಾ ಪೆಂಡಾಲಾಂತ ನಾ. ಕಲಾರಾಧಕಾಂಕ ಥೊಡೆ ವೇದಿರಿ ಮಾತ್ರ ಮಾನ ಆಸಾ. ವಿಜಯನಗರ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಾಂತ (ಇಸವಿ ೧೩೨೫ – ೧೫೬೫) ತಶೆಂಚ ಮೈಸೂರ ವಡೆಯರ ರಾವಳಾರಾಂತ ದಸರೆಂತ (೧೫೬೬- ೧೯೬೯) ಅಧ್ಯಯನಶೀಲ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ ಮಾನ ಸಮ್ಮಾನ ಆಶಿಲೊ.

ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿಚೆ ಪ್ರವರ್ತನ: ೬-೭ವೆ ಶತಮಾನಾಂತ ರಚಯಿಲೆ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಂತ ಎಕ ಶೋಭಿತ ಆನಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗ್ರಂಥ. ಸಪ್ತಶತಿ ಪಠನ ಕರೂಂಕ ಖೂಬ ಆನಂದ ಯೆತಾ. ಹಾಂತು ನಕೇವಲ ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಣ ಮಹಾಲಕ್ಮೀ, ಮಹಾಕಾಳಿ, ದುರ್ಗಾ, ಅಂಬಿಕಾ ಇತ್ಯಾದಿ ವೆಗೆವೆಗಳಿ° ನಾವಾಂನಿ ಭೂಂಯ ಆವಸುಲಿ ಪೂಜನ ಚಾಲ್ತಿಕ ಆಯಲೆ°. ಆಮಗೆಲೆ ಪೂರ್ವಜಾಲೆ° ಕುಳಾರ ಗೊಂಯಾಂತ ೨೫೦೦ ವರಸಾ ಫ಼ಾಟಿಕ ‘ಸಾಂತೇರಿ’ ನಾಂವಾಚೆರ ಭೂಂಯ ಆವಸುಲಿ ಆರಾಧನ ಆಶಿಲಿ. ತೀ ಕ್ರಮೇಣ ದೆವುಳಾಚೆ ಭಿತರ ವಚೂನ ಸಪ್ತಶತಿಂತ ಸಾಂಗಿಲೆ ರೂಪಾಂತ ಮೆಳೂನ ಗೆಲಿ. ಕಾಲಾಂತರಾಂತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ ಚಡತ ಗೆಲ್ಯೊ ಆನಿ ವಿದ್ಯೆಚೆ ಆದರ ಊಣೆ ಜಾಲೆ°. ೧೯ವೆ ಆನಿ ೨೦ವೆ ಶತಮಾನಾಂತ ಅರ್ಥಿಕ ಬಳವಂತಾನಿ ರುಪ್ಪೆ, ಭಾಂಗಾರ ವಜ್ರ-ರತ್ನಾಂಚಿ ಅಲಂಕಾರಾಚೆ° ಮೋಹ ವಾಡಯಲೆ°. ಗೋಂಯ ತ್ಯಾ ವೆಳಾಚೆರ ಪುರ್ತುಗಾಲಿಯಾಲೆ ತಾಬ್ಯಾಂತ ಆಸೂನ ಶಿಕ್ಷಣ ಫ಼ಾಟಿಕ ಪಡಲ್ಲೆಲೆ° ಹಾಕಾ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಆಸತಲೆ°. ಗೋಂಯ ಸುಟಕೆಚೆ ಉಪರಾಂತ ಬೀ ಅರ್ಥಿಕ ಬಳವಂತಾನಿ ರುಪ್ಪೆ, ಭಾಂಗಾರ ವಜ್ರ-ರತ್ನಾಂಚಿ ಮೋಹ ಆನಿ ಇತಲೊ ವಾಡಯಲೊ. ಸರಸ್ವತಿ-ಶಾರದೆಚೆ ನಾಂವಾಂರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಖುಲ್ಲೆ ನಾ.

ಆಧುನಿಕ ಶಾರದಾ ಪೂಜಾ:  ಆಯಚ್ಯಾ ಕಾಲಾಂತ ರಾಜಾ ರವಿವರ್ಮಾಂಚೆ ಚಿತ್ರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಶಾರದೆಚಿ ಮೂರ್ತಿ ರಚಯತಾತ. ಶೃದ್ಧಾವಂತಾಚೆ ಘರಾಂತ ಪುಸ್ತಕಾಂಕ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಪೂಜಾ ಚಾಲತಿಂತ ಆಸಾ. ವ್ಹಾಡಲೆಲೆ ಶಾರಾಂತ ಸಾರ್ವಜಾನಿಕ ಶಾರದೋತ್ಸವಾಂತ ವಿದ್ಯಾ ಆನಿ ಕಲಾಂಚಿ ಉಪಾಸನಾಪೇಕ್ಷ ಚಡ ಆಡಂಭರ ದಿಷ್ಠಿಕ ಪಡತಾ. ಜ್ಞಾನಾಪೇಕ್ಷ ಚಡ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆಕ ವಾಟ ದಿಸತಾ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಂಲೆ° ವಿದ್ಯೆಚೆ ಶೃದ್ಧೆಪೇಕ್ಷ ಚಡ ಬಳಾಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆನೀ ಪಟಾಕಿಚೊ ಆವಾಜ ಆಯಕುಂಕ ಎತಾ. ಶೋಭಾಯಾತ್ರಾಂತ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞಾ ನಾ. ತಿಳಸಾಂಜೆ ಸುರುವಾತ ಜಾಯನಾಶಿ° ರಾತ್ರಿ ಫ಼ಾಲೆ° ವಾದ್ಯಾಂಚಿ ಕಠೋರತಾಯೆನ ಗಾಂವಭರ ಬೊವಾಳ ಕರತಾತ. ಜಾಲ್ಲತರ ಪೂರ್ವಜಾಲೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಾಚೆಂ ವ್ಹಳಖ ಆಸಚೆ ಶೃದ್ಧಾವಂತ ಶಾರದೆಲೆ ಪೂಜೆಂತ ಆಯಜ ಮೆರೆನ ಜ್ಞಾನಾಚಿ ಜ್ಯೋತ ಲಾಯಿತಾತ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮಾಧಾನಾಚಿ ಗಜಾಲ. 

Click Support Us to support Kodial Khaber 

 


ಶರತ್ಕಾಲೆ ಮಹಾಪೂಜಾ ಕ್ರೀಯತೆ ಯಾ ಚ ವಾರ್ಷಿಕಿ - ಶರತ್ಕಾಲಾಂತು ಪ್ರಕೃತೀಚೆ ಪೂಜನ

ಎಕ ಸಾರ್ಥಕ ಜಾವನು ಆಶಿಲೆ ಜೀವನ ಅನುಭವ ಕರಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಫಕತ ಲೌಕಿಕ ಜಾವನು ಆಶಿಲೆ ಧನ ಸಂಪಾದನ, ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನ ಮಾತ್ರ ನ್ಹಹಿ°. ಆಮಗೆಲೆ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೇನ ಭಗಪದನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಖಾತೀರ ತಶೀಂಚಿ, ಕೌಟಂಬಿಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯ ಮೆಳನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮಾರಿ ಆಸೂಕಾ ಮ್ಹಣು ಕಾಲಕಾಲಾಕ ಚಲಚೆ ತಸಲೆ ಪರಬೊ ಆಚರಣ ಕರನು ದಿಲಾ. ತೆ° ಪರಬೇಂತು ಮುಖ್ಯ ಜಾವನು ನಾಗ ಪಂಚಮಿ ದಾಕೂನು ಪರಬೆಂಚೆ ಎಕ ಸರಮಾಳಾ ಶುರು ಜಾತಾ. ತ್ಯಾ ಪರಬೇಂತು ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವಾರಿ ಘರಾಕಡೇ ಆನೀ ದೇವಳಾಂತು ಆಚರಣ ಕರಚಿ ಪರಬ ನವರಾತ್ರಿ.
|| ನವಾನಾಂ ರಾತ್ರಿಣಾಂ ಸಂಹಾರ: ನವರಾತ್ರ || ಮ್ಹಣು ಸಂಸ್ಕೃತಾನ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ವಿವರಣ ದಿತಾತಿ. ಆಶ್ವೀಜ್ ಮಾಸಾಚೆ ಪ್ರತಿಪತ್ (ಪಾಡ್ವೊ) ದಾಕೂನು ಆರಂಭ ಜಾವನು ವಿಜಯ ದಶಮಿ ಪರ್ಯಂತ ನವರಾತ್ರಿಚೆ ಆಚರಣ ಕರತಾತಿ. ಆಶ್ವೀಜ ಮಾಸಾಚೆ ಪಾಡ್ವೆಕ ಶರತ್ಕಾಲ ಶುರು ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರಿ ಆಕಾಶಾಂತು ಮೋಡ ಸಗಟ ದೂರ ಜಾವನು ಆಸತಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರಿ ಪಾವ್ಸಾಡಿಚೆ ನಿರಂತರ ಪಾವಸಾಚೆ ನಿಮೀತ ಸಮಗ್ರ ಸಸ್ಯರಾಶಿ, ತಣ ಪೂರಾ ಚಂದ ಜಾವನು ವಾಡೂನು ಭೂದೇವಿ ಪಾಚ್ವೆ ಕಾಪಡ ನೇಸೂನು ಬಶಿಲಿ ಸೀಮಂತಿಣಿ (ಗರ್ಭಿಣಿ) ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪಾರಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಜಾವನು ದಿಸತಾ.

ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರಿ | ಶರತ್ಕಾಲೆ ಮಹಾಪೂಜಾ ಕ್ರೀಯತೆ ಯಾ ಚ ವಾರ್ಷಿಕಿ |

ಮ್ಹಳೆಲೆ ಉಲ್ವಣೆ ಮ್ಹಣಕೆ (ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತೀಚ ವಾಕ್ಯ) ಶರತ್ಕಾಲಾಂತು ಪ್ರಕೃತೀಚೆ ಆಯೀ (ಆವ್ಸು) ಜಾವನು ಆಶಿಲೆ ದುರ್ಗೆಲೆ ಪೂಜನ ಸರ್ವ ಜನ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವಾರಿ ಆಚರಣ ಕರತಾತಿ.
ಪಾಡ್ವೆ ದಾಕೂನು ದಶಮಿ ಪರ್ಯಂತ 10(ದ್ಹಾ) ದೀವಸು ನವರಾತ್ರಿ ಆಚರಣ ಕರತಾತಿ. ದಶರಾತ್ರಿ ದೇವಿ ಉಪಾಸನಾ ಕರತಾತಿ ಮ್ಹಳೆಲೆ ನಿಮೀತ ‘ದಸರಾ’ ಮ್ಹಣು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೇಂತು ಪ್ರಸಿದ್ದ ಜಾಲಾ. ದೇವಿ ಕವಚಾಂತು 8 ದೀವಸು 8 ದೇವಿ ರೂಪ ನಿರ್ದೇಶು ಕೆಲಾ.

| ಪ್ರಥಮಂ ಶೈಲಪುತ್ರಿ ಚ ದ್ವೀತಿಯಂ ಭ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ |

ತೃತೀಯಂ ಚಂದ್ರಘoಟೇತಿ ಕುಷ್ಮಾಂಡೆತಿ ಚತುರ್ಥಕಮ್ ||

ಪಂಚಮಂ ಸ್ಕಂದಮಾತೇತಿ ಷಷ್ಟಂ ಕಾತ್ಯಾಯನಿತಿಚ |

ಸಪ್ತಕಂ ಕಾಲರಾತ್ರಿ ಮಹಾಗೌರೀತಿ ಚಾಷ್ಟಮಮ್ ||

ನವಮಂ ಸಿದ್ದಿಧಾತ್ರಿ ಚ ನವಧುರ್ಗಾ ಪ್ರಕಿತಿತಾ: ||
ಆಶಿಂ ಶೈಲಪುತ್ರೀ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೀ, ಚಂದ್ರಘoಟಾ, ಕೂಷ್ಮಾಂಡಾ, ಸ್ಕಂದಮಾತಾ, ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ, ಕಾಲರಾತ್ರಿ, ಮಹಾಗೌರೀ, ಸದ್ಧಿಧಾತ್ರಿ ಮ್ಹಣು 9 ದೀವಸಾಕ 9 ರೂಪ ಚಿಂತನ ಕರ‍್ಚೆ ಆಮಗೆಲೆ ಸಂಪ್ರದಾಯು. ವ್ಹಿಂಗಡ ವ್ಹಿಂಗಡ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾoತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ, ವಿಶೇಷ ರೂಪಾರಿ ದುರ್ಗಾ ಆರಾಧನ ಚಲ್ತಾ. ವಿಶೇಷ ಜಾವನು ಉಡುಪಿ ಪರಿಸರಾಂತು ನವರಾತ್ರಿ ಆರಾಧನಾ ವಿಜೃಂಭಣೇರಿ ಚಲತಾ. ಸಂಕ್ಷೇಪ ರೂಪಾರಿ ದುರ್ಗಾ ಆರಾಧನಾ ಕರಚೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಂಗಾ ಕೆಲಾ°.


ನ್ಹವೇ ದೇವು: (ನವಾನ್ನ ಭೋಜನ)-
ಆಮಗೆಲೆ ಗಾದ್ಯಾಂತು ಪಾವ್ಸಾಡಿಂತು ಜಾಲೆಲೆ ಶೇತ(ಕದಿರ) ಧಾನ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಲೆ ಪೂಜನ ಕರನು ಘಂಟಾವಾದ್ಯ ಪುರಸ್ಸರ ಮಸ್ತಕಾರಿ ದರ‍್ನು ಘರಾಕ ಹಾಡಚೆ°. ಆಮಗೆಲೆ ದೇವಳಾಂತು ಸಮೇತ ಪಾಲ್ಲಂಕಿರಿ ಧಾನ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ  ಸ್ವರೂಪ ಶೇತ ದವರನು ವಾದ್ಯ ಪುರಸ್ಸರ ದೇವಳಾಂತು ಹಾಡೂನ ಪೂಜನ ಕರತಾತಿ. ಹಾಳೆಲೆ ಶೇತ ಘರಕಡೆ ವ್ಹರನು ನವೇ ದೇವು ಆಚರಣ ಕರತಾತಿ. ನ್ಹವೆ ತಾಂದೂಳಾಚೆ ಖೀರಿ, ತೌಶೆ ಸಾಸಮ, ಇತ್ಯಾದಿ ಭಕ್ಷö ತಯಾರ ಕರನು ಭಗವತ್ಪೂಜನ ಕರನು ನೈವೆದ್ಯ ಸಮಯಾಚೇರಿ ಕುಲದೇವಾಕ ಕಾಣಿಕಾ ಕಾಣು ದವರನು ಅತೀ ಶೀಘ್ರ ಕುಲದೇವಸ್ಥಾನಾಕ ಸಕುಟುಂಬಿಕ ಜಾವನು ಭೇಟಿ ದಿತಾತಿ ಮ್ಹಣು ದೇವಾಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ದವರತಾಚಿ. ತಶೀ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರಿ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತೀ ಪಾರಾಯಣ ಕರನು, ಘರಣೇಂತು ಚಲನು ಆಯಲಾ ಮ್ಹಣಕೆ ಕುಲದೇವತಾ ಪ್ರಿತ್ಯರ್ಥ ಪಾನ ವಾಡೂನ ನೀರಾಜನ ಸಮರ್ಪಣ ಕರತಾತಿ. ಅಶಿ° ನವ್ವೆ ದೇವು ಆಮಗೆಲೆ ಸಮಾಜಾಚೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗರಾಕಡೆ ವೈಭವಾರಿ ಆಚರಣ ಕರತಾತಿ.
• ಅಶಿಂಚಿ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೆ ದಾಕೂನು ಚಲನು ಆಯಲಾ ಮ್ಹಣಕೆ 9 ದೀವಸು, 3 ದೀವಸು, 1 ದೀವಸು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣ ಅಂತರ್ಗತ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ ಪಾರಾಯಣ ಸಮರ್ಪಣ ಕರತಾತಿ.
• ತಶಿಂಚಿ ನವರಾತ್ರಿಂತು ಯೆವಚೆ ಮೂಲಾ ನಕ್ಷತ್ರಾಂತು ಶಾರದಾ ಪೂಜನ ಆರಂಭ ಜಾವನು ಶ್ರವಣಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಪರ್ಯಂತ ಆಮೀ ವಾಜುಚೆ ಪುಸ್ತಕ, ಶಿಖಿಲೆ ಸಂಗೀತ ಉಪಕರಣ, ಅಥವಾ ಶಾರದಾ ದೇವಿ ಮೃಣ್ಮಯ ವಿಗ್ರಹ ದವರನು ಪೂಜಿತಾತಿ.
• ನವರಾತ್ರಿಂತು ವಿಶೇಷ ಜಾವನು ಗೋಧೂಳಿ ಮೂಹೂರ್ತಾಂತು ಮೂಲದುರ್ಗಾ, ಅಗ್ನಿ ದುರ್ಗಾ, ಶಾಂತಿ ದುರ್ಗಾ, ಶೂಲಿನೀ ದುರ್ಗಾ, ಮಹಿಷ ಮರ್ದಿನಿ ದುರ್ಗಾ ಮ್ಹಣು ಪಂಚ ದುರ್ಗೇಕ ದಿವ್ವೇರಿ ಆವಾಹನ ಕರನು ದೇವಿಕ ದೇಹದಂಡನಪೂರ್ವಕ 108 ನಮಸ್ಕಾರು ಕರತಾತಿ.
• ನವರಾತ್ರಿಂತು ವಿಶೇಷ ಜಾವನು ಆಮೀ ದಿನನಿತ್ಯಾಂತು ಉಪಯೋಗ ಕರಚೆ ಯಂತ್ರ, ಆಯುಧ, ವಹನಾಂಚೆ ದೇವತಾ ದುರ್ಗೆ. ತದಂತರ್ಗತ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಹಾಕ ಪೂಜನ ಕರನು ವರ್ಷ ಪರ್ಯಂತ ಆಮಕಾ ಅನುಗ್ರಹ ಜಾಲಾ. ಆನೀ ಮುಕಾರಿ ಸಹಿತ ದೇವಿಲೆ ಅನುಗ್ರಹಾನ ನಿರ್ವಘ್ನತೆ ಮೆಳ್ಳಾ. ದೃಷ್ಟಿ ದೂರ ಜಾವಕಾ ಮ್ಹಣು ಆಯುಧ ಪೂಜನ ಕರತಾತಿ.
• ವಿಜಯ ದಶಮಿ ದೀವಸು ದೇವಿನ ಶುಂಭ ನಿಶುಂಭಾದಿ ಲೋಕಕಂಟಕ ದೈತ್ಯಾಂಕ ಸಂಹಾರ ಕೆಲೆಲೆ, ತಶೀಂಚಿ ಪಾಂಡವಾನ ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಪೂರ್ಣ ಕರನು ಶಮೀ ವೃಕ್ಷಾಂತು ಆಶಿಲೆ ಆಯುದ ಕಾಣು ಪೂಜನ ಕೆಲೆಲೆ ಪರ್ವ ದೀವಸು. ಹ್ಯಾ ದೀವಸು ಸಹಿತ ಆಯುಧ ಪೂಜನ, ದುರ್ಗೇಲೆ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥ ವಿಶೇಷಪೂಜನ ಕರತಾತಿ.
• ಉಡೊಇ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೆಶ ದೇವಳಾಂತು ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಚೆ ಮೂಲಕ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವು ವಿಜೃಂಭಣೇರಿ ಆಚರಣ ಕರತಾತಿ. ಅತೀ ಸುಂದರ ಶಾರದಾ ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನ ಕರನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವಿಶೇಷ ಸೇವಾ ಚಲತಾ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೆ ಸಾಂಗತ ಮನೋರಂಜನೇಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತೀಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮು ಚಲತಾ. ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯುವಕ ಮಂಡಳಿಚೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವು ಚಲನು ಆಮಗೆಲೆ ಸಮಾಜಾಚೆ ಸಾಧಕ ವ್ಯಕ್ತಕ ಸನ್ಮಾನು ಚಲತಾ. ತಶೀಂಚಿ ಎಕಾದಶಿ ದೀವಸು ಭವ್ಯ ಶೋಭಾಯಾತ್ರಾ ನಂತರ ಪದ್ಮ ಸರೋವರಾಂತು ವಿಸರ್ಜನ ಜಾತಾ. ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ದಿವಸು ಶಾರದಾ ದೇವಿಕ ಸೋಣ ಫೂಲ ಮಾಳ್ಳೆಲೆ ಪಳೋವಚಾಕ ದೋನಿ ದೋಳೆ ನುಪ್ರೊ ಮ್ಹಣು ಮನಾಂತು ದಿಸತಾ.
“ಎಂತ ಅಂದ ಎಂತ ಚಂದ ಶಾರದಮ್ಮಾ
ನಿನ್ನ ನೋಡಲೇರಡು ಕಣ್ಣು ನನಗೆ ಸಾಲದಮ್ಮ” ಮ್ಹೊಣು ಭಜನ ಕರತಾತಿ.
• ಉಡುಪಿಂತು ಸಾಬಾರ ದುಗಾ ದೇವಳ° ಆಸಾತಿ. ಕಡಿಯಾಳಿ ಮಹಿಷ ಮರ್ದಿನೀ ದೇವಳ, ಇಂದ್ರಾಣಿ ಪಂಚ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಳ, ಅಂಬಲಪಾಡಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ಜನಾರ್ದನ ದೇವಳ, ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೊಡ್ಡಣಗುಡ್ಡೆ ದೇವಳ, ಮಲ್ಪೆ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಳ, ಕನ್ನಲಪಾಡಿ ಜಯದುರ್ಗಾ ದೇವಳ, ಬೈಲೂರು ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ದೇವಳ ಅಶಿ° ಅನೇಕ ದೇವಳಾಂತು ನವರಾತ್ರಿ ಆಚರಣ ಸಂಭ್ರಮಾರಿ ಚಲತಾ. ಅಶಿ° ನವರಾತ್ರಿ ಪರಬ ಮ್ಹಣು ಸಾಂಗಿಲೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನಾ ಪರಸ್ಸರ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ, ಸಮಾಜಾಕ ಆಮ್ಗೆಲ್ಪಣ, ಯಂತ್ರಾಭಿಮಾನಿ ದುಗಾ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರಚಾಕ ಕಾರಣ ಜಾತಾ. ಅಶಿ° ಆಮೀ ಸರ್ವಜನ ನವರಾತ್ರಿ ಆಚರಣ ಸಂಭ್ರಮಾರಿ ಕರನು ದೇವಿಲೆ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂಪಾದನ ಕರೂಯಾ°. ಜಗನ್ಮಾತೆಲೆ ಅನುಗ್ರಹಾನ ಸರ್ವ ದುರಿತ, ದು:ಖ, ದಾರದ್ಯ ನಾಶ ಜಾವನು ಸರ್ವ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಜಾವೋ ಮ್ಹಣು ದೇವಾಲೆ ಪ್ರಾರ್ತನ ಕರೂಯಾ°.

ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಭಂಡಾರ್ಕಾರ್ 

ಉಡುಪಿ 

Click Support Us to support Kodial Khaber 

 

 

 

 

ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಸಾಧನಾ ಆಣಿ ದೇವಾಲೆ ಸೇವೆಕ ಸಮರ್ಪಿತ ಗ್ರೃಹಜೀವನಾಕ ‘ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ’ ಮ್ಹಣ್ತಾಚಿ. ಜೀವನಾಂತುಲೆ ಇತರ ಸರ್ವ ಆಶ್ರಮಾಂತು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಾಕ ಅತಿ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಆನಿ ಉಚ್ಛ ಸ್ಥಾನ ಆಸ್ಸ. ಘರಾಂತೂ ರಾಬ್ಬುನು, ಆತ್ಮಸಂಯಮ, ಆತ್ಮನಿಷ್ಠಾ, ಸೇವಾಭಾವ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಭ್ಯಾಸ ರ‍್ತಚಿ ತ್ಯಾಗಾಂತು ಆನಂದ ಪಾವಚೇಚಿ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನಾಚೆ ವೈಶಿಷ್ಠ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನಾಚೆ ಗೃಹಜೀವನಾಂತು ಅರಣ್ಯವಾಸಾಚೆ ಏಕಾಂತತಾ ಆನಿ ದೇವುಳಾಂತುಲೆ ಪಾವಿತ್ರತಾ ಆಸ್ತಾ. ಅಶ್ಶಿ ಅಸಲೆ° ಶಕ್ತಿಯುತ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತರಂಗಾನ ರ‍್ಲೆಲೆಂ ಘರ ನಿಜಾವ್ನು ಎಕ ದೇವುಳಚಿ ಖರೆ°.

ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಸಾಧನಾ ಆಣಿ ದೇವಾಲೆ ಸೇವೆಕ ಸಮರ್ಪಿತ ಗ್ರೃಹಜೀವನಾಕ ‘ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ’ ಮ್ಹಣ್ತಾಚಿ. ಜೀವನಾಂತುಲೆ ಇತರ ಸರ್ವ ಆಶ್ರಮಾಂತು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಾಕ ಅತಿ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಆನಿ ಉಚ್ಛ ಸ್ಥಾನ ಆಸ್ಸ. ಘರಾಂತೂ ರಾಬ್ಬುನು, ಆತ್ಮಸಂಯಮ, ಆತ್ಮನಿಷ್ಠಾ, ಸೇವಾಭಾವ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಭ್ಯಾಸ ರ‍್ತಚಿ ತ್ಯಾಗಾಂತು ಆನಂದ ಪಾವಚೇಚಿ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನಾಚೆ ವೈಶಿಷ್ಠö್ಯ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನಾಚೆ ಗೃಹಜೀವನಾಂತು ಅರಣ್ಯವಾಸಾಚೆ ಏಕಾಂತತಾ ಆನಿ ದೇವುಳಾಂತುಲೆ ಪಾವಿತ್ರö್ಯತಾ ಆಸ್ತಾ. ಅಶ್ಶಿ ಅಸಲೆಂ ಶಕ್ತಿಯುತ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತರಂಗಾನ ರ‍್ಲೆಲೆಂ ಘರ ನಿಜಾವ್ನು ಎಕ ದೇವುಳಚಿ ಖರೆಂ.

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಂತು°

ಮುοಡ್ಕೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಭ ದೇವಳಾಂತು°

ಉದ್ಯೋಗ ಆನೀ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಡಾ| ಅರವಿಂದ

18:53:41 ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ  ಕೇಂದ್ರ ‘ಕ್ಷಮತಾ

This application is only for the poor

कोंकणिंतल्या अस्तुरी साहित्याचेर

ಮಂಗಳೂರು: ವಿಶಂತಿ ಸಂಭ್ರಮಾοತು ಆಸಚೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಚೆ ಗೌಡ

https://www.youtube.com/user/MrBaligavenkatesh

Editorial

ಡಾಕ್ಟರಾಲೆ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮಾಲೆ ಸಾಂಗತ ವಿಲೀನ ಜಾಲೆ°,,,

ಡಾ. ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಎಕ ನಾವಾದೀಕ ಡಾಕ್ಟರು ಆಶಿಲೊ. ಯುರಾಲಾಜಿ ತಾಗೆಲಿ ಸ್ಪೇಷಾಲಿಟಿ. ತೊ ಎಕ ಫಾಮಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂತಾ° ಎಕ ಬರೊ ಭಾಷಣಗಾರುಯೀ ಜಾವನು ಆಶಿಲೊ. ಸಾನ ಪ್ರಾಯೆರಿ ತೊ ಜನಾ ಮೋಗಾಳ ಜಾಲೆಲೊ. ತೊ ಅನೀರಿಕ್ಷಿತ ಜಾವನು ಅಂತರಲೊ ಮ್ಹಳೆಲಿ ಖಬರ ಆಯಕತನಾ ಸಾಬಾರ ಲೋಕಾಂಕ ತೆಂ ನಂಬಗೂಚಾಕ ಜಾಯನಿ. ಬ್ಯುಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಿಲೊ ತೊ ಕೆದನಾಯಿ ಕೊಡಿಯಾಲಚೆ ಕೆ. ಎಂ. ಸಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಾಂತ ಪಳೊವಚಾಕ ಮೆಳತಲೊ. ಸಕಾಳಿ ದಾಕೂನ ಸಾಂಜವೇಳಾ ತಾಂಯ ಆಪರೇಶನ್ ಥಿಯೇಟರಾಚೆ ಸಮವಸ್ತ್ರಾಂತು ತೊ ದಿಸತಲೊ ಮ್ಹಣು ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ ಗೆಲೆಲೆ ಸಾಂಗತಲೆ. ತಿತಲೊ ಬ್ಯುಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೊ. ತಾಣೆ ತಾಗೆಲೆ ಪೆಶೆಂಟಾoಕ ಪಳೊವಚಾಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೆ ರೌಂಡ್ಸಾರ ವತನಾ ತಾಗೆಲೊ ಹೋಡು ತಾಳೊ ಆಯಕೂನು ತ್ಯಾ ಮ್ಹಾಳ್ಯೆರಿ ಆಸಚೆ ಸಗಟ ರೂಮಾಂತುಲೆ° ಪೇಶೆಂಟಾoಕ ತೊ ಆಯಲೊ ಮ್ಹಣು ಕಳತಲೆ° ಖಂಯ. ಕುಶಾಲ ಉಲೊವನು ಪೇಶೆಂಟಾoಲಿ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಸಂತೋಸಮಯ ಕರಚೆಂ ತಾಗೆಲಿ ಸವಯ್ ಆಶಿಲಿ.
ನ. 9ಕ ಎಕ ಆಪರೇಶನ ಪೂರ್ಣ ಕರನು ಭಾಯರ ಆಯಿಲೆ ಡಾಕ್ಟರಾಕ ಕಠಿಣ ಹೃದಯಘಾತ ಜಾಲೆ°. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ತಾಕಾ ತುರ್ತಾನ ಶುಶ್ರುತಾ ಮೇಳಚಾಕ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಲೆ°. ತೊ ಐ.ಸಿ.ಯುಂತ 8 ದೀವಸ ಆಶಿಲೊ. ತಾಕಾ ಊಂಛ ಸ್ಥರಾಚೆ ಟ್ರಿಟಮೆಂಟ್ ಮೆಳೆ°. ಜಾಲ್ಯಾರ ದೈವಿಚ್ಛಾ ವ್ಹಿಂಗಡ ಆಶಿಲಿ. ನ.17 ಕ ತಾಗೆಲೆ ದೇಹಾಂತ್ಯ ಜಾಲೆ°.
ಡಾಕ್ಟರಾಕ ಫಕತ 60 ವರಸ°. ಸಾಬಾರ 30 ವರಸಾಚೊ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಣಭವ. ಡಾಕ್ಟರ ಮ್ಹಣು ನ್ಹಹಿ°, ಆರತಾ° ತರನಾಟೆ ಲೋಕಾನ ಹೃದಯಘಾತ ಜಾವನು ಮರಣ ಪಾವಚಿ ಖಬರ ಆಯಕೂಚೆ° ಚಡ ಜಾಲಾ°. ಸ್ವತ: ಡಾಕ್ಟರ ಆಶಿಲೆ ತಾಕಾ ಖಾಂಯ ಮುನ್ಸೂಚನಾ ಮೇಳನಿ ವೆ ? ತಾಣೆ ತಾತಾವಳಿ ತಾಗೆಲಿ ಆರೋಗ್ಯಾಚಿ ತಪಾಸಣಾ ಕರನು ಆಸಚೆ° ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ. ಎಕ ಫಾಮಾದ ಡಾಕ್ಟರಾಕಚೀ ಅಶಿ° ಜಾಲೆ ಮ್ಹಣತಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಶಾನ ತಾಗೆಲೆ ಆರೋಗ್ಯಾ ಬದಲ ಕಿತಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಘೆವಕಾ ? ಮನಶಾನ ತಾಗೆಲೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಆನಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಕಶಿ° ದವರಕಾ ? ವಿಜ್ಞಾನ ಇತಲೆ° ವಾಡಲಾ° ಕೀ, ವಿಜ್ಞಾನಿ ಲೋಕಾ° ಮಧೆಂತೂಚಿ ಆಮಿ ಘೆವಚೆ ವಕದ ಆನಿ ಹೇರ ವಿಷಯಾಚೆರಿ ಚರ್ಚಾ ಜಾವಚೆ° ಆಮಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾರಿ ವಾಚತಾತಿ ಆನಿ ಆಯಕತಾತಿ. ಆಮಿ ಘೆತಿಲೆ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನಾ ಬದಲಯಿ ಸಂದೇಹ ಉಲಯತಲೆ ಆಸಾತಿ. ಆಶೆ° ಸಾಬಾರ ಸವಾಲಾ° ಆಮಗೆಲೆ ಮುಕಾರ ಆಸಾತಿ.
ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲ ಖೂಬ ಚರ್ಚಾ ಜಾತಾ ಆಸಾ. ಆರತಾ° ಕ್ರಿಕೇಟರ್ ಕೊಹ್ಲಿನ ತಾಗೆಲೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲ ಸಾಂಗಿಲೊ ಎಕ ವಿಡೀಯೊ ಪಳೊವಚಾಕ ಮೆಳೊ. ತಾಂತು° ತೊ ಕಾರ್ಬ್ಸ ಊಣೆ ಕರಚೆ°, ಪ್ರೊಟಿನ್ ಚಡ ಕರಚೆ°, ಗೀನ್ ವೇಜಿಟೆಬಲ್ಸ್ ಖಾವಚೆ°, ಲೋಣಿ - ತುಪ ಖಾವಚೆ° ಸಾಂಗತಾ. ತಾಗೆಲೆ ಉತ್ರ° ಆಯಕತನಾ ಆಮಗೆಲೆ ಥೊಡೆ ಇಷ್ಟ ಲೋಕಾನ ಆಶೆ° ಕರಚೆ° ಚೂಕಿ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಣು ದಿಸತಾ. ಆಮಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರನು ಪಳೊವಯೆತ ಮ್ಹಣು ಭೊಗತಾ. ದೀವಸಾಕ ಉಣೆನಾ 30 ಮಿನೀಟ್ ಚಮಕಲೆರಿ ಬರೆ° ಮ್ಹಣು ಹರ ಎಕಲೊ ಡಾಕ್ಟರು ಸಾಂಗತಾ. ಆಮಗೆಲೆ ತರನಾಟೆನಿ ಸುತಾ ಸಾನ ಪ್ರಾಯೇರಿಚಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಸಮ ಕರನು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಸಮ ಕರಚಾಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರಕಾ.
ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಬರೊ ಡಾಕ್ಟರು ಆನಿ ಭಾಷಣಗಾರ ನಂತಾ° ಎಕ ಕವಿ ಸುತಾ ಆಶಿಲೊ. ತಾಣೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆನ ಖೂಬ ಕವಿತಾಂ ರಚನ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣು ತಾಣೆ ದೇವಾದಿನ ಜಾತರಿಚಿ ಲೋಕಾಂಕ ಕಳೆ°. ತಾಣೆ ಆರತಾ° ಎಕ ಸಮಾರಂಭಾoತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲೆಲೆ ಭಾಷಣ ಖೂಬ ವೈರಲ್ ಜಾಲಾ°. ತಾಂತು° ತೊ ಆತ್ಮ ಆನಿ ಪರಮಾತ್ಮಾ ವಿಷಯಾರಿ ಉಲಯತಾ.
"ಕ್ರಷ್ಣಾನ ಸಾಂಗಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣಕೆ ಪರಮಾತ್ಮಾಲೆ ಮ್ಹಣಕೆ ಆತ್ಮಾಕಯೀ ಆದಿ ನಾ ಯಾ ಅಂತ್ಯ ನಾ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಮರಣ ನಾ" ಮ್ಹಣು ತ್ಯಾ ಭಾಷಣಾಚೆ ಶುರುವಾತಾರಿ ಡಾಕ್ಟರು ಸಾಂಗತಾ. ಆಮಿ ಜೀವನಾಂತು° ಆಮಗೆಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಕಾ, ಕರತನಾ ಆಮಕಾ ಜಯ ಮೇಳತಾ ಯಾ ಸೋಲು ಮೇಳತಾ. ಆಮಗೆಲೆ ವಿಷಯಾರಿ ಕೋಣ ಕಸಲೆ° ಚಿಂತಾ ಕರತಾ ಮ್ಹಣು ಆಮಿ ಮನಾಂತ ದವರನು ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಚೆ° ಕಷ್ಟ ಜಾತಾ. ತಸಲೆ ಮನೋಸ್ಥಿತಿರಿ ತುಮಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಚೆ° ಸುಲಭ ಜಾಯನಾ ಆನಿ ಕರಚೆ ಕರ್ತವ್ಯಾಕ ನ್ಯಾಯ ದಿವಚಾಕ ಜಾಯನಾ ಮ್ಹಣು ತೊ ಸಾಂಗತಾ.
ಮುಕಾರ ತೊ ಅಶೆ° ಸಾಗತಾ ಕೀ, ಎಕ ಪಾವಟಿ ತಾಗೆಲೆ ಪ್ರೋಫೆಸರಾನ ಸಾಂಗಿಲೆ° ಖಂಯ, ತುವ° ತುಗೆಲೆ ವೃತ್ತಿಂತು° ಪ್ರಚಾರ ಘೆವಚಾಕ ಯಾ ನಾವಾದೀಕ ಜಾವಚಾಕ ಆಯಿಲೊ ನ್ಹಹಿ°. ತುಗೆಲೆ ಮನಾಕ ಖಂಚೆ ಸಮ ಮ್ಹಣ ದಿಸತಾ ತ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆ ಮಾನವಿಯತಾ ದೃಷ್ಠಿ ದವರನು ಕರ್ತವ್ಯಪಾಲನ ಕರಿ. ಕೋಣಾಕ ಅಭಿಮಾನ ಆಸಾಕೀ ತಾಗೆ ಲಾಗಿ ಮಾನವೀಯತಾ ಆಸತಾ. ಕೋಣಾಕಯಿ ಖುಷಿ ಕರಚಾಕ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಚಾಕ ಜಾಯನಾ. ಅಹಂ ಸೋಡಕಾ, ಶರೀರ ಆನಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಸ್ತು ಸೋಡಚೆ° ಕರಕಾ. ಶರೀರ ಆನಿ ಹೇರ ವಸ್ತು ಆಮಗೆಲೊ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಣು ಚಿಂತಲ್ಯಾರಿ ಸಹಜ ಜಾವನು ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಜಾತಾತಿ. ಆತ್ಮ ವ್ಹಂವಚಾಕ ಶರೀರ ಶಿವಾಯ, ಶರೀರ ವ್ಹವಂಚಾಕ ಆತ್ಮ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಳೆಲೆ ಉಡಗಾಸ ದವರಕಾ. ಆತ್ಮಾನ ಶರೀರ ವ್ಹಂವಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯಲ್ಯಾರಿ ಶರೀರ ಸೋಡಕಾ ಮ್ಹಣು ತೊ ಸಾಂಗತಾ.
ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಂಬಾಳಚಾಕ ಕಸಲೆ° ಕರಕಾ ಮ್ಹಣೂಯಿ ಡಾಕ್ಟರಾನ ತಾಗೆಲೆ ಭಾಷಣಾಂತು° ಸಾಂಗಲಾ°. ಜೀವನಾಂತು° ಚಲನ, ಭೋಜನ, ಶಯನ ಆನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವೀಲಿನಾಚೆ ಬದಲ ಜ್ಞಾನ ಆಸೂಕಾ ಮ್ಹಣು ತೊ ಸಾಂಗತಾ.
ಆಮಿ ಕೆದನಾಯಿ ಚಲನಶೀಲ ಆಸೂಕಾ. ಚಲಚನಶೀಲತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಜೀವಂತ ಆಸಾತಿ ಮ್ಹಣಚೆ ಸೂಚನಾ. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ಪ್ರಾಯ ಜಾಲೆಲ್ಯಾನಿ ಜಾಲೆ ತಿತಲೆ ಚಮ್ಕೂಚೆ° ಕರಕಾ. 60 ವರಸ° ಜಾತರಿ ಎಕ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ದ್ಹರನು ಚಮಕೂಚೆ° ಬರೆ° ಮ್ಹಣು ತೊ ಡಾ. ಟಿ. ಎ. ಎ. ಪೈಲೆ ಉದಾಹರಣ ದಿತಾ.
ದುಸ್ರೆಂ, ಭೋಜನ. ತರನಾಟೆ ಆಸತನಾ ಫಾತೋರ ಖಾವನು ಜೀರ್ಣ ಕರಚಿ ಶಕ್ತಿ ಆಸತಾ. ಪ್ರಾಯ ಜಾತಾನ ತೀ ಶಕ್ತಿ ಊಣೆ ಜಾತಾ. ತಶಿಂ ಮ್ಹಣು ಕಸಲೆಂಯಿ ಸೊಡಚೆಂ ನ್ಹಹಿಂ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಶಿಯನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಹೈ ಫೈಬರ್ ಆಸೂಕಾ, ಉದಾಕ ಪಿವಕಾ, ಲಾಯಕ ಕರನು ನಿದೋಕಾ. ಎಕ ಲೇಖಾ ಪ್ರಮಾಣೆ 8 ಗಂಟೊ ಕಾಮ ಕರಕಾ, 8 ಗಂಟೊ ಕುಟುಂಬಾಕ ದೀವಕಾ ಆನಿ 8 ಗಂಟೊ ನಿದೋಕಾ. ವಗೀ ನಿದೊಚೆಂ ಆನಿ ವಗೀ ಉಟಾಚೆ° ಕರಕಾ. ಪ್ರಕೃತಿ ಸಾಂಗತ ಮೆಳಚೆ° ಕರಕಾ. ಅನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತು ದೂರ ದವರಕಾ. ಮೊಬೈಲ್ ಆನಿ ತಸಲೆ ಹೇರ ವಸ್ತು ದೂರ ಕರಚೆ°, ಖಂಚೆಯ ಗಾರ್ಡನಾಕ ವಚೆ° ಹಾಕಾ ಉದಾಹರಣ ಜಾತಾತಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಲೆ ಸಾಂಗತ ಮೇಳನು ಆಸಚೆಂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಜಾತಾ.
ಆಯಚೆ ದೀಸಾಂತ ಸಂಭoದ ಚೂಕುನ ವಚೆ° ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾಲಾ°. ಸಂಭoದ ವರೊನ ಹಾಡಚೆ° ಕರಕಾ. ದೋಸ್ತ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಕಾನ್ನಡಿ ಶೆಂ ಆಸತಾತಿ. ಮುಖಸ್ತುತಿ ಕರತಲೆ ನ್ಹಹಿ°. ಕೇದನಾಯಿ ಸಂಭoದ ಉದಾಕಶೆ° ಆಸೂಕಾ. ಉದಾಕ ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಸತಾ. ತಾನಿ ನಿವಯತಾ. ಆಮಿ ತಶೀಂಚಿ ಜಾವಕಾ. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ಜೀವನಾಂತು° ಚಲನ, ಭೋಜನ, ಶಯನ ಆನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವೀಲಿನಾಚೆ ಬದಲ ಚಡ ಮಹತ್ವ ದೀವಕಾ. ತ್ಯಾಚ ವೇಳಾರ ಸ್ನೇಹ ಪರಿಪಾಲನ ಕರಚೆ° ಕರಕಾ ಮ್ಹಣು ಸಾಂಗೂನು ತಾಣೆ ತಾಗೆಲೆ ಭಾಷಣ ಆಖೇರಿ ಕೆಲೆಲೆಂ ಆಸಾ.
ತಾಣೆ ಭಾಷಣಾಂತು° ಕಸಲೆ° ಸಾಂಗಲಾ° ತೆ° ತಾಣೆ ಜೀವನಾಂತು° ಪರಿಪಾಲನ ಕೆಲಾ° ಮ್ಹಣಯೆತ. ತಾಗೆಲೆ ಬದಲ ತಾಗೆಲೆ ದೋಸ್ತಾನಿ, ಪೇಶೆಂಟಾನಿ ಆನೆ ಹೇರಾನಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾರಿ ಫಾಯಸ ಕೆಲೆಲೆ ಸಂದೇಶ ಪಳೊವನು ಆಶೆಂ ಸಾಂಗಚಾಕ ಜಾತಾ.
ಡಾಕ್ಟಾçಲೊ ಮ್ಹಾಂತು ಜಿ. ಜಿ. ವಾಸುದೇವ ಪ್ರಭು ಹಾಂನಿ° ಮಂಗಳೂರಾoತು° ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆ ಖಾತೀರ ಸೇವಾ ದಿವಚೆ ನದರೇನ 1981ತು° ಶುರು ಕೆಲೆಲೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತೀಕ ಸಂಘ ಆಜಿಕಯೀ ತೀ ಸೇವಾ ದಿವೂನ ಆಸಾ. ಸಂಘಾನ ಆಪಯಿಲೆ ತೇದನಾ ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಯೆವನು ತಾಂಕಾ° ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದಿತಲೊ. ಉತ್ತಮ ವೈದ್ಯ, ವಾಘ್ಮಿ, ಸಂಘಟಕ, ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಬರೊ ಮನಿಸ್ ಆಶಿಲೆ ತಾಂಗೆಲೆ ಆತ್ಮಾಕ ಶಾಂತಿ ಮಾಘೂಯಾ°.

Shabdvihar

ಖಾಯಶೀ

ಮಾಕಾ ಗೋಡಶೆಂ ವಿಶೇಷ ಖಾಯಶೀ ನಾ. ತೋ ಪೀವಪ ಖಾಯಶೀ ಕರನಾ. ದುಡವಾ ಖಾಯಶೀ ನಾಶಿಲೊ ಕೋಣ ಆಸಾ.

ಹೆ ಉದ್ಘೃತ ವಾಕ್ಯಾಂತು ಖಾಯಶೀ ಮ್ಹಣಚೊ ಶಬ್ದ ವಾಪರಲಾ ತ್ಯಾ ಶಬ್ದಾ ವಿಶಿಂ ಸಮಜೂವ್ಯಾಂ. ಉದ್ಘೃತ ವಾಕ್ಯಾಂತು ಹೆ ಖಾಯಶೀ ಮ್ಹಣಚೇ ಅಥರ್ು ವಾಜಿತಾನಾಂಚಿ ಕಳನು ಯೇತಾ ಕೀ ಇಷ್ಟ, ಇಚ್ಛಾ, ಅಭಿಲಾಷಾ, ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಮ್ಹಣು ತಾಜೋ ಅರ್ಥ. ಹೇ ಅಥರ್ಾಚೊ ಹೋ ಶಬ್ದು ಫಾರಸೀ ಭಾಶಾಚೊ ಜಾವನ ಆಸೂನು ಅನ್ಯ ಭಾಶಾ ಸ್ವೀಕಾರ ಮ್ಹಣಚೇ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಕೆಲಲೊ ಜಾವನ ಆಸಾ. ಖ್ವಾಈಷ ಮ್ಹಣಚೊ ಹೋ ಶಬ್ದು ಕೊಂಕಣೀ ಭಾಶೆಂತು ಖಾಯಶೀ ಖಾಈಷ ಮ್ಹಣು ರೂಪ ಪಾವಲಾ.

An Appeal to the members of the GSB Community

  जेसन पींत, SDB, उद्यावर, उडुपी (MA कोंकणी)

ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಸಾನ ಕಾಣಿಯೊ ಬರೊವಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತು°

ಪರಬೆಕ ತಿಸ್ರೆ ಲ್ಹಾರಾಚೆ ಭಯ ವಿಶ್ವಾಕಚ ಕರೋನಾಚೆ ಭಯ

ನವೆಂಬರ ಮ್ಹಯನೊ ಸರನು ದಶಂಬರ ಪಾವಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ಲೋಕಾಂಕ

ಅಮ್ಚಿಗೆಲೆ ಪರ‍್ಬೆ ರಾಂದಪ ಅಮ್ಚಿ ರಾಂದಪ ಭಾರಿ ಸುಲಭಗೊ

ಪ್ರಾಕ ದಕೂನು ಪ್ರಸ್ತೂತಾಕ ಎತ್ತಾನ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಖಾಣಜವಣ,

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸು ಆನಿ ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ ಅಶ್ಶಿ ತಶ್ಶಿ ಪೊಳೊಚೆ

ಮನು ಕುಲ ಕಳನು ಕೀ ಕಳನಾಶಿ° ಚೂಕಿ ಕೆಲ್ಲಾರಿ ಆವಸು

कोरोना महामारी भारताक येवनु ६ महिने जाले.

ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಂತು ಸಾಬಾರ ಸಂಖ್ಯೆರಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ಭೊ

Home

Ad for Aruna Masala

ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಅಂಡಾರು ರಾಮದಾಸ ಕಿಣಿ

Featured Chandrika Mohan Pai KC Prabhu

 

Anniversaries

Shabdh Vihaar

Homage

 

Well Wishers

Has no content to show!

Most Read

Homage

Events

Who is Online?

We have 167 guests and no members online

Advertorial

Scroll to top