Tuesday, 05 July 2022 15:32

ಗಣಪತಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಾಚಿ ಪಯಲಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲಾ ಸಾವಿತ್ರಿ ಬಾಬುಲಕರ್ ಅಂತರಲಿ.

Written by
Rate this item
(0 votes)

ಮಂಗಳೂರು: ಪೊರನೆ ಮಂಗಳೂರಚಿ ಸಹೃದಯಿ ಸ್ತ್ತ್ರೀ , ದೇಶಾಚೆ ವೆಗವೆಗಳೆ ಪ್ರದೇಶಾಂತು° ನಾವಾದೀಕ ಜಾವನು, ಸಗಟಾಲೊ ಮೋಗು ಆನಿ ಗೌರವ ಜೋಡಿಲಿ, ಮುಂಬಯಿοತು° ವಿವಾಸ ಕರನು ಸಮಾಜಾಕ ಭರಪೂರ ದೇಣೆ ದಿಲೆಲಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ರಮೇಶ ಬಾಬುಲಕರ್ ಆಲಿಯಾಸ್ ಉದ್ಯಾವರ್ (1936-2022) 86 ವರಸ ಪ್ರಾಯೇರಿ ಜೂನ್ 5, 2022ಕ ದೋನಪಾರಾ ದೇವಾದಿನ ಜಾಲಿ. ಸಾಂತಾಕ್ರೂಜ್ ವೆಸ್ಟ್ ಹಾಂಗಾ ತಿಗೆಲೊ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ತ್ಯಾಚಿ ದಿವಸು ಚಲೊ. ತಿಗೆಲೆ ಲಾಗಶಿಚೆ ಸಂಭοದಿ ಆನೀ ಇಷ್ಟ ಲೋಕ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಶಿಲೆ.

1936 ಇಸವಿಂತು° ಜಲ್ಮಾಕ ಆಯಿಲಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಉದ್ಯಾವರ ಯು. ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ (ಮುಂಬಯಿοತು° ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಚೊ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್) ಹಾಂಗೆಲಿ ದ್ಹುವ ಆನಿ ಯೋಧಾ ದೇವಾದಿನ ರಮೇಶ ಬಾಬುಲಕರ್ ಹಾಂಗೆಲಿ ಬಾಯಲ ಜಾವನು ಆಸಾ. ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರ ಮುಂಬಯಿಕ ಆಯಿಲೊ ರಮೇಶ ಬಾಬುಲಕರ್ ಹಾಂಗೆಲೆ ದೇಹಾಂತ್ಯ 2010 ಇಸವಿಂತು° ಜಾಲೆ°.


ಸಾವಿತ್ರಿಲೆ ಸಾನಪಣೆಕ ಗೆಲ್ಯಾರಿ ತಿಗೆಲೆ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಗಳೂರಚೆ ಸೇಂಟ್ ಆಗ್ನೇಸ್ ಕಾಲೇಜಾಂತು°(1958) ಆನಿ ಪದವಿಯೋತ್ತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಂಬಯಿಚೆ ಸೇಂಟ್ ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಾಂತು° (1960) ಜಾಲೆ°. ಉಪರಾಂತ ತಿಣೇ 1978 ಇಸವಿಂತು° ಮುಂಬಯಿಚೆ ಸೇಂಟ್ ಥೆರೆಸಾ ಕಾಲೇಜಾಂತು° ಬಿ. ಎಡ್ ಪದವಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕೆಲಿ. ಎಕ ಯೋಧಾಲಿ ಬಾಯಲ ಜಾಲೆಲ್ಯಾನ ತಿಣೇ ದೇಶಾಚೆ ವ್ಹಿಂಗವ್ಹಿοಗಡ ಸೇನಾ ಪ್ರದೇಶಾಂತು° ಜೀವನ ಕರಚೆ° ಜಾಲೆ°. ತ್ಯಾ ದೆಕೂನ ಅಸ್ಸಾಂಚೆ ಜೋರಟ್ ಪ್ರದೇಶ ಆನಿ ಅಹಮದಾಬಾದಾಚೆ ಮೌಂಟ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಶಾಲೆಂತು° ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಲಿ ಮೋಗಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ತಿ ಜಾಲಿ. ತೀಣೆ ಮಂಗಳೂರಚೆ ಗಣಪತಿ ಜ್ಯೂನಿಯುರ್ ಕಾಲೇಜಾಚಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲಾ ಜಾವನು ಸೇವಾ ದಿಲೆಲೆ° ವಿಶೇಷ ಆಸಾ. ಮುಂಬಯಿοತು° ತಿಣೇ ಲಾರೇನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಸಾಂತಾಕ್ರೂಜ್, ಆರ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ, ಸಾಂತಾಕ್ರೂಜ್, ಎಸ್. ವಿ. ಟಿ ಕಾಲೇಜ್(ಎಸ್. ಎನ್. ಡಿ. ಟಿ. ಸಾಂತಾಕ್ರೂಜ್ ಹಾಜೊ ಶಾಖಾ) ಹಾಂಗಾಯಿ ಸೇವಾ ದಿಲೆಲಿ ಆಸಾ.
ತ್ಯಾ ನಂತಾ° ತಿಣೇ ವುಮನ್ಸ್ ಇರಾ, ಫೇಮಿನಾ, ವಿ, ಇವ್ಸ್ ವೀಕ್ಲಿ, ಮಿಡ್ ಡೇ ಆನಿ ಟೈಮ್ಸಾ ಖಾತಿರ ಮಿಡಿಸ್ ಅಂಕಣ(ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾಂಕ ಇಷ್ಟ ಜಾವಚೆ ವಿಷಯ) ಬರಯಿಲೆ ಆಸಾ. ಹೆ° ಸೋಡೂನ ಆನಿ ಇತಲೆ ವಿಷಯಾರಿ ತೀಕಾ ಉಮೇದಿ ಆಶಿಲಿ. ರಂಗಭೂಮಿ, ಭಾಷಣಕಲಾ, ಭಾರತೀಯ ಆನಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಲಘು ಸಂಗೀತ, ಯೋಗಾ, ಮುದ್ರಾ ಆನೀ ಹೇರ ವಿಷಯಾರಿ ತೀ ಉಮೇದಿ ದವರೂನ ಆಶಿಲಿ.

ಬ್ಹಾಮುಣು ದೇವಾದಿನ ಕರ್ನಲ್ ರಮೇಶ ಬಾಬುಲಕರ್ ಹಿಗೆಲೊ ಆದರ್ಶ ಆಶಿಲೊ. ಪೂತು ವಿಕ್ರಂ, ದ್ಹುವ ವಿನಿತಾ ತಿಗೆಲೆ ಮೋಗಾಚೆ ಆಶಿಲೆ. ಜ್ಹಾಂವಯಿ, ಸೂನ ಆನಿ ನಾತ್ರ° ಸಹಿತ ಸಗಳೆ ಕುಟುಂಬೆಚೆ ಮೇಳನು ತಿಗೆಲೆ ಜೀವನಭರ ಆಧಾರ ಸ್ಥಂಬ ಆಶಿಲೆ. ಮುಂಬಯಿοತು° ತೀಣೆ ನಿರಂತರ ಕೆಲೆಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಮೋಲಾಧಿಕ ಆನಿ ಆಜಿಕಯಿ ಉಡಗಾಸ ದವರಚಿ ತಸಲಿ° ಆಸಾ.


ವಾಚಕಾಂಕ ತಿಗೆಲಿ ಕೃತಿ ‘ಚೈಲ್ಡ್ ಹುಡ್ ಡೈಜ್” ವಾಚಿಲೊ ಆನಂದ ಉಡಗಾಸ ಜಾತಲೊ. ಸಾಬಾರ ಲೋಕಾಂಕ ಆವಡಲೆಲಿ ಹ್ಯಾ ಕೃತಿಚಿ ಖೂಬ ಪ್ರತಿಯೊ ವಿಕೂನ ಗೆಲ್ಯಾಂತಿ. ವೆಗವೆಗಳೆ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತು° ಬರಯಿಲೆ ಹಿಗೆಲಿ ಹೀ ಕೃತಿ ಆರತಾ° ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆಕ “ಬಾಲ್ಯತನದ ಮಾಯಾಜಾಲಾ” ಮ್ಹಣು ಭಾಶಾಂತರ ಜಾಲ್ಯಾ. ಸಾವಿತ್ರಿ ಹಾಂಕಾ ಲಾಗಿ ದಾಕೂನ ವಳಕತಲಿ ಮುಂಬಯಚಿ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಮಾಧವಾನ ಹೆ° ಅಣಕಾರ ಕೆಲಾ°.


ದುರದೃಷ್ಟಾವಶಾತ “ಚೈಲ್ಡಹುಡ್ ಡೈಜ್” ಹಾಜೆ° ದುಸ್ರೆ° ಮುದ್ರಣ ಪಳೊವಚೆ° ಪಯಲೆಂಚಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಹಾಂಗೆಲೆ° ದೇಹಾಂತ್ಯ ಜಾಲಾ°. ಸಾವಿತ್ರಿ ಹಾಂಗೆಲೆ° ಚಾಂಗಪಣ ಆಟೋವನು ಪ್ರಶಂಶಾ ಕರಚಾಕ ಹೋ ಬರೊ ಅವಕಾಶ ಆಸಾ.

ದೇವು ತಿಗೆಲೆ ಆತ್ಮಾಕ ಚಿರಶಾಂತಿ ದೀವೊ ಮ್ಹಣು ಮಾಘೂಯಾ°.


ಆοಗ್ಲ ಮೂಳ: ಐವಾನ್ ಸಲ್ದಾನಾ - ಶೇಟ್, ಸೆಕ್ಯೂಲರ್ ಸಿಟಿಜನ್.
ಕೊಂಕಣಿ ಅಣಕಾರ – ವೆಂಕಟೇಶ ಬಾಳಿಗಾ ಮಾವಿನಕುರ್ವೆ

Read 193 times Last modified on Wednesday, 06 July 2022 22:47

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಂತು°

ಮುοಡ್ಕೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಭ ದೇವಳಾಂತು°

ಉದ್ಯೋಗ ಆನೀ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಡಾ| ಅರವಿಂದ

18:53:41 ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ  ಕೇಂದ್ರ ‘ಕ್ಷಮತಾ

This application is only for the poor

कोंकणिंतल्या अस्तुरी साहित्याचेर

ಮಂಗಳೂರು: ವಿಶಂತಿ ಸಂಭ್ರಮಾοತು ಆಸಚೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಚೆ ಗೌಡ

https://www.youtube.com/user/MrBaligavenkatesh

Editorial

ವರ್ಶಿಕ್ ! ಕಸಲೆ° ಜಾತಾ ಆಸಾ ?

ಭಾರತ ದೇಶಾಂತ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಚಡ ಜಾತಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣಚೆ° ಎಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಶಾಕಯಿ ಕಳೂಂಕ ಶುರು ಜಾಲಾ°. ಟ್ರೈನಾರ ವತನಾ ತಾಂಗೆಲೆ ಸಾಂಗತ ಪ್ರಯಾಣ ಕರತಲೆ ಚಾರ ಲೋಕಾಂಕ ರೈಲ್ವೆ ಪೋಲಿಸ್ ಕಾನ್ಸಟೇಬಲಾನ ಗುಂಡು ಘಾಲನು ಜಿವಶಿ ಮಾರಲೆ, ಮೆಲೆಲೆ ಪಯಕಿ ಎಕಲೊ ತ್ಯಾ ಪೋಲಿಸಾಲೊ ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್, ವರಲೆಲೆ ತೀನ ಲೋಕ ವ್ಹಿಂಗವ್ಹಿοಗಡ ಭೊಗಿಂತು ಆಶಿಲೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಾಚೆ, ಜೀವಶಿ ಮಾರತರಿ ತೊ ಪೋಲಿಸ್ ರಾಜಕೀಯ ಭಾಷಣ ಮಾರತಾ ಮ್ಹಳೆಲಿ ಖಬರ ಆಯಕತಾನ ಕೋಣಾಕ ಜಾಲ್ಯಾರಯಿ ಕೋಪ ಯೆವಚೆ° ಸಹಜ ಜಾತಾ. ತಾಣೆ ಸೊದೂನ ವಚೂನ ಮಾರಲೆಲೆ°, ತಾಗೆಲೆ ಭಾಷಣ ಆಯಕತನಾ ತಾಗೆಲೊ ಉದ್ಧೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಸಾ. ಯುನಿಫಾರ್ಮ ಘಾಲನು ಆಶಿಲೆ ತಾಣೆ ತಾಗೆಲೆ ಸೀನಿಯರಾಕ (ತೊವಯಿ ಯುನಿಫಾರ್ಮಾರಿ ಆಶಿಲೊ) ಮಾರತರಿ ಕಪಡೆ ಆನಿ ಚೆಹರೊ ಪಳೊವನು ಲೋಕಾಂಕ ವಿಂಚೂನ ವಿಂಚೂನ ಮಾರಲೆಲೆ ಪಳಯತಾನ ತಾಗೆಲೆ ಮನಾಂತ ಕಿತಲೊ ದ್ವೇಷ ಬರನು ಆಸಾ ಮ್ಹಣು ಅನುಭವ ಕರಯೆತ. ಥೊಡೆ ವರಸ ಮಾಕ್ಷಿ ಎಕ ಮಹಾನ ಮುಖೇಲಿನ "ಕಪಡೆ ಪಳೊವನು ಲೋಕಾಂಕ ಸಮಝುಂಕ ಜಾತಾ" ಮ್ಹಣು ಎಕ ಚುನಾವಿ ಭಾಷಣ ದಿಲೆಲೆ°. ಹ್ಯಾ ಪೋಲಿಸಾನ ತೆ° ಗಂಭಿರ ಜಾವನು ಘೆತಲಾ ಮ್ಹಣು ಸಾಂಗೂಯೆತ. ಹ್ಯಾ ರೈಲ್ವೇ ಘಡಣಿ ಪಳಯತರಿ ಹೆ° ಖಂಯ ವಚೂನ ರಾಬತ ಮ್ಹಣು ಸಾಂಗಚಾಕ ಜಾಯನಾ.

NEWS CLICK
ಥಂಡ ಮನಾನ ಚಿಂತನ ಕೆಲ್ಯಾರಿ ಹೆ° ಸಗಟ ಚೂಕಿ ಮ್ಹಣು ಎಕ ಚೆರಡಾಕಯಿ ಸಮಝತಾ. ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಕರಚೆ° ಕಸಲೆ° ? ಥಂಡ ಮನ ಆನಿ ಚಿಂತನ ಕರಚೆ° ಗುಣ ನಾ ಜಾಲಾ° ಯಾ ತಾಕಾ ಪುರುಸೊತ್ತ ಮೇಳನಾ. ಸಗಳೊ ದೀವಸ ವಾಟ್ಸಪಾರಿ ಯೆವಚೆ ಫಟಿಯೊ ವಾಚೂನ, ಪಳೊವನು, ಆಯಕುನು ಆಮಿ ನಿರ್ಲಜ್ಜ ಜಾವನು ತೆಂಚಿ ಬದ್ದ ಮ್ಹಣು ತಿ ಫಟ್ಟಿ ಆನಿ ಚಾರ ಲೋಕಾಂಕ ದಾಡಚೆ° ಕರತಾತಿ. ಹಾಜೆ ಮಧೆ° ಆಮಗೆಲಿ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಉಪೇಗ ಕರಚಾಕ ವಿಸರತಾತಿ.
ಆಜಿ ಇಂಟರನೆಟ್ ಆಸಾ. ಆಮಕಾ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ನಾ ಮ್ಹಣು ಜಾಲ್ಯಾರ ಇಂಟರನೆಟ್ ಮದದ ಕರತಾ. ಇಂಟರನೆಟ್ ಕಿತಲೆ° ವಾಯಟ ಮ್ಹಣು ಲೇಕಲಾಂಕಿ ತಾಜೆ ದ್ಹಾ ವಾಂಟೆನ ಚಾಂಗ ಆಸಾ ಮ್ಹಣಯೆತ. ಇಂಟರನೆಟಾರ ಆಸಚಿ ಸರ್ವ ಮಾಹಿತಿ ವಾಚೂಕಾ ಯಾ ಪಳೊವಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ ದ್ಹಾ ಜಲ್ಮು ಘೆತಲ್ಯಾರಯೀ ಪಾವನಾ ಮ್ಹಣು ಮೆಗೆಲೆ ಎಕ ದೋಸ್ತಾನ ಸಾಂಗಚೆ° ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕೂನ ಆಮಕಾ ವಾಟ್ಸಪಾರಿ ಆಯಿಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಬದಲ ಸಂದೇಹ ಆಸಲ್ಯಾರಿ ಆಮಿ ಪಾಂಚ ಯಾ ದ್ಹಾ ಮಿನಿಟ್ ಇಂಟರನೆಟಾಕ ವಚೂಕ.
ಉದಾಹರಣೆಕ ಆರತಾ° ತಿರುಪತಿ ಬಾಲಾಜಿ ದೇವಳಾಕ ಘೆವನು ಎಕ ಖಬರ ವಾಯರಲ್ ಜಾಲಿ. ತಾಂನಿ° ಲಾಡು ಕರಚಾಕ ಪನ್ನಾಸ ವರಸ ದಾಕೂನ ನಂದಿನಿ ತುಪ ವಾಪೂರತಲೆ° ಖಂಯ. ನವೀನ ಸರಕಾರ ಯೆತರಿ ಸರಕಾರಾನ ತಾಂಕಾ° ತುಪ ದಿವಚೆ° ರಾಬಯಲೆ° ಖಂಯ°. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಾಚೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನಾರ ಆಶಿಲೆ ಲೋಕಾನ ಸುತಾ ಹಿ ಖಬರ ವಾಯರಲ್ ಕೆಲಿ. ಉಪರಾಂತ ಕಳನು ಆಯಲೆ° ಕಸಲೆ° ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ದೇಡ ವರಸ ಮಾಕ್ಷಿಚಿ ಆಯಚೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಾನ ಸರಕಾರಾಂತ ಆಶಿಲೆ ವೇಳಾರಿಚಿ ತುಪ ದಿವಚೆ° ರಾಬಯಲಾ° ಖಂಯ°. ನಂದಿನಿ ತುಪಾಚೆ ಮ್ಹೊಲ ತಾಂಕಾ° ಚಡ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣು ತಾಂನಿ° ನಂದಿನಿ ತುಪ ಖರೀದಿ ಕರಚೆ° ರಾಬಯಲಾ°. ಅಸಲೆ ಫಟಿಯೊ ಸಾಂಗತಾನಾ "ಗೂಗಲ್" ಕರನು ಸತ್ಯ ಭಾಯರ ಹಾಡಚಾಕ ಜಾತಾ. ಸಂದೇಹ ಯೆವಚೆ° ಮುಖ್ಯ. ಸತ್ಯ ಸೊದುಚಾಂಚು ಆಸಚೆ ಮಝಾ, ಕುರುಡೆಶೆ ಆಯಿಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಪರತೂನ ಚಾರ ಲೋಕಾಂಕ ದಾಡಚಾಂತು° ನಾ.


ಸಮ ಪಳೊವಚಾಕ ಗೆಲ್ಯಾರಿ ಹ್ಯಾ ಫಟಿಯೊ ಫಾಯಸ ಕರಚೊ ಮೂಳ ಉದ್ಧೇಶ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಜಾಗೃತ ಕರಚೆ° ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಖಾಂಯ ಚೂಕಿ ನಾ. ಹೆ° ಆಜಿ ಕಾಳ ಥೊಡೆ ಲೋಕಾಂಕ ಸಮಝೂಚಾಕ ಶುರು ಜಾಲಾ°. ತಾಂಕಾ° ನ್ಯಾಯ ಆನಿ ಅನ್ಯಾಯಾ ಮಧೆ° ಫರಕ ಕರಚಾಕ ಕಳಚಾಕ ಶುರು ಜಾಲಾ°. ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆನ ಖಾಂಯ ಜಾವಚೆ° ನಾ, ಮೋಗಾನ ಆಸೂಕಾ ಮ್ಹಣು ತಾಂನಿ° ಸಾಂಗಚೆ° ಆಯಕೂಂಕ ಮೆಳತಾ. ಹಾಂಗೆಲೊ ಸಂಖೊ ಖೂಬ ಊಣೆ ಆಸಾ. ತೊ ಸಂಖೊ ಚಡ ಜಾಲೆ ತಶಿ° ಆಮಗೆಲೆ ದೇಶಾಕ ಬರೆಪಣ ಜಾತಾ.
ಆಮಗೆಲೆ ಭಾರತ ದೇಶಾಕ ಬಲಿಷ್ಠ ಇತಿಹಾಸ ಆಸಾ. ಕೋಣಕೋಣಕಿ ಯೆವನು ಗೆಲೆ. ಆಜಿಕಯೀ ಆಮಿ ಸುದೃಡ ಆಸಾತಿ. ಸಾಬಾರ ಯುದ್ಧ ಪಳಯಲ್ಯಾಂತಿ. ಜಿಕಲ್ಯಾಂತಿ. ಹ್ಯಾ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಪಸರತಲೆ ಲೋಕಾಂಕಯಿ ದ್ಹಾಂವಡಾಚಿ ಶಕ್ತಿ ಆಮಕಾ ಆಸಾ. ವಗೀಚ ಭಾರತ ದ್ವೇಷ ರಹಿತ ಭಾರತ ಜಾತಲೆ° !
ವಿಶ್ವಾಸ ದವರುಯಾ°.
ಭಾರತ ಮಾತಾ ಕೀ ಜೈ !

Shabdvihar

ಮಸೀಂಗ

ಮಸೀಂಗಾ ಪಾಲ್ಯಾ ಮುದ್ದೊ ಕರತಾತಿ. ಮಸೀಂಗಾ ಫುಲ್ಲಾಚೀ ಭುತ್ತಿ ಕರತಾತಿ. ಗೂಳ ಆನೀ ಮಸೀಂಗ ಘಾಲೂನ ಕೆಲೆಲೊ ಕೋಳಂಬೊ ಭೌವ ರುಚಿಕರ. ಹೇ ವಯಲೆ ವಾಕ್ಯಾಂತು ಮಸೀಂಗ ಮ್ಹಣಚೊ ಜೋ ಶಬ್ದು ವಾಪರಲೊ ಆಸಾ ತಾಜೊ ಅರ್ಥ ಸರ್ವಯೀ ಜಾಣಾ. ಸರ್ವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಕಡಾನಿ ತಾಚೀ ರೂಚಿ ಪಳಯಲ್ಯಾ. ಮಸೀಂಗ ರಾಂದಯೇಕ ವಾಪರಚೋ ಏಕ ವಸ್ತು. ಹಾಚಿ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ವಿಶಿ ವಿಚಾರ ಕರಯಾಂ.

ಮಸೀಂಗ ಮ್ಹಣು ಖಂಚಾಕ ಆಮೀ ಸಾಂಗತಾತ ತೆಂ ಅಥರ್ಾಚೊ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದು ಶೋಭಾಂಜನ, ಪದ್ರಾರಿನಾಶನ ಮ್ಹಣು ಜಾವನು ಆಸಾ. ಮಸೀಂಗ ಮ್ಹಣಚೇ ಶಬ್ದಾಕ ಆನೀಕ ಹೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದಾಕ ಕಾಂಯಿ ಸಂಬಂಧ ಆಶಿಲೊ ದಿಸನಾ ಮ್ಹಣತಾನಾ ಮಸೀಂಗ ಶಬ್ದು ಖ್ಹಂಯ ದಾಕೂನ ಆಯಲೊ ಪಳೊವಯಾಂ. ಬಾರಾ ಶತಮಾನಾಚೆ ಏಕ ಶಿವಶರಣೆ ಗಿರಿಜವ್ವಾ ಮ್ಹಣಚೆ ನಾವಾಂಚೆ ಏಕ ವಚನಕಾತರ್ಿನ ತಿಗೇಲೆ ವಚನಾಂತ ಮಹಿಷ ಮ್ಹಣು ಮಸೀಂಗ ಮ್ಹಣಚೆ ಅಥರ್ಾರಿ ಪ್ರಯೋಗ ಕೆಲ್ಲಾ ಮ್ಹಣತಾನಾ ಮಸೀಂಗ ಮ್ಹಣಚೊ ಶಬ್ದಾಚೇ ಮೂಲ ಮಹಿಷ ಮ್ಹಣು ಜಾಲ್ಲೆ. ಮಸೀಂಗ ಮ್ಹಣಚೇ ಶಬ್ದಾಂತು ದೋನಿ ಶಬ್ದ ಮಸಿ + ಷಾಂಗ ಮ್ಹಣು ಆಸತಿ. ಮಸಿ ಮ್ಹಣಚೊ ಶಬ್ದು ಮಹಿಷ ಶಬ್ದಾಚೆ ಅಪಭ್ರಂಶ ರೂಪ. ಮಹಿಷಿ > ಮ ಇಸ ಮಸೀ ಮ್ಹಣು ಜಾಲ್ಲಾ. ತಾಕಾ ಸಾಂಗ ಶಬ್ದು ಮೆಳೇಲೇ ತಾವಳಿ ಮಸಿ + ಸಾಂಗ ಮಸೀಂಗ ಮ್ಹಣು ಜಾಲ್ಲಾ. ಮಸೀಂಗ ಮ್ಹಣಚಾತೋಂಚಿ ಸಾಂಗ ಶಬ್ದು ಮೇಳನು ಆಶಿಲ್ಯಾನ ಮಸೀಂಗಾ ಸಾಂಗ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಹಾಂತು ಸಾಂಗ ಶಬ್ದಾಚಿ ದ್ವಿರುಕ್ತಿ ಪ್ರಯೋಗ ಜಾಲ್ಯಾವರಿ ಜಾತಾ. ಜಾಲ್ಲೆ ನಿಮಿತ್ತ ಮಸೀಂಗ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಪುರೊ. ಮಸೀಂಗಾ ಸಾಂಗ ಮ್ಹಣಕಾ ಮ್ಹಣು ನಾ. ಗೋಯಾಂತು ಮಸಕಾ ಸಾಂಗಾ ಮ್ಹಣತಾತಿ. ಹಿಂದೀಂತು ಮುನಗಾ ಮ್ಹಣತಾತಿ.

ವಿಶೇಷ ಕಸಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಶೆಂತು ಹೆ ಮಸೀಂಗಾಕ ಸ್ತ್ರೀ ಚಿತ್ತಹಾರಿ ಮ್ಹಣತಾತಿ. ಹಾಜೆನ ಹೆ ಮಸೀ ಸಾಂಗ ಬಾಯಲಾಲೇ ಮನ ಅಪಹರಣ ಕರಚೇ ಜಾವನು ಆಸಾ. ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಬಾಯಿಲಾಂಕ ಹೆಂ ಮನೀಸಾಂಗ ಭೌ ಪ್ರಿಯ ಜಾವನು ಆಸಾ ಖ್ಹಂಯ.

An Appeal to the members of the GSB Community

  जेसन पींत, SDB, उद्यावर, उडुपी (MA कोंकणी)

ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಸಾನ ಕಾಣಿಯೊ ಬರೊವಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತು°

ಪರಬೆಕ ತಿಸ್ರೆ ಲ್ಹಾರಾಚೆ ಭಯ ವಿಶ್ವಾಕಚ ಕರೋನಾಚೆ ಭಯ

ನವೆಂಬರ ಮ್ಹಯನೊ ಸರನು ದಶಂಬರ ಪಾವಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ಲೋಕಾಂಕ

ಅಮ್ಚಿಗೆಲೆ ಪರ‍್ಬೆ ರಾಂದಪ ಅಮ್ಚಿ ರಾಂದಪ ಭಾರಿ ಸುಲಭಗೊ

ಪ್ರಾಕ ದಕೂನು ಪ್ರಸ್ತೂತಾಕ ಎತ್ತಾನ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಖಾಣಜವಣ,

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸು ಆನಿ ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ ಅಶ್ಶಿ ತಶ್ಶಿ ಪೊಳೊಚೆ

ಮನು ಕುಲ ಕಳನು ಕೀ ಕಳನಾಶಿ° ಚೂಕಿ ಕೆಲ್ಲಾರಿ ಆವಸು

कोरोना महामारी भारताक येवनु ६ महिने जाले.

ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಂತು ಸಾಬಾರ ಸಂಖ್ಯೆರಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ಭೊ

Home

Ad for Aruna Masala

ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಅಂಡಾರು ರಾಮದಾಸ ಕಿಣಿ

Featured Chandrika Mohan Pai KC Prabhu

 

Anniversaries

Shabdh Vihaar

Homage

 

Well Wishers

Has no content to show!

Most Read

Homage

Events

Who is Online?

We have 65 guests and no members online

Advertorial

Scroll to top