Monday, 20 November 2023 16:45

ಶೀನಪ್ಪ ಮಲ್ಯ - 121ವಿ° ಜಯಂತಿ Featured

Written by
Rate this item
(1 Vote)

ಮoಗಳೂರ ಶಹರಾಚೆ ಇತಿಹಾಸಾಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಜಾಲೆಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಚೊ ಚಡಾವತ ವಾಂಟೊ ದಾರ್ಶನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಲ್ಯ ಹಾಂಗೆಲೆ ಕಾಲಗತಿಂತು° ಜಾಲೆ° ಮ್ಹಳೆಲೆ° ಕೋಣಯಿ ನಕಾರಚಾಕ ಜಾಯನಾ. ತೆ° ಸಗಟ ಇತಿಹಾಸಾಚೆ ಪಾನ್ನಾರ ಬರೊವನು ಜಾಲಾ°. ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜಾಚೊ ಉಳ್ಳಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಲ್ಯ ತಾಗೆಲೆ ಇಷ್ಟ ಲೋಕಾಂಕ ಶೀನಪ್ಪ ಮಲ್ಯ ಯಾ ತುಳು ಭಾಶಿಕ ಲೋಕಾಂಕ ಶೀನಪ್ಪ ಮಲ್ಯೇರ ಮ್ಹಣೊನ ಘೆತಾಲೊ. ತೊ ಭಾರತಾಚೆ ಲೋಕಸಭೆಂತು° ಹ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಚೊ ಪಯಲೊ ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಶಿಲೊ. ತಾಗೆಲೆ ಜನಾನುರಾಗಿ ಗುಣ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತಾ, ಚಾಣಾಕ್ಷ ಮುಖೇಲಪಣಾಚೆ ನಿಮಿತ ತಾಣೆ ಹ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಚೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಕ ಖೂಬ ಯೋಗದಾನ ದಿವಚಾಕ ಜಾಲೆ°.
ಮಂಗಳೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, ಮಂಗಳೂರು - ಹಾಸನ ರೈಲ್ವೇ ಯೋಜನಾ, ರಾಷ್ಟ್ರಿಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 17, ರಾಷ್ಟ್ರಿಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 42, ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಜನಲ್ ಇಂಜಿನೀಯರಿoಗ್ ಕಾಲೇಜ್, ಮಂಗಳೂರು ಸರ್ವಋತು ಬಂದರ್, ಮಂಗಳೂರು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈರ‍್ಸ್ ಹಿ° ಶೀನಪ್ಪ ಮಲ್ಯ ಹಾಂನಿ° ಹ್ಯಾ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರದೇಶಾಕ ಹಾಡಲೆಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನಾ ಆಸಾತಿ.


ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ ಯೋಜನಾ ಮಂಗಳೂರಾಕ ಹಾಡಚಾಕ ತಾಣೆ ಕೆಲೆಲೆ ಕಸರತ್ತಾ ಬದಲ ಖೂಬ ಕಾಣಿಯೊ ಆಯಕೂಂಕ ಮೆಳತಾತಿ. ಎಕ ಕಾಣಿ ಮಂಗಳೂರು - ಹಾಸನ ರೈಲ್ವೇ ಯೋಜನಾ ಬದಲ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ವೇಳಾರ ಲಾಲಬಹಾದ್ದೂರ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಓಕ್ಕೂಟ ಸರಕಾರಾಚೊ ರೈಲ್ವೇ ಮಂತ್ರಿ ಆಶಿಲೊ. ಮಂಗಳೂರು - ಹಾಸನ ರೈಲ್ವೇ ಯೋಜನೆಚೆ ಫೈಲ್ ತಾಗೆಲೆ ಮೇಜೆರಿ ಆಶಿಲೆ°. ಶೀನಪ್ಪ ಮಲ್ಯಾನ ತೀನ ಚಾರ ಪಾವಟಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಕ ಉಡಗಾಸ ಕೆಲೊ. ಜಾಲ್ಯಾರಯಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಲೋಕಾಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಷರಾ ಆಸೂಂಕ ಲಾಗೂನ ಶಾಸ್ತ್ರೀಲೆ ಅನುಮತಿ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಯನಿ ಆಶಿಲೆ°. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ ಶೀನಪ್ಪ ಮಲ್ಯಾನ ತಾಗೆಲೊ ಆಖೇರಿಚೊ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಕೆಲೊ. ಡೆಲ್ಲಿ ದಾಕೂನ ಕೊಡಿಯಾಲಾಕ ಯೆವನು "ಮಂಗಳೂರು - ಹಾಸನ ರೈಲ್ವೇ ಯೋಜನೆಕ ಅನುಮತಿ ದೀನಿ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಹಾಂವ° ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಾ ಮುಕಾರಿ ಉಪಾಶಿ ಬಯಸೂನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕರತಾ" ಮ್ಹಣು ಶಾಸ್ತ್ರೀಕ ವಾಯರ್ ಸೋಳೆ°. ಹಾಜೆನ ಕಾಮ ಜಾಲೆ°. ಶಾಸ್ತ್ರೀನ ಪರತೂನ ವಾಯರ್ ಸೊಡೂನ ಅನುಮತಿ ದಿಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣು ಕಳಯಲೆ° ಖಂಯ.
ಸುರತ್ಕಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಜನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಥಾಪನಾ ಕೆಲೆಲಿ ಕಾಣಿ ಸುತಾ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಆಸಾ. ದೇಶಾಂತು° ಚಾರ ರೀಜನಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿoಗ್ ಕಾಲೇಜ° ಸ್ಥಾಪನಾ ಕರಚೆ° ಮ್ಹಣು ಒಕ್ಕೂಟ ಸರಕಾರಾನ ಠರಯಿಲೆ° ಕಳಿತಾಕ್ ಆಯ್ಲೆ ಕೂಡಲೆ ಶೀನಪ್ಪ ಮಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾಮಂತ್ರಿ ಲಾಲ್ ಬಹಾದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಕ ವಚೂನ ಮೆಳೊ. ಎಕ ರೀಜನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ತಾಗೆಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರಾಕ ದೀವಕಾ ಮ್ಹಣು ವತ್ತಾಯ ಕೆಲೊ. ಜಾಲ್ಯಾರ ತುಮಗೆಲಾಗಿ ತಾಕಾ ಜಾವಕಾ ಜಾಲೆಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ನಾ, ತ್ಯಾ ದೆಕೂನ ವತ್ತಾಯ ಕರುನಕಾ ಮ್ಹಣ ಶಾಸ್ತ್ರೀನ ಸಾಂಗಲೆ° ಖಂಯ°. ಜಾಲ್ಯಾರಿ ವಿಷಯ ಥಂಯಕ ಸೋಣಾ ಆಶಿ° ಶೀನಪ್ಪ ಮಲ್ಯಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ದಾಕೋವಚಾಕ ಪಂದ್ರಾ ದೀಸಾಚೊ ವೇಳ ಘೆತಲೊ. ತ್ಯಾಚ ರಾತಿ ಮಂಗಳೂರಚೆ ಪಿ.ಡಬ್ಲು.ಡಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಂ. ಎಲ್. ಶ್ರೇಷ್ಠಾಕ ಫೋನ ಕರನು ಸುರತ್ಕಲಚೊ ಜಾಗೊ ರೀಜನಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿoಗ್ ಕಾಲೇಜಾಕ ಮೇಳತವೆ ಮ್ಹಣು ತಪಾಸಣಾ ಕರಚಾಕ ಆದೇಶ ದಿಲೊ. ತ್ಯಾಚ ವೇಳಾರ ಉದ್ಯಮಿ ಸಿ.ಪಿ.ಸಿಚೊ ವಿ. ಎಸ್. ಕುಡ್ವಾಕ ಫೋನ ಕರನು ತ್ಯಾ ಜಾಗೇರಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶೆಡ್ ಬಾಂದಚಾಕ ತಾಕೀತ ಕೆಲೆ°. ಪಂದ್ರಾ ದೀಸಾನ ಶಾಸ್ತ್ರೀನ ಯೆವನು ಸುರತ್ಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿoಗ್ ಕಾಲೇಜಾಚೆ ಉಗತಾವಣ ಕೆಲೆ°. ಶೀನಪ್ಪ ಮಲ್ಯಾಲೆ ಚಾಣಕ್ಷತಾ ನಿಮಿತ ಅಸಲೆ ಯೋಜನಾ ಮಂಗಳೂರಾಕ ಆಯಲಿಂತಿ. ಮಂಗಳೂರು ಪುರಭವನ, ಕದ್ರಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೌಸ್ ಬಾಂದಿಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಸುತಾ ಶೀನಪ್ಪ ಮಲ್ಯಾಲಿ ಜಾವನು ಆಸಾ.
ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರಾರಿ ಹೋಡ ಹೋಡ ಬಂಡಸಾಳಾ ಆಶಿಲೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಮಲ್ಯ ಕುಟುಂಬೆoತು° ಜಲ್ಮಾ ಆಯಿಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಲ್ಯ ಹಾಂನಿ° 18 ವರಸ ಪ್ರಾಯೇರಿಚಿ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಾಕ ಪಾವಲ° ದವರಲಿ°. 1920 - 30ಚೆ ದಶಕಾಂತು° ಕಾರ್ನಾಡ್ ಸದಾಶಿವ ರಾವ್ ಹಾಂಗೆಲೆ ಮುಖೇಲಪಣಾರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾಚೆ  ಜೂಜ್ ಚಲತ ಆಶಿಲೆ ವೇಳಾರ 1920 ತು° ಅಗಸ್ಟ್ 19ಕ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀನ ಮಂಗಳೂರಾಕ ಭೇಟಿ ದಿಲಿ. ತ್ಯಾ ವೇಳಾರ ಗಾಂಧೀಜಿಲೆ ತತ್ವಂ ಜಾವನು ಆಸಚೆ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಚಳವಳ, ಹರಿಜನೋದ್ಧಾರ, ಹರಿಜನಾಂಕ ದೇವಳಾಂಕ ಪ್ರವೇಶ, ಖಾದಿ-ಚರಕ ಹಾಜೆ ಬದಲ ದಿಲೆಲೆ ಸಂದೇಶ ಆಯಕೂನು ಶೀನಪ್ಪ ಮಲ್ಯ ಪ್ರಭಾವಿತ ಜಾಲೆ. ಎಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಜಾವನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಾಕ ಉಡಿಲೆ ಶೀನಪ್ಪ ಮಲ್ಯಾಕ ಮುಕಾರಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು, ಕಮಲಾದೇವಿ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ, ಸರದಾರ ವಲ್ಲಭಭಾಯ ಪಟೇಲ, ಲಾಲ ಬಹಾದ್ದೂರ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ತಸಲೆ ಊಂಛ ಸ್ಥರಾಚೆ ಮುಕೇಲಿಯಾಲೆ ಸಾಂಗತ ಕಾಮ ಕರಚೊ ಅವಕಾಶ ಮೆಳೊ.
1946 ಇಸವಿಂತು° ದೇಶಾಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮೆಳಚೆ° ಮ್ಹಣು ಜಾತಾನ ಶೀನಪ್ಪ ಮಲ್ಯಾಕ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುಯೆಂಟ್  ಎಸೆಂಬ್ಲಿಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವಚೊ ಅವಕಾಶ ಮೆಳೊ. 1947 ಇಸವಿಂತು° ಭಾರತ ದೇಶಾಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಮೇಳತ ದಾಕೂನ ತಾಗೆಲೆ ಜೀವಿತಾವಧಿಕ (17 ವರಸ°) ತೊ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಾoತು° ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಾಚೊ ಚೀಫ್ ವ್ಹಿಪ್ ಆಶಿಲೊ. ತ್ಯಾ ವೇಳಾರ ತಾಕಾ ಸರಕಾರಾಚೆ ವರಿಷ್ಠ, ದೇಶಾಚೆ ವೆಗವೆಗಳೆ ಪ್ರದೇಶಾಚೆ ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಲೋಕಾಂಚೊ ಆನಿ ಪಾರ್ಟಿಚೆ ಮುಖೇಲಿ ಆನಿ ಸಾಂದ್ಯಾಲೆ° ಸಾಂಗತ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ದವರಚೊ ಅವಕಾಶ ಮೆಳೊ. ತಾಣೆ ಮಂಗಳೂರು ಆನಿ ಪರಿಸರಾಚೆ ಪ್ರದೇಶಾಂಚೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕರಚಾಂತು° ಹೆ° ಖೂಬ ಮದದಾಕ ಮೆಳೆ°.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಜಾವನು ಕಾಮ ಕರನು ಊಂಛ ಸ್ಥರಾಕ ಪಾವಿಲೊ ಶೀನಪ್ಪ ಮಲ್ಯಾನ ಪಕ್ಷಾಚೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಂಕ ವಿಸೊರಚೆ° ಕರನಿ. ಖಂಚೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾನ ಕಷ್ಟಾರ ಆಸಾ ಮ್ಹಣು ಕಳನು ಆಯಲ್ಯಾರಿ ತೊ ಸ್ವತ: ಯಾ ತಾಗೆಲೆ ಇಷ್ಟಾಂಚೆ ಮದದ ಪಾವೊಚಾಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕರತಲೊ. ಹಾಗೆಲೆ ಹ್ಯಾ ಗುಣ ಪಳೊವನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಾನ ತಾಕಾ ದೇಶಭರ "ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟರ್" ಜಾವನು ವಾಪರಲಾ.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಾ ಖಾತೀರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಚೆ ಹರ ಎಕ ಮುಲ್ಲೆಕ ಭೊಂವಿಲೆ ನಿಮಿತ ಶೀನಪ್ಪ ಮಲ್ಯಾಕ ಹ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಚೆ ಗರಜೆಚೆ ವಿಷಯ ಕಳಿತ ಆಶಿಲೆ. ತ್ಯಾ ದೆಕೂನ ನೆಹರುನ ಪಂಚ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನಾ ಘಾಲತನಾ 1952- 62 ಮಧೆಂತು° ಶೀನಪ್ಪ ಮಲ್ಯಾನ ತಾಗೆಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚರಿಶ್ಮಾ ವಾಪರೂನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಂತ ಸಾಬಾರ ಯೋಜನಾ ಹಾಡಚಾಂತು° ಸಫಲ ಜಾಲೊ. ತಾಗೆಲೆ ಉಪರಾಂತ ಸಾಬಾರ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿನಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೆಲೆ°. ಜಾಲ್ಯಾರ ತಾಗೆಲೆ ಸ್ಥರಾಕ ಪಾವಚೊ ಎಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವಿಂಚೂನ ಕಾಡಚಾಕ ಆಮಿ ಅಸಫಲ ಜಾಲ್ಯಾಂತಿ.
ನ. 21 2023 ಉಳ್ಳಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಲ್ಯ ಹಾಂಗೆಲೊ 121ವೊ° ಜಲ್ಮ ದೀವಸ. ಆಯಚೆ ಹ್ಯಾ ಸುಮುಹೂರ್ತಾರಿ ಆಮಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಕರಚೆ° ಗರಜೆಚೆ° ಆಸಾ. ಆಮಗೆಲೆ ಮಧೆ° ಆಸಚೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಲೋಕಾಂಕ ಸೋದೂನ ಆಮಗೆಲೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರಕಾ. ಅಸಾಮಾಜೀಕ ತತ್ವ ಪಸರಚೆ ಲೋಕಾಂಕ ದೂರ ದವರಚೆ° ಕರಕಾ. ಪರತೂನ ಎಕ ಪಾವಟಿ ಶೀನಪ್ಪ ಮಲ್ಯ ತಸಲೆ ಲೋಕ ಆಮಗೆಲೆ ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವಕಾ.
ಶೀನಪ್ಪ ಮಲ್ಯ ಫಕತ ಎಕ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಆಶಿಲೊ. ತಾಣೆ ಮಂತ್ರಿ ಜಾವಯೆತ ಆಶಿಲೆ°. ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಯೋಗ ಕರನು ವಿಪಕ್ಷಚಾಂಕ ಭಾದಾ ದಿವಯೆತ ಆಶಿಲೆ. ತಾಣೆ ತಶಿ° ಕರನಿ. ತೋ ಸಗಟಾಲೆ ಸಾಂಗತ, ತಾಂತೂoತಾಯಿ ಗೆಲೆ ವಿರೋಧಿ ಲೋಕಾಲೆ ಸಾಂಗತ ಬರೊ ಸಂಬoಧ ದವರನು ಆಶಿಲೊ. ಕೊಣ ತಾಗೆಲೆ ಘರಾ ಬಾಗಲಾ ಆಯಲ್ಯಾರಯೀ ತಾಂಗೆಲೆ ಕಾಮ ಕರನು ದಿತಾಲೊ. ತೊ ಖರೆ° ಅರ್ಥಾರ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಶಿಲೊ.
ಬಂಟ್ವಾಳ ದಾಮೋದರ ಪ್ರಭು ಹಾಂಗೆಲಿ ದ್ಹುವ ಇಂದಿರಾಲೆ ಸಾಂಗತ ಲಗ್ನ ಜಾಲೆಲೆ ಹಾಂಕಾ° ಚೆರಡುವ° ನಾತಿಲಿ°. ಇಂದಿರಾ ಮಲ್ಯ ಸುತಾ ಶೀನಪ್ಪ ಮಲ್ಯಾಲೆ ಮ್ಹಣಕೆ ಜನಾನುರಾಗಿ ಆಸೂನ ಆತಿಥ್ಯಾಕ ನಾವಾದೀಕ ಆಶಿಲಿ.

 

To Support Kodial Khaber click the following button.

 

Read 93 times Last modified on Tuesday, 21 November 2023 11:38

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಂತು°

ಮುοಡ್ಕೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಭ ದೇವಳಾಂತು°

ಉದ್ಯೋಗ ಆನೀ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಡಾ| ಅರವಿಂದ

18:53:41 ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ  ಕೇಂದ್ರ ‘ಕ್ಷಮತಾ

This application is only for the poor

कोंकणिंतल्या अस्तुरी साहित्याचेर

ಮಂಗಳೂರು: ವಿಶಂತಿ ಸಂಭ್ರಮಾοತು ಆಸಚೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಚೆ ಗೌಡ

https://www.youtube.com/user/MrBaligavenkatesh

Editorial

ಡಾಕ್ಟರಾಲೆ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮಾಲೆ ಸಾಂಗತ ವಿಲೀನ ಜಾಲೆ°,,,

ಡಾ. ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಎಕ ನಾವಾದೀಕ ಡಾಕ್ಟರು ಆಶಿಲೊ. ಯುರಾಲಾಜಿ ತಾಗೆಲಿ ಸ್ಪೇಷಾಲಿಟಿ. ತೊ ಎಕ ಫಾಮಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂತಾ° ಎಕ ಬರೊ ಭಾಷಣಗಾರುಯೀ ಜಾವನು ಆಶಿಲೊ. ಸಾನ ಪ್ರಾಯೆರಿ ತೊ ಜನಾ ಮೋಗಾಳ ಜಾಲೆಲೊ. ತೊ ಅನೀರಿಕ್ಷಿತ ಜಾವನು ಅಂತರಲೊ ಮ್ಹಳೆಲಿ ಖಬರ ಆಯಕತನಾ ಸಾಬಾರ ಲೋಕಾಂಕ ತೆಂ ನಂಬಗೂಚಾಕ ಜಾಯನಿ. ಬ್ಯುಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಿಲೊ ತೊ ಕೆದನಾಯಿ ಕೊಡಿಯಾಲಚೆ ಕೆ. ಎಂ. ಸಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಾಂತ ಪಳೊವಚಾಕ ಮೆಳತಲೊ. ಸಕಾಳಿ ದಾಕೂನ ಸಾಂಜವೇಳಾ ತಾಂಯ ಆಪರೇಶನ್ ಥಿಯೇಟರಾಚೆ ಸಮವಸ್ತ್ರಾಂತು ತೊ ದಿಸತಲೊ ಮ್ಹಣು ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ ಗೆಲೆಲೆ ಸಾಂಗತಲೆ. ತಿತಲೊ ಬ್ಯುಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೊ. ತಾಣೆ ತಾಗೆಲೆ ಪೆಶೆಂಟಾoಕ ಪಳೊವಚಾಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೆ ರೌಂಡ್ಸಾರ ವತನಾ ತಾಗೆಲೊ ಹೋಡು ತಾಳೊ ಆಯಕೂನು ತ್ಯಾ ಮ್ಹಾಳ್ಯೆರಿ ಆಸಚೆ ಸಗಟ ರೂಮಾಂತುಲೆ° ಪೇಶೆಂಟಾoಕ ತೊ ಆಯಲೊ ಮ್ಹಣು ಕಳತಲೆ° ಖಂಯ. ಕುಶಾಲ ಉಲೊವನು ಪೇಶೆಂಟಾoಲಿ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಸಂತೋಸಮಯ ಕರಚೆಂ ತಾಗೆಲಿ ಸವಯ್ ಆಶಿಲಿ.
ನ. 9ಕ ಎಕ ಆಪರೇಶನ ಪೂರ್ಣ ಕರನು ಭಾಯರ ಆಯಿಲೆ ಡಾಕ್ಟರಾಕ ಕಠಿಣ ಹೃದಯಘಾತ ಜಾಲೆ°. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ತಾಕಾ ತುರ್ತಾನ ಶುಶ್ರುತಾ ಮೇಳಚಾಕ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಲೆ°. ತೊ ಐ.ಸಿ.ಯುಂತ 8 ದೀವಸ ಆಶಿಲೊ. ತಾಕಾ ಊಂಛ ಸ್ಥರಾಚೆ ಟ್ರಿಟಮೆಂಟ್ ಮೆಳೆ°. ಜಾಲ್ಯಾರ ದೈವಿಚ್ಛಾ ವ್ಹಿಂಗಡ ಆಶಿಲಿ. ನ.17 ಕ ತಾಗೆಲೆ ದೇಹಾಂತ್ಯ ಜಾಲೆ°.
ಡಾಕ್ಟರಾಕ ಫಕತ 60 ವರಸ°. ಸಾಬಾರ 30 ವರಸಾಚೊ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಣಭವ. ಡಾಕ್ಟರ ಮ್ಹಣು ನ್ಹಹಿ°, ಆರತಾ° ತರನಾಟೆ ಲೋಕಾನ ಹೃದಯಘಾತ ಜಾವನು ಮರಣ ಪಾವಚಿ ಖಬರ ಆಯಕೂಚೆ° ಚಡ ಜಾಲಾ°. ಸ್ವತ: ಡಾಕ್ಟರ ಆಶಿಲೆ ತಾಕಾ ಖಾಂಯ ಮುನ್ಸೂಚನಾ ಮೇಳನಿ ವೆ ? ತಾಣೆ ತಾತಾವಳಿ ತಾಗೆಲಿ ಆರೋಗ್ಯಾಚಿ ತಪಾಸಣಾ ಕರನು ಆಸಚೆ° ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ. ಎಕ ಫಾಮಾದ ಡಾಕ್ಟರಾಕಚೀ ಅಶಿ° ಜಾಲೆ ಮ್ಹಣತಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಶಾನ ತಾಗೆಲೆ ಆರೋಗ್ಯಾ ಬದಲ ಕಿತಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಘೆವಕಾ ? ಮನಶಾನ ತಾಗೆಲೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಆನಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಕಶಿ° ದವರಕಾ ? ವಿಜ್ಞಾನ ಇತಲೆ° ವಾಡಲಾ° ಕೀ, ವಿಜ್ಞಾನಿ ಲೋಕಾ° ಮಧೆಂತೂಚಿ ಆಮಿ ಘೆವಚೆ ವಕದ ಆನಿ ಹೇರ ವಿಷಯಾಚೆರಿ ಚರ್ಚಾ ಜಾವಚೆ° ಆಮಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾರಿ ವಾಚತಾತಿ ಆನಿ ಆಯಕತಾತಿ. ಆಮಿ ಘೆತಿಲೆ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನಾ ಬದಲಯಿ ಸಂದೇಹ ಉಲಯತಲೆ ಆಸಾತಿ. ಆಶೆ° ಸಾಬಾರ ಸವಾಲಾ° ಆಮಗೆಲೆ ಮುಕಾರ ಆಸಾತಿ.
ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲ ಖೂಬ ಚರ್ಚಾ ಜಾತಾ ಆಸಾ. ಆರತಾ° ಕ್ರಿಕೇಟರ್ ಕೊಹ್ಲಿನ ತಾಗೆಲೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲ ಸಾಂಗಿಲೊ ಎಕ ವಿಡೀಯೊ ಪಳೊವಚಾಕ ಮೆಳೊ. ತಾಂತು° ತೊ ಕಾರ್ಬ್ಸ ಊಣೆ ಕರಚೆ°, ಪ್ರೊಟಿನ್ ಚಡ ಕರಚೆ°, ಗೀನ್ ವೇಜಿಟೆಬಲ್ಸ್ ಖಾವಚೆ°, ಲೋಣಿ - ತುಪ ಖಾವಚೆ° ಸಾಂಗತಾ. ತಾಗೆಲೆ ಉತ್ರ° ಆಯಕತನಾ ಆಮಗೆಲೆ ಥೊಡೆ ಇಷ್ಟ ಲೋಕಾನ ಆಶೆ° ಕರಚೆ° ಚೂಕಿ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಣು ದಿಸತಾ. ಆಮಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರನು ಪಳೊವಯೆತ ಮ್ಹಣು ಭೊಗತಾ. ದೀವಸಾಕ ಉಣೆನಾ 30 ಮಿನೀಟ್ ಚಮಕಲೆರಿ ಬರೆ° ಮ್ಹಣು ಹರ ಎಕಲೊ ಡಾಕ್ಟರು ಸಾಂಗತಾ. ಆಮಗೆಲೆ ತರನಾಟೆನಿ ಸುತಾ ಸಾನ ಪ್ರಾಯೇರಿಚಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಸಮ ಕರನು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಸಮ ಕರಚಾಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರಕಾ.
ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಬರೊ ಡಾಕ್ಟರು ಆನಿ ಭಾಷಣಗಾರ ನಂತಾ° ಎಕ ಕವಿ ಸುತಾ ಆಶಿಲೊ. ತಾಣೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆನ ಖೂಬ ಕವಿತಾಂ ರಚನ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣು ತಾಣೆ ದೇವಾದಿನ ಜಾತರಿಚಿ ಲೋಕಾಂಕ ಕಳೆ°. ತಾಣೆ ಆರತಾ° ಎಕ ಸಮಾರಂಭಾoತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲೆಲೆ ಭಾಷಣ ಖೂಬ ವೈರಲ್ ಜಾಲಾ°. ತಾಂತು° ತೊ ಆತ್ಮ ಆನಿ ಪರಮಾತ್ಮಾ ವಿಷಯಾರಿ ಉಲಯತಾ.
"ಕ್ರಷ್ಣಾನ ಸಾಂಗಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣಕೆ ಪರಮಾತ್ಮಾಲೆ ಮ್ಹಣಕೆ ಆತ್ಮಾಕಯೀ ಆದಿ ನಾ ಯಾ ಅಂತ್ಯ ನಾ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಮರಣ ನಾ" ಮ್ಹಣು ತ್ಯಾ ಭಾಷಣಾಚೆ ಶುರುವಾತಾರಿ ಡಾಕ್ಟರು ಸಾಂಗತಾ. ಆಮಿ ಜೀವನಾಂತು° ಆಮಗೆಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಕಾ, ಕರತನಾ ಆಮಕಾ ಜಯ ಮೇಳತಾ ಯಾ ಸೋಲು ಮೇಳತಾ. ಆಮಗೆಲೆ ವಿಷಯಾರಿ ಕೋಣ ಕಸಲೆ° ಚಿಂತಾ ಕರತಾ ಮ್ಹಣು ಆಮಿ ಮನಾಂತ ದವರನು ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಚೆ° ಕಷ್ಟ ಜಾತಾ. ತಸಲೆ ಮನೋಸ್ಥಿತಿರಿ ತುಮಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಚೆ° ಸುಲಭ ಜಾಯನಾ ಆನಿ ಕರಚೆ ಕರ್ತವ್ಯಾಕ ನ್ಯಾಯ ದಿವಚಾಕ ಜಾಯನಾ ಮ್ಹಣು ತೊ ಸಾಂಗತಾ.
ಮುಕಾರ ತೊ ಅಶೆ° ಸಾಗತಾ ಕೀ, ಎಕ ಪಾವಟಿ ತಾಗೆಲೆ ಪ್ರೋಫೆಸರಾನ ಸಾಂಗಿಲೆ° ಖಂಯ, ತುವ° ತುಗೆಲೆ ವೃತ್ತಿಂತು° ಪ್ರಚಾರ ಘೆವಚಾಕ ಯಾ ನಾವಾದೀಕ ಜಾವಚಾಕ ಆಯಿಲೊ ನ್ಹಹಿ°. ತುಗೆಲೆ ಮನಾಕ ಖಂಚೆ ಸಮ ಮ್ಹಣ ದಿಸತಾ ತ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆ ಮಾನವಿಯತಾ ದೃಷ್ಠಿ ದವರನು ಕರ್ತವ್ಯಪಾಲನ ಕರಿ. ಕೋಣಾಕ ಅಭಿಮಾನ ಆಸಾಕೀ ತಾಗೆ ಲಾಗಿ ಮಾನವೀಯತಾ ಆಸತಾ. ಕೋಣಾಕಯಿ ಖುಷಿ ಕರಚಾಕ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಚಾಕ ಜಾಯನಾ. ಅಹಂ ಸೋಡಕಾ, ಶರೀರ ಆನಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಸ್ತು ಸೋಡಚೆ° ಕರಕಾ. ಶರೀರ ಆನಿ ಹೇರ ವಸ್ತು ಆಮಗೆಲೊ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಣು ಚಿಂತಲ್ಯಾರಿ ಸಹಜ ಜಾವನು ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಜಾತಾತಿ. ಆತ್ಮ ವ್ಹಂವಚಾಕ ಶರೀರ ಶಿವಾಯ, ಶರೀರ ವ್ಹವಂಚಾಕ ಆತ್ಮ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಳೆಲೆ ಉಡಗಾಸ ದವರಕಾ. ಆತ್ಮಾನ ಶರೀರ ವ್ಹಂವಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯಲ್ಯಾರಿ ಶರೀರ ಸೋಡಕಾ ಮ್ಹಣು ತೊ ಸಾಂಗತಾ.
ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಂಬಾಳಚಾಕ ಕಸಲೆ° ಕರಕಾ ಮ್ಹಣೂಯಿ ಡಾಕ್ಟರಾನ ತಾಗೆಲೆ ಭಾಷಣಾಂತು° ಸಾಂಗಲಾ°. ಜೀವನಾಂತು° ಚಲನ, ಭೋಜನ, ಶಯನ ಆನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವೀಲಿನಾಚೆ ಬದಲ ಜ್ಞಾನ ಆಸೂಕಾ ಮ್ಹಣು ತೊ ಸಾಂಗತಾ.
ಆಮಿ ಕೆದನಾಯಿ ಚಲನಶೀಲ ಆಸೂಕಾ. ಚಲಚನಶೀಲತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಜೀವಂತ ಆಸಾತಿ ಮ್ಹಣಚೆ ಸೂಚನಾ. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ಪ್ರಾಯ ಜಾಲೆಲ್ಯಾನಿ ಜಾಲೆ ತಿತಲೆ ಚಮ್ಕೂಚೆ° ಕರಕಾ. 60 ವರಸ° ಜಾತರಿ ಎಕ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ದ್ಹರನು ಚಮಕೂಚೆ° ಬರೆ° ಮ್ಹಣು ತೊ ಡಾ. ಟಿ. ಎ. ಎ. ಪೈಲೆ ಉದಾಹರಣ ದಿತಾ.
ದುಸ್ರೆಂ, ಭೋಜನ. ತರನಾಟೆ ಆಸತನಾ ಫಾತೋರ ಖಾವನು ಜೀರ್ಣ ಕರಚಿ ಶಕ್ತಿ ಆಸತಾ. ಪ್ರಾಯ ಜಾತಾನ ತೀ ಶಕ್ತಿ ಊಣೆ ಜಾತಾ. ತಶಿಂ ಮ್ಹಣು ಕಸಲೆಂಯಿ ಸೊಡಚೆಂ ನ್ಹಹಿಂ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಶಿಯನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಹೈ ಫೈಬರ್ ಆಸೂಕಾ, ಉದಾಕ ಪಿವಕಾ, ಲಾಯಕ ಕರನು ನಿದೋಕಾ. ಎಕ ಲೇಖಾ ಪ್ರಮಾಣೆ 8 ಗಂಟೊ ಕಾಮ ಕರಕಾ, 8 ಗಂಟೊ ಕುಟುಂಬಾಕ ದೀವಕಾ ಆನಿ 8 ಗಂಟೊ ನಿದೋಕಾ. ವಗೀ ನಿದೊಚೆಂ ಆನಿ ವಗೀ ಉಟಾಚೆ° ಕರಕಾ. ಪ್ರಕೃತಿ ಸಾಂಗತ ಮೆಳಚೆ° ಕರಕಾ. ಅನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತು ದೂರ ದವರಕಾ. ಮೊಬೈಲ್ ಆನಿ ತಸಲೆ ಹೇರ ವಸ್ತು ದೂರ ಕರಚೆ°, ಖಂಚೆಯ ಗಾರ್ಡನಾಕ ವಚೆ° ಹಾಕಾ ಉದಾಹರಣ ಜಾತಾತಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಲೆ ಸಾಂಗತ ಮೇಳನು ಆಸಚೆಂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಜಾತಾ.
ಆಯಚೆ ದೀಸಾಂತ ಸಂಭoದ ಚೂಕುನ ವಚೆ° ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾಲಾ°. ಸಂಭoದ ವರೊನ ಹಾಡಚೆ° ಕರಕಾ. ದೋಸ್ತ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಕಾನ್ನಡಿ ಶೆಂ ಆಸತಾತಿ. ಮುಖಸ್ತುತಿ ಕರತಲೆ ನ್ಹಹಿ°. ಕೇದನಾಯಿ ಸಂಭoದ ಉದಾಕಶೆ° ಆಸೂಕಾ. ಉದಾಕ ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಸತಾ. ತಾನಿ ನಿವಯತಾ. ಆಮಿ ತಶೀಂಚಿ ಜಾವಕಾ. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ಜೀವನಾಂತು° ಚಲನ, ಭೋಜನ, ಶಯನ ಆನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವೀಲಿನಾಚೆ ಬದಲ ಚಡ ಮಹತ್ವ ದೀವಕಾ. ತ್ಯಾಚ ವೇಳಾರ ಸ್ನೇಹ ಪರಿಪಾಲನ ಕರಚೆ° ಕರಕಾ ಮ್ಹಣು ಸಾಂಗೂನು ತಾಣೆ ತಾಗೆಲೆ ಭಾಷಣ ಆಖೇರಿ ಕೆಲೆಲೆಂ ಆಸಾ.
ತಾಣೆ ಭಾಷಣಾಂತು° ಕಸಲೆ° ಸಾಂಗಲಾ° ತೆ° ತಾಣೆ ಜೀವನಾಂತು° ಪರಿಪಾಲನ ಕೆಲಾ° ಮ್ಹಣಯೆತ. ತಾಗೆಲೆ ಬದಲ ತಾಗೆಲೆ ದೋಸ್ತಾನಿ, ಪೇಶೆಂಟಾನಿ ಆನೆ ಹೇರಾನಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾರಿ ಫಾಯಸ ಕೆಲೆಲೆ ಸಂದೇಶ ಪಳೊವನು ಆಶೆಂ ಸಾಂಗಚಾಕ ಜಾತಾ.
ಡಾಕ್ಟಾçಲೊ ಮ್ಹಾಂತು ಜಿ. ಜಿ. ವಾಸುದೇವ ಪ್ರಭು ಹಾಂನಿ° ಮಂಗಳೂರಾoತು° ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆ ಖಾತೀರ ಸೇವಾ ದಿವಚೆ ನದರೇನ 1981ತು° ಶುರು ಕೆಲೆಲೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತೀಕ ಸಂಘ ಆಜಿಕಯೀ ತೀ ಸೇವಾ ದಿವೂನ ಆಸಾ. ಸಂಘಾನ ಆಪಯಿಲೆ ತೇದನಾ ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಯೆವನು ತಾಂಕಾ° ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದಿತಲೊ. ಉತ್ತಮ ವೈದ್ಯ, ವಾಘ್ಮಿ, ಸಂಘಟಕ, ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಬರೊ ಮನಿಸ್ ಆಶಿಲೆ ತಾಂಗೆಲೆ ಆತ್ಮಾಕ ಶಾಂತಿ ಮಾಘೂಯಾ°.

Shabdvihar

ಮಾಥೇಂ

ಮಾಥ್ಯಾರ ರಖಯಿಲೆ ಉದಾಕ ಪಾವಲಾಂಕ ದೇಂವತಾ. ಮಾಥೇ ಘಟ್ಟಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣು ಖಡಪೀಕ ಧಾಡಾಚಾಕ ಜಾತ್ತಾವೇ? ಹೆ ವಾಕ್ಯಾಂತ ಪ್ರಯೋಗ ಜಾಲಲೊ ಮಾಥೇಂ ಮ್ಹಣಚೊ ಶಬ್ದು ಕಶ್ಶಿ ಆಯಿಲಾ ಪಳೊವಯಾಂ.

ಮಾಥೇಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ದೇಹಾಚೆ ಉತ್ತಮಾಂಗ ಜೊ ಆಸಾ ತೇಂ. ದೇಹಾಚೆ ಉಂಚಾರ ಆಸೂಚೆ ಅಂಗ ಮ್ಹಣಚೇ ತೂಮಿ ಜಾಣಾ. ಹೆ ಅಥರ್ಾಚೆ ಹೆ ಶಬ್ದಾಚೇ ಮೂಳ ರೂಪ ಕಸಲೆ ಮ್ಹಣು ಪಳೊವಯಾಂ.

ಮಾಥೇಂ ಮ್ಹಣಚೊ ಹೋ ಶಬ್ದ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಶೆಚೊ ಮತ್ಥಓ ಮ್ಹಣಚೇ ಕೊಂಕಣಿ ರೂಪ ಜಾವನು ಆಸಾ. ಪ್ರಾಕೃತ ಶಬ್ದ ಮತ್ಥಓ ಮ್ಹಣಚೊ ಶಬ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಶೆಚೊ ಮಸ್ತಕ ಮ್ಹಣಚೇ ಶಬ್ದಾಚೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಶಾ ರೂಪ ಜಾವನು ಆಸಾ. ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಶೆಚೊ ಮತ್ಥಓ ಮ್ಹಣಚೆ ಶಬ್ದಾಂತೂಲೆ ದೊಟ್ಟಿ ಅಕ್ಷರ ತ್ಥ ಮ್ಹಣಚೆ ಜೋ ಆಸಾ, ತಾಂತೂಲೆ ತ ಮ್ಹಣಚೆ ಅಕ್ಷರ ಲೋಪ ಜಾವನು ಮಥಓ ಮ್ಹಣು ಜಾತಾ. ದೊಟ್ಟಿ ಅಕ್ಷರಾಂತ ಏಕ ಅಕ್ಷರ ಲೋಪ ಜಾಲೆಲ್ಯಾನ ತೋ ಊಣಾವ ಪುರವಣ ಕರಚ್ಯಾಕ ಪಯಲೇ ಅಕ್ಷರ ದೀರ್ಘ ಜಾಲೆಂ ಆನೀ ಮತ್ಥಓ > ಮಥಓ > ಮಾಥರ್ ಮಾಥೇ ಮ್ಹಣ ರೂಪ ಪಾವಲಾ ಆನೀ ಹಾಜೋ ಅರ್ಥ ದೇಹಾಚೆ ಉತ್ತಮ (ಉನ್ಮತ, ಉಚ್ಚ) ಜಾವನು ಆಸೂಚೆ ಅಂಗ, ಶಿರ, ತಕಲಿ ಮ್ಹಣು ಜಾವನು ಆಸಾ. ಹೋ ಮಾಥೇಂ ಮ್ಹಣಚೊ ಶಬ್ದು ಮಾತ್ತೆ, ಮಾತೆಂ ಮ್ಹಣ ಉಚ್ಚಾರತಾತಿ, ಬರಯತಾತಿ, ಹೆ ಸಮ ನ್ಹಹಿಂ.

An Appeal to the members of the GSB Community

  जेसन पींत, SDB, उद्यावर, उडुपी (MA कोंकणी)

ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಸಾನ ಕಾಣಿಯೊ ಬರೊವಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತು°

ಪರಬೆಕ ತಿಸ್ರೆ ಲ್ಹಾರಾಚೆ ಭಯ ವಿಶ್ವಾಕಚ ಕರೋನಾಚೆ ಭಯ

ನವೆಂಬರ ಮ್ಹಯನೊ ಸರನು ದಶಂಬರ ಪಾವಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ಲೋಕಾಂಕ

ಅಮ್ಚಿಗೆಲೆ ಪರ‍್ಬೆ ರಾಂದಪ ಅಮ್ಚಿ ರಾಂದಪ ಭಾರಿ ಸುಲಭಗೊ

ಪ್ರಾಕ ದಕೂನು ಪ್ರಸ್ತೂತಾಕ ಎತ್ತಾನ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಖಾಣಜವಣ,

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸು ಆನಿ ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ ಅಶ್ಶಿ ತಶ್ಶಿ ಪೊಳೊಚೆ

ಮನು ಕುಲ ಕಳನು ಕೀ ಕಳನಾಶಿ° ಚೂಕಿ ಕೆಲ್ಲಾರಿ ಆವಸು

कोरोना महामारी भारताक येवनु ६ महिने जाले.

ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಂತು ಸಾಬಾರ ಸಂಖ್ಯೆರಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ಭೊ

Home

Ad for Aruna Masala

ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಅಂಡಾರು ರಾಮದಾಸ ಕಿಣಿ

Featured Chandrika Mohan Pai KC Prabhu

 

Anniversaries

Shabdh Vihaar

Homage

 

Well Wishers

Has no content to show!

Most Read

Homage

Events

Who is Online?

We have 170 guests and no members online

Advertorial

Scroll to top