Monday, 20 May 2024 14:49

ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ ಶಿಖಚೆ° ಜಾವಕಾ - ಸ್ಟ್ಯಾನಿ  ಅಲ್ವಾರಿಸ್ Featured

Written by
Rate this item
(3 votes)

ಮಂಗಳೂರು: ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಂತು° ವ್ಹಿಂಗಡ ಭಾಶೆಂತ ಆಸಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣಕೆ ಸಾಬಾರ ಬೋಲಿ ಆಸಾತಿ. ತ್ಯಾ ದೆಕೂನ ಮುಕಾವಯಲೆ ಪಿಳಗಿನ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ ಶಿಖೂನು ವರೊವಚೆ° ಕರಕಾ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾಂತ ಸ್ಹವೆಂ ಕಕ್ಷಾ ದಾಕೂನ ಐಚ್ಛಿಕ ಭಾಸ ಜಾವನು ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ ಶಿಖುಂಕ ಅವಕಾಶ ಆಸಾ. ಜಾಲ್ಯಾರ ಹ್ಯಾ ಬದಲ ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕಾನ ಚಡ ಉಮೇದಿ ದಾಕೊವಚೆ° ಜಾವಕಾ" ಮ್ಹಣು ಕನಾರ್ಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಅಲ್ವಾರಿಸ್ ಹಾಂನಿ° ಸಾಂಗಲೆ°. ಮಂಗಳೂರ ದಾಕೂನ ಪ್ರಕಟ ಜಾವಚೆ° ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ತರಪೇನ ಮೇ 19, 2024ಕ ಮಂಗಳೂರಚೆ ಕದ್ರಿ ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆಚೆ ಲಯನ್ಸ್ ಸೇವಾ ಮಂದಿರಾoತು° "ಸಾರಸ್ವತ ಕೊಂಕಣಿ ಪುರಸ್ಕಾರ" ಪ್ರದಾನ ಕರನು ತಾಂನಿ° ಉಲಯತಲೆ.


2007 ವರಸಾಂತು° ಶುರುವಾತ ಜಾಲೆಲೆ ಕೊಂಕಣಿ ಪಾಕ್ಷಿಕ ಪತ್ರಿಕಾ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ 'ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್' ಜಾವನು ರೂಪಾಂತರ ಜಾವನು ಚಾರ ವರಸ° ಜಾಲ್ಯಾಂತಿ. ವಾಚಕಾಲೆ ಸಹಯೋಗಾನ ಆಜಿ ಸಾಬಾರ ವೀಸ ಹಜಾರ ಲೋಕ ಹರ ದೀವಸ ಸೈಟಾಕ ಭೇಟಿ ದಿತಾ ಆಸಾತಿ ಮ್ಹಣು ಸಂಪಾದಕ ವೆಂಕಟೇಶ ಬಾಳಿಗಾ ಮಾವಿನಕುರ್ವೆ ಹಾಂನಿ° ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣಾಂತು° ಕಳಯಲೆ°.
ಡಾ. ಕಸ್ತೂರಿ ಮೋಹನ ಪೈ ಹಾಂಕಾ° 'ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ', ಗೀತಾ ಸಿ. ಕಿಣಿ ಹಾಂಕಾ° 'ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಟನಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ', ಮಂಗಳೂರು ಕೆ. ಎಸ್. ರಾವ್ ರಸ್ತೆಚೆ 'ಮೆ. ಎಸ್. ಎಲ್. ಶೇಟ್ ಜ್ಯೂವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಹೌಸ್' ಹಾಂಕಾ° 'ಕೊಂಕಣಿ ಪೋಷಕರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ', ಕುಂಬ್ಳೆ ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಭು ಹಾಂಕಾ° 'ಕೊಂಕಣಿ ಉದ್ಯಮರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ಆನಿ ಡಾ. ಅರವಿಂದ್ ಶ್ಯಾನುಭಾಗ ಬಾಳೇರಿ, ಕುಮಟಾ ಹಾಂಕಾ° 'ಕೊಂಕಣಿಯುವ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ಪ್ರದಾನ ಜಾಲೆಂ. ಡಾ. ಕಸ್ತೂರಿ ಮೋಹನ ಪೈ ಹಾಂಗೆಲೆ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿರಿ ಬಾಯಲ ಉಷಾ ಮೋಹನ ಪೈ ಹಾಂನಿ° ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಕೆಲೆ°.


ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಕರನು ಸಮ್ಮಾನಿತ ಉಲಯಲೆ. "ಮಾಕಾ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ ವಾಪರೂನ ಬರೊವಚಾಕ ವೆಂಕಟೇಶ ಬಾಳಿಗಾ ಹಾಂನಿ° ಕಾರಣ ಜಾವನು ಆಸಾತಿ. 2010 ವರಸಾಂತು° ತಾಂನಿ° ಮಾಕಾ ಎಕ ಪಾಕಿಟ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ದಿವನು ಬರೊವಚಾಕ ಶುರು ಕರಿ ಮ್ಹಣು ಸಾಂಗಿಲೆ ನಿಮಿತ ಹಾಂವ ಆಜಿ ಇತಲೆ° ಬರೊವಚಾಕ ಜಾಲೆ°" ಮ್ಹಣು ಡಾ. ಅರವಿಂದ ಶ್ಯಾನುಭಾಗ ಹಾಂನಿ° ಸಾಂಗಲೆ°. "ಉದ್ಯಮ ಶುರು ಕರಚಾಕ ಪ್ರಾಯ ಮುಖ್ಯ ನ್ಹಹಿ°. ಮನ ಮುಖ್ಯ. ಐಡಿಯಾ ಮುಖ್ಯ ಜಾತಾ. ಆಮಗೆಲೆ ತರನಾಟೆನಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ವಾಡೊಕಾ. ಬಂಡವಾಳ ಆನಿ ಹೇರ ವಿಷಯ ಮೇಳಚೆಂ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ಆಸಾ" ಮ್ಹಣು ಕುಂಬ್ಳೆ ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಭು ಹಾಂನಿ° ಸಾಂಗಲೆ°. "ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಶುರು ಜಾತಾನ ಹಾಂವೆoಯಿ ಬರೊವಚಾಕ ಶುರು ಕೆಲೆಲೆಂ. ಆಜಿ ಹಾಂವೆ° ಥೊಡೆ ರಾಂದಪಾ ಬದಲ ಪುಸ್ತಕ° ಪ್ರಕಟ ಕರಚಾಕ ತೆಂಚಿ ಕಾರಣ" ಮ್ಹಣು ಗೀತಾ ಸಿ. ಕಿಣಿ ಹಾಂನಿ° ಕಳಯಲೆ°. "17 ವರಸ ಮಾಕ್ಷಿ ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಶುರು ಜಾಯತ ದಾಕೂನ ಎಸ್. ಎಲ್. ಶೇಟ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರ‍್ಸ್ ಎಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಹೌಸ್, ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರೆಚೆ ಸಾಂಗತ ಆಸಾ. ಆನಿ ಮುಕಾರಯಿ ಆಸತಾ. ಖಂಚೆಯ ಉದ್ಯಮಾಕ ಜನಾಲೊ ಸಹಕಾರ ಮುಖ್ಯ ಜಾತಾ." ಮ್ಹಣು ನಿಶಾಂತ ಶೇಟ್ ಹಾಂನಿ ಕಳಯಲೆ°.


ಹ್ಯಾಚ ಸುವಾಳ್ಯಾಂತು° ಆರತಾ° ಘಡಲೆಲೆ ಎಸ್. ಎಸ್. ಎಲ್. ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಂತು° ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಂತು ಶಂಬರಿಕ ಶಂಬರಿ ಅಂಕ ಜೋಡಿಲೆ ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಡೊಂಗರಕೇರಿ ಹಾಂಗಾಚೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೊ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೆ. ಶೇಟ್ ಆನಿ ನಮೃತಾ ಜಿ. ನಾಯಕ ಹಾಂಕಾ° ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಲಕ ಆನಿ ನಗದ ಇನಾಂ ದೀವನು ಸನ್ಮಾನ ಚಲೊ. ಉಷಾ ಮೋಹನ ಪೈ ಹಾಂನಿ° ಹೊ ಸನ್ಮಾನ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾಚ ವೇಳಾರ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ರಾವ್ ಹಾಂಕಾoಯಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣ ಜಾಲೆ°. "ಪೂರ್ಣಿಮಾ ರಾವ್ ಹಾಂನಿ° ನಿಷ್ಠೇನ ಆನಿ ಶ್ರದ್ಧೇನ ಶಿಕ್ಷಕಿಲೆ ಕಾಮ ಕೆಲಾಂ. ತಿಗೆಲೆ ಕಾಮ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯ ಆಸಾ" ಮ್ಹಣು ಉಷಾ ಮೋಹನ ಪೈ ಹಾಂನಿ° ಸಾಂಗಲೆ°.


ಮಾನಾಚೆ ಸೊಯ್ರೆ ಜಾವನು ಆಶಿಲೆ ಟಾಟಾ ರಿಫ್ರೇಕ್ಟರಿಸ್ ಹಾಜೆ ನಿವೃತ್ತ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿ. ಡಿ. ಕಾಮತ ಆನಿ ಜಿ. ಎಸ್. ಬಿ. ಮಹಿಳಾ ವೃಂದ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾ ನಯನಾ ರಾವ್ ಹಾಂನಿ° ಶುಭಾಶಯ ಪಾಟಯಲೊ. ಉಪಸ್ಥಿತ ಸಭಿಕಾಲೆ ತರಪೇನ ಕೆ. ಸಿ. ಪ್ರಭು ಆನಿ ಪಣಂಬೂರು ವಿಠೋಭಾ ಭಂಡಾರಕಾರ ಹಾಂನಿ° ಅಭಿನಂದನ ಪಾಟಯಲೆ°. ಸಹ ಸಂಪಾದಕಿ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಳಿಗಾನ ಆಬಾರ ಮಾನಲೊ. ಪ್ರಭಾ ಭಟ್ ಹಾಂನಿ° ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಾಂಗಲಿ. ಡಾ. ಅಜೀತ್ ಕಾಮತ್, ಮಹಿಮಾ ಕಿಣಿ, ಮೇಘಾ ಪೈ, ಸೌರಬ್ ಕುಮಟಾ ಆನಿ ವಿಭಾ ಬಾಳಿಗಾ ನಾಯಕ ಹಾಂನಿ° ಸನ್ಮಾನಿತಾಲೊ ವಳಕ ಕರನು ದಿಲೊ. ವಿಘ್ನೇಶ ಬಾಳಿಗಾ ಆನಿ ಸಮರ್ಥ ಭಟ್ ಹಾಂನಿ° ಸಹಕಾರ ದಿಲೊ. ಗಾಂವ° ಪರಗಾಂವಚೆ ಆಯಿಲೆ ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಅಭಿಮಾನಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಶಿಲೆ.

 

To Support Kodial Khaber click the following button.

 

Read 152 times Last modified on Tuesday, 28 May 2024 19:22

3 comments

  • Comment Link 8880202206 Monday, 20 May 2024 20:21 posted by 8880202206

    Parbi Baliga Maam

  • Comment Link 8880202206 Monday, 20 May 2024 20:20 posted by 8880202206

    Parbi Baliga Maam

  • Comment Link Gopalkrishna L. Shanbhag Monday, 20 May 2024 19:10 posted by Gopalkrishna L. Shanbhag

    Pleased to note that you are one of the prominent konkani ( maan manis) worker/ activist who has been doing the service to carry the' Konkani Teru' with all efforts and your service remains recognized by all ' konkani premis'( konkani lovers).well done Venkateshbaab.well done ' 'Kodial Khabar'.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಂತು°

ಮುοಡ್ಕೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಭ ದೇವಳಾಂತು°

ಉದ್ಯೋಗ ಆನೀ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಡಾ| ಅರವಿಂದ

18:53:41 ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ  ಕೇಂದ್ರ ‘ಕ್ಷಮತಾ

This application is only for the poor

कोंकणिंतल्या अस्तुरी साहित्याचेर

ಮಂಗಳೂರು: ವಿಶಂತಿ ಸಂಭ್ರಮಾοತು ಆಸಚೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಚೆ ಗೌಡ

https://www.youtube.com/user/MrBaligavenkatesh

Editorial

ಡಾಕ್ಟರಾಲೆ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮಾಲೆ ಸಾಂಗತ ವಿಲೀನ ಜಾಲೆ°,,,

ಡಾ. ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಎಕ ನಾವಾದೀಕ ಡಾಕ್ಟರು ಆಶಿಲೊ. ಯುರಾಲಾಜಿ ತಾಗೆಲಿ ಸ್ಪೇಷಾಲಿಟಿ. ತೊ ಎಕ ಫಾಮಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂತಾ° ಎಕ ಬರೊ ಭಾಷಣಗಾರುಯೀ ಜಾವನು ಆಶಿಲೊ. ಸಾನ ಪ್ರಾಯೆರಿ ತೊ ಜನಾ ಮೋಗಾಳ ಜಾಲೆಲೊ. ತೊ ಅನೀರಿಕ್ಷಿತ ಜಾವನು ಅಂತರಲೊ ಮ್ಹಳೆಲಿ ಖಬರ ಆಯಕತನಾ ಸಾಬಾರ ಲೋಕಾಂಕ ತೆಂ ನಂಬಗೂಚಾಕ ಜಾಯನಿ. ಬ್ಯುಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಿಲೊ ತೊ ಕೆದನಾಯಿ ಕೊಡಿಯಾಲಚೆ ಕೆ. ಎಂ. ಸಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಾಂತ ಪಳೊವಚಾಕ ಮೆಳತಲೊ. ಸಕಾಳಿ ದಾಕೂನ ಸಾಂಜವೇಳಾ ತಾಂಯ ಆಪರೇಶನ್ ಥಿಯೇಟರಾಚೆ ಸಮವಸ್ತ್ರಾಂತು ತೊ ದಿಸತಲೊ ಮ್ಹಣು ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ ಗೆಲೆಲೆ ಸಾಂಗತಲೆ. ತಿತಲೊ ಬ್ಯುಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೊ. ತಾಣೆ ತಾಗೆಲೆ ಪೆಶೆಂಟಾoಕ ಪಳೊವಚಾಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೆ ರೌಂಡ್ಸಾರ ವತನಾ ತಾಗೆಲೊ ಹೋಡು ತಾಳೊ ಆಯಕೂನು ತ್ಯಾ ಮ್ಹಾಳ್ಯೆರಿ ಆಸಚೆ ಸಗಟ ರೂಮಾಂತುಲೆ° ಪೇಶೆಂಟಾoಕ ತೊ ಆಯಲೊ ಮ್ಹಣು ಕಳತಲೆ° ಖಂಯ. ಕುಶಾಲ ಉಲೊವನು ಪೇಶೆಂಟಾoಲಿ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಸಂತೋಸಮಯ ಕರಚೆಂ ತಾಗೆಲಿ ಸವಯ್ ಆಶಿಲಿ.
ನ. 9ಕ ಎಕ ಆಪರೇಶನ ಪೂರ್ಣ ಕರನು ಭಾಯರ ಆಯಿಲೆ ಡಾಕ್ಟರಾಕ ಕಠಿಣ ಹೃದಯಘಾತ ಜಾಲೆ°. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ತಾಕಾ ತುರ್ತಾನ ಶುಶ್ರುತಾ ಮೇಳಚಾಕ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಲೆ°. ತೊ ಐ.ಸಿ.ಯುಂತ 8 ದೀವಸ ಆಶಿಲೊ. ತಾಕಾ ಊಂಛ ಸ್ಥರಾಚೆ ಟ್ರಿಟಮೆಂಟ್ ಮೆಳೆ°. ಜಾಲ್ಯಾರ ದೈವಿಚ್ಛಾ ವ್ಹಿಂಗಡ ಆಶಿಲಿ. ನ.17 ಕ ತಾಗೆಲೆ ದೇಹಾಂತ್ಯ ಜಾಲೆ°.
ಡಾಕ್ಟರಾಕ ಫಕತ 60 ವರಸ°. ಸಾಬಾರ 30 ವರಸಾಚೊ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಣಭವ. ಡಾಕ್ಟರ ಮ್ಹಣು ನ್ಹಹಿ°, ಆರತಾ° ತರನಾಟೆ ಲೋಕಾನ ಹೃದಯಘಾತ ಜಾವನು ಮರಣ ಪಾವಚಿ ಖಬರ ಆಯಕೂಚೆ° ಚಡ ಜಾಲಾ°. ಸ್ವತ: ಡಾಕ್ಟರ ಆಶಿಲೆ ತಾಕಾ ಖಾಂಯ ಮುನ್ಸೂಚನಾ ಮೇಳನಿ ವೆ ? ತಾಣೆ ತಾತಾವಳಿ ತಾಗೆಲಿ ಆರೋಗ್ಯಾಚಿ ತಪಾಸಣಾ ಕರನು ಆಸಚೆ° ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ. ಎಕ ಫಾಮಾದ ಡಾಕ್ಟರಾಕಚೀ ಅಶಿ° ಜಾಲೆ ಮ್ಹಣತಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಶಾನ ತಾಗೆಲೆ ಆರೋಗ್ಯಾ ಬದಲ ಕಿತಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಘೆವಕಾ ? ಮನಶಾನ ತಾಗೆಲೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಆನಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಕಶಿ° ದವರಕಾ ? ವಿಜ್ಞಾನ ಇತಲೆ° ವಾಡಲಾ° ಕೀ, ವಿಜ್ಞಾನಿ ಲೋಕಾ° ಮಧೆಂತೂಚಿ ಆಮಿ ಘೆವಚೆ ವಕದ ಆನಿ ಹೇರ ವಿಷಯಾಚೆರಿ ಚರ್ಚಾ ಜಾವಚೆ° ಆಮಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾರಿ ವಾಚತಾತಿ ಆನಿ ಆಯಕತಾತಿ. ಆಮಿ ಘೆತಿಲೆ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನಾ ಬದಲಯಿ ಸಂದೇಹ ಉಲಯತಲೆ ಆಸಾತಿ. ಆಶೆ° ಸಾಬಾರ ಸವಾಲಾ° ಆಮಗೆಲೆ ಮುಕಾರ ಆಸಾತಿ.
ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲ ಖೂಬ ಚರ್ಚಾ ಜಾತಾ ಆಸಾ. ಆರತಾ° ಕ್ರಿಕೇಟರ್ ಕೊಹ್ಲಿನ ತಾಗೆಲೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲ ಸಾಂಗಿಲೊ ಎಕ ವಿಡೀಯೊ ಪಳೊವಚಾಕ ಮೆಳೊ. ತಾಂತು° ತೊ ಕಾರ್ಬ್ಸ ಊಣೆ ಕರಚೆ°, ಪ್ರೊಟಿನ್ ಚಡ ಕರಚೆ°, ಗೀನ್ ವೇಜಿಟೆಬಲ್ಸ್ ಖಾವಚೆ°, ಲೋಣಿ - ತುಪ ಖಾವಚೆ° ಸಾಂಗತಾ. ತಾಗೆಲೆ ಉತ್ರ° ಆಯಕತನಾ ಆಮಗೆಲೆ ಥೊಡೆ ಇಷ್ಟ ಲೋಕಾನ ಆಶೆ° ಕರಚೆ° ಚೂಕಿ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಣು ದಿಸತಾ. ಆಮಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರನು ಪಳೊವಯೆತ ಮ್ಹಣು ಭೊಗತಾ. ದೀವಸಾಕ ಉಣೆನಾ 30 ಮಿನೀಟ್ ಚಮಕಲೆರಿ ಬರೆ° ಮ್ಹಣು ಹರ ಎಕಲೊ ಡಾಕ್ಟರು ಸಾಂಗತಾ. ಆಮಗೆಲೆ ತರನಾಟೆನಿ ಸುತಾ ಸಾನ ಪ್ರಾಯೇರಿಚಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಸಮ ಕರನು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಸಮ ಕರಚಾಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರಕಾ.
ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಬರೊ ಡಾಕ್ಟರು ಆನಿ ಭಾಷಣಗಾರ ನಂತಾ° ಎಕ ಕವಿ ಸುತಾ ಆಶಿಲೊ. ತಾಣೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆನ ಖೂಬ ಕವಿತಾಂ ರಚನ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣು ತಾಣೆ ದೇವಾದಿನ ಜಾತರಿಚಿ ಲೋಕಾಂಕ ಕಳೆ°. ತಾಣೆ ಆರತಾ° ಎಕ ಸಮಾರಂಭಾoತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲೆಲೆ ಭಾಷಣ ಖೂಬ ವೈರಲ್ ಜಾಲಾ°. ತಾಂತು° ತೊ ಆತ್ಮ ಆನಿ ಪರಮಾತ್ಮಾ ವಿಷಯಾರಿ ಉಲಯತಾ.
"ಕ್ರಷ್ಣಾನ ಸಾಂಗಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣಕೆ ಪರಮಾತ್ಮಾಲೆ ಮ್ಹಣಕೆ ಆತ್ಮಾಕಯೀ ಆದಿ ನಾ ಯಾ ಅಂತ್ಯ ನಾ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಮರಣ ನಾ" ಮ್ಹಣು ತ್ಯಾ ಭಾಷಣಾಚೆ ಶುರುವಾತಾರಿ ಡಾಕ್ಟರು ಸಾಂಗತಾ. ಆಮಿ ಜೀವನಾಂತು° ಆಮಗೆಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಕಾ, ಕರತನಾ ಆಮಕಾ ಜಯ ಮೇಳತಾ ಯಾ ಸೋಲು ಮೇಳತಾ. ಆಮಗೆಲೆ ವಿಷಯಾರಿ ಕೋಣ ಕಸಲೆ° ಚಿಂತಾ ಕರತಾ ಮ್ಹಣು ಆಮಿ ಮನಾಂತ ದವರನು ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಚೆ° ಕಷ್ಟ ಜಾತಾ. ತಸಲೆ ಮನೋಸ್ಥಿತಿರಿ ತುಮಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಚೆ° ಸುಲಭ ಜಾಯನಾ ಆನಿ ಕರಚೆ ಕರ್ತವ್ಯಾಕ ನ್ಯಾಯ ದಿವಚಾಕ ಜಾಯನಾ ಮ್ಹಣು ತೊ ಸಾಂಗತಾ.
ಮುಕಾರ ತೊ ಅಶೆ° ಸಾಗತಾ ಕೀ, ಎಕ ಪಾವಟಿ ತಾಗೆಲೆ ಪ್ರೋಫೆಸರಾನ ಸಾಂಗಿಲೆ° ಖಂಯ, ತುವ° ತುಗೆಲೆ ವೃತ್ತಿಂತು° ಪ್ರಚಾರ ಘೆವಚಾಕ ಯಾ ನಾವಾದೀಕ ಜಾವಚಾಕ ಆಯಿಲೊ ನ್ಹಹಿ°. ತುಗೆಲೆ ಮನಾಕ ಖಂಚೆ ಸಮ ಮ್ಹಣ ದಿಸತಾ ತ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆ ಮಾನವಿಯತಾ ದೃಷ್ಠಿ ದವರನು ಕರ್ತವ್ಯಪಾಲನ ಕರಿ. ಕೋಣಾಕ ಅಭಿಮಾನ ಆಸಾಕೀ ತಾಗೆ ಲಾಗಿ ಮಾನವೀಯತಾ ಆಸತಾ. ಕೋಣಾಕಯಿ ಖುಷಿ ಕರಚಾಕ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಚಾಕ ಜಾಯನಾ. ಅಹಂ ಸೋಡಕಾ, ಶರೀರ ಆನಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಸ್ತು ಸೋಡಚೆ° ಕರಕಾ. ಶರೀರ ಆನಿ ಹೇರ ವಸ್ತು ಆಮಗೆಲೊ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಣು ಚಿಂತಲ್ಯಾರಿ ಸಹಜ ಜಾವನು ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಜಾತಾತಿ. ಆತ್ಮ ವ್ಹಂವಚಾಕ ಶರೀರ ಶಿವಾಯ, ಶರೀರ ವ್ಹವಂಚಾಕ ಆತ್ಮ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಳೆಲೆ ಉಡಗಾಸ ದವರಕಾ. ಆತ್ಮಾನ ಶರೀರ ವ್ಹಂವಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯಲ್ಯಾರಿ ಶರೀರ ಸೋಡಕಾ ಮ್ಹಣು ತೊ ಸಾಂಗತಾ.
ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಂಬಾಳಚಾಕ ಕಸಲೆ° ಕರಕಾ ಮ್ಹಣೂಯಿ ಡಾಕ್ಟರಾನ ತಾಗೆಲೆ ಭಾಷಣಾಂತು° ಸಾಂಗಲಾ°. ಜೀವನಾಂತು° ಚಲನ, ಭೋಜನ, ಶಯನ ಆನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವೀಲಿನಾಚೆ ಬದಲ ಜ್ಞಾನ ಆಸೂಕಾ ಮ್ಹಣು ತೊ ಸಾಂಗತಾ.
ಆಮಿ ಕೆದನಾಯಿ ಚಲನಶೀಲ ಆಸೂಕಾ. ಚಲಚನಶೀಲತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಜೀವಂತ ಆಸಾತಿ ಮ್ಹಣಚೆ ಸೂಚನಾ. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ಪ್ರಾಯ ಜಾಲೆಲ್ಯಾನಿ ಜಾಲೆ ತಿತಲೆ ಚಮ್ಕೂಚೆ° ಕರಕಾ. 60 ವರಸ° ಜಾತರಿ ಎಕ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ದ್ಹರನು ಚಮಕೂಚೆ° ಬರೆ° ಮ್ಹಣು ತೊ ಡಾ. ಟಿ. ಎ. ಎ. ಪೈಲೆ ಉದಾಹರಣ ದಿತಾ.
ದುಸ್ರೆಂ, ಭೋಜನ. ತರನಾಟೆ ಆಸತನಾ ಫಾತೋರ ಖಾವನು ಜೀರ್ಣ ಕರಚಿ ಶಕ್ತಿ ಆಸತಾ. ಪ್ರಾಯ ಜಾತಾನ ತೀ ಶಕ್ತಿ ಊಣೆ ಜಾತಾ. ತಶಿಂ ಮ್ಹಣು ಕಸಲೆಂಯಿ ಸೊಡಚೆಂ ನ್ಹಹಿಂ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಶಿಯನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಹೈ ಫೈಬರ್ ಆಸೂಕಾ, ಉದಾಕ ಪಿವಕಾ, ಲಾಯಕ ಕರನು ನಿದೋಕಾ. ಎಕ ಲೇಖಾ ಪ್ರಮಾಣೆ 8 ಗಂಟೊ ಕಾಮ ಕರಕಾ, 8 ಗಂಟೊ ಕುಟುಂಬಾಕ ದೀವಕಾ ಆನಿ 8 ಗಂಟೊ ನಿದೋಕಾ. ವಗೀ ನಿದೊಚೆಂ ಆನಿ ವಗೀ ಉಟಾಚೆ° ಕರಕಾ. ಪ್ರಕೃತಿ ಸಾಂಗತ ಮೆಳಚೆ° ಕರಕಾ. ಅನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತು ದೂರ ದವರಕಾ. ಮೊಬೈಲ್ ಆನಿ ತಸಲೆ ಹೇರ ವಸ್ತು ದೂರ ಕರಚೆ°, ಖಂಚೆಯ ಗಾರ್ಡನಾಕ ವಚೆ° ಹಾಕಾ ಉದಾಹರಣ ಜಾತಾತಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಲೆ ಸಾಂಗತ ಮೇಳನು ಆಸಚೆಂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಜಾತಾ.
ಆಯಚೆ ದೀಸಾಂತ ಸಂಭoದ ಚೂಕುನ ವಚೆ° ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾಲಾ°. ಸಂಭoದ ವರೊನ ಹಾಡಚೆ° ಕರಕಾ. ದೋಸ್ತ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಕಾನ್ನಡಿ ಶೆಂ ಆಸತಾತಿ. ಮುಖಸ್ತುತಿ ಕರತಲೆ ನ್ಹಹಿ°. ಕೇದನಾಯಿ ಸಂಭoದ ಉದಾಕಶೆ° ಆಸೂಕಾ. ಉದಾಕ ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಸತಾ. ತಾನಿ ನಿವಯತಾ. ಆಮಿ ತಶೀಂಚಿ ಜಾವಕಾ. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ಜೀವನಾಂತು° ಚಲನ, ಭೋಜನ, ಶಯನ ಆನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವೀಲಿನಾಚೆ ಬದಲ ಚಡ ಮಹತ್ವ ದೀವಕಾ. ತ್ಯಾಚ ವೇಳಾರ ಸ್ನೇಹ ಪರಿಪಾಲನ ಕರಚೆ° ಕರಕಾ ಮ್ಹಣು ಸಾಂಗೂನು ತಾಣೆ ತಾಗೆಲೆ ಭಾಷಣ ಆಖೇರಿ ಕೆಲೆಲೆಂ ಆಸಾ.
ತಾಣೆ ಭಾಷಣಾಂತು° ಕಸಲೆ° ಸಾಂಗಲಾ° ತೆ° ತಾಣೆ ಜೀವನಾಂತು° ಪರಿಪಾಲನ ಕೆಲಾ° ಮ್ಹಣಯೆತ. ತಾಗೆಲೆ ಬದಲ ತಾಗೆಲೆ ದೋಸ್ತಾನಿ, ಪೇಶೆಂಟಾನಿ ಆನೆ ಹೇರಾನಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾರಿ ಫಾಯಸ ಕೆಲೆಲೆ ಸಂದೇಶ ಪಳೊವನು ಆಶೆಂ ಸಾಂಗಚಾಕ ಜಾತಾ.
ಡಾಕ್ಟಾçಲೊ ಮ್ಹಾಂತು ಜಿ. ಜಿ. ವಾಸುದೇವ ಪ್ರಭು ಹಾಂನಿ° ಮಂಗಳೂರಾoತು° ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆ ಖಾತೀರ ಸೇವಾ ದಿವಚೆ ನದರೇನ 1981ತು° ಶುರು ಕೆಲೆಲೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತೀಕ ಸಂಘ ಆಜಿಕಯೀ ತೀ ಸೇವಾ ದಿವೂನ ಆಸಾ. ಸಂಘಾನ ಆಪಯಿಲೆ ತೇದನಾ ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಯೆವನು ತಾಂಕಾ° ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದಿತಲೊ. ಉತ್ತಮ ವೈದ್ಯ, ವಾಘ್ಮಿ, ಸಂಘಟಕ, ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಬರೊ ಮನಿಸ್ ಆಶಿಲೆ ತಾಂಗೆಲೆ ಆತ್ಮಾಕ ಶಾಂತಿ ಮಾಘೂಯಾ°.

Shabdvihar

ಹುಂಬರು (ಉಂಬರು)

ಘರಾ ಉಂಬರಾಕ ಚೋಕ ಘಾಲತಾತಿ. ಉಂಬರು ಬಾಲಾಂಟೂಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಘರ ಸೋಡೂನು ವಚ್ಚೆ ಮ್ಹಣ ಅರ್ಥ ಕರಚೆಂಯಿ ಆಸಾ.

ಹೇ ವಯಲೇ ವಾಕ್ಯಾಂತುಂ ಉಂಬರು ಮ್ಹಣಚೋ ಜೋ ಶಬ್ದ ವಾಪರಲಾ ತಾಚೀ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಸಮಜೂವ್ಯಾಂ. ಉಂಬರು ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ದಾರವಂದಾಚಿ ಸಕಯಲಚೀ ಪಟ್ಟಿ. ಅಶಿಂ ಅಥರ್ು ಆಸೂಚೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದು ಉದುಂಬರ ಮ್ಹಣಚೋ ಜೊ ಆಸಾ ಹಾಜೇ ತದ್ಭವ ರೂಪ ಉಂಬರು ಮ್ಹಣ. ಉದುಂಬರ ಮ್ಹಣಚೆ ಶಬ್ದಾಂತೂಲೆ ದು ಮ್ಹಣಚೆ ಅಕ್ಷರಾಂತೂಲೆ ದ ಮ್ಹಣಚೇ ವ್ಯಂಜನ ಲೋಪ ಜಾವನು ಉಉಂಬರು ಮ್ಹಣು ಜಾತಾ. ದೋನ ಪಾವಟಿ ಉಉ ಮ್ಹಣು ಆಶಿಲ್ಯಾನ ತಾಂತೂಲೇ ಏಕ ಉಕಾರ ಲೋಪ ಜಾತಾನಾ ಉಂಬರು ಮ್ಹಣು ವರತಾ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಂತು ಶಬ್ದಾಚೇ ಪಯಲೆ ಅಕ್ಷರ ಹ ಕಾರ ಸುತಾ ಉಚ್ಛಾರ ಕರಚೇ ಆಸಾ. ತೇ ಕಾರಣಾನ ಉಂಬರು ಹುಂಬರು ಜಾಲ್ಲಾ.

An Appeal to the members of the GSB Community

  जेसन पींत, SDB, उद्यावर, उडुपी (MA कोंकणी)

ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಸಾನ ಕಾಣಿಯೊ ಬರೊವಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತು°

ಪರಬೆಕ ತಿಸ್ರೆ ಲ್ಹಾರಾಚೆ ಭಯ ವಿಶ್ವಾಕಚ ಕರೋನಾಚೆ ಭಯ

ನವೆಂಬರ ಮ್ಹಯನೊ ಸರನು ದಶಂಬರ ಪಾವಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ಲೋಕಾಂಕ

ಅಮ್ಚಿಗೆಲೆ ಪರ‍್ಬೆ ರಾಂದಪ ಅಮ್ಚಿ ರಾಂದಪ ಭಾರಿ ಸುಲಭಗೊ

ಪ್ರಾಕ ದಕೂನು ಪ್ರಸ್ತೂತಾಕ ಎತ್ತಾನ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಖಾಣಜವಣ,

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸು ಆನಿ ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ ಅಶ್ಶಿ ತಶ್ಶಿ ಪೊಳೊಚೆ

ಮನು ಕುಲ ಕಳನು ಕೀ ಕಳನಾಶಿ° ಚೂಕಿ ಕೆಲ್ಲಾರಿ ಆವಸು

कोरोना महामारी भारताक येवनु ६ महिने जाले.

ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಂತು ಸಾಬಾರ ಸಂಖ್ಯೆರಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ಭೊ

Home

Ad for Aruna Masala

ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಅಂಡಾರು ರಾಮದಾಸ ಕಿಣಿ

Featured Chandrika Mohan Pai KC Prabhu

 

Anniversaries

Shabdh Vihaar

Homage

 

Well Wishers

Has no content to show!

Most Read

Homage

Events

Who is Online?

We have 31 guests and no members online

Advertorial

Scroll to top