Monday, 13 November 2023 20:18

ಉಜ್ವಾಡು ದಾಕಯಿಲೆ ಶ್ರೀಕಾಶೀಮಠಾಧೀಶ - ಶ್ರೀಮತ್ ವರದೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ Featured

Written by ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ ಪೈ ಬಳ್ಳಂಬೆಟ್ಟು
Rate this item
(3 votes)

ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ
ತಿಥಿಚೆ ಪ್ರಮಾಣೆ ಆಜಿ ಶ್ರೀಕಾಶೀ ಮಠಾಚೆ ದಿವ್ಯ ಗುರು ಪರಂಪರೆಚೆ 18ವೆ° ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಗುರು ಜಾವನು ಆಸಚೆ ಉಡುಪಿಚೆ ಉಲೊವಚೊ ದೇವು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಾಲೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕೆಲೆಲೆ ಶ್ರೀಮತ್ ವರದೇಂದ್ರತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಂಗೆಲೊ 157ವೊ ಜನ್ಮದೀವಸು. ಗುರುವರ್ಯ ಕೊಚ್ಚಿಚೆ ಅಂದಿಕಾಡವು ಗಾಂವಾoತು° ಕ್ಷಯ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರಾಚೆ ಆಶ್ವೀಜ ಬಹುಳ ಅಮಾವಾಸಾ ದೀಪಾವಳಿಚೆ ಪರ್ವಕಾಲಾಂತು° 07.11.1866 ದೀವಸು ಜಲ್ಮಾಕ ಆಯಲೆ. ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮಾಚೆ ನಾಂವ° ಗಿರಿ ಮಲ್ಯ, ಬಾಪಸೂಲೆ ನಾಂವ° ಅನಂತ ಮಲ್ಯ. ಗಿರಿಮಲ್ಯ ಚೆರಡು ಆಸತಾನಾ ಇಷ್ಟಾಲೆ ಸಾಂಗತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆನಿ ಶಿಷ್ಯ ಮ್ಹಣು ಖೇಳತಲೊ. ಹೆ° ಶ್ರೀಮತ್ ಭುವನೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಹಾಂಗೆಲೆ ಕಳಿತಾಕ ಆಯಲೆಂ. ಚೆಲೆಕ ಆಪೋನು ಮುಕಾರ ಕಸಲೆ° ಜಾವಚೆ ಮ್ಹಣು ಚಿಂತಲಾ° ಮ್ಹಣು ವಿಚಾರಲೆ°. ಹಾಂವ° ಸನ್ಯಾಸಿ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣು ಗಿರಿ ಮಲ್ಯಾನ ಸಾಂಗಲೆ°. ಹೆ° ಆಯಕೂನು ಗುರುವರ್ಯಾನ ಆಮಿ ತುಕಾ ಶಿಷ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಕರತಾತಿ ಮ್ಹಣು ಸಮಾಸೊ ಕೆಲೆ. ಜಾಲ್ಯಾರ ಮುಕಾರ ತೆ° ಸತ್ಯ ಜಾಲೆ°. ಧನು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರಾಚೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪೌರ್ಣಮಿ 06.06.1876 ದೀವಸು ಶ್ರೀಮತ್ ಭುವನೇಂದ್ರತೀರ್ಥ ಹಾಂನಿ° ಗಿರಿಮಲ್ಯಾಕ ಮಂಜೇಶ್ವರಾoತು° ಸನ್ಯಾಸದೀಕ್ಷಾ ದೀವನು "ಶ್ರೀ ವರದೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ" ಮ್ಹಣು ನಾಮಕರಣ ಕೆಲೆ°.
ಶ್ರೀಮತ್ ಭುವನೇಂದ್ರತೀರ್ಥ ಹಾಂನಿ° 26.11.1886 ದೀವಸು ವೃಂದಾವನಸ್ಥ ಜಾತರಿ ಶ್ರೀ ವರದೆಂದ್ರತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಜಾಲಿಂತಿ.
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಂಗೆಲೆ° ಗುಣಗಾನ ಸಂತ ಭದ್ರಗಿರಿ ಅಚ್ಯುತದಾಸ ಹಾಂನಿ° ತಾಂಗೆಲೆ° ಗುರುಚರಿತಾಮೃತ ಗ್ರಂಥಾoತು° ದಾಖಲಿಕರಣ ಕೆಲಾಂ: ಶ್ರೀ ಭುವನೇಂದ್ರಾನಿ ವಿಂಚೂನ ಕಾಡಲೆಲೆ ಶ್ರೀ ವರದೇಂದ್ರ ಹಾಂಕಾ° ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಜಾವನು ವಂದನ ಕರನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಫಾವೊ ಕರತಾತ ಕೀ ತಾಂಗೆಲೆ° ಜೀವನ ಧನ್ಯ ಜಾವಚಾಂತು° ಸಂಶಯ ನಾ ಮ್ಹಣಚಾಕ ಎಕ ನಿದರ್ಶನ ತಾಣೆ ದಿಲಾ°: ಎಕ ಪಾವಟಿ ವೇದಮೂರ್ತಿ ನರಸಿಂಹ ಪುರಾಣಿಕ ಹಾಂನಿ° ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಯೆವನು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿ ಸೇವಾ ಕೆಲಿ. ಪಾದಪೂಜೆಚೆ ಉಪರಾಂತ ಗುರುವರ್ಯಾನ ಫಲಮಂತ್ರಕ್ಷಾತ ದಿತನಾ ಪುರಾಣಿಕಾಲೆ ಪೂತು ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಕ ಪಳೊವನು ಮುಕಾರ ಹೊ ಎಕು ಪ್ರಭಾವಿ, ವಾಗ್ಮಿ, ತ್ಯಾಗಿ ಜಾವನು ಉಜ್ವಾಡಾಕ ಯೆತಲೊ ಮ್ಹಣು ಪ್ರಸಾದ ದಿಲೊ. ಮುಕಾರ ವಚೂನ ತಾಂನಿ° ಪರ್ತಗಾಳಿ ಜೀವೋತ್ತಮ ಮಠಾಧಿಪತಿ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಇಂದಿರಾಕಾoತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಜಾವನು ನಾವಾದೀಕ ಜಾಲೆ. ಗುರುವರ್ಯಾಲೆ° ಸಂಗೀತ ಜ್ಞಾನ ಆನಿ ಎಕ ಅದ್ಭುತ ವಿಷಯ ಆಸಾ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಖೂಬ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯ° ವಾಜತಲೆ. ವೀಣಾ ವಾಜುಚಾಂತು° ತಾಂನಿ° ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತಾ ಫಾವೊ ಕೆಲೆಲಿ. ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತಜ್ಞಾಕ° ತಿದ್ದುಚೆ ಕರತಲೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ನವೀನ ರಾಗ ಸಂಯೋಜನ ಕರಚೆಂಯೀ ಕೆಲಾ°. ವೇದಜ್ಞಾನ ಆನಿ ನಾದಜ್ಞಾನಾಂಚೆ ಅಪರೂಬಾಯೆಚೆ ಸಂಗಮ ತಾಂನಿ° ಜಾವನು ಆಶಿಲೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಾಂತೂಯಿ ಉಮೇದಿ ದವರನು ಆಶಿಲೆ ಆನಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಣಿತಿ ಫಾವೊ ಕೆಲೆಲಿ. ತಾಂನಿ° ಸೊಡವಾಯಿಲೆ ದೇವಾಂಚೆ° ಆನಿ ಗುರುಂಗೆಲೆ° ತೈಲ ಚಿತ್ರ° ಮಠಾಂತು° ಆಸಾತಿ. ಗುರುವರ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತ, ಕೊಂಕಣಿ, ಕನ್ನಡ, ಮರಾಠಿ, ಮಲಯಾಳಂ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಹಿಂದಿ, ಗುಜರಾತಿ ಆಶೆ° ಬಹುಭಾಷಾ ಪ್ರವೀಣ ಆಶಿಲೆ. ವಿದೇಶಿ ಭಾಸೊ ಜರ್ಮನ್, ಜಪಾನೀಸ್, ಲ್ಯಾಟಿನ್, ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್, ಉರ್ದು ಹಾಂಚೆ° ಜ್ಞಾನಯೀ ತಾಂಕಾ° ಆಶಿಲೆ°. ಖಂಚೆ ಭಾಷೆಚೆ ಪುಸ್ತಕ ವಾಚತಲೆ ತ್ಯಾಚ ಭಾಷೆಂತು° ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರಯತಲೆ. ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಾಚೆ ಪ್ರಮಾಣೆ ಭಸ್ಮ ಆನಿ ರಸೌಷಧಿ ತಯಾರ ಕರತಲೆ. ವೇದಜ್ಞಾನಾಚೆ ಸಾಂಗತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಾಚೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಆಸೂಕಾ ಮ್ಹಣು ತಾಂನಿ° ಉಲೊ ದಿತಲೆ. ವೇದಾಂತ ನಾತಿಲೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕುರುಡು ಆನಿ ತಂತ್ರ ನಾತಿಲೆ ವೇದಜ್ಞಾನ ಕುಂಟು ಮ್ಹಣತಲೆ. ಬಸ್ರೂರಾಂತು° ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಮುದ್ರಣಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನ ಕೆಲೆಲಿ ಕೀರ್ತಿ ತಾಂಗೆಲಿ ಜಾಔನು ಆಸಾ. ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಹಾಂಗೆಲೆ° ಸರ್ವಮೂಲ ಗ್ರಂಥಾoಚೆ° ತಂತ್ರಸಾರ ಸಂಗ್ರಹ, ಕೃಷ್ಣಾಮೃತ ಮಹಾರ್ಣವ, ಸ್ಮೃತಿ ಮುಕ್ತಾವಲಿ ಅಸಲಿ° ಗ್ರಂಥ° ಗುರುವರ್ಯಾಲೆ ತೋಡಾರ ಆಶಿಲಿ°. ಎಕ ಪಾವಟಿ ವಾಚಲ್ಯಾರಿ ಗುರುವರ್ಯಾಲೆ ಸ್ಮೃತಿಂತು° ಆಸತಲೆ°.
ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ವೆಗವೆಗಳೆ ಛಂದಸ್ಸು ವೃತ್ತಾಂತ ರಚನ ಕೆಲೆಲೆ ವೇದವ್ಯಾಸಾಷ್ಟಕ, ರಾಮಚಂದ್ರಾಷ್ಟಕ, ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕ, ಮಾಲಾಬಂಧ, ನಾಗಬಂಧ, ಚಕ್ರಬಂಧ ಹಾಂತು° ತಾಂಗೆಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಪಳೊವಚಾಕ ಮೆಳತಾ. ಎಕ ಪಾವಟಿ ಗುರುವರ್ಯಾಂಕ ತಾಪ ಆಯಿಲೊ. ವೈದ್ಯಾನಿ ನ್ಹಾವಚಾಕ ನಜ ಮ್ಹಳೆಲೆ°. ಜಾಲ್ಯಾರ ತ್ರಿಕಾಲ ಪೂಜಾ ಕರಚಾಂತ ಖಾಂಯ ಲೋಪ ಯುಎವಚೊ ನಾ ಮ್ಹಣು ಸ್ನಾನ ಕರಚಾಕ ಗೆಲೆ. ಪೂಜಾ ಸಂಪಚೆ ತಾಂಯ ಗುರುವಯಾಂಲೊ ದಂಡ ಕಲಕಲತಲೊ. ಉಪರಾಂತ ಗುರುವರ್ಯಾಲೊ ತಾಪ ಚಡ ಜಾಲೊ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆ ಹ್ಯಾ ಅತಿಮಾನುಷ ಮಹಿಮಾ ಪಳೊವನು ವೈದ್ಯ ಥರಥರಲೆ.
ಸ್ವಾಮೀಜಿಂಕ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ನಾ ಆಶಿಲೆ°, ನಿಷ್ಠೂರ ಧರ್ಮಾಚೆ ಜಾವನು ಆಶಿಲೆ ಆನಿ ಪರಮ ಕಾರುಣ್ಯ ದಾಕಯತಕೆ ಆನಿ ಕ್ಷಮಾ ಸಮುದ್ರ ಆಶಿಲೆ. ಉದಾಹರಣೆಕ ಎಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣು ಕಾಶೀಮಠಾಚಿ ಆಸ್ತಿ ಮೆಗೆಲಿ ಮ್ಹಣು ನ್ಯಾಯಾಲಯಾಕ ವಚೂನ ಸಲವಲೊ. ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯಾಂತ ಅರ್ಜಿ ಘಾಲನು ತಾಕಾ ಜಯ ಜಾವಕಾ ಮ್ಹಣು ದೇವಾಲಾಗಿ ಮಾಘೂನ ಪ್ರಸಾದ ದಿವಕಾ ಮ್ಹಣು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಲಾಗಿ ಯೆವನು ಮಾಘತಾ. ಸಗಟಾಲ;ಎ ಆಂತರ್ಯ ಪಳಯತಲೆ ಗುರುವರ್ಯಾನ ಖಂಯ ಸತ್ಯ ಆಸಾ ತಂಯ ಜಯ ಮೇಳೊ ಮ್ಹಣು ಪ್ರಸಾಧ ದಿಲೊ. ಪರತೂನ ಸಲ್ವಲೆಲೆ ತಾಕಾ ಮುಕಾವಯಲೆ ದೀವಸಾಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ದಿಲೆಲೆ ಸಹೃದಯಿ ತಾಂನಿ° ಜಾವನು ಆಶಿಲೆ.
ವಿನೋದಾಂತೂಯಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಭಕ್ತ ವೃಂದಾಕ ಆನಂದ ದಿತಲೆ. ದೃಷ್ಟಾಂತಾಕ ಮಠಾಚೆ ಶಿಷ್ಯ ವರ್ಗಾಂತ ಹನುಮಂತು ಸ್ನಾನ, ಅನ್ನ, ಪಾನಾಂತು° ನಿಸ್ಸೀಮ. ಮಠಾಂತು° ವ್ಹಿಂವ್ಹಿoಗಡ ತೈಲ° ಆಸಾತಿ, ತೈಲಾಭ್ಯಂಗ ಕರಯಾಂವೆ ಮ್ಹಣು ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಕುಶಾಲೆಕ ಹನುಮಂತಾಕ ವಿಚಾರಲೆ°. ಮಾಕಾ ಹೂನ ಉದಕಾಂತ ನ್ಹಾವಚೆ° ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಪಂಚಪ್ರಾಣ, ಆಟ ಭಾಣ ಉದಾಕ ಆಸಲ್ಯಾರಯಿ ಹಾಂವ° ತಯಾರ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. ಹನುಮಂತಾಕ ತ್ರಿಫಲ, ಧನ್ವಂತರಿ ಆಶೆ° ವೆಗವಗೆಳೆ ತೇಲಾಂತು° ಬೂಡಯಲೊ. ಆಟ ಬ್ಹಾಣ ಉದಾಕಯಿ ತಯಾರ ಆಶಿಲೆ°. ಹೂನ ಉದಕಾಕ ಶೆಳ ಉದಾಕ ಘಾಲೂಂಕ ನಾ ಮ್ಹಣು ತಾಕೀತ ಜಾಲೆ°. ಹೂನ ಉದಾಕ ರಕಯತಾನ ಹನುಮಂತಾನ ನ್ಹಾಂಚೆ ಪಳೊವಚಾಕ ಜಾಯನಾ ಆಶಿಲೆ°. ನ್ಹಾವನು ಜಾತರಿ ಹನುಮಂತಾಕ ವಿಶೇಷ ಜೇವಣ ವಾಳೆ°. ತಾಂತು° ಮರ್ವಾಳೋ ಪಾನಾಚೊ ಪತ್ರಡೊ, ಉಬಟಿ ಆನಿ ಹೇರ ಖಾದ್ಯ ಆಶಿಲಿ°.
ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿ ಮಹಿಮಾ ಅಪಾರ. ಸಾಂಗಿಲೆ ತಿತಲಿ ಆಸಾ. ಶ್ರೀ ಕಾಶೀಮಠಾಚೆ ಸ್ಥಾಪನಾ ಕೆಲೆಲೆ ಶ್ರೀ ವಿಜಯೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಹಾಂಗೆಲೊ ಅವತಾರ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಜಾವಚೆ ನಾ. ಕಾಶೀಮಠ ಸ್ಥಾಪನ ಕೆಲೆಲೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಮತ್ ವಿಜಯೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಹಾಂನಿ° 64 ವಿದ್ಯೆ ಆಪಣಾಯಿಲೆ. ಗುರುವರ್ಯಾಂಕ ಚೆರಡುವ° ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಖೂಬ ಮೋಗು. ಹರ ಪ್ರತೀ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭಾರ ಚೆರಡುವಾಂಕ ವಝನ ವಾಂಟಚೆ° ರಿವಾಜ ಹಾಂನಿoಚಿ ಶುರು ಕೆಲೆಲೆ°.
ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಪೈಕ ಆಶೀರ್ವಾದಪೂರ್ವಕ ಭಾಂಗರಾ ಸರು ಅನುಗ್ರಕ ಕರನು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಚಿ ಜಾತಕ ಕುಂಡಲಿ ಕರನು ದಿಲ್ಯಾ ಗುರುವರ್ಯಾನ. ಮಂಗಳೂರಚೆ ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಚೆ ಭುವನೇಂದ್ರ ಸಭಾಸದನಾಂತು° ಹಾಂಗೆಲೆ "ನಾಗಬಂಧ"ಚೆ ಕೆತ್ತನಾ ಕೆಲೆಲಿ ಆಸಾ. ಉಡುಪಾಚೆ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಚೆ ಉಜ್ವೆ ದಿಕ್ಕಾಚೆ ಖಾಂಬೆರಿ ಆಜಿಕಯಿ ಮಾಲಾಬಂಧಾಚೆ ಕೆತ್ತನಾ ಪಳೊವಚಾಕ ಮೇಳತಾ.
1912ತುv ಶ್ರೀಮತ್ ಸುಕೃತೀಂದ್ರತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಕ ತಾಂಗೆಲೆ ಶಿಷ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಕೆಲೆ°. ಆನಂದ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಆಷಾಢ ಶುದ್ಧ ದ್ವಿತೀಯ 24.06.1914 ದೀವಸು ವಾಲ್ಕೇಶ್ವರಾಂತು° ಮಾಧವೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆ ಸನ್ನಿಧಿಂತು° ವೃಂದಾವನಸ್ಥ ಜಾಲೆ.
ವಿಧೀಶ ಮುಖ್ಯೈಃ ವರದೇಶ ದೇವೈಃ ಸಂಪೂಜಿತೇ ವ್ಯಾಸ ರಘೂತ್ತಮಾಂಘ್ರೀ?
ಸಮರ್ಚಿಷುರ್ಯೇತಿ ಮುದಾ ಚ ಭಕ್ತ್ಯಾ ವಂದೇ ಗುರೂಂಸ್ತಾನ್ ವರದೇಂದ್ರತೀರ್ಥಾನ್?22?
ಶ್ರೀಮತ್ಸುಧೀoದ್ರ ಹಾಂಗೆಲೆ ಗುರುಪರಂಪರಾಸ್ತವನಾoತು° ಸಾಂಗಿಲೆ ಮ್ಹಣಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರಾದಿನಿ ಪೂಜೂಚೆ ವ್ಯಾಸ ರಾಮಾಲೆ ಚರಣಾರವಿಂದಾಕ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಸಾನ ಪೂಜಾ ಕರಚೆ ಶ್ರೀ ವರದೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಹಾಂಕಾ° ವಂದನ ಕರತಾ°. ಸಾಂಗಚೆ° ಕಸಲೆ° ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಗುರುವರ್ಯಾನಿ ಕಾಶೀಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನ ಅತ್ಯಂತ ಯೋಗ್ಯ ರೀತಿರಿ ಚಲಾವಸೂನ ಖ್ಯಾತಿ ಪಾವಿಲಿ.
ಕನ್ನಡ ಲೇಖನ ಸಂಗ್ರಹ : ಶ್ರೀಮತೀ ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ ಪೈ ಬಳ್ಳಂಬೆಟ್ಟು
ದಿನಾoಕ: 13.11.2023

ಕೊಂಕಣಿ ಅಣಕಾರ: ವೆಂಕಟೇಶ ಬಾಳಿಗಾ ಮಾವಿನಕುರ್ವೆ

 

To Support Kodial Khaber click the following button.

 

Read 198 times Last modified on Thursday, 16 November 2023 11:26

1 comment

  • Comment Link Jagadeesha Monday, 13 November 2023 22:24 posted by Jagadeesha

    Very nice article on Pujya Swamiji

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಂತು°

ಮುοಡ್ಕೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಭ ದೇವಳಾಂತು°

ಉದ್ಯೋಗ ಆನೀ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಡಾ| ಅರವಿಂದ

18:53:41 ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ  ಕೇಂದ್ರ ‘ಕ್ಷಮತಾ

This application is only for the poor

कोंकणिंतल्या अस्तुरी साहित्याचेर

ಮಂಗಳೂರು: ವಿಶಂತಿ ಸಂಭ್ರಮಾοತು ಆಸಚೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಚೆ ಗೌಡ

https://www.youtube.com/user/MrBaligavenkatesh

Editorial

ಡಾಕ್ಟರಾಲೆ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮಾಲೆ ಸಾಂಗತ ವಿಲೀನ ಜಾಲೆ°,,,

ಡಾ. ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಎಕ ನಾವಾದೀಕ ಡಾಕ್ಟರು ಆಶಿಲೊ. ಯುರಾಲಾಜಿ ತಾಗೆಲಿ ಸ್ಪೇಷಾಲಿಟಿ. ತೊ ಎಕ ಫಾಮಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂತಾ° ಎಕ ಬರೊ ಭಾಷಣಗಾರುಯೀ ಜಾವನು ಆಶಿಲೊ. ಸಾನ ಪ್ರಾಯೆರಿ ತೊ ಜನಾ ಮೋಗಾಳ ಜಾಲೆಲೊ. ತೊ ಅನೀರಿಕ್ಷಿತ ಜಾವನು ಅಂತರಲೊ ಮ್ಹಳೆಲಿ ಖಬರ ಆಯಕತನಾ ಸಾಬಾರ ಲೋಕಾಂಕ ತೆಂ ನಂಬಗೂಚಾಕ ಜಾಯನಿ. ಬ್ಯುಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಿಲೊ ತೊ ಕೆದನಾಯಿ ಕೊಡಿಯಾಲಚೆ ಕೆ. ಎಂ. ಸಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಾಂತ ಪಳೊವಚಾಕ ಮೆಳತಲೊ. ಸಕಾಳಿ ದಾಕೂನ ಸಾಂಜವೇಳಾ ತಾಂಯ ಆಪರೇಶನ್ ಥಿಯೇಟರಾಚೆ ಸಮವಸ್ತ್ರಾಂತು ತೊ ದಿಸತಲೊ ಮ್ಹಣು ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ ಗೆಲೆಲೆ ಸಾಂಗತಲೆ. ತಿತಲೊ ಬ್ಯುಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೊ. ತಾಣೆ ತಾಗೆಲೆ ಪೆಶೆಂಟಾoಕ ಪಳೊವಚಾಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೆ ರೌಂಡ್ಸಾರ ವತನಾ ತಾಗೆಲೊ ಹೋಡು ತಾಳೊ ಆಯಕೂನು ತ್ಯಾ ಮ್ಹಾಳ್ಯೆರಿ ಆಸಚೆ ಸಗಟ ರೂಮಾಂತುಲೆ° ಪೇಶೆಂಟಾoಕ ತೊ ಆಯಲೊ ಮ್ಹಣು ಕಳತಲೆ° ಖಂಯ. ಕುಶಾಲ ಉಲೊವನು ಪೇಶೆಂಟಾoಲಿ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಸಂತೋಸಮಯ ಕರಚೆಂ ತಾಗೆಲಿ ಸವಯ್ ಆಶಿಲಿ.
ನ. 9ಕ ಎಕ ಆಪರೇಶನ ಪೂರ್ಣ ಕರನು ಭಾಯರ ಆಯಿಲೆ ಡಾಕ್ಟರಾಕ ಕಠಿಣ ಹೃದಯಘಾತ ಜಾಲೆ°. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ತಾಕಾ ತುರ್ತಾನ ಶುಶ್ರುತಾ ಮೇಳಚಾಕ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಲೆ°. ತೊ ಐ.ಸಿ.ಯುಂತ 8 ದೀವಸ ಆಶಿಲೊ. ತಾಕಾ ಊಂಛ ಸ್ಥರಾಚೆ ಟ್ರಿಟಮೆಂಟ್ ಮೆಳೆ°. ಜಾಲ್ಯಾರ ದೈವಿಚ್ಛಾ ವ್ಹಿಂಗಡ ಆಶಿಲಿ. ನ.17 ಕ ತಾಗೆಲೆ ದೇಹಾಂತ್ಯ ಜಾಲೆ°.
ಡಾಕ್ಟರಾಕ ಫಕತ 60 ವರಸ°. ಸಾಬಾರ 30 ವರಸಾಚೊ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಣಭವ. ಡಾಕ್ಟರ ಮ್ಹಣು ನ್ಹಹಿ°, ಆರತಾ° ತರನಾಟೆ ಲೋಕಾನ ಹೃದಯಘಾತ ಜಾವನು ಮರಣ ಪಾವಚಿ ಖಬರ ಆಯಕೂಚೆ° ಚಡ ಜಾಲಾ°. ಸ್ವತ: ಡಾಕ್ಟರ ಆಶಿಲೆ ತಾಕಾ ಖಾಂಯ ಮುನ್ಸೂಚನಾ ಮೇಳನಿ ವೆ ? ತಾಣೆ ತಾತಾವಳಿ ತಾಗೆಲಿ ಆರೋಗ್ಯಾಚಿ ತಪಾಸಣಾ ಕರನು ಆಸಚೆ° ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ. ಎಕ ಫಾಮಾದ ಡಾಕ್ಟರಾಕಚೀ ಅಶಿ° ಜಾಲೆ ಮ್ಹಣತಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಶಾನ ತಾಗೆಲೆ ಆರೋಗ್ಯಾ ಬದಲ ಕಿತಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಘೆವಕಾ ? ಮನಶಾನ ತಾಗೆಲೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಆನಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಕಶಿ° ದವರಕಾ ? ವಿಜ್ಞಾನ ಇತಲೆ° ವಾಡಲಾ° ಕೀ, ವಿಜ್ಞಾನಿ ಲೋಕಾ° ಮಧೆಂತೂಚಿ ಆಮಿ ಘೆವಚೆ ವಕದ ಆನಿ ಹೇರ ವಿಷಯಾಚೆರಿ ಚರ್ಚಾ ಜಾವಚೆ° ಆಮಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾರಿ ವಾಚತಾತಿ ಆನಿ ಆಯಕತಾತಿ. ಆಮಿ ಘೆತಿಲೆ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನಾ ಬದಲಯಿ ಸಂದೇಹ ಉಲಯತಲೆ ಆಸಾತಿ. ಆಶೆ° ಸಾಬಾರ ಸವಾಲಾ° ಆಮಗೆಲೆ ಮುಕಾರ ಆಸಾತಿ.
ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲ ಖೂಬ ಚರ್ಚಾ ಜಾತಾ ಆಸಾ. ಆರತಾ° ಕ್ರಿಕೇಟರ್ ಕೊಹ್ಲಿನ ತಾಗೆಲೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲ ಸಾಂಗಿಲೊ ಎಕ ವಿಡೀಯೊ ಪಳೊವಚಾಕ ಮೆಳೊ. ತಾಂತು° ತೊ ಕಾರ್ಬ್ಸ ಊಣೆ ಕರಚೆ°, ಪ್ರೊಟಿನ್ ಚಡ ಕರಚೆ°, ಗೀನ್ ವೇಜಿಟೆಬಲ್ಸ್ ಖಾವಚೆ°, ಲೋಣಿ - ತುಪ ಖಾವಚೆ° ಸಾಂಗತಾ. ತಾಗೆಲೆ ಉತ್ರ° ಆಯಕತನಾ ಆಮಗೆಲೆ ಥೊಡೆ ಇಷ್ಟ ಲೋಕಾನ ಆಶೆ° ಕರಚೆ° ಚೂಕಿ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಣು ದಿಸತಾ. ಆಮಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರನು ಪಳೊವಯೆತ ಮ್ಹಣು ಭೊಗತಾ. ದೀವಸಾಕ ಉಣೆನಾ 30 ಮಿನೀಟ್ ಚಮಕಲೆರಿ ಬರೆ° ಮ್ಹಣು ಹರ ಎಕಲೊ ಡಾಕ್ಟರು ಸಾಂಗತಾ. ಆಮಗೆಲೆ ತರನಾಟೆನಿ ಸುತಾ ಸಾನ ಪ್ರಾಯೇರಿಚಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಸಮ ಕರನು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಸಮ ಕರಚಾಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರಕಾ.
ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಬರೊ ಡಾಕ್ಟರು ಆನಿ ಭಾಷಣಗಾರ ನಂತಾ° ಎಕ ಕವಿ ಸುತಾ ಆಶಿಲೊ. ತಾಣೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆನ ಖೂಬ ಕವಿತಾಂ ರಚನ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣು ತಾಣೆ ದೇವಾದಿನ ಜಾತರಿಚಿ ಲೋಕಾಂಕ ಕಳೆ°. ತಾಣೆ ಆರತಾ° ಎಕ ಸಮಾರಂಭಾoತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲೆಲೆ ಭಾಷಣ ಖೂಬ ವೈರಲ್ ಜಾಲಾ°. ತಾಂತು° ತೊ ಆತ್ಮ ಆನಿ ಪರಮಾತ್ಮಾ ವಿಷಯಾರಿ ಉಲಯತಾ.
"ಕ್ರಷ್ಣಾನ ಸಾಂಗಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣಕೆ ಪರಮಾತ್ಮಾಲೆ ಮ್ಹಣಕೆ ಆತ್ಮಾಕಯೀ ಆದಿ ನಾ ಯಾ ಅಂತ್ಯ ನಾ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಮರಣ ನಾ" ಮ್ಹಣು ತ್ಯಾ ಭಾಷಣಾಚೆ ಶುರುವಾತಾರಿ ಡಾಕ್ಟರು ಸಾಂಗತಾ. ಆಮಿ ಜೀವನಾಂತು° ಆಮಗೆಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಕಾ, ಕರತನಾ ಆಮಕಾ ಜಯ ಮೇಳತಾ ಯಾ ಸೋಲು ಮೇಳತಾ. ಆಮಗೆಲೆ ವಿಷಯಾರಿ ಕೋಣ ಕಸಲೆ° ಚಿಂತಾ ಕರತಾ ಮ್ಹಣು ಆಮಿ ಮನಾಂತ ದವರನು ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಚೆ° ಕಷ್ಟ ಜಾತಾ. ತಸಲೆ ಮನೋಸ್ಥಿತಿರಿ ತುಮಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಚೆ° ಸುಲಭ ಜಾಯನಾ ಆನಿ ಕರಚೆ ಕರ್ತವ್ಯಾಕ ನ್ಯಾಯ ದಿವಚಾಕ ಜಾಯನಾ ಮ್ಹಣು ತೊ ಸಾಂಗತಾ.
ಮುಕಾರ ತೊ ಅಶೆ° ಸಾಗತಾ ಕೀ, ಎಕ ಪಾವಟಿ ತಾಗೆಲೆ ಪ್ರೋಫೆಸರಾನ ಸಾಂಗಿಲೆ° ಖಂಯ, ತುವ° ತುಗೆಲೆ ವೃತ್ತಿಂತು° ಪ್ರಚಾರ ಘೆವಚಾಕ ಯಾ ನಾವಾದೀಕ ಜಾವಚಾಕ ಆಯಿಲೊ ನ್ಹಹಿ°. ತುಗೆಲೆ ಮನಾಕ ಖಂಚೆ ಸಮ ಮ್ಹಣ ದಿಸತಾ ತ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆ ಮಾನವಿಯತಾ ದೃಷ್ಠಿ ದವರನು ಕರ್ತವ್ಯಪಾಲನ ಕರಿ. ಕೋಣಾಕ ಅಭಿಮಾನ ಆಸಾಕೀ ತಾಗೆ ಲಾಗಿ ಮಾನವೀಯತಾ ಆಸತಾ. ಕೋಣಾಕಯಿ ಖುಷಿ ಕರಚಾಕ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಚಾಕ ಜಾಯನಾ. ಅಹಂ ಸೋಡಕಾ, ಶರೀರ ಆನಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಸ್ತು ಸೋಡಚೆ° ಕರಕಾ. ಶರೀರ ಆನಿ ಹೇರ ವಸ್ತು ಆಮಗೆಲೊ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಣು ಚಿಂತಲ್ಯಾರಿ ಸಹಜ ಜಾವನು ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಜಾತಾತಿ. ಆತ್ಮ ವ್ಹಂವಚಾಕ ಶರೀರ ಶಿವಾಯ, ಶರೀರ ವ್ಹವಂಚಾಕ ಆತ್ಮ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಳೆಲೆ ಉಡಗಾಸ ದವರಕಾ. ಆತ್ಮಾನ ಶರೀರ ವ್ಹಂವಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯಲ್ಯಾರಿ ಶರೀರ ಸೋಡಕಾ ಮ್ಹಣು ತೊ ಸಾಂಗತಾ.
ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಂಬಾಳಚಾಕ ಕಸಲೆ° ಕರಕಾ ಮ್ಹಣೂಯಿ ಡಾಕ್ಟರಾನ ತಾಗೆಲೆ ಭಾಷಣಾಂತು° ಸಾಂಗಲಾ°. ಜೀವನಾಂತು° ಚಲನ, ಭೋಜನ, ಶಯನ ಆನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವೀಲಿನಾಚೆ ಬದಲ ಜ್ಞಾನ ಆಸೂಕಾ ಮ್ಹಣು ತೊ ಸಾಂಗತಾ.
ಆಮಿ ಕೆದನಾಯಿ ಚಲನಶೀಲ ಆಸೂಕಾ. ಚಲಚನಶೀಲತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಜೀವಂತ ಆಸಾತಿ ಮ್ಹಣಚೆ ಸೂಚನಾ. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ಪ್ರಾಯ ಜಾಲೆಲ್ಯಾನಿ ಜಾಲೆ ತಿತಲೆ ಚಮ್ಕೂಚೆ° ಕರಕಾ. 60 ವರಸ° ಜಾತರಿ ಎಕ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ದ್ಹರನು ಚಮಕೂಚೆ° ಬರೆ° ಮ್ಹಣು ತೊ ಡಾ. ಟಿ. ಎ. ಎ. ಪೈಲೆ ಉದಾಹರಣ ದಿತಾ.
ದುಸ್ರೆಂ, ಭೋಜನ. ತರನಾಟೆ ಆಸತನಾ ಫಾತೋರ ಖಾವನು ಜೀರ್ಣ ಕರಚಿ ಶಕ್ತಿ ಆಸತಾ. ಪ್ರಾಯ ಜಾತಾನ ತೀ ಶಕ್ತಿ ಊಣೆ ಜಾತಾ. ತಶಿಂ ಮ್ಹಣು ಕಸಲೆಂಯಿ ಸೊಡಚೆಂ ನ್ಹಹಿಂ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಶಿಯನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಹೈ ಫೈಬರ್ ಆಸೂಕಾ, ಉದಾಕ ಪಿವಕಾ, ಲಾಯಕ ಕರನು ನಿದೋಕಾ. ಎಕ ಲೇಖಾ ಪ್ರಮಾಣೆ 8 ಗಂಟೊ ಕಾಮ ಕರಕಾ, 8 ಗಂಟೊ ಕುಟುಂಬಾಕ ದೀವಕಾ ಆನಿ 8 ಗಂಟೊ ನಿದೋಕಾ. ವಗೀ ನಿದೊಚೆಂ ಆನಿ ವಗೀ ಉಟಾಚೆ° ಕರಕಾ. ಪ್ರಕೃತಿ ಸಾಂಗತ ಮೆಳಚೆ° ಕರಕಾ. ಅನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತು ದೂರ ದವರಕಾ. ಮೊಬೈಲ್ ಆನಿ ತಸಲೆ ಹೇರ ವಸ್ತು ದೂರ ಕರಚೆ°, ಖಂಚೆಯ ಗಾರ್ಡನಾಕ ವಚೆ° ಹಾಕಾ ಉದಾಹರಣ ಜಾತಾತಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಲೆ ಸಾಂಗತ ಮೇಳನು ಆಸಚೆಂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಜಾತಾ.
ಆಯಚೆ ದೀಸಾಂತ ಸಂಭoದ ಚೂಕುನ ವಚೆ° ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾಲಾ°. ಸಂಭoದ ವರೊನ ಹಾಡಚೆ° ಕರಕಾ. ದೋಸ್ತ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಕಾನ್ನಡಿ ಶೆಂ ಆಸತಾತಿ. ಮುಖಸ್ತುತಿ ಕರತಲೆ ನ್ಹಹಿ°. ಕೇದನಾಯಿ ಸಂಭoದ ಉದಾಕಶೆ° ಆಸೂಕಾ. ಉದಾಕ ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಸತಾ. ತಾನಿ ನಿವಯತಾ. ಆಮಿ ತಶೀಂಚಿ ಜಾವಕಾ. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ಜೀವನಾಂತು° ಚಲನ, ಭೋಜನ, ಶಯನ ಆನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವೀಲಿನಾಚೆ ಬದಲ ಚಡ ಮಹತ್ವ ದೀವಕಾ. ತ್ಯಾಚ ವೇಳಾರ ಸ್ನೇಹ ಪರಿಪಾಲನ ಕರಚೆ° ಕರಕಾ ಮ್ಹಣು ಸಾಂಗೂನು ತಾಣೆ ತಾಗೆಲೆ ಭಾಷಣ ಆಖೇರಿ ಕೆಲೆಲೆಂ ಆಸಾ.
ತಾಣೆ ಭಾಷಣಾಂತು° ಕಸಲೆ° ಸಾಂಗಲಾ° ತೆ° ತಾಣೆ ಜೀವನಾಂತು° ಪರಿಪಾಲನ ಕೆಲಾ° ಮ್ಹಣಯೆತ. ತಾಗೆಲೆ ಬದಲ ತಾಗೆಲೆ ದೋಸ್ತಾನಿ, ಪೇಶೆಂಟಾನಿ ಆನೆ ಹೇರಾನಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾರಿ ಫಾಯಸ ಕೆಲೆಲೆ ಸಂದೇಶ ಪಳೊವನು ಆಶೆಂ ಸಾಂಗಚಾಕ ಜಾತಾ.
ಡಾಕ್ಟಾçಲೊ ಮ್ಹಾಂತು ಜಿ. ಜಿ. ವಾಸುದೇವ ಪ್ರಭು ಹಾಂನಿ° ಮಂಗಳೂರಾoತು° ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆ ಖಾತೀರ ಸೇವಾ ದಿವಚೆ ನದರೇನ 1981ತು° ಶುರು ಕೆಲೆಲೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತೀಕ ಸಂಘ ಆಜಿಕಯೀ ತೀ ಸೇವಾ ದಿವೂನ ಆಸಾ. ಸಂಘಾನ ಆಪಯಿಲೆ ತೇದನಾ ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಯೆವನು ತಾಂಕಾ° ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದಿತಲೊ. ಉತ್ತಮ ವೈದ್ಯ, ವಾಘ್ಮಿ, ಸಂಘಟಕ, ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಬರೊ ಮನಿಸ್ ಆಶಿಲೆ ತಾಂಗೆಲೆ ಆತ್ಮಾಕ ಶಾಂತಿ ಮಾಘೂಯಾ°.

Shabdvihar

ದಳಪ

ದಳೆಲೆಂ ಗೋಂವಾ ಪೀಟ ಚಪಾತಿಕ ಉತ್ತಮ. ಖಂಚೋಯ ವಸ್ತೂಚೆ ಕುಡಕೇ ಚೂರು, ಪಿಟ್ಟಿ ಕರಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ತೋ ವಸ್ತು ದಳಕಾ. ಹಾಂಗಾಚೆ ಉದ್ಘೃತ ವಾಕ್ಯಾಂತು ದಳ ಮ್ಹಣಚೊ ಜೋ ಶಬ್ದು ವಾಪರಲಲೊ ಆಸಾ ತೇ ಶಬ್ದಾ ವಿಶಿಂ ಸಮಜೂವ್ಯಾಂ. ದಳಚೇ ಮ್ಹಣಚೇ ಶಬ್ದಾಚೇ ಮೂಲ ರೂಪ ದಳ ಮ್ಹಣು ಜಾವನು ಆಸಾ. ಹಾಕಾ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೇಚೆ ಪ್ರತ್ಯಯ ಮೇಳನು ದಳಚೆಂ ದಳೇಲೇ, ದಳಕಾ ಮ್ಹಣಚೇ ರೂಪ ಪಾವಲಾಲೆ. ದಳ ಮ್ಹಣಚೋ ಹೋ ಶಬ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಶೆಚೊ ದಲನ ಮ್ಹಣಚೇ ಶಬ್ದಾಚೇ ರೂಪ ಜಾವನು ಆಸಾ. ದಲನ ಮ್ಹಣಚೇ ಶಬ್ದಾಚೇ ಅಂತಿಮ ಅಕ್ಷರ ನ ರೂಪ ಜಾವನು ದಲ ಮ್ಹಣು ಜಾತಾ.

ಹೆ ದಲ ಶಬ್ದಾಂತೂಲೇ ಲ ಕಾರ ಳ ಕಾರ ಜಾವನು ದಳ ಮ್ಹಣು ಜಾತಾ. ಹಾಜೋ ಅಥರ್ು ಪಿಟ್ಟ ಕರಚೀ, ಕುಡಕೇ ಕರಚೆ, ಚೂರ ಕರಚೆ ಮ್ಹಣು ಅಥರ್ು. ಕೊಂಕಣೀಂತ ಶಬ್ದಾಚೆ ಪಯಲೆ ಅಕ್ಷರ ಒ ಕಾರ ಸಹಿತ ಉಚ್ಚಾರ ಕರಚೇ ಆಶಿಲೆ ನಿಮಿತ್ತ ದ ಕಾರ ದೊ ಕಾರ ಜಾವನು ದೋಳ, ದೊಳಚೇ ಮ್ಹಣ ರೂಪ ಪಾವತಾ. ತರಿಯೀ ದಳಚೆ, ದಳಪ ಮ್ಹಣಚೇ ಶಬ್ದಾಚೇ ನೈಜ ರೂಪ ಜಾವನು ಆಸಾ.

An Appeal to the members of the GSB Community

  जेसन पींत, SDB, उद्यावर, उडुपी (MA कोंकणी)

ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಸಾನ ಕಾಣಿಯೊ ಬರೊವಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತು°

ಪರಬೆಕ ತಿಸ್ರೆ ಲ್ಹಾರಾಚೆ ಭಯ ವಿಶ್ವಾಕಚ ಕರೋನಾಚೆ ಭಯ

ನವೆಂಬರ ಮ್ಹಯನೊ ಸರನು ದಶಂಬರ ಪಾವಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ಲೋಕಾಂಕ

ಅಮ್ಚಿಗೆಲೆ ಪರ‍್ಬೆ ರಾಂದಪ ಅಮ್ಚಿ ರಾಂದಪ ಭಾರಿ ಸುಲಭಗೊ

ಪ್ರಾಕ ದಕೂನು ಪ್ರಸ್ತೂತಾಕ ಎತ್ತಾನ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಖಾಣಜವಣ,

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸು ಆನಿ ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ ಅಶ್ಶಿ ತಶ್ಶಿ ಪೊಳೊಚೆ

ಮನು ಕುಲ ಕಳನು ಕೀ ಕಳನಾಶಿ° ಚೂಕಿ ಕೆಲ್ಲಾರಿ ಆವಸು

कोरोना महामारी भारताक येवनु ६ महिने जाले.

ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಂತು ಸಾಬಾರ ಸಂಖ್ಯೆರಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ಭೊ

Home

Ad for Aruna Masala

ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಅಂಡಾರು ರಾಮದಾಸ ಕಿಣಿ

Featured Chandrika Mohan Pai KC Prabhu

 

Anniversaries

Shabdh Vihaar

Homage

Jobs Finders

 

 

Well Wishers

Has no content to show!

Most Read

Homage

Events

Who is Online?

We have 143 guests and no members online

Advertorial

Scroll to top