ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಂತು°

ಮುοಡ್ಕೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಭ ದೇವಳಾಂತು°

ಉದ್ಯೋಗ ಆನೀ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಡಾ| ಅರವಿಂದ

18:53:41 ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ  ಕೇಂದ್ರ ‘ಕ್ಷಮತಾ

This application is only for the poor

कोंकणिंतल्या अस्तुरी साहित्याचेर

ಮಂಗಳೂರು: ವಿಶಂತಿ ಸಂಭ್ರಮಾοತು ಆಸಚೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಚೆ ಗೌಡ

https://www.youtube.com/user/MrBaligavenkatesh

Shabdvihar

ಬತ್ತೀಸ

ಪ್ರಾಕಾಂತ ಜೂಜಾಂತ ಬತ್ತೀಸ ಆಯುಧ ವಾಪರಲೀಂತೀ ಖ್ಹಂಯ. ಹೇ ಬತ್ತೀಸ ಮೋತ್ಯಾಂಚೀ ಕಂಠೀ ಸುಂದರ ಆಸಾ. ಹೇ ಉದ್ದೃತ ವಾಕ್ಯಾಂತ ಬತ್ತೀಸ ಮ್ಹಣಚೋ ಜೋ ಏಕ ಶಬ್ದ ವಾಪರಲಾ ತಾಜೋ ಅರ್ಥ ಅನೀ ನಿಷ್ಪತಿ ಅಶಿಂ ಆಸಾ. ಬತ್ತೀಸ ಮ್ಹಣಚೊ ಸಂಖ್ಯಾಸೂಚಕ ಜಾವನ ಆಸೂನ ದೋನಿ ಆನೀ ತೀಸ ಮ್ಹಣ ಅಥರ್ು. ಅಶಿಂ ಅಥರ್ಾಚೋ ಹೋ ಶಬ್ದ ಬತ್ತೀಸ ಕಶ್ಶಿ ಜಾಲೋ ಪಳೊವಯಾಂ.

ದೋನಿ ಆನೀ ತೀಸ ಮ್ಹಣಚ್ಯಾಕ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಶೆಂತು ಬತ್ತೀಸ ಮ್ಹಣಚೋ ಹೋ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಶೆಚೋ ಶಬ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಶೆಚೋ ದ್ವಾತ್ರಿಂಶತ್ ಮ್ಹಣಚೇ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಶಾರೂಪ ಜಾವನ ಆಸಾ. ದ್ವಾ ತ್ರಿಂಶತ್ ಮ್ಹಣಚೇ ಹ್ಯಾ ಶಬ್ದಾಂತೂಲೆ ಪಯಲೇ ಸಾಂಗಲ್ಯಾವರಿ ದ್ವಾ ಮ್ಹಣಚೇ ಬಾ ಮ್ಹಣು ಜಾತಾ, ತ್ರಿಂಶತ್ ಮ್ಹಣಚೇ ತೀಸ ಮ್ಹಣ ಜಾತಾ. ಆಶ್ಶಿಂ ಜಾವನು ಬಾತೀಸ ಜಾತ್ತಾ. ಹೆ ಶಬ್ದಾಂತೂಲೆ ದೋನೀಂಚೆ ಅಕ್ಷರ ದೊಟ್ಟಿ ಅಕ್ಷರ ಜಾವನ ಉಚ್ಚಾರಣ ಕರಚ್ಯಾನ ಶಬ್ದಾಂತೂಲೆ ಪಯಲೇ ಅಕ್ಷರ ದೀರ್ಘ ಆಶಿಲೇ ಹೃಸ್ವ ಜಾತಾ ಆಶ್ಶಿಂ ದ್ವಾ ತ್ರಿಂಶತ್ > ಬಾತೀಸ > ಬತ್ತೀಸ ಮ್ಹಣು ಚಾಲ್ತಿಂತು ಆಯಲಾಂ.
ಅಠಡಿಡಿಜಛಿಣಠಟಿ ಕಜಟಿಜಟಿರ

An Appeal to the members of the GSB Community

  जेसन पींत, SDB, उद्यावर, उडुपी (MA कोंकणी)

ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಸಾನ ಕಾಣಿಯೊ ಬರೊವಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತು°

ಪರಬೆಕ ತಿಸ್ರೆ ಲ್ಹಾರಾಚೆ ಭಯ ವಿಶ್ವಾಕಚ ಕರೋನಾಚೆ ಭಯ

ನವೆಂಬರ ಮ್ಹಯನೊ ಸರನು ದಶಂಬರ ಪಾವಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ಲೋಕಾಂಕ

ಅಮ್ಚಿಗೆಲೆ ಪರ‍್ಬೆ ರಾಂದಪ ಅಮ್ಚಿ ರಾಂದಪ ಭಾರಿ ಸುಲಭಗೊ

ಪ್ರಾಕ ದಕೂನು ಪ್ರಸ್ತೂತಾಕ ಎತ್ತಾನ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಖಾಣಜವಣ,

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸು ಆನಿ ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ ಅಶ್ಶಿ ತಶ್ಶಿ ಪೊಳೊಚೆ

ಮನು ಕುಲ ಕಳನು ಕೀ ಕಳನಾಶಿ° ಚೂಕಿ ಕೆಲ್ಲಾರಿ ಆವಸು

कोरोना महामारी भारताक येवनु ६ महिने जाले.

ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಂತು ಸಾಬಾರ ಸಂಖ್ಯೆರಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ಭೊ

Home

Ad for Aruna Masala

ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಅಂಡಾರು ರಾಮದಾಸ ಕಿಣಿ

Featured Chandrika Mohan Pai KC Prabhu

 

Anniversaries

Shabdh Vihaar

Homage

 

Well Wishers

Has no content to show!

Most Read

Homage

Events

Who is Online?

We have 34 guests and no members online

Advertorial

Scroll to top