ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಂತು°

ಮುοಡ್ಕೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಭ ದೇವಳಾಂತು°

ಉದ್ಯೋಗ ಆನೀ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಡಾ| ಅರವಿಂದ

18:53:41 ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ  ಕೇಂದ್ರ ‘ಕ್ಷಮತಾ

This application is only for the poor

कोंकणिंतल्या अस्तुरी साहित्याचेर

ಮಂಗಳೂರು: ವಿಶಂತಿ ಸಂಭ್ರಮಾοತು ಆಸಚೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಚೆ ಗೌಡ

https://www.youtube.com/user/MrBaligavenkatesh

Shabdvihar

ಕೋತಂಬರಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ದ್ಹನಿಯಾ

ಸುಕ್ಯಾಕ ಉಡಿದು ಕೋತಂಬರಿ ಬಾಜೂನು ಘಾಲತಾತಿ. ಕಾಫೀ ಬದಲಾಕ ಥೂಡೊ ಲೋಕು ಕೊತಂಬರೀ ಕಷಾಯ ಕರನು ಪೀತಾತಿ. ಹೇ ಉದ್ಘೃತ ವಾಕ್ಯಾಂತು ಕೋತಂಬರಿ ಮ್ಹಣಚೊ ಜೋ ಏಕು ಶಬ್ದು ವಾಪರಲಲೊ ಆಸಾ ತೇ ಶಬ್ದಾಚೆ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಸಮಜೂವ್ಯಾಂ.

ಕೋತಂಬರಿ ಹೋ ಏಕ ಸಾಂಬಾರ ವಸ್ತು ಜಾವನು ಆಸಾ. ಅನೀಕ ತೇ ವಾಪಾರಲೇಲಿ ರಂದಾಯೇಚಿ ರೂಚಿಯಿ ಆಮಕಾ ಜಾಣ ಆಸಾ. ಹೋ ಶಬ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಶೆಚೊ ಕುಸ್ತುಂಬರಿ ಮ್ಹಣಚೆ ಶಬ್ದಾಚಿ ತದ್ಬವ ರೂಪ ಜಾವನು ಆಸಾ. ಕುಸ್ತುಂಬರೀ ಮ್ಹಣಚೊ ಹೋ ಶಬ್ದು ತದ್ಭವ ಜಾತನಾ ಶಬ್ದಾಚೆ ಪಯಲೆ ಅಕ್ಷರ ಕು ಮ್ಹಣಚೊ ಕೊ ಜಾತ್ತಾ ಅನಿಕ ದೊನಿಂಚೆ ವಿಜಾತೀಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಸಜಾತೀಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಜಾತಾ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಸ್ತು ಅಶಿಲೆ ತ್ತು ಜಾತಾ. ಅಶೆಂ ಕುಸ್ತುಂಬರಿ ಆಶಿಲೊ ಶಬ್ದು ಕುತ್ತುಂಬರೀ ಜಾತಾ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಂತು ಶಬ್ದಾಚೆ ಪಯಲೆ ಅಕ್ಷರ ಓಕಾರ ಸಹಿತ ಉಚ್ಛಾರ ಕರಚೇ ನಿಮಿತ್ತ ಕುತ್ತುಂಬರಿ ಆಶಿಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮ್ಹಣು ಜಾಲ್ಲಾ. ಶಬ್ದಾಂತೂಲೇ ಪಯಲೇ ಅಕ್ಷರ ದೀರ್ಘ ಅಸಲ್ಯಾರ ತಾಜೆ ಮುಖಾವಯಿಲೇ ಅಕ್ಷರ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಆಶಿಲೆ ಏಕಾಕ್ಷರ ಜಾತಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ -> ಕೋತಂಬರೀ

ಕೋತಂಬರಿಕ ಧನಿಯಾ ಮ್ಹಣೂಯಿ ಸಾಂಗತಾತಿ. ಧನಿಯಾ ಮ್ಹಣಚೊ ಶಬ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಶೆಚೊ ಧನ್ಯಾಕ, ಧನಿಕಾ ಮ್ಹಣಚೆ ಶಬ್ದಾಚೆ ತದ್ಭವ ರೂಪ ಜಾವನು ಆಸಾ. ಧನ್ಯಾಕ ಮ್ಹಣಚೊ ಶಬ್ದು ತದ್ಬವ ರೂಪ ಜಾತಾನಾ ಶಬ್ದಾಂತೂಲೇ ವಿಜಾತೀಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಾಂತೂಲೆ ಯ ಕಾರ ಲೋಪ ಜಾತ್ತಾ. ಧನಾಕ ಮ್ಹಣು ಜಾವನು ಧನಿಯಾ ಮ್ಹಣು ಜಾಲಾ. ಆನಿ ಧನಿಕಚೆ ತದ್ಭವ ರೂಪ ಮ್ಹಣು ಜಾಲ್ಯಾರ ಶಬ್ದಾಚೇ ಅಂತಿಮ ಅಕ್ಷರ ಕಾ ಮ್ಹಣಚೆ ಪಯಲೆೆ ಕ ವ್ಯಂಜನ ಲೋಪ ಜಾವನು ಆ ಮ್ಹಣು ಉರತಾ. ಆನೀ ತೇ ಆ ಯಾ ಜಾವನು ಧನಿ ಕಾ ಧನಿ ಆ ಧನಿಯಾ ಜಾತಾ.

An Appeal to the members of the GSB Community

  जेसन पींत, SDB, उद्यावर, उडुपी (MA कोंकणी)

ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಸಾನ ಕಾಣಿಯೊ ಬರೊವಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತು°

ಪರಬೆಕ ತಿಸ್ರೆ ಲ್ಹಾರಾಚೆ ಭಯ ವಿಶ್ವಾಕಚ ಕರೋನಾಚೆ ಭಯ

ನವೆಂಬರ ಮ್ಹಯನೊ ಸರನು ದಶಂಬರ ಪಾವಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ಲೋಕಾಂಕ

ಅಮ್ಚಿಗೆಲೆ ಪರ‍್ಬೆ ರಾಂದಪ ಅಮ್ಚಿ ರಾಂದಪ ಭಾರಿ ಸುಲಭಗೊ

ಪ್ರಾಕ ದಕೂನು ಪ್ರಸ್ತೂತಾಕ ಎತ್ತಾನ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಖಾಣಜವಣ,

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸು ಆನಿ ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ ಅಶ್ಶಿ ತಶ್ಶಿ ಪೊಳೊಚೆ

ಮನು ಕುಲ ಕಳನು ಕೀ ಕಳನಾಶಿ° ಚೂಕಿ ಕೆಲ್ಲಾರಿ ಆವಸು

कोरोना महामारी भारताक येवनु ६ महिने जाले.

ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಂತು ಸಾಬಾರ ಸಂಖ್ಯೆರಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ಭೊ

Home

Ad for Aruna Masala

ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಅಂಡಾರು ರಾಮದಾಸ ಕಿಣಿ

Featured Chandrika Mohan Pai KC Prabhu

 

Anniversaries

Shabdh Vihaar

Homage

 

Well Wishers

Has no content to show!

Most Read

Homage

Events

Who is Online?

We have 196 guests and no members online

Advertorial

Scroll to top