Rate this item
(3 votes)
ಮಂಗಳೂರು: ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಂತು° ವ್ಹಿಂಗಡ ಭಾಶೆಂತ ಆಸಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣಕೆ ಸಾಬಾರ ಬೋಲಿ ಆಸಾತಿ. ತ್ಯಾ ದೆಕೂನ ಮುಕಾವಯಲೆ ಪಿಳಗಿನ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ ಶಿಖೂನು ವರೊವಚೆ° ಕರಕಾ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾಂತ ಸ್ಹವೆಂ ಕಕ್ಷಾ ದಾಕೂನ ಐಚ್ಛಿಕ ಭಾಸ ಜಾವನು ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ ಶಿಖುಂಕ ಅವಕಾಶ ಆಸಾ. ಜಾಲ್ಯಾರ ಹ್ಯಾ ಬದಲ ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕಾನ ಚಡ ಉಮೇದಿ ದಾಕೊವಚೆ° ಜಾವಕಾ" ಮ್ಹಣು ಕನಾರ್ಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಅಲ್ವಾರಿಸ್ ಹಾಂನಿ°…
Rate this item
(3 votes)
ಸೂರ್ಯಾತಾಪ(ಹೈಪರ್ ಥರ್ಮಿಯಾ) ಅಥವಾ ವತ್ತಾಚೆ ಹೂನಸಾಣಿ ಹ್ಯಾ ವರಸ ಚಡ ಜಾಲ್ಯಾ. ದೀಸ್ ಗೆಲ್ಲಿಲೆ ತಶೆಂ ಮೇ ಮಹಿನ್ಯಾಚೆ ತಾಪಮಾನ ಚಡತಚ ಆಸ್ಸಾ. ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಾಚೆ ಉತ್ತರಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಆನಿ ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡಾಂತು ಸಾಮಾನ್ಯ 28-30 ಡಿಗ್ರಿ ಉರಚೆ ತಾಪಮಾನ ಆರತಾಂ 33-38 ಡಿಗ್ರಿ ಪರ್ಯಂತ ಪಾವಲ್ಯಾ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತು ಹೇಂ ಪ್ರಮಾಣ 40-44 ಡಿಗ್ರಿ ಪರ್ಯಂತ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ್ಯಾನ ಉಷ್ಣಾಘಾತಾಕ ತೀನ ಜಣ ಮರಣ ಪಾವಲ್ಯಾಂತಿ. ವಾತಾವರಣಾಂತು ಹೂನಸಾಣಿ…
Rate this item
(0 votes)
ಮಂಗ್ಳೂರ್ : ಹಾಂಗಾಚೆ ಕೆನರಾ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಸ್ಸೊಸಿಯೆಶನಾನ ಚಲೊವ್ಚೆ ಮಹಾತ್ಮಾಗಾಂಧಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಮಾಂತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ದಿವಸಾಚೆ ಆಚರಣ ಅವುಂದು ಪಯ್ಲೆ ಪಟಿ ಘಡಯತಾತಿ. ಹ್ಯಾ ಶನಿವಾರ (18 ಮೇ) ಸಕಾಣಿ ೧೦ ಘಂಟ್ಯಾಕ ಮಂಗಳೂರ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ (Intach) ಸಂಚಾಲಕ ಶ್ರೀ. ಸುಭಾಸ್ ಚಂದ್ರ ಬಸು ಹಾಂಗೆಲೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಭಾಷಣ ಆಸತಲೆ. ಯುನೆಸ್ಕೊ (Unesco) ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆನ ಅವುಂದುಚೊ ವಿಷಯು "ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಂತುಲ್ಯಾನ ಶಿಕ್ಷಣ ಆನಿ ಸಂಶೋಧನ " ಅಶಿ…
Rate this item
(5 votes)
ಮಂಗಳೂರು: 2007 ದಾಕೂನ ಮಂಗಳೂರ ದಾಕೂನ ಪ್ರಕಟ ಜಾವಚಾಕ ಶುರು ಜಾಲೆಲೆ "ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ" ಕೊಂಕಣಿ ಪಾಕ್ಷಿಕ ಪತ್ರಿಕಾ 'ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್' ರೂಪಾರಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಜಾವನು ಚಾರ ವರಸ° ಜಾಲ್ಯಾಂತಿ. ಮಾಕ್ಷಿಚೆ ಚಾರ ವರಸಾಂತು ಸಾಬಾರ ತೀಸ ಲಾಖ ವಾಚಕಾನಿ ಹ್ಯಾ ವೆಬ್ ಸೈಟಾಕ ಭೇಟಿ ದಿಲೆಲಿ ಆಸಾ. 17 ವರಸಾಂತು° ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಮಾಧ್ಯಮಾನ ದೇಶ ವಿದೇಶಾಂತು ಆಸಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಿಕ ಲೋಕಾಂಕ ಕೊಂಕಣಿ…
 
कोंकणी भाशा प्रचार सभा आनी कोंकणी केंद्र - गोश्रीपूर हांच्या संयुक्त आदारान कोच्चीच्या चेरळाय हांगाच्या कोंकणी भाषा भवनांत 6 मे सावन सुरू जाल्लें कोंकणी सप्ताह आयतारा 12 मे 2024 दिसा सोंपलें. सकाळीं 11 वरांचेर जाल्ले समापन सुवाळ्याची सुरवात प्रार्थना गीतान जाली.  तेन्ना कोंकणी केन्द्र - गोश्रीपुर हांची सचीव श्रीमती एस.  संध्या वी. प्रभून सगळ्यांक येवकार दिलो.  कोंकणी केन्द्र - गोश्रीपुर संस्थेची कोषाध्यक्ष आनी कोच्ची टीडीएलपी. शाळेची कोंकणी शिक्षक श्रीमती एस. सरस्वती एस.  प्रभून अध्यक्षपद सांबाळ्ळें आनी कोंकणी भाषा प्रचार सभेचे संयुक्त सचीव श्री. सुरेश पै पी. हांणी भद्रदीप जळोवन उक्तावण केलें आनी कोंकणी सप्ताहांत वांटो घेवपी भुरग्यांनी बरयल्लीं कथा, कविता आनी चित्रां एकठांय केल्लें "अंकूरी" नांवाचें हातबरप पुस्तकाचें प्रकाशन केलें. कोंकणी कार्यकर्ते आनी कवी श्री.  सुरेश वी.  शेणै, श्री. एन. बालकृष्ण मल्ल्या, श्री. उमेश टी.  भट तांचीं शुभेच्छा दिलीं. कोंकणी केन्द्र - गोश्रीपुर संस्थेचे वतीन श्रीमती. अनिता डी.  किणीन आपले उपकार मानले. ह्या सात दिसांनी साहित्य, नाटक, कविता, सेवा, वेपारी क्षेत्र, संस्कार, आचार-अनुष्ठान, भाशेचो प्रसार अशी कोंकणी भाषेक संबंदीत आनी नागरिक अवबोध, सामान्य , व्यक्तित्व विकास अशी हेर विशयां संबंदीत दरेकीं 2 वर्ग आसताले

To Support Kodial Khaber click the following button.

 

 

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮೂಳಾವೆ ದಾಕೂನ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಚಿ ಆತ° ಬೆಂಗಳೂರಾoತು ವಾಸ ಕರನು ಆಸಚಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲಾ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಹಾಂಗಾಚಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನಂದಿತಾ ನಾಯಕ್ ಹೀಣೆ ಆರತಾ° ಚಲೆಲೆ ಎಸ್. ಎಸ್. ಎಲ್. ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಂತು° 619/625 ಅಂಕ ಜೋಡೂನ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆಕ ಪಯಲೆ° ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಫಾವೊ ಕೆಲಾ°.
ಬೆಂಗಳೂರಾಚೆ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಣಾವರಾಚೆ ಲಾಗಿ ಗಾಣಿಗ ಹಳ್ಳಿಂತು° ನಿವಾಸ ಕರನು ಆಸಚೆ ಅಟೋ ಚಾಲಕ ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯಕ ಆನಿ ಬೆಂಗಳೂರಾoತುಚಿ ಸಿಲ್ವರಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇಂಟರನ್ಯಾಶನಲ್ ಶಾಳೆಂತು° ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ ಜಾವನು ಆಸಚಿ ವೀಣಾ ನಾಯಕ ಹಾಂಗೆಲಿ ದ್ಹಾಕಲಿ ದ್ಹುವ ಜಾವನು ಆಸಚಿ ನಂದಿತಾ ಸಾನಪಣೆ ದಾಕೂನೂಚಿ ಶೀಖವಣೆಂತು° ಮುಕಾರ ಆಶಿಲಿ ಮ್ಹಣು ತಿಗೆಲಿ ಆವಸು ಸಾಂಗತಾ. ಹ್ಯಾ ದಂಪತಿಲಿ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡಿ ದ್ಹುವ ನಂದಿನಿ ಬೆಂಗಳೂರಾoತುಚಿ ಬಿ. ಅರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿoಗ್ ಕಾಲೇಜಾಂತು° ಇ. ಸಿ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕರತ ಆಸಾ.


ನಂದಿತಾನ ತಿಗೆಲೆ ಮುಳಾವೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೆಂಗಳೂರಚೆ ಎಕ ಖಾಸಗಿ ಶಾಳೆಂತು° ರೈಟ್ ಟೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ವಾಪರೂನ ಕೆಲೆ° ಮ್ಹಣು ತಿ ಸಾಂಗತಾ. ಘರಾಂತ ಆಸಚೆ ಕಷ್ಟಚೀ ತೀಕಾ ಬರೆ° ಶಿಕ್ಷಣ ಫಾವೊ ಕರೂಂಕ ಪ್ರೇರಣ ಮ್ಹಣೂಯಿ ತಿ ಸಾಂಗತಾ. ಪಿ.ಯು.ಸಿತು° ಪಿ.ಸಿ.ಎಂ.ಬಿ ಕರನು ಉಪರಾಂತ ಬಾಯೊಟೆಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿoಗ್ ಜಾತರಿ ಯು.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರೋವಚೆ ಸೋಪನ ತಿಗೆಲೆ° ಜಾವನು ಆಸಾ. ಜೀವನಾಂತು° ಸಫಲತಾ ಫಾವೊ ಕರನು ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ ಸಂತೋಷ ದಿವಕಾ ಮ್ಹಳೆಲೆ° ತಿಗೆಲೆ° ಲಕ್ಷ್ಯ ಜಾವನು ಆಸಾ ಮ್ಹಣು ತಿ ಸಾಂಗತಾ.
ಬೆಂಗಳೂರಾoತು° ತೀಣೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಾವೊ ಕರಚೆ ಶಾಳೆಂತು° ಬೆಂಗಳೂರು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಚೆ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಸೇವಕ ಸಮಾಜ ಹಾಂನಿ° ಆನ್ನದಾನ ಸೇವಾ ಕರತ ಆಸಾತಿ ಆನಿ ತಂಯಚೆ ವಾಂಗಡಿoಕ ಹಿಗೆಲೆ ಸಾಧನಾ ಬದಲ ಕಳನು ತಿಕಾ ತಾಂಗೆಲೆ ದಫ್ತರಾಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ. ಜಿ. ಶೆಣೈ ಹಾಂನಿ° ಆಪಯಲಾ° ಮ್ಹಣು ತಿಣೆ ಕಳಯಲಾ°.

To Support Kodial Khaber click the following button.

 

 

Page 1 of 58

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಂತು°

ಮುοಡ್ಕೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಭ ದೇವಳಾಂತು°

ಉದ್ಯೋಗ ಆನೀ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಡಾ| ಅರವಿಂದ

18:53:41 ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ  ಕೇಂದ್ರ ‘ಕ್ಷಮತಾ

This application is only for the poor

कोंकणिंतल्या अस्तुरी साहित्याचेर

ಮಂಗಳೂರು: ವಿಶಂತಿ ಸಂಭ್ರಮಾοತು ಆಸಚೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಚೆ ಗೌಡ

https://www.youtube.com/user/MrBaligavenkatesh

An Appeal to the members of the GSB Community

  जेसन पींत, SDB, उद्यावर, उडुपी (MA कोंकणी)

ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಸಾನ ಕಾಣಿಯೊ ಬರೊವಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತು°

ಪರಬೆಕ ತಿಸ್ರೆ ಲ್ಹಾರಾಚೆ ಭಯ ವಿಶ್ವಾಕಚ ಕರೋನಾಚೆ ಭಯ

ನವೆಂಬರ ಮ್ಹಯನೊ ಸರನು ದಶಂಬರ ಪಾವಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ಲೋಕಾಂಕ

ಅಮ್ಚಿಗೆಲೆ ಪರ‍್ಬೆ ರಾಂದಪ ಅಮ್ಚಿ ರಾಂದಪ ಭಾರಿ ಸುಲಭಗೊ

ಪ್ರಾಕ ದಕೂನು ಪ್ರಸ್ತೂತಾಕ ಎತ್ತಾನ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಖಾಣಜವಣ,

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸು ಆನಿ ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ ಅಶ್ಶಿ ತಶ್ಶಿ ಪೊಳೊಚೆ

ಮನು ಕುಲ ಕಳನು ಕೀ ಕಳನಾಶಿ° ಚೂಕಿ ಕೆಲ್ಲಾರಿ ಆವಸು

कोरोना महामारी भारताक येवनु ६ महिने जाले.

ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಂತು ಸಾಬಾರ ಸಂಖ್ಯೆರಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ಭೊ

Home

Ad for Aruna Masala

ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಅಂಡಾರು ರಾಮದಾಸ ಕಿಣಿ

Featured Chandrika Mohan Pai KC Prabhu

 

Anniversaries

Shabdh Vihaar

Homage

 

Well Wishers

Has no content to show!

Most Read

Homage

Events

Who is Online?

We have 84 guests and no members online

Advertorial

Scroll to top